Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 18.04.2007

Dátum: 24.04.2007

Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia MsZ dňa 18.04.2007 v Kultúrnom dome Ilava o 15.30 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM:

1.   Otvorenie

2.   Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3.  Schválenie spoluúčasti mesta na financovaní viacúčelového ihriska cez

 Úrad vlády a splnomocnenca vlády pre mládež a šport  p. Galisa

3.1  Schválenie spoluúčasti mesta na financovaní viacúčelového ihriska cez Slovenský  futbalový zväz

4.   Zmena internetovej stránky Mesta Ilavy

5.    Odpredaj stavebného nakladača – bagra MF 50 HX

6.    Investičný úver na výstavbu ciest IBV – Klobušice a komunikácie v Ilave

7.   Diskusia

8.   Návrh na uznesenie

9.    Záver

1. Otvorenie

 Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilavy, ktorý privítal

všetkých prítomných, z radov občanov a zamestnancov. Oboznámil poslancov s programom rokovania mimoriadneho MZ a dal hlasovať o schválení programu.

Poslanci 11 hlasmi program schválili.

Mesto Ilava je pripravené sa zapojiť do grantového financovania a uchádzať sa o dotácie.

Jedna dotácia je vo výške 1 mil. Sk,-  od Úradu vlády a splnomocnenca vlády pre mládež a šport p. Galisa na viacúčelové ihrisko.

Druhá dotácia je vo výške 750 tis. Sk,- na paralelny projekt „Miniihriská 2007“, ktorý spúšťa Slovenský futbalový zväz s Ministerstvom školstva a UEFA. Sú pripravené z našej strany všetky projekty, žiadosti a prílohy. Čo sa týka Slovenského futbalového zväzu, získali sme sponzorov. Potrebujeme poslednú prílohu doložiť to, že máme schválené MZ  financie vo svojom rozpočte a touto prílohou je výpis z uznesenia MZ.

Potrebné materiály projektov je nutné  odovzdať do 27.04.2007. Ak premeškáme termín, tak stratíme šancu uchádzať sa o tieto finančné prostriedky.

Mimoriadne MZ bolo zvolané hlavne kvôli tomu, aby sme schválili spoluúčasť mesta na financovaní ihrísk. Musí sa rýchlo spísať uznesenie, podpísať ho a dňa 19.04.2007 tieto projekty a návrhy odovzdať do Bratislavy na Slovenský futbalový zväz a na Úrad vlády SR. Na Úrade vlády SR máme dohodnuté stretnutie, kde odovzdáme projekty.

2. Určenie zapisovateľky , overovateľov zápisnice a navrhovanej komisie

 

2.1 Za zapisovateľku bola navrhnutá  Andrea Juríčková

2.2 Za overovateľov boli navrhnutí: p. Holbová, p. Hujová

Poslanci návrh 11 hlasmi schválili.

2.3 Za návrhovú komisiu boli navrhnutí: p. Jurenová Daniela p. Bc. Turza Tibor  p. Pagáč Milan

Ing. Daško dal hlasovať.

Kto je za to , aby v návrhovej komisii boli predseda a členovia?

p. Bc. Turza Tibor

p. Pagáč Milan

p. Jurenová Daniela

Poslanci 10 hlasmi návrh schválili a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

3. Schválenie spoluúčasti mesta na financovaní viacúčelového ihriska cez Úrad  vlády a splnomocnenca vlády pre mládež a šport.

 Ing. Daško - Zaregistrovali sme na internetových stránkach Úradu vlády SR,  aj v Obecných novinách článok, ktorý sa týkal rozhodnutia vlády na výstavbu viacúčelových športových ihrísk v počte 50 ks. Úrad vlády a splnomocnenec vlády pre mládež a šport p. Galis, vypísali projekt pre mesta a obce. Projekt sa týka toho, že budú vyčlenené financie zo strany štátu a Úradu vlády financie na vybudovanie 50 umelo trávnatých univerzálnych ihrísk, veľkosťou asi hádzanárskych ihrísk. Boli zadané požiadavky, ak ich splníme získame 1 milión Sk. MZ musí schváliť čiastku 1/3 t.j. 500 tisíc. Teda ide, o schválenie návrhu, aby sa Mesto Ilava, zapojilo do projektu Úradu vlády SR a splnomocnenca vlády pre mládež a šport, na vybudovanie viacúčelového univerzálneho ihriska, a toho,že sa mesto bude finančne spolupodieľať vo výške 500 tisíc Sk. Ihrisko bude slúžiť pre všetkých občanov, ktorí budú mať záujem v meste športovať.

Pán Slámka, poslanec – Chcem sa opýtať, sú to dve ihriská, kde budú umiestnené?

Ing. Daško, primátor –  Umiestnené budú v areáli ZŠ na Ul. Medňanskej na školskom dvore, kde v priebehu nasledujúcich rokov vyrastú tréningové plochy a v interiéri školy mesto vybuduje počítačovú učebňu. Budúci rok sa pripravia podklady pre EURO - fondy

na čerpanie pre samotnú školu.

Pán Slámka, poslanec – Chceme ísť do obidvoch ihrísk?

Ing. Daško, primátor – Je kooperácia Slovenského futbalového zväzu a Úradu vlády SR  a splnomocnenca vlády pre mládež a šport taká, že je niekoľkonásobne väčší dopyt na obidva projekty zo strany obcí ako bude samotných ihrísk, a preto sa dohodli medzi sebou, že ten čo dostane  financie od Slovenského futbalového zväzu, nedostane financie od Úradu vlády a splnomocnenca vlády pre mládež a šport a naopak. Pokiaľ sa zapojíme len do jedného projektu, je menšia šanca a pravdepodobnosť, že budeme úspešní, ako keď budeme zapojení do obidvoch projektov. Musíme doložiť výpis z uznesenia ako prílohu o spolufinancovaní

a 19.04.2007 máme stretnutie na Úrade vlády SR. Osobne nás príjme Tibor Gašaj, je to bývalý riaditeľ Daňového úradu v Dubnici nad Váhom.

Pán Slámka, poslanec – Bude to umiestnené mimo asfaltového ihriska?

Ing. Daško, primátor – Asfaltová hracia plocha zostane. Postavíme ho na voľnej trávnatej ploche.

Pani Hujová, poslankyňa – Kedy budeme vedieť, že budeme do toho zaradení?

Ing. Daško, primátor – Termín vyjadrenia je do konca mája 2007 a v letných mesiacoch

by sme zahájili realizáciu.         

p. Slámka, poslanec – Ktoré firmy to budú vykonávať? Alebo či je treba verejné obstarávanie?

Ing. Daško, primátor – My do toho nevstupujeme, majú vybrané firmy, keď vyberú obec pridelia mu aj dodávateľa.

p. Slámka, poslanec – Nebude tým porušený zákon o verejnom obstarávaní?

Ing. Daško, primátor  – Je to projekt, ktorý ide cez Úrad vlády SR, splnomocnencov vlády , premiéra, čiže to garantujú.

Ing. Daško, primátor Mesta Ilavy dal hlasovať.

Kto je za to, aby sa Mesto Ilava zapojilo a  finančne podieľalo na projekte, na základe ktorého dostaneme od Úradu vlády SR  1 milión Sk a my poskytneme 500 tisíc Sk,-

Poslanci 11 hlasmi schválili spolufinancovanie vo výške 500 tis. Sk,-

3.1 Schválenie spoluúčasti mesta na financovaní miniihriska cez Slovenský futbalový

      zväz

Ing. Daško, primátor - Rokovali sme aj Dušanom Titelom, byvalým generálnym sekret. Slovenského futbalového zväzu a bývalým futbalovým reprezentantom o týchto ihriskách,

v súčasnosti poradcom a splnomocnencom Vlády SR p. Galisom.        

Rozmer ihriska  je 33 x 18 m………….          40 ihrísk

                        40 x 20 m…………        20 ihrísk

Máme záujem o ihrisko 40 x 20 m.

Slovenský futbalový zväz vypísal súťaž na výstavbu ihrísk. Toto ihrisko bude čisto futbalové, nie je to ihrisko na tenis, hádzanú, volejbal, basketbal, ako poskytuje  Úrad vlády SR – univerzálne viacúčelové ihrisko, ktoré bude aj pre ostatné športy. Dotácia od Slovenského futbalového zväzu bude výške 750 tisíc Sk,-. Futbalový zväz si vyberie obce a chce to plošne rozložiť po Slovensku.

Rozmer ihriska: 33 x 18 m s dotáciou 750 tisíc Sk,- a  z vlastných zdrojov + sponzorov.

Rozmer ihriska: 40 x 20 m s dotáciou 750 tisíc Sk,- a  z vlastných zdrojov + sponzorov.

Naše povinnosti: Schváliť našu participáciu mesta, spolufinancovanie mesta 400. 000 Sk,- s tým, že potrebujeme získať od sponzorov z neverejnej sféry ( záujmové združenia, podnikateľské subjekty, firmy, občania ) prostriedky v  minimal.  výške   250. 000,- Sk.

,, Vposlednom týždni som sa venovalrokovaniam s firmami. Prísľuby máme na papieri a čiastka je vo výške asi 400 – 500 tisíc Sk,-. Zajtra odídu s projektom aj tieto vydokladované

čiastky vo výške 300. 000,- Sk.

V prípade že neprejdeme výberom cez Slovenský futbalový zväz, ale Úradom vlády SR by sme prešli, dostaneme 1 000 000,- Sk. Dohodli sme sa, že sponzori dajú aj tak sľúbené financie, ktoré  pôjdu cez účet mesta a budú sa z nich financovať  ostatné ihriská v školskom areáli‘‘.

Ing. Daško, primátor prečítal sponzorované čiastky, a poznamenal, že  týchto sponzorov aj mediálne zviditeľníme.

1.   sponzor ....................................100.000,- Sk

2.   sponzor ....................................  30.000,- Sk

3.   sponzor ....................................  25.000,- Sk

4.   sponzor ....................................  25.000,- Sk

5.   sponzor ....................................  20.000,- Sk

6.   sponzor ....................................  20.000,- Sk

7.   sponzor ....................................  20.000,- Sk

8.   sponzor ....................................  20.000,- Sk

9.   sponzor ....................................  20.000,- Sk

10. sponzor ....................................  10.000,- Sk

11. sponzor ....................................  10.000,- Sk

12. sponzor ....................................  10.000,- Sk

13. sponzor ....................................  10.000,- Sk

14. sponzor ....................................   5.000,- Sk

15. sponzor ....................................   5.000,- Sk

Máme rozjednané ďalšie firmy, ktoré sľúbili 50.000,- Sk

V minulých rokoch nemal  Úrad vlády SR vypísaný takýto projekt, ale mal Slovenský futbalový zväz. V rokoch 2002 – 2006 sa na Slovensku vybudovalo z prostriedkov futbalového zväzu v obciach a mestách 120 ihrísk. Mesto sa nezapájalo do takýchto projektov, pričom všetky informácie boli na internete.

Ing. Daško, primátor vyzval prítomných do diskusie.

Pán Bezecný, poslanec – Vybuduje sa podobné ihrisko aj v inej časti mesta, napr. Klobušice?

Ing. Daško, primátor – Budeme sa snažiť vybudovať aspoň detské ihriská v mestských častiach.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať.

 Kto je za to, aby sa Mesto Ilava zapojilo do projektu  „Miniihriská 2007“a aj finančne sa podieľalo na projekte vo výške 400.000,- Sk .

Poslanci 11 hlasmi návrh schválili.          

4.   Zmena internetovej stránky Mesta Ilavy.  

Ing. Daško primátor, vyzval zástupcu primátora Ing. Hrubého, aby vysvetlil nový projekt

na realizáciu internetových stránok.

Ing. Hrubý, zástupca primátora - Stojíme pred otázkou, či budeme pokračovať v internetových stránkach mesta, alebo sa obrátime na ďalšiu spoločnosť, ktorá spraví kompletnú zmenu webovej stránky Mesta Ilavy.

Internetová stránka mesta nespĺňa stanovené štandardy. Jednali sme za účasti primátora, prednostu, Ing. Púčka a Ing. Hrubého s firmou MAURIT.  Je to spoločnosť, ktorá robí internetovú stránku aj v  Dubnici nad Váhom. Pred dvoma týždňami dostali cenu za najlepšiu stránku v Euroregióne.

Rokovali sme s touto firmou už 2x a prvý krát a predložili nám cenovú ponuku za vytvorenie internetovej stránky 140.000,- až 150.000,- Sk. Je to cena za realizáciu, grafické spracovanie. Na druhom stretnutí po prehodnotení a zredukovaní niektorých údajov na internetovej stránke sa suma ustálila na 120.000,- Sk. Dohodli sme si splátkový kalendár vo výške 10.000,- Sk

za mesiac. Bude to veľkým prínosom pre Mesto Ilavu, pretože sa prepoja webové stránky Novej Dubnice, Dubnice a Ilavy. Budú sa tam dať vymieňať informácie o kultúre a športe v regióne. Ponúkame firmám miesta na webovej stránke, týmto vyriešime pokrytie financií. Taktiež treba uhradiť poplatok za serverové miesto v Bratislave, vo výške 3.000,- Sk / rok + 720,- Sk. za webhosting.

Ing. Púček, informatik – Webová stránka Mesta Ilavy musí byť v prvom rade zrozumiteľná, musí mať prehľadné usporiadanie, účelové previazanie na stránky. Na súčasnej stránke to nie je. Projekt p. Magáta, ktorý vypracoval Web. stránky Dubnica n/V po odbornej stránke, nám ponúka, že s využitím firiem budeme mať pokryté financovanie tejto internentovej stránky. Príprava internetovej stránky bude rýchla, približne 2 mesiace. Vláda nás bude do toho tlačiť, pretože sme v EU.

Ing. Hrubý, zástupca primátora – Je potrebné dať na Web. stránku aj verejnú diskusiu. Taktiež tam bude elektronická podateľňa, prezentácia služieb, firiem mesta a inzercia.

Ing. Púček, informatik – Ja až tak moc nesúhlasím s verejnou diskusiou.

Ing. Hrubý, zástupca primátora – Je to vec daná v návrhu. Dá sa rýchlo niečo nové aktivovať alebo deaktivovať.

Bc. Turza, poslanec – Hovoríme tu o sumách 500.000,- Sk a 120.000,- Sk tie položky neboli zahrnuté v rozpočte. Odkiaľ chceme vziať na tieto veci financie?

Ing. Daško, primátor – Máme na rozpočte sumu 2.200.00,- Sk na výstavbu umelo trávnatého univerzálneho ihriska aj s osvetlením, chceme to robiť z vlastných zdrojov. Suma 500.000,- až 600.000,- Sk tvoria zemné práce na vybudovanie ihriska. Nakoľko máme dobré vzťahy s ilavskými firmami, ktoré vykonávajú takéto práce, vieme zraziť túto čiastku na polovicu. Cez Slovenský futbalový zväz budeme potrebovať max. 400.000,- Sk, časť rezervy máme. A keby sme išli cez Úrad vlády 500.000,- Sk, za chvíľu to máme vykryté od sponzorov. Nenarušíme schválený rozpočet. Najlepšie by bolo, keby sa do tohto projektu zapojili viaceré firmy a nielen jedna. Čo sa týka Web. stránky, takisto sú financie zabezpečené, určite nabehneme na splátkový kalendár.

Mgr. Dubčák, poslanec -  Čo nás stoja teraz Web. stránky?

Ing. Púček, informatik – Stojí nás to 12. 000,- Sk / ročne + 700,- Sk. webhosting

Mgr. Dubčák, poslanec – Bude tam aj sprístupnené MZ?

Ing. Púček, informatik – Áno bude to zabezpečené aj zvukovo.

Ing. Hrubý, zástupca primátora – Firma, ktorá robí teraz Web. stránky používa zastaranú technológiu, čo bola pred 4 rokmi. Tento systém sa už dávno nepoužíva. Hlavné je, že mesto nemôže teraz umiestniť na stránkach reklamu.

Čiže to je veľký handicap pre mesto, pretože nemôže na tejto internet. stránke zarobiť, ako aj vykryť náklady spojené s tvorbou Web. stránky. Nová firma pod vedením p. Magáta bude lepšia a bude sa na Web. stránke dať umiestniť reklama. web. stránka má slúžiť pre ľudí.

Pani Hujová, poslankyňa -  Nová Dubnica a Dubnica n/V sa podieľajú finančnou čiastkou na tomto?

 Ing. Hrubý, zástupca primátora – Áno podieľajú sa podľa počtu obyvateľov. Dubnica n/V pripravuje projekt kde to bude stáť pre podnikateľský subjekt 190,- Sk / mes.

Ing. Daško, primátor -  Sú ešte nejaké otázky na Web. stránku? Na tejto internet. stránke si budú môcť pozrieť občania rôzne akcie, služby, od divadla až po šport. Internet je súčasťou štýlu mladej generácie.

 Ing. Daško, primátor dal hlasovať.

 

Kto je za realizáciu novej internetovej stránky v cene 120. 000,- Sk od dodávateľa

p. Magáta?

 Poslanci 11 hlasmi návrh schválili.

5. Odpredaj stavebného nakladača – bagra MF 50 HX.

 

Ing. Daško, primátor – Ospravedlnil Ing. Kočkára, riaditeľa TSM, ktorý sa nemohol zúčastniť mimoriadneho MZ, nakoľko bol vycestovaný mimo SR.

 Ing. Daško, primátor – Mesto Ilava a TSM dlhodobo eviduje vo svojom majetku stroj – nakladač bager MF 50 HX. Tento stroj je nefunkčný, podľa vyjadrenia riaditeľa TSM, nie je rozumné a efektívne investovať do opráv, aby sa sfunkčnil. Ing. Kočkár bol oslovený a aj on oslovil niektoré fy. na okolí napr. p. Dobrovodszki dal ponuku na odkúpenie toho stroja v cene 150.000,- Sk. Dali sme vypracovať znalecký posudok. Cena zo znaleckého posudku je 174.806,- Sk. Viac ako jeden rok je tento stroj nefunkčný.

Ing. Turcer, prednosta –  Zúčastnil sa tiež na rokovaniach ohľadom stroja a keby sme chceli spojazdniť stroj, tak oprava by bola drahšia, ako suma za odpredaj.

Pán Košík, poslanec -  Skúšali sme ho opraviť, ale nezoženieme naň súčiastky, lebo sú staré.

 Ing. Daško, primátor dal hlasovať.

 

Kto je za odpredaj stavebného stroja nakladača – bagra MF 50 HX v cene 150. 000,- Sk pričom znalecký posudok je 174. 806,- Sk?

 Poslanci 9 hlasmi schválili odpredaj, 2 sa zdržali hlasovania a proti nebol nikto.

 6.  Investičný úver na výstavu ciest IBV – Klobušice a komunikácie v Ilave.

 Ing. Daško, primátor - Bol poverený vybavovaním investičného úveru vo výške 15 mil. Sk,- na dobu splatnosti 10 rokov, na zasadnutí MZ 20.3.2007. Máme za sebou rokovania, kde sme oslovili 4 banky ako je: VÚB, DEXIA, OTP BANKA, Slovenská sporiteľňa a. s.. Všetky banky dostali ekonomické podklady k vyhodnoteniu bonity klienta – akú výšku úveru si môžeme ako mesto dovoliť. Banky analyzovali schopnosť platenia mesta investičného úveru a odporučili, že môžme prijať na investičné akcie aj vyšší úver. Bankové subjekty nám odporučili investičný úver predĺžiť z 10 rokov na 15 rokov, aby sme mohli ideálne splácať investičný úver, keď začneme budovať IBV – Klobušice. Budú nás približ. stáť 12 mil. Sk,- .

A keďže musíme rátať aj s Ul. Zámockou navýši sa úver na 15 mil. Primátor dal návrh navýšiť investičný úver na 20 mil. z dobou splatnosti na 15 rokov. A z tohto navýšeného úveru sa pokryjú náklady spojené s realizáciou a úprav pozemných komunikácii v Ilave

/ Ul. Hurbanova a ďalšie/. Taktiež musíme myslieť na nevysporiadané pozemky v Iliavke

pod budovami a mestskými komunikáciami, čo je nutnosť, ak chceme čerpať financie z EUROFONDOV.

Hujová, poslankyňa – Nie je problém tento úver zobrať, ale je podstatné koľko budú vychádzať mesačné splátky a čím bude mesto ručiť?

Ing. Daško, primátor – Čo sa týka samotných úverových podmienok je dôležité aj samotné ručenie. Úver ako taký bude mať nulový poplatok a prirážka ku BRÍBOR-u bude v rozpätí 0,25 ℅ - 0,3 ℅. Pokiaľ zostaneme na variante 10 rokov – 15 mil. to mesto bez problémov zvládne. Minulom období sa odpredala Zámocká reštaurácia za 9 mil. Sk,-.

Mgr. Dubčák, poslanec – Keď sme pred nejakým časom schvaľovali čiastku 15 mil. na IBV – Klobušice, čo ak sa budú ozývať aj z ostatných častí Klobušíc, že aj oni chcú mať kanalizáciu, veď napr. oni tam bývajú už 50 rokov a IBV – Klobušice je tam kratšie.

 

Ing. Daško, primátor – Je to možné, hovoril len o určitom území.

Ing. Janušek, ved. OV a ŽP –Ulica Zámocká je  pripojená na ilavský smer. Treba vybudovať 140 -145 m tej ulice. Budeme nútený vziať ešte z úveru ktorý budeme brať 1 mil. na  dokončenie tejto ulice. Keď sa spraví kanalizácia, treba spraviť asfaltový povrch komunikácie.  

 Pán Slámka, poslanec – V prípade SEVAKU, peniaze sa vrátia?

Ing. Janušek, ved. OV a ŽP –Ak by Slovenská vodárenská spoločnosť vrátila peniaze, bolo by to dobré.

 

Ing. Daško, primátor – Prístavba firmy LEONI AUTOKABEL SLOWAKIA  a dane z nehnuteľnosti firmy VISTEON sa nám navýšia príjmy vo výške 60℅ istiny úveru. Našou úlohou bude dostať do Mesta Ilavy, investorov, ktorí navýšia aj daň z nehnuteľnosti. Nie je riešením 4 roky nerobiť nič a potom dať do opráv komunikácií 100 tis. Sk,- čo je oprava komunikácie len na krátku dobu, ale nerieši to celú situáciu.

Pán Bezecný, poslanec – Prečo sme to už nemali dávno hotové? Som za to, aby sme zobrali aj 20 mil. Sk,-.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ-  Je to dobré a hlavne výhodnejšie pre mesto.

 

Pán Bezecný, poslanec – Nech sa to konečne vyrieši. Nedali sa peniaze tam, kde boli určené.

Ing. Daško, primátor – ,, Nie je to mojím cieľom iba rokovať, ale niečo realizovať a budovať.

Ing. Hrubý, zástupca primátora – Je potrebné dorobiť čo sa týka kanalizácie. Musíme pracovať na tom etapovite. Ulice sú v najhoršom stave v Klobušiciach.

Pán Bezecný, poslanec – Predali sme Zámoček v Klobušiciach za 9 mil. Sk,- . Kde sú peniaze z predaja?

Ing. Janušek, ved. OV a ŽP-  Je tu Ing. Rexová, tá vám podá informácie o týchto peniazoch. Nerozprávajte, že z týchto peňazí sa nič nespravilo.

 

Ing. Daško, primátor – Z 15 mil. Sk,- sa určite vybudujú komunikácie: IBV – Klobušice + nejaké ulice v Klobušiciach a taktiež komunikácie v Ilave.

Mgr. Dubčák, poslanec – Sú to peniaze bez návratnosti. Keď sa zameriame aj na inú problematiku, kostol v Ilave má narušenú strechu. Veľa ľudí by bolo rado, keby sa to konečne opraví. Či by mesto nemohlo vyfinancovať opravu strechy kostola veď tie financie tu zostanú.

Ing. Daško, primátor – Musíme preveriť či môžeme vstupovať do financovania kostola. Nie je to náš majetok. Nevieme koľko to bude stáť, musíme to dať vyčísliť. Pokiaľ by sme chceli do budúcna zásadne riešiť niektoré veci, je potrebné začať financovanie mesta dlhodobo za pomoci úverových bánk.

Ing. Rexová, ved. ekon. odd. –  Mesto nemôže v zmysle rozpočtových pravidiel zobrať úver – zadĺžiť sa pre inú organizáciu. Mali sme problémy aj pri kúpe komunálneho autá na vývoz smetí pre TSM.

Pán Slámka, poslanec -  V prípade, že by sa kanalizácia nerobila z prostriedkov mesta, aká je šanca že by sa vyfinancovala z prostriedkov Slovenskej vodárenskej spoločnosti.

 

Ing. Janušek, ved. OV a ŽP-  Slovenská vodárenská spoločnosť sa snaží, projekty sú vypracované. Čakáme na nové rozpočtové obdobie a vyhlásenie výziev.

Pán Slámka, poslanec -  Ako to bude s prípojkami na IBV – Klobušiach?

Ing. Janušek, ved. OV a ŽP –Občania ktorí bývajú na IBV – Klobušice sa skladajú

po 10. 500,- Sk. Je to na báze dobrovoľnosti.

Ing. Daško, primátor – Musíme sa pohnúť, veď to bolo schválené.

 Pán Slámka, poslanec -    Koľko je ľudí, ktorí sa nechcú pripojiť?

Ing. Janušek, ved. OV a ŽP  - Je to 70 ℅ - 80 %, ktorí to akceptujú.

Pán Slámka, poslanec -  Keď sa teraz nebudú chcieť pripojiť, ale neskôr áno?

Ing. Janušek, ved. OV a ŽP  - Do leta sa musia pripojiť, inak  neskôr sa nebudú môcť pripojiť. Nedáme povolenie ako mesto, aby sa rozkopala nová komunikácia.

 

Ing. Daško, primátor – Ja nedám súhlas s rozkopaním novej cesty.

Ing. Janušek, ved. OV a ŽP  - Približná cena komunikácie je 3.500 000,- Sk.

Pani Hujová, poslankyňa – Ako ste usúdili, že treba navýšiť úver o 5 mil., keď bolo schválené 12 mil. na IBV- Klobušice, na čo súhlasím a 3 mil. Sk pôjdu na Ilavu?

Ing. Daško, primátor – Navýšilo sa to o rozšírenie kanalizácie na Ul. Zámockej.

Pani Holbová, poslankyňa -  Aj malé obce vybavia veľký úver.

Ing. Hrubý, zástupca primátora – Keď tu nebude fy. LEONI tak tu bude iná firma, ktorá

bude platiť daň z nehnuteľnosti a iné poplatky.

Ing. Daško, primátor-  Problémy tohto mesta rokov 2002 – 2006 sa neriešili v takomto rozsahu.

Pán Bezecný, poslanec -  Je podstatné to rýchlo spraviť, pred 10 rokmi to bolo všetko lacnejšie. Za 5 rokov to bude drahšie možno aj 20 mil. Sk,-.

Ing. Janušek, ved. OV a ŽP –LEONI AUTOKABEL SLOWAKIA ide vystavovať novú budovu rozmerovo asi 13 tis. m². Takže peniaze prídu do mesta.

Pán Pagáč, poslanec – Ale Ilava ako mesto bola v hroznom stave a teraz v akom dobrom stave je.

 

Ing. Daško, primátor – Banky nám doporučili na počet obyvateľov a daňové príjmy 30 až 40 mil. úver. Mesto v pohode zvládne 20 mil.,- Sk úver na 15 rokov.

Mgr. Dubčák, poslanec – Keď zoberieme taký veľký úver, nebudú sa môcť financovať iné projekty.

Ing. Rexová, ved. ekon. odd. – Dalo by sa. Mesto Ilava má v súčastnosti 4 úvery.

1.     úver na 16 b.j. Tento úver sa spláca z nájomného.

2.     úver sa zobral na MsÚ – bývala Slovenská sporiteľňa v čiastke 5 mil.,- Sk. Doba splatnosti úveru je 23.4.2007

3.     úver sa zobral 2.5 mil.,- Sk na kanalizáciu v Klobušiciach. Doba splatnosti 28.11.2008.

4.     úver z DEXIA BANKY- komunálny investičný. Doba splatnosti 14.12.2010.

Ing. Daško, primátor – Cesty sa nedajú financovať z mestských peňazí. Sú to veľké investície. Sme povinní riešiť danú situáciu cez bankové ústavy.

Hujová, poslankyňa -  Nedalo by sa dohodnúť s bankami, že zoberieme 15 mil.,- Sk

a  5 mil.,- Sk neskôr?

Ing. Rexová, ved. ekon. odd. –  Musíme zobrať naraz 20 mil.,- Sk.

Hujová, poslankyňa -  Budeme niečím ručiť?

Ing. Daško, primátor – Nie, nebudeme ničím ručiť.

Ing. Daško dal hlasovať.

 

Kto je za to, aby sme zobrali investičný úver vo výške 20 mil.,- Sk na dobu splatnosti 15 rokov?

 

Poslanci 7 hlasmi navýšenie úveru schválili, 3 sa zdržali hlasovania a 1 bol proti.

7. Diskusia

Ing. Daško, primátor – Vyzval prítomných do diskusie.

Nikto sa neprihlásil. V tomto bode sa primátor vyjadril, že je lepšie sa ku každému bodu vyjadrovať ihneď a rozdiskutovať ho, ako sa potom vracať k nim v diskusii.

Ing. Daško dal hlasovať.

Kto je za ukončenie diskusie?

Poslanci 11 hlasmi ukončenie diskusie schválili.

8. Návrh na uznesenie

 

Pán Pagáč poslanec predniesol návrh na uznesenie.

Ing. Daško dal hlasovať.

 

Kto je za schválenie uznesenia MZ?

Poslanci 10 hlasmi uznesenie schválili a 1 sa zdržal hlasovania.

 

9. Záver

Primátor mesta  poďakoval všetkým prítomným za účasť a mestské zastupiteľstvo ukončil.

Ing. Štefan Daško
Primátor Mesta Ilavy

Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ

                                              Zapisovateľka: Andrea Juríčková

                                                                                                                                       

    Overovatelia:   Viera Holbová

                                Ľudmila Hujová