Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 15.12.2009

Dátum: 18.12.2009 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_151209.pdf (0,09 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 15.12.2009 o 15:30 hod. v DK ILAVA.

 

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Mário Hrubý, zástupca primátora Mesta Ilava, ktorý privítal poslancov a všetkých prítomných občanov. Prečítal program riadneho MZ a vyzval prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky k programu. Pani poslankyňa Matovičová mala návrh, aby sa z programu z bodu 10. vypustil 4 odsek návrh na úpravu platu primátora mesta. Ing. Hrubý dal hlasovať za tento návrh.
Poslanci 9 hlasmi boli za návrh, 1 poslankyňa sa zdržala a 3 poslanci neboli prítomní.

Potom dal Ing. Hrubý hlasovať za upravený program MZ.
Poslanci 10 hlasmi program odsúhlasili, 3 poslanci neboli prítomní.

2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pán Mgr. Karol Dubčák, pani Matovičová Helena a pán Ivan Slámka.
Poslanci 7 hlasmi hlasovali za, 3 poslanci sa zdržali hlasovania a 3 poslanci neboli prítomní.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: pani Viola Bakošová a Ing. Ján Straňák
Poslanci návrh 8 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania a 3 poslanci neboli prítomní.

4. Predstavenie poslancov za VÚC TSK.

Po týchto úvodných schvaľovaniach Ing. Hrubý privítal budúcich poslancov za VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Ilava, ktorých pán primátor Ing. Štefan Daško pozval na MZ, aby sa predstavili občanom.
Ako prvú privítal pani Evu Bočincovú a dal jej slovo.
Mgr. Eva Bočincová sa najskôr predstavila a poďakovala všetkým, čo jej dali hlasy a umožnili jej, aby mohla pracovať pre prospech všetkých obyvateľov TSK. Hlavne chce podporovať kvalitné vzdelávanie, podporovať starších občanov, sociálne zariadenia pre starších ľudí, a okrem iného chce byť nápomocná pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti občanov v tomto regióne.
Ing. Hrubý jej poďakoval za príhovor a odovzdal jej kytičku s prianím veľa úspechov pri vykonávaní práce poslankyne VÚC TSK.
Potom Ing. Hrubý vyzval ďalšieho budúceho poslanca VÚC TSK MUDr. Miroslava Staníka a dal mu slovo.
MUDr. Miroslav Staník sa predstavil ako primár na gynekologicko-pôrodnikom oddelení NsP Ilava. Od r. 2003, kedy NsP Ilava bola transformovaná na neziskovú organizáciu NsP Ilava, n.o. zastáva funkciu predsedu Správnej rady pri NsP, n.o. Vo svojom príhovore upozornil na vážnu situáciu, v ktorej sa už dlhšiu dobu nemocnica nachádza. Sľúbil, že ako poslanec VÚC TSK sa pripojí pri hlasovaní za vytvorenie lepších zdravotných podmienok pre občanov TSK a bude hájiť potreby NsP Ilava, n.o. a zdravotníctva v orgánoch TSK Trenčín.
Ing. Hrubý mu poďakoval za príhovor a vyzval prítomných, ak by mali nejaké otázky na MUDr. Miroslavovi Staníka môžu sa spýtať.
Pani poslankyňa Viola Bakošová sa spýtala na problémy so sociálnou poisťovňou.
MUDr. Staník jej v krátkosti odpovedal.
Ing. Hrubý poďakoval za príhovor MUDr. Miroslavovi Staníkovi a potom oznámil, že ďalší pozvaní budúci poslanci za VÚC TSK MUDr. Viliam Cíbik, PhDr., Bc. Radoslav Čepák, a Ing. Juraj Hort sa ospravedlnili.

Prednosta MsÚ Ing. Turcer privítal ďalšieho pozvaného poslanca VÚC za okres Púchov pána Mgr. Miloša Pagáča a dal mu slovo.
Mgr. Miloš Pagáč sa predstavil ako poslanec za Belušu a VÚC za okres Púchov. Oboznámil prítomných o lekárni PURUS v Ilave, ktorú vlastní a o odkúpení časti polikliniky, ktorú by chcel lepšie obhospodarovať. Pri hlasovaní ako poslanec VÚC bude prihliadať aj na požiadavky mesta Ilavy.
Ing. Hrubý poďakoval za príhovor Mgr. Milošovi Pagáčovi a pokračoval ďalším bodom programu MZ.

5. Predstavenie vybratej pracovníčky na matriku.

Ing. Hrubý privítal Ing. Stanislavu Vrtíkovú, ktorú vybrali za matrikárku s nástupom od 1.2.2010 a dal jej slovo.
Ing. Stanislava Vrtíková sa predstavila a oboznámila prítomných so svojim životopisom. Nakoniec sa poďakovala za pozvanie a za prejavenie dôvery.
Ing. Hrubý sa poďakoval Ing. Stanislave Vrtíkovej za jej predstavenie a poprial jej veľa úspechov na novom pracovisku.

6. Správa HK o plnení uznesení z predchádzajúcich MZ.

Ing. Hrubý dal slovo HK /hlavnému kontrolórovi/ Mesta Ilava Ing. Tichému, ktorý predniesol Správu z kontroly plnenia uznesení z MZ v Ilave č .5/2009 zo dňa 3.11.2009. Táto správa je prílohou zápisnice. Ing. Hrubý vyzval Ing. Slavík, aby vysvetlil stav vypracovanosti štúdie rozšírenia mestského cintorína. Po vysvetlení Ing. Slavík doporučil zrušiť Úlohu „Vypracovanie štúdie rozšírenia mestského cintorína" v bode G) UKLADÁ Uznesenia č. 2 /2009 z 5.5.2009. Potom správu poslanci zobrali na vedomie.

7. Stanovisko HK k rozpočtu na rok 2010.

Ing. Tichý Jozef predniesol svoje stanovisko ako hlavný kontrolór mesta Ilava k návrhu rozpočtu na roky 2010 - 2012. Tento materiál je tiež prílohou zápisnice a poslanci stanovisko HK zobrali na vedomie bez pripomienok.

8. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2010.

Hlavný kontrolór Ing. Tichý Jozef predniesol Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Ilava na 1. polrok 2010, ktorý je taktiež prílohou zápisnice.
K tomuto plánu mal pripomienku poslanec Mgr. Dubčák, ktorý navrhuje doplniť do plánu bod č.14 - Kontrola oprávnenosti výdajov na 22 bytový nájomný dom v Klobušiciach.
Potom dal Ing. Hrubý hlasovať za Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2010 s doplnením pripomienky poslanca Mgr. Dubčáka.
Poslanci 10 hlasmi plán odsúhlasili, 3 poslanci neboli prítomní.

9. Žiadosti stavebnej komisie.

Ing. Hrubý vyzval na prednesenie žiadosti stavebnej komisie Ing.Straňáka, krorý je
predsedom stavebnej komisie. Ing.Straňák informoval o zápise zo zasadnutia stavebnej
komisie, ktorý je prílohou zápisnice.

10. Žiadosti finančno-majetkovej komisie.

Ing. Hrubý vyzval Ing. Podmajerskú vedúcu EO, aby informovala o výbere banky - VÚB,
o doschválení investičného úveru, o zaťažení mesta v prípade že sa schváli len Iliavka 2,4 mil., alebo 5 mil. na rekonštrukciu KD v Iliavke.
Ing. Podmajerská predniesla rôzne návrhy, ktoré sa preberali aj na porade poslancov.
Ing. Hrubý pripomenul, že úver 5.mil. je schválený a na porade poslancov bolo dohodnuté, že sa nanovo úver nebude schvalovať.
K tomuto bodu mal pripomienku Ing. Čiernik, ktorý vystúpil ako člen stavebnej komisie. Prekvapilo ho, že takýto zámer sa na stavebnej komisii neprejednával a upozornil, že na výmenu okien a opravu KD v Iliavke sa v roku 2004 investovalo 400 tis. Sk, aby po rekonštrukcii slúžil občanom. Tiež informoval, že na stavebnej komisii sa prejednávalo, že Iliavka skôr potrebuje opravu ciest ako rekonštrukciu KD Iliavka. Prehlásil, že najskôr by sa
mala opraviť kotolňa DK v Ilave.
Ing. Hrubý upozornil, že oprava KD v Iliavke bola v minulosti nedostatočná, je to budova mesta a je to jediná budova v Iliavke, ktorá sa využíva na rôzne akcie, voľby, nedeľné omše
a v budove sídli predajňa potravín. Čo sa týka kotolne DK Ilava, bude sa ešte táto problematika prejednávať v programe.
Ďalej mal pripomienku Mgr. Dubčák, ktorý bol proti 5 mil. úveru a kritizoval elektronickú aukciu na výber firmy na rekonštrukciu KD v Iliavke, ktorú neschvaľovali na MZ . Navrhol, aby sa už schválený úver rozdelil tak, že na rekonštrukciu KD v Iliavke a opravu kotolne DK v Ilave sa dá menej a zvyšok sa použije a požiadavky z MV.
Ing. Hrubý vyzval Ing. Januška vedúceho OV a ŽP, aby sa vyjadril a ozrejmil situáciu.
Ing. Janušek informoval a objasnil, čo všetko je nutné opraviť v KD Iliavka a o postupe projektových prác, ktoré boli dodané. Taktiež informoval aj o závažnosti situácie s kotolňou v DK v Ilave.
Ing. Hrubý upozornil, že spomínaná kotolňa je v havarijnom stave a a revízny technik nedoporučil ďalšie prevádzkovanie kotlov ktorých doba používania presiahla dobu používania.
Prednosta Ing. Turcer nedoporučuje kúskovať rekonštrukciu KD v Iliavke a opravu kotolne
v DK Ilava.
Do tejto diskusie sa ešte prihlásil aj člen stavebnej komisie pán Bajzík, ktorý odovzdal MZ
petíciu, kde bolo podpísaných asi 30 občanov, ktorí nesúhlasia y rekonštrukciou KD Iliavka a a požadujú finančné prostriedky použiť na opravu ciest v Iliavke.
Po tejto dlhej diskusii dal Ing. Hrubý hlasovať, kto je za doschválenie a navýšenie úveru z 5 mil. /165969,59 € na 7 mil. Sk/232357,43 €/ na investičné rozvojové aktivity mesta.
Poslanci 6 hlasmi hlasovali proti, za nehlasoval nik, 2 poslanci sa zdržali hlasovania
a 5 poslancov nebolo prítomných.

Potom poslanec Mgr. Dubčák dal návrh na zníženie úveru pre KD Iliavka na 1,5 mil. Sk.
/To by bolo len na I. etapu rekonštrukcie KD Iliavka/.
Mgr. Dianová ako právnička Mesta Ilava sa vyjadrila z hľadiska právnej veci k už schválenému úver 5 mil. Sk. Potom sa zasa prebehla široká diskusia ohľadne rekonštrukcie KD Iliavka, do ktorej sa zapojil Ing. Janušek, Ing. Tichý, Mgr. Dubčák, Ing. Straňák, poslankyňa Bakošová, poslankyňa Holbová, Ing. Podmajerská, Ing. Hrubý, Ing. Čiernik,
Ing. Toman Jozef , ktorý chcel vedieť čo zahŕňa I. a čo II. etapa rekonštrukcie KD Iliavka. Poslankyňa Holbová sa mu to snažila vysvetliť. Do debaty sa zapojil aj Ing. Straňák, ktorý nedoporučuje z vlastnej skúsenosti pokračovať v II. Etape a navrhuje 2-3 roky počkať a potom pokračovať.
Ing. Janušek šiel zobrať zmluvu a potom bližšie objasnil veci ohľadne prác I. a II.etapy rekonštrukcie KD Iliavka. Podrobnejšia dokumentácia je na OV a ŽP.
K čerpaniu úveru na rekonštrukciu KD Iliavka sa ešte vyjadril Mgr. Dubčák , Ing. Hrubý, Mgr. Dianová, pani Holbová, Ing. Tichý, Ing. Toman Jozef, ktorý bol proti financovaniu
rekonštrukciu KD Iliavka. Po búrlivej diskusii dal Ing. Hrubý hlasovať, kto je za zrušenie uznesenia, ktorým bola schválená časť úveru na rekonštrukciu KD v Iliavke. .
Proti bolo 5 poslancov za boli 4 a 4 poslanci neboli prítomní.

Ing. Hrubý oboznámil o veciach, ktoré sa preberali na porade poslancov.
Žiadosť právnickej osoby KRAPS s.r.o. o spolupodieľanie sa Mesta Ilava na financovaní
komunikácie pri 150 BJ v lokalite za Medňanskou .
Navrhol, aby sa MZ touto požiadavkou zaoberalo až v budúcom roku a dal hlasovať .
Poslanci 10 hlasmi boli za, 3 poslanci nebolo prítomní.

Pokračovalo sa ďalšou požiadavkou na rekonštrukciu kotolne v DK Ilava.
Ing. Janušek všetkých oboznámil so stavom kúrenia v kotolni, čo si vyžaduje pri oprave, predpokladaný rozsah prác na splnenie technickej revízie, upozornil, že 1 kotol je už odstavený a 2 ďalšie sú v havarijnom stave.
K revízii kotlov sa vyjadril aj Ing. Slavík. Prednosta upozornil, že výmena starých kotlov za kondenzačné prinesie úsporu energii a prinesie aj určitý komfort.
Ing. Hrubý dal na schválenie návrh, aby bola investičná akcia „Rekonštrukcia kotolne
DK Ilava" v predpokladanej sume 87 812,24 € (2 645 413,50,- Sk) hradená z úveru
poskytnutého bankou VÚB, a.s., schváleného Uznesením č. 5/ 2009, bod C/3.
Poslanci 9 hlasmi návrh schválili, 1 bol proti a 3 poslanci neboli prítomní.

Ing. Hrubý privítal MUDr. Cíbika, ktorý prišiel neskôr na MZ a dal mu slovo.
MUDr. Cíbik ako budúci poslanec VÚC TSK sa poďakoval za pozvanie a informoval, že dostal ponuku do Správnej rady NsP Ilava, ktorú po dlhšom uvažovaní ponuku prijal. Upozornil, že sa bude snažiť o zachovanie a rozvoj nemocnice a požiadal o odpustenie daní pre NsP zo strany mesta, aby sa mohla čím skôr pozviechať zo zlej situácie do ktorej sa dostala. Veľmi rád sa zúčastní ďalšieho MZ, alebo jednania, kde by sa riešil problém NsP.
Poprial všetkým spokojné Vianoce.

Ďalej dal Ing. Hrubý slovo Ing. Slávikovi, ktorý predniesol ďalšie požiadavky.
- Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1698/2009 zo dňa 01.12.2009
s právnickou osobou Považská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nová 133, 017 01
Považská Bystrica, týkajúcej sa zriadenia vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve
mesta a to pozemku KN - C parc. Č. 679/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 434
m2 z dôvodu zabudovania vodovodného potrubia. Táto zmluva je neoddeliteľnou súčasťou
tohto uznesenia z MZ.
- Žiadosť právnickej osoby Špeciálna základná škola so sídlom Pivovarská 455/62,
019 01 Ilava o asanáciu komínov na budove s.č. 455 vo vlastníctve mesta, ktorej je
nájomcom, z dôvodu ich nepotrebnosti. Žiadosť bude v budúcnosti riešená iba v prípade
finančného krytia asanačných prác v rozpočte mesta.
- List fyzickej osoby p. Hebra Vladimíra bytom Kukučínová 472/25, 019 01 Ilava, ktorým
navrhuje riešiť časť pozemku v jeho vlastníctve zabratého v súvislosti s výstavbou
oporného múru a rozšírením chodníka pri jeho rodinnom dome s. č. 56, zámenou za
pozemok vo vlastníctve mesta susediaci s jeho záhradou. O návrhu bude rozhodnuté až po
jeho prejednaní v stavebnej komisii.
- Upresnenie žiadosti fyzickej osoby p. Emila Šeba a manž. Márie, zobratej na vedomie pod
bodom B/8 uznesenia č. 5/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava
konaného dňa 03.11.2009. Žiadatelia majú záujem na odkúpenom pozemku vybudovať
dvojgaráž. O žiadosti bude rozhodnuté až po jej prejednaní v stavebnej komisii.
Poslanci tieto požiadavky zobrali na vedomie.

Potom Ing. Slávik predniesol na schválenie ďalšie požiadavky.

- Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta a to :
budovy s. č. 818 ( staré šatne MFK ) a prislúchajúceho pozemku KN - C parc. č. 1149/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2 zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, ktorou sa stanovujú podmienky predaja, účasti na obchodnej verejnej súťaži, časový harmonogram a kritéria hodnotenia. Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia z MZ.
Poslanci požiadavku 8 hlasmi schválili, 5 poslancov nebolo prítomných.

- Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava, v súlade s § 9 a odst. 8 písm.e) Zákona
NR SR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemku:
KN - C parc. č. 115/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2
KN - C parc. č. 113 - záhrady o výmere 175 m2
časti pozemku KN - C parc. č. 116/1 - záhrady o výmere 601 m2, výmeru ktorej stanoví geometrický plán, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava fyzickým osobám p. Jozef Šatka a manž. Viere, obaja bytom Košecká 837/42, 019 01 Ilava.
Kúpna cena za pozemok KN - C parc. č. 115/1 sa stanovuje na 5 € / m2 a kúpna cena za pozemok KN - C parc. č. 113 a časti pozemku KN - C parc. č. 116/1 sa stanovuje na 1 € / m2. Kupujúci uhradí náklady na vypracovanie geometrického plánu ako aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.
Poslanci požiadavku 8 hlasmi schválili, 5 poslancov nebolo prítomných.

Ing. Slávik pokračoval informáciou o stave bezpečnostno-technických služieb Mesta Ilava.
Poinformoval o úlohách , ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov.

Ing. Hrubý vyzval predsedníčku finančno-majetkovej komisie pani Matovičovú, aby predniesla návrh odmien voleným zástupcom mesta.
Poslankyňa Matovičová najskôr predniesla návrh odmien voleným predstaviteľom mesta za rok 2009 nasledovne:
- Vyplatenie odmeny primátorovi mesta Ing. Štefanovi Daškovi za rok 2009 v sume 80%, jeho schváleného mesačného platu, za mimoriadny prínos k rozvoju mesta v oblasti grantov a získavania prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, za príkladnú reprezentáciu mesta na národnej i medzinárodnej úrovni ako i za dobrý prístup k riešeniu problémov občanov mesta, ústretovosť pri riešení ich problémov a príkladnú komunikáciu s občanmi.
- Vyplatenie odmeny Hlavnému kontrolórovi Mesta Ilava Ing. Jozefovi Tichému za rok 2009 v sume 80% jeho schváleného mesačného platu, za dôslednú kontrolnú činnosť a ochotu riešiť konfliktné situácie v meste.
- Vyplatenie odmeny jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva Ilava za aktívnu
prácu v MZ počas celého roka 2009 nasledovne:

Ing. Mario Hrubý 100,00 EUR
Viola Bakošová 100,00 EUR
Ján Bezecný 100,00 EUR
Mgr. Karol Dubčák 100,00 EUR
Viera Holbová 100,00 EUR
Kamil Horák 100,00 EUR
Ľudmila Hujová 100,00 EUR
Danka Jurenová 100,00 EUR
Milan Košík 100,00 EUR
Helena Matovičová 100,00 EUR
Milan Pagáč 100,00 EUR
Ivan Slámka 100,00 EUR
Ing. Ján Straňák 100,00 EUR

Mgr. Dubčák mal pripomienku a navrhuje znížiť vyplatenie odmeny primátorovi a HK
na 50% ich schváleného mesačného platu.
Ing. Čiernik mal pripomienku, či sa bude hlasovať primátorovi a HK zvlášť a poslancom
zvlášť.
Ing. Hrubý dal hlasovať, kto je pre hlasovanie zvlášť za vyplatenie odmien poslancom
a zvlášť primátorovi a hlavnému kontrolórovi.
Poslanci 10 hlasmi boli za, 3 poslanci neboli prítomní.

Potom Ing. Hrubý dal hlasovať za prečítaný návrh na vyplatenie odmeny primátorovi
a HK za rok 2009 vo výške 80% ich schváleného mesačného platu.
Poslanci 5 hlasmi boli za, 2 boli proti, zdržali sa 3 a 3 poslanci neboli prítomní.

Ďalej dal Ing. Hrubý hlasovať za vyplatenie odmeny jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva Ilava vo výške 100,00 EUR
Poslanci 6 hlasmi boli za, 2 boli proti, zdržal sa 2 a 3 poslanci neboli prítomní.

Poslankyňa Bakošová Viola sa prihlásila s tým, že ona sa odmeny vzdáva v prospech sociálného fondu.
Na to jej právnička mesta Mgr. Dianová odpovedala, že najskôr si odmenu musí prevziať
a až potom ju môže niekomu odovzdať.

Nakoľko prečítaný návrh na vyplatenie odmeny primátorovi a HK vo výške 80% neprešiel
dal Ing. Hrubý hlasovať za návrh Mgr. Dubčáka na zníženie odmeny primátorovi
a HK na 50% ich schváleného mesačného platu.
Poslanci 8 hlasmi boli za, zdržal sa 2 a 3 poslanci neboli prítomní.

Potom Ing. Podmajerská pokračovala v predkladaní žiadosti, ktoré boli prerokované na
finančnej komisii.
- Žiadosť o odpis pohľadávok na dani z nehnuteľnosti -338,27 € a na komunálnom odpade
-68,48 €.
Poslanci 9 hlasmi žiadosť schválili, 4 poslancov nebolo prítomných.

- Žiadosť o odpis pohľadávky z nájmu pani Krcheňovej -10,61 €.
Poslanci 9 hlasmi žiadosť schválili, 4 poslancov nebolo prítomných.

- Použitie prostriedkov rezervného fondu na splátku istín úverov a lízingu vo výške
73 tis. €.
Poslanci 8 hlasmi schálili, 1 poslanec sa zdržal a 4 poslanci neboli prítomní.

- Použitie prostriedkov rezervného fondu na spoluúčasť mesta na projekte
„Rekonštrukcia ZŠ" vo výške 72 tis. €.
Poslanci 9 hlasmi schválili, 4 poslancov nebolo prítomných.

- Použitie prostriedkov rezervného fondu na financovanie časti nákladov na projekte
"Okružná križovatka" vo výške 34644,48 €.
Poslanci 9 hlasmi schválili, 4 poslancov nebolo prítomných.

- Použitie prostriedkov z rezervného fondu na financovanie projektu „Cez Karpaty na
vohľady" vo výške 22 tis. €.
Poslanci 9 hlasmi schválili, 4 poslancov nebolo prítomných.

- Použitie prostriedkov Fondu údržby majetku mesta na výmenu okien v MŠ Ilava
vo výške 2400 €.
Poslanci 9 hlasmi schválili, 4 poslancov nebolo prítomných.

- Zamietnutie žiadosti Slovenského pozemkového fondu na zníženie alebo oslobodenie daní
z nehnuteľnosti.
Poslanci boli 9 hlasmi za, 4 poslancov nebolo prítomných.

Potom Ing. Podmajerská ešte predniesla informáciu o výnose daní z príjmov FO v roku 2010.

11. Prejednanie rozpočtu na rok 2010 a výhľadov na roky 2011 a 2012.

Ing. Hrubý pokračoval ďalším bodom programu a vyzval Ing. Podmajerskú, aby predniesla
rozpočet mesta a programový rozpočet mesta a rozpočet TSM na rok 2010.
Po prednesení Ing. Podmajerskou k tomuto bodu mal pripomienku Ing. Čiernik, ktorý sa vyjadril k vysokému úverovému zaťaženiu mesta v rozpočte na rok 2010.
Pridal sa aj Mgr. Dubčák s tým, že je proti úveru, ale nebude zasahovať do vyrovnaného rozpočtu, aj keď v ňom nie sú zohľadnené požiadavky z mestských časti.
Prednosta upozornil, že do rozpočtu sa snažili zakomponovať veci, ktoré prinesú aj návratnosť.
Ing. Hrubý sa pripojil s tým, že treba vidieť nie len výdaje, ale aj prínos do mesta.
Potom sa zapojil aj poslanec Horák a pripomenul, že kríza sa ešte len v budúcom roku.
prehĺbi a treba z tým počítať.
Ing. Hrubý dal hlasovať za schválenie rozpočtu mesta a rozpočet TSM na rok 2010.
Poslanci 10 hlasmi rozpočet odsúhlasili, 3 poslanci neboli prítomní.

Ing. Podmajerská ešte predniesla návrh na zmeny rozpočtov škôl ZUŠ, CVČ, ŠKD a ŠJ ZŠ.
ZUŠ - rozpočet sa zníži z 288787 € na 257021 €, rozpočet CVČ z čiastky 112859 € na 100445 €, ŠKD zo 44148 € na 39292 €, rozpočet ŠJ ZŠ z 58753 € na 52291 €.
Poslanci 10 hlasmi rozpočet odsúhlasili, 3 poslanci neboli prítomní.

12. Problematika predajne potravín v DK Iliavka.

Ing. Hrubý vyzval Ing. Slavíka, aby predniesol žiadosť týkajúcej sa problematiky
predajne potravín v DK Iliavka. Ing. Slávik predniesol žiadosť podnikajúcej fyzickej osoby
p. Tibora Hrnčiara, so sídlom Košecké podhradie č. 567, 018 31 o odpustenie alebo zníženie nedoplatku za nájom a služby súvisiace s jeho prevádzkou v DK Iliavka.
Financná komisia nedoporučuje túto žiadosť schváliť a zamieta ju.
Ing. Hrubý dal hlasovať za zamietnutie žiadosti.
Poslanci žiadosť 8 hlasmi zamietli, 5 poslancov nebolo prítomných.

13. Zmeny v oblasti organizačnej štruktúry mesta- predbežná informácia.

Prednosta informoval o pripravovanej zmene v organizačnej štruktúre mesta.
Navrhuje, aby informatik mesta, ktorý teraz patrí pod vedúcu MO, aby prešiel
Priamo pod prednostu ako právnička. Tento návrh bude zakomponovaný do programu
v nasledujúcom MZ. Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.

14. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkách a podmienkach škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ilava.

Mgr. Dianová predniesla správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ilava, ktoré školy odovzdali.
Tieto správy boli predložené aj na porade poslancov a nik nemal k nim pripomienky.
Doporučuje ich schváliť MZ.
Poslanci správy 8 hlasmi schválili, 5 poslancov nebolo prítomných.

15. VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

Mgr. Dianová predniesla návrh VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava. Tento materiál predložila aj
na porade poslancom. Upozornila, že predtým rokovali zo všetkými riaditeľkami a hľadali
východiská. Obšírne objasnila ako dospeli k záverom a ako to všetko vypočítali.
Ing. Hrubý vyzval k pripomienovanu.
Přihlásila sa riaditeľka ZUŠ, predniesla argumenty pre ktoré žida zvýšenie finančných
Prostriedkov .
Potom za rodičov žiakov ZUŠky vystúpila aj pani Dana Kobelová, ktorá sa obáva, že pre
zlú finančnú situáciu ZUŠky sa budú prepúšťať 6 učiteľov a tým sa zníži možnosť
navštevovať školu o 60 detí menej.
Odpovedala jej Mgr. Dianová v tom zmysle, že nie je důvod na prepúšťanie učiteľov,
nakoľko rozpočet je nastavený reálne a nie sme na tom až tak zlé jako iné mesta.
Potom ešte vystúpila poslankyňa Bakošová, Ing. Podmajerská, Mgr. Hromádková
a nakoniec Ing. Hrubý zkonštatoval, že výška dotácii z nášho mesta v porovnaní s inými
mestami je aj tak vyššia a dal hlasovať za prednesený návrh .
Poslanci správy 8 hlasmi schválili, 1 poslanec sa zdržal a 4 poslanci neboli prítomní.

16. VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

Mgr. Dianová predniesla návrh VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Ilava.
Poslanci návrh 9 hlasmi schválili, 4 poslanci neboli prítomní.

17. Organizačná smernica č. 3/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta Ilava.

Právnička mesta Mgr. Dianová predniesla návrh Organizačnej smernice č. 3/2009 pre
vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta.
Poslanci návrh 9 hlasmi schválili, 4 poslanci neboli prítomní.

18. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Ilava.

Mgr. Dianová predložila návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Ilava.
Poslanci návrh 8 hlasmi schválili, 5 poslancov nebolo prítomných.

19. Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

Mgr. Dianová pokračovala v predložení ďalšieho návrhu Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2005
o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poslanci návrh 8 hlasmi schválili, 1 poslanec sa zdržal a 4 poslanci neboli prítomní.

20. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2008 o miestnych daniach.

Mgr. Dianová potom predniesla posledný návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2008 o miestnych
daniach.
Poslanci návrh 9 hlasmi schválili, 4 poslanci neboli prítomní.

21. Schválenie prísediacich Okresného súdu Trenčín.

Prednosta predniesol návrh na schválenie prísediacich Okresného súdu Trenčín na volebné obdobie rokov 2010-2014.
Prísediaci Okresného súdu Trenčín na volebné obdobie rokov 2010-2014 sú v zložení:
 Emília Staňová, trvale bytom SNP 511/5, 019 01 Ilava.
 Mgr. Karol Dubčák, trvale bytom Sládkovičova 307/2, 019 01 Ilava.
 Karol Fischer, trvale bytom Rázusova 87/12, 019 01 Ilava - Klobušice.
 Ján Kotúč, trvale bytom Skala 655, 019 01 Ilava.
 Ján Kminiak, trvale bytom Wolkerova 204, 019 01 Ilava-Klobušice.
 Viola Bakošová, trvale bytom Štúrova 372/4, 019 01 Ilava.
 Viera Holbová, trvale bytom Iliavka č. 4, 019 01 Ilava-Iliavka.
Poslanci návrh 9 hlasmi schválili, 4 poslanci neboli prítomní.

22. Žiadosti ostatných komisií pri MZ v Ilave.

Ing. Hrubý vyzval na prednesenie žiadostí ostatných komisii pri MZ v Ilave. Nakoľko neboli
podané žiadne pokračovalo sa v ďalšom bode programu.

23. Žiadosti mestských výborov.

Ing. Hrubý vyzval predsedov MV na prednesenie žiadosti z jednotlivých MV, okrem tých, čo
majú v zápisoch z jednotlivých MV mestských časti mesta Ilava..
Za MV Stred žiadal pán poslanec Kamil Horák osvetlenie a umiestnenie retardérov na
cesty.
Ing. Hrubý za MV mestskej časti Klobušice poinformoval o spoločnosti Kaufland, ktorá
vstupuje do ďalšej prístavby svojich objektov a tiež zreguluje Čaradovský potok, ktorý
preteká cez mestkú časť Klobušice. Keď sa táto prístavba zrealizuje, prinesie to prínos
mestu aj v podobe daní /predpokladá sa prínos asi 3 mil. Sk za rok/.

24. Rôzne.

Prednosta predložil Plán porád poslancov a mestských zastupiteľstiev na rok 2010,
ktorý je prílohou zápisnice.
Poslanci ho 9 hlasmi schválili, 4 poslanci neboli prítomní.

Ing. Hrubý sa vyjadril k zavedeniu registrácie v diskusii na internetových stránkach mesta
v tom zmysle, že súhlasí, ale najskôr sa dohodne spôsob registrácie na porade a potom
sa predloží do MZ.

Mgr. Dianová predniesla návrh na zrušenie smernicu primátora Mesta Ilava o verejnom obstarávaní účinnú dňom 12.07.2004.
Poslanci smernicu 9 hlasmi zrušili, 4 poslanci neboli prítomní.

Ing. Hrubý predniesol návrh na zrušenie úlohy „Vypracovanie štúdie rozšírenia mestského cintorína" v bode G) UKLADÁ Uznesenia č.2 /2009 z 5.5.2009
Poslanci 9 hlasmi boli za zrušenie úlohy, 4 poslanci neboli prítomní.

Ing. Hrubý predniesol žiadosť fotoklubu Považie a žiadosť Jednoty dôchodcov.
Tieto žiadosti sa zaradia na vybavenie do nasledujúceho roka.

Ing. Turcer podal informáciu o podaní trestného oznámenia na neznámeho páchateľa za falšovanie a pozmeňovanie úradnej listiny. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.

Ing. Tichý navrhol zmenu termín splnenia Uznesenia č. 5/2009 zo dňa 3.11.2009 v bode G1/2009, ktorým bol primátor mesta Ing. Štefan Daško poverený uzatvoriť úverovú zmluvu s bankou VUB a.s. za účelom financovania investičných akcií schválených v bode C/12 tohto uznesenia z 30.11.2009 na deň 31.1.2010.
Poslanci 9 hlasmi boli za zmenu, 4 poslanci neboli prítomní.

25. Diskusia.

Zástupca primátora Ing. Hrubý vyzval poslancov do diskusie.
Nakoľko už nikto nemal pripomienky, Ing. Hrubý ukončil diskusiu.

26. Uznesenie.

Návrh na uznesenie prečítala pani Matovičová poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie.
Poslanci uznesenie 9 hlasmi schválili, 4 poslanec nebol prítomný.


27. Záver.

Zástupca primátora mesta Ing. Hrubý Mário poďakoval poslancom a všetkým prítomným za dobrú spoluprácu a za hladký priebeh MZ.

 

V Ilave, dňa 18.12.2009

 

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Bakošová Viola
Ing. Straňák Ján