Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 26.02.2008

Dátum: 03.03.2008 | Súbor na stiahnutie: pdf z_pisnica_26.02.08.pdf (0,24 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Ilava konaného 26.02.2008
v Kultúrnom dome
Ilava

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
4. Ocenenie úspešných žiakov a pedagógov
5. Kontrola uznesení
6. Požiadavky komisií pri MZ v Ilave
7. Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku mesta do správy - ZŠ
8. Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku mesta do správy - ZUŠ
9. Spolupráca s TV Považie
10. Transfery finančných prostriedkov neziskovým organizáciám na základe ich žiadosti
11. Požiadavky MsV Mesta Ilava
12. Zaradenie investície vodohospodárskych a protipovodňových úprav korýt Podhradského a
Porubského potoka z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu roku 2008
13. Schválenie zadania ÚPN Mesta Ilava
14. Diskusia
15. Uznesenie
16. Záver

1. Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor, ktorý privítal
poslancov a občanov a oboznámil ich s programom rokovania dnešného Mestského
zastupiteľstva.

2. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Karol Dubčák, Bc. Tibor Turza a Helena Matovičová.
10 poslancov bolo za a 3 poslanci sa zdržali hlasovania.

3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Jana Zobeková.
Poslanci návrh 13 hlasmi schválili.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: pani Ľudmila Hujová a Ivan Slámka.
11 poslancov bolo za a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

4. Ocenenie úspešných žiakov reprezentujúcich mesto

Pán primátor na dnešné zasadnutie pozval žiakov ZŠ a ich pani učiteľky, ktorí naše mesto
vzorne reprezentovali v okresných súťažiach - matematickej, geografickej olympiáde a vo
futbale a obsadili pekné umiestnenia za čo im vyslovil úprimné poďakovanie.

5. Kontrola uznesení

Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ predniesol
Ing. Jozef Tichý, ku ktorej nemali poslanci vážnejšie pripomienky.
Ing. Mário Hrubý, zástupca primátora mal pripomienku ku chybe v texte a k likvidácii
drevín, orezania konárov, kde úloha ešte trvá.
Správa je prílohou k zápisnici.
Poslanci 13 hlasmi správu schválili.

6. Požiadavky  komisií pri MZ Ilava        

Ing. Štefan Daško, primátor vyzval Ing. Slavíka, aby predniesol žiadosti z Finančno-
majetkovej komisie.
Ing. Slavík, predložil žiadosti:
-  Odpredaj pozemku mesta par. KN č. 888/2 pri Obchodnej akadémii Ilava

O tento pozemok prejavil záujem Ing. Peter Štefanec, bytom Dubnica nad Váhom  na
výstavbu RD  za kúpnu cenu 430,-- Sk za 1m². Ďalším záujemcom bola fy ILFES s. r. o.
Ilava za účelom výstavby bytového domu. Cenu pozemku rešpektujú takú akú určí
vlastník pozemku. Ďalším záujemcom je fyzická osoba Roman Kalus, bytom Ilava
na výstavbu RD za cenu 500,-- Sk za m².
Tieto žiadosti boli prerokované na stavebnej  a Finančno-majetkovej komisie a bola
stanovená cena 500,-- Sk za m²s  podmienkou záložného práva v prospech mesta.
Pozemok parc. KN č. 888/2 bude odpredaný p. Romanovi Kalusovi, pretože ponúka            
najvyššiu cenu. V návrhu na uznesenie sú uvedené dve podmienky za ktoré mu bude
pozemok odpredaný.
p. Hujová, poslankyňa -  mala pripomienku, či by tam nemohla byť dopísaná aj jeho manželka.
Ing. Slavík, nie je  dôvod na to, aby tam bola aj jeho manželka, pozemok kupuje sám ako   
fyzická osoba, zákony to umožňujú.
Poslanci odpredaj pozemku pánovi Kalusovi schválili 13 hlasmi.

- Odpredaj nehnuteľnosti pozemku parc. KN-C č. 1133/1, 2fy INVESTIL pre vlastnú potrebu.

Ing. Slavík - odpredaj tohto pozemku bol prerokovaný na komisii stavebnej a Finančno- 
majetkovej. Firma na tomto pozemku uvažovala  s výstavbou radových  garáží, nakoľko nebol
záujem zo strany občanov, firma sa rozhodla pozemok využiť pre vlastnú potrebu
– skladovanie, parkovanie.

p. Milan Pagáč, poslanec – už v minulosti bol proti výstavbe garáži v tejto lokalite, budú
tam stáť ďalšie hangáre. Mohol by tam byť park – zeleň, ktorý by lepšie pôsobil. Firma
nám mala predložiť podrobnejšiu štúdiu. Nebude to pekný obraz Ilavy, je proti tomu.   
p. Ivan Slámka, poslanec mal dotaz či je to v súlade s ÚPN mesta a či cena 300,-- Sk je
adekvátna a výhodná pre mesto.
 
Ing. Slavík –
drží sa  záverov stavebnej a Finančno-majetkovej komisie.
Ing. Janušek – odpredaj tohto pozemku bol prerokovaný na porade poslancov. Tento
pozemok nie je vhodný na výrobu, ale na odstavné a dopravné plochy. V ÚPN sa to musí
zmeniť o čom je fy INVESTIL informovaná. Čo sa týka  vytvorenia zelene a parku, myslí
si, že to nie je vhodné riešenie, pretože blízko je komunikácia a železnica.
Ing. Daško, primátor túto lokalitu sme už riešili viackrát, problém bol aj s dopravným
napojením. Firma INVESTIL mala prerobiť štúdiu.
p. Slámka, poslanec mal pripomienku keď bude hlasovať za, či neporuší zákon
Ing. Janušek –firma INVESTIL požiada o zmenu funkčného využitia z dopravných plôch
na výrobu v ÚPN.
p. Holba, občan mal pripomienku ako to bude riešené so železnicou a s podjazdom,
pretože keď to tam firma zastavia bude zaplavovať ul. Záhradnícku.
Ing. Janušek – pozemok nebude odpredaný až úplne ku križovatke, vstup bude trocha    
ďalej.Firma INVESTIL má vydané stavebné povolenie na radové garáže, kde sa vyja-
drovali aj Železnice SR. Pre nezáujem o garáže uvažuje s takýmto využitím pozemku.
Ing. Daško, primátor jednou z podmienok odpredaja pozemku je, že  ak kupujúci
nepredloží v termíne do 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy právoplatné stavebné
povolenie na  výstavbu areálu pozemok sa vracia mestu.
p. Bezecný, poslanec -  na tomto pozemku bol vždy neporiadok, keď to niekto chce   
zveľadiť tak sme proti tomu? Popredávali sa lukratívne pozemky za ktoré sme zdvihli ruky
a teraz sú problémy.
Ing. Daško, primátor dal hlasovať o odpredaji pozemku fy INVESTIL:
8 poslancov  je za, 2 proti a 2 sa zdržali hlasovania, 1 poslanec bol neprítomný 

-Žiadosť o zrušenie vecných bremien JUDr. Márie Zimanovej a Mária Zimana

Ing. Hrubý,
zástupca primátora mal pripomienku či je dobre, aby sa mesto
vzdalo vecného bremena, vlastník jedného  z polyfunkčných domov tým pádom nebude
mať prístup ku garáži, či je to nutné momentálne to riešiť.
Ing. Janušek – žiadatelia, teda siedmi majitelia pozemkov majú vydané právoplatné
územné rozhodnutie na výstavbu garáže, ktoré bolo manž. Petrykowskimi napadnuté.
Manž. Petrykowski podali podnet na preskúmanie právoplatného rozhodnutia Krajského
stavebného úradu v Trenčíne mimo odvolacieho konania na Ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja SR. Ministerstvo potvrdilo právoplatné rozhodnutie Krajského
stavebného úradu.
p. Hujová, poslankyňa mala pripomienku, či si podali i ostatní vlastníci žiadosť o
stavebné povolenie.  Žiada, aby v uznesení táto žiadosť bola presunutá do bodu berie
na vedomie. Prístup ku garážam je pre všetkých vlastníkov.
Ing. Hrubý, zástupca primátora ak sa mesto vzdá vecného bremena, majú úplne
odrezanú cestu. Je treba to prejednávať komplexne.            

Primátordal hlasovať, kto je za zrušenie vecného bremena: JUDr. Mária Zimanová
1 poslanec je za, 5 proti a 6 sa zdržalo hlasovania, 1 poslanec bol neprítomný
           
Primátor dal hlasovať, kto je za zrušenie vecného bremena: Mário Ziman
1 poslanec je za, 5 proti a 6 sa zdržalo hlasovania, 1 poslanec bol neprítomný

Žiadosti o zrušenie vecného bremena JUDr. Márii Zimanovej a Mária Zimana neboli
schválené.

- Žiadosť Ivetty Jarolímkovej, bytom Ilava Ul. Hviezdoslavova o pozemok pod garáž
  na Ul. Štefanikovej

Poslanci zobrali 12 hlasmi žiadosť na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný.
 - Zrušenie bodu B/12 uznesenia č. 11/2007 zo zasadnutia MZ od zámeru umiestnenia
stánku rýchleho občerstvenia na pozemku parc. KN č. 1009 žiadateľa Jaromíra
Plačka.

Poslanci boli 12 hlasmi za zrušenie bodu B/12 Uzn. č. 11/2007, 1 poslanec nebol prítomný
Ing. Slavík informoval poslancov o odkúpení pozemku pod budovu DK Ilava od pani
Murinovej.  Je pripravená zmluva na podpis. Čo sa týka odpredaja pozemkov Železniciam,
zmluvy boli zaslané a finančné prostriedky by mali byť do 30. 3. 2008 na účte mesta.

Ing. Podmajerská Eva, Ved. E.O. MsÚ informovala poslancov o nasledovných
žiadostiach:

-Žiadosť TSM Ilava o zmenu rozpočtu TSM – navýšenie finančného príspevku o
1 300 tis. SK.

 Doporučuje poslancom toto navýšenie schváliť. TSM predložia vyúčtovanie za tieto        
 faktúry.
 Poslanci 13 hlasmi schválili navýšenie rozpočtu.

 7. a 8. Dodatky č. 1 k Zmluvám o zverení majetku mesta do správy – ZŠ, ZUŠ

 Prechodom na nové účtovníctvo sú vypracované dodatky k zmluvám so ZŠ, ZUŠ, kde
 majetok bude odpisovať mesto.
Poslanci 13 hlasmi schválili dodatok k Zmluve so ZŠ.
Poslanci 13 hlasmi schváli dodatok k Zmluve so ZUŠ.

 9. Spolupráca s TV Považie

 Ing. Podmajerská, Ved. E. O. informovala poslancov o tom, že vedenie mesta
 dostalo ponuku na spoluprácu s TV Považie – regionálna televízia na propagáciu
 mesta. Za túto spoluprácu žiadajú mesačne 15 tis. Sk, čo by ročne predstavovalo sumu
 180 tis. Sk ročne, ktoré treba schváliť z rozpočtu mesta.

 Pán primátor informoval poslancov, že ak sa spolupráca neschváli, TV Považie nebude     
 o Meste Ilava vysielať.          

 Ing. Podmajerská – informovala, že Finančno-majetková komisia túto žiadosť        
 nedoporučuje  schváliť, pretože v rozpočte mesta nie sú na to vyčlenené finančné   
 prostriedky.

 Primátor dal hlasovať, kto je za  spoluprácu  s TV Považie:

 Nikto nebol za,1 poslanec sa zdržal hlasovania, 12 poslancov bolo proti.

 10. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov na transfery obč. združeniam a
        spoločenským organizáciám

 Ing. Podmajerská informovala poslancov o žiadostiach obč. združení a spoločenských  
 organizácii a o prerozdelení finančných prostriedkov týmto inštitúciám. Žiadosti z NsP Ilava
 z rehabilitačného oddelenia o finančný príspevok nemôžme vyhovieť,  pretože NsP nemá
 uhradené pohľadávky voči mestu na dani z nehnuteľnosti a na   komunálnom odpade, takže
 podľa VZN nemajú na to nárok. Všetky organizácie majú transfery za minulý rok
 vyúčtované.

 Z rezervy transferov sa vyčlenení čiastka 30 tis. Sk na nákup  mikroportov pre DK. 

p. Slámka, poslanec -obdivuje takých ľudí, ktorí také niečo ako je muzikál Soľ nad zlato
vytvoria, treba ich podporiť.
Poslanci  13 hlasmi schválili prerozdelenie transferov a zakúpenie mikroportov do DK.

Ing. Štefan Daško, primátor mesta informoval prítomných o situácii v MŠ Klobušice.
Poklesol počet detí a náklady na 1 dieťa predstavujú cca 91 tis. Sk, čo v MŠ Ilava je  asi
40 tis. Sk. Riaditeľka MŠ Ilava vypracovala analýzu z ktorej vyplýva, že do priestorov MŠ
Ilava sa zmestí 120 detí. Po zápise detí v septembri 2008 sa uvidí koľko detí bude
prihlásených.  Pripravuje sa nový zákon, kde počet detí by mal byť nižší ako doteraz, takže  
deti z MŠ Klobušice by nemohli byť premiestnené do Ilavy.

 Ing. Hrubý, zástupca primátora táto problematika bola prerokovaná aj na Mestskom
 výbore Klobušice, ktorý je za zachovanie škôlky. Rozhodnutie musí byť
 vykonané na základe reálnych čísiel, treba riešiť využitie objektu, ale nie predajom iba
 prenájmom.

 Ing. Daško, primátor- je veľký nepomer nákladov na dieťa v MŠ Ilava a Klobušice, musíme
 sa zamýšľať ako ďalej, ako využiť škôlku v Klobušiciach. Budeme komunikovať s vedením
 MŠ, občanmi, s rodičmi. Ďalej informoval poslancov, že MŠ Klobušice by spĺňala  podmienky
na vypracovanie projektu z EU na získanie finančných prostriedkov na   rekonštrukciu,
pretože má vysporiadaný pozemok, čo MŠ Ilava nespĺňa, nemá vysporiadaný  pozemok a
keď vlastníci chcú odpredať pozemok tak je to za veľmi vysokú cenu, ktorú mesto nemôže
akceptovať. Obdobná situácia je aj s DK.

 p. Poliak, občan -  mal dotaz, či v MŠ Klobušice sú  umiestnené deti iba z Ilavy, alebo aj
 z okolitých obcí .
 Poslanci 13 hlasmi  zobrali  analýzu nákladov MŠ Klobušice na vedomie.
 Poslanci  ukladajú vedeniu mesta pokračovať v ďalšom  riešení využitia MŠ Klobušice, čo
 13 hlasmi schválili.

 Ing. Daško, primátor informoval poslancov o tom, že  pracovníčka ekonomického                    
 oddelenia pani Gelnárová  Elena, zapisovateľka Finančno-majetkovej komisie, odchádza
 do starobného dôchodku a navrhuje namiesto nej Ing. Podmajerskú Evu.

 Za Ing. Podmajerskú, ktorá je v  Školskej komisii  navrhuje Ing. Bartekovú Alžbetu.
Poslanci 12 hlasmi  schválili za zapisovateľku  Finančo-majetkovej komisie 
 Ing. Podmajerskú, 1 poslanec nebol prítomný.

 Poslanci 12 hlasmi schválili za zapisovateľku školskej komisie Ing. Bartekovú, 1 poslanec
 nebol prítomný.

 Ing. Janušek, Ved. odd. výstavby a ŽP informoval poslancov, o grante na “Rekonštrukciu   
 ZŠ Ul. Medňanská” z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Projekt je vypracovaný  
 v rozsahu pre stavebné povolenie. Vyšli nové kritéria kde treba k žiadosti predložiť aj
 vykonávací projekt,  na žiaka vychádza 30-70 tis. Sk, čo predstavuje sumu  necelých
38 mil. Sk. Ďalej predložil zmenu rozpočtu na zabezpečenie realizačného projektu a
energetického auditu pre grantový projekt “Rekonštrukcia ZŠ Ul. Medňanská”, presun
600 tis.,- Sk na projektovú dokumentáciu podľa predloženého zmenového listu.
Poslanci 13 hlasmi schválili zmenu rozpočtu pre grantový projekt.    

Žiadosť OA Ilava o refundáciu nákladov súvisiacich s technickým zhodnotením
budovy č. 822 na Ul. Medňanskej

Ing. Slavík, pracovník majetkového oddelenia predložil žiadosť Obchodnej akadémie Ilava
Ul. Hviezdoslavova o refundáciu nákladov s technickým zhodnotením budovy. OA  
zveľadila priestory. Finan. prostriedky išli od zriaďovateľa a z  príspevkov od rodičov
žiakov. Pri odchode OA na Ul. Hviezdoslavovu zanechali žalúzie a žiadajú, aby im finančné  
prostriedky za  tieto žalúzie boli refundované.

Poslanci 13 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie a žiadosť bude prerokovaná na ďalšom
zasadnutí MZ.

Žiadosť Špeciálnej základnej školy o delegovanie poslanca MZ do Rady ŠZŠ Ilava

Pán primátor informoval poslancov, že doteraz v tejto rade pracoval pán poslanec Milan
Pagáč a  navrhuje ho opäť a dal hlasovať:

10 poslancov je za, 1 sa zdržal hlasovania, 2 poslanci neboli  prítomní.

Oznámenie o vzdaní sa členstva predsedu komisie pre šport p.  Tibora Turzu a  členov
Milana Gabču a Kamila Horáka.

Poslanci berú na vedomie vzdanie sa členstva predsedu športovej komisie a dvoch členov.
11 poslancov je za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 poslanec nebol prítomný.

Ing. Daško, primátor navrhuje za predsedu športovej komisie Ing. Mária Hrubého
a dal hlasovať o jeho návrhu:
12 poslancov je za, 1 sa zdržal hlasovania.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ informoval poslancov o tom, že treba schváliť presné   
znenie   uznesenia k žiadosti na granty, pretože to pôjde ako príloha k žiadosti ku grantom
v bode B – 1, 2, 3 uznesenia z dnešného MZ.
Primátor mesta dal hlasovať, kto je za text uznesenia v časti schvaľuje- bod 1, 2, 3.
13 poslancov odsúhlasilo text uznesenia pre granty.

Informácia od  spoločnosti LIDL o pokračovaní v ich investičnom zámere v Meste Ilava
Ing. Daško, primátor informoval o tom, že po meste sa šírili informácie, že LIDL odstúpil   
od  investičného zámeru v našom meste, čo sa nezakladá na pravde. Oboznámil ich
so stanoviskom  spoločnosti LIDL o pokračovaní v investičnom zámere. Poslanci 13 hlasmi   
berú na vedomie stanovisko spoločnosti LIDL.

 11. Požiadavky MsV Mesta Ilava

 Primátor mesta vyzval jednotlivých predsedov mestských výborov do diskusie:
 Ing. Hrubý, predseda MsV Klobušice MsV mal požiadavku, aby bol daný do pôvodného
 stavu chodník pri firmu VISTEON, ktorá ho rozkopala.

 p. Holbová, predsedníčka MsV  Iliavka majitelia rekreačných chát v Iliavčanskej doline
 vysádzajú okrasné dreviny  v blízkosti hlavnej cesty. Rozmáha sa vývoz komunálneho
 odpadu  v Iliavčanskej doline. Ak sa nájde majiteľ treba mu uložiť pokutu 5000,-- Sk. Treba
 vyvolať rokovanie s chatármi.

 Ing. Daško, primátor – v návrhu na uznesenie v časti ukladá navrhuje uložiť vedeniu
 mesta a   HK upozorniť príslušné inštitúcie na tento stav - Slovenskú správu ciest.
 
Poslanci 12 hlasmi  schválili návrh primátora, 1 poslanec nebol prítomný.

     Informácia o prenájme reklamných plôch – záväzne zmluvy s firmami:

 VISTEON – 450 tis.- Sk
 INDUPOL – 250 tis.- Sk
 DCA Park -  200 tis.- Sk

 Poslanci 13 hlasmi zobrali informáciu na vedomie.

 12. Zaradenie investície  vodohospodárskych  protipovodňových úprav korýt 
 Podhradského a Porubského potoka z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu            
 na rok 2008

 Primátor mesta informoval poslancov o tom, že na základe našej požiadavky ohľadne       
 úpravy   koryta Porubského a Podhradského potoka, Slovenský vodohospodársky
 podnik použije finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume cca 39 mil. Sk, ktoré
musí preinvestovať v tomto roku. Poďakoval za pomoc pri vybavovaní týchto finančných
 prostriedkov pánovi Vankovi,  poslancovi VÚC Trenčín a pani Belásovej, poslankyni
 NR SR.
 Poslanci 13 hlasmi zobrali túto informáciu na vedomie.

13. Schválenie zadania ÚPN Mesta Ilava

Ing. Janušek, ved. odd. výstavby a ŽP informoval prítomných o tom, že mesto získalo
z EÚ 1 900 tis. Sk na vypracovanie nového ÚPN mesta. Od roku 1995 bolo prijatých 7
zmien a  doplnkov, čo strácalo prehľadnosť. Verejnosť bola o spracovaní nového ÚPN
informovaná.  Mesto získalo pripomienky od občanov, teda fyzických osôb aj
organizácii štátnej správy,  ktoré boli prehľadne spracované. V mesiaci august 2008, by
mal byť tento ÚPN schválený.  V starom ÚPN boli veľké lokality na HBV a IBV, na ktoré
musel byť spracovaný ÚPN zóny,  čo je veľmi zdĺhavé aj pre mesto aj investorov.
V novom ÚPN sme od tohto  upustili, vypracovanie urbanistickej štúdie je jednoduchšie.
Návrh ÚPN bude finálny  produkt. Zadanie podlieha preskúmaniu nadriadeného orgánu a
to KSÚ Trenčín. Dnes sme dostali posúdenie od Krajského stavebného úradu, ktorý ho
doporučuje schváliť.

p. Milan Pagač, poslanec nevidí tu pripomienku PZ Borokové, aby boli zachované
migračné koridory pre lesnú zver.

Ing. Janušek -  táto pripomienka bola ešte pred spracovaním zadania. Tieto pripomienky
budú zohľadnené v návrhu ÚPN.  

Poslanci 13 hlasmi schválili zadanie ÚPN Mesta Ilava.
Poslanci 13  berú na vedomie stanoviská  právnických a fyzických osôb k zadaniu
obstarávateľa.

 14. Diskusia 

Ing. Slavík– informoval poslancov o pokračovaní  vybavovania agendy výstavby bytov 
V lokalite “Za Medňanskou” a v lokalite “Za sv. Jánom”. Medňanská je dobrá loka-
lita, firma SPARK už má vykúpene pozemky a požiadala  o vydanie územného rozhodnutia.  
Nakoľko ešte nie je  schválený nový ÚPN mesta, musel by byť na túto lokalitu vypracovaný
ÚPN zóny, a v starom ÚPN sú v záväzných reguliach 4 nadzemné podlažia a  bytovky
by mali byť 6  podlažné. Takže územné rozhodnutie je pozastavené. Keď bude v auguste
schválený nový ÚPN  firma SPARK bude mať vydané ÚR a môže pripravovať podklady
pre stavebné povolenie. Čo sa týka lokality “Za sv. Jánom” je vypracovaná ÚPN zóny, ale
investor JMD ktorý má o to záujem ma  vypracovanú svoju štúdiu.
Ing. Janušek- informoval poslancov, že sa zúčastnil jednania pozemkových úprav
s Geodetikou  Senica  v Klobušiciach. Mesto vlastní pozemky Na Kopánke o veľkej
výmere.

Nevysporiadané  pozemky v správe SPF o výmere cca 1,5 ha môže mesto vymeniť
za pozemky Na Kopánke a  týmto by sa mesto stalo vlastníkom pozemkov Za sv. Jánom, čo  
by bolo pre mesto prínos. Ďalej  informoval, že ÚPN zóny Za sv. Jánom je pred schválením.
Mesto na to vynaložilo nemalé  finančné prostriedky cca 450 tis. Sk. Firma JMD TRADE
žiada o zmenu ÚPN zóny, čo  pre mesto nie je vhodné a muselo by sa vracať o dva kroky
späť.            

p. Slámka Ivan, poslanec – mal otázku, či v lokalite Medňanská sa uvažuje aj s výstavbou
rodinných domov.

Ing. Janušek - podľa doteraz platného ÚPN mesta je tam plánovaná HBV a smerom na
Lašteky  je plánovaná IBV. Rímsko- katolícka cirkev Ilava podala žiada o zmenu a to
na RD.

Poslanci 13 hlasmi berú na vedomie informáciu o aktivitách týkajúcich sa bytovej výstavby
 “Za Medňanskou” a “Za sv. Jánom”.

p. Slámka Ivan – mal otázku, aké vody môžu odtekať z výrobnej haly Indupolu do kanála       
Váhu, keď 10 dní nepršalo a  v závode sa nepracovalo.

Ing. Janušek – Indupol je v skúšobnej prevádzke, nachádza sa tam biofilter, ktorý sa musí
vlhčiť. Monitoring – meranie znečistenia ovzdušia by malo byť na zobrazovacom panely   
na  verejne prístupnom mieste. Zariadenie malo byť certifikované Ministerstvom ŽP, ktoré
sa  vyžaduje len pri veľkých znečisťovateľoch ovzdušia, čo Indupol nie je. Bolo zvolené
iné  zariadenie, ktoré spĺňa účel merania organického uhlíka.

p. Bakošová Viola – mala pripomienku  k umiestneniu tašiek v oknách na hoteli
Moravec,  ktoré  je veľmi neestetické v centre mesta, žiada Ing. Tichého o nápravu. Ďalšiu
pripomienku mala k  umiestneniu Pipi grilu v centre mesta, teda v blízkosti pamätníka a
aký  je mesačný nájom.

Ing. Tichý Jozef, HK -  majiteľ hotela je o tom informovaný, prisľúbil, že urobí nápravu, s
bývajúcimi sa veľmi ťažko dohodne. Čo sa týka premiestnenia Pipi grilu majiteľ je viazaný
na elektriku.

Ing. Slavík Jiří – občania si túto službu pochvaľujú, stánok bude premiestnený z druhej
strany  ako sa ide do väznice. Podľa VZN platia za 1m²10,-- Sk na deň.

Ing. Straňák Ján, poslanec – mal otázku, ako to bude fungovať, keď tam prídu
s väzňami.

Mgr. Dubčák Karol – nie je vhodné, aby stánok stál po sochou, mohol by byť
premiestnený  napr. oproti predajne GLOVER.

Ing. Janušek Stanislav – takéto riešenie nedoporučuje, pretože sú tam palisády a je tam
obojsmerná premávka. Stánok môže byť umiestnený tam, kde bol kedysi novinový stánok.

Ing. Hrubý Mário -  navrhuje, aby na ďalšom MZ sa poslanci zaoberali dvoma
dôležitými bodmi a to:

- plochy pre oddych a šport
- znečisťovanie prostredia  a verejných priestranstiev zvieratami – psami.

Je treba zaoberať sa stavom v akom sa nachádza ZŠ, situácia je veľmi vážna, malo by
do toho  vstúpiť aj mesto. Úroveň školy ide dole.

p. Hujová Ľudmila -  komisia školstva je iba poradným orgánom,  my môžme iba
odporučiť, myslí si, že pani zástupkyňa školy to má pod kontrolou.
Občan z mestskej časti Klobušice mal pripomienku k uzneseniu o finančnej odmene, alebo
vecnom dare pre darcov krvi. Keď malo dôjsť k realizácii uznesenia bolo zrušené.  Rad by
vedel ako to je, či darcovia dostanú finančnú odmenu, alebo vecný dar.

Ing. Daško, primátor – malo by to byť morálne ocenenie, z  jeho fondu by to mohol riešiť
skromným vecným darom.
Nakoľko nikto nemal žiadne pripomienky do diskusie primátor dal hlasovať o ukončení 
diskusie.

Poslanci 13 hlasmi ukončili diskusiu.

15. Uznesenie

Návrh na uznesenie s doplňujúcimi návrhmi predložil Mgr. Dubčák Karol.
Poslanci návrh na uznesenie schválili 13 hlasmi, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania.

16. Záver

Ing. Daško, primátor poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie MZ ukončil.
       

Ing. Štefan Daško
Primátor mesta
   
     
Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ
   
     
  Zapisovateľka: Jana Zobeková
     
  Overovatelia:
Ľudmila Hujová
Ivan Slámka