Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 24.06.2008

Dátum: 27.06.2008 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_24.6.08.pdf (0,33 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Z á p i s n i c a
z riadneho verejného Mestského zastupiteľstva Ilava konaného
24.06.2008 vo veľkej sále v DK Iliavka

Program riadneho MZ:  

1.     Otvorenie
2.     Voľba návrhovej komisie
3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4.     Ocenenie žiakov
5.     Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
6.     Požiadavky finančno-majetkovej komisie

  • Havarijný stav budovy bývalého OU
  • Havarijný stav MŠ  Medňanská
  • Havarijný stav komunikácie nad garážami Ul. Kukučínova

7.     Požiadavky Komisie pre Životné prostredie - Zberný dvor Mesta Ilava
8.     Požiadavky Sociálno-bytovej komisie
9.     Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver

1. Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilavy, ktorý privítal
všetkých prítomných a podotkol, že toto je prvé MZ v Iliavke v tomto roku. V úvode ospravedlnil
Ing. Straňáka, ktorý mal neodkladné pracovné povinnosti a nemohol sa zúčastniť verejného MZ.
Prečítal program a dal o ňom hlasovať.
Poslanci 12 hlasmi program odsúhlasili a 1 poslanec bol neprítomný.

2. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí za predsedu pani poslankyňa Hujová a za členov poslanec
Bc. Turza a pani poslankyňa Jurenová. Poslanci 9 hlasmi hlasovali za, 3 sa zdržali hlasovania a
1 poslanec bol neprítomný.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Andrea Juríčková.
Poslanci návrh 12 hlasmi schválili a 1 poslanec bol neprítomný.
Za overovateľov boli navrhnuté poslanci pani Bakošová a pani Matovičová. Poslanci návrh
10 hlasmi schválili, 2 sa zdržali hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.

4. Ocenenie žiakov

Prednosta MsÚ podal informáciu o žiakoch ZŠ Ilava a o ich úspechoch v rôznych súťažiach.
Na súťaže ich pripravovali pedagógovia, ktorí boli tiež ocenení. Taktiež odmeňovania sa zúčastnili
členovia Sokola s trénermi. Dňa 26.6.2008 sa budú odovzdávať ceny žiakom ZUŠ a pedagógom,
ktorí sa taktiež zúčastňovali súťaži.

5. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ

Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ ( č. 2 a 3 ) a plán činností HK
na druhý polrok 2008 podrobne predniesla Ing. Rexová, nakoľko Ing. Tichý sa nemohol zúčastniť MZ.
Poslanci 12 hlasmi zobrali vyhodnotenie plnenia uznesenia na vedomie a 1 poslanec bol neprítomný.
Poslanci 12 hlasmi plán činností HK na druhý polrok 2008 schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

6. Požiadavky finančno-majetkovej komisie

Ing. Slavík informoval o rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa: 20.06.2008 o 19,00 hod.
DK Iliavka. Na rokovaní sa prejednávalo odkúpenie pozemkov pod miestne komunikácie.
Ing. Rexová podrobne informovala o havarijnom stave budovy bývalého OU, kde bola vyčíslená
čiastka od OV a ŽP čiastka na opravu vo výške 250 tis. Sk.
Poslanci 12 hlasmi schválili použitie finančných prostriedkov vo výške 250 tis.- Sk z rezervného
fondu na odstránenie havarijného stavu budovy 81/18 a jej prístavby a 1 poslanec bol neprítomný.

Ing. Slavík pokračoval a podal informáciu o havarijnom stave MŠ Medňanská, kde bola vyčíslená
finančná čiastka od OV a ŽP vo výške 250 tis Sk.
Poslanci 12 hlasmi schválili použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 250 tis.- Sk na odstránenie havarijného stavu priestorov Materskej školy ( dlažba, náter dverí, výmena okien v suteréne tak, aby netiekla voda okolo nich ) vybudovanie brány pre vstup motorových vozidiel smerom od „Pivovaru"( hasičské a záchranné vozidlá) a 1 poslanec bol neprítomný.

Ing. Janušek informoval o havarijnom stav komunikácie nad garážami Ul. Kukučínova, kde firma SATES už vypracovala ponuku.
Poslanci 12 hlasmi schválili financovanie opravy cestného zvodidla nad garážami
Ul. Kukučínova podľa ponukového listu firmy Sates v sume do 200 tis.- Sk z rezervného fondu a 1 poslanec bol neprítomný.

Ing. Slavík informoval o súčasnom stave a ďalšom postupe vo veci vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom v lokalite „ Za Sv. Jánom" určeným na hromadnú bytovú výstavbu.
Poslanci 12 hlasmi zobrali informáciu na vedomie a 1 poslanec bol neprítomný.

Ing. Slavík pokračoval ďalej. Prečítal informáciu o súčasnom stave a ďalšom postupe vo veci vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom tvoriacim areál MŠ Ilava a k pozemkom
pod miestnymi komunikáciami v mestskej časti Iliavka a KD Ilava.
Poslanci 12 hlasmi zobrali informáciu na vedomie a 1 poslanec bol neprítomný.

- Žiadosť Márie Mocikovej, bytom Jašíková 17, 821 03 Bratislava ako zástupcu vlastníkov spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti a to pozemku KN - E parc. č. 195 / 7 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2802 v k. ú. Ilava, o vysporiadanie vlastníckych práv k týmto spoluvlastníckym podielom. Poslanci žiadosť zobrali na vedomie.

Ďalej informoval o odpredaji nehnuteľnosti a to pozemku o výmere 484 m2, ktorého parcelné číslo stanoví geometrický plán č. 62/2008 vypracovaný autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Igorom Ďuríkom, ktorý je totožný s dielom č. 1, odčleneného na základe GP č. 71 / 06 od pozemku KN - C parc. č. 900 / 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 266 m2 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 3 277 v k. ú. Ilava a ktorý sa stane vlastníctvom mesta Ilava na základe uplatnenia si predkupného práva k tomuto dielu, právnickej osobe Železnice slovenskej republiky so sídlom Klemensová 6, 813 61 Bratislava za kúpnu cenu 224 044,- Sk ( 462,90,- Sk / m2 ). Kupujúci uhradí aj správny poplatok
za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.
Poslanci 11 hlasmi schválili odpredaj a 2 poslanci boli neprítomní.

Primátor podal informáciu o článku v týždenníku MY - Obzor týkajúceho sa problematiky ilavskej pošty.
Poslanci žiadosť zobrali na vedomie.

Pani poslankyňa Matovičová informovala za E. O., nakoľko Ing. Podmajerská bola neprítomná.
- Navrhla pre kvalifikovanie finančného príspevku vo výške 100 tisíc Sk namiesto
pre Obchodnú akadémiu, pre Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii Ilava.
Poslanci 11 hlasmi schválili tento finančný príspevok a 2 poslanci boli neprítomní.

- Nasledujúce záväzne podmienky pri uzatvorení novej nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to budovy s. č. 455
na Ul. Pivovarskej v Ilave nájomcovi Špeciálnej základnej škole Ilava a to:
- Zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú
- Prenajímateľ garantuje nájomcovi dobu nájmu minimálne do 31.08.2018
za podmienky, že z jeho strany počas tejto doby nedôjde k hrubému porušeniu
ustanovení nájomnej zmluvy.
Poslanci 12 hlasmi schválili záväzné podmienky a 1 poslanec bol neprítomný.

Pani Matovičová pokračovala, bod č. 11 časti B - schvaľuje uznesenia č. 03/2008
zo zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 29.05.2008, ktorým bol schválený finančný príspevok Obchodnej akadémii vo výške 100 tisíc Sk sa ruší.
12 poslanci hlasovali za a 1 poslanec bol neprítomný.

Ďalej prečítala že bod. č. 6 časti C - Schvaľuje, uznesenia č. 6/2007 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 26.06.2007 týkajúci sa špeciálnej školy sa ruší.
12 poslanci hlasovali za a 1 poslanec bol neprítomný.

Ďalšími bodmi, ktoré sa prerokovávali boli:

- Poverenie primátora Mesta Ilava k podpisu zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s fyzickými osobami Ing. Pavol Škohel a manželka Bibiana, obaja bytom Ľ. Štúra 372/4, 019 01 Ilava, predmetom ktorej bude budúci odpredaj nehnuteľností a to pozemku KN - C parc. č. 900/4 a časti pozemku KN - C parc. č. 900/1 ( výmeru ktorej stanoví geometrický plán ), zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 3277 v k. ú. Ilava za kúpnu cenu 150,- Sk / m2. Táto zmluva stratí platnosť, ak Obchodná akadémia Ilava ako užívateľ uvedených nehnuteľností tieto neprehlási za nadbytočný majetok a následne Trenčiansky samosprávny kraj nepožiada Mesto Ilavu o využitie predkupného práva k uvedeným nehnuteľnostiam.
Pani Hujová, poslankyňa podotkla, že pozemok je nevyhovujúci pre mesto, aby sa zrušila predkupná zmluva. Pozemok je nevyužiteľný pre potencionálnych uchádzačov.
Mgr. Dubčák, poslanec sa pripojil a skonštatoval, že nemá zmysel zrušiť predkupne právo, prechádza to do súkromného vlastníctva.
Ing. Hrubý poznamenal, že si máme ponechať vecné bremeno, nevieme ako ten pozemok dopadne.
Primátor dal hlasovať, kto je za schválenia tohto bodu s vecným bremenom?
6 poslancov bolo za, 4 poslanci boli proti a 3 poslanci boli neprítomní.
Primátor konštatoval, že nebola dosiahnutá väčšina a vyzval poslancov, aby dali iný návrh, ktorý by mohol prejsť.
Poslanec Slámka navrhol odpredaj bez vecného bremena, kde sa kupujúcemu stanoví podmienka, aby využíval nehnuteľnosti podľa predurčenia územným plánom Mesta Ilava .
Na základe protinávrhu poslanca Slámku, dal primátor hlasovať, kto je za schválenie tohto bodu bez vecného bremena, kde sa kupujúcemu stanoví podmienka, aby využíval nehnuteľnosti podľa predurčenia územným plánom Mesta Ilava.
10 poslanci hlasovali za, 2 poslanci boli proti a 1 poslanec bol neprítomný.

- Žiadosť právnickej osoby Správa katastra Ilava so sídlom Mierové námestie 81 / 18, 019 01 Ilava o riešení problematiky parkovania motorových vozidiel jej zamestnancov pred budovou s. č. 81 / 18.
Poslanci 12 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie.

- Vyhodnotenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2008 zobrali poslanci 12 hlasmi na vedomie
a 1 poslanec bol neprítomný.

- Ing. Slavík navrhol, aby časť z uznesenia týkajúca sa vyvlastnenia pozemkov KN - E parc. č. 604 a KN - E parc. č. 605 nachádzajúcich sa v lokalite ,, Za Medňanskou" vypadla, nakoľko sa bude riešiť tento bod na ďalšom MZ.

-Žiadosť firmy ILFES o zvýšenie poplatku za správu neodpredaných bytov Mesta Ilava z doterajšej sumy 160.- Sk na mesiac na sumu 180.- Sk na mesiac vrátane DPH.
Poslanci 11 hlasmi žiadosť schválili a 2 poslanci boli neprítomní.

Ďalej sa prerokovali zmeny rozpočtu predložené Ing. Januškom:
- na položke „Projektová dokumentácia - 0443 716 56 00 7801- navýšenie o 109 tis. Sk
( zo 1100 tis. na 1209 tis.) a ponížiť položku „Dofinancovanie ihrísk-
0443 717001 56 00 7901 o 20 tis. Sk,
- ponížiť položku „Vybavenie ihrísk IBV Klobušice" - 0443 713 004 56 00 7501
o sumu 89 tis. Sk,
- vyčleniť z rozpočtu 35 tis. - Sk na dofinancovanie oplotenia a spevnenej plochy pri ZUŠ Ilava.
Poslanci 12 hlasmi zmeny rozpočtu schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

MZ súhlasí s odstránením nedostatkov uvedených v Inšpekčnom zázname z kontroly detských ihrísk od Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Prievidzi. Ing. Kočkár oznámil, že nebude opravovať detské preliezky, nakoľko TSM nemajú na toto certifikát, len odvezú pokazené.
12 poslanci boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

 

7. Požiadavky Komisie pre Životne prostredie - Zberný dvor Mesta Ilava

Primátor dal slovo poslancovi p. Slámkovi, aby poinformoval o spoluúčasti 5%
na financovaní zberného dvora Mesta Ilava, ktorá predstavuje sumu 500 tis.- Sk z hodnoty diela cca 10 000 000.- Sk a provízia za spracovanie projektu 50 tis.- Sk, celkom 550 tis.- Sk z rezervného fondu mesta.
Mgr. Dubčák, poslanec sa spýtal, či je to zahrnuté v tomto rozpočte.
Pán Slámka, poslanec informoval, že do konca augusta musia byť podané výzvy a predpokladá november.
Primátor mesta si myslí, že to bude na konci roka, alebo skôr na budúci rok.
Pani Bakošová, poslankyňa sa spýtala, či bude vyhlásená na toto verejná súťaž.
Ing. Janušek, ved. OV a ŽP jej odpovedal, že samozrejme.
12 poslanci boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

8. Požiadavky Sociálno-bytovej komisie

Primátor dal slovo pani poslankyni Jurenovej, ktorá predniesla návrhy na dávky v hmotnej núdzi za 2. štvrťrok 2008 podľa návrhu Sociálno-bytovej komisie.
12 hlasmi poslanci schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

Taktiež sa spýtala, či by nebolo možné, aby mesto postavilo aspoň 10 - bytovku, alebo 12 bytovku. Žiadosti o nájomný byt jej stále pribúdajú. Vie, že máme voľný pozemok v Klobušiciach. Informovala, že poslanec Ing. Straňák má kontakt na starostu do Močenka, ktorý už odovzdal 2 bytovky financované z eurofondov.
Pani Bakošová, poslankyňa podotkla, že by sme mali prehodnotiť občanov ubytovaných v nájomnej bytovke, pretože tá má slúžiť, iba na prechodné obdobie a nie na stálo.
Bc. Turza, poslanec sa pripojil k návrhu pani poslankyne Jurenovej.
Primátor sa zapojil do diskusie a oznámil, že mesto vlastní 2 pozemky a to v Klobušiciach a na Skale. Tiež sa pripojil k návrhu poslancov a majú naplánovať cestu do Močenka, kde sa rád zúčastní tohto stretnutia.
Ing. Hrubý podotkol, že si musíme dôkladne zvážiť po ekonomickej stránke, či mesto vôbec bude mať na to.
Pán Slámka, poslanec skonštatoval, že sa bavíme o potrebe, ale v prvom rade si musíme prebrať financie, nakoľko sme malé mesto.
Ing. Janušek, ved. OV a ŽP - mesto robí dostatočnú sociálnu politiku. Opravujú sa výtlky, z ktorými sa nepohlo 20 rokov. Firma Kraps má veľmi dobré byty aj s nižším štandardom a nižšou metrážou. Sú tam ideálne podmienky pre začínajúce rodiny.
Pani Jurenová, poslankyňa oznámila, že má 80 žiadateľov o nájomný byt. Prebehol výber, ktorí žiadatelia spĺňajú podmienky a do užšieho výberu sa dostali iba 14.

Prednosta MsÚ podal informáciu o bezplatnom získaní 33 ks zariadení pre invalidov
zo ZMOS- u.
Primátor sa pripojil k prednostovi a poinformoval, že ZMOS získal 70 vozíčkov z Nórska a 33 z nich ako povedal prednosta sa dostane do Ilavy.

9. Diskusia

Ing. Janušek sa spýtal, či by nebolo možné dať zmenu miesta konania sa mestských zastupiteľstiev tak, že augustové bude v DK Ilava z dôvodu verejného prejednávania ÚPN mesta a októbrové MZ sa bude konať v DK Klobušice.
11 hlasmi poslanci návrh schválili a 2 poslanci boli neprítomní.

Pani Holbová, poslankyňa predniesla za mestskú časť Iliavka problémy, ktoré vznikli v DK Iliavka na mužskom WC, ktorý sa už nedá používať, padá omietka, rastú na stenách DK huby a celý DK podmoká a tvorí sa pleseň. Taktiež je potrebné opraviť niektoré komunikácie, ktoré sú v dezolátnom stave.
Primátor oznámil pani Holbovej, že financovanie Domov kultúry z eurofondov už je nereálne.
Prednosta MsÚ vysvetlil, že v minulosti investované fin. prostriedky do DK neboli nesprávne využité, realizácia úprav v tom čase si vyžadovala odstrániť závady, ktoré sa vyskytli.
Ing. Janušek, ved. OV a ŽP - „rád pomôžem nejako p. Holbovej spolu s Ing. Kočkárom, ale v prvom rade musím mať projekt na rekonštrukciu DK Iliavka. Dal sa vypracovať, ale ja ho nemám".
Prednosta MsÚ podotkol, že projekt sa dal vypracovať fy. PIO- KERAMOPROJEKT a už sa aj zaplatil, dodaný bude až v júli 2008.
Pán Blahút Blažej, občan Iliavky mal dotaz, že prečo nemôže p. Holbová požičiavať stoly a stoličky z DK Iliavka.
Prednosta podotkol, že p. Holbová nehospodári s majetkom mesta, ale mal prísť na M. O. a tam, by sa to spísalo a potrebná vec by mu bola vypožičaná.
Pani Holbová, poslankyňa podala žiadosť o doplnenie ÚPN v zastúpení majiteľov pozemkov Dlhé Nivy na výstavbu chát. Vraj Ing. Karšay nesúhlasí, aby sa rozširovala ďalšia rekreačná oblasť v ich susedstve, čo prezentuje ako predseda združenia chatárov.
Občan rekreačnej oblasti Iliavčanská dolina podotkol, že v minulosti si museli sami vybudovať elektrifikáciu a teraz by požadoval vybudovať komunikáciu.
Primátor mu odpovedal, že momentálne riešime nevysporiadané cesty v Iliavke, ktoré neboli vysporiadané viac ako 50 rokov.
Ing. Janušek, ved. OV a ŽP upozornil, že vlastníci dali stanovisko s požiadavkou
na individuálnu rekreáciu na Dlhej Nive.
Prednosta MsÚ pripomenul, že každá chata ako stavebný objekt podlieha schváleniu
na OV a ŽP.
Ing. Hrubý dal kladné stanovisko, že pokiaľ to územie znesie, môže tam výstavba pokračovať.
Pani Králová, občianka dôrazne podotkla, že ľudia prišli s návrhom, že keď sú pozemky voľné majú záujem stavať.

Pani Holbová, poslankyňa sa spýtala zástupcu chatárov, že keď rozširovali cestu, či boli
na katastri preveriť vlastníkov pozemkov. Chatári si privlastnili a pri hradili pozemky, ktoré nie sú v ich vlastníctve. Pozemky pod cestu, ktorú chcú vybudovať, si musia odkúpiť.

Ing. Hrubý, poslanec za mestský časť Klobušice informoval, že došlo za veľkých dažďov k vyplaveniu splaškovej kanalizácie a Zámocká ulica je na tom najhoršie. Navrhuje udeliť pokuty vo výške 10 tis. Sk tým ľuďom, ktorí nelegálne napojili dažďovú kanalizáciu do splaškovej.
Primátor súhlasí s udelením pokuty, nakoľko vznikli veľké škody na majetkoch.
Nakoľko nemal nikto ďalšie pripomienky do diskusie, primátora mesta Ing. Daško dal hlasovať, za ukončenie diskusie.
Poslanci boli 10 za a 3 poslanci boli neprítomní.

10. Uznesenie

Návrh na uznesenie prečítala pani Hujová poslankyňa MZ.
Poslanci uznesenie 11 hlasmi schválili a 2 poslanci boli neprítomní.

11. Záver

Primátora mesta Ing. Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za dobrú spoluprácu a za hladký priebeh MZ.

 

V Ilave, dňa 26.06.2008

 

Ing. Štefan Daško ................................
Primátor mesta

Ing. Ľubomír Turcer ......................................
Prednosta MsÚ

Zapisovateľka:
Andrea Juríčková ..................................

Overovatelia:
p. Bakošová Viola .................................
p. Matovičová Helena............................