Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 02.01.2007

Dátum: 16.01.2007

Zápisnica z prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 2.1.2007 

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva otvorila členka Zboru pre občianske záležitosti Anna Riecka. Privítala prítomných, oboznámila ich s programom zasadnutia Mestského zastupiteľstva a vyzvala primátora mesta Ing. Pavla Čiernika na prednesenie príhovoru.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Vystúpenie primátora mesta
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy
5. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insígnií
6. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
7. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
9. Voľba zástupcu primátora
10. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
11. Zriadenie výborov v mestských častiach a voľba ich predsedov
12. Schválenie platu primátora mesta
13. Diskusia
14. Schválenie uznesenia
15. Záver

2. Vystúpenie primátora mesta
Príhovor primátora mesta Ing. Pavla Čiernika je prílohou zápinice.

3. Určenie zapisovateľa zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Božena Štúriková.

4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy
Predseda mestskej volebnej komisie Ing. Marián Šlesarík oboznámil prítomných s výsledkami volieb v meste Ilava na funkciu primátora mesta a na funkciu poslancov do mestského zastupiteľstva. Zápisnica mestskej volebnej komisie je prílohou zápisnice.

5. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insígnií
p. Anna Riecka vyzvala Ing. Štefana Daška na zloženie sľubu primátora mesta. Novozvolený primátor mesta Ing. Štefan Daško zložil zákonom predpísaný sľub a Ing. Pavol Čiernik mu odovzdal insígnie.

6. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
p. Anna Riecka vyzvala novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva na zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva. Ing. Štefan Daško sa vzdal mandátu poslanca mestského zastupiteľstva z dôvodu nezlučiteľnosti s funkciou primátora mesta. Na jeho miesto nastúpil náhradník Ivan Slámka. Poslankyňa Viola Bakošová predniesla sľub a poslanci sľub potvrdili svojim podpisom.
7. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
Novozvolený primátor mesta Ing. Štefan Daško poďakoval všetkým prítomným a poprial im do nového roku veľa zdravia, šťastia, radosti, spokojnosti a Božieho požehnania a vydarenú cestu Ilavou. Je si plne vedomý svojho volebného programu. Aj roky predtým pracoval ako poslanec, stojí si za všetkým čo povedal. Všetko hovoril verejne a podpísal sa pod to. Už raz prehral a porážka je spojená aj s vecami, ktorými sa nechce venovať. Bol pošpinený v novinách a po predložení vyjadrení z polície nebol jeho príspevok uverejnený. Ing. Čiernikovi oznámil, že sa nehanbí za to čo hovoril. Teší sa na spoluprácu s občanmi a poslancami. Poďakoval sa rodine a prosil rodiny spolupracovníkov o trpezlivosť, pretože práca je obeta a strávia v nej veľa času. Má ambíciu pritiahnuť do práce nových ľudí, oslovil všetky politické strany v meste na členov komisií a mestských výborov. Chce začať riešiť vzťahy medzi Ilavou a mestskými časťami, za svojho zástupcu ponúka Ing. Hrubého a váži si, že kandidoval a je v mestskom zastupiteľstve. S pokorou prosí mestské zastupiteľstvo, ktoré schvaľuje zástupcu o jeho schválenie. Všetkých čaká veľa práce, chce sa zbaviť zášti, hnevu, urobilo sa toho veľa, Ilava sa pohla dopredu a je rád, že bol pri tom. Ďakuje občanom, že prišli a sľubuje, že aj keď sa nebude dať urobiť všetko, je tu vždy pre občanov. Bude mať snahu pomôcť vo všetkých starostiach, trápeniach a bolestiach. Ešte raz ďakuje.

Po slávnostnom začiatku mestského zastupiteľstva začalo rokovanie mestského zastupiteľstva a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Mgr. Karol Dubčák a Milan Pagáč.

8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
Do mandátovej komisie boli navrhnutí poslanci Viola Bakošová, Ing. Mário Hrubý a Milan Pagáč. Poslanci návrh 13 hlasmi schválili.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ľudmila Hujová, Viera Holbová a Helena Matovičová. Poslanci návrh 13 hlasmi schválili.
Do volebnej komisie boli navrhnutí poslanci Bc. Tibor Turza, Ing. Ján Straňák a Ján Bezecný. Poslanci návrh 13 hlasmi schválili.

9. Voľba zástupcu primátora
Primátor mesta požiadal volebnú komisiu, aby rozdala volebné lístky, nakoľko voľba zástupcu primátora bude tajná. Za zástupcu primátor navrhol Ing. Mária Hrubého, ktorý sa prítomným predstavil.
Bc. Tibor Turza rozdal poslancom hlasovacie lístky na voľbu zástupcu primátora mesta, nakoľko na porade sa dohodlo tajné hlasovanie zástupcu primátora a oznámil, že lístky sú neplatné a protizákonné, z dôvodu, že obsahujú dve mená Ing. Mário Hrubý a Viola Bakošová.
Primátor mesta aj na porade hovoril len jeden návrh a prosí volebnú komisiu o úpravu hlasovacích lístkov.
Mgr. Dubčák pripomienkoval, že na porade poslancov boli dohodnuté tajné voľby zástupcu a boli navrhnutí dvaja poslanci Ing. Mário Hrubý, na návrh primátora a Viola Bakošová na návrh poslancov.
Bc. Turza oponoval, že návrh na zástupcu primátora podáva primátor mesta.
Primátor mesta vyzval, či chcú ísť aj proti zákonu a vyzval právničku mesta Mgr. Dubničkovú o podanie právneho vysvetlenia.
Mgr. Dubničková informovala, že návrh na zástupcu podáva primátor mesta, pričom je možné, aby návrh podali aj poslanci ak s tým primátor súhlasí. Na porade sa dohodlo, že na hlasovacích lístkoch budú mená oboch kandidátov. Z tohto dôvodu boli hlasovacie lístky pripravené s menami oboch navrhnutých kandidátov a sú platné.
Primátor povedal, že on vždy navrhoval len jedného kandidáta Ing. Maria Hrubého a žiada volebnú komisiu, aby upravila hlasovacie lístky, on nikoho iného nenavrhuje.
Bc. Turza požiadal o nové hlasovacie lístky, na ktorých bude meno jedného kandidáta na zástupcu primátora Ing. Mário Hrubý a krúžkovať budú ÁNO alebo NIE.
Primátor Ing. Daško poukázal na zlú komunikáciu s pracovníkmi mestského úradu a dal pripraviť nové hlasovacie lístky.
Po prevzatí nových volebných lístkov volebná komisia vyzvala poslancov k tajnému hlasovaniu zástupcu primátora. Po hlasovaní spočítali hlasovacie lístky a oznámili výsledky hlasovania. Bc. Turza oznámil, že Ing. Mário Hrubý bol v tajnom hlasovaní zvolený za zástupcu primátora 8 hlasmi z 13.
Novozvolený zástupca primátora Ing. Mário Hrubý poďakoval za dôveru.
Primátor mesta zablahoželal svojmu novému zástupcovi a poďakoval poslancom za zvolenie Ing. Mária Hrubého za zástupcu. Je to zmena a na Mestskom úrade budú aj ďalšie zmeny, predstavil Ing. Turcera ako budúceho prednostu Mestského úradu.

10. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Primátor mesta dal návrh na zriadenie komisií:
- finančno-majetková komisia,
- komisia stavebná a verejného obstarávania,
- komisia pre kultúru a vzdelávanie
- komisia životného prostredia
- sociálna a bytová komisia
- komisia na ochranu verejného záujmu
- komisia na prešetrenie sťažností
 Primátor predstavil navrhnutých predsedov jednotlivých komisií a poslanci za jednotlivých predsedov hlasovali:
finančno-majetková komisia - Helena Matovičová - za bolo 12 poslancov, 1 sa zdržal
komisia stavebná a verejného obstarávania - Ing.Ján Straňák - za bolo 12 poslancov, 1 sa zdržal
komisia pre kultúru a vzdelávanie - Viola Bakošová - za bolo 12 poslancov, 1 sa zdržal
komisia životného prostredia - Ivan Slámka - za bolo 12 poslancov, 1 sa zdržal
sociálna a bytová komisia - Daniela Jurenová - za bolo 12 poslancov, 1 sa zdržal
komisia na ochranu verejného záujmu - Milan Pagáč - za bolo 12 poslancov, 1 sa zdržal
komisia na prešetrenie sťažností - Milan Košík - za bolo 12 poslancov, 1 sa zdržal
Primátor mesta po ich zvolení každému predsedovi zablahoželal.
Členovia komisií budú schvaľovaní na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde predsedovia predložia návrhy na členov.
V budúcnosti primátor plánuje rozšíriť počet komisií - komisiu stavebnú a verejného obstarávania rozdeliť na dve komisie, komisiu pre kultúru a vzdelávanie rozdeliť na dve komisie a zriadiť novú komisiu pre šport.
Primátor má už návrhy 60-70 osôb, ktoré chcú pracovať v komisiách a mestských výboroch.

11. Zriadenie výborov v mestských častiach a voľba ich predsedov
Primátor mesta dal návrh na zriadenie mestských výborov v mestských častiach:
- Mesto, Kukučínova, SNP
- Medňanská
- Skala
- NsP
- Sihoť
- Klobušice
- Iliavka

Primátor predstavil jednotlivých predsedov mestských výborov a poslanci za jednotlivých predsedov hlasovali:
mestský výbor Mesto, Kukučínova, SNP - Bc. Tibor Turza - za bolo 12 poslancov,1 sa zdržal
mestský výbor Medňanská - Ing. Ján Straňák - za bolo 12 poslancov, 1 sa zdržal
mestský výbor Skala - Milan Pagáč - za bolo 12 poslancov, 1 sa zdržal
mestský výbor NsP - Mgr. Karol Dubčák - za bolo 12 poslancov, 1 sa zdržal
mestský výbor Sihoť - Milan Košík - za bolo 12 poslancov, 1 sa zdržal
mestský výbor Klobušice - Ján Bezecný - za bolo 12 poslancov, 1 sa zdržal
mestský výbor Iliavka - Viera Holbová - za bolo 12 poslancov, 1 sa zdržal
Primátor mesta po ich zvolení každému predsedovi zablahoželal.
Členovia mestských výborov budú schvaľovaní na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde predsedovia predložia návrhy na členov.

12. Schválenie platu primátora mesta
Primátor mesta vyzval zástupcu primátora Ing. Hrubého, aby prečítal návrh na plat primátora mesta. Ing. Hrubý predniesol návrh na základný plat primátora, ktorý sa v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vypočíta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,6 - násobok s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. od 2.1.2007.
Za uvedený návrh bolo 13 poslancov.

13. Diskusia
Primátor mesta Ing. Štefan Daško ešte pred otvorením diskusie vysvetlil nedorozumenie, ktoré bolo na jeho mítingu.
Na mítingu boli v rámci diskusie podané rôzne otázky, medzi ktorými bola aj otázka týkajúca sa výkonu funkcie na prácu oddelenia výstavby. Otázky boli od občanov, neboli to otázky vopred pripravené mnou, neboli to moje podozrenia alebo dôkazy. Je ťažké, ak niekoho verejne upodozrievajú, nemyslím si to, nebol to môj názor, nemám na to dôkazy a dal som prísľub, že to takto verejne vysvetlím, aby neboli mrzutosti. Ešte som nezačal a nechcem aby som niekomu úmyselne ublížil. Pokiaľ občania nebudú s niečím spokojní, nech prídu za mnou, dám im vysvetlenie a som ho schopný dať aj do Ilavského mesačníka.

P. Bakošová - je rada, že sa tu občania zúčastnili v takomto počte a nech prídu aj na ďalšie mestské zastupiteľstvá, ktoré sú pre nich.
Primátor poďakoval za príspevok a je to aj jeho želanie.

Nakoľko z poslancov nemal nikto ďalší príspevok, vyzval primátor prítomných občanov, ktorí majú príspevok do diskusie.
p. Košút - hovorilo sa o úprave námestia, ale je tam pozemok, ktorý špatí námestie. Jedná sa o pozemok p. Adamčíka, čo s tým ďalej
p. poslankyňa Jurenová uviedla, že na minulých zastupiteľstvách hovorila o tejto diere a p. Adamčík bol viackrát vyzvaný na jednanie. Bol pozvaný na predchádzajúce zastupiteľstvo, kde sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a situáciu bude riešiť, keď bude zdravý.
p. poslankyňa Hujová oznámila, že uvedený pozemok bol predaný za primátora Ing. Sabadku bez vecného bremena, je to jeho vlastníctvo a mesto ho nemôže k ničomu dotlačiť.
Primátor mesta bude ďalej s p. Adamčíkom korešpondovať a rokovať.

p. Zubárik - za sídlisko Skala blahoželá novému primátorovi a verí, že sa bude snažiť pracovať pre ľudí. Ťaží ho, že bývalý primátor vyzdvihol mesto ako okresné, a štátna správa tu neexistuje. Treba prehodnotiť vyššie dane, ktoré boli schválené ako pre okresné mesto. Ďalej poukázal na neúmerné zaťaženie za vývoz tuhého odpadu, poplatok na osoby je nespravodlivý, žiada platiť od nádoby a nie od osoby.
Primátor uviedol, že každý rok sa schvaľuje výška poplatkov za daň z nehnuteľností a za odpad, predstavy sú rôzne, musí byť kompromis. Nechceme ľudí obrať o peniaze za smeti a dane, ale poplatky musia byť, sú stanovené zákonom.

p. Búrik - praje veľa úsilia. K tvrdeniu Ing. Čiernika ohľadom Indupolu povedal, že ešte nie je rozhodnuté, na 11.1.2007 je zvolané prerokovanie o výrobe. Je to tvrdenie proti tvrdeniu.

p. Poliak - poslanci sa sťažujú, že občania nechodia na zastupiteľstvo, ale oni sa na porade dohodnú a na verejnom mestskom zastupiteľstve sa nevie o čom sa jedná. K tomu či Ilava je alebo nie je okresné mesto - vďaka Dubničanom tu okres nie je, rozhodli o tom keď nie je v Dubnici, nebude ani v Ilave.

Keďže neboli ďalšie príspevky primátor mesta poďakoval diskutujúcim, je našou povinnosťou ľuďom vysvetľovať a diskusiu ukončil.

14. Schválenie uznesenia
p. Hujová prečítala návrh na uznesenie z prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poslanci návrh jednohlasne schválili.

15. Záver
Na záver primátor poďakoval prítomným a je rád, že sa stretli, je to preňho veľká pomoc a podpora a že naznačili problémy. Bude rád, ak to bude tak aj v budúcnosti a budeme sa stretávať častejšie. Dal návrh, že ďalšie mestské zastupiteľstvo bude v Klobušiciach, chce prísť do Klobušíc, predstaviť sa a ďakuje že aj s podporou ilavských poslancov bol za zástupcu primátora zvolený poslanec za Klobušice Ing. Hrubý.

 

Ing. Štefan Daško
primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
prednosta MsÚ

Zapisovateľka: Božena Štúriková

Overovatelia: Mgr. Karol Dubčák

Milan Pagáč