Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 30.01.2007

Dátum: 06.02.2007

Z á p i s n i c a zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 30. 1. 2007 v KD v Ilave - Klobušiciach.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
5. Schválenie Dodatku č. 2 k Štatútu Mesta Ilava
6. Schválenie komisie pre šport, verejné obstarávanie, komisie školstva a vzdelávania a schválenie ich predsedov
7. Voľba a doplnenie členov komisií a členov mestských výborov
8. Schválenie členov ZPOZ-u a sobášiacich
9. Delegovanie a schválenie zástupcov mesta do rady škôl
10. Zrušenie 14. bodu uznesenia č. 8/2006 zo dňa 27. 9. 2006
11. Schválenie zmlúv na nákup akcií
12. Schválenie termínov zasadnutí MZ
13. Odpredaj plynovej prípojky k stavebnému objektu ( hasičská zbrojnica ) č. 87 ul. Farska
14. Finančné žiadosti
15. Rôzne a diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver

1. Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor mesta, ktorý privítal všetkých prítomných.
Osobne privítal poslancov VÚC Trenčín a to MUDr. Mariana Brídika
a Ing. Antona Vanku. Ďalej pozdravil všetkých prítomných, ktorí sú v návrhoch na zaradenie do komisií a mestských výborov, ktorí budú na dnešnom zasadnutí schválení. Predstavil Ing. Mária Hrubého ako poslanca mestskej časti Klobušice a zástupcu primátora Mesta Ilava, ktorý bol poslancami MZ schválený a  oboznámil prítomných s programom rokovania dnešného Mestského zastupiteľstva.

2. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Mário Hrubý, Ivan Slámka, Viera Holbová.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola určená Jana Zobeková.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ján Bezecný, Ľudmila Hujová
Poslanci návrh primátora jednohlasne schválili.

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho MZ

Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ predniesol Ing. Jozef Tichý,
ku ktorej nemali poslanci pripomienky. Správa je prílohou k zápisnici.

5. Schválenie dodatku č. 2 k Štatútu Mesta Ilava
6. Schválenie komisie pre šport a komisie verejného obstarávania a ich predsedov

Mgr. Dubničková Zuzana, právnička - informovala prítomných o Dodatku č. 2 k Štatútu Mesta Ilava v ktorom sa mení počet komisií zo 7 na 10 komisií. Komisia pre kultúru a vzdelávanie sa rozdeľuje na komisiu kultúru a komisiu školstva a vzdelávania, ako aj komisia stavebná a verejného obstarávania, ktorá sa tiež rozdeľuje na komisiu stavebnú a komisiu pre verejné obstarávanie a vytvára sa nová komisia pre šport. Tento dodatok bol vyvesený na úradnej tabuli a neboli zo strany občanov vznesené žiadne pripomienky.

Ing Štefan Daško, primátor dal hlasovať o schválení dodatku. Poslanci ho 12 hlasmi schválili, nikto nebol proti a ani sa nikto nezdržal hlasovania.

Ing. Štefan Daško, primátor dal hlasovať o návrhu predsedov komisií:

Komisia pre šport - za predsedu komisie bol navrhutý Bc. Tibor Turza
Hlasovalo 12 poslancov, 11 poslancov bolo za a 1 sa zdržal hlasovania. Návrh poslanci schválili.

Komisia pre verejné obstarávanie - za predsedu komisie bol navrhnutý Ing. Mário Hrubý
Hlasovalo 12 poslancov, 11 poslancov bolo za a 1 sa zdržal hlasovania. Návrh poslanci schválili.

Komisia pre školstvo a vzdelávanie - za predsedu komisie bola navrhnutá Ľudmila Hujová
Hlasovalo 12 poslancov, 11 poslancov bolo za a 1 sa zdržal hlasovania. Návrh poslanci schválili.

7. Voľba a doplnenie členov komisií a členov mestských výborov

K o m i s i e :

Komisia finančno-majetková , za predsedu komisie bola navrhnutá Helena Matovičová
Pani Helena Matovičová žiadá o rozšírenie komisie o pani Alenu Kopačkovú.
Ing. Štefan Daško, primátor dal hlasovať o návrhu pani Matovičovej.
Poslanci s návrhom pani Matovičovej súhlasili.
Pán primátor dal hlasovať o konečnom zložení komisie:
Predseda: Helena Matovičová
Členovia: Simona Turčeková, Ing. Ján Fukoň, Viera Holbová, Ing. Ladislav Rovňanský,
Elena Gelnárová, Alena Kopačková
Poslanci návrh 12 hlasmi schválili, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

Komisia stavebná - za predsedu komisie bol navrhnutý Ing. Ján Straňák
Členovia: Ján Bezecný, Ing. Marian Šlesarík, Ing. Miroslav Gajdošík, Ing. Anton Bajzík,
Ing. Pavol Čiernik, Jana Zobeková
Ing. Štefan Daško, primátor dal hlasovať o návrhu členov komisie stavebnej.
Hlasovalo 12 poslancov, všetci boli za, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania

Komisia pre kultúru - za predsedu komisie bola navrhnutá Viola Bakošová
Členovia: Ing. Boris Novák, Mgr. Božena Sláviková, Peter Martinisko, Mgr. Ružena
Hromádková, Anna Riecka

p. Ivan Slámka, poslanec - informoval poslancov so žiadosťou Miestneho odboru Matice slovenskej, ktorú písomne všetci poslanci obdržali, aby i ona mala zastúpenie v kultúrnej komisii, konkrétne pána Mariana Búrika.

p. Viola Bakošová, poslankyňa - na porade MZ sme sa dohodli na zložení komisie, ktoré by sme mali dodržať, je tam už dosť členov.

p. Ľudmila Hujová, poslankyňa - na porade MZ boli stanovené počty ľudí, čo bolo dohodnuté na porade poslancov toho by sme sa mali držať.

Ing. Štefan Daško, primátor dal hlasovať o návrhu pána Slámku, aby pán Marian Búrik pracoval v kultúrnej komisii.

Z 12-tich poslancov bolo za 5 poslancov a 7 poslancov bolo proti. Takže návrh pána Slámku nebol schválený.

Poslanci návrh zloženia komisie kultúrnej 12 hlasmi schválili bez pána Mariana Búrika.

Komisia pre ŽP - za predsedu komisie bol navrhnutý Ivan Slámka
Členovia: Bc. Tibor Turza, Lukáš Podhájsky, Peter Kubala ml., Ján Ďurech,
Ing. Daniela Gašparová

Poslanci 12 hlasmi návrh schválili. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Komisia sociálno-bytová - za predsedu komisie bola navrhnutá Jurenová Daniela
Členovia: Gabriela Šlesaríková, Žilková Mária, MUDr. Gabriela Bortelová, Mária Pagáčová,
JUDr. Štefan Babnič, Anna Škrátková
Poslanci 12 hlasmi návrh schválili. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Komisia pre šport - za predsedu komisie bol navrhnutý Bc. Tibor Turza
Členovia: Daniela Mišíková, Ing. Emil Gašpar, Kamil Horák, Milan Bortel, Milan Gabčo.
Poslanci 12 hlasmi návrh členov komisie schválili. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

Komisia pre školstvo a vzdelávanie - za predsedu komisie bola navrhnutá Ľudmila Hujová
Členovia: Ing. Miriam Janegová, Ľubomír Holba, Alžbeta Kminiaková, Mgr.Mária Pagáčová,
Ing. Eva Podmajerská, Mgr. Jana Dianová
Poslanci 12 hlasmi návrh schválili. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Komisia pre verejné obstarávanie - za predsedu komisie bol navrhnutý Ing. Mário Hrubý
Členovia:Ing. Jozef Toman, JUDr. František Grúlik, Alena Starečková, Ing. Stanislav Janušek
Poslanci 12 hlasmi návrh schválili. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Komisia pre prešetrenie sťažností - za predsedu komisie bol navrhnutý Milan Košík.
Členovia: Ing. Anton Vanko, Ferdinand Šúkala, Baráthová Mária, Miroslav Pavela,
Ľudmila Haasová
Poslanci 12 hlasmi návrh členov schválili. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Komisia na ochranu verejného záujmu - za predsedu komisie bol navrhnutý Milan Pagáč
V tejto komisii musia byť zo zákona všetci poslanci: Holbová Viera, Viola Bakošová,
Ing. Ján Straňák, Daniela Jurenová, Bc. Tibor Turza, Helena Matovičová, Milan Košík,
Ivan Slámka, Mgr. Karol Dubčák, Ján Bezecný, Ing. Mário Hrubý, Ľudmila Hujová.
Poslanci 12 hlasmi návrh schválili.

 

M e s t s k é v ý b o r y :

Mestský výbor Iliavka
Za predsedu MV je navrhnutá pani Viera Holbová
Členovia: Mária Žilková, Jarmila Vranová, Cecília Králová, Peter Kubala st.
Poslanci návrh schválili 12 hlasmi, nikto sa nezdržal a nikto nebol proti.

Mestský výbor Klobušice
Za predsedu MV je navrhnutý Ján Bezecný
Členovia: Ing. Mário Hrubý, Mgr.Drahoš Slávik, Daniela Bendíková, Jana Lančaričová

Ján Bezecný, poslanec - žiada doplniť do mestského výboru pána Ivana Ferecha, pretože
traja členovia výboru sú z jednej ulice a bol by rád keby bolo vo výbore zastúpenie
i z ostatných častí Klobušíc.

Ing. Štefan Daško, primátor dal hlasovať o návrhu pána poslanca Jána Bezecného.
11 poslancov bolo za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania. Návrh členov mestského výboru
bol poslancami schválený. Takže mestský výbor bude pracovať v tomto zložení:
Ing. Mário Hrubý, Mgr.Drahoš Slávik, Daniela Bendíková, Jana Lančaričová, Ivan Ferech.

Mestský výbor Skala
Za predsedu MV je navrhnutý Milan Pagáč
Členovia: Otto Michalička, Alexander Hajaš, Miroslav Striško, Anna Šatková,
ktorá nedopatreným z komisie vypadla.
Poslanci 12 hlasmi návrh schválili.

Mestský výbor Medňanská
Za predsedu MV je navrhnutý Ing. Ján Straňák
Členovia: Daniela Jurenová, Jozef Poliak, Ing. Vladimír Bagin, Ferdinand Šúkala.
Poslanci návrh 12 hlasmi schválili.

 

Mestský výbor Stred
Za predsedu MV je navrhnutý Bc. Tibor Turza
Členovia: Vladimír Marguš, Ľudmila Haasová, Tibor Pilný, Ľudmila Hujová,
Anna Mikolášová
Poslanci návrh 12 hlasmi schválili.

 

Mestský výbor NsP
Za predsedu MV je navrhnutý Mgr. Karol Dubčák
Členovia: Viola Bakošová, Anna Rajcová, Alojz Podhájsky, Veronika Magutová
Poslanci návrh 12 hlasmi schválili.

Mestský výbor Sihoť
Za predsedu MV je navrhnutý Milan Košík
Členovia: RNDr. Etela Eglyová, Ivan Slámka, Helena Matovičová, Václav Faltus,
Zuzana Sýkorová, Marian Búrik.
Poslanci návrh 12 hlasmi schválili.

8. Schválenie členov ZPOZ-u a sobášiacich

Ing. Jaroslava Rexová, ved. finanč. odd. - v stručnosti informovala poslancov a prítonných o práci a poslaní Zboru pre občianské záležitosti.
Pani Ľudmila Hujová poslankyňa podala návrh, aby sa o členoch ZPOZ-u hlasovalo v celku a nie jednotlivo.
Všetci poslanci s návrhom pani Hujovej súhlasili.
Členovia ZPOZ-u sú prílohou zápisnice.
Poslanci návrh členov 12 hlasmi schválili.

Za sobášiacich boli navrhnutí: Ing. Štefan Daško, Ing. Mário Hrubý, Viola Bakošová,
Bc. Tibor Turza.
Poslanci  návrh jednohlasne schválili.

9. Delegovanie a schválenie zástupcov mesta do rady škôl

Mgr. Zuzana Dubničková, právnička - vysvetlila dôvod zriaďovania Rady školy a delegovanie zástupcov zriaďovateľa.

Materská škola Ilava - je navrhnutá poslankyňa Viola Bakošová
Materská škola Klobušice - je navrhnutý Ing. Mário Hrubý
ZUŠ Ilava - sú navrhnutí poslanci Bc. Tibor Turza a Ivan Slámka
ZŠ Ilava - sú navrhnutí poslanci Mgr. Karol Dubčák, Viera Holbová, Ľudmila Hujová
CVČ Ilava - je navrhnutá Daniela Jurenová

O jednotlivých návrhoch dal Ing. Štefan Daško, primátor hlasovať vcelku.
Poslanci návrhy 12 hlasmi schválili, nikto nebol proti a ani nikto sa nezdržal hlasovania.

10. Zrušenie 14. bodu uznesenia č. 8/2006 zo dňa 27. 9. 2006
11. Schválenie zmlúv na nákup akcií

 

Mgr. Zuzana Dubničková, právnička - informovala prítomných o uzavretí kúpnych zmlúv na vodárenske akcie od Žilinskej, Turčianskej a Liptovskej vodárenskej spoločnosti a preschválení nových zmlúv na nákup akcií.

Ing. Štefan Daško, primátor dal hlasovať o schválení bodu č. 10 a 11.
Poslanci MZ bod č. 10 a 11 schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

12. Schválenie termínov zasadnutí MZ

Termíny porád a MZ v roku 2007:
30. 1. 2007 - MZ
13. 3. 2007 - porada
20. 3. 2007 - MZ
15. 5. 2007 - porada MZ
22. 5. 2007 - MZ
19. 6. 2007 - porada MZ
26. 6. 2007 - MZ
14. 8. 2007 - porada
21. 8. 2007 - MZ
16. 10. 2007 - porada
23. 10. 2007 - MZ
20. 11. 2007 - porada
27. 11. 2007 - MZ

Poslanci 12 hlasmi schválili harmonogram porád a MZ v roku 2007.

 

13. Odpredaj plynovej prípojky

Ing. Jiří Slávik, ved. majet. odd. - informoval o odpredaji plynovej prípojky k stavebnému objektu s. č. 87/4 ul. Farská / Požiarná zbrojnica/ v rozsahu PE D 40 - 6m, oceľ DN 32 - 2,3 m vrátane HUP - hlavný uzáver plynu právnickej osobe Slovenskému plynárenskému priemyslu a.s. Bratislava za kúpnu cenu 42 328,- Sk. Mesto malo dve možnosti, prípojku buď odpredať, alebo darovať. Mesto nesmie majetok darovať a preto je podaný návrh na odpredaj.

Poslanci 12 hlasmi schválili odpredaj plynovej prípojky SPP Bratislava.

14. Finančné žiadosti

- Žiadosť ZŠ Ilava ul. Medňanská o finančnú dotáciu na zakúpenie nového kotla pre
školskú jedáleň

Ing. Štefan Daško, primátor - z dôvodu havárijnej situácie kotla v školskej jedálni navrhuje navýšenie rozpočtu o 270 tis. Sk.
Primátor dal hlasovať o návrhu navýšenia rozpočtu o 270 tis. Sk pre ZŠ.
Poslanci 12 hlasmi návrh schválili.

- Žiadosť TSM Ilava o navýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti o 140 tis. Sk na
verejné osvetlenie
Primátor dal hlasovať o návrhu navýšenia rozpočtu pre TSM.
Poslanci návrh 12 hlasmi schválili.

- Žiadosť TSM Ilava o navýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na nákup
kontajnérov na sklo vo výške 60 tis. Sk a na nákup odpadových 110 l nádob na
komunálny odpad vo výške 20 tis. Sk
Poslanci návrh 12 hlasmi schválili.

 

- Príspevok vo výške 5 000,- Sk pre Združenie rady školy z rozpočtu mesta.

Primátor mesta informoval prítomných o žiadosti Zdrušenia rady školy pri ZŠ Ilava
ul. Medňanská o odpustenie poplatku za prenájom sály v DK. Nakoľko odpustenie nebolo možné navrhuje schváliť príspevok z rozpočtu mesta vo výške 5 000,- Sk.
Poslanci návrh 12 hlasmi schválili.

- Žiadosť o schválenie na nákup výpočtovej techniky - 2 notebooky vo výške 70 tis. Sk.
Poslanci 12 hlasmi schválili navýšenie rozpočtu vo výške 70 tis. Sk.

- Žiadosť o navýšenie rozpočtu na nákup rozhlasovej ústredne vo výške 40 tis. Sk
Poslanci 12 hlasmi schválili navýšenie rozpočtu vo výške 40 tis. Sk.

- Žiadosť o navýšenie rozpočtu na nákup videoprojektora vo výške 30 tis. Sk
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

- Žiadosť o navýšenie rozpočtu na nákup 3 kusov počítačov vo výške 90 tis. Sk
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

- Žiadosť o navýšenie rozpočtu na nákup RAM pamäti vo výške 10 tis. Sk
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

- Žiadosť o navýšenie rozpočtu na nákup software pre potreby licencovania vo výške
100 tis. Sk.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

- Žiadosť TSM Ilava o navýšenie mesačného príspevku - 458 tis. Sk o 92 tis. Sk na
výšku 550 tis. Sk
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

Ing. Štefan Daško, primátor žiadal poslancov o zníženie reprezenzačného fondu o 50 tis. Sk a dal o tomto návrhu hlasovať.
Poslanci 12 hlasmi návrh schválili.

Ing. Štefan Daško informoval poslancov o tom, že nedopatrením z komisie ŽP vypadla
Ing. Beata Kováriková za čo sa ospravedlňuje a dal o návrhu, aby Ing. Beata Kováriková bola v komisii ŽP hlasovať.
Poslanci 12 hlasmi návrh schválili.

Primátor mesta informoval poslancov, aby si navrhli predsedu ZPOZ-u.
Poslanci za predsedu ZPOZ-u navrhli pani Violu Bakošovú.
Ing. Štefan Daško, primátor dal hlasovať o návrhu, aby pani Viola Bakošová bola predsedkyňa ZPOZ-u
11 poslancov bolo za, 1 sa zdržal hlasovania.

Ing. Štefan Daško, primátor - informoval o odmeňovaní zástupcu primátora, predsedov a členov komisií, mestských výborov a požiadal poslancov o vyjadrenie.

p. Viola Bakošová, poslankyňa - navrhuje znížiť odmenu predsedom a členom komisií o 100,- Sk a pridať zapisovateľkám.
p. Ivan Slámka - mal pripomienku, aby sa nezvyšovalo nikomu, aby to zostalo po starom.
Ing. Mário Hrubý, zástupca primátora - navrhol, aby sa znížilo členom komisií
a predsedom sa odmena ponechala, pretože predseda celú komisiu alebo výbor riadí
a zvoláva.
p. Viera Holbová, poslankyňa - navrhuje aby sa zachoval pôvodný stav v odmeňovaní
Bc. Tibor Turza, poslanec - podal návrh, aby odmeňovanie komisií bolo prerokované na
najbližšom zasadnutí porady MZ a na nasledujúcom MZ to bude schválené.

Pani poslankyňa Bakošová a poslanec Ing. Hrubý sťahujú návrhy.

Ing. Štefan Daško, primátor informoval o liste občana nášho mesta Ing. Miloslava Podmajerského o návhu zaznamenávania priebehu verejných zasadnutí MZ na videozáznam a návrh na doplnenie organizačnej smernice o poskytovanie informácii o bod, ktorým by MZ poskytovalo videozáznam z verejnych zasadnutí. Osobne si myslí, že je to dobrý návrh, je treba, aby priebehy MZ boli čo najdetailnejšie a precízne. Ďalej poďakoval Ing. Podmajerskému za poskytnutý materiál o Ilave - frekvencii obyvateľstva pre obchodný reťazec LIDL a za iniciatívu, v ktorej vidí veľký prínos.
Bc. Tibor Turza, poslanec - mal pripomienku, aby sa to riešilo na najbližšej porade MZ
Mgr. Karol Dubčák, poslanec - podal návrh, aby sa to riešilo na dnešom MZ
Mgr. Zuzana Dubničková, právnička - nevidí dôvod, aby sa menila organizačná smernica ohľadne poskytovania informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciam, MZ je verejné a každý má možnosť vyhotoviť si videozáznam pokiaľ to nenarúša priebeh zasadnutia.
Ing. Mário Hrubý, zástupca primátra - je za tento návrh, treba si dohodnúť pravidlá a postup,
je to priestor na rokovanie MZ, kto to bude robiť či zamestnanec mesta alebo niekto externe.
MZ tento návrh berie na vedomie.
Ing. Jozef Tichý, HK - informoval o obdržaní materiálu Štatútu krízového štábu mesta z Obvodného úradu Trenčín, odbor krízového riadenia, ktorý bude rozpracovaný na podmienky mesta.

 

15. D i s k u s i a

p.Bakošová Viola, poslankyňa - pretože na dnešnom MZ je prítomný i MUDr. Brídik, riaditeľ nemocnice požiadala ho o informáciu, aký je stav Ilavskej nemocnice
MUDr. Marian Brídik - Ministerstvo zdravotníctva porovnáva naše nemocnice s nemocnicami vo vyspelých európskych krajinách v počte lôžok na 1000 obyvateľov. V Trenčianskom kraji sa má znížiť o 750 nemocničných lôžok. Požiadal pána primátora, aby
cestou ZMOS-u vyvíjal tlak, že ilavská nemocnica je v tomto regióne potrebná. Reforma zdravotníctva sa robí na úkor malých vidieckých nemocníc.Musí byť vyvíjaný tlak i občianský tlak, aby sa tieto malé nemocnice zachovali. Poprosil pána primátora o pomoc pri častom výpadku elektrickej energie na ul. Pivovarskej ako i v NsP. Posledný výpadok energie nás v nemocnici stál 70 tis. Sk. Na vedení elektrárni mi bolo povedané, že táto časť je zásobovaná z elektrárni Ladce a vedenie je veľmi zastaralé.

Ing. Štefan Daško, primátor mesta - chce sa osobne stretnúť s vedením ilavskej nemocnice, sľubuje, že bude v tom nápomocný, je rád, že pán riaditeľ prišiel na dnešné MZ. Poďakoval poslancovi VUC Ing. Antonovi Vankovi za pomoc pri riešení problémov autobusového
spojenia do Iliavky.

Ing. Anton Vanko, poslanec VÚC - vždy sa bude snažiť Ilave pomôcť, dnes bola porada v Trenčíne ohľadne budúcej štátnej správy. V rámci nového usporiadania štátnej správy sa budú kompetencie presúvať na samosprávy - úrad dopravy. Mesto by malo s tým počítať a poskytnúť priestory.

Ing. Ladislav Rovňanský, občan - žijeme v okresnom meste a nie je tu zabezpečený separovaný zber odpadu - plasty, papier.

Ing. Trenčan, občan - pred 6 - 8 rokmi mesto odpredalo pozemky pod IBV v Klobušiciach a doteraz nie je vybudovaná prístupová komunikácia. Ako sa to bude riešiť.

Ing. Štefan Daško, primátor - vie o tomto probléme, no rozpočet na tento rok je schválený, máme záujem tento problém riešiť a ešte raz prehodnotiť rozpočet. Nie vždy bolo možné všetko vyriešiť.

p. Zermegh, občan - 2 roky má problémy so suchým stromom v parku DD Klobušice, ktorý je v jeho susedstve a ohrozuje bezpečnosť. Čo sa bude s tým robiť.
Reseková, občianka - bol schválený výrub tují na cintoríne v Klobušiciach. 5 tují sa spílilo a to je koniec. Tuje sú blízko pomníkov a ničia ich. Kedy sa bude vo výrube pokračovať.

Ing. Zigo, prednosta MsÚ - bolo dohodnuté, že Mestský výbor Klobušice prizve riaditeľa TSM a dohodne sa množstvo tují, ktoré je potrebné odstrániť. Čo sa týka odpredaja Zámockej reštaurácie Mestský výbor Klobušice s týmto odpredajom súhlasil.

Ing. Mário Hrubý, zástupca primátora - v tomto období som nebol poslanec ani predseda MV, ale povinnosti sa nezbavujem. Bude sa to riešiť na najbližšom zasadnutí MV.

p. Sládečková, občianka - mala dotaz ako to bude s prístupovou cestou na ul. Zámockej. Firma PROGRAM kúpila Zámockú reštauráciu ohradila si areál a tým aj cestu cez park. Ďalšia cesta pri sv. Jánovi je zahataná drevom. Starí ľudia musia chodiť 2 km okolo.
Občania tejto časti chceli odkúpiť pozemky pod Zámočkom. Chce apelovať na životné prostredie, pretože v okolí Zámočku je rozmnožená veľmi alergénna burina.

Ing. Štefan Daško, primátor - vie o tom, že Zámocká reštaurácia je predaná, pozrie si kúpno-predajnú zmluvu. Mrzí ho, že sú také problémy. Pokiaľ to legálne odkúpili, je to ich majetok. Ak niečo porušujú bude sa to riešiť. Bolo to odpredané za určitých podmienok.

p.Ján Bezecný, poslanec - bolo by dobré na najbližšie zasadnutie MZ pozvať majiteľov Zámockej reštaurácie.
Ing. Mário Hrubý, zástupca primátora - za odpredaj Zámockej reštaurácie som nehlasoval a bol to jeden z dôvodov prečo som sa vzdal poslaneckého mandátu. Odpredaj Zámočku bol za určitých podmienok.

p.Daniela Jurenová, poslankyňa - poslanci hlasovali za odpredaj hlavne z toho dôvodu pretože budova je už schátralá a mesto by vynaložilo veľké prostriedky na opravu budovy. Treba zmluvu prehodnotiť a pozvať majiteľov.

p.Ján Bezecný, poslanec - treba túto situáciu riešiť, neskončilo to tým, že sa budova predala.

Ing. Štefan Daško, primátor - dal prísľub na osobné stretnutie s vedením fi PROGRAM

p. Zermegh, občan - vchod do Detskéhoho domova si vedenie z jednej strany uzatvorilo a autobusy teraz chodia okolo nás, na ceste sa hrajú deti, kde môže dôjsť k úrazu.

p. Martišek, občan - okolo sv. Jána bol kedysi járok kadiaľ sa dalo prejsť. No po položení kanalizácie pre LEONI sa tadiaľ nedá vôbec prejsť.

p. Hrubá Magdaléna - predsedníčka Únie žien Slovenska ZO- Ilava zablahoželala primátorovi
k zvoleniu a ponúkla mu pomoc a spoluprácu, pretože ZO-Únie žien má záujem o dianie
v meste. Poďakovala za dobrú spoluprácu ZPOZ-u i CVČ. Teší ju, že v MZ Ilava je 5 žien.

Ing. Štefan Daško, primátor - poďakoval pani Hrubej a požiadal p. Hrubú , aby kyticu položila na dôstojné miesto v Klobušiciach /cintorín, kaplnka/.

p.Slámka, poslanec - požiadal o kontakty na jednotlivých členov komisií /telefón, e-mail, fax/

Ing. Štefan Daško, primátor - pripravujeme zoznam všetkých členov komisií ako i MV. Mesto im písomne oznámi, že boli zvolení a požiada ich o kontakty.

p. Holbová Viera, poslankyňa - je treba riešiť orezanie stromov okolo cesty do Iliavky, pretože včera pred sanitku padol strom.

p. Kovačik, zástupca OBZOR-u - mal pripomienky, či kontakty budú aj na internete.

Ing. Mário Hrubý, zástupca primátora - sme v jednaní s firmou ohľadne ilavskej webovej stránky, aby bola funkčnejšia ako doteraz.

p. Hudecová, občianka - mala pripomienku, aby webová stránka bola 2 - 3 jazyčná.

p. Slávik, občan - bolo sľúbené náhradné riešenie za zrušené železničné priecestie v Klobušiciach, v akom je to riešení

Ing. Stanislav Janušek, ved. odd. Územného plánu a investičnej výstavby - v minulom roku bolo vyvolané rokovanie s projektantom a zástupcami Železníc. Jediné možné riešenia sú - nadjazd alebo podjazd. V prípade Klobušíc je jediné riešenie podjazd financovaný z prostriedkov mesta v nákladoch min. 15 mil. max. 20 mil. Je len na MZ, akú prioritu si stanoví a či vyčlení finančné prostriedky na realizáciu podjazdu.

p. Reseková, občianka - reagovala na Ing. Hrubého, ohľadne vzdania sa poslaneckého mandátu.
Ing. Mário Hrubý, zástupca primátora - keď bol poslancom a predsedom MV , tak Mestský výbor pravidelne zasadal a 2x do roka sa robili verejné zasadnutia mestskej časti. Nemôže za to, že po vzdaní sa jeho poslaneckého mandátu MV nepracoval.

Ing. Štefan Daško, primátor - osobne si myslí, že mesto má ďaleko väčšie problémy, sľubuje,
že MV v Klobušiciach zasadne čo najskôr, nevidí problém, aby sa vec ohľadne výrubu tují na cintoríne v dohľadnej dobe nevyriešila. Požiadal predsedu MV Ing. Hrubého, aby na najbližšie zasadnutie bola pozvaná i p. Reseková.

Bc. Turza Tibor, poslanec - podal návrh na ukončenie diskusie.

Poslanci s návrhom pána poslanca Turzu súhlasili.

15. Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie s doplňujúcimi návrhmi predložil Ing. Mário Hrubý. Poslanci návrh na uznesenie schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani nikto sa nezdržal hlasovania.

16. Záver

Primátor ukončil zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poďakoval prítomným za účasť a oboznámil ich, že to nie je posledné verejné zasadnutie v Klobušiciach.

 

Ing. Štefan Daško
primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
prednosta MsÚ

 

Zapisovateľka: Jana Zobeková

Overovatelia: Ján Bezecný
Ľudmila Hujová