Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 21.10.2008

Dátum: 24.10.2008 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica__21.10.08.pdf (0,23 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Z á p i s n i c a
z riadneho verejného Mestského zastupiteľstva Ilava konaného
21.10.2008 o 15:30 v DK Klobušice

Program riadneho MZ:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
5. Žiadosti Finančno-majetkovej komisie

  • Podnety do rozpočtu na rok 2009
  • Zaradenie TSM Ilava do štruktúry MsÚ
  • Zmeny rozpočtu - strediská mesta a školy
  • Schválenie audítora mesta na rok 2008 a 2009

6. Žiadosti Stavebnej komisie
7. Žiadosti Sociálno-bytovej komisie
- Doplnenie člena Sociálno - bytovej komisie po p. Škrátkovej,
návrh nového člena p. Marta Miklovičová

8. Žiadosti Športovej komisie
- Doplnenie člena Športovej komisie
- Námety na prerozdelenie prostriedkov pre športové kluby a OZ

9. Žiadosti Školskej komisie
- Prerokovanie návrhu na zvýšenie počtu a zloženie členov rady školy CVČ
- Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl

10. Rôzne
11. Diskusia
12. Uznesenie
13. Záver1. Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilavy, ktorý privítal všetkých prítomných. Prečítal program a spýtal sa či má niekto z prítomných poslancov nejaké pripomienky k programu. Primátor dal hlasovať o programe.
Poslanci 11 hlasmi program odsúhlasili a 2 poslanci boli neprítomní.

2. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pani Hujová, Bc. Turza a Mgr. Dubčák. Poslanci 11 hlasmi hlasovali za a 2 poslanci boli neprítomní.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Andrea Juríčková.
Poslanci návrh 11 hlasmi schválili a 2 poslanci boli neprítomní.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: pán Košík a pani Jurenová.
Poslanci návrh 11 hlasmi schválili a 2 poslanci boli neprítomní.

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ

Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho MZ ( 5/2008 ) predniesol Ing. Jozef Tichý. K správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. Pani Jurenová podotkla, že CVČ má 554 žiakov. Poslanci správu o kontrole uznesení z predchádzajúceho MZ zobrali na vedomie. Správa je prílohou zápisnice.

5. Žiadosti Finančno-majetkovej komisie

 Podnety do rozpočtu na rok 2009

Prednosta MsÚ vyzval poslancov - predsedov mestských výborov, aby ešte tí, ktorí nedali námety do rozpočtu na rok 2009 takto urobili do konca týždňa.

Ing. Rexová prečítala žiadosti za majetkové oddelenie:

- Informáciu o podpise kúpnej zmluvy č. KZ 27/164/2008, predmetom ktorej je predaj nehnuteľnosti a to pozemku KN - E parc. č. 178/1 - záhrady o výmere 69 m2, podpísanej dňa 29.09.2008 na základe zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, odsúhlasenej bodom č. E/2 uznesenia č. 2/2008 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 22.04.2008.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie 11 hlasmi a 2 poslanci boli neprítomní.

- Žiadosť Ferdinanda Šípka a manž. Ľudmily, obaja bytom Skala 644, 019 01 Ilava o odkúpenie nehnuteľnosti a to pozemku KN - C parc. č. 525/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava. Odpredaj tohto pozemku bol už schválený bodom č. C / 3 uznesenia č. 4/99 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 22.06.1999.
Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 11 hlasmi a 2 poslanci boli neprítomní.

- Informáciu Ing. Rexovej o aktuálnom využívaní majetku mesta Nemocnicou s poliklinikou n. o. Ilava.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie 11 hlasmi a 2 poslanci boli neprítomní.
- Súčasne poslanci MZ poverili M. O. s jednaním o dodatku k zmluve o zapožičaní zdravotníckej techniky.
Poslanci 11 hlasmi boli za a 2 poslanci boli neprítomní.

- Písomnú informáciu Nemocnice s poliklinikou v Ilave o aktuálnom využívaní majetku mesta Ilava, ktorý im bol zmluvne zapožičaný a to defibrilátor s príslušenstvom, RTG prístroj, EKG, odsávačka vákuová , oxymeter.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie 11 hlasmi a 2 poslanci boli neprítomní.

- Ing. Podmajerská informovala o poukázaní finančných prostriedkov z Európskej investičnej banky vo výške 31084,- € prepočítané kurzom dňa 20.10.2008 30,094 t. j 935 441,89 Sk - na základe Dodatku č. 1 k zmluve o úvere č. 428/AUOC/07 so SLSP a Mestom Ilava. Táto finančná čiastka v zmysle Dodatku č.1 k zmluve o úvere sa použila na splátku istiny úveru SLSP.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie 12 hlasmi a 1 poslanec bol neprítomný.

- Ing. Štefan Daško sa poďakoval Finančno-majetkovej komisii, ktorá hlasovala za výber SLSP a to členom: p. Matovičovej, Ing. Rovňanskému, Ing. Fukoňovi, p. Kopačkovej, p. Holbovej, p. Gelnárovej a taktiež poďakoval poslancom, ktorí tiež hlasovali za a to: p. Bezecnému,
Ing. Hrubému, p. Holbovej, p. Jurenovej, p. Matovičovej, p. Pagáčovi a Ing. Straňákovi. Primátor dal hlasovať, kto je za, aby bolo doplnené poďakovanie v uznesení členom finančno-majetkovej komisie a poslancom MZ, ktorí hlasovali za SLSP?
Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

- Ing. Podmajerská informovala o žiadosti Domu Matice slovenskej o úpravu prenajatých priestorov v budove MsÚ 81/18. / Výmena podlahovej krytiny a namontovanie umývadla /.
Poslanci boli 12 hlasmi za a 1 poslanec bol neprítomný.

Primátor dal slovo Ing. Rexovej, ktorá prečítala ďalšie žiadosti.
- Žiadosť Ing. Ľudmily Fukoňovej, bytom ul. Barossa 275/1, 019 01 Ilava - časť Klobušice o zrušenie ťarchy a to predkupného práva v prospech mesta Ilava na pozemky KN - C parc. č. 123/11 a parc. č. 123/23, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 384 v k. ú. Klobušice, nakoľko pominuli dôvody jej zriadenia.
Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

- Žiadosť Sirana Štefana, bytom Barossova 276/2, 019 01 Ilava - časť Klobušice o zrušenie ťarchy a to predkupného práva v prospech mesta Ilava na pozemky KN - C parc. č. 123/10,123/41 a 123/42 zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 395 v k. ú. Klobušice, nakoľko pominuli dôvody jej zriadenia.
Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

- Žiadosť fyzických osôb a to Heleny Smrčkovej, Ing. Kataríny Veselej, Róberta a Silvie Ondrišových, Martiny Piatrikovej a Heleny Klabníkovej, všetci bytom Kpt. Nálepku 242, 019 01 Ilava o odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava ( výmeru ktorej stanoví geometrický plán ) a to pozemku KN - C parc. č. 1416/1, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava za kúpnu cenu 40-.Sk / m2, za podmienok, že ostatní spoluvlastníci bytového domu budú s týmto súhlasiť. Kupujúci uhradia náklady na vypracovanie geometrického plánu ako aj správny poplatok na vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.

Pán Slámka, poslanec podotkol, že sa jedná o pozemky, kde je umiestnené vysoké napätie a súhlasí s cenou 40 Sk / m².
Pani Hujová, poslankyňa, sa zapojila a podotkla, že je potrebné, aby zvyšok vlastníkov bytov, ktorí nebudú odkupovať pozemok, dal k tomuto súhlas.
Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

Ing. Rexová pokračovala ďalej v informovaní:
- MZ poveruje primátora mesta Ilava k podpisu zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je budúca kúpa časti nehnuteľnosti ( ktorej výmeru stanoví geometrický plán ) a to pozemku KN - C parc. č. 744 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2351 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 3 265 v k. ú. Ilava, od vlastníka Lídl Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Púchovská 12, 914 41 Nemšová, za kúpnu cenu 1 Sk. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí kupujúci.
Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

- MZ poverilo primátora mesta Ilava k podpisu zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je budúca kúpa časti nehnuteľnosti ( výmeru ktorej stanoví geometrický plán ) a to pozemku KN- C parc. č. 743 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 329 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 384 v k. ú. Ilava, od vlastníka p. Guľová Ľudmila, bytom Pod hájom C III 1098/108, 018 41 Dubnica nad Váhom, za kúpnu cenu
700.-Sk. / m2. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí kupujúci.
Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

 Zaradenie TSM Ilava do štruktúry MsÚ
Ing. Štefan Daško dal slovo Ing. Podmajerskej, ktorá prečítala správu za finančno-majetkovej komisie ohľadom začlenenia TSM pod mesto. Finančno-majetková komisia tento návrh zobrala na vedomie.
Ďalej dostal slovo Ing. Tichý, ktorý prečítal stanovisko a zamietol návrh v plnom rozsahu. Stanovisko HK k začleneniu TSM pod mesto je súčasťou zápisnice.
Primátor dal ďalej slovo Ing. Turcerovi, prednostovi MsÚ.

Ing. Turcer zdôraznil potrebu riešenia TSM. Vyjadril názor, že za bývalého vedenia mesta v roku 2005 bola upravená zriaďovacia listina TSM, kde sa rozšíril počet podnikateľských činností natoľko, že to naznačovalo záujem pripraviť TSM do privatizácie. Kroky mali smerovať k efektívnosti a prosperite, čo sa však doposiaľ nenaplnilo a TSM prežívajú vďaka príspevku mesta. Ďalej upozornil na nelogické finančné toky za nájmy priestorov patriacich mestu priamo na TSM a na podnikanie s majetkom mesta. Upozornil i na sporné fakturácie prác a služieb od TSM, ktoré by mohli byť vykonané i v rámci príspevku, a vyhlásil že nie je možné ďalej takéto prípady tolerovať. Odporučil začlenenie TSM do organizačnej štruktúry mesta, ustabilizovanie tímu TSM a reštrukturalizáciu profesií podľa potrieb mesta a nie podľa podnikateľských záujmov TSM. Na záver dodal, že Mesto Ilava nepotrebuje, aby TSM podnikali, ale aby plnili základné požiadavky mesta v danej oblasti.

Ing. Štefan Daško skonštatoval, že nemá dôkazy, že by sa TSM pripravovali na privatizáciu. TSM riadi Ing. Kočkár, je to veľmi dobrý pracovník a zodpovedný človek. V rámci možností riadi TSM najlepšie ako vie. Ešte nemá presnú predstavu, čo bude s TSM, ale Ing. Kočkára ponechá v riadiacej funkcii.
Pani Bakošová, poslankyňa sa pripojila do diskusie a skonštatovala, že sa jej návrh na začlenenie TSM pod mesto vôbec nepáči a kto vôbec podpisuje objednávky TSM?
Ing. Turcer, prednosta MsÚ odpovedal, že on.
Pani Bakošová, poslankyňa skonštatovala, že prečo vôbec podpisoval sporné objednávky. Je proti, aby sa začlenili TSM pod mesto a keď predložil takýto návrh, že prečo nedal spraviť audit, aby poslancom MZ mohol predložiť fakty.
Pán Pagáč, poslanec skonštatoval, že je kategoricky proti začleneniu a podporil návrh pani poslankyne Bakošovej.
Pani Hujová, poslankyňa sa priklonila k návrhu pani Bakošovej.
Ing. Daško poznamenal, že je spokojný s prácou Ing. Kočkára.
Bc. Turza podotkol, že neschvaľuje návrh Ing. Turcera, malo sa spraviť seriózne sedenie čisto len TSM, kde sa vypracujú analýzy, na základe napr.: iných MsÚ, aby poslanci MZ mali jasný a ucelený obraz. Je proti začleneniu TSM pod mesto.
Pani Jurenová, poslankyňa je za hlbokú ekonomickú kontrolu, nakoľko Mgr. Dianová dala v minulosti stanovisko, že by sme sa stali platcami DPH, aby sme vedeli čo týmto krokom získame a čo aj stratíme.
Pani Matovičová, poslankyňa sa prikláňa k názoru pani Bakošovej.
Pán Bezecný, poslanec prejavil prekvapenie, je za to, aby mesto pomáhalo TSM.
Ing. Daško podotkol, že pomáhame TSM a teraz sa kúpilo pre nich nové auto značky IVECO.
Primátor dal hlasovať, že kto je za neschválenie začlenenia TSM pod mesto?
Poslanci 11 hlasmi boli za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.

 Zmeny rozpočtu - strediská mesta a školy

Ing. Daško, primátor mesta dal slovo Ing. Turcerovi, ktorý informoval o:

- Zvýšení počtu členov rady školy v Centre voľného času Ilava z doterajších 5 členov na 7 členov v nasledovnom zložení:
dvaja pedagogickí zamestnanci
jeden zástupca ostatných zamestnancov CVČ
dvaja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami CVČ
dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
Poslanci boli 12 hlasmi za a 1 poslanec bol neprítomný.

- Zložení členov Rady školy Základnej umeleckej školy Ilava nasledovne:
dvaja pedagogickí zamestnanci
jeden zástupca ostatných zamestnancov ZUŠ
štyria zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami ZUŠ
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

Ing. Štefan Daško dal slovo Ing. Podmajerskej, ktorá informovala o:
- Zvýšení rozpočtu Základnej umeleckej školy o 92 tis. Sk na mzdy a odvody do poisťovní na rok 2008.
Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

- Zvýšení rozpočtu Školského klubu pri ZŠ na Medňanskej ulici o 60 tis. Sk na mzdy a odvody do poisťovní.
Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

Ing. Daško dal slovo Ing. Fúskovej, ktorá informovala o:
- Oznámení Obchodnej akadémie v Ilave o zániku členstva poslanca Milana Pagáča v rade školy.
Poslanci zobrali oznámenie na vedomie.

Ing. Daško dal slovo Ing. Rexovej, ktorá informovala o:
- Terajšom umiestnení prístrojov, ktoré musí byť upravené dodatkami k zmluve a
k dohodám.
Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

- Ing. Podmajerská prečítala zmeny rozpočtu predložené jednotlivými oddeleniami mesta na zmenových listoch, ktoré sú prílohou zápisnice.
Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

 Schválenie audítora mesta na rok 2008 a 2009

Ing. Podmajerská predložila návrh na schválenie audítora pre rok 2008 a 2009 a to:
- Ing. Zuzanu Šelingovú, DCA audit s.r.o., Tajovského 222/5, 018 41 Dubnica nad Váhom ako audítora pre Mesto Ilava, Mierové nám. 16/31, Ilava pre rok 2008 a rok 2009.
Poslanci 11 hlasmi boli za a 2 poslanci boli neprítomní.

Ing. Podmajerská predložila poslancom MZ návrh na poverenie primátora mesta v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonať zmeny v rozpočte mesta na rok 2008 do celkovej výšky 500 tis. Sk v priebehu rozpočtového roka 2008. Uvedená právomoc a suma sa týka kapitálového aj bežného rozpočtu spolu.
Mgr. Dubčák sa spýtal či sa jedná len o presuny, alebo aj navýšenia?
Ing. Podmajerská odpovedala, že sa jedná, iba o presuny.
Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

6. Žiadosti Stavebnej komisie

Ing. Daško dal slovo Ing. Januškovi, aby predniesol za neprítomného Ing. Straňáka žiadosti stavebnej komisie.
Ing. Janušek referoval o stavebných zámeroch Ing. Žiačka, ktorý má záujem o výstavbu v centre Klobušíc. Ďalej informoval o stanovisku obchodného domu BILLA na pozemku NsP Ilava a žiadosť NsP Ilava o úpravu zelene okolo nemocničnej budovy, ktorá má rozlohu
24 tis. m².
Primátor informoval, že obchodný reťazec BILLA jedná s NsP Ilava, nakoľko sa jedná o pozemok v ich vlastníctve. V ÚPN mesta nie je zahrnutá táto výstavba. Primátor podotkol, že víta obchodné reťazce v Ilave, ale nie na tomto pozemku, nakoľko pozemok susedí s autobusov zástavkou, kde je už aj tak prehustená doprava.

Ing. Hrubý sa zapojil a podotkol, že by bolo potrebné doriešiť komplexne záhradu MŠ Klobušice. MsV Klobušice si dal požiadavku do rozpočtu na vypracovanie projektu na športoviská s tým, že sú prisľúbené finančné prostriedky od sponzora.

7. Žiadosti Sociálno-bytovej komisie

Ing. Daško dal slovo pani Jurenovej, ktorá predniesla žiadosti za Sociálno-bytovú komisiu.
- Doplnenie člena Sociálno - bytovej komisie po p. Škrátkovej, návrh nového člena p. Marta Miklovičová.
Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

Pani Jurenová, poslankyňa pokračovala ďalej a podotkla, že či by sa nenapísalo poďakovanie p. Martausovi za umiestnenie obyvateľa Mesta Ilava pána Kubiša do zariadenia Lieskov.
Primátor dal hlasovať o návrhu pani poslankyne Jurenovej a aby bol tento návrh podchytený aj v uznesení.
Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

8. Žiadosti Športovej komisie

- Doplnenie člena Športovej komisie
Ing. Štefan Daško, primátor dal návrh, či by nebolo dobré doplniť člena do Športovej komisie a to Bc. Bakošovú?
Ing. Hrubý, zástupca primátora a predseda Športovej komisie, zamietol návrh primátora, nakoľko Športová komisia má 5 členov a je funkčná. Tento návrh prednesie na najbližšom stretnutí komisie.
Ing. Hrubý ďalej podrobne predniesol námety na prerozdelenie prostriedkov pre športové kluby a OZ.

9. Žiadosti Školskej komisie

Školská komisia nepredložila žiadne požiadavky, ale prerokovávali sa otázky týkajúce sa zloženia Rád škôl v súvislosti s tzv. novým školským zákonom.

Ing. Turcer pripomenul, že návrhy na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl boli predložené písomne na porade poslancov a vyzval členov MZ na doplňujúce návrhy. Poslanci nedali nové návrhy a súhlasili s predloženými návrhmi. Primátor dal hlasovať za všetky tieto návrhy súčasne.
Návrhy na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl boli schválené.
Poslanci boli 12 hlasmi za, 1 poslanec bol neprítomný.

10. Rôzne

- Primátor dal slovo Ing. Turcerovi, ktorý informoval o úhrade príspevku do Miestnej akčnej skupiny Vršatec vytvorenej v rámci Mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát v sume 22 012.-Sk.
Poslanci 11 hlasmi boli za, 2 poslanci boli neprítomní.

- Ing. Turcer predniesol návrh Mgr. Škvaru, ktorý bol neprítomný o zvýšenie ceny Ilavského mesačníka zo súčasných 4.-Sk na 6.-Sk.
Poslanci 10 hlasmi boli za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania a 2 poslanci boli neprítomní.

- Poslanci MZ poverili primátora mesta jednať s Dopravnou políciou vo veci riešenia dopravnej situácie v meste.
Poslanci 11 hlasmi boli za, 2 poslanci boli neprítomní.

- Poslanci MZ poverili primátora mesta jednať s vedením polície o prevode majetku s cieľom uvoľnenia priestorov pre ZUŠ.
Poslanci 11 hlasmi boli za, 2 poslanci boli neprítomní.

11. Diskusia

Pán Slámka, poslanec sa spýtal, či by sa nemohli spraviť rezy, poskracovať stromy v meste.
Ing. Daško informoval, že mesto má záujem o projekt Zelená Oáza, kde by sa táto požiadavka pána Slámku zrealizovala a taktiež by mestský park dostal nový vzhľad.

Pani Jurenová, poslankyňa poznamenala, že by bolo potrebné doriešiť dopravnú situáciu na Medňanskej. Školy sa zlúčili, rodičia vozia deti do a zo školy, chodia tam autobusy, vodiči parkujú na obidvoch stranách. Či by sa nedali pred školou na trávnikoch dať zatrávňovače, aby mali ľudia kde parkovať.

Pani Holbová, poslankyňa upozornila, že v doline sa začali združovať bezdomovci na jednej chate. Majiteľ žije mimo SR a nechodí tam často. Bolo by potrebné niečo s tým spraviť.
Ing. Daško podotkol, že upovedomí Políciu.

Pán Košík, poslanec sa spýtal, či je povinnosť, aby občania mali čísla na domoch?
Ing. Rexová, ved. M. O. odpovedala, že samozrejme.

Ing. Kočkár, riaditeľ TSM skonštatoval, že peniaze, ktoré získa z podnikateľskej činnosti investuje do opravy budovy. Vymenil 9 okien, vymaľoval chodby, zrekonštruoval kotolňu na tuhé palivo a plyn, aby dosiahol úsporu na energiách. Celková hodnota, ktorú investoval do budovy na zveľadenie je 250 tis. Sk.

Pán Pagáč, poslanec sa spýtal, či je možné, aby občania na Skale podnikali? Strieka sa tam. Vie, že podnikateľská činnosť nie je na Skale v ÚPN mesta. Ďalej oznámil, že je dosť suchých stromov na Skale.
Ing. Daško odpovedal, že je potrebné, aby si podali žiadosti o výrub stromov majitelia pozemkov. A ohľadom podnikania, je potrebné podať podnet na OV a ŽP, alebo HK
na kontrolu.

Bc. Bakošová, referent pre šport, vyjadrila názor, žeby bolo vhodné, aby športový referent -zamestnanec mesta, bol členom športovej komisie, čím by sa zamedzilo dezinformáciám ako napr. výška príspevku pre MFK, ktorá je 470 tis. Sk a nie ako sa uvádza v správe športovej komisie 550 tis. Sk.
Ing. Daško podotkol, že bol rád, aby sa na decembrovom MZ zúčastnili aj zástupcovia MFK.
Ing. Hrubý skonštatoval, že problém nemá so Sokolom a ani s mestskou ligou, ale problém má s MFK.
Ing. Daško skonštatoval, že pani Bakošová je nová a ešte sa učí, snaží sa a súťaže fungujú.

Nakoľko nemal nikto pripomienky a podnety, diskusiu ukončil.
11 poslanci boli za a 2 poslanci boli neprítomní.

12. Uznesenie

Návrh na uznesenie prečítala pani Hujová poslankyňa MZ.
Poslanci uznesenie 12 hlasmi schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

13. Záver

Primátor mesta Ing. Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za dobrú spoluprácu a za hladký priebeh MZ.

V Ilave, dňa 23.10.2008

Ing. Štefan Daško ................................
Primátor mesta

Ing. Ľubomír Turcer .............................................
Prednosta MsÚ

Zapisovateľka
Andrea Juríčková ..................................

Overovatelia: p. Košík Milan .................................
p. Jurenová Daniela ..........................