Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 03.03.2009

Dátum: 06.03.2009 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_03.03.09.pdf (0,34 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Ilava konaného 03.03.2009
v Kultúrnom dome
Ilava

1. Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava, ktorý privítal p. Hlinku, vedúceho expanznej kancelárie Lidl, TV - Považie, p. Kováčika s týždenníka MY, poslancov a všetkých občanov. Prečítal program a spýtal sa, či má niekto z prítomných poslancov nejaké pripomienky k programu. Mgr. Dubčák mal pripomienku a chcel vsunúť
do programu 3 body.
1. Pozastaviť vyplácanie všetkých - aj dnes schválených transferov neziskovým organizáciám v meste Ilava na r. 2009, postup ich vyplácania vo viacerých splátkach zahrnúť do Plánu krízových opatrení.
2. Poveriť finančnú komisiu v spolupráci s finančným oddelením MsÚ Ilava úlohou
do 31.3.2009 vypracovať a následne predložiť poslancom MZ Plán krízových opatrení
financovania mesta Ilava.
3. Zaradiť prerokovanie Plánu krízových opatrení do programu aprílovej porady poslancov MZ Ilava.
Tieto body budú súčasťou zápisnice.
Primátor dal hlasovať o programe.
Poslanci 13 hlasmi program odsúhlasili.

2. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pán Pagáč, pani Hujová a pani Matovičová. Poslanci 10 hlasmi hlasovali za a 3 poslanci sa zdržali hlasovania.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Andrea Juríčková.
Poslanci návrh 13 hlasmi schválili.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: pán Slámka a pani Jurenová.
Poslanci návrh 11 hlasmi schválili a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

4. Žiadosti finančno-majetkovej komisie

Primátor dal slovo p. Hlinkovi, vedúcemu expanznej kancelárie Lidl. Obchodný reťazec si stanovil podmienku, aby prišiel do Ilavy, vybudovanie 5 ramennej okružnej križovatky. Ponúkli mestu spolufinancovanie kruhovej križovatky vo výške 2 mil. Sk ./66 387,84 €/ Celková suma kruhovej križovatky bola vypočítaná na 15 mil. Sk /497 908,78 € s DPH. Dnešné výpočty sa šplhajú do výšky 19 mil. Sk /630 684,46 €. SSC Žilina vlastní cestu 1. triedy hlavný ťah Žilina - Bratislava a TSK je vlastníkom cesty 2. triedy, smer spod väznice na Prievidzu. SSC a ani TSK nezahrnul do rozpočtu na tento rok financovanie kruhovej križovatky v Ilave. Pán Hlinka navrhol, že Lidl poskytne na výstavbu kruhovej križovatky 10 mil. Sk /331 939,19 € s DPH za podmienky, že Mesto Ilava bude spolufinancovať 5 mil. Sk /165 969,59 € s DPH.
Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi.
Ing. Slavík presne informoval o financiách, ktoré sa už investovali do výkupu pozemkov v súvislosti s plánovanou realizáciou stavby ,, Okružná križovatka št. cesty I / 61 - št. cesty II / 574 v Ilave". Mesto Ilava vykúpilo 622 m² pozemkov vo výške 292 001,- Sk /9 692,66 € a ďalej bolo potrebné vynaložiť potrebné financie na štúdie, na projektovú dokumentáciu, geometrické plány a vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a pod. v cene 314 797,10 Sk /10 449,35 €/. Vynaložené finančné prostriedky spolu / bez režijných nákladov ako sú mzdy, odvody do fondov, použitie služobných vozidiel a pod. / v celkovej sume 606 798,10 Sk /20 142,01 €/.

Primátor vyzval Ing. Januška, aby tiež ozrejmil situáciu.
Ing. Janušek informoval, že od r. 2007 máme vypracované 3 štúdie na okružnú križovatku a to 4 - ramennú, 5 - ramennú a 6 - ramennú. Najlepšia varianta bola 5 - ramenná, piate rameno je prístupové do kvadrantu polyfunkčného územia predajne Lidlu.
Ing. Daško sa zapojil a podotkol, že sme získali stavebné povolenie, vykúpili sa pozemky atď. Uskutočnilo sa viac stretnutí so SSC Žilina, s Lidlom a s Ministerstvom dopravy, kde sa zúčastnil stretnutia aj poslanec TSK Ing. Vanko.
Ing. Daško požiadal o vyjadrenie aj právničku mesta Mgr. Dianovú.
Mgr. Dianová vysvetlila právny mechanizmus v prípade odsúhlasenia finančných investícií vo výške 5 mil. Sk /165 969,59 €/, kde časť sa investuje do majetku mesta, ktorý je súčasťou projektu okružná križovatka a zvyšnú časť môžeme dať formou dotácie.
Primátor dal slovo Ing. Podmajerskej.
Ing. Podmajerská informovala o možnosti financovania okružnej križovatky. Vzhľadom
na to, že v rozpočte roku 2009 sa s touto investíciou nepočítalo, je možnosť túto investíciu financovať z prebytku hospodárenia roku 2009 vo výške cca 4,3 mil. Sk /142 733,85 €/.
Primátor dal slovo Ing. Tichému, ktorý predniesol obsiahle stanovisko, ktoré je súčasťou zápisnice.
Ing. Daško informoval, že rozbehol petíciu občanov mesta Ilava, za spolufinancovanie okružnej križovatky z rozpočtu mesta a zdrojov spoločnosti Lidl v. o. s. Petícia sa skladala
zo 69 hárkov a obsahovala 1546 platných podpisov občanov mesta Ilava nad 18 rokov.
Mgr. Dubčák predniesol stanovisko poslancov, že nikto z nich nie je proti výstavbe Lidla, ale doporučujú investíciu do kruhovej križovatky len vo výške 82 984,80 € /2,5 mil. Sk/ a nesúhlasia s výškou 5 mil. Sk, ako požaduje Lidl.
Pán Hlinka skonštatoval, že táto čiastka je nedostačujúca, aby mohol Lidl rozbehnúť výstavbu v apríli a skončiť výstavbu v októbri 2009.
Ing. Hrubý podotkol, že poslanci sa už na porade dohodli, že čiastka nepresiahne 2,5 mil. Sk82 984,80 €/. Je potreba financovať aj prímestské časti Ilavy.
Pán Zubárik, občan podotkol, že by bolo veľkou chybou, aby sme odohnali Lidl z mesta, nakoľko sa mesto usiluje už dlhú dobu dotiahnuť nejaký obchodný reťazec.
Mgr. Dubčák predniesol požiadavky MsV, ktoré vyplynuli z porady poslancov dňa 26.2.2009, ktoré sú súčasťou zápisnice, kde vymenoval podrobný zoznam požiadaviek MsV.
Primátor odpovedal, že vo funkcii je krátko a že nemôže naraz vyhovieť všetkým mestským častiam.
Pani Jurenová, poslankyňa skonštatovala, že stále ju oslovujú starší občania, že prečo nevyužijeme túto príležitosť, keď sa Lidl ponúka. Prikláňa sa pre Lidl.
Primátor dal slovo všetkým poslancom a spýtal sa ich či chcú v meste Lidl a s akou čiastkou súhlasia prispieť na výstavbu kruhovej križovatky?
Všetci poslanci sú za Lidl a súhlasia so spolufinancovaním kruhovej križovatky vo výške 2,5 mil. Sk. Pán Bezecný poslanec je za vyššiu čiastku a aj pani poslankyňa Holbová, ktorá aj konkrétne povedala sumu a to 4 mil. Sk.
Primátor privítal Ing. Vanku, poslanca TSK a dal mu slovo. Ten informoval, že má prísľub
od SSC Žilina, že prispejú na kruhovú križovatku vo výške 1,5 mil. Sk /49 790,88 €/ a keď prispejú oni, tak aj TSK.
Pán Hlinka skonštatoval, že neverí prísľubom, lebo toto rokovanie prebieha už rok.
Ing. Turcer predložil návrh, že keby sa nerealizoval projekt Zberný dvor, zostalo by nám
0,55 mil. Sk /18 256,66 €/. Ak nebudeme rekonštruovať kotolňu v KD Ilava, tu by sa ušetrilo 2 mil. Sk /66 387,84 €/.
Primátor sa priklonil k návrhu Ing. Turcera.

Bc. Turza dal návrh, aby sa vyhlásila 10 min. prestávka, aby sa poslanci dohodli
na financovaní kruhovej križovatky.
Poslanci 13 hlasmi hlasovali za.
Mgr. Dubčák sa priklonil k návrhu Ing. Turcera a dal návrh, aby sa dohodnutých 2,55 mil. Sk /84 644,49 €/ dalo do spolufinancovania okružnej križovatky a čiastky 550 tis. Sk /18 256,66 €/ z projektu Zberný dvor a 2 mil. Sk /66 387,84 €/ rekonštrukcia kotolne presunuli zmenou rozpočtu na výstavbu kruhovej križovatky.
Poslanci 13 hlasmi hlasovali za.
Primátor poďakoval poslancom za ústretovosť a za dobré hlasovanie.

Mgr. Dubčák dal návrh, aby sa presunuli finančné prostriedky zo Stolnotenisového klubu
na Sokol.
Ing. Hrubý poznamenal, že Stolnotenisový klub robí neustále turnaje a nesúhlasí s návrhom
p. Dubčáka.
Primátor dal hlasovať.
Poslanci 9 hlasmi boli proti, 3 poslanci sa zdržali hlasovania a 1 poslanec bol za.
Pán Slámka, poslanec navrhol a požiadal primátora, aby našiel v rozpočte 15 tis. Sk
/497,91 € / pre Sokol. Primátor dal hlasovať za návrh poslanca.
2 poslanci boli za, proti boli 3 poslanci a 8 poslanci sa zdržali hlasovania.
Pani Bakošová, poslankyňa vyzvala primátora dať hlasovať za pôvodný návrh.
11 poslanci hlasovali za, 1 poslanec bol proti a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

Ďalej vyzval primátor Ing. Podmajerskú, aby informovala o ďalších požiadavkách z finančno-majetkovej komisie.
Navrhla prerozdelenie finančných transferov neziskovým organizáciam podľa priloženého návrhu, ktorý je prílohou uznesenia.
Poslanci 13 hlasmi hlasovali za.

Ing. Podmajerská informovala o zmene rozpočtu týkajúcej sa verejného osvetlenia a príspevku TSM - presun finančných prostriedkov z položky Verejné osvetlenie (41 01116 632001 63 00 0201) na položku Transfer finančných prostriedkov TSM (41 01116 641001 51) vo výške 40 777€ , čo predstavuje sumu zálohových faktúr za verejné osvetlenie
v meste, ktoré uhrádzajú TSM.
Poslanci 13 hlasmi hlasovali za.

Ing. Turcer predložil žiadosť Mesta Ilava o poskytnutie krátkodobého preklenovacieho úveru na prefinancovanie grantu „Rekonštrukcia ZŠ Medňanská, Ilava" od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky za podmienok: 6 mes. EURIBOR + 0,5 až max.0,9% riziková prirážka podľa ratingu mesta, manipulačný poplatok 0,2 % z objemu úveru, ( celkom 3 tranže na prefinancovanie celkového nenávratného finančného príspevku 1 169 795,71 € ).
Poslanci 13 hlasmi hlasovali za.

Ing. Slavík prečítal návrh kúpnej ceny pani Karolíny Murínovej, PhMr. vo výške
49,791 € za m2 ( 1 500,--Sk/m2) za odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 23/12 a 23/13 v k.ú. Ilava mestu Ilava a to z dôvodu, že kúpna cena bola už dohodnutá vo výške 550,-- Sk /m2 a schválená MZ v Ilave, uznesením č. 11/2007 v časti B. 7. dňa 11.12.2007 s následným vypracovaním a zaslaním kúpnych zmlúv predávajúcej.
Poslanci 13 hlasmi hlasovali za neschválenie nárhu.

Prednosta predniesol návrh, že finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 165 969,56 €
( 5 000 000.-Sk) za účelom financovania okružnej križovatky sa rozdelia na tie, ktoré zostanú po vybudovaní investované do častí zostávajúcich v majetku mesta a na dotáciu investorovi Lidl SR, v.o.s. na realizáciu okružnej križovatky, za podmienky, že peniaze získané pre tento účel od SSC a VÚC, ktoré pokryjú dotáciu investorovi, budú vrátené do rozpočtu mesta a navrhol  členstvo Mesta Ilava v združení právnických osôb medzi Mestom Ilava a Lidl SR, v.o.s., Púchovská 12, Nemšová, za účelom realizácie stavby „Okružná križovatka - št. cesty I/61 - št. cesty II/574.
Poslanci 13 hlasmi hlasovali za.

5. Návrh úsporných opatrení Mesta Ilava na r. 2009 súvisiacich s dopadmi ekonomickej krízy na rozpočet mesta

Poslanec Mgr. Dubčák predniesol návrh na prijatie úsporných opatrení Mesta Ilava na r. 2009 súvisiacich s dopadmi ekonomickej krízy na rozpočet mesta a požiadal, aby finančná komisia v spolupráci s ekonomickým oddelním pripravila do najbližšej porady poslancov plán opatrení.

6. Voľba Hlavného kontrolóra Mesta Ilava

Ing. Štefan Daško dal slovo Ing. Hrubému.
Funkcia hlavného kontrolóra je na plný úväzok a plat hlavného kontrolóra je s účinnosťou
od 1.4.2009 súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý činí 1,82 v súlade s ustanovením § 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanci 13 hlasmi hlasovali za.

Ing. Turcer informoval, že zasadala komisia pre kontrolu úplnosti prihlášok kandidátov
na hlavného kontrolóra mesta Ilava a to v zložení:

- Ing. Ľubomír Turcer - prednosta MsÚ Ilava, predseda komisie
- Mgr. Karol Dubčák - poslanec MZ, člen komisie
- Mgr. Zuzana Dianová - právnik Mesta Ilava, člen komisie
- Ing. Ľubica Fúsková - ved. oddelenia PaM a SP, člen komisie

Komisia do stanoveného dátumu podávania prihlášok dňa 17.2.2009 prijala 9 žiadostí
na funkciu HK Mesta Ilava. Na základe preverenia požadovaných dokladov sa do zoznamu dostali len 7 uchádzači a to:

- Ing. Balónová Zlatica
- Ing. Čambora Peter
- Ing. Gašpar Emil
- Ing. Mináriková Katarína
- Ing. Rovňanský Ladislav
- Ing. Tichý Jozef
- Ing. Vrana Milan

Komisia vyradila zo zoznamu uchádzačov nasledovných žiadateľov:
Bc. Turzu Tibora a to z dôvodu, že žiadateľ nepredložil bakalársky diplom, čo je riadny doklad o vzdelaní a tým právoplatne nepotvrdil splnenie požiadavky na VŠ vzdelanie
1. stupňa. Dodal len vysvedčenie o štátnej bakalárskej skúške, ktoré je len prílohou bakalárskeho diplomu.
Ing. Behanovú Silviu a to z dôvodu, že žiadateľka nesplnila podmienku požadovanej praxe.
Poslanci zobrali stanovisko komisie na vedomie.

Ing. Turcer informoval, že Bc. Turza doručil sťažnosť na MsÚ Ilava na nezaradenie
do zoznamu kandidátov na hlavného kontrolóra mesta Ilava. Ing. Turcer pokračoval ďalej a podotkol, že komisia znova zasadla, aby prešetrila sťažnosť p. Tibora Turzu, Bc.
Komisia podala stanovisko k sťažnosti p. Tibora Turzu, Bc. a doporučila nezaradiť p. Tibora Turzu, Bc. do zoznamu uchádzačov na miesto HK Mesta Ilavy.
Poslanci zobrali stanovisko komisie na vedomie.

Ing. Hrubý dal hlasovať o návrhu, aby poslanec Tibora Turza Bc. dodatočne doložil bakalársky diplom a bol zaradený do zoznamu kandidátov na voľbu za hlavného kontrolóra Mesta Ilava.
6 poslanci sa zdržali hlasovania, 6 poslanci boli za a 1 poslanec bol proti.

Ing. Hrubý vyzval postupne podľa abecedy všetkých 7 uchádzačov o miesto HK Mesta Ilava.
Každý z nich mal vyhradených 5 min. na to, aby sa odprezentoval.
Ing. Hrubý vyzval Ing. Fúskovú, aby vysvetlila podmienky hlasovania.
Ing. Fúsková informovala, že je stanovená komisia s členmi pre kontrolu hlasovania a to:
Pani Hujová, Ing. Hrubý a pani Matovičová.
Hlasovanie prebehne tajným hlasovaním. Od pani Fúskovej si poslanci vyzdvihnú lístky
s uchádzačmi a zakrúžkujú iba jedného kandidáta.
Hlavný kontrolór bude zvolený, ak dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov /t. j. 7 hlasov /.

Ing. Hrubý predseda komisie, vyhlásil, že v 1. kole počet podaných hlasovacích lístkov
bolo 13.
Počet platných hlasovacích lístkov bolo 13.
Počet neplatných hlasovacích lístkov bolo 0.

Počet hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v I. kole:
1. Balónová Zlatica, Ing. - 0
2. Čambora Peter, Ing. - 1
3. Gašpar Emil, Ing. - 0
4. Mináriková Katarína, Ing. - 4
5. Rovňanský Ladislav, Ing. - 2
6. Tichý Jozef, Ing. - 6
7. Vrana Milan, Ing. - 0

V 1. kole nebol zvolený HK mesta Ilava.

Ing. Hrubý vyhlásil, že do 2. kola postupujú 2 uchádzači s najväčším počtom hlasov a t. j.
- Ing. Tichý Jozef
- Ing. Mináriková Katarína

Poslanci si vyzdvihli lístky len s dvoma uchádzačmi a zakrúžkujú, iba jedného kandidáta.
HK bude zvolený, ak dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov /t. j. 7 hlasov/.

Ing. Hrubý predseda komisie, vyhlásil, že v 2. kole počet podaných hlasovacích lístkov
bolo 13.
Počet platných hlasovacích lístkov bolo 13.
Počet neplatných hlasovacích lístkov bolo 0.

Počet hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v 2. kole:
- Ing. Mináriková Katarína - 4
- Ing. Tichý Jozef - 9

Ing. Hrubý oznámil, že v 2. kole bol zvolený HK mesta Ilava.
- Ing. Tichý Jozef

Ing. Mináriková Katarína poďakovala poslancom MZ za prejavenú dôveru a taktiež pogratulovala novozvolenému hlavnému kontrolórovi Mesta Ilava.
Ing. Tichý sa pripojil a taktiež poďakoval poslancom MZ.

7. VZN č. 1/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu

Ing. Daško dal slovo Mgr. Dianovej, aby odprezentovala VZN č. 1/2009 o úhrade
za poskytnutú opatrovateľskú službu.
Poslanci 13 hlasovali za.

8. Organizačná smernica č. 1/2009 Poriadok odmeňovania mesta Ilava

Ing. Daško dal slovo Ing. Fúskovej, aby informovala o Organizačnej smernici č. 1/2009 Poriadok odmeňovania mesta Ilava.
Mgr. Dubčák Karol predložil návrh na zmenu v Článku V. odst. 1, v poriadku odmeňovania a to, aby odmeny poslancom za účasť na MZ, poradách, komisiách a mestských výboroch sa znížili nasledovne:
- poslancovi z 24,90 € za účasť na MZ a zároveň účasť na porade MZ na 20 €
- predseda komisie a predseda MsV z 18,26 € /na 10 €
- člen komisie a člen MsV z 18,26 € na 10 €
z dôvodu úsporných opatrení a šetrení prostriedkov mesta.
Primátor dal hlasovať za návrh Mgr. Dubčáka.
9 poslanci hlasovali za a 3 poslanci hlasovali proti.

Primátor dal následne hlasovať za smernicu Poriadok odmeňovania od Ing. Fúskovej.
11 poslanci hlasovali za, 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

9. Organizačná smernica č. 2/2009 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava

Ing. Daško dal slovo Ing. Fúskovej, aby informovala o Organizačnej smernici č. 2/2009 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava.
11 poslanci hlasovali za, 2 poslanci boli neprítomní.

10. Žiadosti ostatných komisií pri MZ Ilava

Pani Jurenová, poslankyňa poďakovala primátorovi mesta, za to, že sa nevzdal a našiel
cestu, aby sa vybudovala kruhová križovatka.
Pani Bakošová, poslankyňa poďakovala pani Magde Pajánkovej Mgr. za réžiu a nácvik divadelnej hry Kubo a Anne Bakošovej za klzisko, ktoré slúžilo len krátko pre deti, ale veľmi ich potešilo.
Pán Slámka, poslanec predniesol návrh, či by sa mohli kúpiť nádoby na sklo v počte 5 ks
pre mestskú časť Sihoť z fondu KO.
Primátor dal hlasovať o návrhu poslanca Slámku.
11 poslanci hlasovali za, 2 poslanci boli neprítomní.

11. Žiadosti mestských výborov

Poslanci skonštatovali, že žiadosti MsV sa už prerokovali v predchádzajúcich bodoch.

12. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ

Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho MZ ( 7/2008 ) zo dňa 9.12.2008 predniesol Ing. Jozef Tichý. K správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci správu o kontrole uznesení z predchádzajúceho MZ zobrali na vedomie 10 hlasmi a 3 poslanci boli neprítomní. Správa je prílohou zápisnice.
Ing. Tichý predniesol správu o výsledkoch kontrolnej činnosti a analýzu stavu vybavovania sťažností v roku 2008.
Poslanci správu zobrali na vedomie 10 hlasmi a 3 poslanci boli neprítomní.

13. Rôzne

Primátor dal slovo Ing. Tichému. Ten informoval o sťažnosti pani Evy Mikulovej, bytom Farská 82/1, 019 01 Ilava, vznesenej voči prevádzke KINOBAR a jej majiteľovi, Ing. Jaroslavovi Žalúdkovi (č. záznamu 14022/2008) a sťažnosti obyvateľov 6-bytovej jednotky, Farská č. 82, 019 01 Ilava, týkajúcej sa rušenia nočného pokoja (č. záznamu 493/2009), v tom zmysle, že prevádzkovateľ Kinobaru v lehote do najbližšej porady MZ v Ilave, to je do 28.4.2009 Mestu Ilava (OV a ŽP) a MZ v Ilave predloží projekt účinného a efektívneho odhlučnenia prevádzky KINOBAR a najneskôr do 31.5.2009 ho aj zrealizuje. Ak túto podmienku prevádzkovateľ KINOBARU nedodrží, Mesto Ilava do najbližšieho verejného zasadnutia MZ po 31.5.2009, t.j. do 23.6.2009 pripraví účinnú zmenu VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a radikálnym spôsobom upraví zatváracie hodiny tejto problémovej disko - prevádzky.
Ing. Tichý poznamenal, že Ing. Jaroslav Žalúdek bol osobne na MsÚ Ilava za ním ohľadom tejto sťažnosti a navrhol riešenie zníženia hlučnosti KINO-BARU. Navrhol, že počas víkendu sa predný vchod bude uzamykať od 22,00 hod. a spraví sa vchod z boku kina.
Ing. Janušek podotkol, že návrh Ing. Žaludka nie je zlý. Mohol by ešte doriešiť vetranie v nočných hodinách oknami, ktoré by mali byť uzatvorené.
Poslanci súhlasili s vybavením sťažnosti 10 hlasmi, 2 poslanci sa zdržali hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.
Pani Bakošová, poslankyňa poďakovala TSM Ilavy za úpravu cintorína v Ilave. Ďalej poďakovala Mgr. Tomanovi za staré fotky Ilavy, ktoré umiestnil na internetovú stránku a Mgr. Škvarovi sa výborne pripravený ples.
Pán Pagáč, poslanec mal veľké výhrady na príspevky na internetovej stránke a nepraje si, aby jeho meno bolo uverejňované v dobrom či zlom prípade, nakoľko on sám neprispieva žiadnymi príspevkami do diskusie. Vysvetlil aj prečo v minulosti hlasoval tak ako hlasoval.
Primátor sa ohradil a skonštatoval, že on sám píše do diskusie, kde poukazuje len na fakty.
Pán Zubárik, občan, mal výhrady proti divoko rastúcim stromom pri ceste od Skaly do Iliavky. Tieto stromy zasahujú do cesty a nikoho to nezaujíma a nikto to nerieši.
Pán Holba, občan, chce poďakovať za schválený rozpočet a chce sa zriecť odmeny v prospech futbalového zväzu.
Mgr. Dubčák navrhol postupne prerozdelenie finančných transferov neziskovým organizáciám.
Primátor dal hlasovať za návrh Mgr. Dubčáka.
11 poslanci boli za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.

14. Diskusia

Primátor mesta vyzval občanov do diskusie.
Občan Toman zo Skaly informoval, že obchod na Skale sa zrušil, že kto je jeho vlastníkom.
Pán Zubárik, občan, odpovedal, že predajňa je JEDNOTY a bolo by potrebné napísať
na vedenie JEDNOTY list, ako to mienia riešiť.
Nakoľko nemal nikto pripomienky a podnety, primátor diskusiu ukončil.
10 poslanci boli za a 3 poslanci boli neprítomní.

15. Uznesenie

Návrh na uznesenie prečítala pani Hujová poslankyňa MZ.


16. Záver

Primátor mesta Ing. Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za dobrú spoluprácu a za hladký priebeh MZ.

V Ilave, dňa 05.03.2009


Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Andrea Juríčková  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Slámka Ivan
p. Jurenová Daniela