Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

VZN č. 5/2007 o miestnych daniach ***(zrušené)***

Stav: zmena

      Mestské zastupiteľstvo v Ilave na svojom zasadnutí dňa 11.12.2007 v súlade s ustanovením § 6 a  § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schvaľuje toto

V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e

o miestnych daniach

Čl. I

Druhy miestnych daní                                                  

Na území mesta Ilava sa vyberajú nasledovné miestne dane :

a)     daň z nehnuteľností          

b)    daň za psa

c)     daň za užívanie verejného priestranstva

d)    daň za ubytovanie

e)    daň za predajné automaty

f)     daň za nevýherné hracie prístroje

Čl. II.

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností upravuje samostatné všeobecne záväzné nariadenie mesta Ilava.                   

Č. III.

Daň za psa

1.     Daň sa platí za psa chovaného na území mesta Ilava staršieho ako 6 mesiacov.

2.     Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

3.     Daň sa neplatí za psa, ktorý 

        a)   je chovaný na vedecké a výskumné účely,

        b)   je umiestnený v útulku zvierat,

        c)   je so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým

             zdravotným postihnutím

4.     Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok sa stanovuje nasledovne :

        -   800,- Sk ak je pes chovaný v paneláku alebo v činžiaku

        -   200,- Sk ak je pes chovaný v rodinnom dome

       -   200,- Sk ak je pes chovaný v chatových oblastiach

       -   100,- Sk ak je pes chovaný na služobné účely

        Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.         

5.     Správca dane ustanovuje , že poskytuje zníženie dane za psa takto:

§         50 % z daňovej povinnosti pre:

- psy , ktoré sú vo vlastníctve osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

6.     Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

7.     Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

8.     Správca dane vyrubí daň platobným výmerom, pričom táto daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

9.    V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

10.   Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Čl. IV.

Daň za užívanie verejného priestranstva

1.     Daň sa platí za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa na daňové účely považuje osobitné užívanie verejného priestranstva .

2.     Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie :

        -   umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb

        -   umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia

         -   umiestnenie zariadenia cirkusu , lunaparku a iných atrakcií

         -   umiestnenie skládky 

         -   trvalé parkovanie vozidla mimo vyhradeného parkoviska a pod.

3.     Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú cesty, miestne komunikácie, námestia, chodníky, trhoviská a všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona.

4.     Trvalým parkovaním vozidla mimo určeného parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva so súhlasom mesta Ilava pre určité vozidlo alebo vozidlá právnických alebo fyzických osôb, súvislé státie motorovým vozidlom, nepojazdným motorovým vozidlom, obytným prívesom, prívesným vozíkom na tom istom mieste.

5.     Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. Daň sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenie určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

6.     Daň platia fyzické osoby a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo podľa ods. 1.

7.     Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sa stanovuje nasledovne :

a)   za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, stavebného alebo predajného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií :

-   krátkodobo, t. j. 1 – 5 dní - vo výške  60,- Sk za každý aj začatý m2

-  dlhodobo - vo výške 10,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň

- počas jarmoku  -vo výške 80 ,-Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň                                               - vo výške 110,- Sk  za každý aj začatý m2 a každý začatý deň

                               v prípade poskytovania občerstvenia

- počas vianočných trhov – vo výške 90,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj                                                                 začatý deň  

                                             -  vo výške 130,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj                                                                      začatý deň v prípade poskytovania                                                                   občerstvenia                                                

b)    za umiestnenie povolenej skládky a za trvalé parkovanie vozidla mimo vyhradeného parkoviska  - vo výške 10,- Sk za každý aj začatý m2

      a každý aj začatý deň

8.     Oslobodenie od dane : 

a)    umiestnenie povolenej skládky tuhých palív a stavebného materiálu na     

      dobu kratšiu ako 3 dni

b)   povolené trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve, ak je vlastníkom tohto vozidla  osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

c)   za užívanie verejného priestranstva do 6 m2 pre remeselníkov, ktorí prezentujú svoju prácu a sú umiestnení v sekcii určenej pre remeselníkov

9.     Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

10.      Daňovník je povinný oznámiťsvoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

11.   Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa  

        nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

12.   Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.  

Čl. V

Daň za ubytovanie

1.     Daň sa platí za odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.

2.     Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení poskytujúcom služby  prechodného ubytovania prechodne ubytuje.   

3.     Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 

4.     Sadzba dane sa stanovuje vo výške 15,- Sk na osobu a prenocovanie.

5.     Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných osôb s uvedením počtu prenocovaní za účelom preukázania správnosti výšky vyberanej dane, ktorú je povinný odvádzať správcovi dane polročne, vždy do 15.7. a 15.1. príslušného kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny polrok, a to v hotovosti do pokladne správcu dane. Platiteľ dane je povinný vystaviť každému daňovníkovi doklad potvrdzujúci úhradu predmetnej dane, ktorý na požiadanie správcu dane predloží k nahliadnutiu.              

 

 

Čl. VI

   Daň za predajné automaty

1.     Daň sa platí za predajné automaty, ktorými sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len predajné automaty) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

2.     Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

3.     Sadzba dane sa stanovuje vo výške 1 500,- Sk za  1 predajný automat

       a kalendárny rok.

4.     Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

5.     Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.Mesto vyrubí daň platobným výmerom, pričom takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

6.     V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

7.     Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti ,správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Čl. VII.

Daň za nevýherné hracie prístroje

1.     Daň sa platí za nevýherné hracie prístroje, ktorými sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti ( ďalej len nevýherné hracie prístroje).

2.     Nevýherné hracie prístroje sú :

        -   elektronické prístroje na počítačové hry

        -   mechanické   prístroje,   elektronické   prístroje, automaty a iné zariadenia na                 zábavné hry

3.     Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

4.     Sadzba dane sa stanovuje za:

-         elektronické prístroje na počítačové hry vo výške 10.000,-Sk za

              1 nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok

-         mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry  vo výške  600,- Sk za 1 nevýherný hrací prístroj

             a kalendárny rok  

5.     Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

6.     Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.Mesto vyrubí daň platobným výmerom, takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

7.     V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.  

8.     Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Čl. VIII.

Spoločné ustanovenie

1.     Správu miestnych daní uvedených v tomto VZN vykonáva mesto Ilava na svojom území.

2.     Výnos z miestnych daní vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam sú príjmom rozpočtu mesta ako správcu miestnych daní. 

3.     Miestnu daň podľa tohto VZN možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť oslobodenia alebo zníženie dane len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roku.

4.     Miestna daň podľa tohto VZN sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

Čl. IX

Záverečné ustanovenie

1.    Toto VZN o miestnych daniach bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Ilave dňa 11.12.2007, uznesením č. 11/2007.

2.    VZN o miestnych daniach nadobúda účinnosť dňa 01.01.2008.

3.    Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN o miestnych daniach sa ruší VZN mesta Ilava o miestnych poplatkoch zo dňa 08.12.2004, účinné dňa 01.01.2005, v znení dodatku č. 1.

V Ilave,  dňa  14.12.2007

                                                                                         ………………………..

                                                                                            Ing. Štefan Daško

                                                                                           primátor mesta

Vyvesené:  14.12.2007

Zvesené:     31.12.2007