Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 23.10.2007

Dátum: 26.10.2007

Z á p i s n i c a
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Ilava konaného 23.10.2007
v Kultúrnom dome Ilava o 15.30 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho MZ
5. Žiadosti prerokované vo finančnej komisii

  • Predaj pozemkov Železniciam Slovenskej republiky
  • Odpredaj plynovej prípojky  - šatne MFK
  • Zmeny rozpočtu
  • Vyhodnotenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2007-10-11
  • Poverenie primátora na vykonanie zmien v rozpočte v súlade s § 11 ods. 4 písm. b)
    zákona č. 369/1990 v znení neskorších predpisov.
  • Príspevok pre klub dôchodcov z fondu sociálnej komisie
  • Darovacia zmluva p. Ohrablo

6. Poverenie primátora k jednaniu s cirkvou vo veci pozemku v lokalite za Meňanskou.
7. Organizačná smernica č. 2/2007 Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Ilava
8. VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
9. VZN č. 2/2007 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo
technických zariadeniach vo vlastníctve Mesta Ilava
10. VZN č. 3/2007 o určení názvu ulíc v mestskej časti Sihoť
11. Schválenie vstupu mesta do Miestnej akčnej skupiny Zdroje Bielych Karpát
12. Vzatie na vedomie použitie erbu Mesta Ilava na portáli www.stuzkova.eu
13. Informácia o spustení nového informačného servera mesta
14. Diskusia
15. Uznesenie
16. Záver

1. Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilavy, ktorý
privítal všetkých prítomných. V úvode MZ primátor ospravedlnil poslanca
Ing. Jána Straňáka. Prečítal program zasadnutia a vyzval o prípadné doplnenie a
o súhlas s programom. S programom 12 poslanci súhlasili a jeden poslanec
bol neprítomný.

2. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí za predsedkyňu poslankyňa Hujová a za členov:
Pán poslanec Pagáč a pani poslankyňa Matovičová. Poslanci 9 hlasmi hlasovali za,
3 sa zdržali hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Andrea Juríčková.
Poslanci návrh 12 hlasmi schválili a 1 poslanec bol neprítomný.
Za overovateľov boli navrhnutí pani poslankyňa Holbová a pán poslanec Mgr. Dubčák.
Poslanci návrh 10 hlasmi schválili, 2 sa zdržali hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho MZ

Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ ( 8/2007, 9/2007 ) predniesol
Ing. Jozef Tichý.
K správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci správu z predchádzajúcich MZ zobrali na vedomie.
Správa je prílohou zápisnice.

5. Žiadosti prerokované vo finančnej komisii

Primátor prečítal zápis z finančno-majetkovej komisie a pri každej žiadosti otvoril diskusiu.
Na MsÚ Ilava prišli tieto žiadosti o finančné prostriedky:
- Žiadosť MFK Ilava o poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 tis. Sk. Finančno-
majetková komisia prehodnotila žiadosť vzhľadom na rozpočet a doporučuje MZ MFK schváliť
finančný príspevok vo výške 35 tis. Sk. Poslanci 10 hlasmi žiadosť schválili,
2 poslanci sa zdržali hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.
- Žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Ilave o finančný príspevok na dopravu občanov
na spomienkové stretnutie Černovskej tragédie. Mgr. Škvaro vstúpil do rozpravy a poinformoval
prítomných, že pán Burík predseda Matice slov. v Ilave stiahol žiadosť o finančný príspevok.
- Žiadosť prim. MUDr. Poliakovej Anny, RHP odd. NsP Ilava o finan. príspevok
na zakúpenie vírivky na hornú končatinu z dôvodu poruchy. Cena vírivky je cca
100 - 140 tis. Sk. Finančno-majetková komisia doporučuje žiadateľke uplatniť si požiadavku
v r. 2008. Primátor vyzval prítomných do diskusie. Pani poslankyňa Hujová sa spýtala, či žiadateľka
oslovila aj okolité obce? Veď nemocnica slúži aj im. Primátor skonštatoval, že v žiadosti sa
neuvádza, či oslovovala aj ostatné obce, a že preverí túto žiadosť.
Poslanci 12 hlasmi súhlasili s návrhom na odsunutie žiadosti na r. 2008 a 1 poslanec bol
neprítomný.
- Primátor informoval o úspešnom  vymáhaní pohľadávok na úseku dani z nehnuteľností cestou
exekúcie. Dobrou spoluprácou Ekonomického oddelenia, právničky mesta a exekútorky
sa k 30.9.2007 podarilo vymôcť 372.376,- Sk DZN za predchádzajúce roky.
Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
- Primátor informoval, že Mgr. Bajzová, riaditeľka CVČ doručila na komisiu pozvánku
na prezentáciu knihy divadelných hier autorky diela pani Dáši Illyovej s názvom ,, Pomôžme si
navzájom", ktorá sa bude konať 25.10.2007 o 15,30 hod. v Dome kultúry. Poslanci danú informáciu
vzala na vedomie.
Primátor mesta ďalej informoval, že vzhľadom k tomu, že sa blíži termín schvaľovania VZN o
podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Ilava, komisia doporučila
prehodnotiť sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2008 a mierne ich navýšiť
pre FO a PO. Primátor dal za úlohu pripraviť podklady ohľadom zvýšenia daní
do ďalšieho MZ.
Jedenásť poslancov hlasovalo za prípravu návrhu na zvýšenie daní a 2 poslanci boli neprítomní.
Primátor tlmočil informáciu od Ing. Slávika, pracovníka MO, že firma VISTEON SLOVAKIA s.r.o.
upustila od kúpy pozemku parc. č. KN 888/2 o výmere 1146 m². Odpredaj pozemku bol
fy odsúhlasený v uznesení č. 9/2007 bod. č. B/4 dňa 20.9.2007, čím sa stalo bezpredmetné
aj poverenie primátora k podpísaniu darovacej zmluvy s fy VISTEON, podľa bodu E /1,
Uznesenia č. 9/2007. Poslanci 12 hlasmi hlasovali za zrušenie obidvoch uvedených bodov
predchádzajúceho Uznesenia 9/2007 a 1 poslanec bol neprítomný.
Primátor vyzval Ing. Rexovú, aby pokračovala v informovaní v podávaní žiadostí, ktoré sa týkali MO.
Ing. Rexová prečítala žiadosti občanov bývajúcich na Ul. Štefánikovej o odpredaj pozemku
pod výstavbu garáží. Nakoľko nikto nemal pripomienky. MZ zobralo žiadosti na vedomie.
- Žiadosť Jaromíra Plačku, bytom Mierové námestie 2/3 Ilava o pridelenie pozemku
vo vlastníctve mesta / nájom, resp. kúpa / za účelom umiestnenie stánku rýchleho občerstvenia.
Poslanci zobrali žiadosť na vedomie.
Ďalej pokračovala v informovaní, ako dopadlo jednanie s vlastníkmi pozemkov, ktoré sú súčasťou
areálu MŠ Ilava na Ul. Medňanskej, ktoré sa uskutočnilo 15.10.2007. Všetci vlastníci sa dostavili na
stretnutie okrem zástupcov Rímsko - katolíckej cirkvi. K žiadostiam sa pridala aj p. Bajzíková Anna.
Poslanci žiadosti zobrali na vedomie.
Pani poslankyňa Bakošová oznámila, že p. Bajzíková zomrela.
Mgr. Dianová podotkla, že táto žiadosť je z uvedeného dôvodu bezpredmetná. Ing. Rexová ďalej
informovala, že došlo k podpisu dohody o odstúpení od zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
s právnickou osobou INVESTIL s.r.o. Ilava, na základe bodu B/3 uznesenia č. 9/2007.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Na MsÚ Ilava prišla žiadosť Ladislava Janečka, bytom ČSA 330/23, Dubnica n/Váhom o odpredaj
nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KN 226/1 za účelom vybudovania polyfunkčného objektu a parkoviska.
Poslanci zobrali žiadosť na vedomie.
Predaj pozemkov Železniciam Slovenskej republiky.
Primátor dal slovo Ing. Rexovej. Podrobne poinformovala o odpredaji pozemkov
vo vlastníctve mesta Železniciam Slovenskej republiky. Nakoľko nikto z prítomných nemal pripomienky,
a ani otázky k tomuto bodu, primátor dal hlasovať. Poslanci 12 hlasmi odpredaj pozemkov na
rozšírenie rýchlodráhy Železniciam Slovenskej republiky schválili a 1 poslanec bol neprítomný.
Odpredaj plynovej prípojky  - šatne MFK.
Ing. Rexová prečítala informácie ohľadom odpredaja plynovej prípojky - šatne MFK. Nakoľko nikto
nemal pripomienky, primátor dal hlasovať. Poslanci 12 hlasmi odpredaj plynovej prípojky - šatne
MFK schválili a 1 poslanec bol neprítomný.
Zmeny rozpočtu.
Primátor dal slovo Ing. Podmajerskej, aby podrobne poinformovala o všetkých zmenách rozpočtu.
Zmenu rozpočtu predložilo Oddelenie výstavby a ŽP. Pripomienky k zmene rozpočtu nemal nikto.
Poslanci 12 hlasmi zmenu rozpočtu pre Oddelenie výstavby a ŽP schválili a 1 poslanec bol neprítomný.
Zmenový list bude neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.
Zmenu rozpočtu predložilo Ekonomické oddelenie. Pripomienky k zmene rozpočtu nemal nikto.
Poslanci 12 hlasmi zmenu rozpočtu pre Ekonomické oddelenie schválili a 1 poslanec bol neprítomný.
Zmenový list bude neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.
Zmenu rozpočtu predložilo Oddelenie personalistiky, miezd a správy písomností. Pripomienky k zmene
rozpočtu nemal nikto. Poslanci 12 hlasmi zmenu rozpočtu
pre Oddelenie personalistiky, miezd a správy písomností schválili a 1 poslanec bol neprítomný.
Zmenový list bude neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.
Zmenu rozpočtu predložil Referát školstva. Pripomienky k zmene rozpočtu nemal nikto.
Poslanci 12 hlasmi zmenu rozpočtu pre Referát školstva schválili a 1 poslanec bol neprítomný.
Zmenový list bude neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.
Zmenu rozpočtu predložilo stredisko MFK. Nakoľko nemal nikto žiadne pripomienky, primátor dal
hlasovať.
Poslanci 12 hlasmi zmenu rozpočtu pre stredisko MFK schválili a 1 poslanec bol neprítomný. Zmenový
list bude neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.
Zmenu rozpočtu predložilo Oddelenie kultúry. Nakoľko nemal nikto žiadne pripomienky, primátor dal
hlasovať. Poslanci 12 hlasmi zmenu rozpočtu pre Oddelenie kultúry schválili a 1 poslanec bol neprítomný.
Zmenový list bude neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.
Zmenu rozpočtu predložilo Oddelenie správy majetku a služieb. Pripomienky k zmene rozpočtu nemal
nikto. Poslanci 12 hlasmi zmenu rozpočtu pre Oddelenie správy majetku a služieb schválili a 1 poslanec
bol neprítomný. Zmenový list bude neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.
Primátor prečítal ďalší bod a dal slovo Ing. Podmajerskej.
Vyhodnotenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2007-10-11.
Ing. Podmajerská podrobne poinformovala o vyhodnotení rozpočtu. Nakoľko nikto nemal pripomienky,
poslanci vyhodnotenie rozpočtu zobrali na vedomie. Ďalej podotkla, že s prechodom na Euro bude
potrebné v rozpočte na rok 2008 zohľadniť s tým súvisiace náklady.
Vyhodnotenie hospodárenia TSM Ilava za 1. - 3. štvrťrok 2007.
Ing. Podmajerská prečítala vyhodnotenie hospodárenia TSM Ilava za 1. - 3. štvrťrok 2007.
Nakoľko nikto nemal pripomienky, poslanci zobrali vyhodnotenie hospodárenia TSM Ilava
za 1. - 3. štvrťrok 2007 vzali poslanci na vedomie.
Ďalším bodom programu bolo poverenie primátora na vykonávanie zmien v rozpočte v súlade
s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 v znení neskorších predpisov.
Nakoľko nikto z prítomných nemal otázky k danému bodu, primátor dal hlasovať. Poslanci 11
hlasmi schválili a poverili primátora vykonávaním zmien v rozpočte v súlade s § 11 ods. 4 písm. b)
zákona č. 369/1990 v znení neskorších predpisov, 1 poslanec sa zdržal hlasovania a 
1 poslanec bol neprítomný.
Príspevok pre klub dôchodcov z fondu sociálnej komisie.
Primátor prečítal odporúčanie Sociálno-bytovej komisie odsúhlasiť príspevok Klubu dôchodcov
k mesiacu úcty k starším finančnú čiastku 1 tis. Sk.
Poslanci 12 hlasmi príspevok schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

Darovacia zmluva p. Ohrablo.
Poslanci schválili 12 hlasmi odpredaj nehnuteľnosti , časti parcely KN-C č. 42/1 vo výmere
približne 25 m² (bude upresnené geometrickým plánom) pánovi Jánovi Ohrablovi. Jeden
poslanec bol neprítomný. Mesto tým splnilo podmienku pre výhodné získanie pozemku
od pána Vojtecha Ohrablu formou daru v športovom areáli ZŠ Medňanská. Primátor dal hlasovať
kto je za to, aby mal poverenie k podpisu darovacej zmluvy, ktorou fyzická osoba Ohrablo Vojtech,
bytom Záhumenská 488/7, Ilava daruje Mestu Ilava nehnuteľnosti. Poslanci hlasovali 12 za
a 1 poslanec bol neprítomný.

6. Poverenie primátora k jednaniu s cirkvou vo veci pozemku v lokalite za Meňanskou.

Primátor mesta podrobne poinformoval poslancov na porade. Nakoľko k danej téme nemal
nikto pripomienky, dal hlasovať. Poslanci 10 hlasmi schválili poverenie primátora k jednaniu
s cirkvou vo veci pozemku v lokalite za Medňanskou, 1 poslanec bol proti, jeden sa zdržal a 
1 poslanec bol neprítomný.

7. Organizačná smernica č. 2/2007 Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Ilava.

Primátor dal slovo právničke mesta. Mgr. Dianová podrobne poinformovala o tejto smernici.
Pretože nikto nemal pripomienky, primátor dal hlasovať. Poslanci 12 hlasmi organizačnú
smernicu č. 2/2007 Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Ilava schválili a 1 poslanec
bol neprítomný.

8. VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Mgr. Dianová podrobne poinformovala o tomto VZN. Nikto nemal pripomienky a primátor dal
hlasovať. Poslanci 12 hlasmi VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

9. VZN č. 2/2007 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo
technických zariadeniach vo vlastníctve Mesta Ilava.

Mgr. Dianová taktiež podrobne poinformovala o tomto VZN. Nakoľko nikto nemal pripomienky,
primátor dal hlasovať. Poslanci 12 hlasmi VZN č. 2/2007 o stanovení cien nájmu za umiestnenie
reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve Mesta Ilava schválili
a 1 poslanec bol neprítomný.

10. VZN č. 3/2007 o určení názvu ulíc v mestskej časti Sihoť.

Primátor informoval prítomných o novom VZN. Ing. Rexová pozastavila primátora a poinformovala
o novej skutočnosti. Dňa 23.10.2007 jej telefonicky oznámili manželia Jakúbkovci, že nesúhlasia
s novým názvom ulice. Do diskusie sa pridal poslanec Bc. Turza, ktorý skonštatoval, že nemôžeme
vyhovieť všetkým. Prednosta informoval, že jedinou reakciou na oznámenia o navrhovaných
zmenách, okrem Jakúbkovcov, bola petícia podnikateľov z Ul. Kukučínovej, ktorú mesto akceptovalo.
Primátor pozastavil diskusiu a dal hlasovať. Poslanci 9 hlasmi VZN č. 3/2007 o určení názvu ulíc
v mestskej časti Sihoť schválili, 2 poslanci boli proti, jeden poslanec sa zdržal hlasovania
a 1 poslanec bol neprítomný.

11. Schválenie vstupu mesta do Miestnej akčnej skupiny Zdroje Bielych Karpát.

Primátor mesta dal slovo prednostovi MsÚ Ilava, aby vysvetlil danú tému. Prednosta MsÚ informoval,
že ide o formálny postup, ktorý vyžaduje grantový program LEADER. Nakoľko nikto nemal pripomienky
a ani otázky, primátor dal hlasovať. Poslanci 12 hlasmi schválili vstup mesta do Miestnej akčnej
skupiny Zdroje Bielych Karpát a 1 poslanec bol neprítomný.

12. Vzatie na vedomie použitia erbu Mesta Ilava na portáli www.stuzkova.eu.

Primátor podal informáciu o použití erbu Mesta Ilava na portáli www.stuzkova.eu. Nikto nemal otázky.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.

13. Informácia o spustení nového informačného servera mesta.

Zástupca primátora Ing. Hrubý dal nasledovnú informáciu:
Moderne riešená internetová stránka každej obce a mesta pomocou najnovších technológií
je v súčasnej dobe niečím, čo výraznou mierou napomáha k efektívnemu a operatívnemu
informovaniu občanov o aktuálnom dianí v obci či meste, dáva možnosť obojstrannej verejnej
komunikácie, umožňuje priamy prístup k množstvu dokumentov samosprávy a mesta a taktiež
poskytuje ďalší servis pre samotného občana.
Predchádzajúce riešenie internetových stránok mesta realizované ešte v roku 2006 malo v tomto
smere veľa nedostatkov a nespĺňalo platné štandardy a normy používané pri tvorbe internetových
stránok samospráv. Pri vtedajšom riešení taktiež plne absentovala možná spätná väzba zo strany
občana.
Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté vedením mesta a schválené novým MZ v mesiaci apríl 2007, že bude
realizované vytvorenie úplne nových stránok mesta, ktoré budú spĺňať najnovšie požiadavky kladené
na takéto riešenia. Práce napredovali vo veľmi rýchlom tempe a na konci mesiaca september
bola nová internetová stránka mesta úspešne spustená do prevádzky. Popri verejnej diskusii
a bohatej fotogalérii, ktoré sú od spustenia najviac navštevovanými na tejto stránke, tu môžete získať
veľké množstvo informácií týkajúcich sa mesta, mestského úradu, kontaktov a rôznych aktuálnych
dokumentov, ktoré sú prehľadne usporiadané v jednotlivých kategóriách. Neprehliadnuteľnou je
aj možnosť podania občianskeho inzerátu, alebo prečítania si elektronickej verzie vydania
Ilavského mesačníka. Zaujímavou pre občanov sa takisto stala nová web kamera, ktorá sníma
záber na časť Mierového námestia v Ilave. Samotná realizácia infoserveru mesta nie je pre celý
realizačný tím konečnou stanicou a aj naďalej sa budeme snažiť zlepšovať úroveň tejto stránky
a vylepšovať jej rozsah a obsah. Tieto novo vytvorené stránky mesta boli prihlásené do práve
prebiehajúcej súťaže o Zlatý erb (jedná sa o súťaž o najlepšiu komplexne hodnotenú web stránku
samosprávy), kde by sme chceli uspieť v širokej konkurencii prihlásených internetových stránok
miest a obcí Slovenska. Poslanci vzali informáciu na vedomie.

14. Diskusia.

Pani poslankyňa Bakošová poďakovala TSM Ilava za vykosenie cintorína v Ilave, vedúcemu
folklórneho súboru Stražov a pracovníkom DK Ilava za organizovanie 15. výročia založenia súboru.
Dňa 27.10.2007 sa zúčastní súbor Ilavan vystúpenia v Bratislave. Pán Mikloško /poslanec NR SR/
prispel súboru finančným darom na túto akciu, na ktorej sa sám zúčastní. Ing. Hrubý podotkol, že by
bolo potrebné odpratať neporiadok na IBV - Klobušice po elektrikároch. Pani Bakošová informovala,
že ZUŠ Ilava poriada koncert vo štvrtok. Primátor podotkol, že by sa nemali organizovať dve akcie naraz,
prípadne je potrebné spojiť dve akcie do jednej , ak je to možné. Je potrebné, aby ľudia začali medzi
sebou komunikovať, prípadne bude potrebné spojiť dve akcie naraz.
Mgr. Škvaro skonštatoval, že sa až teraz dozvedá o tejto akcii. Primátor poinformoval, že deň po
porade MZ prišiel e - mail od reťazca LIDL, kde píšu, že majú záujem o Ilavu. Podklady sa pripravia
do ďalšieho MZ. Nakoľko nikto nemal pripomienky primátor dal hlasovať o ukončení diskusie.
Poslanci 12 hlasmi ukončenie diskusie schválili a jeden poslanec bol neprítomný.

15. Uznesenie.

Návrh na uznesenie prečítal pán poslanec Pagáč. Poslanci 12 hlasmi uznesenie schválili a jeden
poslanec bol neprítomný.

16. Záver

Primátor poďakoval poslancom, všetkým prítomným občanom a zástupcom médií a MZ ukončil.


Ing. Štefan Daško
Primátor mesta
   
     
Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ
   
     
  Zapisovateľka: Andrea Juríčková
     
  Overovatelia:
Mgr. Dubčák Karol
Viera Holbová