Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 15.11.2006

Dátum: 21.11.2006

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 15.11.2006

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol primátor mesta Ing. Pavol Čiernik. Privítal prítomných poslancov MZ a občanov mesta, oboznámil ich s programom zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Program Mestského zastupiteľstva poslanci schválili 13 hlasmi, nikto nebol
proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: RNDr. Etela Eglyová, Ing. Miroslav Gajdošík a Viera Holbová.
Za zapisovateľku bola navrhnutá Veronika Magutová a a za overovateľov zápisnice sú navrhnutí Helena Matovičová a Karol Fischer. Poslanci všetky návrhy primátora schválili.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
5. Žiadosti finančnej komisie
6. Schválenie odpredaja obchodnej akadémie
7. Vyhodnotenie rozpočtu za 1.-3. štvrťrok 2006
8. Zmena rozpočtu
9. Návrh rozpočtu na roky 2007-2009
10. Žiadosti sociálnej komisie
11. Dodatok č. l k VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberanie dane z nehnuteľnosti
na území mesta Ilava
12. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
13. VZN č. 5/2006 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava
14. Rôzne a diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ predložil poslancom HK mesta
Ing. Tichý. Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky.

5. Žiadosti finančnej komisie
5.1 Žiadosť NsP o úhradu 200 tis.Sk na prístroj - defibrilátor s monitorom, ktorý je už na internom oddelení. Na prístroj rovnakou sumou prispeli aj mestá Dubnica n/Váhom a Nová Dubnica. Žiadosť bola prejednaná na finančnej komisii a na porade poslancov. Bolo dohodnuté, že ak NsP uhradí dlžnú sumu na daniach, mesto túto sumu použije ako dar pre NsP. Na porade poslancov MZ bol riaditeľ nemocnice MUDr. Bridík a vysvetlil celú situáciu

v zdravotníctve. Poslanci preplatenie medicínskej techniky v sume 200 tisíc Sk schválili
13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.
O slovo požiadal Ing. Daško, ktorému primátor slovo neudelil, nakoľko bod programu bol
schválený, vystúpiť môže v diskusii.

5.2 Žiadosť p. Rebru o odkúpenie pozemku pod garáž na sídlisku Skala s.č. 1722, parc.č. KN 525/11. V tejto lokalite sa predávali pozemky pod garáž s cenou 100,- Sk/m2. Finančná komisia žiadosť prejednala a doporučila.
Poslanci odpredaj pozemku p. Rebrovi pod garáž na sídlisku Skala s.č. 1722, parc.r. KN 525/11 za cenu 100,- Sk/m2 schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania
nezdržal.

5.3 Odpis pohľadávok na dani z nehnuteľnosti p. Márie Beňovej, bytom Ilava kpt. Nálepku
188 za rok 1997 a rok 1999, spolu v sume 1130,- Sk. p. Beňová je zo sociálne slabšej vrstvy, nezdržiava sa v meste. Na nehnuteľnosť má zriadené záložné právo. Finančná komisia navrhuje odpis pohľadávky vzhľadom na jej nevymožiteľnosť schváliť.
Poslanci odpis pohľadávky p. Beňovej v sume 1130,- Sk schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa hlasovania nikto nezdržal.
Primátor informoval prítomných občanov, že vždy pred MZ zasadajú jednotlivé komisie a koná sa porada poslancov MZ, kde sa prerokovávajú jednotlivé žiadosti a dokumenty
ktoré budú predmetom jednania MZ. Na porade poslancov si všetko vysvetlia,  na MZ sa za jednotlivé body programu hlasuje.

6. Schválenie odpredaja Obchodnej akadémie /OA/
Primátor informoval, že v minulom roku akadémia oslávila svoje 10 výročie založenia.
Hovoril o jej vzniku, počtoch detí na stredných školách a znižovaní počtu detí na základných školách. Mesto už v minulom roku začalo s reorganizáciou školstva v meste, teraz odpredajom budovy na ul. Hviezdoslavovej pre potreby OA by táto reorganizácia školstva
v meste bola ukončená.
Primátor ako poslanec Trenčianského samosprávneho kraja /TSK/ a 3 ďalší poslanci TSK z Ilavy na základe žiadosti presadili odpredaj budovy na ul. Hviezdoslavovej za kúpnu cenu
1,- Sk Trenčianskému samosprávnemu kraju. Problematika odpredaja OA bola prejednaná na porade poslancov. Primátor prečítal návrh na uznesenie, kde sú presne definované podmienky odpredaja nehnuteľností a to :
- pozemku parc. č. KN 900/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 468 m2,
- pozemku parc. č. KN 900/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 073 m2,
- pozemku parc. č. KN 900/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2,
- budovy Základnej školy súp. č. 330 situovanej na pozemku parc. č. KN 900/3,
zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava Trenčianskemu samosprávnemu kraju za kúpnu cenu 1,- Sk a za nasledujúcich podmienok:
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak kupujúci:
- nezabezpečí úpravu priestorov predmetných nehnuteľností pre potreby Obchodnej akadémie v celkovom objeme 5 000 000,- Sk /slovom päť miliónov slovenských korún/ a jej presťahovanie najneskôr do 31. 8. 2007.
- nebude využívať predmetný objekt na dohodnutý účel a to výchovno-vzdelávací proces stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Zriaďuje sa predkupné právo v prospech Mesta Ilava ako vecné právo, v prípade, že sa kupujúci rozhodne predmetné nehnuteľnosti predať alebo inak scudziť a to za rovnakých podmienok, za ktorých bol odpredaný kupujúcemu.
V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy alebo k uplatneniu predkupného práva po vložení investícií za účelom rekonštrukcie budovy zo strany kupujúceho, predávajúci sa zaväzuje uhradiť kupujúcemu preukázateľne vložené investície po odpočítaní odpisov.
p. Burík sa informoval, kedy sa bude OA sťahovať.
Primátor uviedol, že polovica školy je prázdna, prerábky môžu začať, ďalej je na to posledný školský mesiac jún a 2 mesiace prázdnin.
Poslanci odpredaj Obchodnej akadémie Trenčianskému samosprávnemu kraju podľa predloženého návrhu na uznesenie schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

7. Vyhodnotenie rozpočtu mesta za 1.-3. štvrťrok 2006
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. až III. štvrťrok 2006 predniesla vedúca ekonomického oddelenia Ing. Rexová, v nasledovnom znení:
A. Kapitálový rozpočet - príjmy 19 617 000,- 13 836 762,- 70,79%
- výdavky 21 644 000,- 8 845 544,20 40,86%

B. Finančné operácie - príjmy 6 230 000,- 915 900,- 0,30 %
- výdavky 3 213 000,- 2 409 016,60 74,98%

C. Bežný rozpočet - príjmy 73 369 000,- 56 694 444,22 77,27%
- výdavky 49 275 000,- 30 647296,79 61,97%
Plnenie kapitálových príjmov 13 836 762,- bolo na 70,79%, oproti plánovaným 19 617 tis. , ktoré boli tvorené hlavne z predaja areálu Zámockej reštaurácie( budova 2 929 600,- a pozemok 5 170 400,- ), z predaja pozemku City farme Slovakia 1 705 200,-, z predaja pozemku pod budovou býv. ZDA 99 100,-, z predaja pozemku p. Flochovi pri starej fare 282 tis. a z ostatných drobných predajov a splátok občanov ( Ing. Šupák, Juríček, Barkáč, Bielik...)
Kapitálové výdavky 8 845 544,20 boli vo výške 40, 87%, čo v podstate tvorili viac menej realizácie chodníka IBV Klobušice, rekonštrukcia strechy ZUŠ a Polície, chodníka na ul. Pivovarskej, pri tlačiarni Ekonóm tiež okolo novej fary, ďalej bol vybudovaný bezpečnostný systém budovy bývalého OÚ, kanalizácia Klobušice, rekonštrukcia expanzných nádob v kotolni, kúpa bytu pre rodinu z Košeckej ul., kapitálového transferu TSM, výpočtová technika , cesta ku garážam ul. Medňanská, parkovisko Medňanska za ZŠ, parkovisko na SNP pri MŠ, verejné osvetlenie. Ďalej boli vypracované projektové dokumentácie a štúdie pri Požiarnej zbrojnici, stavebné úpravy ZŠ Hviezdoslavovej, rekonštrukcia v DK Ilava, projekt na šatne v športovom areáli, projekt parkovisko SNP.
Bežné príjmy boli tvorené v celkovej výške 56 694 444, 22 Sk, z toho pre ZŠ - prenesený výkon štátnej správy bolo 10 663 tis.Sk, a na ostatné školy a školské zariadenia - originálne kompetencie ((ZUŠ, CVČ...) 7 736 000,-Sk.
Bežné výdavky boli čerpané vo výške 30 647 296,79-Sk, čo predstavuje oproti plánovaným výdavkom čerpanie na 61,97 % , na správu a zabezpečenie plynulého chodu mesta bolo 8 433 990,18-Sk, a príspevok pre TSM na činnosť bol 4 128 000,-Sk.
Strediská ako sú Voľby, Soc. pomoc v hmotnej núdzi, Aktivačná činnosť, Soc. pomoc - príjem pod hran. životného minima, môžu byť v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe, §23ods.1 prečerpané, nakoľko tieto činnosti sa priebežne vyrovnávajú dotáciami zo ŠR.
Na ZŠ a ostatné školy a škol. zariadenia boli všetky pridelené fin. prostriedky presunuté na ich účty.
K predloženému vyhodnoteniu plnenia rozpočtu poslanci nemali pripomienky, zobrali ho na vedomie.

8. Zmena rozpočtu
Návrh na zmenu rozpočtu predložila poslancom Ing. Rexová v nasledovnom znení:
- Presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov na stredisku 08205 Knižnica vo výške 39 tis. Sk na nákup počítača v kapitálových výdavkoch.
- Presun finanč. prostriedkov v bež. výdavkoch na 010 123 opatrovateľ. službe - administratíva v položke 642014 na poštovné a telekomunik. služby z príspevku na tvorbu úspor detí v DD v sume 14  tis. SK, z toho na telefóny a poštové 4  tis. Sk a 10 tis. na tepelnú a elektrickú energiu
- Presun fin. prostriedkov na stredisku 0133 Matrika z položiek interiérové vybavenie, školenie a kurzy, tlačivá, viazanie kníh sa znižuje o 35tis. , ktoré sa presúvajú vo výške 15 tis. na energie, vodu, teplo, a na poštovné a telekomunikačné služby 20 tis.
-Presun finančných prostriedkov kapitálových investícií sa týka investičnej akcie „Cesta ku garážam ul. Medňanska, kde z pôvodného rozpočtového návrhu 1 335 tis. sa navýšilo na 1 538 697,- SK, čo bolo zapríčinené naviac prácami požadovanými mestom, kde sa spôsob parkovania medzi nájomným bytovým domom a bytovým domom ÚZNV menil z pozdĺžneho parkovania na šikmé parkovanie. Zmenou sa získalo navyše 6 parkovacích miest. V tejto položke je započítaná i suma 203 tis., za výrobu a pokládku vegetačných tvárnic. Tento presun fin. prostriedkov sa týkal ukončených inv. akcií : „ Parkovisko pri SNP" - 22 656,- SK, „ Chodník od autobusovej zástavky po materskú škôlku „ - 48 559,- SK, „Splašková kanal. IBV Klobušice „- 76 481,- SK, „Parkovisko Kukučínova ul. ( pri hlavnej ceste ) - 56 000 ,-SK,.
- Zmena rozpočtu o navýšenie 1 000 ,- SK v položke 717 001 „Parkovisko Medňanská" zo 119 tis. na 120 tis. SK. Pri uložení fin. prostriedkov z FNM 119 tis. narástli úroky 1000,- SK, ktoré sa zahrnuli do celkovej fakturácie za účelom vynulovania účtu na uvedenú dotáciu z FNM.
-Presun fin. prostriedkov na stredisku Správa mesta z položiek : poštovné, PHM, školské krúžky a rady, členské príspevky, príspevky odborovým organizáciam , z odstupného a odchodného, spolu vo výške 200 tis. pre Nemocnicu s poliklinikou Ilava na zakúpenie medicínskej techniky v sume 200 tis.Sk
-Presun fin. prostriedkov v DK Ilava z rozpočtovej položky 637014 stravovanie, ktorá sa poníži o sumu 2 tis. a presunúť na výpočt. techniku na zakúpenie tlačiarne. Sponzorský príspevok na akciu Rozprávkový les sa navýšiť z pôvodných 10 tis. na 16 tis.Sk.
- Presun fin. prostriedkov v Múzeu v sume 21 tis. na elektrickú energiu a plyn, o ktorú sa znižuje položka vodné a stočné v Múzeu.
- Presun fin. prostriedkov a valorizácia - príjem na stredisku 0610 ŠFRB - referát úverov vo výške 6 145,- SK , ktoré sú rozdelené na tarifný plat 4 552 ,- SK, a na invalidné poistenie 1 593 ,- SK.
Znížiť položky- tarifný plat, invalidné poistenie a interiérové vybavenie spolu o 19 tis. a presunúť do kapit. výdavkov na nákup prevádzkového zariadenia ( kopírky ), kde pôvodne bolo 70 tis. a zvyšiť na 89 tis. - za softver a inštaláciu zariadenia. O túto zmenu rozpočtu bolo požiadané MVa RR SR, ktoré listom 3.11.2006 schválilo zmenu rozpočtu .
Na tomto stredisku vyrovnať prekročenie cestovného o 2 tis.,- SK upravením položky školenia, kurzy a semináre. Zamestnankyňa si zvyšovala kvalifikáciu vo svojom odbore v Bratislave na MV a RR SR, kde po absolvovaní záverečných skúšok získala certifikát - „Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie výkonu štátnej správy v oblasti bývania."
- Zmenu rozpočtu na základe valorizácie z Krajského stavebného úradu na stavebný poriadok a vyvlastňovanie na zvýšenie príjmu o 3 708,- SK a zároveň sa prerozdelí do položiek tarifný plat a starobné poistenie.
- V MŠ Klobušice a  ŠJ Ilava z dôvodu nákupu el. sporáku pre ŠJ MŠ Ilava presun fin. prostriedkov 78 tis. z nasledovný položiek : MŠ Klobušice odchodné -34 tis, ŠJ MŠ Ilava nákup prev. strojov - 3 tis., nákup výpočt. techniky - 11 tis., údržba prev. strojov - 30 tis.,
do kapitálových výdavkov.
-Zakúpenie menšej kopírky v MŠ v Klobušiciach a presun fin. prostriedkov z položky
Oprava a údržba výpočtovej techniky 3 tis. a povýšenie položky Nákup výpočtovej techniky,
spolu vo výške 8 tis.
-V MŠ Ilava presunúť sumu 3 tis. korún z položky cestovné náhrady, škola v prírode na položku knihy a časopisy, učebnice - na zakúpenie didaktických pomôcok.
-V MŠ Klobušice, položku čistenie, pranie znížiť o 8 tis. a presunúť na položky všeobecný materiál vo výške 4 tis. na čistiace prostriedky a údržba interiérového vybavenia tiež vo výške 4 tis. - na opravu lehátok.
-Z nákupu prevádzkových strojov znížiť sumu 2 tis. a presunúť na interiérové vybavenie - na nákup záclon.
-Presun fin. prostriedkov 11 tis. z položky 633 016 repre súbory, škol. zariadenia na stredisku Správa mesta na položku 637002 č. akcie 35 00 6372 s názvom „Vyhodnotenie súťaže zameranej na ochranu životného prostredia" na stredisku Ochrana ŽP.
- Kapitálové výdavky na investíciach - 0443 na akcii 70 00 7178 vybudovanie ľadovej plochy znížiť o sumu 130 tis. a presunúť na stredisko 01116- Správa mesta účet 721 akcia 70 00 7721 na položku Príspevok TSM - nákup 2 kusov radlice pre zimnú údržbu.
-Zo strediska Verejná zeleň 0540 presun sumy 85 tis. na nákup svietidiel na stredisko 0640 Verejné osvetlenie.
-Na stredisku Nakladanie s odpadmi - 0510 znížiť opravu a údržbu odpadových nádob o sumu
12 tis. a presunúť na tom istom stredisku na poštovné za platobné výmery. - V Klube dôchodcov z Opráv a údržby znížiť o 6 tis. a presunúť na všeobecný materiál, na zakúpenie materiálového vybavenia kuchynky ( príbory, hrnce, obrusy, plastové stoličky ).
- Zmenu rozpočtu na nákup záznamového zariadenia k miestnemu rozhlasu - Spotmaster, ktorý plní funkciu nahrávania a následne prehrávania vopred pripravenej správy v stanovených časoch v položke poštovné a známky znížením o 23 tis. a presunutím do položky Špeciálne stroje a prístroje.
Poslanci predložený návrh na zmenu rozpočtu schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti
a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

Ekonomické oddelenie navrhuje MZ splnomocniť primátora mesta Ing. Pavla Čiernika vo veci rozhodovania o úprave rozpočtu ( zmeny rozpočtu ) v rámci schváleného rozpočtu
medzi jednotlivými kapitolami a položkami na účtovné úpravy a vyrovnania.
Poslanci návrh schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

9. Návrh rozpočtu na rok 2007 a 2008-2009
Správa k návrhu rozpočtu na rok 2007 a 2008 až 2009, ktorú predložila Ing. Rexová:
V znení zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 9 Viacročný rozpočet a § 21 Prechodné ustanovenie ods. 3, mesto Ilava prvýkrát v roku 2006 povinne zostavilo Viacročný rozpočet v členení návrhov rozpočtov na roky 2007 a 2008 až 2009.
Tento viacročný rozpočet má byť strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky mesta. Zostavuje sa v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok a vecné vymedzenie bežných a kapitálových výdavkov rozpočtu mesta a ich jednotné triedenie obsahuje rozpočtová klasifikácia príslušných rozpočtových rokov, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2006 ako „ Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009".
Vzhľadom na skutočnosť, že v čase zostavovania Viacročného rozpočtu nebol schválený Štátny rozpočet a ani nám neboli známe východiská finančnej politiky štátu, preto podklady k jeho tvorbe boli čerpané so súčasného a minulého roku .
Návrh rozpočtu na rok 2007
Kapitálový rozpočet príjmy 10 520 000,-
výdavky 10 420 000,-
Finančné operácie príjmy 3 213 000,-
výdavky 3 213 000,-
Bežný rozpočet príjmy 76 544 000,- z toho 32 802 000,- školstvo
výdavky 43 742 000,-
Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v školstve a na originálne kompetencie sa predpokladá rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu vo výške 32 802 000 Sk.
Návrh rozpočtu na roky 2008 až 2009
r. 2008 r. 2009
Kapitálový rozpočet - príjmy 50 000,- 50 000,-
- výdavky 1 373 000,- 350 000,-
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bude financovaný z peňažných fondov mesta
Finančné operácie - príjmy 7 000,- 7 000,-
- výdavky 2 036 000,- 1 463 000,-
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bude financovaný z rezervného fondu.
Bežný rozpočet - príjmy 53 152 500,- 53 152 500,-
- výdavky 48 204 500,- 51 396 500,-
V zmysle Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa § 9 odsek 3, príjmy a výdavky návrhu rozpočtov 2008 až 2009 nie sú pre mesto záväzné.
Primátor uviedol, že návrhy rozpočtu boli zverejnené na informačnej tabuli v zákonnej 15-dňovej lehote, neprišli žiadne pripomienky.
Primátor vyzval hlavného kontrolóra mesta Ilava o stanovisko HK k rozpočtom na roky 2007-2009.

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Ilava k návrhu rozpočtu na roky 2007 až 2009
Stanovisko HK uvádzame v plnom znení:
Príprava rozpočtu mesta pre rok 2007, podobne ako v uplynulých rokoch, bola poznamenaná predovšetkým očakávaniami v oblasti prípravy štátneho rozpočtu pre spomínané plánovacie obdobie. Špecifikom rozpočtu mesta pre rok 2007, ktorým sa jeho tohtoročná príprava od minulých rokov predsa len odlišovala, bola však povinnosť ustanovená znením §9 o viacročnom rozpočte a prechodným ustanovením § 21 ods. 3 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa viacročný rozpočet obce alebo vyššieho územného celku na nasledujúce rozpočtové roky, počnúc rokom 2007, musí po prvýkrát zostaviť už v roku 2006. Samotná filozofia prípravy mestského rozpočtu na rok 2007, teda ako východzieho rozpočtu pre zostavenie rozpočtov na roky 2008 a 2009, vychádzala preto tradične z filozofie celoročných ekonomických analýz rozpočtu minuloročného. Postavená na reálnom základe príjmových častí a plne rešpektujúca zákon 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, rozpočtovú klasifikáciu schválenú Opatrením Ministerstva financií SR z marca 2006, ktorým sa mení a doplňuje opatrenie Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004, metodické usmernenie MF SR k č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004, ako i Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009, uverejnenú vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2006, bola postupne vytvorená nosná časť tohto dôležitého nástroja finančného hospodárenia mesta, ktorým sa v rozpočtovom roku 2007 bude riadiť jeho komplexné financovanie, včítane realizácie a naplnenia všetkých jeho úloh a funkcií.
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách je rozpočet mesta aj tohto roku vnútorne členený na rozpočet bežný a kapitálový, pričom oba rozpočty sú v podstate vyrovnané, s miernym navýšením v prospech príjmov. Stanovenie celkovej výšky rozpočtovaných prostriedkov sa odvíjalo od reálne očakávaných príjmov a v náväznosti na ne, celkom prirodzene i od výdavkov nevyhnutných pre ďalší rozvoj mesta a rast jeho občianskej vybavenosti. Reálnosť predpokladaných príjmov kapitálového rozpočtu bola pre rozpočtovaný rok 2007 fixovaná finančným objemom 10 520 000,- Sk, pričom očakávania bežných príjmov sa aj zásluhou transferu Ministerstva školstva a príjmov z výnosov daní pre školské rozpočty vyšplhali na čiastku 79 757 500,- Sk, z ktorej 3 213 000,- Sk tvoria bežné príjmy z finančných operácií. Predpokladané kapitálové výdavky v roku 2007 by mali predstavovať čiastku 10 420 000,- Sk, bežné výdavky, včítane výdavkov z finančných operácií vo výške 3 213 000,- Sk, predstavujú finančnú čiastku 46 955 500,- Sk. Majoritná časť kapitálových príjmov bude podľa tohto návrhu v roku 2007 vykrytá predovšetkým príjmami za odpredaj pozemkov a nehmotných aktív 8 370 000,- Sk, minoritnú časť budú tvoriť príjmy z predaja kapitálových aktív 2 150 000,- Sk. Kapitálové výdaje rozpočtu mesta na rok 2007 sú spojené predovšetkým z obstaraním kapitálových aktív, medzi ktorými dominuje nákup pozemkov a nehmotných aktív 3 355 000,- Sk, nákup strojov, prístrojov, a zariadení 35 000,- Sk, realizácia prípravnej a projektovej dokumentácie 500 000,- Sk, realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 6 030 000,- Sk a taktiež kapitálový transfer príspevkovej organizácii vo výške 500 000,- Sk. Bežný rozpočet je definovaný v podstate ako vyrovnaný, teda s finančným objemom 76 544 500,- Sk v príjmovej a 43 742 500 vo výdavkovej časti. K vyčíslenému rozdielu treba uviesť, že tento je výsledkom porovnania príjmov a výdajov po odčítaní finančnej čiastky 32 802 000,- Sk určenej pre školské rozpočty z príjmovej časti bežného rozpočtu. Príjmová časť bežného rozpočtu je tvorená daňovými a nedaňovými príjmami, pričom daňové príjmy v rozpočte predstavujú čiastku 55 147 500,- Sk, z toho 42 284 000,- Sk z daní z príjmov, ziskov a kapitálového majetku, 7 444 000,- Sk z daní z majetku a 5 419 500,- Sk z daní za tovary a služby. Nedaňové príjmy sú zadefinované vo výške 6 389 000,- Sk a tvorené sú predovšetkým príjmami z podnikania a z vlastníctva majetku 3 590 000,- Sk, z administratívnych a iných poplatkov a platieb 2 674 000,- Sk, úrokov z domácich pôžičiek úrokov a vkladov 25 000,- Sk a iných nedaňových príjmov 100 000,- Sk, predstavovaných napríklad príjmami z výťažkov lotérií, hazardných hier, dobropisov, vrátok a pod.
Čo sa týka výdavkovej časti bežného rozpočtu tá je kvôli prehľadnosti, v zmysle funkčnej klasifikácie rozčlenená na bežné výdavky verejnej správy a bežné výdavky ďalších interných výdavkových stredísk mesta, finančne medzi sebou navzájom veľmi úzko previazaných. Bežné výdavky verejnej správy - v percentuálnom vyjadrení až 35,92 % z celkového objemu bežných výdavkov (43 742 500,- Sk) sú vyčíslené čiastkou 15 712 500,- Sk. Týmito výdavkami mesto prednostne zabezpečuje krytie všetkých záväzkov, ktoré vyplývajú z plnenia povinností ustanovených samostatnými predpismi zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov. Výdavková štruktúra bežných výdavkov ostatných stredísk a organizácii predstavuje tak zvyšných 64,08 % výdavkov bežného rozpočtu mesta.
Vzhľadom na to, že v období zostavovania viacročného rozpočtu na obdobie rokov 2007-2009 neboli ešte známe očakávané zámery štátneho rozpočtu pre rok 2007 a tým ani nové schválené parametre nevyhnutné pre zostavenie rozpočtu mesta na to isté obdobie a skutočnosť, že návrh rozpočtu mesta na rok 2007 v podstate empiricky kopíruje rozpočtové kritéria posledného hospodárskeho obdobia a nemá evidentné nedostatky brániace jeho uplatneniu v hospodárskej praxi mesta, doporučujem Mestskému zastupiteľstvu po zákonnej, 15 dňovej lehote verejného pripomienkovania tento dokument schváliť a návrh rozpočtu na roky 2008 až 2009 zobrať na vedomie. Viacročný rozpočet svojou koncepciou plne rešpektuje všetky právne normy a všeobecne platné zásady spojené s prípravou rozpočtu mesta a akékoľvek nároky naň boli prostredníctvom jednotlivých požiadaviek odborných útvarov mesta riadne prejednané na finančnej komisii dňa 31.10.2006. V prípade vyskytnutia sa niektorých nových závažných skutočností vyplývajúcich zo schválenia nového štátneho rozpočtu na rok 2007, doporučujem schválený rozpočet zároveň upraviť prostredníctvom realizácie jednotlivých rozpočtových opatrení, ihneď po ich schválení mestským zastupiteľstvom.
Primátor dal hlasovať za schválenie rozpočtu na rok 2007. Poslanci rozpočet na rok 2007 schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.
Návrh viacročného rozpočtu na roky 2008 a 2009 poslanci zobrali na vedomie.

10. Žiadosti sociálnej komisie
Žiadosti o sociálne výpomoci boli prejednané na sociálnej komisii a na porade poslancov. Sociálna komisia si vždy dá námahu a skúma sociálne podmienky, potom dáva návrh na schválenie sociálnych výpomocí. Primátor prečítal zoznam jednotlivých žiadateľov:
Dôchodci - dávka v hmotnej núdzi.
Jancová Margita, Ilava Pivovarská 440. Menovaná je dlhodobo chorá, ležiaca, potrebuje opateru. Jej zdravotný stav je vážny. Je poberateľkou : vdovský dôchodok + bezvládnosť, soc. komisia navrhuje menovanej schváliť 2000.-Sk, nakoľko ešte nikdy nežiadala o výpomoc.
Poliaková Anna, Medňanská 518/7. Žiada o jednorázovú výpomoc. Menovaná sa 24.decembra 2006 dožíva 94 rokov. Je upútaná na lôžko po zlomenine stehennej kosti, potrebuje neustálu starostlivosť a zdravotné pomôcky, ktoré si musí zakupovať sama
/ vložky/. Menovaná poberá vdovský dôchodok a bezvládnosť. Komisia navrhuje 2000.-Sk.
Siranová Elena, Iliavka 64. Menovaná žiada o dávku v hmotnej núdzi. Je vdova, má 83 rokov, poberá vdovský dôchodok. Nakoľko menovaná ešte nikdy nedostala výpomoc, komisia navrhuje dávku v hmotnej núdzi 1500.-Sk.
Martinuová Božena, Ilava Pivovarská 395. Menovaná býva sama, je slobodná, býva v súkromnom dome, kúri drevom a uhlím, výdavky na energie sú vysoké, preto žiada prvý krát o pomoc v hmotnej núdzi. Je poberateľkou starobného dôchodku. Ešte nikdy výpomoc nedostala, komisia navrhuje dávku v hmotnej núdzi 1900.-Sk
Bagínová Agata, Medňanská 515. Žije sama. Náklady na energiu a ostatné poplatky presahujú neúnosnú výšku z dôchodku. Výpomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje prvý krát a preto komisia navrhuje vyplatiť 2000.-Sk.
Bezecná Anna, Iliavka . 84 ročná vdova, býva sama, poberá starobný dôchodok .Po preskúmaní komisia navrhuje dávku v hmotnej núdzi v sume 1500.-Sk.
Slugeňová Anna, Ilava Záhradnícka 284, je poberateľkou najnižšieho dôchodku.
Je chorá, navrhli jej liečbu v kúpeľoch. Z finančnej situácie je zúfalá a preto komisia navrhuje jednorázovú výpomoc vo výške 2000.-Sk.
Mráziková Eva, Ilava Košecká 32. Je čiastočne imobilná, absolútne sa nedokáže starať sama o seba. Dávku v hmotnej núdzi žiada po prvý krát. Po prešetrení jej stavu a prešetrení poberania starobného dôchodku komisia navrhuje 2000.-Sk.
Lysáková Margita, J.L.Bellu 117. Je vdova s najnižším dôchodkom Po zaplatení inkasa, liekov jej na živobytie zostáva minimum. Žije sama, soc. komisia navrhuje 1500.-Sk.
Bohušová Agnesa, Ilava Klobušice Wolkerova 210. Je poberateľkou starobného a vdovského dôchodku, komisia pomery pozná a preto navrhuje dávku 1500.-Sk.
Hajasová Žofia, Ilava Jesenského 569. Je ťažko zdravotne postihnutá, ležiaca, nehovoriaca, po mozgovej príhode. Potrebuje stálu opatrovateľku, nakoľko ju treba kŕmiť, prebaľovať. Je poberateľkou starobného, vdovského dôchodku . Komisia prešetrila celý jej stav a potvrdzuje jej stav a navrhuje jednorázovú dávku v hmotnej núdzi 2000.-Sk.
Lacková Mária, Ilava J.L.Bellu, žije sama a poberá dôchodok jeden z najnižších . Sociálna komisia pozná veľmi dobre situáciu a navrhuje 2000.-Sk.
Bosá Helena, Ilava Jesenského 546. Menovaná poberá vdovský dôchodok. Má 91 rokov. Je upútaná na lôžko, inkontinentná, tým sa zvýšili výdavky na hygienické potreby, /plienky/. Komisia navrhuje 1500.-Sk. Nakoľko menovaná už v minulosti dávku v hmotnej núdzi dostala.
Bertová Mária, Ilava Záhumenská 488/7. Menovaná je poberateľkou inv. dôchodku. Menovaná ešte nikdy nežiadala o výpomoc. Komisia navštívila menovanú a doporučuje 2000.-Sk.
Starečková Anna, Ilava Pivovarská 407, je vdova, dávku v hmotnej núdzi ešte od mesta nedostala. Komisia jej odsúhlasila 2000.-Sk

Rodina a deti:
Miroslava Hírešová, Ilava SNP 509/1. Je slobodná matka, má 3 deti, z toho 12.9. porodila dvojičky. Býva s matkou, zatiaľ nemá žiadne finančné príspevky, žije z rodičovského príspevku a materského príspevku. Rodičovský príspevok 4440.-Sk a 540 Sk rodinné prídavky na jedno dieťa, čo spolu činí 6060.-Sk mesačne. Sociálna komisia situáciu preskúmala, zvážila a navrhuje 3000.-Sk.
Domáňová Eva, Ilava Ľ.Štúra 374/8. Menovaná touto cestou žiada o výpomoc v hmotnej núdzi. Stará sa o 5 nezaopatrených detí, z toho dve už navštevujú strednú školu. Ich príjem nie je veľký. Spolu: 14850.-Sk
Jednorázovú výpomoc v hmotnej núdzi chce použiť na nákup školských pomôcok a ošatenia na mal. deti. Komisia pozná situáciu rodiny a navrhuje 4000.-Sk.
Kadlečíková Mária, Ilava Kukučínova 472. Menovaná je evidovaná ako uchádzačka o zamestnanie na Úrade práce. Je matkou 4 detí, z čoho 2 sú maloleté, zatiaľ nemá určené ani výživné na deti. Nachádza sa v zlej finančnej situácii. Sociálna komisia doporučuje schváliť 2000.-Sk.
Dobiašová Milena, Ilava Sihoť 177. Žije sama so synom, ktorý navštevuje strednú školu. Jej mesačný príjem je 7600.-Sk. Po zaplatení všetkých poplatkov jej zostáva na živobytie málo. Komisia jej doporučuje dávku v hmotnej núdzi 1000,-Sk.
Šandorová Mária, Ilava Skala 608. Žiada o výpomoc v hmotnej núdzi. Manžel zarába 7096.-Sk, ona je nezamestnaná, majú jedno dieťa. Bývajú v podnájme v súkromnom dome, kde si musia zadovážiť uhlie i drevo na kúrenie a poplatok za bývanie platia 5000.-Sk. Sociálna komisia pozná problémy tejto rodiny už dlho a preto doporučuje jednorázovú sumu 2000.-Sk.
Mazáňová Gabriela, Ilava, prech. Medňanská 894. Slobodná matka s jedným dieťaťom, býva v spoločnej domácnosti s vydatou a slobodnou sestrou. Presťahovali sa do nájomného bytu a tak mala veľké výdavky. Jej príjem činí 2140.-Sk + 1000.-Sk výživné na dieťa. Spolu 3140.-Sk. Komisia dôverne pozná túto rodinu a preto navrhuje výpomoc vo výške 2000.-Sk.
Vojtušová Katarína, Ilava J.L.Bellu 137/15. Do konca októbra je ešte na materskej dovolenke, manžel je čiast. inv. dôchodcom, majú 5 detí, z toho 4 školáci.
2700.-činia rodinné prídavky, + 4563.-Sk manželov zárobok a 4440.-Sk materský príspevok.
Do rodiny majú spolu príjem 11707.-Sk.
Komisia navrhuje 3 000.-Sk. Túto rodinu sociálna komisia podporuje pred vianočnými sviatkami každý rok. Nakúpiť potrebné veci s pracovníkom MsÚ.
Donovalová Stanislava, Iliavka 51. Je rozvedená, má 2 mal. deti - ročník 96 a 99.
Obaja chodia do školy, zvýšili sa ich finančné náklady - cestovné a iné. Jej zárobok činí od 9000.-Sk do 14 000.-Sk. Nie je pravidelný a tak nemôže zabezpečovať všetky potreby. Sociálna komisia po konzultácii s poslankyňou p. Holbovou navrhuje tejto rodine 2000.-Sk.
Rác Peter, Ilava J.L.Bellu 127. Má 3 mal. deti. Manželka je nezamestnaná. Nepoberá žiadnu
sociálnu ani inú podporu. Jeho zárobok činí okolo 11300.-Sk + rodinné prídavky 1600.-Sk. Sociálna komisia túto rodinu pozná a navrhuje 3000.-Sk.
Žovincová Eva, Ilava J.L.Bellu má 4 mal. deti. Zatiaľ poberá iba materský príspevok
Manželov zárobok činí 9600.-Sk.
Sociálna komisia pozná problémy rodiny a navrhuje 4000.-Sk s tým, že pracovníčka mesta urobí s matkou potrebný nákup v tejto cene.
Krcheňová Silvia, J.L.Bellu 129. Je toho času po pôrode 5-eho dieťaťa. Manžel sa nachádza na Psychiatrickom oddelení v Považskej Bystrici. Poberá nemocenský príspevok vo výške 213.-Sk na deň. Je v hroznej finančnej situácii.
Sociálna komisia po prešetrení rodinných pomerov, ktoré sú naozaj úbohé, navrhuje sumu 4900.-Sk, nákup s pracovníčkou MsÚ.
Ľachká Ľudmila, Ilava Skala 726. Jej príjem nestačí pokryť výdavky na plyn a pôžičku na dom, ktorú musí splácať sama. Bývalý manžel sotva zaplatí výživné. Je vo veľmi zlej finančnej situácii. Komisia jej ešte nikdy dávku v hmotnej núdzi nedala. Pani Ľachkej doporučuje dávku v hmotnej núdzi 3000.-Sk.
Jancová Petra Iliavka 47. Je na materskej s príspevkom 4230.-Sk. Má 2 deti 3-ročné a jednomesačné. Ich položenie sa zhoršilo po manželovom úraze. Od 1.9.06 leží v nemocnici. Dostal 2X nemocenskú, raz 1900.-Sk a raz 1700.-Sk. V dome kúria uhlím a drevom, a keď zakúpia uhlie a drevo nezostane im pre deti. Komisia doporučuje 1500.-Sk.
Nedoporučujeme:
V tomto roku po druhý krát požiadala Mutalová Ingrid o výpomoc. V máji sme jej dali výpomoc na zakúpenie kočíka pre choré dieťa. Vzhľadom k tomu, že komisia výpomoce 2X do roka nedáva tým istým občanom, táto jej nebola schválená Detskému domovu sociálna komisia nedoporučila finančný príspevok z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sociálnej komisie, DD bude daný príspevok z fondu primátora.
Poslanci vyplatenie sociálnych výpomocí podľa predloženého návrhu sociálnej komisie
schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

11. Dodatok č. l k VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberanie dane
z nehnuteľnosti na území mesta Ilava
Mgr. Dubničková predložila komentár k daniam z nehnuteľnosti na rok 2006. V priebehu roka 2006 bola prijatá 5. novela zákona o miestnych daniach. Týmto zákonom sa odstránili
kompetencie správcu dane rozhodnúť o oslobodení alebo znížení za tie pozemky a stavby,
ktoré vlastnia školské, vedecké a cirkevné inštitúcie, čím sa z hľadiska platenia dane z nehnuteľnosti zrovnoprávňujú všetky školy a školské zariadenia, ktorú sú v pôsobnosti
obcí a miest, krajských školských úradov, samosprávnych krajov. Zákonná úprava bola
premietnutá do Dodatku k VZN.
Návrh dodatku k daniam poslanci prejednali na porade poslancov. Bol zverejnený v zákonnej lehote na informačnej tabuli. Poslanci nemali pripomienky.
Poslanci Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberanie dane z nehnuteľnosti na rok 2006 schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania
nezdržal.

 

12. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Mgr. Dubničková uviedla, že v Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2005 ide o formálnu úpravu
čl. XIII bodov 13-15 Miestny poplatok za KO a DSO - kde sa stanovila sadzba pre všetkých
poplatníkov, tak že bola upravená na kalendárny deň vo výške 1, 413. Bol doplnený nový
čl. XIII a Zníženie sadzby - navrhujeme zníženú sadzbu na 1,20 Sk pre právnickú osobu,
ktorá užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Ilava
a na iný účel ako na podnikanie a poskytuje v tejto nehnuteľnosti zdravotné služby.
Dodatok k VZN o nakladaní s odpadom bol prejednaný na porade poslancov. Zverejnený bol na informačnej tabuli. Poslanci nemali pripomienky.
Poslanci Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne
odpady a DSO schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

13. VZN č. 5/2006 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava
Mgr. Dubničková informovala, že VZN o prevádzkovaní pohrebísk bolo vypracované v súlade so zákonom o pohrebníctve, ktorý stanovuje povinnosť vypracovať poriadok prevádzkovateľom pohrebiska a predložiť ho na schválenie mestu, na území ktorého sa pohrebisko nachádza. Zákon stanovil povinnosť predkladať návrh aj Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Mesto poriadok predložilo na odsúhlasenie v septembri a 18.10. bol
prevádzkový poriadok v tomto znení odsúhlasený. Poriadok zahŕňa základné povinnosti
prevádzkovateľa, stanovuje podmienky pochovávania, exhumácie, úpravy hrobového miesta,
prenájom hrobového miesta, vstup na pohrebisko a iné v zmysle platného zákona.
Prílohou je aj cenník pohrebných služieb.
VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk a domov smútku bolo prejednané na porade poslancov, zverejnené bolo na informačnej tabuli.
Poslanci nemali pripomienky.
VZN č. 5/2006 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava
poslanci schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

14. Rôzne a diskusia
V rámci rôzneho primátor predložil návrh na zrušenie uznesenia v nasledovnom znení:
Bod č. 7 časti C - schvaľuje uznesenia č. 5/2006 zo dňa 22. 6. 2006, ktorým MZ odsúhlasilo kúpu nehnuteľností a to pozemku pkn č. 120 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 400 m2 , zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2791 v k. ú. Ilava a pozemku pkn č. 121 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 393 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2792 v k. ú. Ilava od správcu uvedených nehnuteľností - Slovenského pozemkového fondu Bratislava z dôvodu na strane predávajúceho. Slovenský pozemkový fond - regionálny odbor Považská Bystrica listom č. 1810/2006 RO 7 zo dňa 29.9.2006 oznámil, že komisia SPF v Bratislave pre stanovenie výšky kúpnej ceny na svojom zasadnutí kúpnu cenu nestanovila z dôvodu nemožnosti odpredaja hore uvedených pozemkov a odporučila riešiť ich majetko-právne vysporiadanie vyvlastnením v zmysle §108 stavebného zákona.
Primátor uviedol, že tento bod sme v minulosti z dôvodu, že ak chce mesto žiadať o fondy z EÚ, musí mať vysporiadané pozemky.
Poslanci návrh na zrušenie uznesenia schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti ani sa nezdržal.
Na základe požiadaviek poslancov a občanov mesta /na minulom MZ/ o nevyužitom pozemku
p. Adamčíka na Mierovom námestí, p. Adamčík bol pozvaný na zasadnutie MZ, kde by poslancom a občanom vysvetlil svoj investičný zámer. Tento sa však písomne ospravedlnil,
zároveň však v liste uviedol, že v najbližšom období predloží na stavebné oddelenie projekty so žiadosťou o stavebné povolenie.
RNDr. Eglyová - poslanci obdržali písomne Plán činnosti HK, pýtala si či ho schvaľujú.
Primátor uviedol, že ho poslanci berú na vedomie.
Ing. Janušek predložil na schválenie zadanie pre Územný plán zóny Ilava v k.ú. Ilava a Klobušice, lokalita „Za sv. Jánom", vypracovaný zodpovedným projektantom Ing. Arch.
Petrom Kručayom. Zároveň uviedol, že mesto neobdržalo žiadne pripomienky k uvedenej lokalite. Poslanci berú na vedomie Stanoviská obstarávateľa k jednotlivým pripomienkam k zadaniu UPN zóny „Za sv. Jánom". Stanovisko Krajského stavebného úradu odporúča
schváliť toto zadanie.
Poslanci Zadanie pre ÚPN zóny „Za sv. Jánom" schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti
a  ani sa nikto hlasovania nezdržal.
p. Burík informoval, že 17.11.2006 v DK sa koná stolno-tenisový turnaj, dnes žiada o odpustenie poplatkov, nakoľko p. Riecka ho informovala koľko má zaplatiť za sálu DK.
Primátor uviedol, že vedel koľko bude platiť, keď si zajednával sálu DK na tento účel, pretože ako poslanec schvaľoval poplatky DK za prenájom.
p. Jurenová poukázala na parkovanie osobných áut na ul. Medňanskej aj v zákaze parkovania, chodníku sú prepadnuté. Ak sa spravia chodníky zo zámkovej dlažby,
pod ťažkými autami sa chodníky opäť prepadnú.
Primátor prisľúbil, že sa objednajú značky - Zákaz parkovania.
Ing. Gajdošík, žiada vzhľadom k tomu, že sa schválil nový prevádzkový poriadok pohrebísk,
aby tento bol umiestnený občanom k nahliadnutiu na cintorínoch
Primátor ocenil nápad, bude zverejnený aj cenník
p. Bakošová poukázala na vlastníka budovy na ul. Pivovarskej, stavba ohrozuje občanov
Ing. Janušek - už v tejto veci konali, jedná sa obyvateľa Dubnice a bude nariadený stavebný dohľad
p. Trenčan - sa spýtal primátora, či mesto plánuje prerobiť križovatku na kruhový objazd, alebo svetelnú križovatku
Primátor uviedol, že mesto sa tým už v minulosti zaoberalo. Ing.Lališ, SSC - odhad nákladov na výstavbu kruhového objazdu bol 7 mil. Sk, križovatka je majetkom správy ciest, nie mesta. Nie je to také ľahké vybaviť, hlavne finančne náročné.
Ing. Janušek uviedol informácie k výstavbe kruhového objazdu pri Kauflande
Ing. Hrubý žiada o umiestnenie tabule Obytná zóna pri vjazde na IBV Klobušice, ďalej žiada osloviť políciu o dohľad. Ďalej poukázal na dezolátnu cestu na ul. Pluhovej, znečistená, problém prejsť na aute a už nie peši, deťom, s kočárom. Poukázal na firmu Trim, ktorá sa chovala arogantne, znečisťovala prostredie. Mesto by malo mať dohľad a malo by sa postarať o občanov.
Ing. Janušek nevie o tom, že by v poslednom období sa tam niečo robilo, bolo to v letných mesiacoch, hlina sa odvážala, na posyp sa používala drť.
Primátor neverí, že tam môže byť takýto stav.
Ing. Hrubý má fotomateriál, ako to firma robila, hlina sa prepadala.
Primátor hovoril o kanalizácii, o prácach s ňou spojenou.
Ing. Hrubý upozornil, že on hovorí o ul. Pluhovej, nie o Barossovej ako primátor, kde sa robila kanalizácia.
Primátor vyzval do diskusie, nik sa ďalší neprihlásil.
Za ukončenie diskusie hlasovalo 13 poslancov, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania
nezdržal.

15. Návrh na uznesenie
RNDr. Eglyová prečítala návrh na uznesenie.
Informovala sa, že v návrhu na uznesenie sú správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
škôl na rok 2005/2006.
Primátor uviedol, že tieto boli prerokované na porade poslancov, dáva návrh na ich schválenie.
Uznesenie aj s doplňujúcimi návrhmi poslanci schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

16. Záver
Na záver primátor poďakoval prítomným občanom a poslancom MZ za účasť.
Nakoľko je to posledné zasadnutie MZ poďakoval im za dobrú spoluprácu v prospech nášho mesta. Poprial im veľa zdravia a spokojnosti do ďalšieho života.

Ing. Pavol Čiernik
Primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

Zapisovateľka: Veronika Magutová

Overovatelia: Helena Matovičová
Karol Fischer