Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 3.11.2009

Dátum: 06.11.2009 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_031109.pdf.pdf (0,08 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 3.11. 2009 o 15:30 hod. v  DK ILAVA.

 

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava, ktorý privítal kameramana z TV Považia, p. Kováčika z týždenníka MY, poslancov a všetkých prítomných občanov. Prečítal program riadneho MZ a vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky k programu. Nik nemal pripomienky, tak dal hlasovať za program MZ.
Poslanci 8 hlasmi program odsúhlasili, 5 poslancov nebolo prítomných.

2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pán Pagáč Milan, pani Matovičová Helena
a pani Hujová Ľudmila.
Poslanci 5 hlasmi hlasovali za, 3 poslanci sa zdržali hlasovania a  5 poslancov nebolo prítomných.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná.
Poslanci návrh 8 hlasmi schválili, 5 poslancov nebolo prítomných.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: pán Košík Milan a pán Mgr. Karol Dubčák.
Poslanci návrh 6 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania a 5 poslancov nebolo prítomných.

Po týchto úvodných schvaľovaniach primátor Ing. Daško privítal a predstavil nového riaditeľa NsP Ilava, ktorým je MUDr. Ivan KALIVODA a dal mu slovo.
MUDr. Ivan KALIVODA predniesol príhovor v ktorom ozrejmil situáciu v NsP  v Ilave, ktorá sa začína stabilizovať, spomenul program oddlženia, otvorenie nových ambulancií a hlavne otvorenie chirurgického oddelenia, kde je od 2.11.2009 nový primár MUDr. Smatana. Poďakoval primátorovi za pozvanie a požiadal o zhovievavosť čo sa týka dlhov voči mestu.
Primátor poďakoval riaditeľovi NsP v Ilave za nové informácie ohľadne NsP a dal priestor na otázky pre MUDr. Kalivodu.
Poslankyňa Hujová sa spýtala, či sa bude aj v Ilave otvárať endokrinologická ambulancia a či sa budú pozemky za nemocnicou predávať.
Riaditeľ NsP poinformoval o ťažkej situácií v súčasnej dobe so získavaním lekárov- špecialistov na takéto miesto. Zatiaľ sa endokrinologická ambulancia v Ilave nebude otvárať.
K predaju pozemkov sa vyjadril v tom zmysle, že nemocnica ako nezisková organizácia nemôže predať svoj majetok.

4. Správa HK o plnení uznesení z predchádzajúcich MZ.

Primátor dal slovo HK Ing. Tichému, ktorý predniesol Správu z kontroly plnenia uznesení
z MZ č .4/2009 konaného v mestskej časti Ilavy v Klobušiciach dňa 18.8.2009.
K správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho MZ zobrali 8 hlasmi na vedomie, 5 poslancov nebolo prítomných.

5. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a TSM k 30. 9.2009.

Primátor dal slovo predsedkyni Finančno-majetkovej komisie pani Matovičovej, ktorá predniesla vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.9.2009. Toto vyhodnotenie pripravila vedúca EO Ing. Podmajerská, ktorá bola z MZ ospravedlnená zo zdravotných dôvodov.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu, ale nakoľko zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky, pristúpil k hlasovaniu.
Poslanci vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.9.2009 zobrali 8 hlasmi na vedomie,
5 poslancov nebolo prítomných.

Správu k vyhodnoteniu hospodárenia za 1.-3. štvrťrok 2009 predniesol Ing. Kočkár riaditeľ TSM Ilava.
Poslanci správu 8 hlasmi zobrali na vedomie, 5 poslancov nebolo prítomných.

6. Žiadosti finančno-majetkovej komisie.

V tomto bode boli predložené a prerokované nasledovné žiadosti, ktoré sa riešili .

- Čerpanie transferov neziskovými organizáciami za rok 2009 a ich krátenie v súvislosti s nižším príjmom rozpočtu mesta predniesla poslankyňa pani Matovičová. Primátor pokračoval a bližšie vysvetlil problematiku zníženia rozpočtu na položkách transfery náboženským a spoločenským organizáciám ( MC Dubáčik, Farská charita , Farský úrad, Matica slovenská) o 20%, zníženie transferu kultúrnym občianskym združeniam ( DS Malá Múza, DS HUGO, FS Strážov, Spevácky zbor Ilavan) o 20%, zníženie transferu športovým organizáciám (MFK, TJ Sokol, turistický oddiel TULÁCI, Stolnotenisový klub Klobušice) o 10%. Potom dal hlasovať.
Poslanci 9 hlasmi schválili , 4 poslanci neboli prítomní.

- Úverovú ponuku na poskytnutie priameho úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na schválený projekt MV a RR cezhraničnej spolupráce v rámci ROP „Cez Karpaty na vohľady" vo výške 32 372 €, za podmienok, 6M Euribor + ,1% prirážka per anno, poplatok 0,2% z celkovej sumy úveru a ručenie blankozmenkou mesta predniesol Ing. Turcer.
Poslanci 8 hlasmi schválili, 1 poslanec bol proti a 4 poslanci
neboli prítomní.

- Zmeny rozpočtu /šetrenie a presuny rozpočtových položiek/ v súvislosti s nižšími príjmami do rozpočtu mesta predniesol pán Fúsek.

- Východiská a prognózy pre rozpočet na rok 2010 predniesol pán Fúsek a ďalej pokračoval Ing. Turcer, ktorý vymenoval nevyhnutné akcie (CMZ, kotolňa DK, DK Iliavka, Materská škôlka Ilava- izolácie a okná, budova č.81- výmena okien ), ktoré bude treba v rozpočtovom roku 2010 realizovať..
Primátor vyzval Ing. Januška vedúceho OV a ŽP, aby oboznámil prítomných s financovaním týchto akcii. K tomuto bodu prebehla široká diskusia, do ktorej sa zapojili poslanci Mgr. Dubčák, Horák, Hujová, Matovičová, Holbová a Bezecný. Diskutovalo sa najmä o rekonštrukcii KD v Iliavke a hlavne o  úvere na túto plánovanú akciu. Do diskusie sa pridal aj pán primátor a aj  pán prednosta, ktorý vyzval Ing. Tichého hlavného kontrolóra Mesta Ilava, aby predniesol podmienky čerpania úveru pre mesto, či a do akej výšky môže mesto čerpať úver.
Po stanovisku hlavného kontrolóra mesta k možnosti čerpania ďalších úverov
na financovanie ďalších finančných zámerov mesta, ktoré Ing. Tichý predložil
a kladne zhodnotil sa pokračovalo v diskusii. Nakoniec poslankyňa Hujová dala návrh,
aby sa dalo hlasovať zvlášť za schválenie úveru vo výške 2 355 485,- Sk /78187.78 €/
na zrealizovanie investičnej akcie „ Prístavba a rekonštrukcia KD v Iliavke".
Poslanci 8 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol proti a  4 poslanci neboli
prítomní.

- Úverové ponuky bánk na poskytnutie úveru mestu na „Prístavbu a rekonštrukciu Domu kultúry Iliavka" a na ďalšie investičné akcie, ktoré pripravila Ing.Podmajerská predniesol pán primátor a dal na zváženie poslancom, ktorá by bola najlepšia. Po krátkej porade poslanci odporučili z úverových ponúk bánk / ČSOB, SLSP, Dexia, VUB, SZRB/ ako najlepšiu úverovú ponuku VÚB .
Primátor dal hlasovať za schválenie úverovej ponuky z VUB.
Poslanci 9 hlasmi schválili, 1 poslanec sa zdržal a  3 poslanci neboli prítomní.
- Ďalej sa hlasovalo za navrhnuté zrušenie bodu C/7 z pôvodného uznesenia č. 2 zo zasadnutia MZ v Ilave zo dňa 5.5.2009, schvaľujúceho úver na 1. etapu rekonštrukcie KD v Iliavke v celkovej sume 50 000.- €. Za zrušenie návrhu bolo 10 poslancov, 3 neboli prítomní.
- Primátor predniesol návrh na schválenie nového úver z VUB v celkovej výške
166 000 € na investičnú akciu „ Prístavba a rekonštrukcia KD v Iliavke" v sume 78187.78 € /2 355 485,- Sk / a zostatok zdrojov do výšky sumy schváleného úver sa použije  na ďalšie investičné akcie, ktoré sa dohodnú pri tvorbe rozpočtu na rok 2010.
Poslanci návrh 9 hlasmi schválili, 1 poslanec sa zdržal hlasovania a  3 poslanci
neboli prítomní.

MZ poverilo primátora Mesta Ilava Ing. Štefana Daška uzatvoriť úverovú zmluvu
s VUB za účelom financovania schválených hore uvedených investičných akcií.


- Žiadosť Nemocnice s  poliklinikou Ilava, nezisková organizácia, so sídlom Štúrova 3,
019 01 Ilava o povolenie splátkového kalendára, týkajúceho sa nedoplatku na dani z nehnuteľnosti za rok 2009 vo výške 7 796,09 EUR a nedoplatku na poplatku za komunálne odpady za rok 2009 vo výške 5 053,42 EUR formou mesačných splátok a to vo výške 421 EUR /posledná splátka by bola zaplatená vo výške 422,42 EUR dňa 20.11.2010/ za komunálne odpady a vo výške 650 EUR /posledná splátka by bola zaplatená vo výške 646,09 EUR dňa 20.11.2010/ za daň z nehnuteľnosti.
Primátor dal hlasovať za povolenie splátkového kalendára pre NsP v Ilave.
Poslanci 10 hlasmi hlasovali za, 3 neboli prítomní.

- Žiadosť ZUŠ /základnej umeleckej školy/ v Ilave o uvoľnenie zadržiavaných
finančných prostriedkov predniesol Ing. Turcer. Poslankyňa Matovičová informovala,
že túto žiadosť prerokovávali na Finančno-majetkovej komisii a nedoporučili ju
schváliť. Primátor vyzval aj ostatných , aby sa vyjadrili k problematike financovania
ZUŠ. Do diskusie sa prihlásila pani Špániková za rodičov , ktorých deti navštevujú
spomínanú umeleckú školu a priblížila existenčné problémy, ktoré škola má
a dôsledky ktoré postihnú učiteľov a talentované deti v budúcnosti. Tiež vzniesla
požiadavku na nové ucelené priestory pre ZUŠ v Ilave. Do diskusie sa zapojil aj pán
primátor a pani poslankyňa Hujová. Nakoniec dal primátor hlasovať kto je za
neschválenie prednesenej žiadosti zo ZUŠ.
8 poslanci hlasovali za neschválenie 1 poslanec bol proti a  4 poslanci neboli
prítomní.

Ing. Slavík z Majetkového oddelenia predniesol ďalšie žiadosti

- Žiadosť Jozefa Šatku a manž. Viery, obaja bytom Košecká 837/42, 019 01 Ilava
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Ilava.
- Žiadosť Vladimíra Hebra, bytom ul. Kukučínova 472/25, 019 01 Ilava o majetkovoprávne
doriešenie pozemkov pri rodinnom dome s. č. 56 na ulici Trenčianskej v mestskej časti
Klobušice.
- Žiadosť Martina Magúta, bytom Kukučínova č. 472, 019 01 Ilava o vysporiadanie pozemku
pri bytových domoch na sídlisku SNP.
- Žiadosť Ing. Jána Klačku a manž. Michaely, bytom Medňanská 520/4, 019 01 Ilava
o prenájom pozemku pri garážach na ulici Medňanskej v Ilave.
- Žiadosť Emila Šeba a manž. Márie, bytom Skala s. č. 679, 019 01 Ilava o odpredaj časti
pozemku pred ich rodinným domom.
- Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu s. č. 776/29 na ulici Moyzesovej v Ilave
o umiestnenie prístrešku na pozemkoch vo vlastníctve mesta Ilava pri tomto bytovom dome.
- Žiadosť lesného a pozemkového spoločenstva Ilava o vysporiadanie vlastníckych vzťahov
formou nájomnej zmluvy k pozemkom, ktoré sú ich vlastníctvom a ktoré užíva mesto Ilava.
- Uzatvorenie zmluvy č. 716-V-109-ZBVB/2009 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena s právnickou osobou Železnice Slovenskej republiky so sídlom
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, týkajúcej sa verejnoprospešnej stavby „ Modernizácia
železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov ", ktorá bude prílohou tohto uznesenia
MZ.
- Informáciu o plánovanom predaji nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to budovy s. č.
818 ( staré šatne MFK ) a pozemku pod touto stavbou KN - C parc. č. 1149/2, zapísaných
na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava.
Po prečítaní týchto žiadosti Ing. Slavík informoval, že sa budú postupne riešiť.
Poslanci žiadosti 9 hlasmi zobrali na vedomie, 4 poslanci neboli prítomní.

Ing. Slavík pokračoval v prednesení ďalších žiadosti na schválenie.

- Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava, v súlade s § 18a a § 31 a Zákona NR SR
č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a  s § 9 a ods. 8 písm. b) Zákona NR SR
č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemku KN - C parc.
č. 623/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 a pozemku KN - C parc. č. 623/5 -
zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č.
1 500 v k. ú. Ilava, vlastníkom bytov bytového domu s. č. 632/50 na sídlisku Skala v Ilave.
Kupujúci uhradia správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe
katastra Ilava.
Poslanci 8 hlasmi odpredaj schválili , 5 poslanci neboli prítomní.

- Žiadosť Základnej školy so sídlom Medňanska 514/5, 019 01 Ilava o súhlas s prenájmom
priestorov školy vyšpecifikovaných v žiadosti nájomcom uvedeným v žiadosti,
za podmienky, že príjem z nájmu bude príjmom rozpočtu školy a žiadateľ ich použije na
úhradu energií a bežné opravy prenajatých priestorov školy.
Poslanci 9 hlasmi žiadosť schválili , 4 poslanci neboli prítomní.

- Doplnenie textu bodu č. E/2 uznesenia č. 04/2009 zo zasadnutia MZ dňa 18.8.2009, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Ilave poverilo primátora Mesta Ilava k podpisu zámennej zmluvy so Slovenskou správou ciest, predmetom ktorej je zámena nehnuteľností a to pozemkov v súvislosti s dobudovaním stavby Okružná križovatka štátnej cesty I/61- št. cesty II/574 v Ilave. Pôvodný text uznesenia sa dopĺňa takto: „ Prevod nehnuteľného majetku a to pozemkov vo vlastníctve Mesta Ilava, ktoré sú predmetom zámeny, je v súlade s § 9a odst.8 písm. b) Zákona NRSR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Poslanci 9 hlasmi doplnenie schválili , 4 poslanci neboli prítomní.

Ing. Turcer navrhol, aby sa uložilo oddeleniu správy majetku a služieb a  právnemu oddeleniu vypracovať podmienky verejno - obchodnej súťaže na plánovaný odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to budovy s. č. 818 ( staré šatne MFK ) a pozemku pod touto stavbou KN - C parc. č. 1149/2, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v  k. ú. Ilava.
a tieto predložiť na budúce rokovanie MZ.
Poslanci 9 hlasmi návrh schválili, 4 poslanci neboli prítomní.

Ďalej Ing Turcer navrhol na zrušenie bodu C/6 z uznesenia č.2 zo zasadnutia MZ v Ilave zo dňa 5.5.2009, schvaľujúce krátkodobý úver na prefinancovanie grantu pre DK v Ilave vo výške 58 858,-€.
Poslanci zrušenie tohto bodu 9 hlasmi schválili , 4 poslanci neboli prítomní.

Prednosta MsÚ Ing. Turcer informoval o pretrvávajúcich nedorozumeniach medzi TSM Ilava a oddeleniami mestského úradu  a listom vyzval Hlavného kontrolóra Mesta Ilava, aby zrevidoval činnosti v Zriaďovacej listine TSM aby sa predišlo fakturovaniu činností, ktoré TSM majú vykonávať pre mesto bezodplatne z mesačného príspevku.
Primátor sa vyjadril, že táto záležitosť  nie je prioritou a navrhol stiahnuť ju z rokovania mestského zastupiteľstva.
Poslankyňa Bakošová sa vyjadrila, aby sa táto záležitosť riešila na poradách mesta a neprejednávala sa na MZ. Navrhla, aby sa predložený bod F/3, v ktorom sa ukladá vykonať na základe listu prednostu MsÚ v Ilave, predloženého na vedomie poslancom MZ v Ilave dňa 27.10.2009 kontrolu hospodárnosti a revíziu opodstatnenosti členenia vykonávaných činností TSM Ilava v plnom súlade so zásadami obsiahnutými v Zriaďovacej listine tejto príspevkovej organizácie mesta/ vypustil z návrhu uznesenia č.5/2009.
Primátor dal hlasovať za návrh pani poslankyne Bakošovej.
Poslanci 9 hlasmi návrh schválili, 4 poslanci neboli prítomní.


Prednosta informoval, že na Finančnej komisii bolo prerokované, že pán Kalus Roman
z firmy SPARK-ex predložil Mestu Ilava ponuku novovybudovaných 30 bytov, ako nájomné
byty a zároveň navrhol finančnú spoluúčasť v prípade, že by sa mesto rozhodlo odkúpiť
komunikácie pri novej bytovke.

Prednosta MsÚ podal informáciu zo zasadnutia Finančno-majetkovej komisie o zvýšených nákladoch na zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku s tým, že v budúcnosti sa uvažuje zvýšenie ceny za odvoz komunálneho odpadu.

Potom predniesol žiadosť MŠ /materskej školy/ v Ilave na výmenu 5 ks okien, ktoré sú
v havarijnom stave. Podľa Ing. Januška vedúceho OV a ŽP náklady na výmenu by sa
pohybovali do výšky 2400 €. Poslankyňa Matovičová navrhuje, aby sa táto výmena okien
realizovala z fondu opráv. Primátor dal hlasovať za tento návrh.
Poslanci 9 hlasmi návrh schválili, 4 poslanci neboli prítomní.

7. Zmeny rozpočtu v súvislosti s menším výnosom daní v roku 2009.

V súvislosti s nižšími príjmami do rozpočtu mesta predniesol pán Fúsek nasledovné zmeny rozpočtu:
- Zníženie výdavkov kapitálového rozpočtu - Projekt Moderná škola 5%-tná spoluúčasť
v roku 2009 sa poníži o čiastku 6 548,48 €, Rekonštrukcia časti priestorov sa poníži
o sumu 1 659,70 € so zdrojom 41 a o sumu 4 979,09 € so zdrojom 46, Financovanie
okružnej križovatky sa poníži o sumu 50 000 € a Nákup pozemkov o sumu 22 000 €,
- Zníženie výdavkov na stredisku Správa mesta 01116 ekonomickej klasifikácii 630
o 13 044,30 €, a ekonomickej klasifikácii 641 o čiastku 36 518 €,
- Zníženie výdavkov na stredisku Športové a rekreačné služba 0810 ekonomickej klasifikácii 637 o 2 151,51 €,
- Zníženie výdavkov na stredisku Opatrovateľská služba 10123 ekonomickej klasifikácii 633 o 410 € a ekonomickej klasifikácia 642 o 1726,08 €,
- Zníženie výdavkov na stredisku Ostatné kultúrne služby (ZPOZ) 08209 ekonomickej klasifikácii 630 o 2 000 €,
- Zníženie výdavkov na stredisku Matrika 0133 ekonomickej klasifikácii 630
o 1 730,95 €,
- Zníženie výdavkov na stredisku Knižnica 08205 ekonomickej klasifikácii 630
o 1 021,21 €,
- Zníženie výdavkov na stredisku Múzeum 08206 ekonomickej klasifikácii 635
o 1 327,76 €,
- Presun finančných prostriedkov v rámci strediska 09111 a 09601, celková suma rozpočtu sa nemení.
- Zvýšenie výdavku na stredisku Ochrana životného prostredia 0540 ekonomickej klasifikácie 635 o čiastku 46 537 € a na stredisku Výstavby 0443 ekonomickej klasifikácie 716 o čiastku 15 000 €.
- Zníženie finančných prostriedkov určených na mzdové náhrady v celkovej výške 38 699,27 € (podľa priloženého materiálu).

Primátor dal hlasovať za predložený návrh na úpravu rozpočtu Mesta Ilava v roku 2009.
Poslanci 9 hlasmi návrh schválili , 4 poslanci neboli prítomní.

Primátor navrhol, aby sa uložilo vedúcej EO vykonať schválené zmeny rozpočtu na rok 2009 podľa predložených zmenových listov.
Poslanci 9 hlasmi návrh schválili , 4 poslanci neboli prítomní.

Prednosta predniesol návrh na poverenie primátora Mesta Ilava Ing. Štefana Daška
k  vykonaniu rozpočtových zmien do výšky 20.000 EUR za účelom vyrovnania príjmov
a výdajov rozpočtu v roku 2009.
Poslanec Mgr. Dubčák navrhol, aby sa do návrhu pridalo ešte slovo celkovo a až potom sa
hlasovalo. Primátor dal hlasovať za tento návrh.
Poslanci 9 hlasmi návrh schválili , 4 poslanci neboli prítomní.

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených Mestom Ilava.

Návrh tohto dodatku predniesla Ing. Fúsková. Predkladaný návrh dodatku sa týka zmeny
výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť centra voľného času. Dodatok nadobudne účinnosť 01.01.2010.
K predloženému návrhu mala pripomienku poslankyňa Bakošová, ktorá chcela vedieť, či aj
školy boli o tom informované. Ing. Fúsková upozornila, že tento dodatok bol vypracovaný
podľa návrhov jednotlivých škôl / MŠ, ZUŠ a CVČ/.
Primátor dal hlasovať za tento návrh dodatku..
Poslanci 7 hlasmi návrh schválili, 1 bola proti a  5 poslancov nebolo prítomných.

9. Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 1/2009 Poriadok odmeňovania Mesta Ilava.

Návrh dodatku č. 1 k organizačnej smernici č. 1/2009 Poriadok odmeňovania Mesta Ilava.
predniesla Ing. Fúsková. Z dodatku vyplýva, že nový systém núti zamestnancov, aby sa
sústavne vzdelávali. Nakoľko k tomuto návrhu neboli žiadne pripomienky, pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Poslanci 9 hlasmi návrh schválili , 4 poslanci neboli prítomní.

10. Žiadosti ostatných komisií pri MZ v Ilave.

Zo socialno-bytovej komisie bola predložená žiadosť p. Anny Burýškovej a Zdenka Burýška,
bytom J.L.Bellu 126/14, 019 01 Ilava o pridelenie bytu podľa Všeobecne záväzného
nariadenia o stanovení podmienok poskytovania bytov v bytovom dome na ulici Medňanskej,
na základe ktorej odporučili uzatvoriť zmluvu o nájme bytu p. Anne Burýškovej a Zdenka
Burýška, bytom J.L. Bellu 126/14, 019 01 Ilava na dobu určitú do 28.02.2010.
Primátor dal hlasovať za schválenie uzatvoriť túto zmluvu.
Poslanci 9 hlasmi návrh schválili , 4 poslanci neboli prítomní.

11. Žiadosti mestských výborov.

Primátor vyzval poslancov MV v Ilave na prednesenie svojich žiadosti.

Ako prvá sa prihlásila poslankyňa Holbová za MV mestskej časti Iliavka, ktorá všetkým
poďakovala za schválenie úveru na rekonštrukciu KD v Iliavke.

Za MV Skala vystúpil pán Pagáč, ktorý žiada o výpomoc pri zriadení parkoviska pri
6-bytovke. Občania si chcú financovať výstavbu parkoviska sami, len žiadajú pri tom pomoc
z mesta.

Za MV Stred žiadal pán poslanec Kamil Horák opravu chodníka a umiestnenie retardérov na
frekventované miesta.

Pán poslanec Košík za MV Sihoť žiadal na noc osvetlenie pri bytovke na Sihoti.
Upozornil na vandalizmus, ktorý sa rozmáha /prekacujú kontajnery, hádžu ich do vody/.
Primátor informoval, že bola o tom oboznámená aj polícia a dúfa, že vandalov chytia.

Poslanec Mgr. Dubčák požiadal TSM v Ilave, aby posypovým materiálom posypali schody
od tlačiarne smerom hore do ulice.

Poslankyňa Bakošová žiadala o odstránenie haluzia pri potoku smerom od hlavnej cesty dolu.

Ing. Hrubý za MV mestskej časti Klobušice žiada opravu - vyrovnanie jamy na ceste pri
parku. Upozornil na časté výpadky elektrického prúdu.
Tiež žiadal TSM, aby spravili monitoring zvučnosti mestského rozhlasu.
Požiadal, aby mesto vyzvalo spoločenstvo pasienkov na upravenie pozemkov a cesty,
ktoré zničili pri ťažení a odvoze dreva.

12. Rôzne.

Prednosta predniesol žiadosť TJ Sokol o bezplatnom prevode kúpaliska do majetku mesta.
Po krátkej rozprave dal primátor hlasovať za neschválenie tejto žiadosti.
Poslanci 9 hlasmi návrh schválili , 4 poslanci neboli prítomní.

Prednosta pozval poslancov na slávnostné otvorenie rekonštruovanej základnej školy na Medňanskej ulici v Ilave, ktoré sa uskutoční 6.11.2009 o 12.00 hodine

Primátor upozornil, že na internete je schválený projekt CMZ, ktorý sa začne už na budúci rok
realizovať.

Poslankyňa Hujová mala ešte niekoľko dotazov, na ktoré jej odpovedal Ing. Tichý,
Ing. Slavík a Ing. Kočkár.

Ing. Tichý predniesol správu o záveroch kontroly VZN mesta o nájomných bytoch.
Túto správu poslanci zobrali na vedomie.

Pani poslankyňu Bakošovú potešila správa o otvorení nového obchodného reťazca Lidl
v Ilave, ktorý by mal byť otvorený 19.11.2009 a poďakovala primátorovi aj všetkým, čo
sa podieľali pri uskutočňovaní tejto akcii i pri ďalších ako je Okružná križovatka
a projekt CMZ v Ilave. Tiež poďakovala riaditeľovi TSM Ilava Ing. Kočkárovi za
za úpravu a zabezpečenie poriadku na cintoríne. Vedúcemu DK Ilava Mgr. Škvarovi
poďakovala za organizovanie akcii pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Potom primátor poďakoval pani Bakošovej za uznanie práce ľudí, ktorí sa zaslúžili
o rozvoj meta.

Riaditeľka ZUŠ /základnej umeleckej školy/ prišla na záver MZ a vystúpila s tým, že sa
tiež teší na Lidl, ale majú problém s prístupovou cestou do ZUŠ. Potom spomenula
žiadosť ZUŠ, ktorú zaslala na MsÚ Ilava a upozornila na zlú finančnú situáciu v škole
i napriek tomu, že výsledky ZUŠ sú vynikajúce.

Poslanec za mestskú časť Klobušice Ing. Hrubý oboznámil prítomných so zámerom
zrealizovať multifunkčné ihrisko v záhrade MŠ v Klobušiciach, ktoré by slúžilo deťom
navštevujúcim škôlku aj širokej verejnosti. Zámer na vybudovanie ihriska už predložil
na porade poslancov 27.10.2009 a aj v zápise MV z Klobušíc. Na zrealizovanie zámeru
treba poslať žiadosť na úrad vlády s prílohami /výpis LV z mestského pozemku a výpis
z uznesenia z  MZ o  schválení finančného príspevku ako účasť mesta vo výške
500000,-Sk /16596.96 € /na prípravu pozemku pod ihrisko. Pripomenul, že nakoľko
pozemok pod ihrisko je na rovine, nebude si vyžadovať väčšie úpravy a náklady nebudú
také vysoké, ale k žiadosti je potrebné zaslať uvedenú sumu. Ešte zdôraznil, že na rok
2010 za mestskú časť Klobušice požaduje ako prioritu vybudovanie tohto
multifunkčného ihriska, nakoľko takáto šanca na vybudovanie ihriska z príspevku
úradu vlády v budúcnosti nemusí byť.
Požiadal poslancov o schválenie hore uvedeného príspevku a poverenie pána primátor
Na zaslanie spomínanej žiadosti na úrad vlády.
K tejto požiadavke bola veľká diskusia, do ktorej sa zapojili viacerí poslanci /Hujová,
Bakošová, Pagáč/, ktorí sa vyjadrili proti a nakoniec sa vyjadril aj pán primátor, ktorý je
za tento zámer, len ho treba dotiahnuť do konca. Potom primátor dal hlasovať za návrh
Ing. Hrubého o schválenie finančného príspevku na multifunkčné ihrisko.
Poslanci 4 hlasmi boli za návrh, proti boli 2, zdržali sa 3 a 4 poslanci neboli prítomní.

Nakoľko tento návrh nebol schválený primátor navrhol, aby sa nanovo predložil na decembrovom zasadnutí.

13. Diskusia.

Primátor vyzval poslancov do diskusie.

Prihlásil sa poslanec Pagáč, ktorý prehlásil, že vzhľadom na žalostný stav ciest
a chodníkov, by sa malo v prvom rade investovať do ich oprav a až potom sa riešili
ďalšie veci.
Do diskusie na túto tému sa zapojili aj poslankyňa Hujová, Bakošová poslanec Hrubý.

Nakoľko už nikto nemal pripomienky, primátor ukončil diskusiu.

14. Uznesenie.

Návrh na uznesenie prečítala pani Hujová poslankyňa MZ.
Poslanci uznesenie 9 hlasmi schválili, 4 poslanci neboli prítomní.


15. Záver.

Primátor mesta Ing. Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za dobrú spoluprácu a za hladký priebeh MZ.

V Ilave, dňa 06.11.2009Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Košík Milan
p. Dubčák Karol Mgr.