Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 23.06.2009

Dátum: 26.06.2009 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_23.06.09.pdf (0,09 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 23. 6. 2009 o 15:30 hod. v DK Ilava.

 

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava, ktorý privítal  p. Kováčika z týždenníka MY,  redaktorku a kameramana z TV Považia, poslancov a všetkých občanov. Prečítal program a vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky k programu. Nakoľko sa nik neprihlásil  dal hlasovať za program MZ. 

Poslanci 12 hlasmi program odsúhlasili, 1 poslanec bol neprítomný.

2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pani Jurenová Danka, pani Hujová Ľudmila a pani Bakošová Viola.  

Poslanci 9 hlasmi hlasovali za, 3 poslanci sa zdržali hlasovania a  1 poslanec bol neprítomný.

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná.

Poslanci návrh 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol neprítomný.

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci:  pán Košík Milan a pán Slámka Ivan. Poslanci návrh 10 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania a 1 poslanec bol neprítomný.

 

4. Informácia o projektovej pripravenosti regulácie Podhradského potoka.

 

Primátor poinformoval o problémoch regulácie Podhradského potoka a jeho sútoku  s Porubským potokom. Upozornil, že už v minulosti dochádzalo k záplavám na Sihoti. Voda zničila majetok obyvateľom, mestu /športový areál/ i objekty firiem. Po veľkej záplave v roku 2006 sme napísali spolu so Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou naliehavú žiadosť o pomoc poslankyni SNR p. Belásovej. V roku 2007 sa podarilo zabezpečiť bager, ktorý časť koryta prebagroval, ale toto bolo len provizórne  riešenie. Preto sa pristúpilo k systémovému riešeniu úpravy Podhradského potoka formou projektu. Slovenský vodohospodársky podnik začal pripravovať tento projekt až ku stavebnému povoleniu. Komunikovali sme aj s občanmi, ktorých sa to týka. Predbežne súhlasili. Všetko sa pripravovalo na podanie projektu. V máji 2009 bola vypísaná výzva a do 6.8.2009 môže Slovenský vodohospodársky podnik  podať celý projekt. Vzhľadom na pripravenosť tohto projektu je veľká pravdepodobnosť, že by mohol byť schválený a  na jar 2010 by sa mohol začať budovať. Po všetkom vynaloženom úsilí, ktoré bolo spojené s vybavovaním tohto projektu  a vzhľadom na konzultácie s občanmi Sihote, sme nepredpokladali, že sa niektorí občania Sihote odvolajú. Týmto sa ohrozil termín samotného podania žiadosti a šanca na úpravu a reguláciu Podhradského potoka pre Ilavu.

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, aby sa aj on vyjadril k tomuto bodu.

Ing. Slavík predniesol celý priebeh prípravných prác /od jednaní, vykupovaní pozemkov atď./, ktorými  Mesto Ilava vypomáhalo Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri príprave  na tento projekt. Skonštatoval, že od roku 2007 sa už vynaložilo veľa úsilia a veľa peňazí na riešenie tohto problému a teraz, keď je príprava projektu vo finálnej časti sa  niektorí obyvatelia odvolali. Je to na škodu pre všetkých. Ing. Slavík ešte informoval o rôznych variantoch, ktorými sa v minulosti zaoberali, aby vyriešili záplavy na Sihoti. Nakoniec projektanti z  Bratislavy navrhli  ako jediný možný variant tento projekt, ktorý máme rozbehnutý.

Primátor ešte oboznámil o odvolaní ľudí, ktorí stiahli svoje odvolanie /z 11-tich viac ako polovica/,  ale nič to na veci nemení, pokiaľ čo len 1 nesúhlasil. 

Pán Slámka sa  tiež vyjadril kladne za projekt a  čuduje sa aj s ďalšími poslancami obyvateľom,  ktorí si dali odvolanie.

Pani Cabajová Daniela sa prihlásila a predniesla svoj názor. Zažila už veľa záplav na Sihoti, ale nikdy sa nič nerobilo proti ich predchádzaniu. Bola prekvapená, že sa takýto veľký projekt financovaný z fondov EÚ ide robiť.  Bola by to škoda,  keby sa takáto možnosť nevyužila.

Preto aj  ona chcela prispieť k napredovaniu tohto projektu a spísala Petíciu za realizáciu protipovodňovej hrádze na  Košeckom potoku v  Ilave,  ktorú predložila a odovzdala na MZ.

/Petíciu podpísalo 85 občanov  zo  Sihote a  bude priložená ako príloha k tomuto zápisu/.

Primátor pripomenul, že ak sa tento projekt teraz nepodarí zrealizovať,  tak v budúcnosti

v Ilave už nebude pre jeho finančnú náročnosť a rozsah takáto šanca. Do 6.8.2009 budeme  robiť všetko,  čo sa dá,  ale ak sa tento projekt neuskutoční do budúcna  mesto negarantuje, že sa proti povodniam niečo bude robiť.

Pani Cabajová Daniela sa spýtala, aká je šanca, keď sa odvolali.

Primátor jej odpovedal, že šanca je mizivá.

Pán Holba Ľubomír tiež vystúpil s tým, že sa čuduje ľuďom čo sa odvolali. V minulosti bola 30-ročná potopa, čo keď príde 100-ročná?

Pán Záhumenský sa spýtal kto mu to zaplatí, keď jeho sused nesúhlasí a tým sa toto dielo neuskutoční ?

Poslankyňa pani Matovičová vyslovila kladné stanovisko s projektom a vyzvala tých, čo sa

odvolali, aby si to dobre zvážili.

Pán Poliak Jozef sa spýtal prečo sa vlastne tí ľudia odvolali, či  pre peniaze.

Ing. Slavík  upozornil, že každému komu Slovenský vodohospodársky podnik zaberie pozemok budú vyplatené peniaze. Vysvetlil, že je to verejnoprospešná stavba, podobného druhu ako  robia  Železnice SR rýchlodráhu .

Primátor sa vyjadril, že ešte raz  pošle listy tým ľuďom, čo sa odvolali a odvolanie nestiahli, ale je na to veľmi krátky čas a v tomto čase už malo byť stavebné povolenie. Pripomenul, že šanca je malá, ale ešte dúfame. Nakoľko neboli už žiadne ďalšie pripomienky dal hlasovať za to, aby  informácia o  projektovej pripravenosti regulácie Podhradského potoka bola v uznesení v časti B – BERIE NA VEDOMIE.

Poslanci informáciu 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný.

 

 

5. Správa HK z kontroly plnenia uznesení.

 

Primátor ospravedlnil HK Ing. Tichého, ktorý je na dovolenke a  vyzval prednostu

Ing. Turcera, aby prečítal  Správu HK z kontroly plnenia uznesení  MZ v Ilave č. 2/2009

zo dňa 5.5.2009.  K správe neboli zo stany poslancov vznesené žiadne pripomienky.

Poslanci správu o kontrole plnenia uznesení  z predchádzajúceho MZ zobrali 11 hlasmi na vedomie, 2 poslanci boli neprítomní.

 

 6. Plán kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2009.

 

Plán kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2009 predniesol Ing. Turcer.  K plánu neboli žiadne pripomienky.

Poslanci zobrali prednesený plán 11 hlasmi na vedomie, 2 poslanci neboli prítomní.

 

7. Žiadosti komisií pri MZ v Ilave.

 

Primátor dal slovo poslankyni pani Jurenovej predsedníčke socialno-bytovej komisie, ktorá informovala o zasadnutí socialno- bytových  komisií. Zápisy  z  komisií sú priložené pri tomto zápise.

Poslanci 9 hlasmi odsúhlasili, aby informácia bola v uznesení v časti Prerokovalo, 1 sa zdržal hlasovania a 3  poslanci neboli prítomní.

 

Ďalej  dal primátor slovo pani Ing. Podmajerskej, ktorá podala informácie zo zasadnutia finančno-majetkovej komisie pri MZ Mesta Ilava konanej 15.6.2009, ktorá je súčasťou tohto zápisu. Potom Ing. Podmajerská predniesla informatívny prepočet výnosu dane z doteraz dostupných informácií a predpokladov  a výnos daní za roky 2006 – 2009. Všetky tieto materiály sú súčasťou tejto zápisnice.

Ing. Podmajerská dala slovo Ing. Slavíkovi, ktorý ďalej pokračoval o ďalších žiadostiach, ktoré sa týkajú odpredaja pozemkov.

Ing. Slavík podal nformáciu:

-    o stave v oblasti odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemkov pod  

     bytovými    domami v  k. ú.  Ilava a k. ú.   Klobušice   podľa       § 18a  a  § 31  a  Zákona

     NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

-   o riešení žiadosti mestského výboru - Stred, týkajúcej sa provizórneho oplotenia staveniska

     stavby polyfunkčného domu na ulici Košeckej v Ilave zasahujúceho do komunikácie pre

     peších – chodníka. Stavebník sa na základe písomnej pozvánky dostavil na Oddelenie

     správy majetku a služieb MsÚ, kde bolo dojednané, že zaháji práce ihneď po nadobudnutí

     právoplatného stavebného povolenia a po vybudovaní základov pod nosné piliere posunie

     oplotenie na svoj pozemok. Predpoklad júl 2009.

-  o výsledku rokovania so žiadateľmi o kúpu pozemkov pod radové garáže na ulici Štefánikovej v Ilave, ktoré sa na základe písomnej pozvánky uskutočnilo dňa 03.06.2009. Žiadatelia majú záujem iba o kúpu pozemkov pod garáže, nie o pozemok pod prístupovú komunikáciu ani o zvyšnú časť pozemku pri bytových domoch. Nakoľko výstavba garáží je podmienená vybudovaním prístupovej komunikácie, odpredaj pozemkov bude realizovateľný až po vyčlenení finančných prostriedkov v rozpočte mesta na jej vybudovanie.

-   o liste č. 355/5093/2009 zo dňa 14.05.2009, ktorým Oddelenie správy majetku a služieb MsÚ ponúkla riešiť právny stav k pozemkom KN – C parc. č. 23/12 a 23/13 v k. ú. Ilava nájomnou zmluvou. Ku dnešnému dňu na list nebolo odpovedané.

-   o liste č. 173/5098/2009 zo dňa 14.05.2009, ktorým Oddelenie správy majetku a služieb požiadalo Trenčiansky samosprávny kraj o pracovné stretnutie, tykajúceho sa nevyriešených prevodov nehnuteľností medzi mestom a TSK. Ku dnešnému dňu na list nebolo odpovedané.

-  ožiadosti Miroslava Tomáša a manž. Oľgy, obaja bytom Skala 656, 019 01 Ilava o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to dielu č. 3 o výmere 54 m2 pozemku KN – E parc. č. 5038/501 – ostatné plochy o výmere 939 m2, zapísaného na  Správe katastra Ilava na LV č. 2822 v k. ú. Ilava. Odpredaj majetku vo vlastníctve mesta zamestnancovi podlieha zákonu NR SR č. 138/91 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

-   o konaní  schôdze nájomníkov bytového domu č. 894 na ul. Medňanskej za účasti správcu bytov – firmy Ilfes, kde boli vznesené požiadavky na opravu kovania na oknách nájomnej bytovky a na jedných vstupných dverách, na deratizáciu spoločných priestorov v nájomnej bytovke a na namontovanie meračov tepla na radiatory v bytoch.

-    o žiadosti  fyzickej osoby Milana Kluku o prenajatie mestského pozemku o výmere 15 m2

      na umiestnenie stánku s čerstvým pečivom.

Všetky podané informácie zobrali poslanci na vedomie.

Ďalej Ing. Slavík predniesol nasledovné žiadosti:

-     žiadosť dodávateľskej spoločnosti vo výstavbe pre spoločnosť T – mobile s.r.o. a to 

Wavecom Slovakia s r.o. so sídlom Cajlanská 181, 902 01 Pezinok o prenájom časti neverejného priestranstva a to časti pozemku KN – C parc. č. 160 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava o výmere 100 m2 za účelom výstavby technologického kontajnera  a  priehradového stožiara o výške 40 m, potrebných k pokrytiu miestnej oblasti rádiotelefónnym signálom.  

Nájomné je stanovené na 2000 €/rok, nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné bude hradené štvrťročne na základe vystavených faktúr a jeho výška bude každoročne povýšená o výšku inflácie stanovenou štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

      Po prednesení tejto žiadosti dal Ing. Slavík návrh na zrušenie časti C – schvaľuje bod č.13

       z uznesenia č.2/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava, konaného dňa

       05.05.2009.

       Poslanci návrh 11 hlasmi schválili, 1 poslanc sa zdržal hlasovania a 1 poslanec bol  

       neprítomný.

       Ďalej dal primátor  hlasovať za  schválenie nájmu pozemku  pre T- mobile s.r.o.

       Poslanci nájom 10 hlasmi schválili, 1 poslanec sa zdržal hlasovania, 1 bol proti 

       a 1 poslanec bol neprítomný.

       

 K tejto časti pani poslankyňa Hujová podotkla, že peniaze sa majú použiť na opravu cintorína.

Ing. Slavík požiadal, aby sa do uznesenia  v časti G – UKLADÁ  doplnila pre poslancov MZ a ved. FO úloha :Viazať  v rozpočte mesta finančné prostriedky získané z prenájmu neverejného priestranstva a to časti pozemku KN – C parc. č. 160 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava o výmere 100 m2(za účelom výstavby technologického kontajnera  a priehradového stožiara o výške 40 m) od spoločnosti Wavecom Slovakia s r.o. so sídlom Cajlanská 181, 902 01 Pezinok v sume 2000.-EUR ročne, s ročným navýšením o infláciu, na úpravu cintorína v Ilave.

 

-     žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č.

      985/4,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava   

      na LV č. 1500 v k. ú. Ilava fyzickej osobe Kvasnička Ladislav, bytom Kpt. Nálepku č.

     232/34, za kúpnu cenu 17 € / m2. Náklady na vypracovanie geometrického plánu ako aj

      správny poplatok za vklad na LV do KN na Správe katastra Ilava znáša kupujúci.

Primátor dal hlasovaťza prednesenú žiadosť.

Poslanci žiadosť 11 hlasmi schválili, 2 poslanci boli  neprítomný.

 

-    žiadosť fyzických osôb a to Hanták Ladislav bytom Jesenského 572/32,       019 01 

      Ilava a Janíková Marta bytom Nad kostolom 1124/32, 018 41 Dubnica nad Váhom,  

      o zámenu pozemku KN – C parc. č. 985/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2

      vo vlastníctve mesta Ilava za pozemok KN – C parc. č. 1000/2 – zastavané plochy

      a nádvoria o výmere 136 m2 vo vlastníctve žiadateľov. Správny poplatok za vklad

      vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradia účastníci zmluvy

      rovným  dielom.

Poslanci žiadosť 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol  neprítomný.

-    žiadosti fyzických osôb o odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava nasledovne:

- Klabník Anton a manž. Helena o pozemok KN – C parc.č. 1416/3 – záhrady o výmere   

  148 m2

- Piatriková Martina o pozemok KN – C parc. č. 1416/5 – záhrady o výmere    193 m2

- Ing. Veselá Katarína o pozemok KN – C parc. č. 1416/4 – záhrady o výmere 257 m2

- Smrčková Jarmila o pozemok KN – C parc. č. 1416/7 – záhrady o výmere     328 m2

- Ondriš Róbert a manž. Silvia o pozemok KN – C parc. č. 1416/6 – záhrady o výmere

  189 m2,

všetci bytom na Ul. Kapitána Nálepku č. 242 v Ilave, za kúpnu cenu 1,33 € / m2 a za podmienky, že ostatní spoluvlastníci budú s týmto súhlasiť. Kupujúci uhradia náklady na vypracovanie geometrického plánu ako aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.

      Po prednesení týchto žiadosti dal Ing. Slavík návrh na zrušenie pôvodného uznesenia 

      č. 6/2008 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava, konaného dňa 21.10.2008 

      v  DK Klobušice   v  časti D – schvaľuje bod 1.

Poslanci  návrh 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol  neprítomný.

      Potom dal primátor  hlasovať za  schválenie horeuvedených žiadostí.

      Poslanci žiadosti 12 hlasmi schválili, 1 poslanec  bol neprítomný.

Ďalej Ing. Slavík predniesol na schválenie  nasledovnú zásadu pri nadobúdaní ( kúpe ) nehnuteľností pre rok 2009.  Kapitálový výdaj -  kúpa pozemkov môže byť realizovaná až po plnom finančnom krytí v kapitálových   príjmoch ( z predaja pozemkov a stavieb ).

Poslanci túto zásadu 11 hlasmi schválili, 2 poslanci boli  neprítomný.

 

Ing. Slavík predložil ešte ďalšiu žiadosť fyzickej osoby Mgr. Jane Dianovej, bytom

Sládkovičova 317/22, 019 01 Ilava o odkúpenie časti nehnuteľnosti ( výmeru ktorej stanoví

geometrický plán ) vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 930 – zastavané

plochy a nádvoria o výmere 888 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú.

Ilava za kúpnu cenu 10€ / m2. Náklady súvisiace s vypracovaním geometrického plánu ako aj

správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN bude znášať kupujúca. Pozemok

sa ide odkupovať za účelom stavby dvojgaráže, ktorá sa už uskutočňuje.

K tejto žiadosti boli pripomienky.

Ing. Janušek informoval, že k tejto stavbe vydali rozhodnutie o pozastavení prác. Problém

môže byť s obmedzením do garáže  suseda p. Schilera. Doporučil  poveriť primátora, aby

sa uzatvrila zmluva o budúcej zmluve a aby sa k tomu vyjadrili aj p. Schiler, nakoľko tam

sídli jeho firma - Tlačiareň Ekonóm.

Primátor doporučil predvolať obe strany, aby sa predišlo problémom.

Pani poslankyňa Hujová Ľudmila sa vyjadrila, že pri predvolaní na stavebný úrad sú prizvané

všetky dotknuté osoby, nech si to vyriešia tam.

Nakoniec sa dohodli na návrhu, aby sa táto žiadosť presunula z časti C – SCHVAĽUJE  do

časti F – POVERUJE.  Primátor dal za tento návrh hlasovať.

Poslanci návrh 12 hlasmi schválili, 1 poslanec  bol neprítomný.

Potom Ing. Slavík predniesol ďalší návrh na poverenie primátora  mesta Ilava k podpisu dodatku ku kúpnej zmluve zo dňa 20.10.2006, predmetom ktorej bol odpredaj nehnuteľností a to stavieb a pozemkov na ulici Košeckej v Ilave kupujúcim Ľubomír Hošták a manž. Ľudmila, bytom 018 31 Košecké Podhradie 177. Predmetom dodatku je zrušenie predkupného práva mesta Ilava uvedeného v čl. č. V kúpnej zmluvy v prípade, ak kupujúci zaháji stavebné práce v termíne do 30.06.2009 a zrealizujú spodnú stavbu polyfunkčného domu v termíne do 30.10.2009.

Poslanci návrh 11 hlasmi schválili, 1 poslanc sa zdržal hlasovania a 1 poslanec bol  

neprítomný.

Ing. Slavík pokračoval s  návrhom na poverenie Oddelenia správy majetku a služieb k zaslaniu ponuky kúpnej ceny na kúpu spoluvlastníckych podielov k pozemku KN – E parc. č. 195/7 o výmere 898 m2 v k. ú. Ilava právnej zástupkyni vlastníkov týchto spoluvlastníckych podielov p. Márií Mocikovej so sídlom Jašíková 17, 021 03 Bratislava, pričom návrh kúpnej ceny predstavuje finančnú čiastku 10 € / m2.

Poslanci  návrh 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol  neprítomný.

Ing. Slavík dal potom slovo Ing. Podmajerskej , ktorá informovala o záujme riaditeľa nemocnice o vysporiadanie prístrojov, ktoré užíva NsP Ilava na základe zmluvy o výpožičke a zmlúv o užívaní hmotného majetku. Na finančnej komisii bol prerokovaný návrh na odpredaj  zdravotníckych prístrojov , ktoré boli zapožičané NsP v Ilave - defibrilátor v zostatkovej hodnote 3215,22 EUR a ostatný odpísaný majetok s nulovou zostatkovou hodnotou podľa návrhu ústrednej inventarizačnej komisie.

Ing. Rexová prečítala prehľad odpisov lekárských prístrojov,  ktoré sú zapožičané v NsP, n.o. v Ilave. Tento prehľad bol zaslaný  riaditeľovi NsP v Ilave a je aj  prílohou  tohto zápisu.

Primátor  dal hlasovať za schválenie odpredaja prístrojov.

Poslanci  návrh 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol  neprítomný.

 

Ďalej Ing. Rexová informovala o stretnutí so zástupcami správcu mestských bytov fi. Ilfes, s.r.o. Ilava a prečítala správu zo schôdze nájomcov bytov v nájomnej bytovke mesta č. 894 na Medňanskej ul., konanej dňa 17.6.2009, ktorá je  prílohou tohto zápisu. Zo správy vyplynuli viaceré požiadavky nájomníkov, na ktoré primátor odpovedal, že si neplnia povinnosti, neplatia nájom, ale žiadajú si veci, ktoré nemusia mať. Do debaty sa zapojila aj pani poslankyňa  Hujová a potvrdila, že nájomcovia  majú prehnané požiadavky, ale okolo bytovky si nevedia spraviť poriadok.

Správu zo schôdze nájomníkov mestského bytového domu č. 894 na Medňanskej  ulici poslanci zobrali na vedomie 12 hlasmi,  1 poslanec bol neprítomný.

 

Potom poslankyňa Jurenová – predsedkyňa  sociálno- bytovej komisie predniesla  žiadosti o opakované uzavretie nájomných zmlúv v  bytovom dome č. 894 na Medňanskej ulici s  rodinami Šimonová,  Demitrová, Vrždáková, Martečíková, Ptáčková, Majerechová,  Marienková, Melišová. Pritom pripomenula, že tieto rodiny si pravidelne platia nájom, ale upozornila, že nedoporučuje  predĺženie nájomných zmlúv žiadateľke Daniele Mazáňovej v zastúpení žiadateľky  p. Gabriely Mazáňovej, pretože si neplní svoje povinnosti a žiadateľke p. Húserkovej, ktorá predložila manželov príjem v cudzom jazyku a nebola ochotná dať uvedený príjem preložiť do slovenského jazyka , z toho dôvodu nebolo možné zistiť príjem rodiny za uplynulý kalendárny rok. 

PoslankyňaBakošová Viola sa vyjadrila, že nesúhlasí, aby sa takýmto ľuďom predlžoval nájom, alebo umožňoval trvalý poby.  Bolo prijaté VZN o nájme, ktoré doporučuje zrušiť.

Mgr. Dianová – právnička  Mesta Ilava vysvetlila nájomné súvislosti uvedené v spomínanom VZN, v ktorom sú stanovené podmienky poskytovania bytov v bytovom dome č. 894 na Medňanskej ulici. Objasnila prítomným, že žiadosti o predĺžení nájmu sa jednotlivo posudzovali a doporučili  predĺžiť nájom, len tým nájomníkom, ktorí pravidelne platia.

Pani poslankyňa  Hujová dala návrh  prehodiť v  uznesení v  časti  C - SCHVÁLILO bod 10 do časti B -  BERIE NA VEDOMIE bod č.13.  Primátor dal hlasovať za návrh pani Hujovej.

Poslanci  návrh 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol  neprítomný.

 

Potom dal  primátor znova hlasovať za neschválenie predĺženia nájomných zmlúv žiadateľkám Daniele Mazáňovej a p. Húserkovej.

Poslanci  návrh 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol  neprítomný.

 

Potom Ing. Podmajerská informovala  o  odpredaji pódia vo vlastníctve FS Strážov Mestu

Ilava s tým, že pokiaľ trvá finančná kríza   mesto nákup odkladá.

Poslanci  informáciu zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 poslanec  bol neprítomný.

 

Informovala aj o prijatí nezáväzných ponúk z niektorých bánk na úver pre  rekonštrukciu

DK v Iliavke.

Poslanci  informácie zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný.

 

Potom Ing. Podmajerská pokračovala v prednesení ďalšich dôležitých informaciach o patreniach v súvislosti  s dopadmi ekonomickej krízy na mestský rozpočet v roku 2009.

Tento materiál je prílohou tohto zápisu.

K týmto predneseným návrhom na  zmiernenie dopadov finančnej krízy na rozpočet Mesta Ilava v roku 2009 otvoril primátor diskusiu.

Poslankyňa Bakošovása spýtal či krátenie finančných prostriedkov v objeme 7% pre školy, školské zariadenia je  TSM je ďalších, alebo tie čo odzneli na minulom MZ.

Primátor jej odpovedal, že je to to isté len v písomnej forme.

Pán poslanec Dubčák  pochválil Finančný odbor  za spísaný materiál k opatremiam na zmiernenie dopadov finančnej krízy. Pripomenul, že  odpredaj domu dôchodcov neni šetrenie.

Primátorodpovedal, že nie je to ešte na odpredaj, ale uvidíme ako sa situácia vyvinie.

Robíme opatrenia, aby sme do budúcna nastavovali nie jednorázové predaje, ale cez cyklické vec i/ako je napr. výstavba priemyselných hál/,  ktoré prinesú zamestnanosť a  mestu  prínos v podobe daní. Pripomenul, že ZŠ Medňanská  má ďalší projekt, ktorý prinesie do budúceho školského roku čisté peniaze /príspevok cez 4 mil.,-Sk/. Urobili sme už kus roboty / kruhovú križovatku. LIDL a robia sa ďalšie, ale momentálne musíme dotiahnuť financovanie so Slovenskou správou ciest a Trenčianskym samosprávnym krajom.

Keď nemal už  nikto  pripomienky,  primátor dal hlasovať o opatreniach, ktoré  predniesla  Ing. Podmajerská.

Poslanci prednesené opatrenia zobrali na vedomie 11 hlasmi, 1 sa zdržal a 1 bol neprítomný.

Potom dal primátor slovo pani poslankyni  Hujovej za školskú komisiu, ktorá predniesla požiadavku riaditeľky MŠ v Klobušiciach p. Pilátovej o otvorení 2 triedy v MŠ a prijatí 1 učiteľky a 1 upratovačky na pol úväzku od 1.9.2009.

Primátor jej odpovedal, že na budúci týždeň sa bude touto požiadavkou zaoberať.

Ing. Hrubý sa vyslovil tiež za zriadenie ďalšej triedy v  MŠ v  Klobušiciach, nakoľko v  Ilave je plný stav  a  aj v priebehu roka je možnosť prijať ďalšie deti. Malo by sa to naplánovať a prehodnotiť vopred, lebo škôlka, ktorá zoberie do stavu ďalšie deti v priebehu roka nedostane na ne peniaze /dostane len za tie, ktoré budú od septembra/.  

Primátor  podal informáciu, že obe MŠ / Ilava, Klobušice/ podali projekty a majú možnosť dostať finančný príspevok 1 400 EUR /50 tis.-,Sk/.  

Tiež spomenul, že piatok 26.6.2009 o 9.00 hod. sa uskutoční v zasadačke MsÚ výberové konanie na riaditeľa ZŠ Medňanska.

8. Návrh Zmluvy o združení finančných prostriedkov medzi Lidl Slovenská republika,   

    Mestom Ilava a SSC.

 

Ing. Podmajerská  predniesla informácie o zmluve o združení finančných prostriedkov medzi Mestom Ilava, Lidl Slovenská republika, v. o. s a Slovenská správa ciest, ktorej predmetom je združenie účastníkov zmluvy za účelom  finančného zabezpečenia a realizácie stavby „Okružná križovatka cesty I/61-II/574“. Táto zmluva je prílohou zápisu.

Právnička Mesta Ilava, Mgr. Dianová  ešte vysvetlila niektoré dôležité veci ohľadne spracovaného návrhu tejto zmluvy a  pán  primátor Ing.  Daško  dal hlasovať o jej schválení.

Poslanci zmluvu 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol  neprítomný.

 

 

9. Žiadosti mestských výborov.

 

Primátor dal slovo jednotlivým poslancom MV v Ilave, aby predniesli svoje požiadavky.

Pani Holbová Viera za mestskú časť Iliavka poďakovala Vyššiemu územnému celku za urobenie 300 m. cesty . Požiadala ešte o lavičky k studničkám.

Pán Pagáč oznámil, že  podľa objednávky MO sú dosky na lavičky  urobené, požaduje  aj on umiestniť lavičky do mestskej časti  Skala. Žiada opraviť hlavný  most čo ide pri radovej výstavbe.

Pani Jurenová požaduje, aby HK M požiadal, aby autá neparkovali na chodníkoch. Tiež sa prihlásila o ďalšie 2 lavičky.

Pán Turza Tibor za MV Stred sa spýtal, či sa niečo robí so starými autami bez značiek, majú tam odstavenú takú dodávku a karaván. Žiadá  ešte osadiť retardér.

Ing. Kočkár riaditeľ TSM Ilava mu odpovedal, že retardér nemá, len ak by ho Mesto zakúpilo.

Ing. Hujová oznámila, že majú už pár dni problém s kalnou vodou v bytoch v mestskej časti Stred. Nahlásila to aj vodárom a nevedia zistiť príčinu.

Poslanec Košík Milan  oznámil, že Mestu sa podarilo vyasfaltovať prístupovú cestu ku garážam na Sihoti. Nie je spokojný s prácou cestárov, ktorí zdĺhavo robia svoju prácu.

Ing. Janušek sa k tomuto problému vyjadril tiež a skonštatoval, že sa bude musieť urobiť pohovor medzi primátorom a riaditeľom cestnej spoločnosti. Tiež sa vyjadril k zákazu odbočenia pred kruhovou križovatkou.

Slámka Ivan  tiež nesúhlasí s takou opravou ciest ako robia cestári.

Mgr. Dubčák Karol  sa vyjadril, že sa mu zdá pomalé uskutočňovanie požiadavok z MV.

Schody sú opravené, ale bolo by do budúcna dobre uskutočniť rekonštrukciu, nie len opravu.

Ing. Hrubý informoval  o sťažnostiach od  ľudí na rozhlas, ktorý zle počuť, alebo vôbec nepočuť v Klobušiciach. Ďalej spomenul  problém  s  JRD Dubnica, ktoré má maštale

 v Klobušiciach / smrad a prach/. Primátor mu odpovedal, že už mal jednanie s riaditeľom JRD Dubnica a ešte bude v jednaniach pokračovať. Potom Ing. Hrubý predniesol problém s parkovaním os. motorových vozidiel na uliciach  IBV v Klobušiciach  a tým sa sťažuje údržba ciest. Tiež požiadal o pomoc pri odstránení veľkých betónových kusov, ktoré sa nachádzajú pri potoku. Informoval  o schôdzi, ktorá bola zvolaná s Považskou vodárenskou spoločnosťou , Ing. Januškom a MV Klobušice ohľadom kanalizácie v Klobušiciach. Boli vyvesené oznamy, niektoeí ľudia boli oslovení aj osobne a do konca júna majú možnosť odovzdať podpísané zmluvy o bu´úcej zmluve a odovzdať ich na OV a ŽP.

 

10. Rôzne.

Primátor dal slovo prednostovi Ing. Turcerovi, ktorý predniesol dodatočné kontrólne zistenie o neúplnosti Uznesenia MZ č.2/2009 a návrh na jeho odstránenie. Tento materiál je prílohou zápisnice.  V tomto materiály Ing. Tichý žiada rozhodnutie MZ v Ilave o postúpenie problematiky rušenia nočného pokoja Obvodnému oddeleniu Policajného zboru v Ilave dodatočne zapracovať do uznesenia MZ č. 3/2009 zo dňa 25.6.2009, po jeho opätovným schválení v MZ.

Poslanci s týmto dodatočným  kontrolným zistením 12 hlasmi súhlasili, 1 poslanec bol neprítomný.

 

Ďalej Ing. Turcer predniesol návrh spolupráce  s Trenčianskou regionálnou rozvojovou agentúrou /TRRA/, so sídlom Opatovská 23, 911 01 Trenčín  na základe zmluvy o dielo s cieľom získať formou nenávratného finančného príspevku z Bruselu finančné prostriedky na kultúrne a športové výmeny medzi družobnými mestami Mikolow, Klimkovice Győr a Ilava.

Doporučil schváliť  zmluvu o dielo  s  Trenčianskou regionálnou rozvojovou agentúrou /TRRA/, so sídlom Opatovská 23, 911 01 Trenčín s cieľom získať formou nenávratného finančného príspevku z Bruselu finančné prostriedky na kultúrne a športové výmeny medzi družobnými mestami Mikolow, Klimkovice, Győr a Ilava za nasledovných podmienok: odmena za spracovanie projektu v roku 2009 je  1300.-EUR vrátane DPH , v prípade úspešnosti bude agentúre vyplatená odmena 5% zo získaného nenávratného finančného príspevku za poradenské služby pri implementácii projektu v roku 2010.

Poslanci  schválili   zmluvu 12 hlasmi, 1 bol neprítomný.

Primátora  mesta  poverili k podpisu zmluvy o dielo s  Trenčianskou regionálnou rozvojovou agentúrou /TRRA/, so sídlom Opatovská 23, 911 01 Trenčín TRRA.

Primátor  vyzval k predneseniu ďalších požiadávok. Nakoľko sa už nik neprihlásil navrhol, aby sa do Uznesenia č.3/2009 do časti  B – BERIE NA VEDOMIE zapracovala  Petícia pani Cabanovej zo Sihote ohľadom podpory realizácii protipovodňových opatrení  na   Podhradskom potoku.

11. Diskusia.

 

Primátor vyzval prítomných do diskusie.

Ing. Kočkár Peter – riaditeľ TSM Ilava predniesol informáciu o stavepracovníkov na TSM z hľadiska odpracovania hodín a rozpisu prác v Ilave a v jednotlivých mestských častiach /Iliavka a Klobušice/. Zdôraznil, že práce je veľa, bolo by treba ešte pridať pracovníka na zvládnutie všetkých požiadaviek a nie prepúšťať ľudí, ako sa dopočul.

Pani Bakošová Viola  sa vyjadrila o probléme s bezdomovcami, ktorí  potulujú a prespávajú  v meste.

Pán Holba  všetkých pozval za MFK Ilava  na oslavy 90. výročia vzniku športu v Ilave, ktoré sa uskutočnia v sobotu  27.6.2009 o 17.00 hod. na  futbalovom ihrisku  v Ilave na Sihoti. Veľmi rád by všetkých privítal, aby  všetci videli ako budujú a skrášlujú priestory, ktoré im boli určené na športovanie.

Primátor oznámil, že máme pozvanie do družobného mesta Mikolov  v Polsku spolu s Maďarskou delegáciou a vyzval poslancov kto má záujem, môžu sa prihlásiť 2 poslanci.

Primátor ukončil diskusiu nakoľko nemal nikto ďalšie pripomienky.

12. Uznesenie.

 

Návrh na uznesenie prečítala  pani poslankyňa  MZ  - Bakošová Viola.

Poslanci Uznesenie č. 3/2009 z MZ, konaného dňa 23.6.2009 schválili 12 hlasmi,

1 poslanec bol neprítomný.

 

13. Záver

 

Primátor mesta Ing. Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za dobrú

spoluprácu a za hladký priebeh MZ.  

V Ilave, dňa 25.06.2009


Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
Primátor mestaPrednosta MsÚ
  
Helena Bezecná 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:p. Košík Milan
p. Slámka Ivan