Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 11.12.2007

Dátum: 17.12.2007

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Ilava konaného 11.12.2007 v Kultúrnom dome
Ilava o 15.30 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Poďakovanie Milanovi Jakubekovi a pani Illyovej za vzornú reprezentáciu mesta
5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho MZ
6. Návrh rozpočtu mesta a TSM na rok 2008 a požiadavky finančnej komisie
7. VZN č. 4/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na
území mesta Ilava
8.VZN č. 5/2007 o miestnych daniach
9. Organizačná smernica č. 3/2007 Poriadok odmeňovania Mesta Ilava
10. Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 2/2006 Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Ilava
11. Dodatok č. 1 k VZN o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave
12. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
13. Žiadosti Oddelenia správy majetku a služieb
14. Ilfes, stratégia pre budúce obdobie
15. Požiadavky Sociálno-bytovej komisie.
16. Umiestnenie Telefónneho zákazníckeho centra SSE v zádverí vstupu do MsÚ
17. Žiadosť o schválenie investičného zámeru LIDL SR, v.o.s. Nemšová
18. Podpisy družobných zmlúv s mestami Mikolow a Klimkovice
19. Podpis družobnej zmluvy s mestom Vizovice
20. Informácia o družobných návštevách Mikolow - 1. decembra, Gyor - príchod delegácie
25. a 26. januára
21. Plán porád poslancov a MZ na rok 2008
22. Koncoročné odmeny TSM a voleným zástupcom mesta
23. Schválenie výročných správ  školských zariadeniach
24. Diskusia
25. Uznesenie
26. Záver

1.Otvorenie

Primátor mesta Ing. Štefan Daško privítal všetkých prítomných poslancov a občanov na
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Osobitne privítal zástupcov Lidlu a médií. Zároveň
prečítal program zasadnutia, s ktorým všetci 13 poslanci súhlasili.

2.Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Matovičová, p. Hujová a p. Pagáč. Poslanci hlasovali
10 hlasmi za, 3 sa hlasovania zdržali.

3.Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Dubčák, Bc. Turza.
Poslanci návrh 11 hlasmi schválili, 2 sa zdržali hlasovania.
Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Andrea Juríčková.
Poslanci návrh 13 hlasmi schválili.

4.Poďakovanie Milanovi Jakubkovi a pani Illyovej za vzornú reprezentáciu mesta

Primátor poďakoval pani Dáši Illyovej za vydanie divadelných hier v knihe Pomôžme si navzájom.
Pani poslankyni Viole Bakošovej a pani Anne Rieckej vyslovil úprimné poďakovanie za vytvorenie
najväčšej vianočnej „guľky" - slov. rekordu, ktorý vytvorili spoločne s pracovníkmi technických
služieb a s firmou Hortus. Pani Riecka je prínosom pre mesto, má veľa tvorivých nápadov,
čo prispieva k dobrej reprezentácii mesta. Pani poslankyni Bakošovej poďakoval za aktivity vo
všetkých kultúrnych akciách a tiež pri tvorbe veľkej vianočnej ozdoby. Poslankyňa Bakošová
odpovedala, že to nerobia s pani Rieckou zo zištných dôvodov, ale, že ich to baví a majú radosť,
že kultúra v Ilave žije.

5.Kontrola uznesenia z predchádzajúcich MZ

Primátor mesta vyzval kontrolóra Ing. Tichého, aby podal informáciu o plnení uznesení z
predchádzajúcich zastupiteľstiev. Hlavný kontrolór predniesol komplexnú správu o kontrole
plnení uznesení. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky a správu zobrali
na vedomie.

6.Prejednávania investičného zámeru LIDL SR, v.o.s., Nemšová a súvisiacich agend

Primátor poinformoval, že od začiatku jeho kandidatúry prejavili hlavne starší občania
požiadavku o dotiahnutie obchodného reťazca do mesta. Kaufland odriekol pre nízky počet
obyvateľov a tým zároveň pre nízku kúpyschopnosť obyvateľstva. LIDL prejavil záujem o Ilavu
a rokovania sú už rozbehnuté. Primátor poďakoval za ústretovosť pri rokovaniach prítomnej
pani Sobotovej - zástupkyni Lidlu, odovzdal jej kyticu a prečítal investičný zámer spoločnosti Lidl.
Ing. Slávik informoval o predaji pozemkov na parcelách KN 744 a KN 745 (kde sa predpokladá
výstavba Lidlu), v cene 400 Sk/m2, ktoré boli odpredané 22.8.2005 kúpnou zmluvu firme
CITYFARMA.
Pani Sobotová - zástupkyňa Lidlu poinformovala, že sa zúčastnili minulý týždeň na porade
poslancov MZ, kde odprezentovali celý investičný zámer spoločnosti LIDL.
Mgr. Dianová - právnička mesta priblížila lokalitu pozemku na hlavnej križovatke, zároveň
poinformovala o prednostnom práve mesta na odkúpenie pozemku, ktoré je treba zrušiť, aby
bol LIDL výlučným majiteľom pozemku.
Ing. Janušek oboznámil prítomných s projektom: „ Okružná križovatka št. cesty I/61 - št. cesty
2/574 v Ilave. Slovenská správa ciest si kladie zvláštne požiadavky, ktoré sa musia zapracovať
do projektovej dokumentácie. Bude potreba 12 - 13 mil. Sk na realizáciu tejto kruhovej križovatky,
podľa preložiek inžinierskych sietí.
Poslankyňa Bakošová informovala, že všetci súhlasia s týmto návrhom.
Ing. Jozef Toman sa informoval, či prevádzková plocha spoločnosti Lidlu bude taká ako
v Dubnici nad Váhom. Pani Sobotová vysvetlila, že v Ilave bude predajná plocha 800 m2 a
v Dubnici je 1200 m2.
Ing. Slavík doporučuje stavebnej komisii schváliť tento inv. zámer.
Ing. Rovňanský sa informoval, ako chce mesto financovať kruhovú križovatku?

Primátor vysvetlil, že je to na nás, na meste, mesto nebude financovať túto investíciu na 100%,
chce to veľa osobných jednaní - mesto musí zohnať finančné zdroje od štátu a Slovenskej správy
ciest a od iných inštitúcií. Tento investičný zámer spoločnosti LIDL SR, v.o.s., so sídlom
Púchovská 12, 914 41 Nemšová, ktorého predmetom je výstavba predajne LIDL v Meste Ilava,
všetci prítomní 13 poslanci schválili.
Ďalej dal primátor hlasovať o neuplatnení si predkupného práva Mesta Ilava k predmetným
pozemkom, kde sa má predajňa LIDL začať stavať. Všetci 13 poslanci návrh schválili.

Na základe schváleného neuplatnenia predkupného práva predložil primátor zmluvu o budúcej
zmluve so spol. LIDL SR, ktorej predmetom je záväzok Mesta Ilava a spol. LIDL SR uzatvoriť
zmluvu o zrušení predkupného práva k pozemkom, a to v prípade, ak budú súčasne splnené
tieto podmienky:
- spol. LIDL bude výlučným vlastníkom nehnuteľností a táto skutočnosť bude riadne evidovaná
v katastri nehnuteľností a zároveň nadobudne právoplatnosť rozhodnutie, ktorým sa povolí
realizácia stavby, vydané príslušným orgánom verejnej moci, na základe ktorého bude LIDL
oprávnený na nehnuteľnostiach a ďalších pozemkoch realizovať stavbu predajne so sedlovou
strechou, pričom rozhodnutie musí zohľadňovať nasledujúce minimálne požiadavky na predajňu:
- prevádzková plocha predajne najmenej 1020 m2, z toho predajná plocha aspoň 800 m2 a
priľahlé priestory aspoň 220 m2 a tiež 55 parkovacích miest.
Za uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou LIDL hlasovali všetci 13 prítomní
poslanci za.

Na mestské zastupiteľstvo prišiel pán Milan Jakúbek, ktorému primátor poďakoval za úspešnú
reprezentáciu kamionistov na Európskom finále vo Švédsku, kde získali 3.miesto.

7. VZN č.4/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území
mesta Ilava

Právnička mesta poinformovala o tomto VZN, ktoré bolo vyvesené v zmysle zákona
v informačnej skrinke. Nikto ho nepripomienkoval a poslanci ho schválili 13 hlasmi.

8. VZN č.5/2007 o miestnych daniach

Právnička mesta opäť podrobne poinformovala prítomných o tomto VZN, nikto nemal otázky,
ani pripomienky a poslanci ho schválili 13 hlasmi.

9.Organizačná smernica č.3/2007 Poriadok odmeňovania Mesta Ilava

Mgr. Dianová - právnička mesta, poinformovala, že sa navyšovali poplatky za upratovanie v
kultúrnom dome po akciách. Pani poslankyňa Bakošová pripomenula, že po niektorých akciách,
ako sú diskotéky, by málokto išiel čistiť a umývať kultúrny dom. Organizačnú smernicu
schválili poslanci 13 hlasmi.

10. Dodatok č.1 k organizačnej smernici č.2/2006 Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Ilava

Právnička mesta informovala, že zmeny sa týkajú príloh č. 1-3, ktoré upravujú výšky nájomného
za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Dome kultúry Ilava, Klobušice a Iliavka.
Dodatkom sa doplnila príloha č.4, ktorá sa týka úpravy výšky nájomného za užívanie športových
ihrísk vo vlastníctve mesta Ilava.

K prílohe č.2 uvedeného návrhu podala pozmeňujúci návrh p. Holbová, ktorá žiadala, aby výška
nájomného v DK Iliavka nebola upravená, ale zostala tak ako doteraz. Návrh pani Holbovej
podporil Ing. Mario Hrubý. 11 poslanci tento návrh schválili a 2 poslankyne - pani Bakošová
a p. Jurenová sa hlasovania zdržali.

K prílohe č. 4 - Úprava výšky nájomného za užívanie športových ihrísk vo vlastníctve mesta Ilava
sa otvorila rozprava, kde vyjadrili svoj názor viacerí poslanci a občania.
Pán poslanec Pagáč navrhol využívať bezodplatne veľké ihrisko pre mládežnícke mužstvá a
oddiely, ktoré sú organizované v meste Ilava, pre mužov MFK a p. primátor tiež požadoval
poskytnúť ihrisko bezplatne pre organizovanie memoriálu Jozefa Matoviča.
Ing. Bagin podotkol, aby sa prenájom ihriska platil za jeden futbalový zápas (čo je 90 min.) a nie
za hodinu. Tento návrh poslanci po krátkej diskusii zamietli.
Pán Ľubomír Stareček navrhol, či by mohli byť oslobodení od platby za umelo trávnaté ihriská
študenti SŠ a VŠ. Pán primátor podal konštruktívne argumenty a trval na platbe. Všetci poslanci
návrh pána Starečka zamietli.
Pán poslanec Mgr. Dubčák odporučil návrh Dodatku č.1 k OS č.2/2006 schváliť a zachovať sa
podľa skutočného vývoja. Návrh dodatku k organizačnej smernici bol akceptovaný
s pripomienkami p. poslanca Pagáča a p. primátora a s týmito  úpravami bol 13-timi poslancami
schválený.

11. Dodatok č.1 k VZN č. 1/2006 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom
v Ilave

O uvedenom dodatku opäť informovala právnička mesta. Nikto z prítomných nemal žiadne
pripomienky. 12 prítomných poslancov tento dodatok schválilo.

12.Dodatok č.3 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady

Opätovne právnička mesta veľmi podrobne poinformovala o tomto dodatku, kde sa zvyšuje
suma z 516,- Sk na 547.- Sk a pán Slámka podporil toto minimálne zvýšenie, keďže výdavky
sa viac a viac zvyšujú. Prítomní poslanci ho schválili 12 hlasmi.

13. Návrh rozpočtu mesta a TSM na rok 2008 + výhľady na roky 2009 a 2010

Primátor dal slovo Ing. Podmajerskej, ktorá informovala o rozpočte mesta a TSM. Rozpočet bol
vyvesený 15 dní pred jeho schválením, tak ako ukladá zákon.
Mgr. Dubčák žiada prispievať na sociálne zariadenie pre dôchodcov v Dubnici N/V.
Viacerí poslanci vzniesli požiadavky, či majú v rozpočte zaradené svoje požadované konkrétne
akcie, o ktorých písali v zápisniciach z mestských výborov. Ing. Podmajerská podrobne
odpovedala podľa rozpočtových položiek, kde sa čo nachádza. Do rozpočtu nebolo zapracované
viacero požiadaviek ako napr. chodník za bytovkou 472, z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov. Ing. Janušek podotkol, že poslanci musia pochopiť, že 6,5 mil. Sk sa musí
rezervovať na Eurofondy a Granty a uprednostnilo sa finančné krytie svetelnej križovatky.
Na návrh viacerých poslancov a prítomných občanov sa znížil príspevok MFK o 20 000.- Sk a
povýšilo sa o 20 000.- Sk pre MLMF.
Za zníženie MFK o 20 000.- Sk hlasovalo 9 prítomných poslancov a 2 sa zdržali hlasovania.
Za navýšenie MLMF o 20 000.- Sk hlasovalo 12 poslancov za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.
Ing. Rovňanský - člen finančnej komisie, poukázal, aby športové kluby dostali príspevok podľa
výsledkov a tiež, aby malo mesto rezervu na havárie. Poukázal na neefektívne vynakladanie fin.
prostriedkov na MŠ v Klobušiciach, kde je nízky počet detí.
Primátor prijal kritiku a bude to riešiť.
Ing. Podmajerská predložila zmeny rozpočtu, ktoré boli odsúhlasené na porade poslancov.
Za tieto zmeny rozpočtu hlasovali všetci 13 poslanci.
V školskej jedálni sa znižovalo o 206-tis. Sk a ZUŠ sa upravil rozpočet na 7 468 tis. Sk.
Za všetky tieto úpravy hlasovali všetci 13 poslanci samostatne.
Na záver týchto zmien dal primátor hlasovať za schválenie rozpočtu na rok 2008.
13-timi hlasmi tento rozpočet poslanci schválili.
Ekonomické oddelenie predložilo požiadavku na odpis nedobytných pohľadávok na dani
z nehnuteľnosti za rok 2000 vo výške 43 788.- Sk.
11 prítomných poslancov tento odpis pohľadávok schválilo.
Ako ďalšie predložilo ekonomické oddelenie požiadavku školskej jedálne ZŠ na zvýšenie
stravného pre stravníkov vo všetkých kategóriách. Dôvodom zvýšenia je nárast cien potravín.
Za zvýšenie stravného bolo 11 prítomných poslancov.
V závere tohto ekonomického bloku predložila Ing. Podmajerská na vedomie poslancom
rozpočet na roky 2009 a 2010. 11 prítomných poslancov uvedené rozpočty zobrali na vedomie.

14. Schválenie výročných správ školských zariadení v správe Mesta Ilava

Právnička mesta poinformovala o výročných správach škôl a školských zariadení, ktorých
mesto je zriaďovateľom a ktoré boli doručené na MsÚ. Primátor dal hlasovať. Tieto výročné
správy boli 12 prítomnými poslancami schválené.

15. Žiadosti Oddelenia správy majetku a služieb

Ing. Slavík predložil na schválenie odpredaj pozemkov Železniciam SR na realizáciu rýchlodráhy.
Odpredaj prvého pozemku schválilo 11 prítomných poslancov. Odpredaj druhého pozemku
schválilo 13 poslancov. Odpredaj tretieho pozemku schválilo 13 poslancov a aj odpredaj štvrtého
pozemku schválilo 13 poslancov.
Ako ďalšiu schvaľovali žiadosť p. Plačku o umiestnenie stánku rýchleho občerstvenia za
mestským múzeom. 10 poslancov hlasovalo za, 1 bol proti a 2 sa zdržali hlasovania.
Ing. Slavík ďalej informoval o žiadostiach na kúpu pozemku pod garáže na ul. Štefánikovej
a žiadosti zobrali 13 hlasmi poslanci na vedomie.
Stanovisko rímskokatolíckej cirkvi - farnosti Ilava k žiadosti mesta o odpredaj pozemku v lokalite
„Za Medňanskou", zobrali poslanci 13 hlasmi na vedomie.
Kúpu pozemku pod DK Ilava od p. Karolíny Murínovej poslanci 13 hlasmi schválili, kvôli
vysporiadaniu pozemkov pod DK. Žiadosť Ilfesu, Ing. Petra Štefanca a Romana Kalusa
o odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý sa nachádza v areáli Obchodnej akadémie,
zobrali poslanci na vedomie 13 hlasmi. Majetkové oddelenie predložilo zastavovací plán firmy
INVESTIL, ktorým je riešená zástavba na pozemkoch vo vlastníctve mesta a za účelom zriadenia
sídla uvedenej firmy, ktorý zobrali poslanci 13 hlasmi na vedomie.
Žiadosť Márie Markovičovej o odkúpenie nájomného bytu do vlastníctva zobrali poslanci
13 hlasmi na vedomie. Keďže sa jedná o druhého nájomcu, nie je možné odpredať byt
v zostatkovej cene, ale za cenu trhovú.
Žiadosť p. Ladislava Janečka o odkúpenie časti pozemku za účelom výstavby polyfunkčného
objektu, poslanci 11 hlasmi zamietli a 2 sa zdržali hlasovania.

16. ILFES, stratégia pre budúce obdobie

Ing. Slavík podal informáciu ILFES-u, o potrebe investícií do tepelného hospodárstva pre budúce
obdobie, ktorá bude riešená po dopracovaní ekonomických analýz. 13 hlasmi zobrali poslanci
informáciu na vedomie.

17. Požiadavky Sociálno-bytovej komisie

Poslankyňa Jurenová predložila návrh na zrušenie uznesenia č.3/2007, ktorým sa odsúhlasilo
vyplatiť darcom krvi odmeny a to z dôvodu, že darcovia sú bezplatní a nemali by brať finančné
príspevky, ale mali by sa im poskytnúť vitamíny, ovocie, vecné dary.
Za zrušenie uznesenia hlasovalo 12 poslancov za, 1 bol proti.
Za poskytovanie vecných darov hlasovalo 12 poslancov a 1 sa zdržal.

18. Umiestnenie Telefónneho zákazníckeho centra SSE v zádverí vstupu do MsÚ

Prednosta MsÚ poinformoval o zriadení telefónneho zákazníckeho centra SSE pre občanov za
účelom bližšieho kontaktu pri vybavovaní a reklamáciách so Slovenskými elektrárňami. Poslanci
13 hlasmi schválili umiestnenie zákazníckeho centra SSE.

19. Podpisy družobných zmlúv s mestami Mikolow a Klimkovice

Prednosta MsÚ informoval o príprave zmlúv s družobnými mestami Mikolow a Klimkovice.
Zdôraznil, že pre prípad čerpania prostriedkov z Eurofondov je nutné mať takúto spoluprácu
zdokumentovanú. Poslanci 11 hlasmi schválili, dvaja boli neprítomní.

20. Podpis družobnej zmluvy s mestom Vizovice
Primátor informoval, že ide o cezhraničnú spoluprácu a že tiež je možnosť čerpať prostriedky
z Eurofondov. 10 hlasmi poslanci schválili, 3 boli neprítomní.

21. Informácia o  družobných návštevách Mikolow - 1. decembra 2007,
príchod delegácie 25. a 26. januára 2008 - Gyor

Prednosta MsÚ informoval o účasti delegácie mesta Ilava na výstave poľských impresionistov
v Mikolowe, kde boli dohodnuté i  výstavy ilavských výtvarníkov v Mikolowe a Klimkoviciach.
Oznámil, že 25. a 26. januára 2008 nás navštívi delegácia z mesta Gyor.
10 prítomných poslancov zobralo informáciu na vedomie.

22. Plán porád poslancov a MZ na rok 2008

Prednosta MsÚ podal informáciu o zasadnutiach a poradách MZ v roku 2008, o čom obdržali
všetci poslanci písomnú informáciu. Poslanci schválili plán porád a MZ 12 hlasmi, 1 bol neprítomný.

23. Príspevok na koncoročné odmeny pre TSM Ilava, odmeny volených zástupcov Mesta
Ilava

Ing. Štefan Daško vyzdvihol prácu TSM Ilava a navrhol, aby im bol zvýšený príspevok o 81 tis.
Sk vrátane odvodov. Všetci poslanci boli za poskytnutie príspevku.
Ďalej navrhol odmeny poslancom, ktorí sa snažili osobitným prístupom napomôcť k rozvoju
mesta. Poslanci 12 hlasmi schválili tieto odmeny, 1 sa zdržal.
Zástupca primátora Ing. Mário Hrubý navrhol ročnú odmenu HK Ing. Tichému vo výške
100% jeho tarifného platu. Poslanci 12 hlasmi schválili navrhovanú odmenu, 1 sa zdržal.
Ďalej navrhol ročnú odmenu primátorovi mesta vo výške 100% jeho mesačného tarifného
platu. Poslanci 13 hlasmi schválili odmenu primátorovi mesta.

24. Diskusia

Zástupca primátora Ing. Mário Hrubý sa vyjadril, že sa so svojou odmenou podelí s pracovníkmi,
ktorí pracovali na web stránke. Poslankyňa Bakošová sa tiež vyjadrila, že svoju odmenu
poskytne zamestnancom TSM, ktorí vypomáhali pri realizácii vianočnej ozdoby. Ďalej navrhla,
aby pracovníci DK mali pohyblivú pracovnú dobu a zároveň poďakovala všetkým pracovníkom
MsÚ a DK za dobrú spoluprácu v roku 2007.
Primátor mesta Ing. Štefan Daško prehlásil, že 30 tis. Sk zo svojej odmeny venuje na
rekonštrukciu strechy rímsko-katolíckeho kostola v Ilave, a tiež poďakoval všetkým
zamestnancom a spolupracovníkom za spoluprácu a poprial im príjemné prežitie vianočných
sviatkov.

Ing. Fusková vyzvala poslancov, aby odovzdali do 14.12.2007 dochádzku.

Ing. Tichý požiadal o schválenie Plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2008. Poslanci mu
13 hlasmi plán činnosti schválili.

Pán Holba Ľubomír informoval o činnosti Mestskej Ligy malého futbalu.

Za ukončenie diskusie hlasovalo 12 prítomných poslancov, 1 bol neprítomný.

25. Uznesenie

Uznesenie prečítala predsedníčka návrhovej komisie pani poslankyňa Matovičová, spolu
s doplnkami a návrhmi. Uznesenie poslanci 13 hlasmi schválili.

26. Záver

Na záver primátor mesta poďakoval všetkým prítomným poslancom a občanom, ktorí boli trpezliví a vydržali až do úspešného konca rokovania MZ. Poprial všetkým spokojné sviatky.

 


Ing. Štefan Daško
Primátor mesta
   
     
Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ
   
     
  Zapisovateľka: Andrea Juríčková
     
  Overovatelia:
Mgr. Dubčák Karol
Bc. Tibor Turza