Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 9.12.2008

Dátum: 12.12.2008 | Súbor na stiahnutie: pdf z_pisnica_09.12.08.pdf (0,34 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Primátor Mesta Ilava
Vás pozýva na riadne verejné MZ, ktoré sa uskutoční dňa
9.12. 2008 o 15:30 hod. v  DK  Ilava

Program riadneho MZ:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
5. Žiadosti komisií pri MZ mesta Ilava
6. VZN č. 4/2008 o určení času a miesta prihlásenia dieťaťa do školy
7. VZN č. 5/2008 ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta
a organizačné smernice mesta v súvislosti so zavedením meny Euro
8. VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností  na
území mesta Ilava 
9. VZN č. 7/2008 o miestnych daniach
10. Dodatok č. 3 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava 
11. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2006 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským
úradom v Ilave účinného dňom 16.03.2006 v znení dodatku č. 1
12. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 
13. Dodatok k zmluve s TSM Ilava
14. Stanovenie podmienok voľby hlavného kontrolóra mesta Ilava
15. Žiadosti mestských výborov
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Uznesenie
19. Záver

                                                                                                          Ing. Štefan Daško

                                                                                                             Primátor

1. Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilavy, ktorý privítal všetkých prítomných na poslednom MZ v tomto roku. Prečítal program a spýtal sa, či má niekto z prítomných poslancov nejaké pripomienky k programu. Primátor dal hlasovať o programe. 

Poslanci 12 hlasmi program odsúhlasili a 1 poslanec bol neprítomný.

2. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ing. Straňák, pani Hujová a pani Bakošová. Poslanci 9 hlasmi hlasovali za, 3 poslanci sa zdržali hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Andrea Juríčková.

Poslanci návrh 12 hlasmi schválili a 1 poslanec bol neprítomný.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Bc. Turza a pán Slámka.

Poslanci návrh 10 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania a 1 poslanec bol  neprítomný.

 

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ

Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho MZ ( 6/2008 ) zo dňa 21.10.2008 predniesol  Ing. Jozef Tichý. K správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.

Poslanci správu o kontrole uznesení z predchádzajúceho MZ zobrali na vedomie. Správa je prílohou zápisnice.

Ing. Tichý pokračoval a predniesol Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Ilava na 1. polrok 2009.

Poslanci zobrali plán kontrolnej činnosti HK Mesta Ilava na 1. polrok 2009 na vedomie.

 

5. Žiadosti komisií pri MZ mesta Ilava

Primátor dal slovo Ing. Podmajerskej, aby predniesla žiadosti za finančno-majetkovú komisiu.

Ing. Podmajerská podrobne poinformovala o rozpočte mesta Ilava na rok 2009, ktorý bol vyvesený  v lehote stanovenej zákonom o obecnom zriadení na úradnej tabuli. Rozpočet

na rok 2009 bude súčasťou zápisnice. Taktiež informovala o rozpočte na rok 2010 a rok 2011, ktorý bude tiež súčasťou zápisnice.

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Ilava na roky 2009 až 2011 predniesol Ing. Tichý, ktorý podotkol, že tiež bude súčasťou zápisnice.

Poslanci zobrali stanovisko HK mesta na vedomie.

Ing. Podmajerská informovala, že finančno-majetková komisia prehodnotila zvýšenie daní z nehnuteľností na území mesta Ilava z doterajších 45 Sk / m² na 70 Sk / m².

Ing. Daško si zobral slovo, aby podrobnejšie poinformoval o zvyšovaní daní. Od mája 2008 do septembra 2008 došlo k haváriám na našich budovách. V MŠ Ilava sa kompletne prerobila kanalizácia, ktorá praskla. Havarijný stav sa musel ihneď riešiť, nakoľko by sa neriešil, hrozilo zatvorenie MŠ Ilava.

Mesto už nemá žiadne príjmy, museli sme zvoliť variantu zvyšovania daní na 60 Sk / m².

Primátor poinformoval o daniach z nehnuteľností v iných obciach a mestách v porovnaní s naším mestom.

Ing. Daško otvoril diskusiu k rozpočtu.

Pán Slámka, poslanec chcel vedieť rozdiel medzi priemyselnou stavbou a ostatnými stavbami na podnikanie.

Ing. Podmajerská odpovedala, že to vyplýva zo zákona.

Pán Bezecný, poslanec tlmočil reakciu občanov Klobušíc, že na čo použije mesto 51,5 % financií z rozpočtu, aké sú platy na meste, a prečo chceme predať klub dôchodcov a DK v Klobušiciach, či by sa konečne nezačalo niečo robiť aj v Klobušiciach.

Primátor sa zapojil do diskusie a spýtal sa, či Klobušice zabudli, že sa minulý rok investovalo 15 mil. Sk do opravy Zámockej ulice v IBV Klobušice, do kanalizácie, spravili sa chodníky. Sú aj iné mestské časti.

Ing. Podmajerská odpovedala na otázky a presne vysvetlila príjmy a výdavky mesta.

Mgr. Škvaro presne poinformoval, koľko má pod sebou zamestnancov a akú majú pracovnú náplň.

Primátor podotkol, že za také krátke obdobie čo je zvolený sa nedá vyhovieť všetkým.

Na budúci rok budeme rekonštruovať ZŠ na Medňanskej vo výške 38 mil. Sk z tejto čiastky budeme financovať 5% a zostatok 95 % bude hradené z Eurofondov. Opravu školy nerobíme, len pre deti z Ilavy, ale aj z Klobušíc a okolitých obcí.

Pán Pagáč, poslanec pochválil dobre vypracovaný rozpočet, ale podotkol, že sa zle narába s rezervným fondom. Čo by mesto spravilo, keby sa vyskytla ďalšia havária. Keď sa začalo rozprávať o šetrení, navrhol, aby sa poslanci spolu s primátorom vzdali svojich odmien.

Primátor zareagoval, že jedna vec je samotné šetrenie, ale v rozpočte sú naakumulované financie, ktoré sú naviazané na Eurofondy. Jeho filozofia je, že chce pritiahnuť do mesta financie z Eurofondov. Pripravujeme projekt riešenia záplav Podhradského potoka spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Projekt bude vyfinancovaný z Eurofondov a jeho čiastka sa pohybuje okolo 100 mil. Sk. Schválil sa ÚPN mesta, ktorý stál 1 900 tis. Sk. Mesto zaplatilo iba 100 tis. Sk, zostatok bol vyfinancovaný z Eurofondov.

Ing. Hrubý, poslanec navrhol, aby sa zrušila akcia cyklo – pretek, nakoľko sú v roku 2009 dve rovnaké akcie a cena jednej činí 10 tis. Sk, a aby sa táto čiastka presunula do Sokola.

Bc. Bakošová odpovedala, že Sokol má možnosť si privyrobiť.

Ing. Podmajerská podotkla, že táto čiastka sa môže presunúť do športových organizácii.

Primátor dal hlasovať za návrh poslanca Hrubého.

4 poslanci hlasovali za, 7 poslancov bolo proti a 2 sa zdržali hlasovania.

Ing. Podmajerská informovala, že prišiel list z NsP Ilava, kde žiadajú o úľavu daní, ale  upozornila, že majú nedoplatky na daniach a komunálnom odpade. Nemocnica platí daň vo výške  20,-Sk – ostatné stavby. Nakoľko rozpredala časť svojho majetku, pre rok 2009 jej daň z nehnuteľností klesne.

Pán Pagáč, poslanec podotkol, že podľa zákona im nemôžeme vyhovieť, ale prispeli sme

na prístroje.

Primátor dal hlasovať za žiadosť nemocnice o rozšírenie oslobodenia dane prípadne zníženia dane z nehnuteľností.

13 poslanci hlasovali proti. 

Ing. Hrubý mal pripomienku, že prístroje, ktoré sú vo vlastníctve mesta nevyužíva nemocnica, ale prenajíma ich tretej strane. Malo by sa to nejako zmluvne podchytiť.

Pani Jurenová, poslankyňa sa zapojila do diskusie a podotkla, že pokiaľ naše prístroje využíva tretia osoba, je NsP Ilava povinná to ohlásiť na M. O.

Problematika výpožičky prístrojov bola vyhodnotená kontrolórom mesta  v správe kontrolóra.

Ing. Turcer informoval, že keď sa navrhovala čiastka 70 Sk / m² , bol pred tým vypracovaný prieskum ostatných obcí a miest. Mesto Ilava nemá nadsadenú cenu, ale ani najnižšiu, sme v strede.

Mgr. Dubčák podotkol, že by sme nemali riešiť túto situáciu skokovo a je za návrh

60 Sk / m².

Pán Slámka, poslanec súhlasí s návrhom pána Dubčáka, lebo v roku 2006 bola cena 35 / m².

Primátor dal hlasovať o návrhu Mgr. Dubčáka.

Poslanci 13 hlasmi hlasovali za.

Ing. Podmajerská podotkla, že keď teraz poslanci odhlasovali 60 Sk / m² rozpočet je schodkový o 1140 tis. Sk. Je potrebné, aby poslanci navrhli riešenie.

Mgr. Dubčák, poslanec navrhol zobrať z kapitálových výdavkov rekonštr. KD Iliavka

1 mil. Sk, vo výdavkoch za nákup programov 200 tis. Sk navrhuje ponížiť

na 100 tis. Sk a z fondu primátora zobrať 40 tis. Sk.

Poslanci 12 hlasmi návrh schválili a 1 poslanec bol proti.

Primátor dal hlasovať za schválenie rozpočtu.

2 poslanci sa zdržali hlasovania a 11 poslanci hlasovali za.  

 

Ing. Podmajerská prečítala vyhodnotenie rozpočtu k 30.9.2008, nakoľko nikto nemal otázky primátor dal hlasovať.

Poslanci 11 hlasmi zobrali správu na vedomie a 2 poslanci boli neprítomní.

 

Ing. Daško dal slovo Ing. Podmajerskej, aby poinformovala o programovej štruktúre rozpočtu.

Ing. Podmajerská podrobne poinformovala poslancov už na porade poslancov.

Poslanci 10 hlasmi štruktúru programového rozpočtu schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ informoval, o podmienkach  nájomnej zmluvy

so spoločnosťou Ilfes s.r.o., so sídlom Štúrova 753/68, 019 01 Ilava, IČO. 36 295 710, ktorej predmetom je kompletný prenájom všetkých zdrojov, tepelných zariadení a ich súčastí, budov slúžiacich na výrobu a rozvod tepla podľa inventárneho súpisu k 31.12.2008 s výnimkou dohodnutého priestoru v kotolni na SNP, ktorý mesto využije  pre svoje potreby. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2020.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za a 2 boli proti.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ skonštatoval, že keď poslanci odhlasovali predchádzajúci bod, je nutné zrušiť bod D/1 uznesenia č. 3/2008 zo dňa 29.05.2008 časť Neschvaľuje – predĺženie nájomnej zmluvy č. 131/97 zo dňa 15.05.1997, platnosť ktorej končí v roku 2012 a predmetom, ktorej je prenájom budov, stavieb a technologických zariadení tvoriacich majetok tepelného hospodárstva vo vlastníctve mesta nájomcovi právnickej osobe ILFES s.r.o. so sídlom Štúrova 753/63, 019 01 Ilava.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za a 2 boli proti.

Ing. Podmajerská predniesla zmeny rozpočtu za jednotlivé oddelenia a skonštatovala, že sú to len presuny medzi jednotlivými položkami. Zmenové listy budú súčasťou zápisnice.

Poslanci 13 hlasmi boli za.

Ing. Hrubý, poslanec a predseda športovej komisie predniesol návrhy

-          umiestnenie dvoch kontajnerov pri ihrisku v Ilave

-          školáci, si zabezpečia po svojich akciách upratovanie

-          oprava multifunkčného ihriska

Poslanci zobrali správu na vedomie.

 

Pani Jurenová, poslankyňa a predsedníčka sociálno – bytovej komisie upozornila, že rodina Mazáňová má veľký finančný dlh voči mestu na nájomnom. Bola sa informovať na M. O., kde by mohlo mesto ubytovať rodinu. Navrhuje presťahovať ich za mestské múzeum, kde býval nebohý Ivan Nosek.

6.VZN č. 4/2008 o určení času a miesta prihlásenia dieťaťa do školy

 

Ing. Podmajerská  podrobne poinformovala o VZN č. 4/2008 o určení času a miesta prihlásenia dieťaťa do školy.

Poslanci 11 hlasmi boli za a 2 poslanci boli neprítomní.

 

7. VZN č. 5/2008 ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta 

    a organizačné smernice mesta v súvislosti so zavedením meny Euro 

 

Ing. Podmajerská poinformovala o VZN č. 5/2008 ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta a organizačné smernice mesta v súvislosti so zavedením meny Euro .

Poslanci 11 hlasmi boli za a 2 poslanci boli neprítomní.

8. VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností  na území

    mesta Ilava 

 

Ing. Podmajerská podotkla, že o tomto bode sme rokovali a tiež hlasovali v bode 5.

9. VZN č. 7/2008 o miestnych daniach

 

Ing. Podmajerská  podrobne poinformovala o VZN č. 7/2008 o miestnych daniach.

Poslanci 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

10. Dodatok č. 3 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava 

 

Ing. Podmajerská  informovala o Dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava .

Poslanci12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

11. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2006 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským    

      úradom v Ilave účinného dňom 16.03.2006 v znení dodatku č. 1

 

Ing. Podmajerská prečítala a poinformovala prítomných o návrhu na zrušenie VZN

č. 1/2006 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestský úradom v Ilave účinného dňom 16.03.2006 v znení dodatku č. 1.

Poslanci12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

12. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 

 

Ing. Podmajerská informovala o správach o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ilava okrem ZŠ Ilava.

Poslanci správy schválili. 12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

13. Dodatok k zmluve s TSM Ilava

 

Primátor dal slovo Ing. Rexovej. Podrobne poinformovala o dodatku k zmluve s TSM Ilava.

Poslanci12 hlasmi boli za a 1 poslanec bol neprítomný.

 

14. Stanovenie podmienok voľby hlavného kontrolóra mesta Ilava

Ing. Fúsková navrhla, odhlasovať plán porád na rok 2009.

Poslanci 13 hlasmi schválili plán porád na r. 2009.

 

Ing. Fúsková pokračovala a podala komentár k tomuto bodu. Budúci rok t. j. 31.3.2009 sa končí funkčné obdobie HK mesta Ilava, je potrebné už dnes, v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 stanoviť podmienky voľby HK mesta, ktoré boli prerokované aj na porade poslancov a doplnené spolu s poslancami MZ.

Ide o:  - Vyhlásenie dňa konania volieb HK mesta

     -  Ustanov. podrobností o spôsobe a vykonaní voľby HK mesta a náležitosti prihlášky

     - Určenie členov komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých

        kandidátov a vydanie zoznamu kandidátov na funkciu HK mesta

           -  Určenie členov volebnej komisie

- Vyhlásenie dňa konania volieb HK mesta Ing. Fúsková navrhla na 3.3.2009, kedy je aj verejné MZ.

Poslanci 13 hlasmi návrh schválili.

 

- Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby HK mesta a náležitosti prihlášky.

Poslanci 13 hlasmi hlasovali za.

 

- Určenie členov komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých kandidátov a vydanie zoznamu kandidátov na funkciu HK mesta v zložení:

Ing. Ľubomír Turcer

Mgr. Zuzana Dianová

Ing. Ľubica Fúsková

Mgr. Karol Dubčák

Bc. Tibor Turza

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

 

- Určenie členov volebnej komisie.

Helena Matovičová

Ľudmila Hujová

Ing. Mario Hrubý

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

 

15. Žiadosti mestských výborov

Pani Holbová, poslankyňa prečítala podrobný prehľad investičných akcií v KD Iliavka, nakoľko je veľmi sklamaná, že jej poslanci neodsúhlasili opravu KD. Tento podrobný prehľad vypracoval Ing. Janušek a bude súčasťou zápisnice.

Pani Holbová pokračovala ďalej a oznámila, že na január 2009 zvoláva na poradu do Iliavky:

-          predsedu stavebnej komisie

-          primátora

-          Ing. Januška

-          média

Ing. Daško podotkol, že rád príde, ale bol by rád, keby sa zúčastnili tejto porady aj všetci poslanci.

Pán Bezecný poslanec informoval, že stretnutie MsV Klobušice bude až na budúci týždeň.

Mgr. Dubčák poslanec skonštatoval, že už stretnutie mali, kde podrobne poinformoval členov MsV o rozpočte.

Pán Pagáč poslanec informoval, že stretnutie MsV bude až na budúci týždeň.

Ing. Straňák poslanec za MsV Medňanská skonštatoval, že je potrebné vyriešiť parkovanie na Medňanskej.

Pán Košík poslanec za MsV Sihoť informoval, že je potrebné zistiť vinníka, ktorý prešiel kamiónom po chodníku, kde zostala priehlbina.

Pani Hujová poslankyňa skonštatovala, že by bol potrebný výjazd z Kukučínovej ul. /rigol/.

Bc. Turza poslanec podotkol, že by toto neodporučil, nakoľko keby vznikla živelná pohroma, aby bola cesta priechodná.

16. Rôzne

 

Primátor privítal Ing. Vanku, poslanca VÚC za Trenčiansky kraj. Ten podrobne poinformoval o porade, ktorá sa má konať na TSK. Informoval aj o úvere, ktorý si TSK zobral vo výške 1 miliarda a 200 tis. Sk. Podotkol, že mu je ľúto, že neprešlo financovanie okružnej križovatky v Ilave.

Primátor dal slovo Ing. Rexovej, ved. M. O., ktorá informovala, že prišla žiadosť na M. O., kde bývalý občan Klobušíc Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár bytom Centrum II 94/56, 018 41 Dubnica nad Váhom žiada o vybudovanie novej prístupovej komunikácie zo zadnej strany cintorína v Klobušiciach, nakoľko jestvujúca vedie cez pozemok vo vlastníctve žiadateľa.

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie.

 

- Ing. Rexová ďalej informovala o žiadosti fyzickej osoby Jána Grošafta, bytom ul. Kpt. Nálepku 252, 019 01 Ilava o odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – E parc. č. 2525/24   –   trvalý trávny porast o výmere 79 m2   

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie.

 

Pani Hujová poslankyňa skonštatovala že TSK sa len vyhovára a sľubuje, že pomôže s okružnou križovatkou, že mesto všetko vysporiadalo, aby sa s tým dalo niečo robiť.

Primátor oznámil, že sme schopní odovzdať TSK za 1 Sk spracovanú agendu ku kruhovej križovatke a tá si môže spraviť výberové konanie. Poprosil znovu zástupcu TSK, aby inicioval prehodnotiť stanovisko ku kruhovej križovatke v Ilave.

 

Primátor oznámil, že vyšla výzva Moderná škola, kde môže získať ZŠ Ilava z Eurofondov 5 mil. Sk s našou 5 % spoluúčasťou. Projekt prinesie nové výukové kurzy, postupy atď. Finalizáciu projektu doťahuje externá firma.

Poslanci 13 hlasmi zobrali správu na vedomie. 

 

Ing. Turcer predniesol návrh na zrušenie bodu C/5 uznesenia č. 5/2008 zo dňa 26.08.2008 časť Schvaľuje -  ktorým bola schválená zmluva o podmienkach vzájomnej spolupráce pri rozvoji priemyselnej zóny Ilava medzi Mestom Ilava a CENTREPOINT s.r.o., Lužná 2,

160 00 Praha 6, ČR.

Ing. Daško dal hlasovať o zrušení tohto bodu.

Poslanci 13 hlasmi hlasovali za.

 

Ing. Turcer ďalej poinformoval o zmluve o vzájomnej spolupráci pri rozvoji priemyselnej zóny Ilava medzi Mestom Ilava a spoločnosťou SEGERS s.r.o., Šulekova 4, 811 06 Bratislava, IČO: 43 803 610. Táto spoločnosť preberie všetky aktivity firmy Centrepoint.

Poslanci 13 hlasmi hlasovali za.

Ing. Rexová poinformovala o dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. ZBZ 1/127/2007 zo dňa 08.01.2008 uzatvorený  medzi Mestom Ilava a spoločnosťou Lidl Slovenská republika v.o.s., so sídlom Veľkosklad potravín Lidl, Púchovská 12, 914 41 Nemšová, IČO: 35 793 783, konajúcej prostredníctvom svojho spoločníka Lidl Holding Slovenská republika s.r.o.,

so sídlom Veľkosklad potravín Lidl, Púchovská 12, 914 41 Nemšová, ktorého predmetom je predĺženie lehoty na splnenie podmienok pre uzatvorenie riadnej Zmluvy o zrušení predkupného práva na 30.06.2009.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

Ing. Rexová informovala ďalej o nadobudnutie nehnuteľnosti od SR – Slovenského pozemkového fondu a to pozemku KN – E parc. č. 5054/509 – ostatné plochy o výmere 19 384 m2, bezodplatným prevodom na základe § 14 Zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.

Poslanci 13 hlasmi hlasovali za.

Primátor prečítal návrh na vyplatenie odmeny jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva Ilava za aktívnu prácu v MZ počas celého roka 2008 nasledovne: 

Ing. Mario Hrubý      10 000,- Sk

Ivan Slámka                3 000,- Sk

Milan Košík                 3 000,- Sk

Helena Matovičová     3 000,- Sk

Ľudmila Hujová          3 000,- Sk

Bc. Tibor Turza           3 000,- Sk

Mgr. Karol Dubčák     3 000,- Sk

Viola Bakošová            3 000,- Sk

Milan Pagáč                 3 000,- Sk

Danka Jurenová          3 000,- Sk

Ing. Ján Straňák          3 000,- Sk

Viera Holbová              3 000,- Sk

Ján Bezecný                 3 000,- Sk

Pán Pagáč navrhol, aby sa všetci poslanci vzdali odmien.

Pán Bezecný nesúhlasí s návrhom pána Pagáča a chce, aby boli vyplatené odmeny a že kto chce nech sa vzdá individuálne.

Primátor dal hlasovať o návrhu poslanca Pagáča.

Poslanci 6 hlasmi hlasovali za, 5 poslanci bolo proti a 2 poslanci sa zdržali.

 

Primátor dal hlasovať za návrh pána Bezecného.

Poslanci 5 hlasmi hlasovali za, 6 poslanci boli proti a 2 sa zdržali hlasovania.

Ing. Hrubý navrhol vyplatiť odmenu primátorovi mesta Ing. Štefanovi Daškovi za rok 2008 v sume 100% jeho schváleného mesačného platu, čo je 78 600,- Sk, za mimoriadny prínos k rozvoju mesta v oblasti grantov a získavania prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, za príkladnú reprezentáciu mesta na národnej i medzinárodnej úrovni ako i za dobrý prístup k riešeniu problémov občanov mesta, ústretovosť pri riešení ich problémov a príkladnú komunikáciu s občanmi.

Ďalej pokračoval a navrhol vyplatiť odmenu Hlavnému kontrolórovi Mesta Ilava

Ing. Jozefovi Tichému za rok 2008 v sume 100% jeho schváleného mesačného platu, čo je 36 700,- Sk, za dôslednú kontrolnú činnosť a ochotu riešiť konfliktné situácie v meste.

Primátor dala hlasovať o obidvoch návrhoch naraz.

3 poslanci hlasovali za, proti nebol nikto a 10 poslanci sa zdržali hlasovania.

 

17. Diskusia

 

Primátor prečítal mail, ktorý uverejnil ,,Poslanec“ na diskusii. Myslí si, že to nenapísal ani jeden z poslancov. Podotkol, že si váži prácu všetkých zamestnancov a je s nimi veľmi spokojný.

Bc. Turza si tiež myslí, že to nenapísal ani jeden z nich a je pod ich úroveň, aby sa ďalej zaoberali takým nezmyslom.

Pani Holbová dala návrh, aby sa zrušila diskusia na internete, pretože pár tých istých ľudí tu vystupuje nechutným spôsob a znepríjemňuje prácu zamestnancov.

Primátor skonštatoval, že nemá dôvod rušiť diskusiu a že on sa nemusí za nič hanbiť.

Mgr. Dubčák sa prikláňa k názoru pani Holbovej, ale nesúhlasí so zrušením diskusie. Je to jedna z foriem vyjadrenia názoru.

Pán Kováčik, týždenník MY – Obzor: “je pravda, že Ing. Tichý dostal napr. aj tento mesiac

z našej redakcie honorár, ale myslím si, že keby sme mu ho poslali poštou, ktorá by si strhla finanč. poplatky, tak by si ani po tie peniaze neprišiel. Dostal 64,- Sk a po odrátaní poplatkov, by mu nezostalo ani na kocku masla. V tomto prípade niet čo závidieť“!

Ing. Vanko, poslanec VÚC podotkol, že od určitého času už nechodí na našu diskusiu. Myslí si, že ten kto má charakter sa neschová za anonym na diskusii a príde s problémom na mesto.

Skonštatoval, že primátor by sa nemal tak aktívne zapájať do diskusie a odpovedať na všetky príspevky. Spomenul tiež problém, ktorý nastal s NsP Ilava a TSK chcel riešiť tento problém zlúčením NsP Ilava n. o. spolu s nemocnicou Trenčín. Vysvetlil, že ilavská nemocnica je n. o. a trenčianska nemocnica je štátna. Spojiť sa môžu iba n. o. + n. o. a štátna + štátna. Ministerstvo nedalo súhlas so zlúčením týchto nemocníc.

Pán Holba, občan, skonštatoval, že nie je spokojný, ako sa schválil rozpočet a hlavne malá finančná čiastka pre šport . Keď navštívia sponzorov, aby prispeli nejakou čiastkou odkážu ich na mesto.

Ing. Hrubý podotkol, že by sa mal konečne preveriť stav nelegálneho napojenia občanov, ktorí si pripojili dažďovú kanalizáciu do splaškovej kanalizácie. Nakoľko, keď sú veľké dažde občanom Zámockej ul. tečú popred domy splašky z kanalizácie. Ďalej dal informáciu o Sokole a celej športovej komisii, lebo návrhy športovej komisie, aj tak nikoho nezaujímajú a do budúcna chce tento problém vyriešiť, alebo ukončí prácu športovej komisie.

Primátor skonštatoval, že nie je nič ľahšie ako ukončiť komisiu, treba riešiť problém.

Občan Ilavy podotkol, že žije tu už dosť dlho a vie, že Sokol dostal majetok za 1 Sk. Športovci si svojpomocne museli vybudovať kabíny a nikto im na ne neprispel.

p. Hujová -poslankyňa sa pridala do diskusie a skonštatovala, že Sokol mal vrátiť mestu kúpalisko s pozemkom za 1 Sk a mesto už mohlo tam niečo vybudovať, buď kúpalisko, zasypať spraviť kurty, alebo to predať, aby táto časť poslúžila na dobrý účel.

Primátor ukončil diskusiu nakoľko nemal nikto pripomienky.

Poslanci 13 hlasmi boli za.

 

18. Uznesenie

 

Návrh na uznesenie prečítala pani Bakošová - poslankyňa MZ.

Poslanci uznesenie 13 hlasmi schválili.

19. Záver

 

Mgr. Dubčák poďakoval za pozornosť občanov a zamestnancom MsÚ. Poďakoval kolegyniam, kolegom, predstaviteľom mesta a vedúcim odd. za MZ a poprial im pekné prežitie Vianočných sviatkov.

Primátor mesta Ing. Daško sa pripojil a tiež poďakoval za hladký priebeh MZ. 

V Ilave

dňa 9.12.2008 

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
Primátor mestaPrednosta MsÚ
  
Andrea Juríčková 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:Bc. Tibor Turza
  Ivan Slámka