Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 26.08.2008

Dátum: 03.09.2008 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_26.8.08.pdf (0,33 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Z á p i s n i c a
z riadneho verejného Mestského zastupiteľstva Ilava konaného
26.08.2008 o 15:30 v sále DK Ilava

Program riadneho MZ:   

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
5. Schválenie Územného plánu mesta  Ilava s prezentáciou grantu
6. VZN k ÚPN

7.  Žiadosti Komisie finančno-majetkovej (TSM- kúpa sypača a nákl. auta, prenájom ZŠ, prenájom ZUŠ, rozpočet ZUŠ – navýšenie, havária býv. OÚ, Tuláci – fin. príspevok, vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok, havária v MŠ,   rozpočet – ŠJ, interaktívna tabuľa, vybudovanie odstaviska kontajnerov – ul. Bellova, neodtekajúca  voda – Sládkovičova, žiadosť firmy ZEMPRA  o  odpustenie zmluvnej pokuty s vysvetlením situácie okolo výstavby komunikácie na ul. Moyzesovej pri garážach, List p. Herdu primátorovi, týkajúci sa prehodnotenia udelenej pokuty za nepovolenú stavbu).

8. Žiadosti Stavebnej komisie
9. Rôzne:              

a.       Poverenie pre primátora rokovať s firmou Ilfes, ktorá má v prenájme tepelné hospodárstvo – kotolne, aby formou dodatku k nájomnej zmluve č. 131/1997  prevzalo Mesto Ilava  späť priestory bývalých uhoľní a záuhoľní, ktoré nie sú      využívané nikým a Ilfes ich podľa zmluvy nesmie prenajímať.
b.      Dodatok č.1 k organizačnej smernici č.2/2007 Pracovný poriadok
c.       VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a škol. zariadeniach
d.      Zmluva o spolupráci s firmou CENTREPOINT pri vzniku priemyselnej zóny medzi Ilavou a Košecou  s naplnením cieľov úz. rozvoja samosprávnej jednotky Ilava
e.       Informácia o odstránení havarijného stavu MŠ Ilava a jeho dofinancovanie
f.       Žiadosti TSM o finančné príspevky na nákup  sypača s pripojením na hydraulický pohon  a na nákup nákladného auta .
g.      Stretnutie občanov v súvislosti s reguláciou Podhradského potoka.

10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver

1. Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilavy, ktorý privítal všetkých prítomných. V úvode ospravedlnil p. Slámku, ktorý je mimo územia SR.

Prečítal program a spýtal sa či má s prítomných poslancov nejaké pripomienky k programu. Prihlásila sa poslankyňa Holbová, ktorá chcela vymeniť v programe poradie bodov.

Za bod č. 4 dať Schválenie Územného plánu mesta Ilava s prezentáciou grantu a VZN k ÚPN. Primátor dal hlasovať o programe.  

Poslanci 12 hlasmi program odsúhlasili a 1 poslanec bol neprítomný.

2. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pani Hujová, Ing. Straňák a pán Pagáč. Poslanci 9 hlasmi hlasovali za, 3 sa zdržali hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.

 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Andrea Juríčková.

Poslanci návrh 12 hlasmi schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Bc. Turza a pani Matovičová.

Poslanci návrh 10 hlasmi schválili, 2 sa zdržali hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ

 Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho MZ ( 4/2008 ) predniesol  Ing. Jozef Tichý. K správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. Poslanci správu o kontrole uznesení z predchádzajúceho MZ zobrali na vedomie 12 hlasmi za a 1 poslanec bol neprítomný. Správa je prílohou zápisnice.

5.   Schválenie Územného plánu mesta  Ilava s prezentáciou grantu

Ing. Daško dal slovo Ing. Januškovi. Ten podrobne poinformoval a odprezentoval Územný plán mesta Ilavy. Informoval, že na tomto pláne pracoval viac ako rok a je veľmi dôležité, aby sa schválil, nakoľko financie sme získali z grantu v hodnote 1800 tis. Sk. Fyzické a právnické osoby mohli pripomienkovať ÚPN mesta v jednotlivých etapách. Podrobne poinformoval o plochách za Kauflandom a o  rozšírení logistického centra a miesta na parkovanie. Veľká plocha na výrobu je vsunutá aj medzi Ilavou a Košecou, kde bude developerská firma vykupovať pozemky pod priemyselný park. Ďalej rozprával aj o IBV, Betlehemskej a Vodárenskej ulici, o Dlhých Nivách, a o Laštekoch . Predstavil zástupkyne Slovenskej agentúry ŽP z Banskej Bystrice Ing. Slámkovú a Ing. Vaculčíkovú.

Ing. Daško poďakoval pracovníkom stavebného úradu, vďaka nim sme tento grant dostali, a nemusíme financovať územný plán z rozpočtu mesta. Získali sme projekt vyregulovania Podhradského potoka v dĺžke 2,5 km. Spracovateľ je Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany. Tento podnik chce financovanie riešiť cez Eurofondy.

Pán poslanec Pagáč za MsV Skala rozprával, že veľa ľudí bojovalo za zrušenie prevádzky

na Skale. V minulosti sa tam chovali ovce, ktoré znepríjemňovali ovzdušie. Pýtal sa, či by sa tento komplex nemohol rozšíriť na IBV. Nakoľko občania Skaly majú strach, aby tam nevznikla ďalšia chovateľská farma.

Ing. Janušek odpovedal, že koncept bol vypracovaný v dvoch variantách. Na tomto úseku je veľa vlastníkov a pozemok je zakreslený ako priemyselná oblasť, takže tam nemôže byť chovateľská farma.

Ing. Daško podotkol, že HBV bude v lokalite za Medňanskou, ale aj IBV. Územný plán mesta bol zastaralý, bolo ho potrebné doplniť. Nie je ale možné, ho meniť každého polroka.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ Ilava podotkol, že už nám začínajú chodiť na mesto faktúry. Pokiaľ poslanci neschvália ÚPN mesta, bude potrebné 1800 tis. Sk zaplatiť z rozpočtu mesta.

Pani Hujová, poslankyňa chápe všetkých obyvateľov na Skale, pretože majú strach, aby sa tam nevrátil chov oviec, nakoľko znečisťovali ovzdušie. Spýtala sa, či je možné, aby sa niekde zakomponovalo, že sa tam nevráti tento chov.

Ing. Janušek podotkol, že raz je to zakreslené v ÚPN mesta pod šedou páskovou farbou, tak nemusí mať obavu.

Pani Hujová, poslankyňa informovala, že Slovenské poľnohospodárske družstvo je v exekúcii, predajú to a stačí to preklasifikovať cez ŽP.

Ing. Hrubý, poslanec podotkol, že ÚPN mesta je záväzný aj pre pracovníkov mesta, keď je tam raz stanovený priemysel, nemôže tam byť poľnohospodárska výroba. ÚPN mesta vypracovali odborníci. Je za schválenie ÚPN mesta.

Pani Bakošová, poslankyňa bolo by dobré stanoviť v Iliavke počet chát, aby Iliavčanská dolina mala nejaký vzhľad.

Pani Jurenová, poslankyňa tlmočila, že každý deň ju zastavujú občania Ilavy, ktorý majú záujem o nájomné byty.

Pán Pagáč, poslanec podotkol, že nechce haniť prácu zamestnancov MsÚ. Najskôr si niekto niečo postaví, potom požiada o stavebné povolenie a potom rozmýšľame ako to vsunúť

do ÚPN mesta.

Ing. Daško, primátor uvedený prípad bol sankciovaný, podnikateľ sa odvolal, proti tejto pokute.

Pán Zubárik, občan časti Skala, podporuje pána poslanca Pagáča, že dlhé roky bojovali

za odstránenie družstva a aby sa tam vystavala IBV, aby mesto bolo ucelené. Do rekreačných oblastí sa nasťahovali obyvatelia, ktorí tam nemajú trvalý pobyt, vypúšťajú žumpu

do potokov.

Nakoľko sa už nikto nepripojil do diskusie primátor dal hlasovať. Kto je za schválenie ÚPN mesta Ilavy s prezentáciou grantu?

Poslanci 9 hlasmi boli za, 1 poslanec bol proti, 2 sa zdržali hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.

Správu z priebehu a vyhodnotenia pripomienok k návrhu ÚPN Mesta Ilava zobrali poslanci na vedomie.

6.  VZN k ÚPN

 Ing. Janušek podrobne prečítal VZN k ÚPN.

Poslanci 10 hlasmi boli za, 2 poslanci boli neprítomní a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

 7. Žiadosti Komisie finančno-majetkovej

 (TSM- kúpa sypača a nákl. auta, prenájom ZŠ, prenájom ZUŠ, rozpočet ZUŠ – navýšenie, havária býv. OÚ, Tuláci – fin. príspevok, vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok, havária v MŠ,   rozpočet – ŠJ, interaktívna tabuľa, vybudovanie odstaviska kontajnerov – ul. Bellova, neodtekajúca  voda – Sládkovičova, žiadosť firmy ZEMPRA  o  odpustenie zmluvnej pokuty s vysvetlením situácie okolo výstavby komunikácie na ul. Moyzesovej pri garážach, List p. Herdu primátorovi, týkajúci sa prehodnotenia udelenej pokuty za nepovolenú stavbu).

Ing. Daško dal slovo Ing. Podmajerskej, ktorá predniesla požiadavky, ktoré prišli na finančno-majetkovú komisiu:

- Finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 550 tis. Sk na odstránenie havárie –  prasknuté kanalizačné potrubie na budove Mestského úradu č. 81/18 – bývalého OÚ.

12 poslanci boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

 - Finančnú výpomoc  Klubu slovenských turistov „Tuláci“ na výstup na Mont Blanc.

Primátor dal hlasovať za neschválenie finančnej výpomoci Klubu slov. turistov

,,Tuláci“.

11 poslanci boli za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.

 - Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 1. polrok 2008.

Poslanci vyhodnotenie rozpočtu 12 hlasmi zobrali na vedomie a 1 poslanec bol neprítomný.

 - Finančné prostriedky vo výške 230 tis. Sk na dofinancovanie havárie kanalizácie v MŠ

  z rezervného fondu.

Poslanci 11 hlasmi boli za a 2 poslanci boli neprítomní.

 - Žiadosť TSM o kúpu sypača na vlastný pohon, ktorý sa umiestni na V3S. Výška finančných prostriedkov schválená na nákup sypača 400 tis. z rezervného fondu.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za a 2 poslanci boli neprítomní.

 - Žiadosť ZŠ o prenájom priestorov školy vyšpecifikovaných v žiadosti, predloženej MZ. Príjem z prenájmu bude príjmom rozpočtu školy a ZŠ ho použije na úhradu energií a bežné opravy prenajatých priestorov školy.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za a 2 poslanci boli neprítomní.

 - Žiadosť ZUŠ o prenájom priestorov školského zariadenia vyšpecifikovaných v žiadosti, predloženej MZ. Príjem z prenájmu bude príjmom rozpočtu školského zariadenia  a ZUŠ ho použije na úhradu energií.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za a 2 poslanci boli neprítomní.

 - Žiadosť ZUŠ o úpravu rozpočtu na mzdové náklady z dôvodu zvýšenia počtu žiakov. Rozpočty škôl sa budú upravovať po vyplnení výkazov o počte žiakov k 15. 9. 2008 – podľa skutočného počtu žiakov, ktorí navštevujú školu alebo školské zariadenie. 

  Poslanci 11 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie a 2 poslanci boli neprítomní.

 - Finančné prostriedky  na nákup nákladného vozidla IVECO do 3 t na leasing,   v nadobúdacej cene 1 329 238.- Sk. Vozidlo bude  majetkom mesta a bude prenajaté TSM Ilava. Finančné prostriedky potrebné na realizáciu leasingu sa zabezpečia zmenami rozpočtových položiek v rámci rozpočtu, ktoré budú predložené na októbrovom MZ.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za a 1 poslanec bol neprítomný.

 - Žiadosť firmy ZEMPRA o odpustenie zmluvnej pokuty, na základe Zmluvy o dielo č. ZoD  18/105/2007  vyrubenej z dôvodu nedodržania termínu ukončenia stavby vo výške   72 126,- Sk.

Ing. Štefan Daško podrobne informoval, prečo fy ZEMPRA dostala pokutu. Na základe pokuty sa fy. ZEMPRA odvolala.

Pani Jurenová, poslankyňa podotkla, že táto firma veľa pomáha mestu Ilava.

Primátor ďalej pokračoval, že fy ZEMPRA, vždy ako prvá vo všetkom pomáhala mestu a týmto jej veľmi ďakuje.

Ing. Hrubý poznamenal, že odpustenie pokuty je dosť chúlostivá téma. Je za udelenie pokuty.

Poslanci 6 hlasmi hlasovali za udelenie pokuty, 6 poslancov bolo proti a 1 poslanec bol neprítomný.

- Žiadosť ZŠ o úpravu rozpočtu na mzdové náklady pre školský klub -  z dôvodu zvýšenia počtu žiakov. Rozpočty škôl sa budú upravovať po vyplnení výkazov o počte žiakov k 15. 9. 2008 – podľa skutočného počtu žiakov, ktorí navštevujú školu alebo školské zariadenie.

Poslanci 11 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie a 2 poslanci boli neprítomní.                        

  - Finančný príspevok na zakúpenie 1 ks interaktívnej tabule pre ZŠ vo výške 215 tis. Sk.

 Finančné prostriedky sa presunú z položky 41 0443 717001 56 00 7903 Verejné  osvetlenie a digitalizácia mesta ( tento rok sa projekt nebude realizovať).

Poslanci 10 hlasmi hlasovali za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania a 2 poslanci boli neprítomní.

 Ing. Daško dal slovo Ing. Rexovej, ktorá predniesla žiadosti za M. O.:

 - Finančnú čiastku vo výške 400 000,- Sk na opravu kancelárskych priestorov a výmenu okien v budove 81/18, určených pre umiestnenie Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne a ďalších úradov štátnej správy.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za a 2 poslanci boli neprítomní.

 - Ponuku fyzických osôb a to Mgr. Magdalény Kobzovej - bytom Medňanská 516/9, 019 01 Ilava a Pavla Hrubišku - bytom Skala 606, 019 01 Ilava o odpredaj nehnuteľnosti mestu Ilava a to pozemku KN –C parc. č. 179 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 595 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1158 v k. ú. Ilava.

Poslanci 11 hlasmi zobrali ponuku na vedomie a 2 poslanci boli neprítomní.

 - List zo dňa 23.07.2008, zaevidovaný na poštovom oddelení MsÚ Ilava pod    č. 8528, ktorým fyzická osoba Karolína Murínová bytom Nám. Sv. Anny 24, 911 00 Trenčín oznamuje neakceptovanie už dohodnutej kúpnej ceny za odpredaj nehnuteľností a to pozemku KN- C parc. č. 23/12 a pozemku KN- C parc. č. 23/13 v k. ú. Ilava.

Poslanci 12 hlasmi zobrali list na vedomie a 1 poslanec bol neprítomný.

 - Žiadosť fyzickej osoby Jaromír Plačko - bytom Mierové námestie 2/3, 019 01 Ilava o zámenu časti pozemku KN – C parc. č. 1007 vo vlastníctve mesta Ilava za časť pozemku KN – C parc. č. 1008 vo vlastníctve žiadateľa  ( oba v k. ú. Ilava ) a to na základe geometrického plánu, ktorý zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady. Žiadateľ uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na Správe katastra Ilava.

Poslanci žiadosť 12 hlasmi schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

 - Žiadosť právnickej osoby ILFES s.r.o. so sídlom Štúrova 753/68, 019 01 Ilava o riešenie havarijného stavu kotla č. 1 v kotolni na ulici SNP v Ilave.

Poslanci 12 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie a 1 poslanec bol neprítomný.

 - Žiadosti fyzických osôb a to Ľudovíta Tomana - bytom Kpt. Nálepku 245/12, 019 01 Ilava, Dušana Prekopa – bytom Kpt. Nálepku 247/16, 019 01 Ilava, Vladimíra Suchára  ml. – bytom Kpt. Nálepku 239/8, 019 01 Ilava a Jozefa Sýkoru – bytom Kpt. Nálepku 244/14, 019 01 Ilava o odkúpenie časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 1412/1 v k. ú. Ilava za účelom výstavby garáži.

Poslanci 12 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie a 1 poslanec bol neprítomný.

 - Žiadosť fyzickej osoby Martina Ďurošková, rod. Ďurošková, bytom Trenčianska 152/33, 019 01 Ilava – Klobušice o zriadenie vecného bremena a to práva prechodu cez pozemok parc. č. KN – E parc. č. 113 / 1 v k. ú. Klobušice vo vlastníctve mesta Ilava za účelom prístupu k nehnuteľnostiam žiadateľky.

Poslanci 12 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie a 1 poslanec bol neprítomný.

 Ing. Daško, primátor mesta odovzdal slovo Ing. Tichému, HK.

- Ing. Tichý prečítal list p. Herdu primátorovi, týkajúci sa prehodnotenia udelenej pokuty za nepovolenú stavbu).
Ing. Janušek informoval, že p. Herda porušil stavebný zákon a na základe toho bol sankcionovaný pokutou 25 tis. Sk.

Bc. Turza sa spýtal, či by namiesto pokuty, nemohli spraviť niečo pre mesto v stanovenej cene.

Ing. Hrubý sa pripojil do diskusie a rozprával o tom, že v iných mestách, keď sa udelí pokuta, tak aj zrušia stavbu, ktorá bola vybudovaná na čierno.

Primátor pokračoval a rozprával, že p. Herda prisľúbil, že toto ihrisko vybudoval, nielen pre seba, ale aj pre verejnosť.
Poslanci zobrali žiadosť na vedomie.

- Informáciu hlavného kontrolóra o stave riešenia sťažností občanov mesta: Jaroslava Zobku, Sládkovičova 315/18 Ilava a manželov Róberta a Márie Anettovcov, J.L. Bellu, Ilava, týkajúcich sa  opravy cesty na Sládkovičovej  ulici ( pri dažďoch neodteká voda) a vybudovania a spevnenia priestoru pre premiestnenie a odstavenie kontajnerov na komunálny odpad na Ul. J.L. Bellu. Keďže riešenia oboch problémov sú finančne náročné , odznel návrh zaradiť ich do rozpočtu mesta v roku 2009.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie.

 8. Žiadosti Stavebnej komisie

Ing. Daško sa spýtal Ing. Straňáka, aby predložil žiadosti za stavebnú komisiu. Ing. Straňák odpovedal, že nemá žiadne žiadosti, ktoré by predložil.

 9.  Rôzne                     

- MZ poveruje primátora mesta Ilava rokovať s fy. ILFES, ktorá ma v prenájme tepelné hospodárstvo mesta o úprave predmetu nájomnej zmluvy č. 131/1997 formou Dodatku k zmluve o priestoroch  bývalých úhoľní a záuhoľní, ktoré mesto nevyhnutne potrebuje k plneniu úloh vyplývajúcich z nariadení Ochrany CO, Obrany štátu, Ochrany pred povodňami a Požiarnej ochrany.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za a 1 poslanec bol neprítomný.

Ing. Štefan Daško dal slovo Ing. Fúskovej, ved. PaM a SP, ktorá predložila nasledovné dokumenty:

 - Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 2/2007 Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Ilava.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za a 1 poslanec bol neprítomný.

 - VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za a 1 poslanec bol neprítomný.

 Ing. Daško informoval o:

- Zmluve medzi Mestom Ilava a firmou CENTREPOINT s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha 6, ČR, o podmienkach vzájomnej spolupráce pri rozvoji priemyselnej zóny medzi Ilavou a Košecou

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za a 1 poslanec bol neprítomný.

Ing. Turcer informoval že budeme oslovovať vlastníkov, nie vykupovať pozemky.

Primátor podotkol, že sa tak scelí územie medzi Ilavou Košecou.

12 poslanci boli za podpísanie zmluvy a 1 poslanec bol neprítomný.

 

- Primátor informoval o stretnutí občanov, vlastníkov pozemkov, ktoré budú stavbou dočasne, resp. trvalo zabrané pri regulácii Podhradského potoka.

 Poslanci 12 hlasmi zobrali informáciu na vedomie a 1 poslanec bol neprítomný.

 Primátor mesta dal slovo Ing. Tichému, ktorý informoval o:

 - Žiadosti ZŠ o stravovanie dôchodcov v jedálni ZŠ. Žiadosť je výsledkom riešenia petície občanov mesta týkajúcej sa stravovania dôchodcov, prejednávanej ešte dňa 25.2.2008 v zasadačke MsÚ v Ilave. Aktuálnosť opäť nadobudla v súvislosti so začiatkom nového školského roku. 

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za a 1 poslanec bol neprítomný.

 - Finančné prostriedky vo výške 230 tis. Sk na dofinancovanie havárie kanalizácie v MŠ

  z rezervného fondu sa prerokovalo v bode č. 7 a taktiež sa za tento bod hlasovalo.

- Žiadosti TSM o finančné príspevky na nákup  sypača s pripojením na hydraulický pohon  a na nákup nákladného auta sa prerokovali v bode č. 7 a taktiež sa za tento bod hlasovalo.

- Stretnutie občanov v súvislosti s reguláciou Podhradského potoka, o tomto bode sa rokovalo v bode č. 7 a taktiež prebehlo hlasovanie.

10. Diskusia

 Ing. Štefan Daško informoval o žiadosti, ktorá prišla na mesto, kde NsP Ilava žiada mesto  o finančnú podporu. Vrcholom všetkého je uvedený inzerát v Pardone, kde Nsp Ilava odpredáva budovy a pozemky. Nevie pochopiť na aký účel potom nemocnica žiada finančné prostriedky.

Pán Pagáč, poslanec sa pripojil a skonštatoval, koľko sme nemocnici prispeli na nákup prístrojov.

Primátor podotkol, že túto informáciu si preverí na M. O.

Ing. Zigo, riaditeľ fy ILFES skonštatoval, že v r. 2007 odovzdal protokoly o revíznej správe kotlov a do dnešného dňa nemá žiadnu odpoveď z mesta.

Ing. Daško odpovedal, že prešetrí danú situáciu.

Ing. Tichý poznamenal, že mesto nemôže dať NsP Ilava, žiadnu finančnú výpomoc, nakoľko nemocnica je stále dlžníkom mestu.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ informoval o akcii, ktorá bude v septembri 2008, na ktorej sa slávnostne odhalí pamätná doska G. Barossa na Ul. Barošovej v Klobušiciach. Na doske bude vyobrazená podobizeň G. Barossa, erby miest a dvojjazyčný text. Financovanie pamätnej dosky, budeme mať rozdelené na ½ s maďarskou stranou. Ďalej pokračoval, že 13. septembra 2008 nás družobné mesto Klimkovice /ČR/ pozvalo na ich jarmok.  Na tento jarmok pôjde o 6:00 hod od DK Ilava autobus s folklórnym súborom Stražov a taktiež sa môžu prihlásiť aj poslanci MZ a zamestnanci MsÚ.

Pani Bakošová, poslankyňa sa spýtala Ing. Hrubého, ako sa bude ďalej riešiť internetová stránka mesta, nakoľko diskusia je nemiestna a otázky vôbec nesúvisia s dianím mesta.

Ďalej mala návrh, aby sa pani Mgr. Bajzovej, riaditeľke CVČ nariadilo, aby predkladala aj počas školského roka správy o tom, koľko žiakov navštevuje krúžky.

Poslanci 9 hlasmi boli za, 2 poslanci boli neprítomní a 2 sa zdržali hlasovania.

 Ing. Hrubý odpovedal, že diskusia na úrovni chatu nepatrí na internetové stránky mesta. Bolo by dobré, aby sa umiestnila anketa, kde občania napíšu názor na tieto ankety, či majú, alebo nemajú byť umiestnené na stránke.

Mgr. Dubčák skonštatoval, že občania chcú diskutovať o všetkom. Bude potrebné ich upozorniť, aby sa vyjadrovali, iba k danej téme a otázkam diania mesta a neodbiehali od tém.

Ing. Hrubý skonštatoval, že má veľký problém aj s inzerciou. Súhlasí s tým, aby sa odstránili s diskusie veci, ktoré vôbec nepatria na internetovú stránku mesta a aby sa stanovili pravidlá, (kódex) diskusie.

Ing. Daško navrhol ponechať diskusiu  tak ako je, aby ho nikto neobvinil z cenzúry.

Poslanci hlasovali za stiahnutie diskusie, ktorá nesúvisí s dianím mesta.

Poslanci 8 hlasmi hlasovali za, 2 sa zdržali hlasovania, 2 poslanci boli proti a 1 poslanec bol neprítomný.

 Ing. Podmajerská informovala, že na začiatku roka pani riaditeľka predkladá správu o počte žiakov, ktorý navštevuje CVČ.

 Pani Holbová, poslankyňa mala návrh, či by sa nemohli skontrolovať všetci chatári, či majú žumpy a kde to vypúšťajú.

 

Pani Hujová, poslankyňa sa pýtala, či nebolo dobré preveriť plnenie zmluvy s p. Hoštákom, súvisiacej s rekonštrukciou domu na Ul. Košeckej.

Pán Zubárik, občan mal otázku na primátora, že kedy sa začne s výstavbou nejakého hypermarketu a či by nebolo možné, aspoň do kedy sa tu niečo postaví vybaviť autobus do Tesca a z Tesca zadarmo. Veď inde to funguje, prečo nie v našom meste.

Ing. Daško odpovedal, že LÍDL sa začne stavať až keď bude postavení kruhový objazd. Nakoľko je to investícia 14 mil. Sk a mesto nemá toľko finan. prostriedkov.

Ing. Tichý sa pripojil a odpovedal, že už riešil problém autobusy, písal list na Tesco, ale do dnešného dňa nedostal odpoveď.

Ing. Štefan Daško skonštatoval, že mal obavu z dnešného MZ, ale je rád, že prebehlo tak hladko.

Nakoľko nemal nikto pripomienky, diskusiu ukončil.

12 poslanci boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

 11. Uznesenie

 Návrh na uznesenie prečítala pani Hujová poslankyňa MZ.

Poslanci uznesenie 12 hlasmi schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

12. Záver

 Primátor mesta Ing. Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za dobrú spoluprácu a za hladký priebeh MZ.  

V Ilave, dňa 28.08.2008

Ing. Štefan Daško ................................
Primátor mesta

Ing. Ľubomír Turcer ......................................
Prednosta MsÚ

Zapisovateľka:
Andrea Juríčková ..................................

Overovatelia:
Bc. Turza Tibor  ...................................
  p. Matovičová Helena ................................