Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 16.08.2006

Dátum: 22.08.2006

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16.8.2006

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol primátor mesta Ing. Pavol Čiernik.
Privítal prítomných poslancov a občanov mesta. Oboznámil prítomných s programom.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslav Gajdošík, Karol Fischer a Viera Holbová.
Za zapisovateľku bola navrhnutá: Veronika Magutová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Milan Pagáč a Viola Bakošová.
Poslanci všetky návrhy primátora schválili.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Informáciu HK mesta o dianí na úseku kontroly a Plán činnosti HK na II. polrok 2006
5. Žiadosti finančnej komisie
6. Zmena rozpočtu
7. Prejednanie návrhu na udelenie čestného občianstva Prof. Traubnerovi.
8. Schválenie povodňovej komisie
9. Schválenie počtu poslancov a volebných obvodov pre voľby do samosprávy
10. Schválenie sociálnych výpomocí
11. Rôzne a diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

4. Informácia HK mesta o dianí na úseku kontroly a Plán činnosti HK mesta na
II. polrok 2006
Informáciu o dianí na úseku kontroly za obdobie od verejného MZ 10. mája 2006 až do verejného zastupiteľstva v auguste 2006 predložil písomne poslancom hlavný kontrolór mesta Ing. Tichý. Zároveň predložil Plán činnosti HK mesta na II. polrok 2006.
Oba materiály poslanci zobrali na vedomie.

5. Žiadosti finančnej komisie
Primátor mesta prečítal zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie, na ktorej bolo prejednané:

5.1 Žiadosť manželov Marmanových z Klobušíc o odpustenie 10 tis.Sk na napojenie mestskej kanalizačnej prípojky. Uvádzajú, že majú invalidné dieťa a nízke príjmy.
Žiadosť bola prejednaná na finančnej aj sociálnej komisii, ako aj na porade poslancov.
Bolo doporučené zamietnutie žiadosti, vzhľadom k tomu, že už pri predaji pozemku na výstavbu rodinného domu im bola zohľadnená skutočnosť, že majú invalidné dieťa.
Poslanci žiadosť Marmanových zamietli 8 hlasmi a l poslanec sa hlasovania zdržal.

5.2 Informácia Dexia banky o doplatenie kompenzácií nákladov miest a obcí vynaložených na vybudovanie energetických zariadení na základe uznesenia vlády č. 461 zo dňa 17.5.2006.
Obce a mestá prednostne účelovo použijú tieto prostriedky na splatenie ich záväzkov po
lehote splatnosti a na kapitálové výdavky na realizáciu rozvojových programov. Ilava dostane doplatené 270 771,- Sk. Primátor uviedol, že táto dotácia bude zapracovaná v zmene rozpočtu.

5.3 Informácia o žiadostiach mesta o poskytnutie dotácii v pôsobnosti ministerstva financií,
o ktoré mesto požiadalo na začiatku roka 2006. Nedostalo dotáciu na žiadnu akciu. Mesto žiadalo ministerstvo financií o dôvod, prečo nebolo vyhovené ani jednej žiadosti o dotáciu.
Ministerstvo financií informovalo, že o dotácie sa uchádzal veľký počet miest a obcí, nebolo možné všetkým vyhovieť. Zmeny budú zapracované v rozpočte.

5.4 Žiadosť Slovenských elektrární o odkúpenie pozemkov, ktoré sa nachádzajú v areáli
Vodnej elektrárne Ilava a slúžia im na prevádzku. Jedná sa o nasledovné pozemky:
- parc. č. 2073/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m2
- parc. č. 2073/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2
- parc. č. 2073/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 357 m2
- parc. č. 2073/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2
v k. ú. Ilava, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1500.
Žiadosť bola prejednaná na finančnej komisii a na porade poslancov. Bola doporučené žiadosti vyhovieť za kúpnu cenu 300,-Sk/m2.
Poslanci odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Slovenským elektrarňam za kúpnu cenu 300,- Sk/m2 schválili 9 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

5.5 Kúpa nehnuteľnosti
Primátor informoval o asanácii nevyhovujúcich, životu ohrozujúcich objektov na ul. Košeckej, ktoré obý0vajú Mazáňovci a Ondrejičkovci. Mazáňovcom bolo ponúknuté po vzájomnej dohode bývanie v nájomnej bytovke na ul. Medňanskej a na vyriešenie bytovej otázky a vysťahovanie rodiny Ondrejičkovej bude zakúpená nehnuteľnosť. V prípade, že si rodina Ondrejičková nájde iné ubytovanie, nehnuteľnosť bude odpredaná. Primátor jednal na OSBD a bola dohodnutá kúpa 1-izbového bytu v Dubnici nad Váhom. Primátor prečítal
presné informácie o kúpe nehnuteľnosti a to:
- bytu č. 2 o výmere 31 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 427 (vchod č. 2) na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4736 a postaveného na pozemku parc. č. KN 1110/61 v k. ú. Dubnica nad Váhom
- Spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom v podiele 31/1370.
- Spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. 1110/61 - zast. plochy a nádvoria o výmere 549 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4737 v k. ú. Dubnica nad Váhom v podiele 31/1370. Kúpna cena 322 586,- Sk.
Poslanci kúpu nehnuteľnosti schválili 9 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

5.6 Vyhodnotenie rozpočtu mesta za I. polrok 2006
Ing. Rexová oboznámila prítomných s vyhodnotením rozpočtu za I. polrok 2006. Poslanci materiál obdržali písomne. Stručné informácie: plnenie kapitálových príjmov bolo na 69%, čo je dobré plnenie. Príjmy boli hlavne z predaja budov ZDA, pozemok Cityfarme, predaj pozemkov pod Zámočkom a pod. Kapitálová výdavky boli čerpané vo výške 15 %, čo tvorili hlavne realizácia chodníka IBV Klobušice, rekonštrukcia strechy ZUŠ a Polície, chodník na ul. Pivovarskej, na kanalizáciu v Klobušiciach a pod.
Bežné príjmy boli v celkovej výške 38 mil. 171 tis. Sk, z toho ZŠ - prenesený výkon štátnej správy 7 mil.400 tis.Sk, ostatné školy a zariadenia - originálne kompetencie asi 5 mil. Sk.
Bežné výdavky boli čerpané vo výške 18 mil. 682 tis.Sk, čo predstavuje čerpanie 37,9%.
Poslanci vyhodnotenie rozpočtu mesta za I. polrok 2006 zobrali na vedomie.

6. Zmena rozpočtu
Primátor podrobne aj v číselnom vyjadrení informoval o zmenách rozpočtu, ktoré sú zapracované na zmenových listoch a sú prílohou zápisnice. Zmeny sa týkajú úpravy rozpočtu, uvádzame niektoré položky: osvetlenie a parkovisko na ul. Medňanskej, kanalizácia v Klobušiciach, oplotenie kompostoviska, výber komunálneho vozidla na TSM, bezbariérové schody do DK, prerábka záchodov v DK, nákup bytu, vybudovanie hrobových miest na mestskom cintoríne. O niektorých zmenách informoval v rámci finančnej komisie.

Zmeny rozpočtu bolo prejednané na porade poslancov, ku ktorým nemali pripomienky.
Za schválenie zmeny rozpočtu hlasovalo 10 poslancov, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

7. Prejednanie návrhu na udelenie čestného občianstva
V zmysle VZN č. 3/2005 o čestnom občianstve mesta Ilava, cene mesta Ilava a cene primátora mesta Ilava primátor predkladá návrh na udelenie čestného občianstva mesta Ilava Pavlovi Traubnerovi, prof., MUDr., PhD., ktorý sa narodil 2. mája 1941 v Ilave, trvalé bydlisko: Bratislava, Krížna 32, povolanie: lekár, zamestnanie: prednosta I. neurologickej kliniky FN LFUK a FNsP v Bratislave, národnosť: slovenská, štátna príslušnosť: SR
Zdôvodnenie návrhu:
Pán profesor Traubner je vzácnym človekom, príkladným manželom a otcom rodiny.
Ako rodák nášho mesta, dosiahol jeden z najvyšších akademických hodností .
Neoceniteľná je jeho pomoc, ktorú ako zástupcovi mesta preukazuje pri zabezpečovaní
jednaní s najvyššími predstaviteľmi štátu alebo inštitúcií. Príkladom je jeho životná energia,
neobyčajný ľudský prístup a ochota kedykoľvek pomôcť v zdravotných situáciách.
Absolvent LFUK v Bratislave /1964/, sekundárny lekár Ústavu patologickej anatómie LFUK, odborný asistent I. neurologickej kliniky LFUK, CSc, /1978/, docent /1985/, profesor neurológie /1991/
Nositeľ:
Štátnej ceny Pribinovho kríža II. triedy „Za významnú medicínsku, pedagogickú, vedeckú a spoločenskú činnosť"
Národnej ceny „Krištáľové krídlo"
Zlatej čestnej plakety Jána Jesenia SAV „Za zásluhy v lekárskych vedách"
Dérerovej medaily Ministerstva zdravotníctva SR „Za celoživotnú činnosť"
Autor a spoluautor viac ako 200 významných domácich a zahraničných vedeckých publikácií, vysokoškolských učebníc a učebníc neurológie.
Zastáva mnohé funkcie ako predseda, alebo člen vo významných inštitúciách a organizáciách domácich i zahraničných, je dekanom LFUK v Bratislave.
Poslanci udelenie čestného občianstva prof. Traubnerovi schválili 10 hlasmi, nikto nebol proti
a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

8. Schválenie povodňovej komisie
Do povodňovej komisie mesta Ilava:
Primátora mesta Ilava Ing. Pavla Čiernika, bytom Záhumenská 495/21 Ilava, predsedom
povodňovej komisie mesta Ilava, zástupcu primátora mesta Ilava p. Milana Pagáča, bytom Skala 661/78 Ilava, podpredsedom povodňovej komisie mesta Ilava, Veliteľa mestského hasičského zboru p. Bagina Antona, bytom Kukučínova 473/27 Ilava, za vedúceho technického štábu povodňovej komisie mesta Ilava
Poslanci povodňovú komisiu mesta schválili 10 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

9. Schválenie počtu poslancov a volebných obvodov pre voľby do samosprávy
Primátor informoval, že dňa 2.12.2006 sa budú konať voľby do samosprávy. V minulosti bolo v MZ 18 poslancov, v zmysle nového zákona bol počet poslancov zredukovaný, z 18 na 13 poslancov. Zostáva 6 volebných obvodov. Primátor prečítal aj spádovosť jednotlivých ulíc do volebných obvodov a počty voličov k 8.8.2006.
Návrh na určenie poslancov a volebných obvodov je zverejnený na informačnej tabuli.
Poslanci počet poslancov a volebné obvody pre voľby do samosprávy dňa 2.1.2006 schválili 10 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

 

10. Schválenie sociálnych výpomocí
Primátor prečítal návrh sociálnej komisie zo zasadnutia dňa 7.8.2006.
Mária Geregová, Ilava Štúra 374 - žije sama, bola v nemocnici, má nedoplatky. Má vdovský
a invalidný dôchodok. Sociálna komisia doporučuje výpomoc 2000,- Sk.
Elena Rendeková, Ilava ul. Štefánikova 350 - žiada o výpomoc pri neplánovaných výdavkoch
na pohreb švagra, ktorý bol invalidný dôchodca. Rodina má 4 deti. Celé výdavky na pohreb boli 12 669,- Sk, komisia doporučuje výpomoc 3 585,- Sk, čo predstavuje príjmový doklad z TSM.
Iveta Suchomelová, Ilava ul. Kukučínova 472 - žiada o výpomoc z dôvodu vyhorenia, kde požiar poškodil obuv, ošatenie a školské potreby. Má 2 deti. Sociálna komisia doporučuje výpomoc 6000,- Sk na zakúpenie školských potrieb s tým, že nákup zabezpečí pracovníčka MsÚ.
Zuzana Heráková, Ilava ul. Bellu - žiada o výpomoc, je chorá, platí pôžičky, žije sama.
Podľa prehodnotenia kritérií /o príjme/ komisia výpomoc nedoporučuje.
Štefan Marman, Klobušice žiadajú o preplatenie 10 tis.Sk na výkop kanalizácie. Sociálna
komisia nedisponuje soc.pôžičkami, žiadosť bola prejednaná na finančnej komisii.
Ňedoporučuje, úľava bola daná rodine pri kúpe pozemku, vzhľadom na invalidné dieťa.
Jozef Vavrík, Klobušice 159 - dostal Jánskeho plaketu, má 28 rokov, nespĺňa vek na soc. výpomoc.
Primátor uviedol, že v rámci ZPOZu budú ešte v tomto roku prejednaný a odmenený darcovia krvi.
Centrum pre rodinu Trenčín - žiadajú príspevok, ako stredisko prvých kontaktov pomoci občanom. Poskytujú zdarma sociálno-právnu pomoc. Údajne sa na nich kontaktovali aj občania Ilavy. Mená nevieme. Z tohto dôvodu požiadame, aby uviedli o ktorých občanov sa jedná, ak zostanú finančné prostriedky pre Centrum rodiny na konci roka prispejeme.

Poslanci prečítané návrhy na poskytnutie sociálnej výpomoci 10 hlasmi schválili, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal, návrhy na zamietnutie sociálnych výpomoci poslanci
schválili 10 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.


11. Rôzne a diskusia
Primátor prečítal oznámenie o Dobrovoľnom strážcovi poriadku. Na základe novelizácie
zákona č. 171/93 Z.z. o Policajnom zbore je možné v zmysle § 77d ods. 2 písm. a zákona
navrhnúť mestom osoby, s trvalým pobytom v meste na prijatie za dobrovoľného strážcu poriadku /DSP/. DSP pomáha pri zabezpečovaní poriadku, pri službách dopravnej polície,
na úseku ochrany verejného poriadku. Prečítal podmienky za DSP. Poslanci môžu do budúcna pohľadať vhodné tipy občanov v meste a predložiť na MZ.
Ing. Rexová predniesla návrh na poverenie pre primátora mesta na vykonávanie účtovného vyrovnania rozpočtu v oblasti bežných výdavkov, z dôvodu že medzi položkami každý deň musí byť vyrovnaný rozpočet / aj keď sa jedná o 1000,- Sk/
Poslanci návrh na poverenie primátora na vyrovnanie rozpočtu schválili 10 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.
p. Matovičová sa informovala, kedy bude opravený chodník na Sihoti pri bytovke 177,
žiada kosenie pri ihrisku.
p. Fischer - kedy bude nájazd pri Rebrových
Ing. Zigo informoval, že aj v Iliavke a na Skale sú rozkopávky, potom sa to naraz urobí
p. Fischer žiada o umiestnenie 2 zrkadiel v Klobušiciach
Primátor uviedol, že zrkadlá sa zakúpia a na budúcom MZ sa schváli zmena rozpočtu
Ing. Gajdošík sa spýtal, či to nie je možné zakúpiť z položky komunikácie.
Primátor uviedol, že zrkadlá sa objednajú, ale značky sú objednané a tie sú plánované z položky komunikácie
p. Bakošová žiada o úpravu plochy pri obchode p. Jakúbka /vydláždiť zelenú plochu/,
pretože keď je mokro sa roznáša blato
Primátor uviedol, že práce budú prevedené pri oprave múzea
Ing. Gajdoších informoval, že DD v Klobušiciach zrušil stravovanie pre dôchodcov
Žiada náhradnú možnosť zabezpečenia stravovania pre týchto 5 občanov.
Zazneli viacerí návrhy a možností /NsP, Zámocká reštaurácia, MŠ/ a pod.
Potrebné je zvážiť záujem týchto občanov, miesto výdaja stravy a cenu stravy.
Primátor navrhol, aby p. Fischer preveril u týchto občanov záväzný záujem o stravovanie
a presný zoznam, potom mesto bude hľadať možnosti stravovania.
Nakoľko neboli ďalší diskutujúci, primátor dal hlasovať za ukončenie diskusie.
Za ukončenie diskusie hlasovalo 10 poslancov, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal-

12. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie aj s doplňujúcimi návrhmi prečítal Ing. Gajdošík.
Poslanci návrh na uznesenie schválili 10 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

13. Záver
Primátor ukončil zasadnutie MZ, poďakoval prítomným za účasť a pozval všetkých
na tradičný bartolomejský jarmok a na oslavy SNP.

Ing. Pavol Čiernik
Primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

 

Zapisovateľka: Veronika Magutová

Overovatelia: Milan Pagáč
Viola Bakošová