Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 21.08.2007

Dátum: 25.08.2007

Z á p i s n i c a
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Ilava konaného 21.08.2007 v Kultúrnom dome Ilava o 15.30 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

PROGRAM:

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Schválenie cenníka dopravy a pracovných strojov a cenníka pohrebných služieb pre TSM
Schválenie vstupu Mesta Ilava do Združenia obcí pod Bielymi Karpatmi
Prejednanie návrhu primátora mesta na udelenie čestného občianstva
Dr. Péterovi Schmidtovi
Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúcich MZ
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2007
Vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok 2007
Zmeny rozpočtu
Žiadosti prejednané finančno - majetkovou komisiou
Prejednanie nájomnej zmluvy so spoločnosťou JAMP s.r.o., Ilava
Informácia o stave výkupu pozemkov v lokalite „ Za Medňanskou"
Vyhodnotenie splnenia podmienok odpredaja budovy súp. č. 134,
na Ul. Hurbanovej, Ilava a prislúchajúceho pozemku
Informácia o rokovaní s firmou VISTEON
Žiadosti prejednané ostatnými komisiami MZ a mestských výborov
Rôzne a diskusia
Uznesenie
Záver

 

 

1. Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilavy, ktorý privítal všetkých prítomných, prečítal program zasadnutia a vyzval o prípadné doplnenie a o súhlas
s programom.
S programom všetci súhlasili.

2. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí za predsedu poslanec Mgr. Dubčák a za členov:
Pán poslanec Pagáč a pani poslankyňa Matovičová. Poslanci 10 hlasmi hlasovali za a 
3 sa zdržali hlasovania.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Andrea Juríčková.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Za overovateľov boli navrhnutí pán Bc. Turza a pani poslankyňa Bakošová.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

4. Schválenie Cenníka dopravy a pracovných strojov a Cenníka pohrebných služieb
pre TSM

Ing. Štefan Daško dal slovo Ing. Petrovi Kočkárovi, riaditeľovi TSM Ilava, aby predniesol svoju žiadosť o zmenu cenníka. V tejto žiadosti sa prejednával cenník pre dopravné vozidlá a pracovné stroje, ďalej sa prejednával cenník pohrebných služieb a cien za vykopanie hrobov pre uloženie rakiev. Túto žiadosť poslal na finančno-majetkovú komisiu, ktorá túto žiadosť schválila. Poslanci jednohlasne schválili nový Cenník pre dopravné vozidlá a pracovné stroje, Cenník pohrebných služieb a ceny za vykopanie hrobov pre uloženie rakiev.

5. Schválenie vstupu Mesta Ilava do Združenia obcí pod Bielymi Karpatmi

Ing. Turcer informoval o nutnosti začlenenia Mesta Ilava do Združenia obcí pod Bielymi Karpatmi z dôvodu naplnenia podmienok grantu vypísaného Recyklačným fondom.
Na základe schválenia  členstva  a predloženia výpisu z uznesenia MZ bude Mesto Ilava dodatočne začlenené do projektu na získanie zberných nádob na separovaný zber.  Počas spracovávania projektu boli už počty prispôsobené i pre Mesto Ilava, ale  pretože došlo
k časovému nesúladu medzi odovzdaním projektu a termínmi MZ v Ilave je potrebné dodatočné schválenie. Poplatok  za  členstvo je 100.-Sk.
Poslanci jednohlasne návrh schválili.

6. Prejednanie návrhu primátora mesta na udelenie čestného občianstva
Dr. Péterovi Schmidtovi

Primátor Mesta Ilavy predložil návrh v zmysle VZN č. 3/2005 o čestnom občianstve Mesta Ilava, cene Mesta Ilava a cene primátora Mesta Ilava na udelenie čestného občianstva Mesta Ilava Dr. Péterovi Schmidtovi.
Dr. Peter Schmidt, CSCc, je pediater, univerzitný pedagóg, poslanec miestneho zastupiteľstva Györ. Narodený je 26. decembra 1951, trvalé bydlisko: Kispásztor u. 11, 9025 Györ, Maďarsko. Zamestnanie: primár pediater, obvodný pediater.
Vyznamenania:
Malý kríž Maďarskej republiky (1996)
Cena PRO SANITATE Ministerstva zdravotníctva (1994)
Cena obvodných lekárov za rozvoj zdravotníctva (Ministerstvo sociálnych vecí,
1988,1990)
Diplom Honoris Lustri (Celoštátny inštitút zdravotnej výchovy Páriz Pápaiovej,
1994)
Čestný diplom Ministerstva zdravotníctva (2004)
Účasť v medzinárodných vedeckých spoločnostiach:
Rakúsky spolok detských a dorasteneckých lekárov (Salzburg)
Nemecká sociálno-pediatrická spoločnosť (Mainz, Mníchov)
Európsky spolok pre školské zdravotníctvo (EUSUHM, York)
Európsky pediatrický a gynekologický spolok (Essen)
Okrem hore uvedených spoločností je členom viacerých významných maďarských vedeckých spolkov.
Primátor ďalej podal zdôvodnenie návrhu:
Vo svojom volebnom okrsku Györ - Sziget je uznávaným človekom, od prevratu je poslancom mestského zastupiteľstva, v rokoch 2002-2006 bol viceprimátorom mesta Györ. Je členom katolíckej cirkevnej spoločnosti sv. Rókuša a je členom vedenia Györského spolku benediktínskych študentov. Niekoľko rokov významne prispieva k rozvoju vzájomných vzťahov medzi Mestom Ilava a Mestom Györ. Dr. Peter Schmidt je dlhoročnou kľúčovou osobnosťou, ktorá sa zaslúžila o vznik, budovanie a permanentný rozvoj kultúrno - spoločensko - priateľských vzťahov medzi Mestami Györ a  Ilavou. Ing. Štefan Daško vyjadril presvedčenie, že v galérii čestných občanov Mesta Ilava bude mať významné miesto a že je to pre naše mesto taktiež veľká česť oceniť takú osobnosť. Poslanci jednohlasne návrh schválili.
7. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúcich MZ
Primátor ospravedlnil HK Mesta Ilavy, Ing. Tichého, ktorý bol neprítomný na MZ z dôvodu čerpania dovolenky. Toto vyhodnotenie dostali všetci poslanci písomne a mohli si ho doma preštudovať. Vyzval poslancov k pripomienkovaniu. Poslanci jednohlasne vyhodnotenie schválili.

8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2007
Primátor poznamenal, že túto správu o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2007 mali taktiež poslanci doma na preštudovanie a vyzval poslancov k pripomienkovaniu. Poslanci jednohlasne správu schválili.

 

9. Vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok 2007

Primátor dal slovo Ing. Podmajerskej, aby podrobne informovala o plnení rozpočtu Mesta Ilavy za 1. polrok 2007 k 30.06.2007.
Plnenie rozpočtu Mesta Ilava bolo k 30. 6. 2007 nasledovné:

Kapitálové príjmy boli rozpočtované na 8,420 mil. Sk
skutočné k 30. 6. 2007 na 430 tis. Sk t. j 5,12 %
Kapitálové výdavky boli rozpočtované na 14,760 mil. Sk
skutočné k 30.6. 2007 sú 4,621 mil. Sk t. j. plnenie na 31.31%.
Kapitálový rozpočet je k 30. 6. 2007 schodkový. Schodok
skutočný je 4,191 mil. Sk.

Bežný príjmy boli rozpočtované k 30.6. 2007 na 82,42 mil. Sk
skutočné k 30.6.2007 sú 39,578 mil. Sk t. j. plnenie na 48,03%.
Bežné výdavky boli rozpočtované k 30. 6. na 47,093 mil. Sk pre mesto a 29,2 mil. Sk
pre školy a školské zariadenia, ktorých je mesto zriaďovateľom.
skutočné k 30.6.2007 sú 19,48 mil. Sk pre mesto t. j % plnenia 41,37 a skutočné pre školy a školské zariadenia boli 15,707 mil. Sk, t. j % plnenia 53,79 ( VZP, dopravné, dávky v hmotnej núdzi za 6 mes. - 2. polrok len 4 mesiace)

Bežný rozpočet k 30. 6. je prebytkový. Skutočný prebytok je 4.389 mil. Sk, ktoré sú používané na financovanie kapitálových výdavkov vzhľadom k tomu, že plnenie kapitálových príjmov je len 5,12 %.

Finančné operácie
Príjmové FO boli rozpočtované na 5,3 mil. Sk
skutočné k 30.6. 1.852 mil. Sk t. j. % plnenia na 34,88%
(akcie Vodárenskej spoločnosti, ktoré sme predali- cenné papiere ).
Výdavkové FO boli rozpočtované na 3,213 mil. Sk
skutočné k 30. 6. 2007 boli 1,309 mil. Sk t. j % plnenia 40,74.
Finančné operácie k 30. 6. sú prebytkové. Skutočný prebytok je 543 tis.

Celkový rozpočet je k 30. 6. prebytkový - rozpočtovaný o 1,8 mil. skutočný o 743 tis. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo forme transferu prechádzajú na školy a školské zariadenia - k 30. 6. to bolo 15, 707 mil. Sk na bežné výdavky a asi 27 tis. Sk na kapitálové výdavky na nákup plynového kotla na ZŠ.
Na Technické služby z rozpočtu mesta ako príspevok išlo 3,302 mil. Sk. TSM mali výnosy z hlavnej činnosti 3,538 mil. Sk, kde je zahrnutý aj príspevok od mesta, náklady z hlavnej činnosti boli 4,653 mil. Sk. Z podnikateľskej činnosti k 30.6. 2007 boli výnosy 2.355 mil. Sk a náklady z podnikateľskej činnosti boli 1,416 mil. Sk. Výnosy z podnikateľskej činnosti boli 1,416 mil. Sk - zisk 939 tis. Sk.
Hlavná činnosť bola stratová 1,115 mil. Sk.
Celkový hospodársky výsledok k 30. 6. je strata 175 tis. Sk. Tú to stratu by mali TSM
do konca roka vykryť z rezervného fondu, zo zisku z podnikateľskej činnosti .
Poslanci vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok 2007 zobrali na vedomie.

Primátor vstúpil do jednania MZ aby odovzdal kyticu a poďakoval pani Turčekovej
za dlhodobú prácu, ktorú vykonávala pre mesto ako učiteľka MŠ v Klobušiciach.

10. Zmeny rozpočtu

Primátor odovzdal slovo Ing. Podmajerskej, Ved. E.O., ktorá podrobne informovala o zmenách rozpočtu. Tieto zmeny rozpočtu podalo ekonomické oddelenie z dôvodu presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ani výdaje. Taktiež zmeny rozpočtu podali aj Oddelenie správy majetku a služieb , Oddelenie výstavby a ŽP, Oddelenie kultúry. Pripomienky k zmenám rozpočtu neboli. Poslanci jednohlasne zmeny rozpočtu schválili.

11. Žiadosti prejednané finančno - majetkovou komisiou

Ing. Štefan Daško, dal slovo predsedníčke finančno - majetkovej komisie, poslankyni
pani Matovičovej. Finančno - majetková komisia zasadala 08.08.2007. Ing. Kočkár, riaditeľ TSM Ilava predložil na fin. komisiu návrhy cenníkov za služby poskytované TSM Ilava, ktoré poslanci jednohlasne schválili už v bode 4 .
Na fin. komisii p. Gelnarová, pracovníčka EO dňa 08.08.2007 oboznámila členov komisie o tom, že bola so SLSP a.s. uzatvorená a podpísaná úverová zmluva č.428/AUOC/07 - úverový rámec vo výške 20 mil. Sk. Splácať istinu začneme od mesiaca november 2008 - mesačná splátka 118 tis. Sk a ukončenie splácania v r. 2022.
Primátor informoval, že v bankovej terminológii sa nepoužíva termín úverová zmluva a tiež SLSP a. s. požaduje schválenie zmeny terminológie z úverovej zmluvy na úverovú zabezpečovaciu dokumentáciu.
Primátor dal hlasovať za schválenie zmeny terminológie z úverovej zmluvy na úverovú dokumentáciu podľa požiadavky SLSP a.s.
Poslanci termín úverová dokumentácia 11 hlasmi schválili a 2 sa zdržali hlasovania.
Ako ďalší bod prečítala predsedníčka fin. komisie vyhodnotenie podmienok odpredaja budovy reštaurácie Železničiar, kde ju primátor doplnil a poinformoval všetkých prítomných, že budeme podrobne rokovať o tomto odpredaji v bode 14.
Ďalej p. poslankyňa Matovičová prečítala o odpredaji pozemku p. č. KN 2069/10 - orná pôda o výmere 8586 m˛ právnickej osobe ELASTIC s.r.o. ILAVA. Poslankyňa Bakošová upozornila, že poslanci súhlasili s tým, čo je uvedené v zápisnici z fin. komisie. Poslanec Slámka chcel vedieť podmienky predaja a cenu. Ing. Slavík okamžite podrobne poinformoval o podmienkach predaja a o cene , ktorá je stanovená na 300.-Sk za 1 m˛.
Poslankyňa Hujová žiadala, aby bolo v zápisnici uvedené uhradenie celkovej sumy
do 30.06.2008 v opačnom prípade odstúpenie od zmluvy. Za odpredaj pozemku a za úpravu znenia kúpnej zmluvy firmy ELASTIC hlasovalo 13 poslancov. Všetci boli za.
Pani poslankyňa Matovičová prečítala ďalší bod - kúpa pozemku od rímskokatolíckej cirkvi - Farnosť Ilava, kde ju primátor pozastavil a poinformoval, že predmetom tohto bodu
sa budeme zaoberať podľa schváleného programu v bode č. 13.
Ďalej predsedníčka pokračovala informáciou o odpredaji bytu nájomníkom - rodine Terézie Bosej. Primátor doplnil, že zákon nám ukladá povinnosť odpredať byt prvému nájomníkovi, a tiež mal pozvaných všetkých členov rod. Bosých na MsÚ, aby si byt ponechali, nakoľko tam hrozí, že jeden člen z ich rodiny stratí bývanie a tým aj trvalý pobyt v uvedenom byte.
Rodina s týmto návrhom primátora nesúhlasila.
Na záver tohto bodu dal hlasovať, kto je za odpredaj bytu rodine Bosej? Všetci poslanci hlasovali jednohlasne za odpredaj bytu.

12. Prejednanie nájomnej zmluvy so spoločnosťou JAMP s.r.o., Ilava

Primátor oznámil, že na Mesto Ilava prišiel list od firmy JAMP s.r.o. Ilava, ktorého predmetom je odstúpenie od nájomnej zmluvy, uzatvorenej 06.08.2001.
Tiež došli požiadavky a návrhy z komisií aj z komisie stavebnej, ktorej člen
Ing. Pavol Čiernik ( bývalý primátor Ilavy) vzniesol otázku, ako firma JAMP plní zmluvné podmienky vyplývajúce z nájomnej zmluvy?
Primátor informoval všetkých prítomných, že firma JAMP s.r.o. Ilava neplní zmluvné záväzky už od r. 2001 v znení nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bol nájom
za nehnuteľnosti - pozemky vo vlastníctve Mesta Ilava, na ktorých mala firma JAMP vybudovať Mestské športové centrum / pozemky pri firme ZEMPRA /. Pripomenul, že v zmluve nie sú žiadne sankcie, nie je finančný postih. Pripomenul, že bolo vyvolané jednanie s fy JAMP a fy ZEMPRA , na ktorom sa dohodli podmienky odstúpenia.
JAMP bezodplatne poskytne všetku dokumentáciu ohľadom ihriska + plastové sedačky
do tribúny a uhradí nájomné za obdobie 2001 až 2007 do pokladne MsÚ.
Firma ZEMPRA zabezpečí výkopové práce a rozhrnutie ornice, na vlastné náklady zabezpečí výstavbu studne pre potreby údržby trávnatej plochy futbalového ihriska. Poslednou podmienkou bola požiadavka, že mesto umožní JAMP-u využiť bezplatne ihrisko 4 krát ročne po dobu 10 rokov.
Ing. Hrubý podotkol, že nesúhlasí s takouto podmienkou, navrhol, že poskytneme len 1 krát ročne.
Primátor uviedol, že táto podmienka nemusí byť v zmluve uvedená a dal o tomto návrhu
Ing. Hrubého hlasovať. Poslanci návrh 9 hlasmi schválili a 4 sa zdržali hlasovania.
Primátor premietol všetkým prítomným obrázky z úpravy z tohto pozemku , čím potvrdil, že až súčasné vedenie mesta má záujem, aby sa pozemky využili na ďalšie športové vyžitie mládeže a všetkých športu naklonených.
Všetky tieto úpravy, z ktorých bola premietnutá fotodokumentácia, robí mesto svojpomocne spoločne s fy. ZEMPRA. Týmto sa vlastne mesto snaží zabrániť ďalšie blokovanie tohto pozemku a v znení záverečných ustanovení zmluvy navrhuje primátor mesta okamžité odstúpenie od zmluvu s fy JAMP aj s uvedenými podmienkami a dal hlasovať, kto je za tento návrh.
Poslanci jednohlasne návrh schválili.

 

13. Informácia o stave výkupu pozemkov v lokalite „ Za Medňanskou"

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, aby informoval o stave výkupu pozemkov v lokalite
„Za Medňanskou". Ďalej informoval, že firma SPARK ex s. r. o. daruje farskému úradu
100,- Sk za m˛ čiže cena za m˛ bude 400,- Sk. Primátor dal slovo poslancom. Mgr. Dubčák informoval o rokovaní s pánom dekanom, ktoré bolo 13.08.2007 a povedal, že žiadna ponuka neprišla na farský úrad a chce, aby sa tento bod odložil do ďalšieho MZ. Primátor odmieta myšlienku, že mesto tlačí na farský úrad ako sa vyjadril poslanec Mgr. Dubčák. Práve naopak, snaží sa pritiahnuť obchodný reťazec a počúva návrhy a žiadosti od občanov a firiem. Poslankyňa Bakošová nie je proti stavbe bytov, ale uviedla, že konateľ firmy SPARK ex
je šikovný a určite nepotrebuje, aby mesto vstupovalo do tohto jednania medzi firmou SPARK ex a farským úradom.
Poslankyňa Jurenová je za výstavbu bytov, byty sú v Ilave potrebné, je ich nedostatok a celý tento proces chápe ako zrýchlenie výstavby bytov a uvádza, že vôbec nemáme predstavu aké množstvo požiadaviek je na Sociálno-bytovej komisii o pridelenie bytov. Primátor
sa stotožňuje s jej návrhom. Poslanec Ing. Straňák podotkol, že keď sa stavala ilavská fara mesto finančne prispelo na výstavbu, prečo teraz farský úrad nevyjde v ústrety mestu? Poslankyňa Hujová žiada vyčkať do septembrového zasadnutia Farskej rady. Ing. Vanko - poslanec VÚC s ohľadom na budúcnosť to považuje za múdre riešenie a informoval, že dostal informáciu, nevie, či je správna, že farský úrad a firma SPARK ex sa dohodli. Pán Roman Kalus - konateľ firmy SPARK ex s. r. o. pozdravil prítomných, predstavil seba i svoju firmu, na čo sa ho pani Bakošová pýtala, či je pravda, čo povedal Ing. Vanko. Pán Kalus povedal, že nedošlo k dohode. Pán Kalus informoval, že už v marci chcú stavať a bol by rád, keby sa celý proces urýchlil. Poslankyňa Holbová poznamenala, aby sa poslanci spamätali, aby sme nedopadli ako v 60. - tych rokoch, že Dubnica mala menej obyvateľov ako Ilava a kde je Dubnica teraz? Roman Kalus povedal, že mesto sa musí zapojiť do takéhoto veľkého projektu. Pán poslanec Bezecný sa pýtal pána Kalusa, či už má presné náčrty, ako bude vyzerať projekt „Za Medňanskou". Poslankyňa Matovičová vystúpila a pochválila pána Kalusa ako seriózneho podnikateľa a požiadala poslancov, aby ho podporili. Poslanec Slamka súhlasí s podporou pána Kalusa, aby sa nestavalo iba v Pruskom, Dubnici, na Novej Dubnici a v Trenčianskej Teplej. Ing. Hrubý - mesto by malo pomôcť bytovej výstavbe, musí to byť priorita pre mesto. Podporuje návrh, aby mesto vstúpilo do rokovania s farským úradom. JUDr. Grúlik - poslanci majú zabúdať na politické a náboženské záujmy, preto by si mali poslanci uvedomiť, aký je verejný záujem. Ak sa poslanci nevedia dohodnúť je potrebné, aby občania rozhodli za poslancov a sám bude zastupovať petičný výbor, ktorý bude podporovať vyhlásenie referenda. Poslankyňa Bakošová opätovne podotkla, že vedenie SPARK - u ex pán Kalus je šikovný, s Farskou radou sa dohodne sám a nemusí vstupovať mesto do toho. Ďalší poslanci neprehľadne reagovali mimo mikrofón a primátor pozastavil stupňujúce sa emócie a dal hlasovať za návrh Mgr. Dubčáka - stiahnutie z rokovania tohto bodu. Za stiahnutie tohto bodu z rokovania bol jeden poslanec a proti boli desiati a dvaja sa zdržali hlasovania. Ďalšie hlasovanie bolo za odoslanie listu na Farský úrad - desiati boli za, proti bol jeden a dvaja sa zdržali hlasovania.

14. Vyhodnotenie splnenia podmienok odpredaja budovy súp. č. 134,
na Ul. Hurbanovej, Ilava a prislúchajúceho pozemku

Primátor vyzval Ing. Slavíka, aby podal presnú správu o odpredaji budovy Železničiar,
súp. č. 134, na ul. Hurbanovej, Ilava aj s pozemkom,. Ing. Slavík informoval všetkých prítomných, že na mesto prišli tri ponuky a to od pána Marguša, pani Zubárikovej a 
Ing. Rafaja. Pán primátor prečítal všetky požiadavky a podnikateľské zámery a zároveň ich aj premietol prítomným. Pán Marguš ako prvý podrobne, komplexne informoval o firme a obchodných podmienkach a o zámere s predmetnou budovou, v ktorej by zriadil výrobu odevov a zamestnal 50 zamestnancov. Primátor dal slovo ostatným záujemcom. Vystúpila pani Zubáriková, ktorá taktiež predniesla svoj podnikateľský zámer, v ktorom uviedla, že chce v Meste Ilava zriadiť práčovňu a čistiareň, keďže najbližšia čistiareň sa nachádza v Trenčíne a Púchove. Ing. Rafaj, ako tretí záujemca nebol prítomný, ale primátor predstavil jeho podnikateľský zámer, že chce budovu využiť pre služby a obchod a na výstavbu nájomných malometrážnych bytov.
Primátor dal možnosť vyjadriť sa k predloženým ponukám všetkým poslancom, zamestnancom, ako aj prítomným občanom. Po prednesení všetkých pripomienok a názorov, bolo skonštatované primátorom mesta, že všetci traja uchádzači splnili podmienky účasti, a to, že ponúkli: Kúpnu cenu a platobné podmienky, podnikateľský zámer a potrebné identifikačne údaje a následne dal o každej ponuke samostatne hlasovať. Nakoľko ani jedna z predložených ponúk nedosiahla nadpolovičnú väčšinu hlasov poslancov MZ navrhol stanoviť ďalší postup ako posledný bod rokovania.

15. Informácia o rokovaní s firmou VISTEON

Mesto Ilava navštívila delegácia fy. VISTEON, ktorej zástupca žiadal informácie o možnosti výstavby, alebo rekonštrukcie vhodného stavebného objektu za účelom zabezpečenia prechodného pobytu pre manažérov firmy. Zástupcovia mesta ponúkli pozemok vhodný
na výstavbu v areáli MŠ Klobušice. Poslanci nesúhlasili s uvedenou lokalitou, lebo mesto má iný zámer s týmto pozemkom. Ing. Hrubý dal do pozornosti pozemok v areáli súčasnej OA v Ilave na Ul. Hviezdoslavovej. Poslanci zobrali túto žiadosť na vedomie.

16. Žiadosti komisií MZ a mestských výborov.

Ako najdôležitejšia sa javila požiadavka Školskej komisie na opravu chodníkov a zábradlia
na hlavnej križovatke k ZŠ, keďže sa blíži začiatok školského roka. Športová komisia požaduje priestory pre turistický oddiel ,, Tulák" .
Mestský výbor v Iliavke upozorňuje, že sa premnožili potkany a navrhuje deratizáciu. Tiež poukázala p. Holbová - poslankyňa na skládku odpadu a žiada pokutu 20 tis. Sk pre každého porušovateľa zákona o odpadoch.
Za Mestský výbor - Skala poslanec Pagáč upozornil na pozemok, kde by sa mohli vybudovať byty. Jedná sa o pozemok pri poslednej bytovke na Skale /pri potoku/.
Mestský výbor - Medňanská, žiada o opravu chodníkov, umiestnenie retardérov a upozorňuje  na množstvo sťažností týkajúcich sa fungovania obchodu.
Mestský výbor - Ilava stred, upozorňuje na pretrvávajúce problémy s poštou, na dopravné značenie križovatky pri kotolni SNP a doasfaltovanie parkoviska pri ZŠ .
Mestský výbor - Sihoť požaduje dobudovať detské ihrisko. Primátor reagoval, tým že sa vyrubila pokuta INDUPOLU a z tejto pokuty by sa mohlo vyfinancovať detské ihrisko.
Mestský výbor - NSP predložil požiadavky do budúcoročného rozpočtu.
Mestský výbor - Klobušice žiadal vyriešenie dopravy na IBV, aby bola obojsmerná cesta
na Ul. Pluhovej. Mesto musí túto požiadavku riešiť s Obvodným riaditeľstvom policajného zboru a Okresným dopravným inšpektorátom v Trenčíne.

17. Rôzne a diskusia

Primátor poďakoval za dlhoročnú trénerskú činnosť vo futbale p. Barkáčovi Júliusovi, ml., ktorý sa venoval športovým družstvám vo všetkých vekových kategóriách.
Ing. Hrubý otvoril problematiku technického riešenia retardérov.
Ing. Janušek reagoval, že treba ukončiť výstavbu ciest na IBV Klobušice a potom riešiť retardéry. Ing. Hrubý dodá návrh umiestnenia retardérov.
Ing. Janušek predložil projekt na preložku štátnej cesty od kruhového objazdu pri Kauflande v troch alternatívach firmy Profinex.
Pán Heisar pripomenul, aby sa nezabudlo na odbočku záhradkárskej osady Ďuriháj.
V projektoch je zaznačená táto odbočka na záhradky.
Primátor dal hlasovať za druhú variantu preložky - javí sa ako najvýhodnejšia . Poslanci dvanástimi hlasmi schválili (poslanec Košík bol ospravedlnený z ďalšieho jednania).
Ing. Rovňanský - podnikateľ Minárech vybudoval kanalizačnú prípojku a treba ho vyzvať, aby dal komunikáciu do pôvodného stavu. Poznamenal, že správa HK by sa nemala v jeho neprítomnosti preberať a zároveň upozorňuje, že chýba vyjadrenie HK o efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov mesta. Podotkol, že HK by mal navrhovať opatrenia
na efektívne využívanie zdrojov mesta.
Pán Ďurech navrhol, aby sa odpredaj reštaurácie Železničiar a príslušného pozemku zaradil
do nasledujúceho MZ.
Pani Bakošová chce, aby sa odpredaj budovy s. č. 134 zapracoval do porady poslancov, a aby sa stanovili kritéria predaja. Navrhuje zvolať mimoriadne MZ už v budúcom týždni.
Pani Hujová poznamenala, že Ul. Hurbanová sa dobuduje z úveru.
Ing. Janušek navrhuje zvolať mimoriadne MZ, ale nech zostanú traja záujemcovia.
Poslanec Dubčák navrhol, aby v ďalšom hlasovaní boli brané do úvahy len dve firmy, pani Zubáriková a pán Marguš.
Poslanec Ing. Hrubý trvá na oslovení všetkých troch firiem.
Pán primátor dal hlasovať za návrh pána Mgr. Dubčáka. Štyria poslanci hlasovali za, dvaja sa zdržali hlasovania a šiesti boli proti a jeden bol neprítomný.
Následne dal primátor hlasovať za návrh pána Ing. Hrubého. Návrh bol schválený 8 hlasmi za, proti bol 1 poslanec a 3 sa zdržali hlasovania .
JUDr. Grúlik mal pripomienku ohľadom formulácie zmlúv o odpredaji mestských bytov.
Poslankyňa Hujová pripomenula, že je možné zriadiť vecné bremeno.
JUDr. Grúlik poznamenal, aby sa vyplnili požiadavky školskej komisie súvisiaca s prechodom cez komunikácie. Ďalej poznamenal, že kontrolór by mal navrhovať finančné prostriedky.
Pani Zubáriková znova zdôraznila seriózny záujem o kúpu budovy s. č. 134 s príslušným pozemkom a poďakovala poslancom, ktorí ju podporili. Primátor vyzval do ďalšej diskusie, nakoľko sa nikto neprihlásil, dal hlasovať, kto je za ukončenie diskusie.
Dvanásti prítomní poslanci hlasovali za ukončenie diskusie.

18.Uznesenie

Návrh na uznesenie prečítal Mgr. Dubčák. Desiati poslanci hlasovali za, dvaja poslanci sa zdržali a jeden bol neprítomný.

19. Záver

Primátor poďakoval poslancom, všetkým prítomným občanom a zástupcom médií, že vydržali až do konca zasadnutia mestského zastupiteľstva.

 

Ing. Štefan Daško
Primátor mesta
   
     
Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ
   
     
  Zapisovateľka: Andrea Juríčková
     
  Overovatelia:
Bc. Turza Tibor
Viola Bakošová