Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Symboly mesta

 

Erb mesta

1. Erb mesta tvorí modrý štít, v ktorom je strieborné štvorvežové opevnenie. Červené strechy veží sú ukončené zlatými krížikmi.

2. Záväzné vyobrazenie erbu mesta tvorí prílohu štatútu v majetku MsÚ Ilava.

3. Právo použiť erb mesta je viazané na písomný súhlas (povolenie primátora). Záujemca o používanie mestského erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania a vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.
Žiadosť musí obsahovať :
spôsob použitia erbu
obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia)

4. Erb sa používa :
a) na pečatidle mesta
b) na insígniách primátora
c) na listinách o udelení čestného občianstva mesta Ilava
d) na budove, kde má sídlo mestský úrad Ilava
e) na označenie katastrálneho územia mesta
f) v rokovacích miestnostiach orgánov mesta

5. Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov mesta, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa erb mesta nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne primátor.

6. Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitie erbu.

7. Vlajka mesta Ilava sa skladá z piatich pruhov. Dva sú biele, dva modré a prostredný pruh je červený. Vlajka má obdĺžnikový tvar ukončený zástrihom siahajúcim do 1/3 dĺžky vlajky.


Zástava mesta

1. Zástavu mesta Ilava tvorí mestský erb a vlajka.

2. Záväzné vyobrazenie zástavy mesta tvorí prílohu tohto štatútu v majetku MsÚ Ilava.

3. Zástavu mesta používa primátor a MZ pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

4. Zástava mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch, ktoré sú prístupné verejnosti.

5. Zástava mesta sa používa spolu so štátnou vlajkou v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, pri príležitosti štátnych sviatkov a na výzvu, ktorú vydáva mesto , ak ide o oficiálnu príležitosť miestneho charakteru (napr. oslavy výročia založenia mesta).

6. Zástava mesta sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

7. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržané nasledovné pravidlá :
a) zástava nesmie byť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice
b) na zástave nesmie byť žiaden text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

8. Za správne zaobchádzanie so zástavou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.


Pečať mesta

1. Pečať mesta Ilava tvorí erb mesta s hrubopisom : „Mesto Ilava" .

2. Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

3. Pečať uschováva primátor mesta.