Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 22.05.2007

Dátum: 30.05.2007

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 22. 05. 2007
v Kultúrnom dome Iliavka

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
1.1 Voľba návrhovej komisie
1.2 Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
3. Informácie o správe nezávislého audítora a Výročnej správe v hospodárení Mesta Ilava za rok 2006
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za rok 2006 a hospodárenia TSM za rok 2006.
5. Schválenie Záverečného účtu Mesta Ilava za rok 2006 a prerozdelenie prebytku hospodárenia.
6. Stanovisko HK k Záverečnému účtu.
7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Ilava za prvý štvrťrok 2007.
8. Pridelenie finančných prostriedkov z rezervného fondu do kapitálových výdavkov podľa predloženej Zmeny rozpočtu Odd. Výstavby a ŽP.
9. Zrušenie Dodatku č.2 VZN o podmienkach poskytovania bytov v bytovom dome.
9.1 Schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Centra voľného času, Farská 84/5, 019 01 Ilava zo dňa 1. 4.2002 č. 03/351/020A 1A - 10, vydanej Okresným úradom v Ilave.
10. Problematika bytovej výstavby v Ilave, lokalita za Medňanskou a za Svätým Jánom.
11. Požiadavky Finančno-majetkovej komisie.
12. Požiadavky Sociálno-bytovej komisie a ZPOZ.
12.1 Návrh na schválenie p. Škvaru za člena ZPOZ.
13. Poverenie primátora Mesta Ilava k odoslaniu listu na Rímskokatolícku cirkev - Farský úrad v Ilave v súvislosti s odkúpením alebo výmenou cirkevného pozemku
v lokalite za Medňanskou.
14. Rôzne
14.1 Situácia v budovaní kanalizácie a komunikácii v areáli IBV - Klobušice.
14.2 Stav vysporiadania pozemkov pod budovami a komunikáciami vo vlastníctve
mesta v mestských častiach.
14.3 Informácie o spolupráci s Mestom Györ a zapojení sa do Medzinárodného
Višegrádskeho fondu.
14.4 Požiadavky mestských výborov z mestských častí Mesta Ilava a požiadavky
komisií pri MZ Ilava.
15. Diskusia.
16. Záver.

 

 

1. Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilavy, ktorý privítal všetkých prítomných. Ospravedlnil pána Bezecného Jána, poslanca a skonštatoval neprítomnosť Mgr. Dubčáka Karola, s tým že dôvod poslanca Mgr. Karola Dubčáka je neznámy.

Prečítal program zasadnutia a vyzval o prípadné doplnenie a o súhlas s programom.
S programom všetci súhlasili.

1.1 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí za predsedkyiňu poslankyňa Holbová a za členov:
Ing. Hrubý a pán poslanec Slámka.

Primátor dal hlasovať:
Navrhnutí poslanci boli jednohlasne schválení.

1.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Andrea Juríčková.

Primátor dal hlasovať:
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

Za overovateľov boli navrhnutí pán Ing. Straňák a pani poslankyňa Matovičová.

Primátor dal hlasovať:
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

V úvode Ing. Daško, primátor Mesta Ilavy poďakoval poslankyni p. Holbovej za dobrú spoluprácu. V poslednom období veľmi pomohla pri vysporiadaní pozemkov pod budovou DK - Iliavka, keď zabezpečila osobne z archívu dokumenty z roku 1959, že pozemok pod DK bol legálne predaný ČSSR a majiteľovi bola vyplatená zo zmluvy vyplývajúca suma. Pani poslankyňa Holbová a pani Staňová - pracovníčka podateľne, vycestovali do Štátneho archívu v Považskej Bystrici a našli všetky dokumenty potrebné pre zápis do Katastra nehnuteľností, aby sme to mali zapísané na liste vlastníctva. Nutne to potrebujeme kvôli projektu na rekonštrukciu a renováciu tohto kultúrneho domu a finančné prostriedky by sme čerpali z EURO - fondov.
Primátor povedal, že za dlhodobú činnosť a ochotu finančne odmeníme pani poslankyňu Holbovú.

2. Kontrola plnenie uznesení z predchádzajúcich MZ.

Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ (3/2007, 4/2007) predniesol
Ing. Jozef Tichý. Nikto z poslancov ani prítomných nemal pripomienky. Správa bola vzatá
na vedomie.

 

3. Správa o audite a Výročná správa o hospodárení mesta za rok 2006.

Primátor prečítal správu audítora pre Mestské zastupiteľstvo Mesta Ilava o súlade Výročnej správy vo všetkých významných súvislostiach s auditom účtovnej závierky za uplynulý rok a doporučuje výročnú správu schváliť. Primátor dal hlasovať za schválenie Výročnej správy mesta, ktorá bola schválená jednohlasne.

Ďalej primátor prečítal správu audítora pre poslancov MZ Ilava o overení účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Ilava
k 31. decembru 2006 na jej výsledky hospodárenia a peňažné toky v súlade so zákonom
o účtovníctve.
Na základe uvedených skutočností doporučuje audítor Mestskému zastupiteľstvu účtovnú závierku schváliť.

Primátor dal hlasovať:
Kto je za schválenie účtovnej závierky Mesta Ilavy za rok 2006?
Poslanci jednohlasne návrh schválili.

4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Ilava za rok 2006 a hospodárenia TSM
za rok 2006

Primátor mesta vyzval Ing. Rexovú, aby predniesla vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2006 a tiež TSM Ilava za rok 2006. Po prečítaní vyzval primátor poslancov, aby pripomienkovali prednesené správy.

Bc. Turza, poslanec - Pýtal sa, či je pozastavená výroba dlažby prípadne zrušená?

Ing. Kočkár, ved. TSM - Informoval, že je len pozastavená a to z dôvodu, že UVTOS
a UVV Ilava nemajú odsúdených, ktorí môžu vykonávať prácu na tejto výrobe dlažby.

Primátor dal hlasovať:
Kto je za to, aby sa prednesené správy zobrali na vedomie? Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Ilava a TSM Ilava bolo jednohlasne vzaté na vedomie.

5. Schválenie Záverečného účtu Mesta Ilava za rok 2006 a prerozdelenie prebytku
hospodárenia.

Primátor mesta Ing. Daško prečítal Záverečný účet a tiež aj prerozdelenie finančných prostriedkov, ktoré pôjdu vo výške 7 325 000,- Sk do rezervného fondu a 1 238 000,- Sk
na účet komunálneho odpadu.

Primátor dal hlasovať:
Kto je za schválenie Záverečného účtu mesta za rok 2006?
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

Primátor dal hlasovať:
Kto je za prerozdelenie prebytku hospodárenia?
Za schválenie hlasovalo 9 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania a 1 bol proti.

 

 

 

 

6. Stanovisko HK k Záverečnému účtu

 

Ing. Tichý, HK mesta - Predniesol rozsiahlu správu o hospodárení s rozpočtom a o účtovnej závierke - stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Ilava, ktorú zobrali prítomní poslanci
na vedomie.

Stanovisko Ing. Tichého k Záverečnému účtu bolo zverejnené na úradnej tabuli 15 dní
pred schválením Záverečného účtu.

 

Ing. Daško, primátor - Podrobne informoval o pripravovanom úvere, z ktorého by mesto chcelo financovať akútne stavy, napr. Mestských komunikácii, kanalizácie v IBV - Klobušice
a niektoré ďalšie investície, ktorým Mestské zastupiteľstvo určí poradie dôležitosti. Ďalej informoval, že mesto splatilo jeden úver vo VÚB v mesačnej splátke takmer 94 000,- Sk
a ďalší bude splatený v novembri nasledujúceho roku 2008 a ak prepočítame predpokladanú výšku investičného úveru 20 mil.,- Sk na 15 rokov, mesto spoľahlivo môže splácať splátky istiny dlhodobého úveru. Tiež informoval, že predpokladáme o vyššom výbere daní
z nehnuteľností z nových firiem, ktoré by sa mali budovať, čím sa navýšia očakávané príjmy. Primátor mesta veľmi podrobne informoval o rokovaní s vybranými bankami
VÚB, a.s., DEXIA, a.s., OTP Banka, Slovenská sporiteľňa, a.s., o úverových podmienkach pre Mesto Ilava.
Ing. Daško, primátor Mesta Ilavy požiadal o poverenie rokovať o poskytnutí 20 mil.,- Sk investičného úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. alebo OTP BANKA.

7 . Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Ilava za prvý štvrťrok 2007

Primátor mesta vyzval vedúcu Ekonomického oddelenia, aby predniesla správu za prvý štvrťrok a bližšie rozviedla hospodárenie s finančnými prostriedkami.
Vedúca oddelenia predniesla vo vybraných ukazovateľoch správu, ktorú obdržali na porade poslancov všetci poslanci.
Primátor vyzval poslancov, aby pripomienkovali k danej správe o hospodárení s finančnými prostriedkami.

Primátor dal hlasovať.
Kto je za to, aby správa za prvý štvrťrok 2007 bola vzatá na vedomie?
Poslanci 11 hlasmi vzali správu na vedomie.

8. Pridelenie finančných prostriedkov z rezervného fondu do kapitálových výdavkov podľa predloženej Zmeny rozpočtu Odd. Výstavby a ŽP.

Primátor vyzval Ing. Januška, aby zdôvodnil požadovanú zmenu rozpočtu.
Ing. Janušek vysvetlil navýšenie finančných prostriedkov na investičné akcie Parkoviska
a ihriská, kde pôvodnú sumu 330 tis.,- Sk navrhuje zvýšiť o 1 870 tis.,- Sk, čo predstavuje sumu spolu 2 200 tis.,- Sk na vybudovanie športového ihriska v areáli školy Ul. Medňanská. Ďalej žiada premenovať rozpočtovú položku Prístupová komunikácia - garáže Ul. Moyzesova na „Chodník pred mestskou zvonicou" a súčasne zvýšiť túto nulovú položku na 500 tis.,- Sk, čo by pokrývalo nákup zámkovej dlažby a prípadne osvetlenie medzi budovou JMD Špedície a pohostinstva ,, U poľovníka". Tieto investície by boli kryté z rezervného fondu mesta.

Primátor vyzval prítomných poslancov k pripomienkam.

Pán Slámka, poslanec - Podal návrh, aby sa hlasovalo za každú zmenu rozpočtu samostatne.

 

Primátor dal hlasovať:
Kto je za schválenie premenovania rozpočtovej položky prístupovej komunikácie - garáže
Ul. Moyzesova na „Chodník pred mestskou zvonicou" a súčasne zvýšiť túto nulovú položku na 500 tis.,- Sk.
7 poslancov hlasovalo za schválenie, 1 bol proti a zdržali sa 3 poslanci.

Primátor dal hlasovať:
Kto je za za druhú zmenu rozpočtu, návýšenie na parkoviská a ihriská na výšku
2 200 tis.,- Sk?
Všetci poslanci hlasovali za schválenie zmeny tohto rozpočtu.
Primátor vyzdvihol, že poslanci svojím jednotným hlasovaním pomáhajú rozvoju a napredovaniu celého mesta a všetkým občanom.

9. Zrušenie Dodatku č.2 VZN o podmienkach poskytovania bytov v bytovom dome.

Sociálno-bytová komisia požiadala Mestské zastupiteľstvo o zrušenie dodatku č. 2 k VZN
o stanovení podmienok poskytovania bytov v bytovom dome, aby o pridelení bytov rozhodovalo celé Mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na doporučenie Sociálno-bytovej komisie ako poradného orgánu MZ. Poslanci jednohlasne schválili zrušenie tohto
dodatku č. 2.

9.1 Schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Centra voľného času, Farská 84/5,
019 01 Ilava zo dňa 1. 4.2002 č. 03/351/020A 1A - 10, vydanej Okresným úradom
v Ilave.

Primátor mesta prečítal žiadosť Centra voľného času o doplnenie Zriaďovacej listiny, kde žiadajú schváliť Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine vydanej 1.4.2002 Okresným úradom
v Ilave v časti: Verejná funkcia a predmet činnosti doplniť o znenie nasledovne: Centrum voľného času zabezpečuje záujmové, občianske a iné vzdelávanie, ktoré umožňuje účastníkovi uspokojiť jeho záujmy a zapojiť sa do života občianskej spoločnosti.
Primátor vyzval prítomných o pripomienkovanie, nikto sa neprihlásil.

Primátor dal hlasovať:
Kto je za schválenie dodatku č. 3?
Poslanci jednohlasne schválili doplnenie zriaďovacej listiny.

10. Problematika bytovej výstavby v Ilave, lokalita za Medňanskou a za Svätým Jánom

Primátor mesta vyzval Ing. Slávika, vedúceho Majetkového oddelenia, aby priblížil poslancom a prítomným občanom celú problematiku.

Ing. Slávik - Informoval, že spravil mini prieskum požiadaviek občanov a mladých rodín
na byty, tiež aj z okolia ako Pruské, Košeca, Košecké Podhradie,...
Všetci mladí ľudia odchádzajú preč z dôvodu nemožnosti získať bývanie.
Od roku 1990 stagnovala bytová výstavba, postavili sa len 2 bytovky na Ul. Medňanskej,
na Sihoti jedna bytovka a v súčasnosti je vo výstavbe bytovka na bývalom tenisovom kurte.
Preto súkromní investori začali s výkupom pozemkov za Ul. Medňanskou oproti SNP.

11. Požiadavky Finančno-majetkovej komisie

Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava - Prečítal zápisnicu zo zasadnutia Finančno - majetkovej komisie, kde sú uvedené žiadosti:
Klub Slovenských turistov - Komisia značenia Považská Bystrica - požiadala o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie materiálu pre obnovu značenia turistických chodníkov v okolí Ilavy. Komisia skonštatovala, že nakoľko v našom meste obnovil činnosť turistický klub Tulák, ktorý má schválené finančné prostriedky aj na túto činnosť, nedoporučuje schváliť finančný príspevok pre žiadateľa.

Primátor dal hlasovať:
Kto je za neposkytnutie finančných prostriedkov turistickej komisii značenia z Pov. Bystrice? 9 poslancov hlasovalo za neposkytnutie a 2 neboli prítomní.

Na komisiu bola odstúpená HK žiadosť pani Ivety Suchomelovej, Kukučínova 472 Ilava, v ktorej žiada finančnú výpomoc na opravu bytu alebo náhradné ubytovanie. Žiadosť odôvodňuje tým, že v júli 2006 vznikov požiar v ich byte, a pretože nemali uzavretú poistku na byt a tým pádom nemali ani poistné plnenie. Komisia po preverení zistila, že pani Suchomelová nie je vlastníčkou bytu, ktorý jej bol odobratý na základe exekúcie z dôvodu dlžoby na svojom byte. Vlastníkom bytu je Ing. Henrich Horečný, ktorý tento byt nadobudol v dražbe dňa 10.04. 2006, to znamená ešte pred požiarom. Komisia uvádza, že Mesto Ilava tejto rodine po požiari poskytlo finančnú výpomoc 6 000 Sk. Okrem toho im primátor poskytol finančnú pomoc vo výške 3 000,- Sk a tiež mali zdarma pristavené Voky- kontajneri na odvoz odpadu pri požiari, čo vývoz takéhoto kontajnera stojí 4 000,- Sk - 5 000,- Sk.
Na základe uvedených skutočností komisia nedoporučuje Mestskému zastupiteľstvu schváliť finančnú výpomoc pani Suchomelovej.

Primátor dal hlasovať:
Kto je za to, aby žiadosť pani Suchomelovej nebola schválená?
9 poslancov hlasovalo za a 2 neboli prítomní.

Ďalšia žiadosť bola od pani Illyovej z Ladiec, ktorá pracuje ako vychovávateľka v CVČ Ilava a žiada Mestské zastupiteľstvo o finančný príspevok na vydanie knihy s literárnou tvorbou
pre deti a mládež. Túto knihu bude ilustrovať ďalšia pracovníčka CVČ Mgr. Teicherová.
Komisia doporučuje menovanej schváliť finančný príspevok v hodnote 5 000,- Sk. Táto kniha bude fungovať ako metodická pomôcka pre školy a školské zariadenia, ktorú im ona zdarma poskytne.

Primátor dal hlasovať:
Kto je za schválenie doporučenej sumy 5 000,- Sk?
9 poslancov hlasovalo za schválenie, 2 neboli prítomní.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ - Doporučuje komisii, aby v zápisnici uvádzala, z akých financií v rozpočte sa môžu vyplatiť schválené peniaze.

Pani Matovičová, poslankyňa - Doporučila 3 000,- Sk zo školstva a 2 000,- Sk zo správy MsÚ z bežných výdavkov.

 

 

 

12. Požiadavky Sociálno-bytovej komisie a ZPOZu

Ing. Daško, primátor - Otvoril otázku, že ešte momentálne sa nemôžme vyjadriť, či budeme prerábať bývalú reštauráciu ,, Železničiar" na Dom dôchodcov, prípadne nájomné byty, alebo či budeme stavať nové.

Pani Jurenová, poslankyňa - Na to odpovedala, že na zasadnutí komisií sa dohodli, že by sa pokúsili vybaviť finančné prostriedky z dostupných fondov a zároveň si naplánovali stretnutie s poslankyňou NR SR pani Belasovou, aby im poradila, prípadne pomohla, pretože situácia v Ilave je veľmi kritická s viacerými sociálne slabšími rodinami.

12.1 Návrh na schválenie p. Škvaru za člena ZPOZ

Združenie pre občianske záležitosti predložilo Mestskému zastupiteľstvu návrh na doplnenie člena a to Andreja Škvaru - vedúceho Domu kultúry v Ilave.
Primátor vyhlásil, že je logické, aby vedúci Kultúry, ktorý riadi a je zodpovedný za kultúru, bol členom. Poslanci s primátorom súhlasili.

Primátor dal hlasovať:
Kto je za schválenie pána Škvaru za člena ZPOZu?
10 poslancov hlasovalo za schválenie pána Škvaru, 1 poslanec nebol prítomný.

13. Poverenie primátora Mesta Ilava k odoslaniu listu na Rímskokatolícku cirkev - Farský úrad v Ilave v súvislosti s odkúpením, alebo výmenou cirkevného pozemku
v lokalite za Medňanskou

Primátor mesta informoval, že mesto požiadalo Rímskokatolícku cirkev Ilava o zvolanie Farskej rady v súvislosti s predajom, alebo zámenou pozemku p. č. pkn 602 - orná pôda o výmere 11 434 m2, ktorá je vo vlastníctve cirkvi a ktorá sa nachádza v lokalite
za Medňanskou, kde je uvažovaná výstavba stavebných objektov na bývanie. Táto Farská rada je poradným orgánom, ktorý môže odporúčiť predaj tohto pozemku, prípadne jeho zámenu a možnosti zámeny boli podrobne opísané v listoch zo dňa 04.04. a 19.04. 2007. Nakoľko legislatívny proces vedúci k zabezpečeniu stavebného povolenia je časovo náročný a podmienený vlastníctvom, alebo iným právnym vzťahom k pozemkom, na ktorých sa výstavba uskutočňuje, v záujme urýchlenia tohto procesu mesto žiada o stanovisko Farskej rady v Ilave, bez ktorého nie je možné odpredaj hore uvedeného pozemku prejednať v Diecéznej hospodárskej komisii Biskupského úradu v Nitre. Primátor preto žiada, Mestské zastupiteľstvo o poverenie k odoslaniu listu na Rímskokatolícku cirkev - Farský úrad v Ilave týkajúceho sa odpredaja prípadne zámeny tohto pozemku.

Pani Hujová, poslankyňa - Prečo neponúkli dekanovi väčšiu cenu?

Pani Jurenová, poslankyňa - Treba vysvetliť, že je to v jeho záujme, rozšíri sa mu farnosť.

Ing. Daško, primátor - Je len na ňom, ako sa rozhodne.

Pán Slámka, poslanec - Pomoc, ktorú mesto dáva, je to najlepšie, čo môže spraviť.

 

Ing. Daško, primátor - Musíme sa naučiť spolupracovať, cirkev má právo povedať aj nie. Môže sa ukázať, že majetok vlastníci aj nepotrebujú. Sme pripravení aj na výmenu pozemku. Pozemok na výmenu sa nachádza v priemyselnej zóne. Hľadáme všetky možné prostriedky, aby sa začalo stavať v meste. Pre Ilavu sú cennejšie vybudované byty. Pokiaľ sa nepodarí celý zámer uskutočniť, projekt padne.

Pán Slámka, poslanec - V liste je uvedené, že vlastník nie je pán dekan, ale Farský úrad.

Ing. Daško, primátor - Súhlasí s tým.

Primátor taktiež doniesol diplomovú prácu slečny Rovňanskej „ Imidž Mesta Ilava", z ktorej možno čerpať veľa informácií, napr. ako hodnotiť podnikateľské subjekty, využitie potenciálu mesta a ďalšie. Robil k nej oponentúru a vysoko ju kvalitatívne hodnotí.

Primátor dal hlasovať:
Kto súhlasí , aby Ing. Daško odoslal list na Farský úrad doplnený o výpis z uznesenia tohto zasadnutia podpísaný poslancami?
Všetci poslanci hlasovali za.

 

14. Rôzne

Primátor mesta vyzval Ing. Januška, aby vysvetlil celú situáciu v budovaní kanalizácie a komunikácií v areáli IBV - Klobušice.

14.1 Situácia v budovaní kanalizácie a komunikácii v areáli IBV - Klobušice

Ing. Janušek, Ved. odd. výstavby a ŽP - Splašková kanalizácia sa robí na Ul. Zámockej, realizuje to firma TRIM, s. r. o., finančné krytie celej realizácie bude z úveru. Obyvatelia
IBV - Klobušice participujú na financovaní kanalizačných prípojok ku svojím stavebným objektom. V minulosti to bolo 10 000,- Sk, v tomto roku to bude približne 10 500,- Sk. Celkovo sa podpísalo 20 obyvateľov, 9 obyvateľov nepodpísalo a nesúhlasilo
so spolufinancovaním.
Kanalizácia v  Klobušiciach je v prenájme Považskej vodárenskej spoločnosti, mesto je vlastníkom.
Komunikácie a dažďová kanalizácia je v stave verejnej výberovej súťaže. Celkové dokončenie by malo byť v novembri 2007. Do súťaže sa môže prihlásiť každá firma, ale finančná zábezpeka bude vo výške 600 000,- Sk.

Ing. Daško, primátor - Informoval sa, či už odišli výzvy tým občanom, ktorí nepodpísali?

Ing. Janušek - Áno, odišli výzvy s tým, aby si kanalizačnú prípojku zrealizovali sami, alebo musia združiť finančné prostriedky.
V budúcnosti im nebude povolená dodatočná rozkopávka komunikácii.

14.2 Stav vysporiadania pozemkov pod budovami a komunikáciami vo vlastníctve
mesta v mestských častiach.

Ing. Slavík, Ved. správy majetku a služieb - Informoval, že obec Iliavka vysporiadala
pozemok pod cintorínom v roku 1959 a Mesto Ilava vysporiadalo pod Domom smútku a v jeho blízkom okolí. Rieši sa pozemok pod Kultúrnym domom, ktorý bol od pôvodného vlastníka odkúpený v roku 1958. Dokumenty a zmluvy sme našli v Štátnom archíve.
Pozemky pod Kultúrnym domom v Ilave nie sú v našom vlastníctve, je to v stave riešenia.

Ing. Daško, primátor - Podotkol, čo týka Domov kultúry je na tom lepšie ako je Ilava.

Ing. Hrubý, zástupca primátora - Opýtal sa, koľko percent je nevybavených pozemkov
pod komunikáciami v Iliavke?

Ing. Slávik, Ved. odd. správy a služieb - Nie sú prevedené vysporiadania, musíme zabezpečiť finančné prostriedky na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré sú nutné
pri zápise na LV.

Ing. Daško, primátor - Je potreba a tiež aj požiadavka od občanov Iliavky na vybudovanie miniihriska, a preto sa musíme dohodnúť s vlastníkmi vhodnej lokality, aby sme motivovali mládež športom.

Pani Holbová, poslankyňa - Na začiatku sadu v Iliavke sú len 3 vlastníci.

Ing. Bajzík, občan - Je členom stavebnej komisie a tvrdí, že je tam viac vlastníkov.

Ing. Slávik, Ved. odd. správy a služieb - Pozemky, ktoré nie sú vysporiadané a to
pod Domom smútku Klobušice, pod budovou Polície a ZUŠ, tiež aj pod budovou Špeciálnej základnej školy a pod MŠ Ilava.

14.3 Informácie o spolupráci s Mestom Györ a zapojení sa do Medzinárodného
Višegrádskeho fondu

 

Ing. Daško, primátor - Dňa 14.03. 2007 naše mesto navštívila oficiálna delegácia z maďarského Mesta Györ. Je to ďaleko väčšie mesto, cca 150 000 obyvateľov. Túto spoluprácu veľmi silno podporuje spolok priaznivcov Gábora Bárossa, ktorý sa síce narodil v Pružine, bol ministrom pôšt a dopravy Rakúska-Uhorska, ktorý ako prvý zaviedol železnicu
do užívania a vážia si ho v Maďarsku ako veľmi uznávaného významného a váženého ministra a jeho hrobka je v Klobušiciach.
Mesto Györ má záujem spolupracovať na tripartite a to s mestom z Českej republiky - Valašské Klobúky, odkiaľ prišli jednatelia, ktorí sa zúčastnili Višegrádskeho jednania.
V tripartite nestačia byť len 2 krajiny, ale 3 krajiny.
Ďalej informoval, že sme prijali z veľvyslanectva z Budapešti pozvanie na 05.06. 2007, kde by bolo dobré, keby sa zúčastnili za náš región média. Mali by sa zúčastniť poslankyňa Bakošová, primátor, prednosta atď.

Pani Bakošová, poslankyňa - Viackrát sa zúčastnila na stretnutí v Györi, bola veľmi spokojná, ako to prebehlo.

Bc. Turza, poslanec - Je potrebné pokračovať vo výmenných návštevách.

14.4 Požiadavky mestských výborov z mestských častí Mesta Ilava a požiadavky
komisií pri MZ Ilava

Pani Holbová, poslankyňa - Žiadala dokončiť vybavovanie pozemku pod DK Iliavka, opraviť, prípadne vymeniť dvere na požiarnej zbrojnici.

Občan z Iliavky - Doplnil požiadavku na oplotenie starého cintorína, najprv je nutnosť preveriť vlastníctvo pozemku.

Pán Daňo, občan - Vzniesol požiadavku na výrub líp na cintoríne, ktoré poškodzujú náhrobné kamene.

Ing. Janušek, Ved. odd. výstavby a ŽP - Na mesto došlo stanovisko z ochranárskej spoločnosti Strážovské vrchy - CHKO k výrubu líp na cintoríne, len na orezanie vrchných konárov, prípadne skracovanie určených konárov.

Ing. Hrubý, zástupca primátora - Teraz je vegetačné obdobie, nemôže sa vyrezávať.

Ing. Daško, primátor - Súhlasí, že až po vegetačnom období sa môže na to pracovať a dal do pozornosti Oddeleniu správy majetku a služieb. Treba túto vec dať na posúdenie
p. Ďurechovi.

Ing. Bajzíková, občianka - Je to ťažko, keď chcem vedieť, čo sa deje na mestskom výbore, musela by som sa ísť spýtať na Mestský úrad do Ilavy.

Ing. Bajzík, občan - Bolo by dobré, spraviť chodník na novom cintoríne v Iliavke.

Ing. Janušek - Je potrebné zhromažďovať všetky návrhy a pripomienky mestských výborov v priebehu roka a urobiť si zoznam priorít daných požiadaviek, keď sa tvorí rozpočet na ďalší rok.

Ing. Daško, primátor - Oboznámil všetkých prítomných, že na rozpočte sa musí začať pracovať na ďalší rok už na začiatku tretieho kvartálu 2007.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ - Pripomienky a návrhy k rozpočtu sa budú podávať v septembri 2007.

Rudolf Holba, občan - Musíme povedať tieto pripomienky k rozpočtu, ale komu ich máme povedať? Napríklad je potrebné spraviť novú cestu do Iliavky.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ - Pripravený je projekt , kde mestská komunikácia bude vedená až do Iliavky. Okrem iného, všetky pripomienky z mestských výborov sú vsunuté
do úloh na poradách pre vedúcich oddelení. Postupne sa riešia tieto úlohy.

Rudolf Holba, občan - Mohli by sme sa znovu stretnúť a predniesť nové návrhy a pripomienky?

Ing. Daško, primátor - Mestské časti Klobušice a Iliavka sú súčasťou Mesta Ilavy. Primátor Mesta Ilavy príde na stretnutie s občanmi týchto častí hocikedy. Jedno sedenie bude 26.05.2007 o 15,30 hod. t. j. v sobotu v chatovej oblasti. Na tomto sedení sa stretnú Ing. Štefan Daško, pani Holbová, p. Ing. Karšay a ďalší.

Rudolf Holba, občan - Ohľadom autobusových spojov v nedeľu je to hrozné.

Holbová Terézia, občianka - SAD zrušilo autobusový spoj v nedeľu 09:20 hod. s ktorým sa dopravovali občania do Ilavského kostola. Neboli informovaní, že sa tento spoj zruší.

Ing. Daško, primátor - Dňa 02.01.2007 som nastúpil do funkcie primátora Mesta Ilavy a už 03.01.2007 som riešil veľký problém v Iliavke. Boli zrušené autobusové spoje
do tejto mestskej časti. Občanom Iliavky vznikol problém ako sa dopravia do zamestnaní, škôl a pod. Vyriešil som to tak, že aspoň niektoré autobusové spoje sa vrátili naspäť.

Ing. Daško, primátor - Má obavu, aby sa nezrušili aj ostatné autobusové spoje. Potrebné
autobusové spoje do Iliavky majú zabezpečené, aby sa mohli dopraviť do zamestnaní.

Pán Pagáč, poslanec - Je to nepríjemné, že nie sú tu spoje. Je tu aj dobrá spolupráca mestského výboru s mestom Ilava. Všetci tu chodia radi aj my poľovníci a zisťujeme, že je tu veľa neporiadku. Ľudia, ktorí sem prídu prvýkrát, hovoria, že to tu vyzerá ako po katastrofe. Veľa vrakov, buriny, odpadu. Keby sa v strede oproti Mičkovi vybudovalo spádové jazierko, ktoré môže slúžiť ako nádrž pre požiarnikov. Vyčistiť potok.
Poslanec pripomenul, že on dá vyrobiť drevenú obrubu detských pieskovísk, len mesto musí zabezpečiť piesok.

Pán Blahút Peter, občan - Pýtal sa, či by sme nemohli v septembri prísť v tejto zostave.
Primátor na to odpovedal, že sa dá schváliť do plánu zasadnutí MZ mimoriadne, ale to až v 3-4 kvartáli.

Ing. Daško, primátor - Pokračoval, že všetky potreby a pripomienky na rok 2008 je treba tlmočiť cez mestské výbory a zisti, koľko občanov má záujem, viackrát tu bol vo funkcii poslanca.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ - Vyzval občanov, že mesto môže podporiť vytvorenie agroturistiky a cykloturistiky.

Pán Holba, občan - Musíme vedieť o takýchto projektoch, a žiadame zverejňovať zápisy z mestského výboru.

Pani Holbová Terézia, občianka - Veď tieto neporiadky sú aj tých ľudí, ktorí tu nebývajú.

Ing. Daško, primátor - Budúci týždeň nafotíme všetky zápisy a budú Vám k dispozícii.
V priamej diskusii medzi občanmi vznikla polemika, takmer až zvada, ktorú musel primátor zastaviť. Mestská časť je rozdelená na 2 oponentské skupiny, treba zmeniť názory, zamedziť sporom, a priznať chyby a dokázať si odpustiť.

Ing. Straňák, poslanec - Žiada tiež detské pieskovisko a detské ihrisko a odvodnenie dažďovej vody z Laštekov.

Bc. Turza, poslanec - Všetky jeho požiadavky sú zapracované v úlohách, ktoré pán prednosta spracoval a následne odovzdal všetkým poslancom.

Pani Bakošová, poslankyňa - Mala požiadavku na HK doriešiť nelegálnosť fungovania
Pneuservisu, orezanie stromu pri podniku ,,Arkus" a určenie používania reprodukovanej hudby po 22:00 hod.

Pán Košík, poslanec - Žiadal za MV Sihoť doplniť detské ihriská, vyčistiť a prehĺbiť brehy potoka.

Ing. Daško, primátor - Do leta príde stroj na prečistenie brehov potokov - stroj Pavúk. Je to nutnosť kvôli záplavám, ktoré nás môžu postihnúť. Na TSM dostal pochvalu e- mailom, že je po nich vidieť dobre odvedená práca. Na hojdačky a detské ihrisko musíme spracovať miništúdiu.

Firma INDUPOL INTERNATIONAL Ilava s.r.o. nelegálne realizovala vybudovanie práve tých jednotlivých stavebných častí, ktoré sme kritizovali. Pôjde tam pokuta vo výške 250 000,- Sk.
Ďalej pán Ing. Jakúbek, ktorý tiež realizoval časť prác, nie v súlade s povolením. Prisľúbil vybudovať komunikáciu až po rodinu Gálikovú.

Ing. Štefan Daško, primátor - Vyjadril sa, že vybraná pokuta sa investuje do tejto mestskej časti.

Ing. Hrubý, zástupca primátora - Mali zasadnutia, zápis sumarizuje, uvádza, že sú v situácii ako Iliavka, mesto by malo priebežne riešiť problémy. Už sa to veľmi zmenilo, ľudia musia držať pokope. Oni v Klobušiciach dvakrát do roka zvolávajú verejnú schôdzu. Má to veľký význam. Klobušice sa začínajú rozvíjať, aj s kanalizáciou a komunikáciami, ale je to všetko o financiách.

 

15. Diskusia

Pani Bakošová, poslankyňa - Žiada, aby členovia mestkých výborov zhodnotili svoju prácu za prvý štvrťrok 2007.

Pani Holbová, poslankyňa - Dali sme vyhlásiť súťaž o najkrajšie uprataný dvor.

Ing. Daško, primátor - Informoval, že mesto poriada turnaj ,,O Štít Mesta Ilava", ktorý je zároveň Memoriálom Jozefa Matoviča. Primátor všetkých zúčastnených pozval na oficiálne otvorenie tohto memoriálu.

Pani Matovičová, poslankyňa - Poďakovala sa za túto športovú akciu, ktorá je spomienkou
na jej tragicky zahynulého syna.

Ing. Daško, primátor - Informoval, že boli zvolaní starostovia obcí a primátori z okresu Ilava, kde sa rokovalo o pripravovanej novele stavebného zákona o zrušení stavebných úradov na obciach a mestách.. Bol odoslaný list na Ministerstvo výstavby SR s podpismi všetkých starostov, aby sa nezrušili stavebné úrady na obciach, ale aby súčasný stav zotrval, ktorý vyhovuje obciam. Tento list nepodpísali len 2 starostovia. Tento list musí byť doručený
do stanoveného termínu, t. j. 23.05. 2007.

Pani Hujová, poslankyňa - Spomenula, že v minulosti sa presťahoval Poľnofond - lesný odbor. Všetci boli nespokojní, ale nikto nič nespravil.

Pán Pagáč, poslanec - Chodili sme ohľadom poľnohosp. lesov, ale neúspešne.

Ing. Daško, primátor - Informoval, že v piatok príde pani Belásová poslankyňa NR SR
na MsÚ Ilava, ktorá je rodáčka z Ilavy, s ktorou budeme rokovať, lebo nemôžme sa zmieriť s takým stavom o preložení stavebného úradu.

Ing. Zigo Pavol - Žiadal vysvetliť od HK, o akom stroji za 330 tis.,- Sk písal vo svojom stanovisku, keď firma ILFES nemá žiaden stroj.

Ing. Rexová ,vedúca Ekonomického oddelenia - Vysvetlila Ing. Zigovi, že to prepočul a jedná sa o pracovné stroje tepelného zariadenia v hodnote približne 10 330 tis.,- Sk.

Ing. Daško, primátor - Informoval prítomných, že bolo zasadnutie komisie z  Ilfesu a chystáme sa doschváliť rozpočet na vyfinancovanie tepelných meračov a ich vyregulovanie.
Musíme hľadať zdroje, cestu a možnosti ako v prospech oboch subjektov navrhnúť zmluvu
do budúcna tak, aby ceny energií nerástli.

Ing. Tichý, HK - Je potrebné vytvoriť operatívnu skupinu na opravu kohútikov, elektriny, upchatých kanálov.

Pani Bakošová, poslankyňa - Každá bytovka má svojho správcu, ktorý má všetko zabezpečiť.

Ing. Daško, primátor - Bude potrebné pripraviť zoznam inštitúcií a telefónny zoznam, dáme to do úloh a na internet a tiež zabezpečíme vyvesenie na bytovkách. Na meste kedysi existoval zoznam všetkých dôležitých telefónnych čísel na firmy, ktoré riešili havarijné situácie.

Pani Bakošová, poslankyňa - Požiadala riaditeľa firmy Ilfes s.r.o. o číslo mobilu na kuričov. Riaditeľ jej odpovedal, že má volať vždy jemu.

Pani Matovičová, poslankyňa - Stalo sa jej, že neboli ochotní pracovníci z firmy Ilfes opraviť na bytovke č. 177 poruchu.

Pán Holba Jozef, občan - Chcel informáciu o firme Visteon.

Ing. Daško, primátor - Je to firma, ktorá bude zamestnávať 150 - 200 pracovníkov.
Mesto s nimi počíta, ale zatiaľ nepožiadali o stavebné konanie, ale už nemajú na výber, musia vybudovať túto firmu v Ilave.

Ing. Janušek, Ved. odd. výstavby a ŽP - Firma LEONI AUTOKABEL SLOWAKIA, s.r.o. bude rozširovať skladové priestory o 13 000 m2, rieši sa prekládka diaľkového kábla
za účelom získať súhlas na územné rozhodnutie.
Firma Visteon rokuje o ceste ku Kaufland - u, ktorá je v ich majetku. Toto rokovanie je veľmi ťažké, investícia je definitívna.

Ing. Daško, primátor - uviedol, že ak je firma aspoň náznakovo riziková, určite ju detailne pozrieme v jej ďalších prevádzkach v iných mestách a oblastiach.

Ing. Daško, primátor sa spýtal, či majú prítomní ešte nejaké pripomienky k diskusii?
Nakoľko poslanci nemali viac pripomienok k diskusii primátor dal hlasovať:

Kto je za skončenie diskusie?
Poslanci jednohlasne návrh schválili.

16. Záver

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie s doplňujúcimi návrhmi, predložila p. Viera Holbová, predsedkyňa návrhovej komisie.
Uznesenie bolo doplnené o pripomienku Ing. Daška, primátora Mesta Ilavy .

Primátor dal hlasovať:
Kto je za schválenie predneseného uznesenia ?
Poslanci jednohlasne uznesenie schválili.

 

Zasadnutie MZ ukončil Ing. Štefan Daško, primátor, ktorý prítomným občanom a poslancom poďakoval za účasť.

 

Ing. Štefan Daško .................................
Primátor mesta

Ing. Ľubomír Turcer ..................................
Prednosta MsÚ

Andrea Juríčková ...................................
Zapisovateľka:

Overovatelia: Ing. Ján Straňák .................................

Helena Matovičová .................................