Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 29.05.2008

Dátum: 29.05.2008 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_29.5.08.pdf (0,34 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Ilava konaného
29.05.2008 vo veľkej sále DK Ilava

  Program mimoriadneho MZ:   

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Požiadavky finančno-majetkovej komisie:

 •  Prevody ( kúpy, predaje) nehnuteľného majetku
 • Predaj hnuteľného majetku (motorové vozidlá SEAT Leon a starej Felície TSM)
 • Riešenie tepelného hospodárstva – nájomná a mandátna zmluva s právnickou
  osobou ILFES s.r.o.
 • Financovanie bežeckej dráhy a doskočiska v areáli ZŠ Medňanská
 • Pripravenosť lokality  „Za Medňanskou“ na bytovú výstavbu - informácia
 • Spolufinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry
 • Navýšenie príspevku pre TSM
 • Dofinancovanie izolácií suterénu DK
 • Informácia o havarijnom stave budovy bývalého OU
 • Rozšírenie chodníka a dokončenie oplotenia pri ZUŠ Ilava
 • Zmeny rozpočtu
 • Stanovenie komisie na prešetrenie anonymnej sťažnosti zaslanej z NKÚ

5. Diskusia

6. Uznesenie

7. Záver

                                                                                                        

1. Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilavy, ktorý privítal všetkých prítomných, prečítal program a dal o ňom hlasovať.

Poslanci 12 hlasmi program odsúhlasili a 1 poslanec bol neprítomný.

2. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí za predsedu pani poslankyňa Bakošová a za členov poslanec
Ing. Straňák a pani poslankyňa Jurenová. Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 1 sa zdržal hlasovania
a 1 poslanec bol neprítomný.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Andrea Juríčková.

Poslanci návrh 12 hlasmi schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

Za overovateľov boli navrhnutí pán poslanec Pagáč a pán poslanec Bc. Turza. Poslanci návrh
10 hlasmi schválili, 2 sa zdržali hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.

4. Požiadavky finančno-majetkovej komisie

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, ktorý poinformoval o prevodoch nehnuteľného majetku.

- Nadobudnutie nehnuteľnosti od SR – Slovenského pozemkového fondu a to pozemku KN – E parc. č. 5054 / 507 – ostatné plochy o výmere 1 781 m2 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 686 v k. ú. Ilava bezodplatným prevodom na základe § 14 Zákona č. 180/1995 Z.z.

Poslanci 12 hlasmi nadobudnutie nehnuteľnosti schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

- Nadobudnutie nehnuteľnosti od SR – Slovenského pozemkového fondu a to pozemku KN – E parc. č. 5054 / 508 – ostatné plochy o výmere 5 169 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 686 v k. ú. Ilava bezodplatným prevodom na základe § 14 Zákona č. 180/1995 Z.z.

Poslanci 12 hlasmi nadobudnutie nehnuteľnosti schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

- Nadobudnutie nehnuteľnosti od SR – Slovenského pozemkového fondu a to pozemku KN – E parc. č. 5054 / 510 – ostatné plochy o výmere 1 488 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 686 v k. ú. Ilava bezodplatným prevodom na základe § 14 Zákona č. 180/1995 Z.z.

Poslanci 12 hlasmi nadobudnutie nehnuteľnosti schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

- Odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – E

  parc. č. 5054 / 510 v k. ú. Ilava a to :

·  dielu č. 4 odčleneného GP č. 65 / 06 o výmere 271 m2 za kúpnu cenu    137 723,- Sk

·  dielu č. 4 odčleneného GP č. 156 / 05 o výmere 124 m2 za kúpnu cenu  94 526,- Sk

·  dielu č. 5 odčleneného GP č. 156 / 05 o výmere 19 m2 za kúpnu cenu     14 484,- Sk

právnickej osobe Železnice Slovenskej republiky so sídlom Klemensová 6, 813 61 Bratislava. Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva  na Správe katastra Ilava.

Poslanci 12 hlasmi odpredaj nehnuteľnosti schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

- Schvaľuje postup nadobudnutia vlastníckych práv mesta k pozemkom tvoriacich areál Materskej školy na Ul. Medňanskej v Ilave súdnou cestou z dôvodu neoprávneného zápisu vlastníckych práv k týmto pozemkom na LV.

Poslanci 12 hlasmi návrh schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

- Uplatnenie predkupného práva Mestom Ilava na časť pozemku a to diel č. 1 o výmere    

484 m2 , odčlenený z  parc. č. KN 900 / 1 – zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 7 266 m2 vo vlastníctve Trenčianského samosprávneho kraja, Hviezdoslavova1, 911 50 Trenčín, IČO: 36126624  v správe Obchodnej akadémie Ilava, nachádzajúceho sa v k. ú. Ilava, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 3277.

Poslanci 12 hlasmi uplatnenie predkupného práva schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

Ing. Slavík pokračoval ďalej bodom D. Neschvaľuje.

- Predĺženie nájomnej zmluvy č. 131 / 97 zo dňa 15.05.1997, platnosť ktorej končí 

v roku 2012 a predmetom, ktorej je prenájom budov, stavieb a technologických zariadení tvoriacich majetok tepelného hospodárstva vo vlastníctve mesta nájomcovi právnickej osobe ILFES s.r.o. so sídlom Štúrova 753 / 63, 019 01 Ilava.

Ing. Daško primátor,  podotkol, že už raz bola predĺžená zmluva.

Ing. Zigo skonštatoval, že žiadna zmluva sa od r. 1997 nepredlžovala. Trvá do 2012.

Ing. Daško sa ospravedlnil. Ing. Slavík podotkol, že existuje dodatok k zmluve č. 3.

Poslanci 12 hlasmi návrh schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

Ing. Slavík informoval o žiadostiach, ktoré sú v návrhu uznesenia pod bodom C.

- Žiadosť fyzickej osoby Milana Martinku, bytom M. R. Štefánika 1 064 / 4, 018 41 Dubnica  nad Váhom o prekládku chodníka vo vlastníctve mesta Ilava situovaného na pozemku

vo vlastníctve žiadateľa pri obchodnej jednotke F. Lucia.

Poslanci 12 hlasmi žiadosť schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

- Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu  6 b. j. Skala s. č. 645 / 61 Ilava o odkúpenie pozemku pod týmto bytovým domom, nakoľko povinnosť odpredať takýto pozemok ukladá vyšší právny predpis.

Poslanci 12 hlasmi žiadosť schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

- Žiadosti fyzických osôb Milana Baláža, bytom 018 52  Pruské s. č. 217, Patrika Lysáka, bytom M. Nešpora s. č. 112 / 9, 019 01 Ilava – Klobušice a Petra Lysáka, bytom Kpt. Nálepku s. č. 249, 019 01 Ilava o odkúpenie nehnuteľnosti ( alebo jej časti ) a to pozemku KN – C parc. č. 521 / 1 v k. ú. Ilava vo vlastníctve mesta za účelom výstavby objektov pre podnikanie. O prípadnom odpredaji časti tohto pozemku bude MZ rokovať iba v prípade ak:

·  žiadatelia samostatne, alebo v spolupráci a na vlastné náklady vypracujú zastavovaciu štúdiu a zabezpečia potrebné vyjadrenia, predovšetkým správcov, alebo vlastníkov budúcou výstavbou dotknutých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí a orgánov schvaľujúcich dopravné napojenie

·  výstavbou nebude dotknutý pôvodný zámer mesta Ilava a to prekládka stavby autobusovej zastávky Skala

Poslanci 12 hlasmi odpredaj pozemku schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

Primátor mesta dal slovo Mgr. Škvarovi, ktorý pokračoval bodom B z návrhu uznesenia.

- Spolufinancovanie projektu predloženého v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 s názvom „Cez Karpaty na vohľady: Rozvoj spolupráce v oblasti prezentácie ľudovej kultúry prihraničných regiónov Valašskokloboucka – Ilavskodubnicka“ vo výške 5 % z oprávnených nákladov partnera projektu, ktorým je Mesto Ilava, vo výške 100 000Sk ( 3215 .-EUR).

Poslanci 12 hlasmi spolufinancovanie projektu schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

Primátor mesta dal slovo Ing. Podmajerskej, ved. E. O, ktorá poinformovala

o nasledovných žiadostiach:

- Žiadosť ZUŠ – rozšírenie chodníka a oplotenia od ŠZŠ vo výške cca 40 tis. Sk. Presun

zo strediska Správa mesta z položky odstupné.

Poslanci 12 hlasmi žiadosť schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

- Žiadosť TSM o navýšenie rozpočtu TSM o 25 tis. Sk,- mesačne od 1. 6. 2008 (175 tis. Sk,- do konca roka). Presun zo strediska Verejné osvetlenie – el. energia.

Poslanci 12 hlasmi žiadosť schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

- Dofinancovanie dodatočných izolácií v suteréne DK – navýšenie rozpočtu na položke

46 08209 717002 69 10 8001 o 250 tis. Sk,-  presunutím z položky 46 0443 717001 56 7907 „Parkovisko Pod vežou“.

Poslanci 12 hlasmi dofinancovanie izolácii v suteréne DK schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

Primátor mesta dal slovo Ing. Januškovi, ved. OV a ŽP, ktorý spolu s Mgr. Škvarom, ved. Odd. kultúry podali obšírny výklad k problému, ktorý nastal v suteréne KD Ilava v dôsledku zlého technického riešenia vodorovnej izolácie pri jeho výstavbe.

Ing. Daško dal slovo Ing. Slavíkovi, ktorý podal informáciu o havarijnom stave budovy bývalého OU.

Poslanci 13 hlasmi  zobrali informáciu na vedomie.

Primátor mesta dal slovo Ing. Podmajerskej. Tá poinformovala o finančnom príspevku vo výške 100 tis. Sk,  OA Ilava na základe predloženej žiadosti.

Ing. Slavík navrhol, aby sa tento bod odložil do budúceho MZ. Pani poslankyňa Bakošová sa priklonila k návrhu Ing. Slavíka. Pán poslanec Mgr. Dubčák je za schválenie finančnej čiastky pre OA. Poslankyňa Jurenová podotkla, že pani riaditeľka OA nemôže žiadať od mesta, aby sme jej vyplatili za starý majetok čiastku, ako keby bol nový, veď na tomto majetku je nejaká amortizácia. Poslanec Ing. Hrubý navrhol, aby sme túto čiastku schválili.

Primátor dal hlasovať, kto je za vyplatenie finančnej čiastky vo výške 100 tis. Sk,- OA?

Poslanci požiadavku OA 12 hlasmi schválili a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

Ďalšia žiadosť preberaná na MZ boli investície na chodník pri bytovke 472 Ul. Kukučínova vo výške 150 tis. Sk. Nakoľko nikto nemal pripomienky, primátor dal hlasovať.

Poslanci 13 hlasmi návrh schválili.

- Odpredaj služobných vozidiel  značky SEAT – LEON za kúpnu cenu 241 tis. Sk a Škody Felície za 1,- Sk TSM Ilava.

Poslanci 11 hlasmi odpredaj schválili a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

Primátor mesta informoval o anonymnej sťažnosti, ktorá prišla na mesto z NKÚ. Anonym poukázal v tejto sťažnosti ako primátor nehospodárne nakladá s finančnými prostriedkami mesta a že mesto nerobí výberové konania na nových zamestnancov. Podmienkou NKÚ je zloženie komisie na prešetrenie tejto sťažnosti. Pani poslankyňa Bakošová poinformovala, že poslanci sa dohodli na porade poslancov, že v tejto komisii budú všetci poslanci a predseda komisie bude poslanec Košík. Ing. Daško podotkol, že by bol rád, keby sa sťažnosť zverejnila, nakoľko on nemá čo skrývať.

Pani poslankyňa Jurenová oznámila, že je to anonym a nedoporučuje ho zverejniť.

Primátor dal hlasoval za zloženie komisie na prešetrenie sťažnosti, ktorá pozostáva zo všetkých poslancov a predseda komisie je p. Košík.

Poslanci návrh 12 hlasmi schválili a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

Ako ďalším bodom prerokovaným na MZ bolo financovanie bežeckej dráhy a doskočiska v areáli ZŠ Medňanská.

Poslanci 13 hlasmi neschválili financovanie bežeckej dráhy  a doskočiska v areáli ZŠ Medňanská.

5. Diskusia

Pani poslankyňa Hujová informovala, že zopár ľudí ju oslovilo, prečo je pošta dlhšie zatvorená.
Ľudia si musia chodiť kupovať kolky do Dubnice n / Váhom.
Primátor mesta si zobral slovo, aby ozrejmil situáciu. Mesto apeluje písomne sťažnosti
na poštu. Pripojuje sa tiež k občanom, že pošta by mala podávať lepšie služby. Mesto
komplexne nemôže riešiť problém s poštou, nakoľko pošta nespadá pod mesto, ale pod
Ministerstvo pôšt a telekomunikácii.

Pani poslankyňa Jurenová poinformovala, že v minulom volebnom období prednosta
MsÚ Ing. Zigo bol s ňou v tejto veci jednať s vedením pošty v Žiline, kde nemali záujem,
ani diskutovať s nimi.

Bc. Turza, poslanec navrhol, aby sa tento problém zmedializoval cez televíziu Markíza,
p. Kováčika, reportéra týždenníka My, aby uviedol článok, kde sa občania neustále sťažujú
na ilavskú poštu.
Ing. Tichý, HK uviedol, že pošta má stanovený objem práce, ale nemôže zmeniť svoj pracovný čas.
Občan mesta podotkol, že nemôžu prekročiť stanovený pracovný čas, nakoľko pošta nemá
toľko zamestnancov.
Pán Bezecný, poslanec uviedol, že ide o kvalitu poskytovaných služieb.

Pani Bakošová, poslankyňa informovala, že na námestí mala ZUŠ koncert a motorkári
prerušovali koncert neustálym hlukom. Navrhla, či by sa nemohla v tejto veci osloviť polícia.

Primátor mesta uviedol, že je všade dopravné značenie a budú sa inštalovať do mesta
retardéry v hodnote cca 86 tis. Sk.

Pani Jurenová, poslankyňa za mestskú časť Medňanská sa sťažovala na M. O., že č. d. 516 a
520 nemajú ešte vybavené pozemky na odkúpenie. Poprosila M. O., aby urýchlilo svoju prácu.
Taktiež poukázala na problém, ktorý nastal vo volebnom obvode, že ľudia, ktorý prerábajú byty, sypú odpad vedľa kontajnerov.

Ing. Slávik informoval, že na M. O. evidujú 14 žiadostí a 10 z nich je už vybavených a zostatok bude vybavených do konca mesiaca.

Pani Matovičová, poslankyňa sa spýtala, či by nebolo možne vykosiť trávu vedľa futbalového ihriska z vonkajšej strany od kanála?

Ing. Kočkár, riaditeľ TSM oznámil, že trávu pokosia.

Bc. Turza, poslanec sa spýtal, v na parkovisko Pod baranom.

Ing. Slavík informoval, že bolo rokovanie, ktoré prebehlo na MsÚ za účasti aj riaditeľa väznice, ohľadom preloženia trafostanice, nakoľko sa nachádza na tomto pozemku.

Primátor podotkol, že keď sa postaví toto parkovisko vyrieši sa problém s parkovaním meste.

Občan mesta sa spýtal, či ľudia na Medňanskej, ktorí prerábajú byty majú na to aj povolenie?

Ing. Janušek sa vyjadril, že väčšina má povolenie na rekonštrukciu, z tých ktorí si podali písomnú
žiadosť na odd. OV a ŽP. Na spoločnej schôdzi by sa mali  medzi sebou poinformovať ľudia,
že idú robiť úpravy v byte a taktiež, by mali mať aj vo vchode vyvesené v akom časovom období
sa bude byt prerábať a stanovené hodiny prerábania mimo nočného pokoja .

Ing. Daško, primátor mesta ospravedlnil pána poslanca Slámku, ktorý musel súrne odísť.

Ing. Hrubý informoval, že firma Program pravdepodobne bude využívať  pozemok v areáli
zámockého parku v Klobušiciach komerčne, a preto by bolo vhodné, aby Mesto Ilava  odškodnila,
pretože pozemok výhodne nadobudla ako pamiatkovo chránený park.
Ing. Janušek  potvrdil, že pozemok je stále v územnom pláne vedený ako pamiatkovo
chránený park a že žiadnu žiadosť o zmenu zatiaľ na OV a ŽP nedostali.

Bc. Turza, poslanec navrhol, aby sa stanovila komisia za účasti právničky mesta a tam sa stanovili
priority, aby sa neprijal nejaký nezmysel.
Nakoľko nemal nikto ďalšie pripomienky do diskusie, primátora mesta Ing. Daško dal hlasovať,
za ukončenie diskusie.

Poslanci boli 12 za a 1 poslanec bol neprítomný.

6. Uznesenie

Návrh na uznesenie prečítala pani Bakošová poslankyňa MZ.

Poslanci uznesenie 12 hlasmi schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

15. Záver

Primátora mesta Ing. Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za dobrú spoluprácu
a za hladký priebeh MZ.  

V Ilave, dňa 02.06.2008

Ing. Štefan Daško    ................................      Ing. Ľubomír Turcer ......................................   

Primátor mesta                                              Prednosta MsÚ

Andrea Juríčková  ..................................      Overovatelia: p. Pagáč Milan ........................

Zapisovateľka

                                                                                              Bc. Turza Tibor .........................