Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 03.08.2006

Dátum: 14.08.2006

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 3.8.2006

Primátor mesta Ing. Pavol Čiernik otvoril a viedol rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal na podnet komisie životného prostredia pri MZ a na podnet MV Sihoť, z dôvodu verejného prerokovania výstavby a obnovenia výroby v novonavrhnutej hale INDUPOL.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Marián Burík, Danka Jurenová a Viola Bakošová.
Za zapisovateľku bola navrhnutá Veronika Magutová a za overovateľov zápisnice
Tibor Turza a Soňa Burdejová.
Poslanci program mimoriadneho MZ, ako aj ostatné návrhy primátora schválili 10 hlasmi.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Verejné prerokovanie výstavby a obnovenia výroby novonavrhnutej hale
INDUPOL
5. Rôzne a diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

4. Verejné prerokovanie výstavby a obnovenie výroby novonavrhnutej hale INDUPOL
Primátor uviedol, že zvolal mimoriadne zasadnutie MZ na podnet komisie životného prostredia pri MZ a MV Sihoť, ako aj ďalších poslancov. Otvoril diskusiu k výstavbe a obnoveniu výroby  v novonavrhutej hale Indupol.

5. Rôzne a diskusia
O slovo požiadal p.Burík., predseda MV Sihoť.
p. Burík prečítal príspevok, v ktorom oboznámil prítomných s názormi spoluobčanov
ktoré získal pred začatím ale aj počas petície proti výstavbe Indupolu. Občania sa obávajú vplyvu neznámych chemikálií, ktoré ohrozujú zdravie a životné prostredie.
Hovoril o Kyotskej dohode o znižovaní emisií vypúšťaných do ovzdušia. Petícia občanov je odmietnutím výroby aká bola v Indupole, petícia je napĺňaním práve tejto dohody. V našom meste vzrastá počet ľudí, ktorí umierajú predčasne pod vplyvom zákerných onemocnení.. Karciogenné chemické látky sa dostávajú do ovzdušia, smrad a zápach znečisťuje naše životné prostredie. P. Burík uviedol, že ďalšia časť občanov
tvrdila, že akákoľvek snaha o zastavení výroby je márna, lebo je už vopred schválená. Ďalšia časť občanov s ktorými sa stretol, boli zamestnanci ktorí tam pred požiarom pracovali, mali dobre platenú prácu, blízko do zamestnania. Vyslovili názor k negatívnemu postoju k Indupolu.
Petičnou akciou chcú zmeniť filozofiu majiteľov firmy od priamej a nebezpečnej výroby k bezpečnej práci pri montáži. Chceme žiť v zdravom prostredí.
Ešte raz oslovil prítomných, aby prehodnotili vydanie stavebného povolania k výstavbe podľa predloženého zámeru.
Potom odovzdal petíciu občanov primátorovi mesta.
Ing. Cisár - riaditeľ Indupolu vo svojom príspevku zhrnul všetko, čo sa stalo 8.12.2005 pri požiari. Bližšie uviedol, čo sa stalo pri požiari, ktorý vznikol elektrickým skratom. Majiteľ požiadal o obnovenie výroby. Pristúpili k realizácii.
Vie, že občanov zaujíma ochrana životného prostredia a ovzdušia. Uviedol však, že
Dochádza k dezinformácii, čo sa týka koeficientov vypúšťania škodlivých látok.
Bolo to v rámci normy. Aby nedošlo k požiaru boli prijaté požiarne opatrenia, ktoré v stručnosti uvádzame:
- haly bude rozdelená na úseky, aby sa v prípade požiaru zamedzilo jeho šíreniu
- použité budú nehorľavé látky /na opláštenie haly/
- bude zabezpečené odpojenie elektrickej siete po pracovnej dobe
- strážna služba - čípy
Ďalej hovoril o naprojektovaní haly a objeme výroby. Občanov zaujíma ochrana životného prostredia. Hovorili o ťažkom dýchaní. Nedošli však žiadne sťažnosti,
v opačnom prípade by sa hygiena bola zaujímala o znečisťovanie ovzdušia.
Uviedol, že on osobne prišiel do Indupolu neskôr, priznáva že neboli vnútri v poriadku pracovné podmienky. Presvedčili investora, aby niečo robil so životným prostredím, záleží im na tom, odpadové plyny odfiltrovávať. Hovoril o počtoch vypúšťania vzduchu v hale predtým a v novonavrhovanej hale. Podrobne a odborne vysvetlil činnosť biofiltra, jeho funkciu, ktorý bude v novej hale použitý. Osobne navštívil fabriku v obci Suchý na Morave, kde predtým mali problém so zápachom, zavedením biofiltra sa problém vyriešil. Robili merania, má výsledky k nahliadnutiu.
K príspevku p. Buríka uviedol, že k vypúšťaniu karciogénných látok nedochádzalo.
Odsávajú a vypúšťajú sa odpadové plyny styrénu a acetylénu. Nie je to látka karciogénna. Zaťaženie znečistenia z ďialnice je väčšie. Ďalej uviedol, že zo všetkých orgánov majú pozitívne stanoviská, povinné posudzovanie merania škodlivým by ich
zastavilo na 4-5 mesiacov, musia urobiť všetky kroky, v prípade osloviť veľvyslanca o pomoc, aby sa proces skrátil, aby mohli do zimy začať.
Okrem vonkajších rozmerov bude hala iná. Pevne verí, že to orgány i občania pochopia. Hovoril o zamestnanosti v Indupole a v Leoni, o budúcnosti.
Ak bude potrebné podrobia sa všetkým povinným posudzovania, chce, aby zvážili či je to potrebné. Na záver uviedol, že verí biofiltru, videl ho.
p. Turza sa spýtal, či sa bude vydávať nové stavené povolenie, alebo platí staré.
Ing. Galbavá hovorila o územnom konaní z roku 2002. Z dôvodu požiaru Indupolu /uviedla znenie zákona § 127 a stav.zákona o zničení živelnou pohromou/, mesto písalo na ministerstvo výstavby o stanovisko, ktoré zatiaľ nemáme. Nemáme záujem na porušení zákona. Z predložených podkladov Indupolu kapacita, vyšší objem výroby, biofilter - nové stavebné povolenie / zmena stavby pred dokončením./
p. Turza - vo svojom príspevku hovoril o verejnom prerokovaní v súvislosti s výstavbou Indupolu, ktoré sa konalo 13.7.2006. Po prerokovaní bol oslovený, aby sa zorganizovala petícia proti výstavbe výrobnej haly Indupol. Prečítal podrobné informácie o návrhu novopostavenej haly, kde sa predpokladá výroba o objeme 350 ton ročne / predchádzajúca výroba 195 ton ročne, nárast 155 ton ročne/
Počet zamestnancov je plánovaný 68 v 2 smených prevádzkách.
V novopostavenej hale investor uvažuje s odsávaním a vypúšťaním znečisťujúcich látok, odpadových plynov pár styrénu a acetónu.
I.variant - 20 m vysoký komín, ročné vypúšťanie 26,240 kg organických plynov
čo je denne 6,56 kg/hod. a pri 2 smennej prevádzke je to za 16 hod. 105 kg znečisťujúcich látok
II.variant - 9 m vysoký komín s biofiltrom s ročným vypustením 7 200 kg, čo je denne
1,8 kg/hod, pri 2-smennej prevádzke je to za 16 hod. asi 29 kg znečisťujúcich látok.
Zhotoviteľ zámeru doporučuje aby sa realizoval variant II., nakoľko je vhodnejší
z hľadiska ochrany zdravia.
Ďalej podrobne hovoril o rozptyle emisií znečisťujúcich látok a vzniku nebezpečných
odpadov, o výške vzniku nebezpečných odpadov v predpokladanom objeme 22,6 t ročne.
Ďalej hovoril o zámere investora, investor uvažuje s rozšírením výroby.
Samotná výroba je kategorizovaná ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Ako najviac znečišťujúce látky sa uvádza styrén a acetón. Podrobne ich charakterizoval
a poukázal na ich škodlivosť na ľudský organizmus.
Na záver vyslovil stanovisko komisie životného prostredia, ktorá s výstavbou novej haly Indupolu nesúhlasí.
Ing. Hulová vystúpila s príspevkom za spracovateľa zámeru /ENVIKONZULT Žilina/
Uviedla, že negatívy zo správy, ktoré predniesol p. Turza sú vytypované vplyvy, ktoré nemožno povedať že nebudú, je to však podľa minuloročnej výroby. Likvidácia odpadov bude v súlade so zákonom /hovorila o skládkach, spaľovaní/ o vzniku odpadov doma. Prečítala údaje o produkovaní splaškových vôd. Problém bude riešený čističkou odpadových vôd, ktorá nebola zhorená. Problémom je, že prevádzka je uvádzaná ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia - vzniká nový zdroj, taký ako v minulosti, len iná kategorizácia.
Ďalej hovorila o rozptyle emisií znečisťujúcich látok, o koeficientoch, požiadali ministerstvo životného prostredia o vyjadrenie /reagovala na príspevok p.Turzu/
obdržali kladné stanovisko. Opätovne hovorila o koeficientoch, podľa ktorého sa počíta minimálna výška komína a  o použití biofiltra. Pre vysvetlenie uviedla, čo je emisný limit /znečistenie z komína/ a imisný limit/v dýchacej zóne/, hovorila o rozptylovej zóne.
p. Turza - reagoval na príspevok Ing. Hulovej a na čísla, ktoré ona uviedla. /prepočty koeficientov/. Uviedol, že to prepočítal - 30 kg budú znečisťovacie látky, smrad, ktoré budú obťažovať ľudí.
Ing.Cisár - riaditeľ Indupolu uviedol, že tých 26 kg nepadne na Sihoť. Hovoril o iných prevádzkách, ktoré pália a znečisťujú ovzdušie.
p. Košík hovoril, že keď fúkalo museli mať zatvorené okná, musel prestať športovať.
Navrhuje, aby sme sa bavili ako pomôcť Sihoti. Keď vznikol požiar malo byť trestné stíhanie, ale nič sa neudialo.
p. Ďurech hovoril o nedôvere ľudí, ktorej sa nemôžu predstavitelia Indupolu čudovať.
Z komisie životného prostredia žiadali výsledky meraní, nič nedostali. Nevie ako sa to bude merať, keď nie sú stroje. Reagoval na príspevok riaditeľa Indupolu keď hovoril, že oslovia veľvyslanectvo. Nevie z čoho mohli vychádzať na ministerstve zdravotníctva, /pri stanovení koeficientu/, keď nie sú žiadne výsledky meraní, nevie kto a čím bude merať. Netreba zabudnúť na vplyv vetra.
Ing. Hulová hovorila o meraní v zmysle zákona, ktoré sa vykonáva jedenkrát za 3 roky, alebo jedenkrát za 6 rokov. Pôvodný Indupol bol meraný, obe meranie boli v norme. Keby boli v minulosti bývali sťažnosti bola by zavedená už v minulosti monitorovacia stanica.
p. Pitoňáková /Obzor/ sa spýtala aké firmy robili meranie.
Ing. Hulová uviedla, že Slovenská inšpekcia Bratislava a firma z Trenčína
p. Turza sa spýtal, či je v právomoci Mestského zastupiteľstva hlasovať proti povoleniu výroby Indupolu
Primátor uviedol, že nie
Ing. Veselá v príspevku uviedla, že na verejnom prerokovaní vystúpila ako občianka mesta, teraz za životné prostredie. Hovorila o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré robí OÚŽP. Mesto má chrániť občanov, to sa nestalo.
Bol predložený zámer, každý mohol napísať svoje stanovisko. Ing. Janušek poslal
len zápisnicu. Ing. Veselá, chcela konkrétne opatrenia.
Primátor uviedol, že to nie je správna informácia, prečítal stanovisko, ktoré bolo vypracované v zmysle zákona, mesto žiadalo nové posudzovanie.
Ing. Veselá uviedla, že bolo treba napísať ako chrániť občanov.
Primátor mesta uviedol, že stavebné povolenie bolo vydané v minulosti okresným úradom, nie mestom.
Mesto obdržalo ústne sťažnosti na znečisťovanie ovzdušia, týkali sa aj iných prevádzok. Ak sa investor rozhodne pre výstavbu, mesto využije všetky možnosti, budú stanovené ďaleko tvrdšie kritéria, bude trvať na monitoringu, meraní a informovanosti o znečisťovaní ovzdušia.
Primátor uviedol, že emisné limity sa každý rok môžu meniť, ako je zameraná výroba.
Budeme trvať na monitoringu, mal by byť permanentný, výroba by mala byť organizovaná tak, aby v žiadnej hodine v priebehu celého dňa neboli prekročené
limity. Mesto bude požadovať biofilter. Primátor uviedol, že aj on býva v Ilave
s rodinou, má deti a rodinu na Sihoti. Tiež mu na tom záleží. Budeme trvať na permanentnom monitoringu. Môže to byť v iných výrobniach, bude to preto aj v Ilave.
p. Ďurech uviedol, že v minulosti boli dosť tolerantní. Keď sa príde niekto sťažovať, pracovníci MsÚ by mu mali výjsť v ústrety.
p.Kániová uviedla, že sťažnosti nie sú podstatné, ale občania majú právo na zdravé
životné prostredie.
p. Sýkorová hovorila o požiari, ktorý vznikol v minulom roku. Hovorilo sa o evakuácií, dívala sa na požiar, pracovníci mesta až o 14,00 h. prišli na miesto
požiaru. Deti išli už ráno do školy, keď bolo ovzdušie zamorené. Všade to vedeli, len v meste nie.
Primátor uviedol, že informácie sú zavádzajúce, prednosta MsÚ Ing. Zigo o 7,00 h. bol na mieste požiaru, primátor o 8,00 h. Všetky inštitúcie boli vyzvané mestom.
Prečítal správu od záchranného požiarneho zboru.
Bližšie informácie boli uvedené v ilavskom mesačníku v decembri 2005, sú na meste k nahliadnutiu.
p. Turza uviedol, že sme sa dnes zišli preto, aby na meste vedeli aká je situácia na Sihoti.
Ing. Cisár, riaditeľ Indupolu uviedol, že nie sú proti meracej stanici, ak to mesto bude vyžadovať. Reagoval na vystúpenie primátora. Zároveň však poukázal na znečisťovanie ovzdušia aj inými organizáciami, mali by sa pridať a potom taktiež
merať znečisťovanie.
Ing. Hulová vysvetlila ako by prebiehalo kontinuálne meranie na komíne Indupolu.
p. Ďurech poukázal na nedôveru občanov, to čo povedal primátor - trvať na meraní
znečistenia ovzdušia.
Ing. Hulová hovorila o meraní a archivovaní výsledkov merania
p. Ďurech sa spýtal, čo ak sa zistí, že sú zlé výsledky meraní, čo potom
Primátor uviedol, že v takomto prípade by mala byť zastavená výroba, ohlásenie a
nastupuje Inšpektorát bezpečnosti práce

 

Ing. Veselá sa spýtala, čo spraví primátor s petíciou, aké bude stanovisko mesta,
či sa mesto nemôže jasne vyjadriť už teraz.
Primátor sa spýtal, kde robí p. Veselá a aké dala ona stanovisko k výstavbe Indupolu.
Ing. Veselá uviedla, že robí na životnom prostredí, vodná správa. K výstavbe sa vyjadrila kladne v zmysle zákona. Musí robiť podľa zákona. Petíciu proti výstavbe podpísala ako občianka. Nesúhlasí s výstavbou.
Primátor uviedol, že ani on nesúhlasí s výstavbou, ale musí robiť podľa zákona.
Na ďalšie otázky uviedol, že dnes obdržal petíciu, bude zaevidovaná, mesto bude postupovať podľa zákona. K petícií sa vyjadrí až po jej oboznámení sa s jej obsahom. Bude preverená. Toľko odpovedal k petícii. Na ďalšie otázky odpovedal, že ak druhá strana má zákonné možnosti, štátna správa využije svoje právo, aj mesto využije právo a zákon, bude trvať na monitorovacom zariadení. Ďalej hovoril o zákone č. 514/03 o zodpovednosti, a o ďalších 5-tich zákonoch, ktoré musí mesto dodržať.
Viacerí prítomní sa opätovne vyjadrovali k  znečisťovaniu ovzdušia, vôd a k životnému prostrediu.
p. Štúriková - pracuje v agentúre starostlivosti o zdravie ľudí, majú občanov navádzať k zdravému životu a táto výstavba nám určite nepomôže. Na Sihoti bývajú prevažne
starší ľudia, čo s nimi. Koľko ľudí z nášho mesta pracuje v tejto fabrike.
Nakoľko neboli ďalší diskutujúci, primátor ukončil diskusiu.

6. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítal p. Burík s tým, že MZ z mimoriadneho zasadnutia berie na vedomie informácie, ktoré predniesol Ing. Cisár, riaditeľ Indupolu, Ing. Hulová,
za Envikonzult Žilina, p. Turza za komisiu životného prostredia, p. Burík za MV
Sihoť.
Poslanci návrh na uznesenie schválili 10 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

7. Záver
Primátor ukončil mimoriadne zasadnutie MZ, poďakoval za účasť a na záver uistil občanov, že mu na občanoch záleží a urobí všetko preto, aby boli zákony dodržané.

Ing. Pavol Čiernik
Primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

Zapisovateľka: Veronika Magutová

Overovatelia: Tibor Turza
Soňa Burdejová