Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 22.04.2008

Dátum: 26.04.2008 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_22.4.08.pdf (0,34 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Ilava konaného 22.04.2008
v Kultúrnom dome Ilava

Program riadneho MZ:   

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Správa HK k záverečnému účtu za rok 2007
6. Požiadavky komisií pri MZ v Ilave
7. Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 4/2004 Knižničný poriadok Mestskej

knižnice  v Ilave.
8. Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 2/2006 Zásady hospodárenia a nakladania

s majetkom mesta Ilava.
9. VZN č. 1/2008 Štatút mestskej knižnice
10. Úprava platu HK a primátora mesta vzhľadom na oznámenie priemernej   
nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického  
úradu   SR za   predchádzajúci kalendárny rok.
11. Delegovanie poslanca M. Pagáča  do Rady školy  pri   Obchodnej  akadémii   

v Ilave.
12. Požiadavky MsV Mesta Ilava
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver

1. Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Mário Hrubý, zástupca primátora Mesta Ilavy, ktorý privítal všetkých prítomných. V úvode MZ zástupca primátora ospravedlnil primátora Mesta Ilavy Ing. Štefana Daška, ktorý sa zúčastnil na služobnej ceste v Györi. Ing. Hrubý prečítal program a dal o ňom hlasovať.

Poslanci 13 hlasmi program odsúhlasili.

2. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí za predsedu poslanec Bc. Turza a za členov poslanec Slámka a pani poslankyňa Matovičová. Poslanci 10 hlasmi hlasovali za, 3 sa zdržali hlasovania.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Andrea Juríčková.

Poslanci návrh 13 hlasmi schválili.

Za overovateľov boli navrhnutí pani poslankyňa Hujová a pán poslanec Bezecný. Poslanci návrh 11 hlasmi schválili, 2 sa zdržali hlasovania.                                                                                                     

4. Kontrola uznesení

Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho MZ ( 1/2008 ) predniesol  Ing. Jozef Tichý. K správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. Poslanci správu o kontrole uznesení z predchádzajúceho MZ zobrali na vedomie. Správa je prílohou zápisnice.

5. Správa HK k záverečnému účtu za rok 2007

 Ing. Tichý prečítal stanovisko k záverečnému účtu mesta Ilava za rok 2007 a podal obsiahlu správu k záverečnému účtu mesta. MZ zobralo prednesenú správu na vedomie.

6. Požiadavky komisií pri MZ v Ilave

 Zástupca primátora dal slovo Ing. Slavíkovi, aby predniesol žiadosti, ktoré prišli na mesto. Ing. Slavík ako prvé predniesol žiadosti, ktoré sa berú na vedomie a následne žiadosti, ktoré sa schvaľovali:

-Žiadosť fyzickej osoby Erika Pučkovicová, bytom Štefánikova 362/10, 019 01 Ilava o odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a  to pozemku KN – C parc.  č. 892 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 282m² za účelom výstavby garáže na Ul. Šte- fánikovej. Poslanci zobrali túto žiadosť na vedomie.

- Doplnenie žiadosti fyzických osôb Katarína Žideková, bytom 018 64 Košeca s. č. 70            a RNDr. Valentína Leová, bytom Medňanská 518/1-3, 019 01 Ilava, ktorou uvedené fyzické osoby doplnili pôvodnú žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku KN - E parc.  č. 248 v k. ú. Ilava o návrh kúpnej ceny. Poslanci zobrali na vedomie.

- Žiadosť  právnickej  osoby  ILFES s.r.o., so sídlom Štúrova 753/68,019 01 Ilava o vyja- drenie sa k problematike prevádzkovania prieduchového komína kotolne na Ul. Štúrovej. Poslanci zobrali na vedomie.

- Nadobudnutie nehnuteľnosti a to dielu č. 4 o výmere 28 m2 pozemku KN – E parc.  č.  5054/509 – ostatné plochy o výmere 19 412 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV  č. 1686 v k. ú. Ilava od SR – Slovenského pozemkového fondu  a to bezodplatným prevodom. Poslanci zobrali na vedomie.

- Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku  KN-C parc. č.1247 – zastavané  plochy  a  nádvoria  o  výmere  28  m², zapísaného  na  Správe  katastra   Ilava 

na  LV č. 1500 v k.ú. Ilava, fyzickej osobe Irena Šteffeková, bytom kpt. Nálepku s. č. 178,  019 01 Ilava za  kúpnu  cenu 100,-Sk  / m². Kupujúca  uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.

Poslanci 13 hlasmi odpredaj schválili.

- Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemkov KN –C parc. č. 45/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m² a parc. č. 43/20- zastavané plochy a nádvoria o výmere 45m² a častí pozemkov ( výmeru ktorých stanoví geometrický plán ) KN-C parc.         č. 45/1, parc. č. 44 / 1 a parc. č. 43/1, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1100

v k. ú. Klobušice, fyzickým osobám Pavel Domán a manž. Janke, obaja bytom Zámocká 235/47,  019 01 Ilava – Klobušice, za kúpnu cenu 100,-Sk / m². Kupujúci uhradia aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava a náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu.

Poslanci 13 hlasmi odpredaj schválili.

- Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava  a to časti pozemku ( výmeru ktorej stanoví geometrický plán) KN-C parc. č. 300/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere

2 732m², zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1100 v k. ú. Klobušice, vlastníkom bytov bytovéhodomu s. č. 221, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č.1337 v k. ú. Klobušice, za kúpnu cenu 100,- Sk / m². Kupujúci uhradia aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava a náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu.

Poslanci 13 hlasmi odpredaj schválili.

- Žiadosť verejnoprávnej kultúrnej ustanovizne Matica Slovenská o prenájom časti nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to budovy s. č. 81 / 18 na Mierovom námestí v Ilave. Nájomné sa stanovuje na 300,-Sk /m² / rok, nájomca uhradí aj pomernú časť nákladov                 za poskytované služby (energie, odpad, upratovanie) spojené s prevádzkou prenajatej nehnuteľnosti.

Ing. Hrubý vyzval Mgr. Hromádkovú – predsedníčku krajskej rady Matice slovenskej Trenčianskeho kraja, aby poinformovala o ich zámere. Matica slovenská bude mať sídlo v Ilave na starom OU a bude jedinou kanceláriou v Trenčianskom kraji. Chcú sa v Ilave usadiť dlhodobo a pokiaľ to bude možné na dobu neurčitú.

Zástupca primátora dal o tejto žiadosti hlasovať.

Poslanci 13 hlasmi prenájom schválili.

- Žiadosť fyzických osôb Miroslav Bagin a manž. Anna, obaja bytom Ul. Jesenského               s. č. 722/42,  019 01 Ilava  o zriadenie vecného bremena k pozemku KN-C  parc. č. 457/2 – orná pôda o výmere 105m² vo vlastníctve Mesta Ilava, a to práva vstupu na nehnuteľnosť z dôvodu rekonštrukcie alebo opráv kanalizačnej prípojky vo vlastníctve žiadateľov.

Poslanci 12 hlasmi žiadosť schválili a 1 poslanec bol proti.

- Žiadosť fyzickej osoby Františka Gerharda, bytom Medňanská 521/6,  019 01 Ilava o zrušenie predkupného práva Mesta Ilava k nehnuteľnosti a to pozemku KN – C parc. č. 312/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  20m², zapísaného na Správe katastra Ilava

na LV č. 2752  v k. ú. Ilava.

 Poslanci 13 hlasmi žiadosť schválili.

- Kúpu častí nehnuteľností a to pozemkov zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 543      v k. ú. Ilava, od fyzickej osoby Matula Anton, bytom Školská 388/4, 018 41 Dubnica

nad Váhom a to :

diel č. 5 o výmere 7 m2 pozemku KN – C parc. č. 950 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 271 m2

diel č. 6 o výmere 36 m2 pozemku KN – C parc. č. 953 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2

diel č. 7 o výmere 10 m2 pozemku KN – C parc. č. 953 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2

diel č. 8 o výmere 91 m2 pozemku KN – C parc. č. 952 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2

diel č. 9 o výmere 123 m2 pozemku KN – C parc. č. 951 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  282 m2

diel č. 10 o výmere 75 m2 pozemku KN – C parc. č. 948 / 1 - zastavané plochy 

 a nádvoriao výmere 436 m2

diel č. 11 o výmere 96 m2 pozemku KN – C parc. č. 943 – záhrady o výmere 1 682 m2

a za podmienok dohodnutých v Zápise z rokovania týkajúceho sa predaja a kúpy nehnuteľností  a to pozemkov, na ktorých bude realizovaná stavba „ Okružná križovatka št. cesty I / 61 – št.  cesty II / 574 v Ilave “ zo dňa 10.04.2008, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia z tohto  MZ.

Poslanci 13 hlasmi kúpu nehnuteľností a to pozemkov schválili.

- Kúpu časti nehnuteľnosti a to dielu č. 2 o výmere 37 m2 pozemku KN – C parc. č. 961 – záhrady o výmere 213 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 550 v k. ú. Ilava,     od fyzickej osoby Ing. Horák Branislav, bytom Kpt. Nálepku 180 / 1, 019 01 Ilava                a za podmienok dohodnutých v Zápise z rokovania týkajúceho sa predaja a kúpy nehnuteľnosti a to pozemku, na ktorom bude realizovaná stavba „ Okružná križovatka št. cesty I / 61 – št. cesty II / 574 v Ilave “ zo dňa 11.04.2008, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia z tohto MZ.

Poslanci 13 hlasmi kúpu schválili.

Ing. Hrubý skonštatoval, že zo žiadosti Ing. Horáka vyplýva, MZ musí poveriť Primátora Mesta Ilava k podpisu zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej je budúci predaj nehnuteľností a to pozemku  KN-C  parc. č. 178/1 – záhrady o výmere 69 m2  budúcemu kupujúcemu a to fyzickej osobe  Ing. Horák Branislav, bytom Kpt. Nálepku  s. č. 180/1,  019 01Ilava a za podmienok uvedených v zápise z rokovania týkajúceho sa predaja a kúpy nehnuteľnosti a to pozemku, na ktorom bude realizovaná stavba „ Okružná križovatka    št. cesty I / 61 – št. cesty II / 574 v Ilave “ zo dňa 11.04.2008.

Tento zápis je neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia z tohto MZ.  Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí predávajúci.

Poslanci 13 hlasmi schválili poverenie primátora.

- Kúpu časti nehnuteľnosti a to dielu č. 3 o výmere 83 m2 pozemku KN – C parc. č. 955 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 301 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 514 v k. ú. Ilava, od právnickej osoby SESTAV, s.r.o. so sídlom Sihoť 825 / 85, 019 01 Ilava a za podmienok dohodnutých v Zápise z rokovania týkajúceho sa predaja a kúpy nehnuteľnosti a to pozemku, na ktorom bude realizovaná stavba „ Okružná križovatka št. cesty I / 61 – št. cesty II / 574 v Ilave “ zo dňa 11.04.2008, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia z tohto MZ.

Poslanci 12 hlasmi kúpu časti nehnuteľnosti schválili a 1 poslanec bol proti.

- Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-C parc. č. 942/1 – záhrady o výmere 269 m2a pozemku KN-C  parc. č. 940/6 – ostatné plochy o výmere 230 m2 zapísaných  na Správe katastra Ilava  na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, právnickej osobe Sestav s.r.o., so sídlom Sihoť 825/85,  019 01 Ilava za kúpnu cenu 1,- Sk. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra  Ilava uhradí predávajúci.

Poslanci 11 hlasmi odpredaj schválili, 1 poslanec sa zdržal hlasovania a 1 poslanec bol proti.

Ing. Hrubý skonštatoval, že zo žiadosti o odpredaj pozemku vyplýva, MZ musí poveriť Primátora Mesta Ilava k podpisu zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je budúca kúpa nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 178/1 – záhrady o výmere

105 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2 799 v k. ú. Ilava, od vlastníkov spoluvlastníckych podielov k uvedenej nehnuteľnosti a ktorá bude obsahovať všetky podmienky odpredaja dohodnuté v zápise z rokovania týkajúceho sa predaja a kúpy nehnuteľnosti a to pozemku, na ktorom bude realizovaná stavba „ Okružná križovatka št. cesty I / 61 – št. cesty II / 574 v Ilave “ zo dňa 10.04.2008. Tento zápis je neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia z tohto MZ.

Poslanci 13 hlasmi poverili primátora k podpisu zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy schválili.

Ing. Slavík pokračoval v ďalších žiadostiach:

- So žiadosťou podnikajúcej fyzickej osoby Irfan Salaji – Cukráreň Balkán  so sídlom Lichnerova 115/6,  903 01 Senec o prenájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-E parc. č. 5054/505 za účelom vybudovania letnej terasy za nasledujúcich podmienok:

● miestna komunikácia pre peších ( chodník ) ostane naďalej priechodná  pre občanov a návštevníkov mesta a to v celej šírke.

●  konštrukcia letnej terasy, zasahujúca do miestnej komunikácie pre motorové vozidlá bude po ukončení sezóny z dôvodu zimnej údržby demontovaná.

● nájomca vybuduje 3 verejné parkovacie miesta pre motorové vozidlá v centre mesta, ktoré mu určí oddelenie výstavby a životného prostredia, alebo sa na ich vybudovaní bude finančne podieľať.

Poslanci 13 hlasmi žiadosť schválili.

- So žiadosťou podnikajúcej fyzickej osoby Pavol Struhár so sídlom Dolná Breznica s.č.111,
020 61 Lednické Rovne o prenájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-C parc. č. 1023/8 za účelom vybudovanie letnej terasy za nasledujúcich podmienok: 

● miestna komunikácia pre peších ( chodník) ostane naďalej priechodná  pre občanov a návštevníkov mesta a to v celej šírke.

●  konštrukcia letnej terasy, zasahujúca do miestnej komunikácie pre motorové vozidlá bude
po ukončení sezóny z dôvodu zimnej údržby demontovaná.

● umožní občanom a návštevníkom mesta Ilava parkovať motorové vozidlá na plánovanom novovybudovanom parkovisku  pred trhoviskom  a prevádzkou KINO – BARU.

Poslanci 12 hlasmi žiadosť schválili a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

Ing. Slavík poinformoval o žiadostiach, ktoré sú uvedené v bode G. Neschvaľuje:

- Žiadosť právnickej osoby  KRAPS, s.r.o. so sídlom  Kukučínova  475/4,  019 01  Ilava, ktorou uvedená právnická  osoba predložila koordinačný situačný návrh na riešenie miestnych komunikácií v lokalite „ Za Medňanskou“.

Poslanci 11 hlasmi žiadosť neschválili a 2 poslanci neboli prítomní.

Ďalej Ing. Podmajerská prečítala Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2007 mestského úradu Ilava a Správu a o overení výročnej správy účtovnej závierky k 31.12.2007 mesta Ilava.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za a 2 poslanci boli neprítomní.

Následne Ing. Podmajerská informovala o:

- Záverečnom účte mesta Ilava za rok 2007 a prerozdelenie prebytku hospodárenia do fondu údržby a opráv bytov 500 tis. Sk,- , fondu údržby majetku mesta 500 tis. Sk, fond KO – 827 tis. Sk,  rezervný fond  - 4145 tis. Sk.

Poslanci boli 12 za a 1 poslanec bol neprítomný.

- Finančných prostriedkoch vo výške 3 tis. Sk Slovenskému rybárskemu zväzu na uskuto- čnenie rybárskych pretekov.

Poslanci boli 12 za a 1 poslanec bol neprítomný.

- Žiadosti o finančný príspevok pre FS Strážov  na vystúpenie na Slovenskom majálese

v Paríži  vo výške 20 tis. Sk.

Ing. Tichý podal aj stanovisko k žiadosti FS Strážov o finan. príspevok, nedoporučuje z pozície HK odsúhlasiť folkloristom požadované financie vo výške približne 40 tis. Sk podľa ich listu, ktorú chcú členovia FS Strážov použiť na finančné vykrytie autobusového zájazdu do Paríža.

Poslanec Mgr. Dubčák podotkol, že si váži ich prácu, ale hľadal by inakšie spôsoby získania peňazí. Prikláňa sa k HK.

Poslanec Slámka sa spýtal, či pochopil dobre, že majú zaplatený celý pobyt a od nás žiadajú peniaze naviac?

Ing. Tichý skonštatoval, že pán Slámka má pravdu, ale oni chcú vykompenzovať deň
pred vystúpením a deň po vystúpení.

Poslankyňa Jurenová sa pridala do diskusie a podotkla, že sú to mladí ľudia, ktorí reprezentujú mesto. Môžme byť radi, že ich máme.

Primátor sa dostavil medzi časom a zapojil sa tiež do diskusie. Chce ponížiť svoj fond

o 10 tis. Sk v prospech tejto akcie.

Ing. Hudecová, občianka poprosila poslancov, aby v maximálnej miere prispeli finančnými prostriedkami.

Ing. Turcer chce, aby poslanci podporili návrh pre FS Strážov vo výške 20 tis. Sk.

Pani Jurenová, poslankyňa vstúpila do diskusie a podotkla, že oni tam nepôjdu ako turisti.

Pán Straňák sa prikláňa, aby sme FS Strážov odsúhlasili finančnú čiastku 20 tis. Sk.

Ing. Hrubý dal hlasovať o finančnom príspevku vo výške 20 tis. Sk  FS Strážov.

10 poslancov bolo za, 2 boli proti a 1 sa zdržal hlasovania.

Ing. Hrubý pokračoval podľa programu:

- Použitie finančných prostriedkov z fondu komunálneho odpadu vo výške 1,8 mil. Sk
na nákup nádob na triedený odpad (sklo, papier) – podľa predloženého návrhu, variant č.3 Ing. Kočkára.

Poslanci boli 13 za.

Ing. Hrubý dal slovo Ing. Januškovi.

- Ing. Janušek chce použiť finančné prostriedky z Rezervného fondu na financovanie investičných akcií (parkovisko Pod vežou 1 mil. Sk, oplotenie školy  + 350 tis. Sk, cesta k bytovke č. 177 + 120 tis. Sk, suterén DK + 150 tis. Sk). Prednosta navrhol vyčleniť ešte 200 tis. Sk na nákup vozidiel pre MsÚ - akontácie leasing. Celkom  cca 1,82 mil. Sk.

Poslanci boli 12 za a 1 poslanec bol proti.

- Ing. Hrubý predniesol požiadavku MsÚ na rozšírenie vozového parku  o nákup 2 vozidiel pre MsÚ Ilava na leasing.

Ing. Turcer podotkol, že auto značky SEAT sa bude odpredávať TSM Ilava.

Pani Bakošová, poslankyňa mala otázku, že prečo sa ide SEAT odpredávať TSM, keď patria pod nás.

Ing. Turcer odpovedal, lebo mesto potrebuje peniaze na vykrytie leasingu a majú svoje samostatné financie a hospodárenie.

Mgr. Dubčák chce, aby sa nakúpilo iba jedno auto.

Primátor bližšie ozrejmil nutnosť obstarania 2 vozidiel, čo porovnal s minulým obdobím, kde MsÚ malo k dispozícii 3 vozidlá.

12 poslancov bolo za a 1 bol proti.

- Ing. Hrubý predniesol návrh na odvolanie zostávajúcich členov Športovej komisie: Daniely Mišíkovej,  Ing. Emila Gašpara , Milana Bortela.

Poslanci boli 13 za odvolanie zostávajúcich členov.

Následne pokračoval prečítaním návrhu nových členov Športovej komisie: p. Mišech Ondrej, p. Klobučník  Ľubomír, p. Gabčo Milan, p. Habánek  Ladislav.

Poslanci boli 13 za schválenie nových členov športovej komisie.

Ing. Podmajerská predniesla návrh na splatenie zostatku úveru VÚB z dôvodu odstránenia tiarch v listoch vlastníctva na nehnuteľnostiach v areáli ZŠ Medňanská v sume cca 416 000,-Sk istina + úroky a poplatky.

Primátor ozrejmil, že pri odovzdávaní projektov boli na LV zapísané ťarchy na budovu školy – bývalej OA a pozemku a z dôvodu odstránenia ťarchy je nutné splatiť zostatok úveru jednorázovo, lebo máme iba 7 dní na doplnenie LV na ministerstvo do Bratislavy. Jedná sa nám o 34 mil. Sk na školu v tomto projekte tak sa oplatí uvedenú zostatkovú sumu úveru. Splatenie úveru je schválené v rozpočte a mal by byť splatený 28.11.2008.

Mgr. Dianová pripomenula, že táto požiadavka nebola na finančnej komisii a uvedené ťarchy boli zapísané z dôvodu bratia úveru na rekonštrukciu budovy MsÚ – bývalej Slovenskej sporiteľne v roku 2001 -  2003 a úveru na rekonštrukciu parku v meste. Posledný úver 2,5 mil. Sk na kanalizáciu v Klobušiciach. Na všetky úvery bola táto ťarcha 3 krát zapísaná a v roku 2007 bola jedna ťarcha vymazaná. K dnešnému dňu evidujeme dve ťarchy a tieto je nutné zrušiť, preto je nutné uhradiť jednorázovo 416 000,-Sk istina + úroky a poplatky 0,4 %  z nesplatenej čiastky. Na výmaz ťarchy z LV banka vystaví potvrdenie na katastrálny úrad.

Ing. Hrubý opätovne prečítal návrh a dal hlasovať.

Poslanci súhlasili s jednorazovým splatením zostatku úveru a 13 hlasmi schválili tento návrh.

Ing. Hrubý vyzval Ing. Straňáka za stavebnú komisiu, aby ozrejmil problém manž. Petrykowských, ktorý sa rieši už 6 rokov a žiaden pozitívny výsledok z tohto problému nevzišiel.

Ing. Janušeksa vyjadril podrobne k tomuto problému a skonštatoval, že súd im vydal také rozhodnutie čo mesto nemôže zvrátiť.

Primátor tiež obšírne priblížil celú problematiku, mal  v minulosti snahu zvolať všetkých zúčastnených na tomto probléme, avšak nemal nikto záujem z vlastníkov pozemkov

pod garážami sa stretnúť a komunikovať s rod. Petrikowských.

Primátor na záver doporučil zástupcom dotknutej strany, aby sa dohodli s vlastníkmi pozemkov, alebo aby uspeli na súde.

Ing. Straňákpredložil za stavebnú komisiu zámer firmy Halmont, s.r.o. vybudovať na Sihoti Recyklačný závod na spracovanie stavebnej sute. Ing. Janušek doplnil, že spracovaný projekt musí prejsť posúdeniami autorizovaných inštitúcií v oblasti životného prostredia.

 Poslanci zobrali návrh na vedomie.

7. Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 4/2004 Knižničný poriadok Mestskej
    knižnice  v Ilave.

Ing. Hrubý dal slovo právničke, aby poinformovala o dodatku č. 1 k organizačnej smernici č. 4/2004 Knižničný poriadok Mestskej knižnice v Ilave. Právnička informovala, že tento dodatok bol vyvesený na úradnej tabuli, nikto nemal  pripomienky k uvedenému dodatku.

Poslanci 13 hlasmi hlasovali za.

8. Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 2/2006 Zásady hospodárenia a nakladania
    s majetkom mesta Ilava.

Mgr. Dianová informovala o Dodatku č. 2 k organizačnej smernici č. 2/2006 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ilava, kde sa dopĺňa sadzba 150 Sk /hod. za nohejbal, basketbal a volejbal na novom ihrisku.

Poslanci 13 hlasmi hlasovali za.

9. VZN č. 1/2008 Štatút mestskej knižnice

Mgr. Dianová  informovala, že štatút mestskej knižnice upravuje právne postavenie knižnice, ktoré bolo posledné z roku 1985 a je nevyhovujúce.

Poslanci 13 hlasmi hlasovali za nový štatút.

 10. Úprava platu HK a primátora mesta vzhľadom na oznámenie priemernej   
      nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického   
      úradu   SR za   predchádzajúci kalendárny rok.

Ing. Hrubý dal slovo Ing. Fúskovej, ktorá prečítala oba návrhy - Úpravu platu HK s účinnosťou od 1.1.2008 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 20 146,- Sk, v súlade s ustanovením § 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Poslanci 13 hlasmi schválili úpravu platu HK.

 -  Ako ďalší návrh predniesla úpravu platu primátora, že v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat primátorovi mesta, ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 20 146,- Sk a násobku podľa § 4 ods. l zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,6-násobok, a zároveň sa schvaľuje zvýšenie takto upraveného platu na 1,5 – násobok v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.1.2008.

Poslanci 12 hlasmi schválili úpravu platu primátora a 1 poslanec sa zdržal hlasovanie.

11. Delegovanie poslanca M. Pagáča  do Rady školy  pri   Obchodnej  akadémii   

     v Ilave.

Ing. Hrubý predniesol návrh delegovať Milana Pagáča, poslanca Mestského zastupiteľstva
do Rady školy pri Obchodnej akadémii Ilava.

Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

12. Požiadavky MsV mesta Ilava

Za MsV Iliavka, poslankyňa Holbová predniesla nasledovné požiadavky:

- predložila súpis vlastníkov pozemkov pod komunikáciami, ktoré boli vykúpené, ale neboli prevedené na  katastrálnom úrade na SSC, ktorá by mala riešiť vysadenie stromkov okolo ceste a do priekopy boli posadené orechy a pani Trtalová najnovšie vysadila stromky nie na svojom pozemku a posunula plot na pozemok, ktorý nemá vo vlastníctve.

- žiada, aby sa pokračovalo vo výzvach o orezanie stromov nad komunikáciami.

- oznámila, že vypovedajú mestu nájom na umiestnenie uhlia, a preto je nutné vybudovať sklad pod schodami KD.

- oprava KD nebola dobre vyriešená, je potrebné odizolovať murivo, na čo ona už v minulosti dôrazne upozorňovala.

- z lesa, ktorý je vo vlastníctve ilavského urbáru ťahajú drevo z hory a ničia cestu, ktorá bola znečistená v nedeľu veľkými nánosmi blata, čo museli občania po nich očistiť.

- v Iliavke spadli 2 kríže, ktoré je potrebné opraviť.

Primátor odpovedal, že sa na tom pracuje a pripravujú sa GEO- Plány a tvorí sa rozpočet
na opravu krížov. Za MsV Stred, poslanec Bc. Turza predniesol požiadavku o dobudovanie chodníka a osvetlenia k bytovke.

13. Diskusia

 Primátor oznámil, že 21.04.2008 o 09,00 hod. odovzdal projekt na ZŠ so 5 % spoluúčasťou mesta. Bližšie informácie podal v predchádzajúcich častiach o zrušení ťarchy na LV a o jednorazovom splatení zostatku úveru.

Primátor podal informáciu o konaní výrobného výboru stavby  „Ilava- úprava Podhradského potoka.“ Ing. Janušek doplnil, že žiadosť o prehĺbenie koryta potok odoslali na Slovenský  vodohospodársky podnik.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie.

Prednosta poinformoval všetkých poslancov a prítomných občanov o prispievateľoch

na športové ihriska a o príjmoch z prenájmu priestorov v roku 2007 a v roku 2008. Zoznam firiem a osôb bude zverejnený na úradnej tabuli.

Ďalej pokračoval s informáciou o kultúrnej výmene v Maďarsku, kde sa zúčastní spevokol Ilavan, kde Maďarská strana hradí nocľah a stravné.

Na záver vyslovil poďakovanie pani Gelnárovej Elene za dlhoročnú prácu, ktorú vykonávala pre mesto a odišla do starobného dôchodku.

Nakoľko nemal nikto ďalšie pripomienky do diskusie, zástupca primátora Ing. Hrubý dal hlasovať, za ukončenie diskusie.

Poslanci boli 13 za.

14. Uznesenie

Návrh na uznesenie prečítal Bc. Turza Tibor poslanec MZ.

Poslanci uznesenie 13 hlasmi schválili.

15. Záver

Zástupca primátora Ing. Hrubý poďakoval poslancom a všetkým prítomným za dobrú spoluprácu a za hladký priebeh MZ. Primátor sa pripojil k poďakovaniu za odsúhlasenie dôležitých bodov a úloh v uznesení.

V Ilave, dňa 22.04.2008

    Ing. Mário Hrubý    ................................        Ing. Ľubomír Turcer ................................   

    Zástupca primátora                                         Prednosta MsÚ

    Andrea Juríčková       ..................................

    Zapisovateľka

   Overovatelia:   Bezecný Ján            ............................................................

                             Hujová Ľudmila     .............................................................