Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 05.05.2009

Dátum: 08.05.2009 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_05.05.09.pdf (0,07 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


 

Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 5. 5. 2009 o 15:30 hod. v DK Ilava.


1. Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava, ktorý privítal
p. Kováčika z týždenníka MY,  redaktorku a kameramana z TV Považia, poslancov a všetkých
občanov. Prečítal program a spýtal sa, či má niekto z prítomných poslancov nejaké pripomienky
k programu.

Primátor dal hlasovať za program MZ. 
Poslanci 11 hlasmi program odsúhlasili, 2 poslanci neboli prítomní.

2. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pán Straňák Ján, Ing., pani Hujová Ľudmila
pani Matovičová Helena.
Poslanci 8 hlasmi hlasovali za, 3 poslanci sa zdržali hlasovania a  2 poslanci neboli
prítomní.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná.
Poslanci návrh 11 hlasmi schválil, 2 poslanci neboli prítomní.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: pán Slámka Ivan a pán Dubčák Karol,
Mgr. Poslanci návrh 9 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania a 2 poslanci
neboli prítomní.

4. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2008 .

Ing. Podmajerská predložila Správu  nezávislého audítora o overení účtovnej závierke
k 31.12.2009 a Správu o overení súhlasu Výročnej správy s účtovnou závierkou. Na základe
predloženej správy a odporúčania auditora doporučuje MZ schváliť účtovnu závierku mesta Ilava
za rok 2008 bez výhrad .

Primátor dal hlasovať za schválenie tejto správy.
Poslanci  správu 12 hlasmi schválili, 1 poslanec nebol prítomný.

5. Záverečný účet mesta.

Návrhu záverečného účtu mesta Ilava za rok 2008 a informáciu o prerozdelení prebytku
hospodárenia predniesla Ing. Podmajerská. Tieto materiály sú priložené k zápisnici.

Primátor dal hlasovať za predložený návrh Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2008 a prerozdelenie prebytku hospodárenia,  rezervný fond  - 146 984 €  - 4 428 tis. Sk.,  fond  Komunálneho  odpadu 10 208,86 €  - 307 tis. Sk.

Poslanci návrh 12 hlasmi schválili, 1 poslanec nebol prítomný.

 6.  Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta.

Hlavný kontrolór mesta Ilava Ing. Tichý predniesol  Stanovisko hlavného kontrolóra / HK/
k záverečnému účtu mesta za rok 2008. Toto stanovisko je prílohou zápisnice.
Primátor dal hlasovať za  prednesené stanovisko.
Poslanci 11 hlasmi zobrali stanovisko na vedomie, 1poslanec sa zdržal hlasovania a  1 poslanec nebol prítomný.

7. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ.

Správu z kontroly plnenia uznesení MZ č.1/2009 v Ilave zo dňa 3.3.2009 predniesol HK  Ing. Tichý spolu so Stanoviskom HK k stavu zadlženosti mesta súvisiacim s  uvažovanou požiadavkou zobratia úveru vo výške cca 166 tis. EUR /5 mil. Sk/, vyplývajúcim zo zákonnej povinnosti § 17, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Tieto materiály sú prílohou zápisnice.

K tomuto bodu mal pripomienku poslanec Dubčák Karol, Mgr. Žiadal o predloženie návrhu úsporných opatrení mesta Ilava v súvistlosti s hospodárskou krízou, čím nebolo splnené uznesenie č.1/2009 MZ  v Ilave z 3.3.2009 v časti G) bod 3.

Ing. Podmajerská oboznámila o  úsporných opatreniach mesta Ilava, ktoré riešili na finančnej komisii dňa 27.4.2009. Dohodli sa na návrhu zadržiavana finančných prostriedkov 7 % určených pre školy /MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ, ZUŠ/  a  7 %  na TSM.

Primátor sa  pridal s tým, že on  osobne preveruje  každý mesiac stav účtov  a porovnal prevzatý stav pri nástupe do svojej funkcie v januári 2007 a dnešný stav, kedy je mesto finančne na tom oveľa lepšie. Tiež upozornil, že ako ekonóm sa už od  začiatku svojho pôsobenia  na MsÚ  snaží robiť všetko pre to, aby sa pre mesto, nie len čo najviac vybudovalo, ale aj za výhodné úvery a za využitia  grantových projektov /napr. grant pre ZŠ/ .

Poslanec Mgr. Dubčák zhodnotil prednesený návrh úsporných opatrení ako nesplnený bod,
pretože nebol predložený v písomnej forme.

Primátor súhlasil  a  prisľúbil nápravu, že požadovaný návrh sa vypracuje aj v písomnej forme a predlož sa poslancovi Mgr. Dubčákovi.

Poslankyňa  Matovičová vystúpila za členov finančnej komisie, ktorí nesúhlasia, aby vstupovali do plánu šetrenia finančných prostriedkov.

Poslanec Mgr. Dubčák  odpovedal, že ak sa chce finančná komisia k tomuto problému vyjadriť,  má svoj názor dať písomne.

Po rozprave dal primátor  hlasovať za Správu z kontroly plnenia uznesení MZ č.1/2009 v Ilave zo dňa 3.3.2009.

Poslanci 9 hlasmi za zobrali na vedomie , 3 poslanci sa zdržali hlasovania  a 1 poslanec nebol prítomný.

Ďalej dal hlasovať za prednesené Stanoviskom HK k stavu zadlženosti mesta súvisiace s  uvažovanou požiadavkou zobratia úveru vo výške cca 166 tis. EUR /5 mil. Sk/, vyplývajúcej zo zákonnej povinnosti § 17, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Poslanci stanovisko zobrali na vedomie 9 hlasmi, 3 poslanci sa zdržali hlasovania  a 1 poslanec nebol prítomný.

 8. VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Ing. Podmajerská  predniesla  návrh  /všeobecného záväzného nariadenia/  VZN  č. 2/2009
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta spolu s dôvodovou správou. Tento návrh VZN č. 2/2009 visel na úradnej tabuli stanovenú dobu. Žiadne pripomienky k nemu neprišli. Primátor dal hlasovať za tento návrh.

Poslanci návrh 12 hlasmi schválili, 1 poslanec nebol prítomný.

 9. Žiadosti  komisií pri MZ v Ilave

Ing. Podmajerská  predniesla  žiadosti finančno-majetkovej komisie pri MZ v Ilave.
Prerokovali sa zmeny rozpočtu v súvislosti s haváriami a odstránením nedostatkov zistených pri  revíziách v sume 27 000.- EUR, zmeny rozpočtu na stredisku MFK.

Ďalej žiadosti  MO na použitie  finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej výške 14 200 € na odstránenie havarijných situácii vzniknutých v objektoch v majetku mesta  - ŠZŠ – 820 €, budova Polície- 700 €, Klub dôchodcov – 310 €, MŠ Klobušice – 3620 €, Dom kultúry Klobušice – 590 €, budova býv. OÚ – 8160 €.

Primátor dal  hlasovať za schválenie zmien a žiadostí.

Poslanci  boli 10-timi  hlasmi za, 3 poslanci neboli prítomní.

 Žiadosť o Finančný príspevok na realizáciu hudobného CD skupiny Picture of The Day.

Primátor dal  hlasovať za  neschválenie  tejto žiadosti.
Poslanci  boli 12 hlasmi za neschválenie, 1 poslanec nebol prítomný.

Žiadosť o Finančný príspevok  na značkovanie turistických chodníkov pre Klub slovenských turistov.  Primátor dal  hlasovať za  neschválenie  tejto žiadosti.

Poslanci  boli 12 hlasmi za neschválenie, 1 poslanec nebol prítomný.

Ing. Podmajerská ďalej informovala, že finančná komisia sa zaoberala aj vyhodnotením plnenia rozpočtu mesta za prvý štvrťrok 2009.

Poslanci toto vyhodnotenie zobrali na vedomie 13 hlasmi.
Tiež bola prednesená aj informácia o stave účtov mesta Ilava.
Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie 13 hlasmi.

Primátor dal tiež hlasovať za schválenie  použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na investíciu Okružná križovatka  v  sume 81 325,08 €.

Poslanci návrh 12 hlasmi schválil, 1 poslanec nebol prítomný.

Ing. Kočkár predniesol informáciu o možnosti výroby peliet z odpadového papiera.
Začalo sa o tejto výrobe diskutovať, ale pán poslanec Slámka dal návrh o presunutie tejto problematiky na budúce MZ.

Poslanci  zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 nebol prítomný.

Ing. Podmajerská  predniesla návrh zadržiavania 7% finančných prostriedkov určených pre MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ, ZUŠ a 7% finančných prostriedkov na TSM.

Pri tomto návrhu  z diskusie  vyšiel pozmeňujúci návrh pána poslanca Slámku, aby sa zadržiavali financie aj na kultúru a MFK.

Primátor vyzval na hlasovanie,  kto je za to, aby sa  zadržiavali finančné prostriedky určené aj na kultúru a MFK.

Za  boli 2 poslanci, proti hlasovali 5-ti a 6-ti sa zdržali.

Ďalej primátor vyzval na hlasovanie,  kto je za to, aby sa  zadržiavali finančné prostriedky určené  na  školy a TSM ako pôvodný návrh.

Za  boli 8 poslanci a 5 poslancov sa zdržalo.

Ing. Podmajerská  vyzvala prednostu aby prítomných oboznámil s najnovšími zámermi mesta, ktoré predložil už na finančnej komisii.

Prednosta MsÚ informoval o žiadosti o nenávratný finančný príspevok  na projekt Zberný dvor Ilava a spolufinancovaní projektu  Mestom Ilava vo výške 5% z oprávnených nákladov projektu ako vlastné zdroje v sume 13 273,88.- EUR  získané formou úveru odSlovenskej záručnej a rozvojovej banky a  prekleňovací úver na refundáciu 95% oprávnených nákladov v sume 252 203,64.-EUR od tej istej banky na tento projekt, ktorého celkové  výdavky sú   265 477,52.-EUR.  

Primátor dal hlasovať za schválenie tejto žiadosti.

Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, 1 poslanec sa zdržal.

Prednosta informoval o úvere na 1. etapu rekonštrukcie DK Iliavka v sume do 50 000.-EUR ( priamy úver na  min. 5 rokov)

Po rozprave dal primátor hlasovať o schválení úveru.
Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, zdržal sa 1poslanec.
Ďalej informoval o Refundácii  grantu pre dom kultúry  formou krátkodobého úveru v sume – 58 858 €.

Primátor dal hlasovať o schválení refundácie.

Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, zdržal sa 1poslanec.

Tiež poinformoval o projekte na  čističku odpadovej vody v  Klobušiciacha a o úvere  –na tento projekt. Primátor dal hlasovať o schválení tohto úveru.

Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, zdržal sa 1poslanec.

Prednosta informoval aj o úvere na   projekt na 22 - bytový dom v Klobušiciach  a o cene za projekt na bytový dom a čističku  spolu - 13 000 €. Primátor dal hlasovať o schválení úveru na oba projekty.

Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, zdržal sa 1 poslanec.

Ďalej pokračovalo hlasovanie za zmeny rozpočtu súvisiace s úverom zo SZRB – úroky a splátky istín, zmeny súvisiace so spracovaním   žiadosti  o grant na rekonštrukciu múzea v sume 1785.- EUR, odmena spracovateľa  Euro Dotácie, s.r.o. v prípade úspešnosti v sume  5809.-EUR ako i finančnú čiastku 6640.- € za projekt na Rekonštrukciu múzea, ktorý sa prefinancuje z otvorenej úverovej linky .

V roku 2010 sa  v prípade úspešnosti predpokladá realizácia a spoluúčasť mesta na   projekte   Rekonštrukcia  múzea  v sume   cca 11 620.- EUR ako i  refundácia sumy cca 100 000.-EUR formou krátkodobého úveru  v horizonte 6 až 9   mesiacov po realizácii .

Poslanci hlasovali za schválenie zmien rozpočtu a možnosť financovať projekt z úveru 11 hlasmi za, zdržal sa 1 poslanec a 1 nebol prítomný.

10. Návrh úpravy platu primátora

Ing. Podmajerská  dala slovo Ing. Fúskovej, ktorá predniesla informácie týkajúce sa  úpravy platu primátora. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 21 782,- Sk a násobku podľa § 4 ods. l zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,6-násobok, a zároveň sa  zvyšuje takto upravený platu na 1,5 – násobok v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.1.2009.

Poslanec Karol Dubčák, Mgr. nesúhlasil a žiadal zvýšenie len na 1,2 násobok. Poslanec Pagáč poznamenal, že ešte je možnosť, že ak sa zvýši na 1,5 násobok, tak sa primátrovi neodsúhlasia v prípade zlej finančnej situácie celoročné odmeny.

Ing. Hrubý dal hlasovať za to či sa má predniesť návrh na úpravu platu primátora mesta  aj na 1,5 – násobok.

Poslanci návrh  12 hlasmi schválili, 1 poslanec nebol prítomný.
Ing. Hrubý znova predniesol návrh na úpravu platu primátora mesta na zvýšenie
na 1,5 – násobok.

Primátor otvoril rozpravu o svojom plate a odmenách  v porovnaní s inými primátormi bol za uplynulé obdobie oveľa nižší. Taktiež argumentoval tým, čo všetko sa v meste urobilo odkedy nastúpil do funkcie primátora /IBV Klobušice, oprava komunikácií na Kukučínovej, Hurbanovej...,prerábanie ZŠ  na Medňanskej z eurofondov získaných 35 mil., výmena okien na škole a v škôlke, rozbehnuté práce s Lidlom a kruhovou križovatkou, získané invalidné pomôcky pre našich občanov, oprava hasičskej zbrojnice, vybudovanie ihriska na Medňanskej a šatní pre športovcov/. Tiež predniesol porovnanie stavov účtov za roky 2007-2009, kde stav účtov v tomto období je oveľa vyšší ako bol v roku 2007 pri nástupe do funkcie.

Prednosta MsÚ informoval, že už pri tvorbe rozpočtu na rok 2009 bol pôvodný návrh na mzdy skrátený o cca 500 000.- Sk, aby sme dosiahli vyrovnaný rozpočet.  Naviac aj úprava platu primátora bola súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2009 a je v ňom zahrnutá. Opatrenia typu nevyplatenia odmien, alebo zníženia odmien za zasadnutia poslancom, členom MsV a komisií sú pre mesto zanedbateľné a nemotivačné. Nevyplatenie koncoročnej odmeny primátorovi a kontrolórovi pokladá za regionálnu ostudu, pretože nikde v okolitých obciach a mestách sa to nestalo. Návrh na zníženie platu primátora pokladá za neopodstatnený vzhľadom na dobré hospodárenie mesta a  jeho prínos  v oblasti rozvoja mesta. Ďalej informoval, že mesto šetrí od samého začiatku volebného obdobia tým že racionálne nakupuje spotrebný materiál a techniku a navyše prijalo opatrenia na kontrolu výdajov podľa toho ako budú prichádzať financie zo štátu.

Poslankyňa Holbová súhlasila s 1,5 násobkom. Poslankyňa Jurenová podotkla, že ide o zákonnú úpravu a vzhľadom na dobré výsledky tiež odporučila plat schváliť.

Ing. Hrubý dal hlasovať za schválenie predneseného  návrhu na schválenie zvýšenia takto upraveného platu na 1,5 – násobok v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.1.2009.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 1poslanec sa zdržal hlasovania a  1 poslanec nebol prítomný.

Ing. Podmajerská podala informáciu o zmenách rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy –ŠFRB. Matrika, stavebný poriadok, školstvo - ZŠ, VZP, dopravné, pozemné komunikácie, životné prostredie.

Túto informáciu poslanci zobrali 12 hlasmi na vedomie, neprítomný 1 poslanec.

Ing. Podmajerská dala návrh delegovať  do rady školy Materská škola, Medňanská 512, Ilava za zriaďovateľa
Ing. Alžbetu Bartekovú namiesto p. Slávky Štefancovej.

12 poslanci hlasovali za, 1 nebol prítomný.

Ing. Podmajerská  ukončila finančné požiadavky a vyzvala Ing. Slavíka, aby predniesol majetkové záležitosti.

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, aby oboznámil prítomných so žiadosťou dodávateľskej spoločnosti vo výstavbe pre Spoločnosť T-mobile s.r.o. a to Wavecom Slovakia s r.o. so sídlom Cajlanská 181, 902 01 Pezinok o prenájom časti neverejného priestranstva a to časti pozemku KN – C parc. č. 160 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava o výmere 100 m2 za účelom výstavby technologického kontajnera a priehradového stožiara o výške 40 m, potrebných k pokrytiu miestnej oblasti rádio-telefónnym signálom. Nájomné  sa stanovilo na  4000 € / rok,  nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Primátor otvoril diskusiu na túto tému. Ing. Tichý sa vyjadril tiež k požiadavke. Potom dal primátor slovo  p. Bílekovi Martinovi, ktorý zastupoval Spoločnosť T-mobile s.r.o. a to Wavecom Slovakia s r.o., ktorý obhajoval efektívnosť návratnosti finančných prostriedkov

a zdôraznil, že s navrhnutou cenou  nebude súhlasiť spoločnosť, ktorú zastupuje, nakoľko predbežná cena bola navrhovaná najskôr len 1000 € / rok.

K tejto téme sa vyjadrili ešte Ing. Hrubý, prednosta a primátor. Potom poslankyňa Bakošová Viola dala návrh na hlasovanie za schválenie prenájmu podľa návrhu prednostu za cenu

4000 € / rok.  Primátor dal hlasovať za schválenie prenájmu pozemku.

Za schválenie bolo 11 hlasov a 2 poslanci sa zdržali.

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, aby sa vyjadril k ďalším návrhom.
Ing. Slavík oboznámil prítomných so zastavovacou štúdiou radových garáží na ulici Štefánikovej v Ilave.

Poslanci prednesenú štúdiu zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 nebol prítomný.

Ďalej predniesol žiadosť právnickej osoby HOME Reality, s.r.o. Bratislava, pobočka Trenčín, Legionárska 14, 911 83 Trenčín, zastupujúcej vlastníkov nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 342, zapísanej na Správe katastra Ilava na LV  č. 1406 v k. ú. Ilava.

Poslanci prednesenú žiadosť zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 nebol prítomný.

Ing. Slavík tiež oboznámil prítomných so  žiadosťou fyzickej osoby-Viera Trošková, bytom ul. Ľ. Štúra 373/6 – 40, 019 01 Ilava o prenájom alebo kúpu časti nehnuteľnosti a to pozemku KN - E parc.  č. 2075/7 v k. ú. Ilava. Žiadosť nemôže byť mestom riešená, nakoľko uvedený pozemok nie je vlastníctvom mesta Ilava.

Poslanci prednesenú žiadosť zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 nebol prítomný.

Ing. Slavík informoval o odpredaji nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to časti pozemku KN – C parc. č. 1174/6 a časti pozemku KN – C parc. č. 1174/7 ( cca 5 m2 a 3 m2 – presná výmera bude stanovená geometrickým plánom po realizácii vodnej stavby Ilava – úprava Podhradského potoka ), zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, kupujúcemu Slovenský vodohospodársky podnik š. p. – námestie M.R. Štefánika 1,010 71 Žilina. Kúpna cena bude stanovená znaleckým posudkom, vypracovaným podľa platných predpisov v čase odpredaja  po ukončení realizácie vodnej stavby.

Primátor dal hlasovať za schválenie tohto odpredaja.

Za schválenie bolo 12 hlasov,  1 poslanec nebol prítomný.

Ďalej Ing. Slavík informoval o zámene pozemkov vo vlastníctve  mesta Ilava a to pozemku KN – E parc. č. 5054/507 o výmere 2 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, za časť nehnuteľnosti vo vlastníctve právnickej osoby SESTAV s.r.o. so sídlom J. L. Bellu 809/34, 019 01 Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 955/1 o výmere 2 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 514 v k. ú. Ilava. Geometrický plán, správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN, vypracovanie zámennej zmluvy ako aj návrh na vklad vlastníckeho práva na Správe katastra Ilava zabezpečí Mesto Ilava

Primátor dal hlasovať za schválenie tohto bodu.

Za schválenie hlasovalo  12 poslancov a 1 poslanec nebol prítomný.

Ing. Slavík predniesol žiadosť Karolíny Murínovej, PhMr, zastúpenej advokátskou
kanceláriou     Mgr. Pavol Michalík so sídlom Pred poľom 8, 911 01 Trenčín o prehodnotenie
stanoviska uvedeného v bode č. 1 časti F – neschvaľuje uznesenia č. 1/2009    zo zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava konaného dňa 03.03.2009 vo veci stanovenia kúpnej
ceny za odpredaj pozemkov KN – C parc. č. 23/12 a 23/13 v k. ú. Ilava.

Primátor dal hlasovať za neschválenie tejto žiadosti.
12 poslanci hlasovali za, 1 nebol prítomný.

Nakoniec Ing. Slavík prečítal list od SSC v ktorom písomne potvrdzujú že budú dotovať
okružnú križovatku  sumou    50 000.-EUR a informáciu o zaslaní návrhu trojstrannej zmluvy
medzi Mestom Ilava, SSC  a LIDL-om.
Túto poslednú informáciu poslanci zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný.

Mestské zastupiteľstvo poverilo právnika mesta Mgr. Zuzanu Dianovú a zamestnanca
oddelenia správy majetku a služieb Ing. Jiřího Slavíka k rokovaniu so zástupcami
Trenčianskeho samosprávneho kraja vo veci doposiaľ nedoriešených prevodov nehnuteľností
schválených Mestským zastupiteľstvom vo vzťahu k TSK.

Primátor dal hlasovať, 12 poslanci hlasovali za, 1 nebol prítomný. 

MZ poverilo primátora mesta Ilava k podpisu Zmluvy č. 689-V-109-ZBVB/2009 o uzavretí
budúcej zmluvy a zriadení vecného bremena s právnickou osobou Železnice Slovenskej
republiky so sídlom  Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Táto zmluva je neoddeliteľnou
súčasťou uznesenia zo zasadnutia z MZ.
12 poslanci hlasovali za, 1 nebol prítomný.

11. Žiadosti mestských výborov.

Postupne boli prednesené jednotlivými predsedami požiadavky mestských výborov. Zápisnice boli odovzdané  prednostovi MsÚ. Prednosta informoval, že požiadavky budú riešené na poradách vedenia mesta a prijmú sa konkrétne úlohy.

12. Rôzne.

Poslanec Ing. Hrubý dal návrh poslancovi M. Pagáčovi ako predsedovi komisie pre ochranu verejného záujmu, že sa stretnú pred budúcou poradou poslancov a budú sa otvárať obálky s majetkovým priznaním poslancov, primátora a HK.   

Poslanci návrh 12 hlasmi odsúhlasili, 1 poslanec neprítomný.

13. Diskusia.

Poslankyňa V. Bakošová poďakovala folklórnemu súboru za účinkovanie v predstavení Mystérium, učiteľom za pripravenie programu  na predstavenie Slovenskej hudobnej jari a pracovníkom KD Ilava za organizovanie rôznych akcií v takom malom meste ako je Ilava.

Mgr. Škvaro tiež poďakoval poslankyne Bakošovej Viole za ochotu vždy pomôcť, keď ju o to požiadajú.
Primátor informoval o návšteve Dr. Schmidta,  ktorý príde vo štvrtok popoludní z Maďarska.

14. Uznesenie.

Návrh na uznesenie prečítala pani Hujová poslankyňa MZ.
Poslanci uznesenie 11 hlasmi schválili, 1 poslanec sa zdržal a 1 bol neprítomný.

15. Záver.

Primátor mesta Ing. Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za dobrú spoluprácu a za hladký priebeh MZ.  

V Ilave, dňa 07.05.2009

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Slámka Ivan
Mgr. Dubčák Karol