Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 18.08.2009

Dátum: 21.08.2009 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_180809.pdf (0,09 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 18. 8. 2009 o 15:30 hod. v KSD Klobušice.

 

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava, ktorý privítal  p. Kováčika z týždenníka MY, kameramana z TV Považia, poslancov a všetkých prítomných občanov. Prečítal program a vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky k programu. Nakoľko sa nik neprihlásil  dal hlasovať za program MZ. 

Poslanci 9 hlasmi program odsúhlasili, 3 poslanci neboli prítomní.


2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pán Slámka Ivan, pani Jurenová Danka a pani Hujová Ľudmila. 
Poslanci  6 hlasmi hlasovali za, 3 poslanci sa zdržali hlasovania a  3 poslanci neboli prítomní.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná.
Poslanci návrh 9 hlasmi schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci:  pán Košík Milan a pán Pagáč Milan. Poslanci návrh 7 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania a 3 poslanci neboli prítomní.

 4. Doplnenie MZ v súvislosti so vzdaním sa poslaneckého mandátu p. Tibora Turzu.

Prednosta MsÚ oboznámil prítomných s doplnením MZ v súvislosti so vzdaním sa poslaneckého mandátu  p. Tibora Turzu. Poslanec Mestského zastupiteľstva Bc. Tibor Turza sa bez udania dôvodu písomne vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva a s tým i všetkých funkcií, ktoré zastával v mestskom výbore, komisiách pri MZ a v Rade školy pri ZUŠ. Na jeho miesto na základe písomného súhlasu nastupuje náhradník p. Kamil Horák, ktorý súhlasil s prevzatím  všetkých funkcií, ktoré zastával Bc. Tibor Turza.
Prednosta požiadal pána Horáka Kamila o zloženie sľubu poslanca MZ primátorovi.
Pán Kamil Horák zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva. Poslanci následne hlasovali súčasne o všetkých povereniach nového poslanca do MsV Stred za predsedu, do komisií pri MZ a o delegovaní poslanca Kamila Horáka do Rady školy pri ZUŠ.
Za bolo  9 poslancov, 3 neboli prítomní.

5. Aktuálne informácie

- Ako prvú pán primátor predniesol informáciu o stave projektu „Regulácia Podhradského potoka“.
Túto informáciu poslanci zobrali 11 hlasmi na vedomie, 2 poslanci neboli prítomní.

- Ako druhú - informáciu o podaní projektu „Centrálna mestská zóna“ predniesol Ing. Janušek vedúci OV a ŽP, ktorý bližšie oboznámil prítomných s vypracovaným projektom CMZ v Ilave. Pán primátor doplnil, že projekt bol podaný začiatkom augusta 2009  a  po schválení by sa zrealizoval v budúcom roku. Realizácia bude trvať asi 1 rok.
Poslanci  zobrali  informáciu 11 hlasmi na vedomie, 2 poslanci neboli prítomní.

      - Ako tretiu informáciu pán primátor predniesol informáciu o postupe v zabezpečení príspevku na kruhovú križovatku od SSC a TSK.
K tejto informácii mal pripomienku poslanec Mgr. Dubčák Karol, ktorý sa obrátil na HK mesta. Spýtal sa, či táto zmena vo financovaní okružnej križovatky je v súlade s prijatým Uznesením č.3/2009 zo dňa 23.6.2009, či ho nie je potrebné zmeniť podľa reálneho stavu.
Ing. Tichý -  HK mesta požiadal, aby mohol priniesť predmetné uznesenie a išiel preň.
Potom p. primátor vyzval k vyjadreniu aj Ing. Vanka Antona poslanca  VÚC, ktorý sa tiež vyjadril k financovaniu kruhovej križovatky zo strany TSK /Trenčianského samosprávného kraja/. Ing. Vanko informoval, že TSK hľadal prijateľný spôsob ako mestu pomôcť a spôsob odkúpenia pozemkov pod komunikáciami bol jediný prijateľný, čo schválila i Finančná komisia pri TSK a následne budú o tom hlasovať poslanci TSK.
Poslankyňa Jurenová sa pripojila  tiež do tejto diskusie a je za to, aby sa cesty pod kruhovou križovatkou predali TSK. K tejto problematike sa ešte vyjadrila aj poslankyňa Hujová, ktorá nakoniec doporučila odpredaj  a  Bakošová Viola, ktorá žiadala, aby sa táto téma uzavrela.  Pán primátor poďakoval za prednesené vyjadrenia.

      Ešte sa prihlásil Ing. Slavík a vyjadril sa k vlastníckym vzťahom pozemkov.
Ing. Podmajerská vysvetlila, že Uznesením č. 3/2009 zo dňa 23.6.2009 poslanci schválili, že mesto poskytne celý  obnos   finančných prostriedkov na kruhovú križovatku  to je 165 tisíc Euro a v prípade, že na spolufinancovaní budú podieľať SSC  vo výške 50 tisíc Eur  a TSK vo výške 50 tis. Eur, vrátia sa do rozpočtu mesta, prípadne sa o túto čiastku poníži vklad mesta do okružnej križovatky.  Primátor poznamenal, že daná forma cez odpredaj pozemkov pod cestami je maximum, čo dokázal vyjednať a vyzval poslancov za KDH, že ak dokážu presadiť priamu dotáciu môžu pokračovať v jednaniach s TSK.
Po širšej diskusii  týkajúcej sa postupu v zabezpečení  príspevku na kruhovú križovatku od SSC a TSK, informácie predložené pánom primátorom poslanci  zobrali 11 hlasmi na vedomie, 1 poslanec bol proti a 1 nebol prítomný.

 Potom pán primátor predstavil Mgr. Ďurechovú Oľgu ako novozvolenú riaditeľku ZŠ Medňanská v Ilave,  ktorá dňom 18.8.2009 nastupuje do svojej funkcie a požiadal  ju o prednesenie informácie o podaní projektu „Premena tradičnej školy na modernú“. Pán primátor sa tiež vyjadril k tomuto projektu.
Poslanci  zobrali  predložené informácie 12 hlasmi na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný.

- Ďalšiu v poradí  piatu informáciu  na požiadanie p. primátora predniesla Ing. Podmajerská, ktorá podala informáciu zo zasadnutia  rady ZMOS v Bratislave a prečítala uznesenie, ktoré bolo radou ZMOS prijaté v súvislosti s financovaním miestnych samospráv.
Poslanci  zobrali  informáciu 11 hlasmi na vedomie, 2 poslanci neboli prítomní.

6. Správa HK o plnení uznesení z predchádzajúcich MZ.

Primátor dal slovo HK Ing. Tichému, ktorý predniesol Správu z kontroly plnenia uznesení z MZ č.3/2009 konaného v Ilave dňa 23.6.2009.
K správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci správu o kontrole plnenia uznesení  z predchádzajúceho MZ zobrali 11 hlasmi na vedomie, 1 poslanec sa zdržal a 1 poslanec bol neprítomný.

7. Žiadosti komisií pri MZ v Ilave.

Primátor dal slovo Ing. Podmajerskej, aby predložila požiadavky predložené na prerokovanie vo finančnej komisii.
Ing. Podmajerská informovala o ponukách bánk a možnosti bánk za akých podmienok môžu poskytnúť  úver na rekonštrukciu KD v Iliavke.
Poslanci ponuky bánk na poskytnutie úveru zobrali 11 hlasmi na vedomie, 1 poslanec sa zdržal a 1 poslanec bol neprítomný.
Ing. Podmajerská 
predložila žiadosti predložené finančno-majetkovej  komisie:
-  Žiadosť ZUŠ o zvýšenie poplatkov na výchovno-vzdelávací proces.
Z dôvodu neskorého podania nemohla byť táto žiadosť vyvesená  v zákonom stanovenej lehote a preto sa   presunie do ďalšieho MZ.
Poslanci  zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný.
List TJ Sokol, ktorý sa týka bezplatného prevodu kúpaliska na mesto.

Primátor konštatoval, že tento prevod je v súčasnej finančnej situácii bezpredmetný, pretože mesto na rekonštrukciu nemá zdroje.
Poslanci  zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný. 
-  Ponuku od pána Milana  Jakúbka  o  kúpu rozoberateľnej tribúny za  cenu 6307.- Eur (190 000.-SK) .
Bližšie informácie k prenájmu tribúny na kultúrne podujatia v Ilave a k ponuke kúpy tribúny pre DK Ilava predložil Mgr. Škvaro – vedúci DK Ilava.
Poslanec Mgr. Dubčák mal pripomienku či v súčasnej situácii mesto na to má a  je proti prenájmu aj  kúpe tribúny.Primátor súhlasil s poslancom Dubčákom a je tiež proti kúpe tribúny.
Pripomienku mala aj poslankyňa p. Matovičová, ktorá sa spýtala, či mestu platia za nájom  v KD  aj súbory, ktoré tam nacvičujú.
Mgr. Škvaro odpovedal, že je taká dohoda s nimi, že ani súborom neplatí mesto za kultúrne vystúpenie v KD.
Poslanec Slámka sa spýtal či sa spomínaná tribúna nemôže zaplatiť zo získaných peňazí z jarmoku.  Primátor sa vyjadril tiež jednoznačne, že nesúhlasí s kúpou a pokiaľ chceme robiť kultúrne podujatia, majú sa robiť len so svojimi  ľuďmi.
Poslankyňa Bakošová, požiadala, aby sa dalo do Ilavského mesačníka, že kultúrne podujatia budú tvoriť len naše Ilavské súbory. Poslankyňa Holbová  sa tiež pripojila k diskutujúcim a bola proti kúpe a prenájmu.
Po  diskusii dal primátor  hlasovať za ponuku o zakúpenie tribúny.
Poslanci  boli 12 hlasmi proti, 1  sa zdržal hlasovania. 

-  Zámer prenajať v  budúcnosti priestory kuchyne DK prostredníctvom verejnej obchodnej   súťaže s tým, že ved. Odd. kultúry doloží do budúceho zastupiteľstva informáciu o investícii mesta.
K tomuto zámeru podal informácie Mgr. Škvaro, Ing. Podmajerská ho doplnila o informácie , ktoré odzneli na finančnej komisii k tomuto prenájmu.
Poslanec Slámka chcel bližšie  informácie o výške prenájmu a iné veci spojené s prenájmom týchto priestorov. 
Prednosta MsÚ ho upozornil, že tieto informácie odzneli na porade poslancov, ktorej sa nezúčastnil a dal mu k nahliadnutiu projekt.
Mgr. Dubčák sa vyjadril tiež a skonštatoval, že za tento prenájom nezahlasuje.
Hujová mala pripomienku, že to nie je predložené ako ucelený materiál.
Primátor  sa vyjadril, že v stave v akom to bolo prezentované nesúhlasí s prenájmom.
Prednosta podal ďalšie informácie ohľadne prenájmu týchto priestorov a vyzval poslancov, aby myšlienku nezavrhli, pretože ide o prínos mestu v objeme cca 13 278.- Euro (400 000.- SK) ročne.
Poslanec Dubčák dal návrh na odloženie tohto zámeru do ďalšieho MZ s doplnením rozpočtu nákladov na zabezpečenie prípojok do kuchyne DK / plyn, el. energia/ a prepočtu možných príjmov z prenájmu kuchyne DK.
Primátor dal hlasovaťza návrh poslanca Mgr. Dubčáka.
Poslanci  11 hlasmi boli za, 2  boli proti. 

-  Informáciu o  prehľade pohľadávok z dane z nehnuteľností a za komunálny odpad / KO /  k 31. 7. 2009.
Poslanci  zobrali informáciu 12 hlasmi na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný. 

-  Informáciu o poklese výnosu daní z príjmu fyzických osôb zverejnenej na stránke MF SR.
- Informáciu o šetrení výdavkov mesta v súvislosti s poklesom výnosu daní z príjmov fyzických osôb.  
Poslanci  zobrali informácie 11 hlasmi na vedomie, 1 sa zdržal a 1 poslanec bol neprítomný. 

Ing. Podmajerská odovzdala slovo Ing. Slavíkovi z MO, ktorý predniesol na odsúhlasenie poslancom  ďalšie návrhy: 

1.   Podpísanie dodatku DkZ č. 87/2009 ku kúpnej zmluve zo dňa 20.10.2006  na základe  bodu F1 uznesenia č. 3 / 2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 23.06.2009.
Poslanci  zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný. 

2.   Informáciu o zaslaní cenovej ponuky na kúpu  nehnuteľností a to spoluvlastníckych podielov k pozemku KN-E  parc. č. 195/7 v k.ú. Ilava v zmysle bodu F/2 uznesenia č. 3/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva  konaného dňa 23.06. 2009. Ku dnešnému dňu nebolo doručené  vyjadrenie vlastníkov.
Poslanci  zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný.

3.  Uzavretie kúpnej zmluvy s fyzickou osobou Mgr. Jana Dianová, bytom Sládkovičova 317/22, 019 01 Ilava na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. ZBZ  1/ 81 / 2009 zo dňa 15.07.2009  uzatvorenej v zmysle bodu F/4  uznesenia č. 3/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 23.06.2009.
Poslanci  zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný. 

4.  Uzavretie kúpnej zmluvy s právnickou osobou LIDL Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Veľkosklad potravín LIDL, Púchovská 12,  914 41 Nemšová na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. ZBZ   4 /180 /2008 zo dňa 24.10. 2008 uzatvorenej v zmysle bodu F/1 uznesenia č. 6/2008 zo zasadnutia Mestského  zastupiteľstva  konaného dňa 21.10.2008.
Poslanci  zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný.

5.  Uzavretie kúpnej zmluvy s fyzickou osobou Ľudmila Gulová, bytom centrum III. 1098/108, 018 41 Dubnica nad Váhom na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č.  ZBZ  3/179/2008 zo dňa 24.10.2008 uzatvorenej v zmysle bodu  F/2 uznesenia  č. 06/2008 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 21.10.2008.
Poslanci  zobrali 13 hlasmi na vedomie.

6.  Nadobudnutie nehnuteľnosti od SR – Obvodného úradu Trenčín a to pozemku KN-C parc. č.  39/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 245m2 v k.ú. Klobušice na základe protokolu o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku SR do majetku obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zo dňa 09.07.2009.
Poslanci  zobrali 13 hlasmi na vedomie.

7.  Zrušenie bodu C /14 uznesenia č. 2/2009  zo zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 05.05.2009..

C/14 - Zámenu pozemkov vo vlastníctve  mesta Ilava a to pozemku KN – E parc. č. 5054/507 o výmere 2 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, za časť nehnuteľnosti vo vlastníctve právnickej osoby SESTAV s.r.o. so sídlom J. L. Bellu 809/34, 019 01 Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 955/1 o výmere 2 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 514 v k. ú. Ilava. Geometrický plán, správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN, vypracovanie zámennej zmluvy ako aj návrh na vklad vlastníckeho práva na Správe katastra Ilava zabezpečí Mesto Ilava.
Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za zrušenie, 1 poslanec bol neprítomný. 

8 .  Poverenie  primátora mesta Ilava k podpisu darovacej zmluvy, ktorou právnická osoba SESTAV s.r.o. so sídlom J.L. Bellu  809/34  019 01 Ilava, daruje mestu Ilava nehnuteľnosť a to pozemok KN-C parc. č. 955/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2m2 , zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 514 v k.ú. Ilava. Náklady súvisiace s vypracovaním geometrického plánu ako aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN uhradí obdarovaný.
Poslanci  hlasovali  12 hlasmi za, 1 poslanec bol neprítomný.

9.  Zrušenie bodu  B /6 uznesenia č. 3/2008  zo zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 29.05.2008 .
B/6 -  Uplatnenie predkupného práva Mestom Ilava na časť pozemku a to diel č. 1 o výmere          484 m2 , odčlenený z  parc. č. KN 900 / 1 – zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 7 266 m2 vo vlastníctve Trenčianského samosprávneho kraja,  Hviezdoslavova1, 911 50 Trenčín, IČO: 36126624  v správe Obchodnej akadémie Ilava, nachádzajúceho sa v k. ú. Ilava, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV  č. 3277.
Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za zrušenie, 1 poslanec bol neprítomný.  

10.  Zrušenie bodu  C /1  uznesenia č. 4/2008  zo zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 24.06.2008  v nasledovnom znení:
C/1 - Odpredaj nehnuteľnosti a to pozemku o výmere 484 m2, ktorého parcelné číslo stanoví geometrický plán č. 62/2008 vypracovaný autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Igorom Ďuríkom, ktorý je totožný s dielom č. 1, odčleneného na základe GP č. 71 / 06 od pozemku KN – C parc. č. 900 / 1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 266  m2 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 3 277  v  k. ú. Ilava a  ktorý sa stane vlastníctvom mesta Ilava na základe uplatnenia si predkupného práva k tomuto dielu, právnickej osobe Železnice slovenskej republiky  so  sídlom Klemensová 6, 813 61 Bratislava za kúpnu cenu 224 044 Sk ( 462,90,- Sk / m2 ). Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho  práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.
Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za zrušenie, 1 poslanec bol neprítomný. 

11. Schváliť výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti nehnuteľnosti  vo vlastníctve mesta a to dielu č. 3  o výmere 54 m2 pozemku KN-E parc. č. 5038/501 - ostatné plochy o výmere 939m2 , zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2822 v k.ú. Ilava.   Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stal Miroslav Tomáš a manž. Oľga, obaja bytom Skala s. č. 656,  019 01 Ilava , ktorí ako jediní súťažiaci v termíne stanovenom v bode II. – podmienky obchodnej  verejnej  súťaže  (  do 05.08.2009 do 15.00 hod.)  dňa  21.07.2009  ( listom  č. 6886) zaslali  na Mesto Ilava ponuku, pričom splnili všetky podmienky stanovené vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Zápisnica z otvárania obálok zo dňa 06.08.2009 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Poslanci  hlasovali  13 hlasmi za chválenie.

12.  Schváliť odpredaj  nehnuteľnosti  vo  vlastníctve mesta  Ilava a to dielu č. 3  o výmere 54 m2 pozemku  KN-E parc. č.  5038/501 – ostatné plochy o výmere 939m2 , zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2822 v k.ú. Ilava fyzickým osobám  Miroslav Tomáš a manž. Oľga, obaja bytom Skala 656,  019 01 Ilava za kúpnu cenu 3,30 EUR/m2.   Náklady súvisiace s vypracovaním geometrického plánu ako aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava znášajú kupujúci.  Kúpnu cenu kupujúci uhradia v deň podpisu kúpnej zmluvy do pokladne MsÚ Ilava. Poslanec Mgr. Dubčák mal pripomienku a chcel u presniť m2.
Poslanci  hlasovali  13 hlasmi za chválenie.

13.  Schváliť v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 954/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1189 m2,  pozemku KN-C  parc. č. 652/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  5926 m2a pozemku KN-C parc. č. 951/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2, zapísaných na Správe katastra  na LV č. 1500  v k.ú. Ilava,  kupujúcemu Trenčiansky samosprávny kraj /TSK/ so sídlom K dolnej stanici , č. 7282/20A ,   911 01   Trenčín  za kúpnu cenu 49 800 EUR.  Náklady na vypracovanie geometrického plánu hradí kupujúci , správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra  Ilava hradí predávajúci. Predávajúci zabezpečí vypracovanie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad vlastníckeho   práva na LV do KN na Správe katastra  Ilava. Poslanec Mgr. Dubčák vzniesol pripomienku, že vzhľadom na skutočnosť, že TSK  nedáva do vybudovaného kruhového objazdu mestom očakávanú dotáciu a dochádza vlastne k odpredaju mestského majetku, žiada do budúceho MZ prehodnotiť uznesenie č. 1/2009 z  3.3.2009 bod C/5. Ing. Tichý – HK mesta bol už prítomný a  k tomuto návrhu prečítal doslovné znenie bodu C/5  z Uznesenia č.1/2009 zo dňa 3.3.2009. Mestské zastupiteľstvo požiadavku Mgr. Dubčáka akceptovalo.

Poslanci  hlasovali  12 hlasmi za chválenie  vyššie uvedeného odpredaja nehnuteľnosti, 1 poslanec bol neprítomný.

14. Schváliť odstúpenie od zmluvy o vzájomnej spolupráci pri rozvoji priemyselnej zóny Ilava  č. ZoS 1/2/2009 v zmysle čl. VI. bod 2. tejto zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou SEGERS s.r.o., so sídlom Šulekova 4, 811 06 Bratislava.Poslanci  hlasovali  12 hlasmi za chválenie,  1 poslanec bol neprítomný. 

15.  Poverenie primátora mesta Ilava k podpisu  zámennej zmluvy, ktorou Mesto Ilava zamení nehnuteľnosti vo  svojom vlastníctve  a to:

 • pozemok KN –C parc. č. 955/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere        71m2
 • pozemok KN –C parc. č. 953/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere        11m2
 • pozemok KN – C parc. č. 821/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1874 m2

                                                                                                      ______________

                                                                                                      SPOLU: 1956 m

zapísané na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava za nehnuteľnosti vo vlastníctve právnickej osoby SR – Slovenská správa ciest so sídlom Miletičova 19, PSČ  826 19 Bratislava a to :

 • pozemok KN-C parc. č. 821/5 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere    295m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/6 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere         7m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/7 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere       91m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/8 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere         1m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/9 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere     199m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/10 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere   208m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/11 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere     44m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/12 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere   846m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/13 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere     61m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/14 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere       9m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/15 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere       1m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/16 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere   194m2

                                                                                      SPOLU                   1956 m2

zapísané  na Správe katastra Ilava na LV č. 419 v  k.ú. Ilava. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí Mesto Ilava.
Poslanci hlasovali 11 hlasmi za,  2 poslanci boli  neprítomní. 

Primátor dal slovo pani poslankyni Jurenovej, predsedníčke sociálno-bytovej komisie, ktorá podala informácie zo zasadnutia komisie a prečítala správu.
Poslanci  zobrali  informácie 11 hlasmi na vedomie, 2 poslaneci boli neprítomní. 

Ďalej pani Jurenová  predložila žiadosti nájomcov o predĺženie nájomných zmlúv, podľa Všeobecne záväzného nariadenia o stanovení podmienok poskytovania bytov v bytovom dome na ulici Medňanskej.
Primátor otvoril rozpravu k predloženým žiadostiam komisii MV.

Pani Jurenová sa vyjadrila za Sociálno-bytovú komisiu, ktorá navrhuje predkladanie informácii  o neplatičoch  aj  komisii, aby sa nedostatky mohli riešiť ihneď. 

Mgr. Dubčák mal pripomienku ohľadom rodiny Mazáňovej.
Pani Jurenová
oznámila, že navrhnutí na predĺženie zmlúv si riadne platia podľa VZN, ale tie rodiny čo si neplatia nájom, tým sa zmluva  nepredĺží.
Mgr. Dianová sa vyjadrila k problému s rodinou Mazáňovou, ktorej mesto hľadá ubytovanie.
Primátor dal hlasovať za predĺženie zmlúv o nájme bytov na dobu určitú  3 roky nasledovným rodinám: Šimonová, Demitrová, Vrždáková, Martečíková, Ptáčková, Majerechová, Melišová, Tanušková, Tomášová, Húserková.
Poslanci hlasovali 11 hlasmi za,  2 poslanci boli  neprítomní. 

Ďalej dal hlasovať za predĺženie zmluvy o nájme bytu na 1 rok rodine Marienkovej.
Poslanci hlasovali 11 hlasmi za,  2 poslanci boli  neprítomní. 

Rokovanie pokračovalo hlasovaním za uzatvorenie zmluvy o nájme bytu s rodinou Ďuraškovou bytom Okružná 68/27, Klobušice , Ilava na dobu určitú 3 roky.
Poslanci hlasovali 11 hlasmi za,  2 poslanci boli  neprítomní. 

Primátor dal hlasovať  za neschválenie predĺženia zmluvy o nájme bytu rodine Mazáňovej,
tvale bytom Ilava.
Poslanci hlasovali 11 hlasmi za neschválenie,  2 poslanci boli  neprítomní. 

8. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a TSM k 30.6.2009.

Primátor dal slovo Ing. Podmajerskej, aby pokračovala ďalším bodom. Tá požiadala Ing. Kočkára riaditeľa TSM Ilava, aby predniesol Správu o vyhodnotení príspevku TSM za 1. polrok 2009.
Poslanci správu 11 hlasmi zobrali na vedomie, 2 poslanci boli  neprítomní.

Ďalej pokračovala Ing. Podmajerská vyhodnotením rozpočtu mesta za 1. polrok 2009.
Uviedla plnenie príjmov a výdavkov, kapitálový rozpočet  bol schodkový, schodok sa vykryl použitým  finančných  prostriedkov z minulých rokov a z finančných prostriedkov, ktoré  mesto obdŕžalo z  Eurofondov.  Bežný rozpočet k 30.6.2009 bol prebytkový,  výdavky finančných operácii boli  – úvery  a lízingy.
Primátor sa tiež vyjadril, že prípadným predajom pozemkov pod cestami II. triedy TSK zvýšime percentuálne plnenie kapitálových príjmov z cca 12 % na 20 % vo výške 49,800 Eur.
Poslanci  vyhodnotenie rozpočtu mesta za 1. polrok 2009 zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný.

9. Zmeny rozpočtu v súvislosti s menším výnosom daní v roku 2009.
Ing. Podmajerská predložila prehľadnú tabuľku vývoja príjmov mesta a návrhy krátenia rozpočtu s cieľom vysporiadať sa z výpadkom v predpokladanej sume 293 403 Euro. Na základe vývoja finančnej situácie sa do nasledujúceho MZ pripravia nevyhnutné rozpočtové zmeny.

10. Smernica o poskytnutí náhrad zamestnancom pri pracovných cestách. 

Ing. Podmajerská prečítala Smernicu o poskytnutí náhrad pri služobných cestách z dôvodu doplnenia zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a rozšírenia okruhu osôb, ktorým sa preplácajú náhrady pri služobných cestách.Poslanci smernicu  12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol  neprítomný. 

11. Návrh VZN č. 3/2009 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave.
Ing. Podmajerská predniesla návrh VZN č. 3/2009 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave.Poslanci VZN  12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol  neprítomný. 

12. Žiadosti mestských výborov. 

Primátor dal slovo jednotlivým poslancom MV v Ilave, aby predniesli svoje požiadavky.
Ing. Hrubý predniesol žiadosti z MV Klobušice a prečítal správu z MV  Klobušice s dôrazne zamietavým stanoviskom pre žiadosť p. Sirana /IBV Klobušice/ k vykonaniu zmeny  účelu využitia časti stavby “Garáž pri rodinnom dome s.č.276 – v časti povalový priestor“ na „Garáž pri rodinnom dome s.č.276 – chov poštových holubov“. 
Žiadal, stanoviť  v našom meste podmienky pre chov drobného vtáctva formou VZN, nakoľko to majú aj v iných mestách.
K tejto problematike s chovom holubov a susedských vzťahov sa vyjadril aj p. primátor.
Právnička mesta Mgr.Dianová  pripomenula, že nie je v  právomoci mesta  zakázanie chovu holubov  v meste. Potom sa ešte vyjadril Ing. Janušek, ktorý všetkých oboznámil zo stanoviskom Krajského stavebného úrad v tejto veci. Tiež sa vyjadrila poslankyňa Hujová.
Primátor dal hlasovať, aby sa  právnikovi mesta uložilo preskúmať možnosti regulovania chovov drobných zvierat formou VZN.
Poslanci  11 hlasmi boli za, 2 poslanci boli  neprítomní. 

JUDr. Babnič sa prihlásil s pripomienkou, že v novej Dubnici majú takéto VZN v účinnosti.
Ďalšiu pripomienku mal k mestskému rozhlasu, ktorý v  Klobušiciach skoro vôbec nepočuť. Žiada o opravu rozhlasu.
Poslanec za mestskú časť Klobušice  Ing.Hrubý upozornil, že v zápisoch z MV sa sústavne pripomienky k rozhlasu objavujú. Je to dlhoročný problém, pretože rozhlas je starý a vyžaduje kompletnú rekonštrukciu, čo v dnešnej dobe nie je lacná záležitosť.
Primátor sa tiež vyjadril a upozornil, že informácie pre občanov sa podávajú aj formou internetových správ na Ilavských stránkach.
Ing. Janušek  sa vyjadril k vypracovanému projektu bezdrôtového rozhlasu, ale z finančných dôvodov sa zatiaľ nemôže realizovať.
Ing. Hrubý upozornil, že na Ilavských stránkach je už modul, kde si mestské správy občania môžu vypočuť aj doma.Bakošová Viola upozornila na neporiadok na tržnici pri NsP Ilava a vyzvala HK k prešetreniu situácie.
Poslanec Pagáč za MV Skala informoval, že si svojpomocne zabezpečia výrobu lavičiek  v Iliavčanskej doline.
Primátor  sa vyjadril k vylievaniu potoka na Skale, že v budúcnosti sa to bude musieť tiež riešiť.
Pani Holbová Viera za mestskú časť Iliavka  informovala o vyriešenom probléme pasenia kráv PD Košeca na území Iliavky a o výrube líp. Informovala sa ako pokračuje vyvlastňovanie pozemkov pod komunikáciami do Iliavky.
Ing. Slavík jej odpovedal, že proces vyvlastňovania týchto pozemkov sa bude robiť, ale vyžaduje si to dlhšiu dobu.

13. Rôzne.

Ing. Slavík požiadal, aby sa problematika bezpečno-technických služieb doriešila na nasledujúcom MZ a navrhol, aby sa ešte pred týmto zastupiteľstvom urobila na  túto tému zvlášť porada. 

14. Diskusia.

Primátor vyzval prítomných do diskusie.
Poslankyňa Bakošová Viola sa prihlásila a vyjadrila sa k potulovaniu psov po našom meste.
Primátor skonštatoval, že sa zhoršuje stav disciplíny  majiteľov  psov a bude sa  musieť týmto problémom v budúcnosti  zaoberať.
Poslankyňa  Jurenová upozornila HK mesta na pána Hošu Kamila, ktorý parkuje na Jesenského ulici  autobus a hlukom aj v noci  znepríjemňuje život občanom.
Predniesla sťažnosť na pána Adamčíka na Mierovom námestí a žiada otvorené priestory oplotiť z  dôvodu, že sú na pozemku nahádzané vrecia s odpadom. Ďalej predniesla sťažnosť na p. Hoštáka, ktorý má pozemok na Košeckej ulici, že nemá v zmysle stavebného zákona ohradenie pozemku na ktorom plánuje výstavbu polyfunkčného domu.
Dala návrh, že pri budovaní CMZ medzi Ružovou ulicou a mestskou vežou  urobiť trh pre mesto len pre stánky  s čerstvou zeleninou a ovocím.
Primátor sa vyjadril, že by bolo dobré umiestniť tam aj automat na mlieko.
Poslanec Dubčák mal požiadavku, či by sa nemohol skĺbiť projekt úpravy Podhradského potoka s rýchloželeznicou a upozornil, že vybudovaním spomínaných projektov zanikne prechod pre záhradkárov.
Ing. Janušek  ozrejmil situáciu a vyjadril  sa k prechodu popod podjazd.
Poslanec Dubčák mal ďalšiu otázku súvisiacu s financovaním s blížiacimi cyklistickými pretekmi, ktoré pôjdu aj cez Ilavu.Primátor  mu odpovedal a bližšie  informoval  o Medzinárodných cyklistických pretekoch okolo Slovenska, ktoré sa uskutočnia v dňoch  2.- .6. 9.2009  pod patronátom prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
JUDr. Babnič sa prihlásil do diskusie a mal pripomienku k dopravnému značeniu pre motorové vozidla i k prechodom pre chodcov  v  meste.  
Ing. Janušek podrobne oboznámil s riešeným dopravnej situácie v meste aj s riešením.
Primátor upozornil, že dopravné značenie je  plnom rozsahu v kompetencii dopravného inšpektorátu, mesto môže predložiť návrhy, ale rozhodujú oni.
Primátor s ešte vyjadril k riešeniu parkovacích miest  v meste.
Ing. Janušek oboznámil s vypracovaním návrhu projektu na nové parkovacie miesta, ktorý predloží do rozpočtu mesta v novom roku.
Nakoľko sa už nik neprihlásil do diskusie, Ing. Hrubý zástupca primátora dal návrh na hlasovanie za jej ukončenie.Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za,  1 poslanec bol neprítomný.

15. Uznesenie. 

Návrh na uznesenie prečítala  pani poslankyňa  MZ -  pani Hujová Ľudmila.
Poslanci Uznesenie č. 4/2009 z MZ, konaného dňa 18.8.2009 schválili 12 hlasmi, 1 poslanec bol neprítomný. 

16. Záver 

Primátor mesta Ing. Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným  za spoluprácu a za hladký priebeh MZ. 


V Ilave, dňa 20.08.2009Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Košík Milan
p. Pagáč Milan