Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 20.03.2007

Dátum: 27.03.2007

Z á p i s n i c a zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Ilava konaného dňa 20.3.2007 v KD Ilava

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

4. Prezentácia aktivít TRRA - Ing. Dreisig

5. Predstavenie vedúceho DK Ilava p. Andrea Škvaru

6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ

7. Požiadavky finančnej komisie

8. Požiadavky oddelenia sociálnych vecí

9. Požiadavky sociálno-bytovej komisie

10. Schválenie organiz. smernice Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Msú Ilava

11. Schválenie dodatku č. 3 k organiz. smernici č. 1/2004 Pracovný poriadok zamestnancov

mesta Ilava

12. Úpravy rozpočtu na rok 2007 - zmeny rozpočtu

13. Návrh dohody o spolupráci v chatovej oblasti

14. Podnety zo zasadnutí MsV v Ilave

15. Úpravy platov HK a Primátora mesta

16. Rôzne

17. Diskusia

18. Návrh na uznesenie

19. Záver


1 . Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor, ktorý privítal
všetkých prítomných. Osobne privítal zástupcov TRRA p. Ing. Dreisiga a Ing. Janečkovú
z Trenčína. Oboznámil poslancov s programom dnešného rokovania MZ a dal hlasovať
o schválení programu.
Poslanci 10 hlasmi program schválili.

2. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Helena Matovičová, Viola Bakošová a Daniela Jurenová.
Poslanci návrh 10 hlasmi schválili.

3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľku bola určená Andrea Juríčková.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Milan Pagáč
Ján Bezecný
Poslanci návrh primátora 10 hlasmi schválili.

4. Prezentácia aktivít TRRA - Ing. Dreisig

Ing. Dreisig a Ing. Janečková predstavili nasledovné aktivity TRRA:
- Kurz ,,Projektový manažér regionálneho rozvoja΄΄
- Spracovanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov a asistencia pri implementácii projektov
- Spracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja / PHSR / pre obce, mestá a mikroregióny

Dosiahnuté výsledky:

- Víťaz v súťaži ,, Agentúra roka 2005˝
- Člen Integrovanej siete
- Člen Slovenskej asociácie regionálneho rozvoja
- Člen siete RDA - Net CEDA
- Partner medzinárodných projektov
- Líder cezhraničných projektov

Ing. Štefan Daško, primátor - informoval o tom, že Mesto Ilava nadviazalo kontakty na využitie možností získania prostriedkov z EÚ. Boli oslovené externé organizácie. Konštatoval, že Ing. Turcer, prednosta má v tejto oblasti tiež skúsenosti.
Ing. Turcer - informoval prítomných s plánom investičných akcií Mesta Ilava na volebné obdobie r. 2007- 2010: - Dostavba šatní MFK
- Športové centrum - viacúčelové ihrisko Ul. Medňanská / ZŠ/
- Splašková kanalizácia- IBV Klobušice
- Rekonštrukcia DK Ilava - sociálne zariadenie
- Vytvorenie jazykovej učebne - ZŠ Ul. Medňanská

- 3 -

- Sociálne byty ,, Železničiar ˝
- Komunikácie IBV Klobušice
- Vybudovanie oddychových zón v jednotlivých mestských častiach
- Zabezpečenie separovaného odpadu v meste
- Opravy chodníkov

Do budúcna: - Plynofikácia Iliavky
- Modernizácia technického vybavenia v DK Ilava, Klobušice, Iliavka

Ing. Daško vyzval poslancov a občanov do diskusie, aby kládli otázky na hostí z TRRA.
Nakoľko nikto nemal pripomienky a ani otázky na TRRA, primátor im poďakoval
za účasť a verí, že i Mestu Ilava sa podarí získať finančné prostriedky z EÚ.

5. Predstavenie vedúceho DK Ilava p. Andrea Škvaru.

Ing. Štefan Daško, primátor oboznámil prítomných, že na základe výberového konania bol
z viacerých uchádzačov vybratý p. Andrej Škvaro. Pripomenul, že zo strany niektorých uchádzačov bola vznesená kritika na osobu primátora. O pánovi Škvarovi boli zaslané
od starostu obce Pruské výborné referencie. Napriek mladému veku urobil pre obec
Pruské v kultúre veľmi veľa.

Pán Andrej Škvaro sa prítomným osobne predstavil, prezentoval svoje doteraz dosiahnuté výsledky v oblasti kultúry - režírovanie muzikálov, poriadanie spoločenských akcií,
spoluautor monografie obce Pruské.

6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ.

Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ predniesol Ing. Jozef Tichý.
K správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.
Správa je prílohou zápisnice.

Ing. Bagin, občan mal dotaz, či táto správa bude zverejnená na Webovej stránke Mesta Ilava.

Pani Bakošová, poslankyňa - nakoľko sa množia sťažnosti od občanov na údržbu bytov, bolo by dobré zistiť o aké byty ide, či sú vlastníctve súkromnej osoby, alebo mesta.

7. Požiadavky finančnej komisie

Pani Helena Matovičová, predsedkyňa finančno-majetkovej komisie oboznámila prítomných so zápismi z tejto komisie zo dňa:20.02.2007 a z 12.3.2007.

Ing. Štefan Daško predložil nasledovné žiadosti:

-Žiadosť podnikajúcej osoby p. Vladimíra Marguša - Omega so sídlom Košecká 28,
Ilava o odkúpenie budovy s.č. 134 / reštaurácia ,, Železničiar˝ /.
Primátor mesta dal hlasovať o odpredaji budovy:
9 poslancov bolo proti, 3 poslanci sa zdržali hlasovania, takže žiadosť p. Marguša bola
zamietnutá.

 


-Žiadosť p. Patrika Sírneho, bytom SNP 510/1-20, 019 01 Ilava o odkúpenie časti
nehnuteľnosti a to pozemok p.č. KN 608 / 1 v k. ú. Ilava na záhradkárske účely.
Primátor mesta dal hlasovať o odpredaji pozemku:
12 poslancov bolo proti, takže žiadosť p. Sírneho bola zamietnutá.

-Žiadosť právnickej osoby INVESTIL s.r.o. so sídlom Hurbanova č. 135/32, 019 01 Ilava
o odpredaj častí pozemkov p.č. KN 280 / 1 a p.č. KN 278 / 1 v k.ú. Ilava za účelom
výstavby bytového domu.
Nakoľko v tejto časti sa uvažuje s výstavbou športového centra, žiadosť o odpredaj pozemku
sa zatiaľ berie na vedomie.

- Žiadosť Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita Ilava o finančný
príspevok na prevádzku.
Primátor mesta dal hlasovať: 10 poslancov bolo proti a 2 sa zdržali hlasovania, takže žiadosť
nebola schválená.

- Žiadosť ZŠ Ilava o poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie jazykovej
učebne - navýšenie o 50.000,- Sk. Komisia finančno-majetková doporučuje riešiť navýšenie
zo svojich vlastných prostriedkov školy.

Mgr. Dianová, učiteľka - škola nemá finančné zdroje čo sa týka kapitálových výdavkov,
350. 0000,- Sk na učebňu nie je veľa.

Ing. Janušek - obdržal od riaditeľa ZŠ projekt, ktorý vypracovala Mgr. Ďurechová. Projekt je veľmi dobre vypracovaný a uvažuje sa so sumou 350.000,- Sk. Myslím si, že 50.000,- Sk do-
kážeme usporiť.

Ing. Daško - v ďalšom bode budeme schvaľovať zmeny rozpočtu, chceme investovať do detí, nechceme aby projekt padol a sa nezrealizoval.

Ing. Rovňanský- finančno-majetková komisia obdržala iba holú žiadosť a nie projekt. Žiadosť bola podaná v roku 2007, takže nemohla byť zapracovaná do rozpočtu 2007. Komisia žiada, aby žiadosti o finančné prostriedky boli včas podané na MsÚ.

Pán Slámka, poslanec - dáva návrh na schválenie 350.000,- Sk na jazykovú učebňu.
Primátor mesta dal hlasovať o návrhu p. Slamku:
Kto je za navýšenie rozpočtu z 300.000,- Sk na 350.000,- Sk.
12 poslancov bolo za, nikto nebol proti a ani sa nikto nezdržal hlasovania.

- Žiadosť právnickej osoby ILFES spol. s.r.o. so sídlom Štúrova 753 / 63 , 019 01 Ilava
o schválenie investícií do tepelného hospodárstva.

Ing. Štefan Daško, primátor - nakoľko sa hromadia sťažnosti od občanov na fy ILFES spol. s.r.o doporučuje, vytvoriť komisiu, ktorú budú tvoriť pracovník majetkového odd., člen finančno - majetkovej komisie a poslanec. Faktúra vo výške 950.000,- Sk bude zatiaľ pozastavená. Bolo by dobré požiadať o spoluprácu firmu, ktorá sa zaoberá auditom v tejto oblasti / tepelnej energie /.

Pani Jurenová, poslankyňa - v minulom roku nám bolo sľúbené, že zmluva s fy ILFES bude prehodnotená. No doteraz, nikto nič nepredložil. Je treba predložiť správu, ako je to so zmlu-
vou a pôžičkou s fy ILFES. Máme najdrahšie kúrenie v okrese. Ľudia sa sťažujú a treba to
riešiť.

Ing. Zigo, riaditeľ ILFES - mesto uzatvorilo zmluvu s fy ILFES v roku 1997. Odpisy nemajú so splátkou úveru kotolne nič spoločné. Čo sa týka preverenia zmluvy, nemá nič proti auditu, je to vec právnika.

Pani Jurenová, poslankyňa - bolo mi povedané, že nájom sa platí vo výške odpisov. Dozvedela som sa, že merače na TUV je platenie rozložené na 4 roky do ceny tepla a my tu máme fa na 950.000,- Sk, ktorá je pozastavená.

Ing. Daško, primátor - stanoví sa komisia na prešetrenie tejto veci. Mesto potrebuje na toto čas.

-Žiadosť fyzickej osoby Hoštáka Ľubomíra, bytom Košecké Podhradie č. 177 o odklad
termínu o odkladu odstránenia stavby s.č. 35 a s.č. 36.
Primátor dal hlasovať:
12 poslanci boli za, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

-Žiadosť KRPZ Trenčín o rozšírenie priestorov pre výkon policajného zboru na ulici Pivovarskej v Ilave.
Žiadosť bude riešená po sťahovaní ZŠ a OA Ilava.
Poslanci žiadosť berú na vedomie.

-Žiadosť SZZP - Terénno - sociálne centrum pre obvody Ilava, Pov. Bystrica a Púchov
o finančnú podporu regionálnych športových hier vo výške 3.000,- Sk.
Poslanci 12 hlasmi žiadosť schválili.

-Žiadosť SRZ Ilava o sponzorský príspevok pri poriadaní tradičných pretekov v love rýb udicou.
Primátor prispeje vecnou cenou v hodnote 600,- Sk.
Poslanci 12 hlasmi žiadosť schválili.

- Žiadosť Detského folklórneho súboru Laštek Ilava o finančný príspevok 30.000,- Sk
na činnosť.
Súbor v rozpočte na rok 2007 má schválených 10.000,- Sk. Z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov sa nedoporučuje navýšiť príspevok.
Primátor dal hlasovať o žiadosti DFS Laštek o príspevok 30.000,- Sk na činnosť:
12 poslancov bolo proti, takže žiadosť vo výške 30.000,- Sk nebola schválená.

- Žiadosť ZUŠ Ilava o finančný príspevok pre žiakov ZUŠ - tanečný odbor vo výške
10.000,- Sk.
Žiadosť bude riešená z rozpočtu mesta v položke Transfery - príspevky jednotlivcom
a  n.o.
Primátor dal o návrhu hlasovať:
Poslanci 12 hlasmi žiadosť schválili.

- 6 -
Primátor mesta oboznámil poslancov z listami MO Matice slovenskej v Ilave, v ktorých informujú o svojich aktivitách pri príležitosti 675 - tého výročia od prvej písomnej spomienky o existencie nášho mesta.

- Žiadosť Železníc SR Bratislava o odpredaj časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Ilava
na realizáciu ,, ŽSR, modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov pre traťovú
rýchlosť 160 km / hod. ˝ a poverenie primátora Mesta Ilava podpísaniu zmlúv o podpísanie budúcej kúpnej zmluvy s právnickou osobou ŽSR Bratislava.
Poslanci návrh 12 hlasmi schválili.

8. Požiadavky oddelenia sociálnych vecí.

Pani Jurenová, poslankyňa, - informovala prítomných o činnosti sociálnej komisie. Množia sa žiadosti mladých ľudí zo sociálne slabšej vrstvy o bývanie. Pre takýchto ľudí poskytuje ubytovanie občianske združenie Hviezdička v Belušských Slatinách. Aj naše mesto zabezpečilo ubytovanie v tomto penzióne pre sociálne slabšiu rodinu, no na druhý deň sa vrátili späť do Ilavy. Komisia rozhodla, že ak títo ľudia takéto riešenie nepríjmu, mesto im už viac pomôcť nemôže. Sociálna komisia ďalej navrhuje, aby mesto vynaložilo prostriedky vlastné, ale aj z fondov EU a prerobilo budovu ,, Železničiar ˝ na malometrážne byty, alebo len izby s príslušenstvom. Mesto má nájomnú bytovku, ale väčšina bytov sú 3 - izbové, kde je veľký nájom. Aj medzi týmito nájomcami sú neplatiči.

8.1 Zmena rozpočtu v súvislosti s umiestnením detí Pollákových do Detského domova
v Trenčíne.

Ing. Štefan Daško, primátor - informoval poslancov, že na základe uznesenia Okresného súdu
v Trenčíne boli umiestnené maloleté deti Pollákové do Detského domova Trenčín - Zlatovce. Ďalej informoval, že Mesto Ilava musí prispievať na tvorbu úspor z rozpočtovej položky mesta č.6330002 na položku č. 642014 v sume 1788,- Sk / mesačne, každý začatý mesiac
na osobný účet dieťaťa.

Mgr. Dubčák, poslanec - mal pripomienku, že je potrebné počkať na právoplatné rozhodnutie súdu.

Poslanci 12 hlasmi schválili zmenu rozpočtu.

8.2 Príspevky na umiestnenie občanov Gašpar Pavol, Trenčan Vincent, Žitník Silvester-
10.000,- Sk na osobu na umiestnenie do Ústavu soc. služieb v Dubnici nad Váhom.

Primátor dal o návrhu hlasovať:
Poslanci 12 hlasmi schválili, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

9. Požiadavky sociálno-bytovej komisie.

9.1 Odpredaj bytu pána Krcheňa Igora.

Mgr. Dubničková, právnička mesta - vysvetlila dôvod predaja bytu p. Krcheňovi po právnej stránke, a tiež čo sa týka vecného bremena.
Poslanci predaj bytu 12 hlasmi schválili.
- 7 -
9.2 Prepracovanie projektu reštaurácie ,, Železničiar ˝ na sociálne byty s predpokla-
danou realizáciou v roku 2008.

Pani Jurenová, poslankyňa - sociálno-bytová komisia vykonala prieskum občanov nad
60 rokov v meste. V Ilave máme 973 občanov nad 60 rokov. Myslí si, že je medzi nimi dosť takých, ktorí sú sami, majú nízke dôchodky, takže takéto bývanie by bolo pre nich vyhovujú-
ce.

Mgr. Dubčák, poslanec - je treba zapracovať v štúdií sociálnych bytov aj predpoklad finan-
covania, kto bude znášať prevádzkové náklady.

Primátor mesta dal hlasovať:
Kto je za uchovanie objektu ,, Železničiar ˝ v majetku mesta:
Poslanci 12 hlasmi súhlasia s uchovaním objektu vo vlastníctve mesta.

- Žiadosť Miroslava Pagáča o pridelenie nájomného bytu v nájomnej bytovke na Ul.
Medňanskej 894 / 16.
Poslanci 12 hlasmi schválili žiadosť p. Pagáča.

Ing. Daško, primátor - predniesol návrh sociálno-bytovej komisie o prideľovaní týchto bytov, aby o tom rozhodovalo MZ ako najvyšší zastupiteľský orgán mesta.
Na ďalšom MZ by sa malo toto VZN schváliť.

Primátor mesta dal hlasovať o tomto návrhu:
Poslanci 12 hlasmi návrh schválili.

10. Schválenie organizačnej smernice Organizačný poriadok a organizačná štruktúra
Mestského úradu v Ilave č. 1/2007.
11. Schválenie dodatku č. 3 k organizačnej smernici č. 1/2004 Pracovný poriadok za-
mestnancov mesta Ilava

Mgr. Dubničková, právnička mesta - predniesla návrh organizačnej smernice Organizačného poriadku MsÚ Ilava a pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava, ktorý bol vyvesený
na úradnej tabuli na pripomienkovanie a neboli vznesené žiadne pripomienky.
Organizačné smernice tvoria prílohu zápisnice.

Ing. Turcer, prednosta v krátkosti oboznámil prítomných, čo viedlo mesto k zmene organizačnej štruktúry.

Pani Bakošová, poslankyňa - mala pripomienku, v akom horizonte sa obsadia voľné miesta
technikmi na majetkovom oddelení.

Ing. Turcer, prednosta - pracovníci na tomto oddelení musia mať určité oprávnenia a skúšky.
Je treba tieto miesta obsadiť čo najskôr.

Primátor dal hlasovať o bode 10 a 11.
Poslanci 12 hlasmi schválili bod 10 a11.

-
12. Úpravy rozpočtu na rok 2007 - zmeny rozpočtu.

Vedúci pracovníci jednotlivých oddelení MsÚ predniesli návrh na zmeny rozpočtu za svoje
oddelenia, ktoré tvoria prílohu zápisnice.

Pani Holbová, poslankyňa - mala pripomienku, či by v šatniach MFK nemohol byť namiesto
olejového sokla drevený obklad.

Ing. Daško, primátor - je to požiadavka športovcov a ukazuje sa to ako najlepšie riešenie.
Primátor dal hlasovať:
Poslanci 10 hlasmi schválili úpravy rozpočtu, 1 sa hlasovania zdržal.

- Žiadosť o navýšenie rozpočtu na stredisko Komunálny odpad - zber, odvoz, likvidácia
na skládku.
Primátor dal hlasovať:
Poslanci 12 hlasmi žiadosť schválili.

- Žiadosť o členský príspevok pre Občianske združenie Mikroregión Zdroje Bielych
Karpát.
Členský príspevok činí 15,- Sk / na občana, čo pre mesto predstavuje sumu: 81 240 ,- Sk /
ročne.
Primátor mesta dal hlasovať:
Poslanci 12 hlasmi žiadosť o príspevok schválili.

- Rozpis výšky normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej
správy pre ZŠ Ul. Medňanská na rok 2007.
Poslanci rozpis berú na vedomie.

Ing. Štefan Daško, primátor mesta informoval prítomných o tom, že bol poverený poslanca-
mi jednaním vo veci investičného úveru vo výške 15.000 000,- Sk na dobu splatnosti 10 rokov. Už máme za sebou rokovanie s bankou DEXIA a so Slovenskou sporiteľňou a.s., pripravuje sa rokovanie s VÚB bankou. Tieto finančné prostriedky budú preinvestované na IBV Klobušice -cesta, po dokončení splaškovej kanalizácie.

Ing. Hrubý, zástupca primátora - treba urýchlene riešiť výstavbu cesty, pretože situácia je kritická.

Primátor mesta dal hlasovať, aby bol poverený za Mesto Ilava vybavovaním investičného úveru vo výške 15.000 000,- Sk.

Poslanci 12 hlasmi poverenie primátora schválili.

p. Bakošová, poslankyňa - mala pripomienku k zmene člena kultúrnej komisie. Žiada, aby namiesto pani Rieckej bol členom nový pán riaditeľ DK Andrej Škvaro.

Primátor mesta dal hlasovať o návrhu pani Bakošovej.
Poslanci 12 hlasmi návrh schválili.

Pani Jurenová, poslankyňa - sociálna komisia bola poverená vypracovaním návrhu odmeňo-
vania darcov krvi. Komisia navrhla nasledovné sumy:
zlatá Janského plaketa - 5.000,- Sk
strieborná - 3.000,- Sk
bronzová - 1.500,- Sk

Finančné čiastky budú vyplácané 1 x ročne z položky 637026 Odmeny darcom krvi
od tohto roku po právoplatnosti uznesenia.
Primátor dal hlasovať o návrhu sociálnej komisie.
Poslanci 12 hlasmi návrh schválili.

13. Návrh dohody o spolupráci pri rozvoji chatovej oblasti v Ilave.

Tento bod bol odložený na ďalšie zasadnutie MZ z dôvodu zrušenia termínu stretnutia chatárov.

14. Podnety zo zasadnutí MsV v Ilave

Pani Bakošová, poslankyňa - za MsV Ul. Štúrova žiada vyasfaltovanie detského ihriska
medzi panelákmi. MsV nesúhlasí s vyrubením správneho poplatku 200,- Sk, pri podaní žiadostí za výrub stromov. Žiada komisiu ŽP o zrušenie poplatku.
Žiada zaslať výzvu všetkým majiteľom reštauračných zariadení na území mesta,
na zamedzenie hlučného púšťania reprodukovanej hudby.

Ing. Janušek, ved. ÚP a IV - poplatok za výrub je stanovený v zmysle zákona o správnych poplatkoch a VZN, ktoré bolo v minulom roku schválené. Poplatok sa môže za určitých podmienok odpustiť. Je to aj vo VZN. Ak žiadateľ nezaplatí správny poplatok, konanie sa preruší. Pri podaní žiadosti o výrub, nemusí byť žiadateľovi vyhovené a správny poplatok sa nevracia.

Mgr. Dubčák, poslanec - V prvom rade treba zistiť vlastníka pozemku na ktorom rastie strom.
Ten kto užíva byt a strom mu tieni, mal by vyzvať mesto, aby v tom konalo, pretože pozemky okolo bytoviek sú väčšinou vlastníctvom mesta. Takže mesto by vyrubilo poplatok sebe, čo nie je možné.

Bc. Turza, poslanec - mal pripomienku, že ak požiada MV poslanec o výrub stromu, kto bude platiť správny poplatok za výrub.

Pani Matovičová, poslankyňa - upozornila na zlý stav prístupovej cesty a chodníka k bytovke
č. 177 na Sihoti.

Ing. Janušek, ved. ÚP a IV - oprava chodníka k bytovke č. 177 je v možnostiach TSM Ilava.
Prístupová komunikácia bude riešená výstavbou bytového domu fy JMD Invest.

Ing. Daško, primátor - informoval poslancov o jednaní so zástupcom SVP - Povodie Váhu Púchov, na vyčistenie koryta Košeckého a Porubského potoka.

Pani Holbová, poslankyňa - je potrebné vyzvať Správu ciest, aby čistili priekopy.

- 10 -

Pani Hujová, poslankyňa - na Ul. Kukučínovej je zlý rozhlas. Nie je počuť hovorové slovo.

Bc. Turza, poslanec - na MsÚ bola podaná žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov Ul. Kuku-
čínovej č. 472 o bezbariérový vstup. Žiada o informáciu, ako bola žiadosť vyriešená.

Ing. Janušek, ved. ÚP a IV - predbežný rozpočet je cca 110.000,- Sk. Pretože žiadosť prišla po termíne - v tomto roku nemohla byť zahrnutá v rozpočte.

Ing. Rexová, ved. finanč. odd. - žiada MV, aby tieto žiadosti odovzdalo do konca mesiaca september 2007, aby to bolo zahrnuté v rozpočte na budúci rok.

p. Šukala, občan - už 10 rokov žiada o odvodnenie ul. Jesenského, ulicu zaplavuje voda z rolí, ktoré sú nad ulicou Jesenského. Žľaby na tejto ulici sa zaniesli a voda nám tečie do záhrad a pivníc. Bolo mi prisľúbené, že sa urobí vpusť do Porubského potoka. Urobil sa žľab, ktorý je zanesený. Navrhuje, aby sa to vyriešilo vybudovaním priepuste do Porubského potoka. Treba, aby TSM vyčistilo žľab nad ulicou a táto investícia, aby sa zahrnulo do rozpočtu na budúci rok.

Ing. Janušek, ved. UPaIV - táto investícia nie je zahrnutá v rozpočte na tento rok, vyčistenie sa dá riešiť. Priepusť pod cestu je vyprojektovaná, ale bola veľmi drahá. Riešilo sa to
vsakovacou jamou.

15. Úpravy platov HK a Primátora

Ing. Fúsková, ved. odd. vnútornej správy - podala informáciu, že mestu bolo doručené oznámenie zo Štatistického úradu SR o výške priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR, na základe ktorého je potrebné upraviť /doplatiť/ spätne plat primátora a HK od januára 2007. Keďže plat primátora bol naformulovaný v uznesení z januára všeobecne, netreba ho z tohto titulu znova schvaľovať. MZ môže navrhnúť
a schváliť úpravu takto stanoveného základného platu.
Predložila poslancom návrh na úpravu platu HK s účinnosťou od 1. 1. 2007 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy.
Primátor mesta dal hlasovať o návrhu úpravy platu HK.
Poslanci návrh 12 hlasmi schválili.

Pán Bezecný, poslanec - navrhuje úpravu platu primátora mesta - zvýšenie základného platu na 1,5 násobok.

Ing. Daško, primátor - je tu 3 mesiace, je to minimum na čo má nárok, koeficient zvýšenia základného platu môže byť až 2. Spýtal sa poslancov, kto má pripomienky, alebo má niekto iné návrhy. Nakoľko nikto nemal pripomienky, dal hlasovať o návrhu pána Bezecného.
Za návrh hlasovalo 8 poslancov, 3 boli proti, 1 sa zdržal hlasovania.
Návrh pána Bezecného na úpravu platu primátora bol schválený.

16. Rôzne
17. Diskusia

Pani Eglyová, občianka- SMER - SD dala podnet na mesto na jednanie s okolitými obcami a mestami ohľadne ilavskej nemocnice.

Ing. Daško, primátor - 2x rokoval s riaditeľom nemocnice MUDr. Brídikom. V nemocnici
sú medzi vedením a členmi správnej rady sú odlišné záujmy, takže je to ťažká situácia.
NsP Ilava nie je vnútorne personálne jednotná. Je pozastavené ARO z dôvodu výpovede
dvoch lekárov.

Pani Eglyová, občianka - bolo by dobré zo strany starostov obcí a primátorov miest vyvolať tlak aj na výmenu Správnej rady NsP Ilava.

Bc. Turza, poslanec - Navrhuje do budúcna, keď sa plánujú prezentácie, dať zasadnutie MZ na 2x, pretože veľa občanov poodchádzalo a ľudí to už nebavilo.

Ing. Daško, primátor - Nesúhlasím s rozdelením MZ na 2x, program nie je možné skrátiť, pretože na MZ je potrebné riešiť veľa dôležitých vecí. Je rád, že na MZ chodí podstatne viac občanov ako v minulom volebnom období.

Pán Bezecný, poslanec - Podal návrh, že keď sa rieši dôležitý podnet ako napr. situácia v NsP Ilava, je potrebný mimoriadny vstup, aby o tom bolo informovaných čo najviac občanov mesta.

Pán Marguš, občan - nie je spokojný s vyjadrením Ing. Januška ohľadom bezbariérového vstupu, chcel vyjadrenie od MZ.

Ing. Daško, primátor - prisľúbil, že ak sa nájdu finančné prostriedky v tomto roku bezbariérový vchod sa vybuduje, ak nie investícia bude zahrnutá v rozpočte 2008.

Nakoľko poslanci nemali viac pripomienok k diskusii, primátor ukončil diskuskiu.

18. Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie s doplňujúcimi návrhmi, predložila p. Viola Bakošová, poslankyňa.
Uznesenie bolo doplnené o pripomienky Ing. Hrubého, zástupcu primátora.
Poslanci uznesenie schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti, a nikto sa nezdržal hlasovania.

19. Záver

Zasadnutie MZ ukončil Ing. Štefan Daško, primátor, ktorý prítomným občanom a poslancom poďakoval za účasť.

Ing. Štefan Daško
Primátor mesta

Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ Zapisovateľka: Andrea Juríčková

Overovatelia: Ján Bezecný
Milan Pagáč