Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Výstavba a územné plánovanie

Referát stavebného poriadku

Stavebný úrad v zmysle zákona č., 50/1976 Zb. o územnm plánovaní o stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva činnosti na úseku rozhodovania a stavebné poriadku s pôsobnosťou pre mesto Ilava a na základe uzatvorených zmlúv zabezpečuje uvedené činnosti pre obce Košeca, Horná Poruba, Červený kameň, Zliechov, Košecké Podhradie

V zmysle čl. II, bod 3 zákona č.416/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zároveň vykonáva aj pôsobnost' špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.


Domácnosti a bývanie

VÝVOJ BYTOVÉHO A DOMOVÉHO FONDU

Za posledné sledované obdobie, t.j. r. 2005, nastal rozvoj bytovej výstavby nielen okresu ale aj mesta Ilava oproti predchádzajúcemu obdobiu. Pri sledovaní ukazovateľa počtu dokončených bytov podľa jednotlivých okresov sa okres Ilava nachádza za okresmi Prievidza, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Púchov, v ktorých intenzita výstavby je podstatne výraznejšia. Zámerom mesta je zintenzívniť priebeh výstavby bytov, ktorý úzko súvisí so znížením prípadne stabilizovaním salda migrácie a vytvorenie životných podmienok pre mladé rodiny.


Scenár vývoja bytovej výstavby

V etape plánovania Územného plánu mesta Ilava sa sústreďuje pozornosť na vyberanie
vhodných lokalít na bytovú výstavbu.