Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 26.06.2007

Dátum: 03.07.2007

Zápisnica zo zasadnutia MsZ dňa 26. 06. 2007 v Kultúrnom dome Klobušice

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.     Otvorenie

2.     Voľba návrhovej komisie

3.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4.     Schválenie Koncepcie rozvoja Mesta Ilava v oblasti tepelnej energetiky

5.     Prerokovanie vyčlenenia prostriedkov z úverových zdrojov na projektovú pripravenosť pre Eurofondy

6.     Schválenie zahájenia zmluvnej spolupráce formou komplexného servisu v oblasti  spracovávania projektov pre Eurofondy so spoločnosťou ETILS, s.r.o. Nitra

7.     Transformácia príspevkovej organizácie TSM Ilava na  s.r.o. so 100% účasťou mesta –základné informácie

8.     Požiadavky Finančno-majetkovej komisie

8.1.  Schválenie druhej časti investície do meračov tepla

8.2.  Odpredaj pozemku p. č. CN 1503 / 1 v Iliavke

8.3.  Využitie objektu reštaurácie Železničiar  - základná informácia

8.4.  Schválenie odpredaja objektu reštaurácie Železničiar

8.5.  Žiadosť o odkúpenie pozemku pri reštaurácii Železničiar Ing. Pavel Žiaček

8.6.  Schválenie odpredaja pozemku p. č. KN 2096 / 9 pri kanáli s výmerou 12 164 m²

                  za minimálnu cenu 300 Sk / m²

8.7.  Zmeny rozpočtu:

-    TSM Ilava navýšenie rozpočtu na verejné osvetlenie

-        Zastrešenie schodišťa budovy polície

-        Zmeny predložené OV a ŽP

-        Prostriedky pre MFK (Interiérové vybavenie, údržba trávnika)

-        Klub dôchodcov

-        Ostatné zmeny predkladané MO a EO

9.     Požiadavky  komisií pri MZ Ilava

10. Požiadavky mestských výborov Mesta Ilava

10.1.    Prerokovanie postupu prác na kanalizácii a komunikáciách na IBV Klobušice

11. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 2 / 2003 o podmienkach podnikania na území Mesta Ilava

12. Predĺženie doby nájmu budovy s. č. 455 na Ul. Pivovarskej nájomcovi – Špeciálnej základnej škole

13. Prerokovanie požiadavky Matice slovenskej na umiestnenie znaku s trojvrším

14. Odmena poslankyni Holbovej za účinnú pomoc pri vysporiadavaní pozemkov

15. Informácia z cesty na Slovenské veľvyslanectvo v Budapešti

16. Rôzne:

- Prístup k polyfunkčnému domu Petrykovských

- Zarovnanie cesty okolo Svätého Jána

- Pozvanie do Györu.

- Sťažnosť p. Keher

- Požiadavka na MsV, aby určili kde sa umiestnia retardéry

- List z Farskej rady

- Informácia o získaní grantu na miniihrisko

17. Diskusia

18. Návrh na uznesenie

 

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilavy, ktorý privítal všetkých prítomných.

Prečítal program zasadnutia a vyzval o prípadné doplnenie a o súhlas s programom.

S programom všetci súhlasili.

2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí za predsedu poslanec p. Pagáč a za členov:

Pani Matovičová a pani Hujová.

Navrhnutí poslanci boli jednohlasne schválení.     

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Andrea Juríčková.

Poslanci návrh jednohlasne schválili.

Za overovateľov boli navrhnutí pán Mgr. Dubčák a pán Bezecný.

Poslanci návrh jednohlasne schválili.

4. Schválenie Koncepcie rozvoja Mesta Ilava v oblasti tepelnej energetiky.

 

Ing. Štefan Daško dal slovo prednostovi MsÚ Ing. Ľubomírovi Turcerovi.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ – Informoval o koncepcii rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky, ktorý bol spracovaný ešte v minulom roku a vtedy bola predmetná koncepcia vzatá na vedomie.

Poslanci návrh jednohlasne schválili.

5. Prerokovanie vyčlenenia prostriedkov z úverových zdrojov na projektovú pripra-

    venosť pre Eurofondy.

Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava – Informoval o nutnosti projektovej prípravy

pre čerpanie prostriedkov z Eurofondov. Projekty budú spracovávané v troch okruhoch.

  1. ZŠ  Medňanská  vo výške 1.130 500,- Sk.

2.   Materská škôlka Klobušice + KD Iliavka + Spoločensko kultúrny dom Klobušice

      vo výške 1. 130 500,- Sk.

  1. Osvetlenie + informatizácia Ilavy vo výške 983 951,- Sk. Uvedené ceny sú s DPH

      a sú to ceny za uvedené projekty.

Projekty sú investíciou,  v prípade neúspechu zostanú vlastníctvom mesta a môžu

sa v budúcnosti použiť.

Primátor vyzval poslancov do diskusie na danú tému.

Pani Hujová navrhla, aby sa neinvestovalo do KD Iliavka a Klobušice a nechali sa finančné prostriedky na DK Ilava, pretože je dobrý vývoj vo vysporiadavaní pozemkov pod DK Ilava a hlavne je to nákladnejšia investícia.

Ing. Hrubý nesúhlasil s názorom poslankyne Hujovej a priklonil sa k návrhu primátora mesta.

p. Holbová trvá na investícii do Iliavky.

p. Bakošová sa stotožňuje s návrhom poslankyne Hujovej, pretože preferuje ZŠ Medňanská a osvetlenie v Ilave a neskôr sa môže investovať do iných vecí.

Mgr. Dubčák  podporuje návrh poslankyne Hujovej.

p. Slámka  súhlasí s poslankyňou Hujovou a zároveň sa pýtal, čo bude ďalej s komunikáciami.

Primátor mesta, Ing. Daško informoval, že pokiaľ by sme mali vysporiadané  pozemky  

pod DK Ilava bolo by to pre mesto hlavnou prioritou, kde by sa dali čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu z Eurofondov. Bude trvať 1 – 2 roky vysporiadanie pozemkov pod DK Ilava. Taktiež čerpanie dotácii aj na miestne komunikácie je problematické z dôvodu nevysporiadania pozemkov. 

Vo vlastníctve mesta je budova  DK Iliavka. Mysleli sme, že aspoň v minimálnej miere budeme zlepšovať majetkovú infraštruktúru a vybavenosť v mestských častiach a vyzýva poslancov, aby mysleli aj na Klobušice a Iliavku.

p. Hujová len aby nám neušla dotácia na ZŠ, ktorá nutne potrebuje rekonštrukciu a obnovu. Vysporiadané pozemky pod DK Ilava budú už tento rok a tiež sa môže stať, že nedostaneme

od štátu dotácie na tento rok.

Primátor mesta, Ing. Daško  môže sa stať, že nedostaneme od štátu dotáciu na tento projekt a mysleli sme aj na mestské časti. ZŠ Medňanská je zahrnutá do projektov a tiež osvetlenie v Ilave.

p. Slámka podotkol, že verejné osvetlenie v Iliavke a Klobušiciach je v poriadku. Ale ako je

to s ďalšou analýzou?

Primátor informoval o dokončovaní poslednej etapy výmeny svietidiel, ale pri projektoch bolo myslené aj na mestské časti, čo je spravodlivé a veľmi ho to teší.

p. Holbová sa pýtala, prečo sú poslanci zaujatí proti Iliavke a Klobušiciam, veď tieto časti patria do Ilavy.

Primátor sa snažil tlmiť emócie poslancov a podotkol, že na budúci rok budú ďalšie projekty a bude požiadavka na ďalšie športoviská v Ilave v areáli ZŠ.

p. Matovičová nevidí dôvod, prečo sa deliť na Iliavku a Klobušice, spolu sme Ilava.

p. Pagáč podotkol, že sa hádajú o peniaze a ešte ich nemáme, neprídu do Klobušíc ani

do Iliavky, ale do Ilavy.

Prednosta stručne poinformoval o pripravenosti čerpať z eurofondov  napr. 50 mil.

na ZŠ, na digitalizáciu a internetizáciu 70 mil. a 8 mil. do Iliavky a Klobušíc,  a aby sa nebáli, veď cca 80 mil. ide do mesta  - centra.

Bc. Turza chcel vysvetliť, že prečo by sa nemohli podať projekty na Iliavku a Klobušice

v budúcom roku.

Primátor konštatoval, že Ilava nie je poddimenzovaná a žiadal poslancov o pochopenie

pre Iliavku a Klobušice.

p. Jurenovú znechucuje, že sa poslanci začínajú deliť a nemôžu sa spoločne dohodnúť

na prioritách. Podotkla, že treba zobrať rozum do hrsti a prestať sa deliť, lebo sme jedno mesto.

Primátor podotkol, že mesto to finančne zvládne.

p. Bakošová sa obávala, že ak sa vyberie projekt len na Klobušice, čo potom s tými veľkými projektami.

Pán Bezecný sa domnieva, že toto je dlh z minulosti, ale treba to riešiť a nerobiť z Klobušíc strašiaka.

Prednosta pripomenul, že na KD Ilava máme spracovanú kompletnú dokumentáciu.

p. Hujová priblížila postupnosť vysporiadavania pozemkov  pod KD Ilava.

Ing. Hrubý v minulosti počul, že nie sú sústavne peniaze, a že sa to nedá. Treba podávať viac

projektov, aby bola väčšia šanca dostať nejaké dotácie do mesta. Nebudeme podávať jeden veľký projekt, ktorý nám môže padnúť a budeme znova na začiatku.

p. Holbová sa pýtala, prečo nie sú pozemky pod MŠ Ilava vysporiadané?

p. Hujová sa spýtala opačne poslancov, prečo to v minulosti nežiadali?

Primátor vysvetlil, že do Ilavy ide oveľa viac financií a chcel, aby pochopili, že treba pamätať aj mestské časti.

Ing. Janušek vysvetlil, že DK Ilava má spracovaný realizačný projekt, realizácia cca 7,5 mil., ktorý obsahuje zateplenie, výmena okien, výmena kúrenia, rekonštrukcia kotolne a kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktoré sa v súčasnosti prerábajú. Alfou a Omegou je vysporiadanie vlastníctva.

Ing. Hrubý tiež podotkol, že v súčasnosti stagnujeme, ale mali by sme byť realisti a ísť po tom, čo sa ponúka.

Poslanci schválili  7 hlasmi vyčlenenie finan. prostriedkov z úverových zdrojov pre Eurofondy,

5 bolo proti a 1 sa zdržal hlasovania.     

 

6. Schválenie zahájenia zmluvnej spolupráce formou komplexného servisu v oblasti  spracovávania projektov pre Eurofondy so spoločnosťou ETILS, s.r.o. Nitra.

 

Primátor podrobne informoval o spoločnosti ETILS, s. r. o. so sídlom v Nitre, ktorá ponúkla najvýhodnejšie podmienky za komplexný poradenský servis, ktorý by mala poskytovať až

do roku 2010, za celkovú úhradu 350 tis., pričom táto čiastka sa vráti mestu formou zľavy

z provízii za úspešné projekty.

Poslanci jednohlasne 13 hlasmi zmluvnú spoluprácu schválili  a poverili primátora Mesta Ilava Ing. Štefana Daška, k podpisu zmluvy so spoločnosťou ETILS, s. r. o. so sídlom v Nitre.

7. Transformácia príspevkovej organizácie TSM Ilava na  s.r.o. so 100% účasťou mesta  –základné informácie.

 Mgr. Dubničková predniesla komplexnú správu, ktorá bola spracovaná po preverení všetkých

skutočností a v súčasnej dobe nie je pre Mesto Ilava reálne zrušenie príspevkovej organizácie a vytvorenie spoločnosti s ručením obmedzeným so 100 ٪ účasťou mesta. Argumenty boli nasledovné:

- pri zrušení TSM by všetky práva aj povinnosti prešli  na mesto

- mesto by muselo vrátiť uplatnenú DPH cca 700 tis. Sk

- od 1.1.2008 prechádza účtovníctvo na akruálne a od 1.1.2009 dochádza zavedeniu EURa

- vytvorenie s. r. o. so 100 ٪ účasťou mesta si vyžiada nemalé finančné prostriedky do obno-
   vy vozového a strojového parku, miezd v sume cca 10 mil. Sk, aby TSM boli konkurencie

   schopné

- došlo by k navýšeniu cien za služby a činnosti, ktoré sa predražia o DPH

Na základe uvedených skutočností je najvhodnejšie zatiaľ ponechať TSM Ilava príspevkovou organizáciou.

Poslanci jednohlasne uvedené zobrali na vedomie.

 

8. Požiadavky Finančno-majetkovej komisie.

Pani Matovičová prečítala zo zápisnice Finančno-majetkovej komisie nasledovné požiadavky:

- Zmena rozpočtu vo výdavkovej časti Kapitálového rozpočtu v položke IBV Klobušice

   z 1 mil. 300 tis. na 3 mil. Sk po schválení úveru.  

- Úprava rozpočtu kapit. výdavkov o novú položku vo výške 12 mil. Komunikácie a inžinierske

   siete IBV Klobušice po schválení úveru..

- Vyčlenenie prostriedkov z úverových zdrojov na prípravu projektov pre Eurofondy vo výške

   3,5 mil. Sk s DPH po schválení úveru.

8.1 Schválenie druhej časti investície do meračov tepla.

Firma ILFES s. r. o. požiadala o schválenie do tepelného hospodárstva vo výške

587 940,50 Sk na dodávku a montáž meračov spotreby množstva teplej vody na pätách bytových domov.

Poslanci jednohlasne investíciu do meračov tepla schválili.

a / Súčasne Ing. Pavol Zigo, riaditeľ firmy ILFES s.r.o. požiadal o sumu 250 tis. na doplatenie nákupu a inštalácie regulátorov tlaku, ktoré sú nutné na odstránenie hlučnosti potrubia,

po nainštalovaní meračov tepla, čo je v súlade s nájomnou zmluvou č. 131/1997 uzatvorenou s právnickou osobou ILFES s. r. o. so sídlom Štúrova 753/68, 019 01 Ilava.

Poslanci opätovne jednohlasne požadovanú sumu na regulátory tlaku schválili.

 

8.2 Odpredaj pozemku KN parc. č. C 1503/1 v Iliavke

Primátor predniesol žiadosť manželov Daňových, ktorí požiadali o odkúpenie pozemku KN parc. č. C 1503/1 – zastavaná plocha vo výmere 20 m², ktorý sa o tento pozemok dlhodobo starali a užívali ho. Finančná komisia doporučila predaj za 20 Sk / m².

Poslanci jednohlasne odpredaj pozemku schválili.

 

8.3 Využitie objektu reštaurácie Železničiar  -základná informácia.

Primátor predniesol správu o využití stavebného objektu s. č. 134 reštaurácia ,,Železničiar“,

z ktorej vyplynulo, že budova nie je vhodná na sociálne účely, ale je výhodnejšie budovu predať a takto získaný kapitálový príjem, čiastočne účelovo viazať na ďalšie investičné potreby mesta.

Poslanci jednohlasne správu zobrali na vedomie.

 

8.4 Schválenie odpredaja objektu reštaurácie Železničiar.

Primátor podrobne poinformoval o vhodnosti odpredaja budovy ,, Železničiar“, v súvislosti

s predchádzajúcim bodom. Odpredaj by sa uskutočnil súčasne aj s pozemkom pod budovou

za nasledovných podmienok:

► informácia o predaji pre podnikajúce fyzické a právnické osoby v územnom obvode mesta bude uskutočnená cestou Ilavského mesačníka a vyhlásením v mestskom rozhlase

► informácia o predaji  pre podnikajúce fyzické a právnické osoby v regióne bude uskutočnená cestou týždenníka  PARDON

►o predaji budú písomne informovaní všetci záujemcovia, ktorí o kúpu predmetných nehnuteľností prejavili záujem formou písomnej žiadosti.

► Záujemcovia môžu svoje ponuky zasielať poštou alebo osobne odovzdať do podateľne MsÚ Ilava v termíne do 10.08.02007

► Vyhodnotenie ponúk bude uskutočnené na porade poslancov Mestského zastupiteľstva v Ilave dňa 14.08.2007.

► Rozhodujúcimi a zároveň rovnocennými kritériami budú výška navrhovanej kúpnej ceny, platobné podmienky a predložený stručný podnikateľský zámer ( budúce využitie objektu)

► Odpredaj sa neuskutoční, ak ani jedna z ponúk nebude vyhovovať po stránke budúceho využitia objektu a zároveň,  ak navrhovaná kúpna cena bude nižšia, ako stanovil znalecký posudok č. 82/2004 zo dňa 28.11.2004

p. Bakošová upozornila, aby sa nezabudlo zrušiť uznesenie, v ktorom sa rezervovalo  využitie budovy na sociálne účely.

Primátor uviedol, že požiadali o odkúpenie aj ďalší záujemcovia, ale prvý bol pán Vladimír Marguš. Všetkým žiadateľom sa odošle pozvanie na rokovanie.

Nehnuteľnosť sa nesmie odpredať za nižšiu cenu, ako 6,2 mil. Sk na čo máme vyhotovený znalecký posudok.

Poslanci jednohlasne schválili odpredaj budovy ,,Železničiar“ za uvedených podmienok.

 

8.5 Žiadosť o odkúpenie pozemku pri reštaurácii Železničiar Ing. Pavla Žiačka.

Primátor oboznámil poslancov a prítomných so žiadosťou Ing. Pavla Žiačka o odkúpenie časti pozemku KN parc. č. 1072, ktorá sa nachádza pri ich rodinnom dome na Ul. Hurbanovej

v Ilave. Z uvedenej parcely by sa odčlenila časť pozemku šírky 5,0 m a dĺžky 34,0 m, pričom presná výmera by sa určila GO plánom. Primátor upozornil, že táto žiadosť sa musí riešiť súbežne s odpredajom nehnuteľnosti s. č. 134 – reštaurácia ,,Železničiar“.

Poslanci túto žiadosť jednohlasne zobrali na vedomie.  

 

 

8.6 Schválenie odpredaja pozemku p. č. KN 2096/9 pri kanáli s výmerou 12 164 m².

    Za minimálnu cenu 300 Sk/m².

Primátor uviedol, že je to pozemok pri Elektrárni v Ilave / lokalita Pri kanáli /, ktorý mesto ponúklo Farskému úradu v Ilave, ako náhradu za pozemky, ktoré sú v územnom pláne určené na HBV- / hromadnú bytovú výstavbu / a ich vlastníkom je cirkev. Bol by rád keby predmetný pozemok odkúpili firmy vzhľadom nato, že Farská rada zámenu pozemku neschválila.

Poslanci jednohlasne poverili primátora Mesta Ilava k rokovaniam o odpredaji pozemku

p. č. KN  2096/9 pri kanáli v k. ú. Ilava, pričom min. kúpna cena sa stanovuje na 300 Sk / m².

 

a / Súčasne primátor informoval, že firma ELASTIC s. r. o. ho požiadala o rokovanie

za účelom doriešenia odpredaja pozemku p. č. KN 2096/ 10, ktorý mali odkúpiť podľa kúpnej zmluvy zo dňa 31.10.2006.

Poslanci opätovne poverili primátora k rokovaniu so štatutárnymi zástupcami s firmou ELASTIC s. r. o., za účelom doriešenia odpredaja pozemku Pri kanáli.

8. 7 Zmeny rozpočtu:

- TSM Ilava navýšenie rozpočtu na verejné osvetlenie.

Primátor prečítal list, v ktorom TSM žiadajú navýšenie rozpočtu v kapitole verejné osvetlenie

o sumu 80 tis. na nákup svietidiel. V uvedenom liste predložili analýzu spotreby elektrickej

energie od roku 1998. Je vidieť podstatne klesajúcu tendenciu spotreby el. energie od roku 2001 , kedy sa začala výmena svietidiel.

Poslanci žiadosť schválili jednohlasne.

- Zastrešenie schodišťa budovy polície.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne požiadalo o realizáciu zastrešenia

nad vstupným schodiskom do objektu a z hľadiska bezpečnosti vykonať protišmykovú úpravu schodiska. Výška rozpočtu na túto realizáciu cca 85 tis. Sk.

Poslanci jednohlasne schválili túto požiadavku.

- Zmeny predložené OV a ŽP.

Ing. Janušek predložil zmenu rozpočtu kapitálových výdavkov. Súvisí to s dokončením kanalizácie IBV a na Ul. Zámockej. S touto zmenou nepočítal. Viacerí poslanci mali pripomienky k predmetnej zmene a však prihlásila sa do diskusie p. Pavlíková – občianka bývajúca v Klobušiciach informovala, že musela minulý týždeň dať vyviesť 2 krát žumpu, pretože jej dažďová voda steká z parku do žumpy.

Ing. Janušek konštatoval, že žumpu musela mať otvorenú, preto jej natiekla do žumpy dažďová voda. Primátor požiadal o preverenie stavu v tejto lokalite.

Primátor dal hlasovať. Poslanci 12 hlasmi zmenu rozpočtu schválili, 1 poslanec sa hlasovania zdržal.

- Prostriedky pre MFK (Interiérové vybavenie, údržba trávnika).

Vedúca Ekonomického oddelenia predniesla žiadosť o zmenu rozpočtu p. Mišecha na vybavenie interiéru nových šatní MFK a údržby futbalového ihriska. Poslanci jednohlasne zmenu rozpočtu schválili.

- Klub dôchodcov.

M.O. žiada zmenu rozpočtu medzi položkami na nákup tanierov, ktoré sú potrebné vymeniť z hygienických dôvodov / popraskané, otlčené ... /

Poslanci jednohlasne zmeny rozpočtu schválili.

- Ostatné zmeny predkladané MO a EO.

Vedúca E. O. prečítala požiadavky majetkového oddelenia o presun finan. prostriedkov medzi položkami na stredisku Hasiči a civilná ochrana. Ďalej na stredisku KD Ilava, KSD Klobušice a DK Iliavka, tiež komunálny odpad, Matrika, MŠ a správa mesta.

Poslanci jednohlasne požadované zmeny schválili.

 

9. Požiadavky ostatných komisií pri MZ Ilava.

Zápisnicu zo zasadnutia Sociálno-bytovej komisie prečítala p. Jurenová, v ktorej navrhujú sociálne slabším rodinám sociálnu výpomoc. Jedná sa o p. Valachovú / 1 tis./, p. Staňovú Danušu / 4 tis./, p. Dobiašovú / 3 tis./ a p. Pišoya / 1 tis. /.

Poslanci jednohlasne sociálne výpomoci schválili.

Nedoporučujú sociálnu výpomoc p. Dzurkovej, p. Herákovej, Ing. Remšíkovej, p. Turskej,

p. Suchomelovej, p. Mičkovi Ľ. a p. Čepákovi s manželkou, ktorí nespĺňajú kritéria

na vyplatenie dávky v hmotnej núdzi.

Poslanci jednohlasne soc. výpomoce občanom, ktorí nespĺňajú sociálne kritéria, zamietli.

Na záver p. Jurenová predložila MZ poradovník o prideľovaní bytov v nájomnom dome podľa podania dátumu na podateľni MsÚ Ilava. Poslanci vzali tento poradovník na vedomie.

p. Bakošová poďakovala Mgr. Slávikovej a učiteľkám, p. Škvarovi za Svätojanskú noc a TSM za pomoc pri organizovaní Dňa detí, Rozprávkového mesta. Za všetky tieto akcie patrí poďakovanie p. Škvarovi, ktorý ich organizoval.

Dňa 05.06.2007 sa zúčastnila na veľvyslanectve v Budapešti v Maďarsku. Prednosta ju doplnil, že celé stretnutie sa uskutočnilo na podnet jedného návštevníka z Maďarska, ktorý navštívil Barossovu hrobku.

Primátor potvrdil, že rokovali o užšej spolupráci spolu s veľvyslancom Migašom, ktorý toto stretnutie podporil a prisľúbil, že pôjde s nimi do Györu.

p. Bakošová pripomenula, že v sobotu sa uskutočnil Memoriál J. Matoviča a ďakuje všetkým, ktorí prispeli k organizácii. Primátor doplnil, že poďakovanie patrí dlhoročnému vedeniu MLMF, kde je p. Klobučík. Taktiež podotkol, že na tejto akcii sa zúčastnila aj televízia

TV – POVAŽIE.

p. Hujová informovala poslancov, že Úrad práce a soc. vecí prepúšťa v našom regióne 21 pracovníkov – kurátorov a apeluje na mesto, aby vyvolalo jednanie s ÚPSVaR pretože týchto odborníkov je treba, keďže narastá veľký počet problémových detí.

Ing. Vanko vysvetlil, že nie je možné toto ovplyvniť, stretol sa aj s vedúcim pracovníkom ÚPSVaR Ing. Gramatom, ktorý konštatoval, že je to nutné.

Mgr. Dubčák upozornil, že toto všetko sa deje na odbore sociálnych vecí a nie na úrade zamestnanosti. Bude menej kurátorov a z TN budú musieť dochádzať na kontroly až

do Č. Kameňa.

Primátor požiadal, aby sa táto požiadavka dala do úloh. Tiež doplnil za športovú komisiu, že Mesto Ilava bolo vybrané v grantovej súťaži o ihrisko s umelohmotným povrchom 40 x 20 m.

Dnes sme obdržali aj zmluvnú dokumentáciu.

Ing. Hrubý za komisiu verejného obstarávania informoval z činnosti komisie na výber dodávateľa stavby komunikácie a inž. siete na IBV Klobušice. 

10. Požiadavky mestských výborov Mesta Ilava

 

Ing. Hrubý – MsV Klobušice informoval, že p. Kyzek ma uskladnené dlhodobo veľké množstvo dreva na ceste okolo zámockého múru, dostal výzvu na odstránenie a potom žiada upraviť a sprístupniť cestu občanom. Tiež sa informoval, či sa dá napojiť na dažďovú kanalizáciu v LEONI SLOWAKIA s. r. o. na čo mu Ing. Janušek odpovedal, že je to možné, ale je to vlastníctvo tejto firmy.

Primátor navrhuje jednanie troch zúčastnených a to fy. PROGRAM, fy. LEONI a mesto.

Ďalej žiadal Ing. Hrubý doplniť lavičky na cintorín, ale musia sa dať vyrobiť, na čo musí

Ing. Straňák dať cenovú ponuku.

p. Pagáč oznámil, že v okolí Homôlky je veľké množstvo takých lavičiek vyhodených ako

na skládke. Všetci členovia Komisie verejného záujmu sa stretli pred MZ a a konštatoval, že všetci si splnili povinnosť odovzdať majetkové priznania.

Mgr. Dubčák informoval o požiadavkách ich mestskej časti na odkanalizovanie

Ul. Sládkovičovej, Ul. Ľ. Štúra a pri Škohelovi treba vyspraviť cestu.

p. Jurenová pochválila riaditeľa TSM za to, že zamestnal p. Stopku, po ktorom je vidieť kus práce a  Medňanská štvrť je ukážkovo čistá. Tiež požiadala riaditeľa TSM o pomoc

pri výstavbe detského ihriska na Ul. Jesenského.

Bc. Turza informoval, že sa hromadia sťažnosti občanov na služby poskytované poštou a žiadal umiestniť retardér na Ul. Kukučínovej na základe návrhu žiadosti p. Maguta. Ďalej informoval, že či má mesto dosah na kontrolu tržnice, nakoľko sa množia sťažnosti na pracovisko stánku zeleniny.

Žiadal podať informáciu o označení lokality za kanálom, ako je úradne označená.

Ing. Vanko podporil Bc. Turzu, čo sa týka tržnice a správania sa pracovníka zeleniny voči zákazníkom, že všetkým tyká.

Primátor zareagoval na pripomienku o službách pošty a poprosil zastúpené média OBZOR, či by svojím príspevkom mohli napomôcť k zlepšeniu služieb.

p. Holbová informovala o veľmi veľkých škodách na ceste, ktoré spôsobila záplavová voda. Opýtala sa riaditeľa TSM, či by nemohol umiestniť staré zástavky po celej doline kvôli chatárom.

p. Pagáč za MsV Skala, žiadal dať do úloh orezanie stromov, ktoré majú koruny naklonené

nad hlavnou cestou do Iliavky. Tiež upraviť zeleň na ulici nad brehom, kde treba spevniť krajnicu, lebo sa tam zosúva hlina. Ďalej žiadal, aby TSM umiestnili lavičky v lokalite

od družstva po most pri Lelkešovi pod borovicami.

10.1 Prerokovanie postupu prác na kanalizácii a komunikáciách na IBV Klobušice.

Ing. Janušek informoval, že mesto podpísalo s fy. Cesty Nitra zmluvu na realizáciu komunikácií a inž. sietí na IBV Klobušice so začatím prác 02.07.2007 – 30.11.2007, kde najväčší problém sa javí s umiestnením zeminy, tento problém sa momentálne rieši 

s Urbárskym a pasienkovým spoločenstvom v Ilave, či by sa táto zemina mohla umiestniť

na ich nehnuteľnostiach.

Primátor podotkol, že občania musia počítať s tým, že počas prác bude hluk a poprosil ich, aby mali strpenie, nakoľko po dokončení prác, sa im skvalitní život.  

 

11. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 2/2003 o podmienkach podnikania

      na území Mesta Ilava.

Mgr. Dubničková informovala o podanom proteste prokurátora o VZN č. 2/2003 o podmienkach podnikania na území Mesta Ilava a uviedla stanovisko právnika mesta a oddelenia správy majetku a služieb. Stanovisku sa odporúča MZ, aby protestu prokurátora v plnom rozsahu vyhovelo, a aby uložilo vypracovať nového VZN. 

Prítomní poslanci 12 hlasmi súhlasili s prerokovaným protestom.

 

12. Predĺženie doby nájmu budovy s. č. 455 na Ulici Pivovarskej nájomcovi – Špeciálnej

      základnej škole.

 

Špeciálna základná škola požiadala o predĺženie doby nájmu z 5 rokov na 10 rokov z dôvodu, že sa uchádzajú o čerpanie fin. prostriedkov  z fondov, kde je jednou z podmienok je dlhodobejší nájom.

Prítomní poslanci 12 hlasmi súhlasili s predĺžením nájmu na 10 rokov.

13. Prerokovanie požiadavky Matice slovenskej na umiestnenie tabule s trojvrším.

Pán Burík požiadal mestské zastupiteľstvo o zhotovenie a umiestnenie znaku Matice slovenskej trojvŕšia s krížom . Ing. Straňák sa k tomu vyjadril tak, že on môže vyhotoviť len pamätnú tabuľu, ale nemá stroj, ktorým sa píše do kameňa, mohol by to len vypieskovať, čo podstatne navýši cenu o 15 tis. až  20 tis. Sk. Pán Burík chcel znak umiestniť do parku. Zatiaľ sa požiadavka odkladá z dôvodu nakoľko Matica slovenská nepodala rozpočet na daný projekt.

 

14. Odmena poslankyni Holbovej za účinnú pomoc pri vysporiadavaní pozemkov .

Primátor mesta navrhol poslankyni Holbovej odmenu 3 tis. Sk za jej veľkú pomoc a vytrvalosť pri vysporiadavaní pozemkov pod budovou Kultúrneho domu v Iliavke do majetku mesta, čo  dnes môžeme potvrdiť. Veľmi nám pomohla p. Hujová, ktorá sa postarala, aby sme to mali zapísané na liste vlastníctva už dnes. Na to navrhla p. Matovičová finančnú odmenu aj

p. Hujovej, ktorá poďakovala, ale finančnú odmenu neprijala z dôvodu, že je to jej práca.

Poslanci jednohlasne návrh schválili.  

 

15. Informácia z cesty na Slovenské veľvyslanectvo v Budapešti.

 

Primátor podotkol, že už sa o tom zmienila aj pani Bakošová, potvrdil, že sa zúčastnili stretnutia o užšej spolupráci spolu s veľvyslancom Migašom, ktorý toto stretnutie podporil a prisľúbil, že pôjde s nimi do Györu.

Prednosta informoval, že mesto musí spracovať 1 – 1,5 hod. program za účasti našich hudobných telies, ktoré vystúpia s programom v Györi. Ďalej informoval, že keď boli

na návšteve v Budapešti stretli vnuka p. Barossa.

Primátor podotkol, že ešte ho čaká cesta do Poľska, ktorú absolvuje spolu s prednostom.

16. Rôzne:

 

    - Prístup k polyfunkčnému domu Petrykovských.

Na mesto sme dostali list od JUDr. Babniča, v ktorom sa obrátil na MZ  s požiadavkou o pomoc vyriešenia sprístupnenia príjazdovej cesty k polyfunkčnému domu s. č. 863. Táto kauza je dlhodobá a je z nej zrejmé, že tu bol zámer zamedziť prístupu k predmetnej nehnuteľnosti.  V zastúpení za dcéru MUDr. Petrykowskú rozprával jej otec p. Pinďák a celú situáciu popísal. Je nespokojný, že majitelia pozemkov nespolupracujú medzi sebou a ani nemajú záujem napomôcť vyriešiť túto situáciu. Žiada, preto MZ a primátora mesta o pomoc

a riešenie na pôde MsÚ.

p. Bezecný je nespokojný so stavom vybavovania celého prípadu, a je za to, aby sa im pomohlo, veď všetci sú inteligentní, vzdelaní, doktori a ľudia vyšších kvalít, treba im pomôcť.

JUDr. Babnič žiada o pomoc rozparcelovať nanovo tento sporný pozemok tým, aby  mesto vykúpilo späť tento pozemok /cestu/ a bola by ľahšia aj údržba a odvoz komunálneho odpadu, neboli by nádoby na odpad umiestnené na chodníkoch.

Primátor sa snažil vyvinúť iniciatívu a pozval všetkých dotknutých, ale nemali záujem. Mal dobrú vôľu zúčastniť sa spoločného jednania a však od ostatných nebola kladná odozva. 

Ale, ak je to návrh na vykúpenie, tak nech ho podajú.

Ing. Hrubý dáva návrh na nápravu tak, aby mesto Ilava vykúpilo  prístupovú komunikáciu  

a odstránilo tým nežiaduci stav.  Prečo to minulé vedenie nevykúpilo, veď predsa  nemohli súhlasiť s takýmto stavom.

Primátor dal hlasovať za predložený návrh na vykúpenie spornej nehnuteľnosti . Za podaný návrh hlasovali 9 poslanci a 4 sa hlasovania zdržali.

 

 

 

 - Zarovnanie cesty okolo Svätého Jána.

Primátor oznámil, že prišla požiadavka z MsV Klobušice, aby poľná cesta za Sv. Jánom bola zrovnaná, nakoľko sa po tejto ceste nedá prejsť s osobným automobilom. Odišla písomná výzva p. Kyzekovi aj s termínom dokedy má odstrániť drevo, ktoré má tam uskladnené.

Po odstránení dreva budeme pokračovať na sprístupnení cesty.

   - Pozvanie do Györu.

Po návšteve z Györu sme obdržali pozvanie a pozvanie sme prijali. Navštívime toto mesto

v mesiaci september 2007.

   - Sťažnosť p. Kehera.

Ing. Tichý prečítal list p. Kehera, v ktorom uvádza, že má strach, aby sa Čobradský potok, ktorý tečie za jeho záhradou, pri návalových dažďoch nevylial na jeho pozemok.

Ing. Rexová uviedla, že odišiel list s požiadavkou na Vodohospodársku správu do Nimnice, aby spevnili opevnenie brehu Čobradského potoka, prehĺbili koryto Podhradského potoka a pokračovali vo výrube drevín a brehového porastu Porubského potoka. Tiež podotkla, že zákon 666/2004 Z. z. o povodniach § 19 ods. 1 písm. o) hovorí o preventívnej pomoci správcovi vodného toku, pri odstraňovaní prekážok a zátarás na vodných tokoch – čo je prenesený výkon štátnej správy. Požiadala riaditeľa TSM, aby pomohol so zabezpečením opevnenia brehu predmetného potoka.

- Ing. Tichý prečítal kontrolu plnenia uznesenia, ktorú všetci poslanci obdržali písomne a tiež im predložil plán práce na II. polrok 2007. Kontrolu uznesenia zobrali všetci poslanci na vedomie.

   - Požiadavka na MsV, aby určili kde sa umiestnia retardéry.

Primátor vyzval poslancov, aby vo svojich obvodoch určili umiestnenie spomaľovačov – retardérov  a uviedli to vo svojich zápisoch.

- Slovenský zväz JUDO, oddiel Dubnica nad Váhom požiadali listom o poskytnutie finančného

Sponzorského príspevku na financovanie účasti ich členky na Majstrovstvách Európy kadetov na Malte. Z dôvodu, že finančné príspevky určené na rozvoj športu už boli  pridelené, fin. komisia nedoporučuje MZ schváliť fin. príspevok

   - List z Farskej rady.

Prednosta prečítal list z Farskej rady, v ktorom podali stanovisko, že podmienky na odpredaj pozemku sú pre farnosť nevýhodné a neakceptovateľné. S ohľadom na budúcnosť však farská rada necháva otázku odpredaja pozemku otvorenú, a uvádza, že svojim rozhodnutím neblokuje

záujem mesta o výstavbu bytov. 

   - Informácia o získaní grantu na miniihrisko.

Primátor mesta  v bode 9. uviedol informáciu o výbere Mesta Ilava na ihrisko s umelotrávnatým povrchom a aj o obdržaní zmluvnej dokumentácie na tento projekt.

 

17. Diskusia

Ing. Tichý obdržal žiadosť rodiny Marmanovej, v ktorej žiadajú, aby mesto vybudovalo kanalizačnú prípojku, nakoľko nemajú dostatok financií, lebo majú postihnuté dieťa.

Primátor konštatoval, že nikomu neustúpi, z toho dôvodu, že potom by žiadali odpustenie poplatku aj ostatní, ktorí už pred nimi tieto prípojky uhradili. Poslanci vyjadrili súhlas s týmto rozhodnutím.

Ing. Vanko informoval o zámere VÚC prijať úver na rekonštrukciu ciest a to z toho dôvodu, že nemohli dostať grant na rekonštrukciu z dôvodu nevysporiadaných pozemkov pod cestami. Poznamenal, že Ilava stárne, čo sa týka obyvateľstva. V roku 1942 sme mali o 1 tis. obyvateľov viac ako Dubnica n/Váhom. Treba tu prilákať ľudí a to takým spôsobom, že sa bude pokračovať vo výstavbe bytov, pritiahnúť investora na stavbu supermarketu. Ilava stagnuje

vo výstavbe bytov.

Primátor poznamenal, že mesto má záujem o takú investíciu ako je supermarket, ovšem okrem jedného s ktorými rokoval odmietli Ilavu, nakoľko má málo obyvateľov.

Primátor vyzval ďalších do diskusie, nikto sa neprihlásil, tak dal hlasovať za ukončenie diskusie.

Poslanci jednohlasne schválili ukončenie diskusie. 

 

18. Návrh na uznesenie.

Predseda návrhovej komisie p. Pagáč prečítal návrh na uznesenie aj s doplňujúcimi návrhmi, ktoré poslanci jednohlasne 13 hlasmi schválili.

 

Záver.

 

Primátor poďakoval všetkým prítomným občanom a poslancom MZ za účasť a ukončil zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

           Ing. Štefan Daško

           Primátor Mesta Ilavy

 

 

 

           Ing. Ľubomír Turcer

           Prednosta MsÚ

                                                                                     

 

                                                                   Zapisovateľka: Andrea Juríčková

                                                                                                                                       

                                                                  Overovatelia: Mgr. Karol Dubčák

                                                                                            p. Ján Bezecný