Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 23.07.2007

Dátum: 31.07.2007

Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva konaného
dňa 23.07.2007 v Kultúrnom dome Ilava

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
5. Výber a schválenie finančnej inštitúcie - banky na úver pre mesto / rámec
úverovej zmluvy /.
6. Rôzne
6.1 Nový cenník TSM Ilava
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilavy, ktorý privítal všetkých prítomných. Ospravedlnil poslanca Bc. Turzu, ktorý sa telefonicky ospravedlnil, že sa nemôže zúčastniť MZ, kvôli dovolenke. Na mimoriadne MZ boli pozvaní aj členovia Finančno-majetkovej komisie, z ktorej sa, okrem poslancov - členov komisie zúčastnil iba Ing. Rovňanský.
Primátor ďalej zdôraznil, že hlavným bodom MZ je prerokovanie bankového úveru a výber finančnej inštitúcie - banky. Úver bude brať mesto ešte tento rok, kvôli vybudovaniu cestnej infraštruktúry.

2. Schválenie programu

Primátor prečítal program zasadnutia a vyzval k prípadnému doplneniu a k odsúhlaseniu programu.
Ing. Rovňanský, člen Finančno-majetkovej komisie konštatoval, že táto komisia má slúžiť ako poradný orgán, tak nesúhlasí, aby sa teraz prejednával cenník TSM, nakoľko nešiel
cez Finančno-majetkovú komisiu. Primátor mal dotaz, že či je tento cenník akútny
na schválenie?
Ing. Kočkár odpovedal, že cenník je starý 7 rokov, že ceny sú veľmi nízke, najnižšie
v porovnaní s cenami okolitých mestách a obciach, v ktorej porovnával ceny. Nesúhlasí, aby Finančno-majetková komisia mala odsúhlasovať cenník TSM. Pani Matovičová poznamenala, že cenník sa nikdy neschvaľoval v tejto komisii. Dala návrh, aby sa cenník TSM odložil do budúceho MZ a prešiel cez Finančno-majetkovú komisiu.
Primátor sa spýtal, kto je za návrh p. Matovičovej aby sa z programu vypustil bod 6.
Poslanci zmenu programu 8 hlasmi schválili a 3 boli proti.

3. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Za predsedu poslankyňa p. Matovičová
za členov: pán Pagáč a pani Jurenová.
Navrhnutí poslanci boli 9 hlasmi schválení a 2 sa zdržali hlasovania.

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Andrea Juríčková.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

Za overovateľov boli navrhnutí pán Mgr. Dubčák a pani Bakošová.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

5. Výber a schválenie finančnej inštitúcie - banky na úver pre mesto / rámec
úverovej zmluvy /.

Ing. Štefan Daško informoval, prítomných, že tento rok sa rozhodlo, že sa budú riešiť cestné komunikácie a dokanalizovanie IBV - Klobušice. V súvislosti s týmto problémom bolo potrebné nájsť vhodné zdroje financovania. Daná situácia sa bude riešiť pomocou bankového úveru. Na verejnom MZ v Iliavke boli predložené kompletné materiály 4 bankových ústavov ako je VÚB, DEXIA Banka, Slovenská sporiteľňa a OTP Banka.
Ďalej pokračoval v informovaní o SLSP a OTP Banke, ktoré predložili najlepšie ponuky, čo sa týka úveru a poslanci zaviazali primátora, aby pokračoval s týmito 2 bankovými ústavmi
v jednaní. Dňa 18.07.2007 zasadala Finančno-majetková komisia, na ktorej okrem iného, primátor mesta ešte dodatočne predložil ponuku od Banky DEXIA. Táto nová ponuka bola zaslaná po termíne verejného MZ v Iliavke, teda po zúženom výbere bánk, v čase keď primátor mesta bol poverený rokovaním so SLSP a OTP Bankou. V piatok popoludní prišla
e-mailom ponuka od OTP Banky.
V mesiaci september 2007 SLSP podpíše úverovú zmluvu s EURÓPSKOU INVESTIČNOU BANKOU, čím vzniká možnosť získať bonus pre mesto vo výške 10٪ z objemu poskytnutých úverových prostriedkov použitých na rekonštrukciu infraštruktúry.
Ing. Tichý - podal stanovisko k požiadavke o poskytnutie úveru vo výške 20 mil. Sk,-
v zmysle zákona 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podmienka zákona 583/2004 Z. z. § 17, ods. 6 hovorí že :
a) Celková suma dlhu mesta nesmie prekročiť 60٪ skutočných bežných príjmov roka 2006. Podotkol, že tento bod danej podmienke vyhovuje.
b) Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania nesmie prekročiť 25 ٪ z bežných príjmov roka 2006. Taktiež poznamenal, že tento bod danej podmienke taktiež vyhovuje, takže požadovaný úver vo výške 20 mil. Sk môže mesto prijať v plnom súlade s uvedeným zákonom.
Pani Matovičová - informovala, kto sa zúčastnil rokovania zo zasadnutia finančno-majetkovej komisie. Jediným bodom rokovania bolo prerokovanie konkrétnej ponuky na poskytnutie úveru vo výške 20 mil. Sk,- od SLSP a. s. a OTP Banky a. s.
Ing. Podmajerská - upozornila na záväzky, ktoré vyplývajú pre mesto z úverových zmlúv
z predchádzajúcich rokov.
Finančno-majetková komisia neodporučila MZ prihliadať na novú aktuálnu ponuku
na úverovanie investičných potrieb mesta od Banky DEXIA a doporučila MZ vybrať ponuku
na financovanie výstavby, rekonštrukcie MK od banky SLSP.
Podali aj odôvodnenie, prečo sa priklonili k  SLSP, okrem prijateľných úverových podmienok, ktoré banka poskytuje, aj pretože sa nachádza v meste, je dostupná našim pracovníkom k vybudovaniu hotovostného aj bezhotovostného styku s bankou a tiež SLSP podporuje resp. podporovala finančne rôzne aktivity na území mesta, najmä na úseku práce s deťmi.

6. Rôzne
6.1 Nový cenník TSM Ilava

Tento bod bol odložený na ďalšie verejné MZ.

7. Diskusia

Primátor vyzval prítomných do diskusie.
Pani Bakošová sa spýtala, či by sme nezačali uvažovať o ponuke OTP Banky?
Prednosta MsÚ predniesol jasné vyčíslenie, z ktorých vyplýva jednoznačne, že SLSP je vďaka tomu, že má pobočku v Ilave najlepšou voľbou pre mesto. Ing. Daško podotkol, že HK podal jasnú správu a nemusíme mať obavu zobrať tento úver. Mesto bude mať ďalšie finančné prostriedky z daní od nových firiem, ktoré sa v meste stavajú. Suma činí 1 mil. - 1,5 mil. Sk,- na daniach.
Pani Jurenová poznamenala, že najlepšou alternatívou pre mesto je SLSP. Sú v meste a dá sa s nimi jednať.
Pani Hujová sa prikláňa k podmienkam OTP Banky.
Ing. Hrubý konštatoval, že Finančno-majetková komisia je na to zvolená, aby dala dobrý návrh pre mesto a myslí si, že je vysoko odborný. Ďalej podotkol, že nie je seriózne, aby sa banky po termíne predbiehali. Prikláňa sa k SLSP.
Mgr. Dubčák navrhol, aby sa vypustil bod zo zmluvy o úvere so SLSP bod 1. článku VI., ktorý sa týka vzniku záložného práva, vyplývajúceho z podielu na daniach fyzických osôb.
Pán Bezecný sa prikláňa k voľbe Ing. Hrubého. Je za SLSP.
Pán Pagáč poznamenal, že OTP Banka dala seriózny návrh, ale tiež je za SLSP.
Pani Bakošová nesúhlasí s Ing. Hrubým, že keď príde niečo po termíne, že to nemáme akceptovať. Mali by sme sa zaoberať aj s ponukou od OTP Banky, dali serióznu ponuku.
Pani Holbová sa priklonila k SLSP.
Ing. Straňák súhlasí so SLSP.
Pani Matovičová je za SLSP.
Ing. Rovňanský podotkol, že Klobušice mali byť hotové už dávno. Boli oslovené 4 banky. Zostali 2 banky. Je to vypočítavosť od banky, keď po termíne ponúkne ďalšie zvýhodnenie. Prečo tieto lepšie ponuky nedali hneď na začiatku? Je za SLSP.
Primátor skonštatoval, že výber banky bude záležať, len od voľby poslancov.
Prednosta informoval, že SLSP má lukratívnejšie podmienky ako OTP Banka v oblasti poplatkov.
Ing. Rovňanský podotkol, že SLSP sľúbila sponzoring.
Primátor potvrdil informáciu.
Ing. Janušek chcel vysvetliť čo znamenajú v podmienkach bánk 1M, 3M?
Primátor vysvetlil, že to sú 1 mesačné a 3 mesačné BRÍBOR sadzby a spýtal sa, kto je
za návrh Finančno-majetkovej komisie t.j. SLSP a vyzval k hlasovaniu.
Poslanci hlasovali 7 za, 1 poslanec bol proti a 3 sa zdržali hlasovania.

Pán Pagáč sa spýtal, či majú zostať zapečatené obálky s majetkovým priznaním?
Ing. Daško oznámil, že je pripravený uverejniť svoje majetkové priznanie v médiách -
v OBZORE. Ing. Hrubý sa priklonil k návrhu primátora a taktiež, že poskytne majetkové priznanie.
Pán Ďurech poznamenal, že príjmy poslancov nie sú iba z mesta, tak prečo by mali zverejňovať svoje príjmy, a prečo by to mali vedieť všetci občania.
Ing. Daško sa spýtal poslancov, že kto je za to, aby sa neposkytli majetkové priznania verejnosti. Poslanci 9 hlasmi návrh odsúhlasili a 2 boli proti.
Prednosta MsÚ navrhol, aby poslanci schválili výnimku pre primátora, aby mohol uverejniť svoje majetkové priznanie v médiách a to v OBZORE.

Poslanci MZ zobrali na vedomie, že primátor Mesta Ilavy Ing. Štefan Daško zverejní svoje majetkové priznanie v médiách a to v OBZORE.
Ing. Štefan Daško ukončil diskusiu a poslanci jednohlasne návrh schválili.

8. Návrh na uznesenie

Predsedkyňa návrhovej komisie p. Matovičová prečítala návrh na uznesenie. Poslanci jednohlasne návrh schválili.

9. Záver.

Primátor poďakoval všetkým prítomným občanom a poslancom MZ za účasť a za správny výber banky pre čerpanie úveru od SLSP a  ukončil zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

 

Ing. Štefan Daško
Primátor Mesta Ilavy


Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ

Zapisovateľka: Andrea Juríčková

Overovatelia: Mgr. Karol Dubčák

p. Viola Bakošová