Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 20.09.2007

Dátum: 23.09.2007

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva konaného dňa 20.09.2007 v Kultúrnom dome Ilava

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Všeobecné informácie Primátora Mesta Ilava
5. Odpredaj reštaurácie Železničiar
6. Požiadavky Stavebnej komisie
7. Požiadavky Finančno - majetkovej komisie
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilavy, ktorý privítal všetkých prítomných obzvlášť privítal médiá, p. Kováčika z Obzoru a TV - Považie. Ospravedlnil pána Košíka, ktorý bude meškať na MZ a p. Slámku, ktorý bol odcestovaný.
Informoval všetkých prítomných o veľkej tragédii, ktorá sa stala v našom meste, pri ktorej tragicky zahynuli 4 mladí muži. Primátor vyzval všetkých, aby povstali a 1 minútou ticha si uctili pamiatku zosnulých.
Primátor ďalej zdôraznil, že hlavným bodom MZ je odpredaj reštaurácie Železničiar.
Ďalej primátor prečítal program zasadnutia a vyzval k prípadnému doplneniu a k odsúhlaseniu programu. Poslanci 11 hlasmi program schválili a 2 poslanci boli neprítomní.

2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: za predsedu poslanec Mgr. Dubčák a za členov:
pani Matovičová a pán Pagáč.
Navrhnutí poslanci boli 8 hlasmi schválení, 3 sa zdržali hlasovania a 2 boli neprítomní.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Andrea Juríčková.
Poslanci 11 hlasmi návrh schválili a dvaja poslanci boli neprítomní.

Za overovateľov boli navrhnutí Bc. Turza a pani Bakošová.
Poslanci 11 hlasmi návrh schválili a dvaja poslanci boli neprítomní.

4. Všeobecné informácie Primátora Mesta Ilava.

Primátor informoval, že IBV - Klobušice už bude hotová, pracuje sa na dokanalizovaní tejto časti, ďalej sa pokladajú asfaltové povrchy. Dorába sa aj Ul. Zámocká.
Ďalej poznamenal, že sme dostali grant od SFZ na ihrisko s umelo-trávnatým povrchom v rozmeroch 40 x 20 cm a už sa na ňom pracuje.
Ďalej informoval, že pokiaľ sa podarí schváliť body o odpredaji nehnuteľnosti a pozemkov vo vlastníctve mesta, začne sa pracovať na rekonštrukcii Ul. Moyzesovej,
Ul. Hurbanovej a prístupovej ceste ku garážam na Ul. Kukučínovej.

5. Odpredaj reštaurácie Železničiar.

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, aby ozrejmil situáciu ohľadom odpredaja tejto nehnuteľnosti. Ing. Slavík informoval, že sa jedná o budovu s. č. 134 vo vlastníctve mesta. Na mesto prišli 3 ponuky, no v minulom MZ č. 8/2007 sa nepodarilo schváliť odpredaj nadpolovičnou väčšinou ani jednému záujemcovi o túto nehnuteľnosť. Ďalej oznámil, že boli vypísané nové podmienky odpredaja, kde zámer podnikania zostal a novou podmienkou bola najvyššia cena. Prihlásili sa iba 2 záujemcovia a to: Ing. Rafaj s ponukou 7.015.000,- Sk a pani Zubáriková s ponukou 7.020.000,- Sk.
Primátor dal hlasovať, kto je za odpredaj reštaurácie Železničiar s. č. 134 vo vlastníctve mesta p. Zubárikovej. Poslanci 11 hlasmi odpredaj schválili, 1 poslanec sa zdržal hlasovania a 1 bol neprítomný.

6. Požiadavky Stavebnej komisie.

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, aby informoval prítomných a poslancov. Poznamenal, že sa jedná o odpredaj nehnuteľnosti s. č. 134 reštaurácia Železničiar, o ktorom už sa jednalo v bode 5.
Ďalej pokračoval v bode uznesenia č. 2, kde informoval o odpredaji nehnuteľností
vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku p. č. KN 2069 / 9 - orná pôda o výmere
12 164 m2 a pozemku p. č. KN 2069/13 - orná pôda o výmere 4733 m2. Právnickej
osobe AB-SPED s.r.o. Kúpna cena pozemku p. č. KN 2069 / 9 sa stanovuje
na 350 Sk / m2 a kúpna cena pozemku p. č. KN 2069/13 sa stanovuje na 40 Sk / m2.
Ing. Slavík informoval dopytujúceho sa občana z pléna , že pozemok sa nachádza
pri hydrocentrále za firmou ZEMPRA.
Poslanci odpredaj pozemkov 12 hlasmi schválili a jeden bol neprítomný.

Ďalej informoval o bode 3 z uznesenia a to odstúpenie od zmluvy o uzavretí budúcej
zmluvy zo dňa 20.07.2005 uzatvorenej na základe uznesenia č. 3 / 2005 zo zasadnutia
Mestského zastupiteľstva dňa 22.06.2005 - bodu č. 16 časti C - schvaľuje, ktorej pred-
metom je odpredaj časti nehnuteľnosti a to pozemku parc. č. KN 1133 / 1, zapísaného
na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, právnickej osobe INVESTIL s.r.o.
Dvanásti poslanci hlasovali za a jeden bol neprítomný.

Ďalej pokračoval v informácii o odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to
pozemku p. č. KN 888/2- záhrady o výmere 1146 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava
na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, právnickej osobe VISTEON SLOVAKIA s.r.o. za kúpnu
cenu 1 Sk.
Primátor pozastavil Ing. Slavíka a poinformoval prečo predávame pozemok za 1 Sk.
Firma Visteon sa zaoberá výrobou interiérov do automobilov. Na Slovensku je fy Visteon
v Nitre. Majú záujem postaviť 2 haly. Prvá hala začne vyrábať už v januári 2008 a druhá
má byť dostavená v druhej polovici r. 2008. Zamestnajú cca 500 - 700 zamestnancov.
Ďalej informoval, že bol na návšteve na MsÚ predstaviteľ firmy Visteon pán Y. S. Lee.
Dohodli sa na podmienkach odpredaja pozemku. Nakoľko sa pozemok predá fy Visteon
za 1 Sk, táto firma poskytne mestu sponzorský finančný dar v cene daného pozemku.
Paralelne sa podpíše kúpno - predajná zmluva so zmluvou na sponzorský dar.
Primátor sa spýtal, či sú nejaké pripomienky k tomuto odpredaji.
Ing. Rosenbaum sa spýtal, kedy prídu peniaze na účet mestu, nakoľko pracoval
so zahraničnými podnikmi a nemá s nimi dobré skúsenosti.
Primátor poznamenal, že sponzorská zmluva sa podpíše so splátkovým kalendárom
a to tak, že sa platba rozdelí na 3 splátky. Prvá splátka príde na účet mesta už tento rok.
Ďalej sa do diskusie zapojil Ing. Tichý, ktorý sa spýtal, či tieto splátky budú ošetrené
zmluvne, aby nemohli odstúpiť od splátok a ďalej podotkol, že začali stavať skôr ako
bolo vydané povolenie. Primátor informoval, že splátky budú zachytené v zmluve a je
informovaný o tom probléme, že začali stavať skôr ako mali povolenie. Budú vyvodené
z tohto problému sankcie, ako boli aj u firmy INDUPOL.

V súlade s návrhom poslankyne Hujovej sa do kúpnopredajnej zmluvy, ak to bude
právne možné, vsunie záväzok, ktorý bude spočívať v povinnom plnení darovacej
zmluvy, alebo sankcia pri nedodržaní darovacej zmluvy spočívajúca v navýšení ceny
daru o doplatenie čiastky 156 200.-Sk, čo predstavuje hodnotu doplatku do hodnoty
500 000.- Sk, oproti sume 343 800.-Sk, ktorá je navrhnutá v darovacej zmluve ako
konečná kompenzácia ceny pozemku pri jej riadnom plnení.

Ing. Rosenbaum si myslí, že to je zlý obchod, keď chceme predať pozemok za 1 Sk,-.
Ing. Hrubý poznamenal, že právne bude všetko ošetrené, čiže mesto nepríde o peniaze.
Pán Kováčik informoval, že bol na MZ v Dubnici n/Váhom a primátor Dubnice n/V
nevedel odpovedať, prečo firma Visteon opúšťa Dubnicu n/V a ide do Ilavy.
Poslanci 12 hlasmi odpredaj za 1 Sk,- schválili a jeden poslanec bol neprítomný. Ďalej
dal hlasovať o návrhu p. Hujovej. Poslanci 12 hlasmi návrh schválili a 1 poslanec bol
neprítomný.

Ing. Slavík pokračoval v informovaní o odpredaji nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta
ILAVA a to pozemku p. č. KN 888/4 - záhrady o výmere 194 m˛, zapísaného na Správe
katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava Trenčianskemu samosprávnemu kraju
za kúpnu cenu 1 SK. Primátor vyzval prítomných a poslancov do diskusie a nasledovne
dal hlasovať. Poslanci 12 hlasmi návrh schválili.

Ďalej prečítal bod C. žiadosť fyzickej osoby Ing. Rastislava Šeptáka bytom Ilava -
Klobušice č.292/22, 019 01 Ilava o odkúpenie, alebo dlhodobý prenájom časti
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku p. č. 123 / 1 zapísaného na Správe
katastra Ilava na LV č. 1100 v k. ú. Klobušice. Primátor vyzval do diskusie, nakoľko
nemal nikto pripomienky k danému bodu, dal hlasovať. Poslanci 12 hlasmi hlasovali
za neschválenie žiadosti pre fyzickú osobu Ing. Rastislava Šeptáka.

Ďalej prečítal Ing. Slavík bod D. Berie na vedomie a ku každému bodu podal presné
informácie.

Ďalej čítal odsek E. Poveruje primátora Mesta Ilava k podpisu darovacej zmluvy
s právnickou osobou VISTEON SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Ul. Obrancov mieru
4063 / 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, ktorou uvedená právnická osoba daruje Mestu Ilava
finančnú čiastku 343 800,- Sk s tým, že 1/3 daru je splatná v r. 2007, 1/3 daru v roku 2008
a 1/3 daru v roku 2009. Poslanci 12 hlasmi návrh schválili.

Ing. Janušek predložil zmenu rozpočtu na Zmenovom liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú
prílohu uznesenia. Primátor vyzval všetkých prítomných občanov a poslancov
do diskusie. Nikto nemal pripomienky k danej téme tak dal hlasovať.
Poslanci 12 hlasmi zmenu rozpočtu schválili.

Pani Bakošová, poslankyňa mala dotaz na Ing. Januška, že kedy sa bude budovať cesta
Pri zvonici. Ing. Janušek odpovedal, že cesta sa bude robiť v mesiaci október 2007.
Pani Bakošová sa spýtala, že prečo trčia káble pri bývalej predajni mäsa p. Trusíka a či sú
pod prúdom. Ing. Janušek odpovedal, že pod prúdom určite nie sú, ale danú situáciu dá
prešetriť.

7. Požiadavky Finančno - majetkovej komisie.

Ing. Štefan Daško dal slovo p. Matovičovej, ktorá je predsedníčka finančno-majetkovej komisie. Pani Matovičová skonštatovala, že všetky odpredaje nehnuteľnosti boli prerokované pred poradou poslancov na finančno-majetkovej komisii, a tá všetky odpredaje schválila na porade. Ďalej podotkla, že všetky odpredaje nehnuteľností odprezentoval Ing. Slavík v bode 6.

8. Diskusia.

Primátor vyzval občanov a poslancov do diskusie. Pani Jurenová, poslankyňa sa spýtala, že kedy prestanú parkovať autá na chodníkoch na Ul. Kukučínovej a Ul. Košeckej?
Ing. Tichý odpovedal, že treba túto situáciu riešiť takým spôsobom, že hneď treba zavolať políciu. Pán Šebík, občan, sa spýtal, ako sa bude riešiť Ul. Hurbanová. Ing. Janušek odpovedal, že sa asfaltový koberec sfrézuje na 5 cm a položí sa nový asfaltový koberec. Pani Hujová informovala, že občania na Ul. Záhumenskej pálili odpad a čo sa dá spraviť, aby ten odpad nepálili. Ing. Janušek skonštatoval, že treba konkrétne nahlásiť vinníka.
Bc. Turza podotkol, že treba to nahlásiť na políciu, nakoľko sa porušuje VZN. Pani poslankyňa Holbová informovala, že v Iliavčanskej doline sa rozmáha vyvážka odpadu. Navrhuje udeliť každému, kto to spraví 10 tis. Sk,- pokutu + vyčistenie miesta
po vyvážke. Ing. Tichý podotkol, že je to stanovené vo VZN. Problém je usvedčiť daného vinníka. Pán Heisar, občan, sa spýtal, kedy sa začne realizovať cesta garáže
na Ul. Kukučínovej? Ing. Janušek informoval, že realizácia sa začne v októbri 2007.
Pani Bakošová, poslankyňa, poďakovala TSM, organizátorom a kolektívu KD v Ilave
za Bartolomejský jarmok. Primátor poďakoval za priebeh MZ a obzvlášť poďakoval
Ing. Slavíkovi, Ing. Januškovi a Ing. Podmajerskej za pripravenie mimoriadneho MZ.
Pani Zubáriková poďakovala za odhlasovanie budovy Železničiar jej a pozvala MsÚ a poslancov na kolaudáciu, ktorú plánuje už za 2 mesiace. Pán JUDr. Grúlik skonštatoval, že minulé MZ bolo veľmi emociálne. Je vidno, že mesto sa zodpovednejšie pripravovalo a nezopakovala sa situácia aká bola minulé MZ. Primátor podotkol, že toto mimoriadne MZ prebehlo najľahšie a je za výsledok MZ veľmi spokojný. Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor dal hlasovať o ukončenie diskusie. Poslanci 12 hlasmi ukončenie diskusie schválili.

9. Uznesenie.

Návrh na uznesenie prečítal Mgr. Dubčák. Poslanci 11 hlasmi návrh uznesenia schválili,
dvaja poslanci boli neprítomní.


10. Záver.

Primátor poďakoval poslancom, všetkým prítomným občanom a zástupcom médií, že
vydržali až do konca zasadnutia mestského zastupiteľstva.

 

Ing. Štefan Daško
Primátor mesta
   
     
Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ
   
     
  Zapisovateľka: Andrea Juríčková
     
  Overovatelia:
Bc. Turza Tibor
Viola Bakošová