Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Referát stavebného poriadku

Kompetencie:

 • územné konanie a územné rozhodnutie
 • stavebné konanie a stavebné povolenie na stavby a ich zmeny
 • zmeny stavieb pred ich dokončením
 • kolaudačné konanie a kolaudačné rozhodnutia
 • predčasné užívanie staviebzmeny v užívaní stavieb
 • údržba stavieb, terénnych úprav a zariadení, nevyhnutné úpravy na stavbách a stavebných pozemkoch
 • odstránie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení; dodatočn0 povolenie stavieb
 • neodkladné zabezpečovacie práce
 • poskytnutie štátneho stavebného prevku
 • vypratanie stavby
 • zastavenie prác na stavbe alebo zrušenie stavebného povolenia
 • obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavieb alebo zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby)
 • priestupky fyzických osôb a správne delikty právnickýchosôb a fyzických osôb oprávnený na podnikanie a sankcie
 • súhlas k povoleniu stavieb špeciálnym stavebným úradom
 • opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
 • štátny stavebný dohľad
 • evidencia a poskytovanie informácií do informačného systému
 • iné (prešetrovanie sťažností a petícií, výkon rozhodnutí, opravné prostriedky, spravodajská činnosť)