Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 27.9.2006

Dátum: 03.10.2006 | Súbor na stiahnutie: z_pisnica__27.9.06.rtf (0 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 27.9.2006

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol primátor mesta Ing. Pavol Čiernik. Privítal prítomných poslancov a občanov mesta. Oboznámil ich s návrhom programu rokovania MZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Viera Holbová, Ing. Miroslav Gajdošík a Karol Fischer
Za zapisovateľku je navrhnutá: Veronika Magutová a za overovateľov zápisnice sú navrhnutí: Milan Pagáč a Helena Matovičová.
Poslanci predložené návrhy primátora jednohlasne schválili.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
5. Žiadosti finančnej komisie
6. Zmena rozpočtu
7. Koncepcia rozvoja v oblasti tepelnej energie
8. VZN č. 4/2006 o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Tichý, ku ktorej nemali poslanci pripomienky.

5. Žiadosti finančnej komisie
5.1 MFK Ilava predložil žiadosť o finančný príspevok vo výške 50 tis.Sk, ktorý bude použitý na činnosť MFK Ilava, hlavne na prepravu na futbalové stretnutia, zvýšili sa finančné nároky na rozhodcov, delegátov, trénerov a hospodára MFK Ilava.
Žiadosť bola prejednaná na finančnej komisii a na porade poslancov.
Poslanci žiadosť o finančný príspevok vo výške 50 tis.Sk MFK Ilava schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

5.2 Kúpa nehnuteľnosti - pozemku parc.č. KN 521/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1574 m2 od Slovnaftu a.s. Bratislava. Primátor uviedol, že Slovnaft zaslal mestu Ilava výzvu k zaslaniu cenovej ponuky na kúpu nehnuteľnosti - pozemku po zlikvidovaní čerpacej stanice. Mesto by tento pozemok chcelo využiť na prestavbu zástavky na Skale.
Cenová ponuka bola prejednaná na finančnej komisii a na porade poslancov. Mesto ponúkne Slovnaftu sumu 198 544,- Sk, čo je 106,- Sk/m2.
Poslanci návrh cenovej ponuky na kúpu pozemku vo výške 198 544,- Sk od Slovnaftu a. s.
Bratislava schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

5.3 ELASTIC s.r.o. Ilava - žiadosť o odkúpenie pozemku o výmere cca 10 000 m2 na podnikateľské účely. Jedná sa o pozemky za elektrárňou. Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o odpredaj pozemku parc.č. 2069/10 - orná pôda o výmere 8586 m2 za kúpnu cenu 300,- Sk/m2
Poslanci odpredaj pozemku firme ELASTIC s.r.o. Ilava o výmere 8586 m2 za kúpnu cenu
300,- Sk/m2 schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

5.4 Odpredaj nehnuteľností v Ilave na ul. Košeckej, stavby s.č. 35 a 36 a priľahlé pozemky.
Primátor informoval o postupe o predaji nehnuteľnosti už v minulosti, o predložených cenových ponukách. Žiadosti boli prejednané na porade poslancov. Bolo dohodnuté, že sa opäť oslovia záujemcovia a na schválenie MZ bude doporučená najvyššia cenová ponuka.
Mesto obdržalo 2 žiadosti - Ľubomír Hošták, Košecké Podhradie a IK s.r.o. Ilava.
p. Hošták uvádza, že by nehnuteľnosť chcel použiť na výstavbu obchodného domu s nábytkom, cenová ponuka 930 tis.Sk, v prípade že bude jeho ponuka prevyšovať ostatné ponuky, žiada MZ o primeranú zľavu na nevyužiteľný pozemok - breh.
IK s.r.o. Ladce - Ing. Faturík by chcel nehnuteľnosť použiť na predajňu bytového textilu a podlahových krytín, cenová ponuka 601 tis.Sk.
p. Turza sa informoval, koľko z celkovej plochy predstavuje breh.
Primátor uviedol, že je to asi tretina z celkového pozemku, v minulosti sa tento breh predával po 50,- Sk.
p. Jurenová upozornila, že na porade bolo dohodnuté, že MZ bude doporučená najvyššia cenová ponuka a to je p. Hošták.
p. Turza navrhuje pre p. Hoštáka cenu 700 tis.Sk, aby bol v cene zohľadnený nevyužiteľný pozemok.
RNDr. Eglyová žiadala ešte raz upresniť cenové ponuky žiadateľov, nakoľko p. Hošták predložil cenovú ponuku 930 tis.Sk, ale žiada o úľavu vzhľadom na nevyužiteľnosť pozemku.
p. Hajaš trvá na najvyššej cenovej ponuke bez úľavy, ako to bolo dohodnuté na porade poslancov MZ.
p. Turza uvádza, že by sa mala zohľadniť cena za nepoužiteľný breh.
Ing. Gajdošík žiadal o upresnenie návrhu predloženého p. Turzom.
Primátor uviedol, že p. Turza navrhuje pre p. Hoštáka cenu 700 tis.Sk.
p. Jurenová a p. Hajaš 930 tis.Sk.
Nakoľko neboli ďalší diskutujúci, primátor dal hlasovať.
Za odpredaj pozemku p. Hoštákovi za cenu 930 tis.Sk hlasovalo 10 poslancov, 1 poslanec bol proti a 2 poslanci sa hlasovania zdržali.

5.5Žiadosť o odkúpenie pozemku Ignác Lagin, Ilava. V žiadosti uvádza, jedná sa o pozemok parc. č. KN 525/13 o výmere 18 m2 pod garážou.
Žiadosť bola prejednaná na finančnej komisii a na porade poslancov. Navrhnutá cena je
100,- Sk/m2.
Poslanci odpredaj pozemku KN 525/13 o výmere 17 m2 p. Laginovi Ignácovi s manželkou
bytom Ilava, Skala 646 za kúpnu cenu 100,- Sk/m2 schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti
a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

5.6 Žiadosť p. Kaválka o odkúpenie pozemku. Uvádza, že doposiaľ nemá odkúpený pozemok o výmere 18 m2 pod garáž.
Žiadosť bola prejednaná a taktiež doporučená cena 100,- Sk/m2.
Poslanci odpredaj pozemku KN 525/12 o výmere 17 m2 za cenu 100,- Sk/m2 p. Ivanovi Kaválkovi s manželkou, bytom Ilava, Skala 646 schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti
a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

5.7 Źiadosť p. Tibora Hrnčiara, bytom Košecké Podhradie 567 o zmenu v prenájme nebytových priestorov DK Iliavka z predajne potravín na bufet. Primátor prečítal celú žiadosť.
p. Hrnčiarovi boli prenajaté priestory DK Iliavka na predajňu potravín. Pri kontrole
bolo zistené, že sa v priestoroch predajne potravín sa čapuje pivo. Bol upozornený na túto skutočnosť, žiadali sme vyjadrenie hygieničky. V prípade povolenia predajne bufetu
a predajne potravín sú nevyhnutné dva vstupy. Vo svojej žiadosti uvádza aj riešenie umiestnenia potravín a bufetu.
Poslanci s týmto návrhom súhlasili z dôvodu, aby občania Iliavky mali zabezpečenú
možnosť nákupu potravín. Z dôvodu zmeny nájmu je však predložený návrh na zmenu výšky nájomného na 7200,- Sk/rok, s tým že zabezpečí vývoz žumpy a údržbu soc. zariadení.
Poslanci nájomné za prenájom nebytových priestorov v suteréne DK Iliavka
o výmere 54m2 p. Tiborovi Hrnčiarovi vo výške 7200,- Sk/rok schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

5.8 Návrh finančnej komisie na odmeňovanie darcov krvi:
za bronzovú plaketu - 1500,- Sk za 10 odberov
za striebornú plaketu - 2000,- Sk za 20 odberov
za zlatú plaketu - 4000,- Sk, ženy za 30 odberov, muži za 40 odberov
za diamantovú plaketu - 5000,- Sk, ženy za 60 odberov, muži za 80 odberov
p. Bakošová sa informovala, odkedy bude toto odmeňovanie platné, či od 1.1., alebo od
právoplatnosti uznesenia
Nakoľko poslanci mali k predloženému návrhu finančnej komisie na odmeňovanie darcov krvi pripomienky, návrh dopracuje sociálna komisia a prejednaný bude na ďalšom MZ.

5.9 Odpredaj akcií Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. /SVS/
Valné zhromaždenie SVS a.s., ktoré sa konalo dňa 26.6.2006 uznesením č. 10 rozhodlo o rozdelení spoločnosti na 6 nástupníckych spoločnosti a odkúpení akcií. Na minulom MZ bol schválený projekt rozdelenia SVS, teraz predkladá návrh na odpredaj zaknihovaných cenných papierov v jednotlivým spoločnostiam. Bližšie informoval o situácií a problémoch SVS. Mesto Ilava vyzýva Turčianskú vodárenskú spoločnosť a.s. na odpredaj cenných papierov v počte 2056 ks, v hodnote 943 642,- Sk, Liptovskú vodárenskú spoločnosť na odpredaj cenných papierov v počte 3059 ks v hodnote 611 765,- Sk, Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina na odpredaj cenných papierov v počte 852 ks v hodnote
910 287,- Sk.
Za uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj zaknihovaných cenných papierov podľa predloženého návrhu primátora hlasovalo 13 poslancov, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

6. Zmena rozpočtu
Ing. Rexová predložila návrhy na zmenu rozpočtu:
- Zmenu rozpočtu v znení Zmenového listu : navýšenie realizácie kúrenia v Hasičskej
zbrojnici zo 160 tis. na 230 tis. (navýšenie o 70 tis. ) v položke 717 002
- Zmenu rozpočtu na rekonštrukciu strechy na Materskej škole v mestskej časti Klobušice
490 tis. v položke 717 002
- Namontovanie meračov TÚV na pätu obytných domov v znení zákona 657/2004 Z.z.
o tepelnej energetike vo výške 363 tis. v položke 717 001
- Navýšenie položky 713 002- nákup PC o 150 tis. na nákup počítačov
- Zvýšenie príspevku na činnosť Mestskému futbalovému klubu o 50 tis. Sk
Poslanci návrhy na zmenu rozpočtu schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.
7. Koncepcia rozvoja v oblasti tepelnej energie
Koncepciu rozvoja v oblasti tepelnej energie spracovala regionálna pobočka SEA.
O koncepcii ďalej informoval prednosta MsÚ Ing. Zigo. Koncepcia rozvoja obsahuje:
analýzu súčasného stavu, návrh rozvoja sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom územia obce, závery a doporučenia pre rozvoj tepelnej energetiky územia mesta.
Materiál obdržali poslanci na porade poslancov, koncepcia je spracovaná v zmysle zákona.
Z koncepcie z hľadiska rozvoja mesta do budúcnosti vyplývajú niektoré odporúčania:
- realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV
- uprednostniť centralizovanú dodávku tepla s postupnou modernizáciou plynovej
kotolne Štúrova výmenou kotlov za jednotky s vyššou účinnosťou a modernou
reguláciou
- postupne rekonštruovať rozvody vykurovacej vody predizolovanými rúrami
- decentralizácia prípravy TÚV na jednotlivé odberné miesta
- nainštalovať termostatické ventily v objektoch, vyregulovať jednotlivé sústavy
- obnovenie poškodených tepelných izolácií rozvodov ÚK a TV v objektoch
- zateplenie obalových konštrukcií objektov - obvodový plášť, strecha, strop nad
nevykurovaným priestorom atď.
Ďalej Ing. Zigo, prednosta MsÚ uviedol, že touto koncepciou mesto neobmedzuje práva odberateľov tepla na odpájanie sa od centrálnych zdrojov, ani práva investorov pri schvaľovaní výstavby nových objektov, vrátane tepelných zdrojov.
p. Juenová uviedla, že v minulosti mala v oblasti vykurovania v meste pripomienky,
touto koncepciou sa to vyriešilo, je zrozumiteľná, je za to, aby sa majetok zveľaďoval.
Koncepciu rozvoja v oblasti tepelnej energie poslanci zobrali na vedomie.

8. VZN č. 4/2006 o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
Mgr. Dubničková predložila poslancom návrh na VZN o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. VZN upravuje postup a podmienky mesta pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi v súlade so zákonom č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a niektorých ďalších zákonov. VZN obsahuje vymedzenie základných pojmov, oprávnené osoby, účel jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, výšku dávky, postup pri poskytovaní dávky
a záverečné ustanovenia.
Materiál obdržali poslanci písomne na porade poslancov. VZN bolo 15 dní zverejnené na
informačnej tabuli k pripomienkovaniu občanov. Pripomienky sme na mesto neobdržali.
RNDr. Eglyová žiadala vysvetlenie k čl. VI., bod 3. - o poskytnutí dávky rozhoduje primátor mesta, v minulosti to bolo MZ.
Primátor vysvetlil, že o poskytnutí jednorázovej dávky rozhoduje primátor ak si to kritická situácia vyžaduje, poukázal na prípad vyhorenia rodiny Suchomelovej. V sobotu vyhoreli a už v pondelok prišli o sociálnu výpomoc. V takomto prípade nemôžeme čakať mesiac na MZ.
Poslanci VZN č. 4/2006 o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

9. Rôzne

V rámci rôzne primátor predložil poslancom Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava. /PHSR/. Tento materiál obdržali poslanci písomne, taktiež bol k dispozícií občanom mesta.
Primátor uviedol, že tento plán rozvoja súvisí s vývojom v rámci EÚ. Všetky mestá, ktoré sa budú uchádzať o granty z fondov, musia mať spracovaný tento PHSR.
Materiál obsahuje úvodnú časť /história mesta, rozloha a pod./, údaje o obyvateľstve, domácnostiach a bývaní, ďalej o trhu práce /zamestnanosti, nezamestnanosti/, podnikateľskú sféru, kultúru, šport, školstvo, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, technickú infraštruktúru, životné prostredie, rozvojovú víziu mesta a strategické ciele a opatrenia.
RNDr. Eglyová sa informovala na údaje týkajúce sa sociálnych zariadení v okrese.
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava schválili poslanci 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

10. Diskusia
p. Turza podal vysvetlenie svojho návrhu k odpredaju nehnuteľnosti pre p. Hoštáka
/k bodu 5.4/
Ing. Rosenbaum hovoril o kondenzačnom kotli, / ktorý má doma a jeho výhodách/, či sa dajú budovať aj v mestských kotolniach, ďalej o možnostiach vykurovania granulami a termokamere, ktorou sa dá snímať teplota.
Ing. Zigo z Ilfesu stručne odpovedal na otázky Ing. Rosenbauma. Kondenzačný kotol máme,
o granuliach na vykurovanie počul , termokameru má stav.sporiteľňa, presvedčí sa o nej.
p. Bakošová žiada o prešetrenie vypúšťania emisií z Ladeckej cementárne v noci.
Ďalej žiada o financie na novú výzdobu do Domu smútku, ktorú by spravila p. Riecka, treba
zakúpiť materiál.
p. Bakošová zhodnotila nedeľňajšiu slávnosť, ktorá bola veľmi dôstojná a poďakovala
za vyčistenie DK a úpravu, výzdobu DK p. Rieckej.
Primátor poďakoval organizátorom za skvelé zvládnutie oslavy udeľovania čestného občianstva a ocenených pracovníkov, poďakoval p. Rieckej.
p. Turza za komisiu životného prostredia žiada o predloženie posudzovania vplyvov
na životné prostredie Indupolom.
Primátor uviedol, že doposiaľ sme posudzovanie neobdržali, po obdržaní na MsÚ
budú materiály odovzdané p. Turzovi
p. Holbová sa informovala, či bol prednosta Ing. Zigo jednať na SAD ohľadom spojov
do Iliavky
Ing. Zigo uviedol, že spoje budú od novembra, kedy je nový cestový poriadok obmedzované.
V kancelárii má prehľad o spojoch do Iliavky, má materiály vytlačené zo strojčekov
o využití spojov do Iliavky. p. Holbová príde v piatok na MsÚ, kde popozerajú spoje.
Školské spoje zostanú zachované.
p. Matovičová sa spýtala na oplotenie cintorína, či je to konečný stav.
Primátor uviedol, že na cintoríne bol havarijný stav, základy boli pohnuté. Je to dočasné riešenie, nakoľko v rozpočte neboli na tento účel schválené finančné prostriedky.
p. Burdejová sa zaujímala, čo bude s návozom hliny v školskom areáli.
Primátor prisľúbil, že hlina bude odvezená, ale používa sa ešte na dosýpanie plôch.
Pri ZUŠ sa robia nové parkovacie plochy. Problémom je, že aj bager bol počas povodní poškodený, teraz chýba na práce pre mesto.
p. Jurenová upozornila na zlý stav oplotenia školy, brána nebezpečne visí.
Ďalej sa informovala, či sa bude niečo robiť s menšími bytmi, nakoľko zo strany občanov je záujem. Občania poukazujú, že máme pekné námestie, ale kritizujú pozemok p. Adamčíka
Občania taktiež kriticky poukazujú na drevenú garáž na Medňanskej ul.
Primátor - uložil Ing. Januškovi zistiť vlastníka drevenej garáže a preveriť či majú povolenie.
Pozemok p. Adamčíka na námestí je súkromný, už viackrát sme s ním jednali, vždy predloží pripravené projekty, ale ďalej sa nič nedeje. Navrhuje, aby bol p. Adamčík pozvaný na poradu poslancov MZ a tam oboznámil poslancov so svojími zámermi.
K oploteniu školy primátor uviedol, že časť plota bola zdemontovaná, oplotenie je hrdzavé a nemá žiadny efekt. Efekt vidí v oplotení športového areálu. Do budúcna pripravíme projekt, uvažuje sa s prepojením areálu na ZŠ Medňanská, treba však počkať ak bude úspešne presťahovaná OA do priestorov ZŠ na ul. Hviezdoslavova. Teraz by to boli zbytočné náklady.
p. Bakošová žiada preveriť podnikanie u p. Suchánka na ul. Sladkovičovej.
Ing. Gajdošík žiada o úpravu hrobových miest v Klobušiciach
Primátor oboznámil o rokovaní s p. Straňákom a riešení hrobových miest na mestskom cintoríne. Boli dohodnuté tri varianty - starý cintorín, hrobka v betónovej časti, ktorú navrhuje p. Straňák, ktorá však podľa primátora bude predražená a hrob v doterajších pásoch.
Ing. Kočkár ukončil skúšky na správcu cintorína, pripraví materiál o voľných miestach na starom cintoríne.
p. Holbová žiada opravu plota v Iliavke
Ing. Kočkár oznámil, že u majiteľa, ktorému vznikla škoda po vzájomnej dohode zložili stĺpiky, cement a ostatný potrebný materiál.
p. Holbová ďalej žiada kosenie v Iliavke.
Primátor však upozornil, že je rozdiel v kosení súkromných a mestských pozemkov. To treba dodržiavať, v pondelok po porade pôjde pozrieť do Iliavky, kde treba kosiť.
p.Poliak upozornil na vysypaný stavebný materiál - tehly v Porubskej doline.
p. Holbová žiada osvetlenie na autobusovej zástavke
Ing. Janušek hovoril o vývoze stavebného materiálu, tehla sa dá drviť a o možnostiach využitia do budúcna.
Nakoľko neboli ďalší diskutujúci, primátor ukončil diskusiu.
Za ukončenie diskusie hlasovalo 13 poslancov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.

 

11. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie s doplňujúci návrhmi predložil Ing. Gajdošík. Poslanci návrh na uznesenie schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

12. Záver
Primátor ukončil zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poďakoval prítomným za účasť.
Oboznámil ich, že v mesiaci november bude ešte posledná porada a zasadnutie MZ v tomto volebnom roku. Poslancov pozval na kultúrne a spoločenské podujatia, ako oslavy väznice,
stretnutie s dôchodcami a iné pripravované podujatia.

Ing. Pavol Čiernik
primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

 

 

 

 

Zapisovateľka: Veronika Magutová

Overovatelia: Helena Matovičová
Milan Pagáč