Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica z mimoriadneho MZ zo dňa 25.01.2010

Dátum: 27.01.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_250110.pdf (0,04 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho MZ Mesta  Ilava,
 konaného dňa 25.01.2009 o 15:30 hod. v  DK  ILAVA.

 

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava, ktorý privítal pozvaných hostí, starostku obce Tuchyňa pani Evu Hejdukovú, starostu obce Horná Súča pána Ing. Juraja Ondračku, starostu obce Pruské pána MUDr. Viliama Cíbika, PhD., redaktora z týždenníka MY pána Kováčika, poslancov a všetkých prítomných občanov.

Prečítal program mimoriadneho MZ:

1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.
4. Oboznámenie poslancov MZ s Integrovanou stratégiou rozvoja územia v pôsobnostiMiestnejakčnej skupiny (MAS)  Vršatec  a preschválenie uznesenia o vstupe Mesta Ilava do MAS Vršatec podľa požiadaviek grantovej schémy.
5. Rôzne.
- Vyhodnotenie hospodárenia  Mesta Ilava za rok 2009 (predbežné pred auditom).
6. Diskusia.
7. Uznesenie.
8. Záver.   

 

Primátor vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky, alebo doplnok k programu. Nakoľko sa nik neprihlásil  dal hlasovať za prednesený program mimoriadneho MZ.

Poslanci 11 hlasmi program odsúhlasili, 2 poslanci neboli prítomní.
/Ing. Hrubý  Mario – ospravedlnený a Horák Kamil – ospravedlnený/.

 2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pani Viola Bakošová, pani Daniela Jurenová a pán  Ing. Ján Straňák.

Poslanci  8 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania a  2 poslanci neboli prítomní.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: pani  Ľudmila Hujová a p. Milan   Košík. Poslanci návrh 9 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania a 2 poslanci neboli prítomní.

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná.

Poslanci 11 hlasmi návrh schválili, 2 poslanci neboli prítomní.

4.  Oboznámenie poslancov MZ s Integrovanou stratégiou rozvoja územia v pôsobnosti
Miestnej akčnej skupiny (MAS)  Vršatec  a preschválenie uznesenia o vstupe Mesta
Ilava do MAS  Vršatec podľa požiadaviek grantovej schémy.

 Primátor dal slovo Ing. Ondračkovi, ktorý je starostom obce Horná Súča a je predsedom Miestnej akčnej skupiny /MAS/ Vršatec, aby oboznámil poslancov aj ostatných prítomných o Miestnej akčnej skupine /MAS /Vršatec. 

Ing. Ondračka informoval  o samostatnom združení Miestnej akčnej skupiny Vlára – Váh so  sídlom v Hornej Súči,ktoré sa  v auguste roku 2008 transformovalo na Občianske združenie MAS Vršatec so sídlom v Nemšovej. Vzniklo s cieľom uchádzať sa o čerpanie nenávratných finančných  prostriedkov  z  fondov  Európskej  únie  v  programe LEADER.  Tento program podporuje integrovaný rozvoj vidieka.

V roku  2009  sa  OZ MAS  Vršatec  pripravovalo na predkladanie žiadosti - finálna verzia - podávanie  na   ministerstvo  odkiaľ  sa   môže  získať  65 miliónov  Sk   / 2 157 605 €/  na fungovanie MAS. Občania nášho regiónu sami definovali priority v dotazníkoch, ktoré slúžia k vypracovaniu stratégie  nášho regiónu.  Od roku 2010 – 2013 sa budú  vyberať projekty z celého okolia a následne budú prideľované peniaze na financovanie týchto projektov.

Mesto Ilava je posledné, ktoré sa formálne nezačlenilo do uvedeného Občianskeho združenia.

Bola  by škoda nevyužiť  takúto šancu.  Je to vecou poslancov MZ, či vstup  Mesta  Ilavy do Občianskeho združenia MAS Vršatec schvália.

Prednosta MsÚ počas informovania premietal  digitálnym projektorom stratégiu rozvoja územia v pôsobnosti MAS Vršatec.

Primátor poďakoval Ing. Ondračkovi za prednesené informácie a  dal slovo starostke obce Tuchyňa pani Hejdukovej, ktorá sa tiež vyjadrila pozitívne k MAS Vršatec. Je veľmi rada, že sa ako obec začlenili do tohto združenia spolu aj so ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Tuchyni. Bude to výhodné pre všetkých  združených v MAS, lebo majú spolu väčšiu šancu uspieť pri rozvoji svojho regiónu.

Potom sa pripojil aj starosta Pruského MUDr. Cíbik, PhD. ktorý okrem iného vyzdvihol výhody o rozhodovaní nie na VÚC, ale výberovou komisiou z MAS. Tiež spomenul, že v ČR   fungujú podobné združenia už dlhší čas. Aj  my sa musíme naučiť myslieť regionálne a určiť  si priority.

Poslanec Mgr. Dubčák mal  viacero pripomienok. Chcel vysvetliť preschválenie uznesenia o vstupe MAS Vršatec, zaujímalo ho zastúpenie Mesta Ilavy  v tomto združení, informoval sa kto je to pani Tvrdoňová, ktorá figuruje asi v 20-tých občianskych  skupinách po Slovensku.

Ing. Ondračka spolu s MUDr.Cíbikom,PhD. mu ochotne zodpovedali na jeho otázky.

Poslanec  Ivan Slámka vyjadril podporu Občianskému združeniu MAS Vršatec.

 

Poslankyňa Viola Bakošová mala otázku z čoho sa budú vyplácať pracovníci MAS a prečo

sa nepredložili  skôr materiály na preštudovanie.

Ing. Ondračka  odpovedal, že pracovníci budú mať na platy 20% zo schválených 65 mil.Sk. Tiež jej vysvetlil, že veľa veci sa musí riešiť a robiť za pochodu, musíme byť flexibilní, aby sme dosiahli určené ciele.

Poslanec Pagáč Milan sa spýtal či by do Občianskeho združenia MAS Vršatec mohla byť zaradená  aj NsP Ilava ako jeden s členov MAS.

MUDr.Cíbik,PhD. mu odpovedal, že sa hneď k tomuto nemôže vyjadriť, musel by to zistiť .

Poslankyňa Hujová sa ešte spýtala či je možnosť neskôr z MAS Vršatec  vystúpiť.

Ing. Ondračka odpovedal, že je to občianske združenie, z  ktorého sa môže na žiadosť  kedykoľvek vystúpiť.  

Do diskusie sa zapojil ešte Ing. Stanislav Janušek, ktorého zaujímalo rozdelenie peňazí pri schválení projektu  a  Ing. Jozef Tichý chcel vedieť, či s veľkosťou MAS sa mení aj poskytovaný finančný príspevok. Aj na tieto otázky im bolo odpovedané.

Primátor  potom pripomenul, že preto sa aj dnešné mimoriadne MZ zvolávalo a prerokováva  sa  vstup Mesta Ilava do Občianskeho združenia MAS Vršatec   a  integrovaná stratégiu rozvoja  územia, lebo sa od nás požaduje do zajtra odovzdať v Nemšovej pani Tvrdoňovej výpis z uznesenia, kde bude schválenie Mesta Ilava do občianskeho združenia Miestnej akčnej skupiny /MAS/ Vršatec. Musíme sa rozhodnúť, je to na poslancoch či vstup schvália.

Po tejto dlhšej diskusií sa pristúpilo k hlasovaniu.

Poslanci  10 hlasmi zobrali na vedomie integrovanú stratégiu rozvoja územia v pôsobnosti MAS Vršatec, 1 poslanec sa zdržal hlasovania, 2 poslanci neboli prítomní.

Potom dal hlasovať za schválenie vstupu Mesta Ilava do Občianskeho združenia Miestnej akčnej skupiny /MAS/ Vršatec.

Poslanci  vstup  8 hlasmi schválili, 3 poslanci sa zdržali hlasovania, 2 poslanci neboli prítomní.

Primátor sa poďakoval pozvaným hosťom za ich príspevky prednesené o Občianskom združení MAS Vršatec a o potrebe spracovania integrovanej stratégie rozvoja územia v pôsobnosti MAS Vršatec, ktorá  sa spracováva za celý mikroregión.

5.  Rôzne.

- Vyhodnotenie hospodárenia  Mesta Ilava za rok 2009 /predbežné pred auditom/.

Primátor požiadal Ing. Podmajerskú, aby predniesla predbežné výsledky hospodárenia mesta Ilava za rok 2009.  

Ing. Podmajerská  predniesla  medziročné porovnanie finančných zostatkov na disponibilných účtoch mesta bez školstva a ŠFRB k 31.12.2008 a  k 31.12.2009. Potom  predniesla prehľad vybraných daní z príjmov fyzických osôb a daní z nehnuteľnosti za roky 2006, 2007, 2008 a 2009. Tiež predložila porovnanie výnosu dane za roky 2006 až 2009 v  Sk a v  €  spracované  v  tabuľke  a ešte  predložila  na porovnanie stavy účtov  k  31.12.2009  a k  22.1.2010.

Nakoniec oznámila, že spracované finančné výkazy  za rok 2009 sa odovzdávajú  zajtra na  Daňový úrad do Považskej Bystrice a  audit bude v apríli 2010.

Primátor upozornil, že všetky tieto materiály sú spracované v tabuľkách a boli predložené poslancom, aby boli informovaní. 

Tiež podal informáciu o ukončenom  zmluvnom vzťahu zo Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou ku dňu 11.1.2010, kedy bol splatený úver aj s príslušenstvom. 

Oznámil, že Mesto Ilava podalo žiadosť na Ministerstvo  výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov  pre ZŠ Medňanska Ilava na zrekonštruovanie podláh v triedach, ktoré sú v havarijnom stave.

 Nakoniec podal informáciu o novej výzve  na projekt Zberný dvor,  ktorá by mala byť v marci vypísaná. Vedenie Mesta Ilava je pripravené ísť do tohto projektu, ktorý je na MsÚ k dispozícií  k preštudovaniu pre poslancov MZ a je len na nich či schvália  podanie tohto projektu.

 6. Diskusia.

Primátor vyzval prítomných do diskusie.

Poslanec  MZ  Mgr. Dubčák sa spýtal na finančné prostriedky na účte MŠ pre ŠJ.

Ing. Podmajerská mu vysvetlila, že to boli finančné prostriedky, ktoré rodičia zaplatili v decembri za stravu a tieto peniaze prešli  do nového roku. 
Nakoľko už nik nemal ďalšiu pripomienku do diskusie, primátor dal hlasovať za jej ukončenie.

Poslanci 11 hlasmi boli za, 2 poslanci neboli prítomní.

7. Uznesenie.

Návrh na uznesenie č.1/2010 prečítala  pani poslankyňa  MZ -  pani Viola Bakošová.

Poslanci Uznesenie č. 1/2010 z mimoriadneho MZ, konaného dňa 25.01.2010 schválili

10 hlasmi, 1 poslankyňa sa zdržala, 2 poslanci neboli prítomní.

8. Záver

Posledným bodom bol program mimoriadneho MZ vyčerpaný, primátor mesta Ing. Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným  za účasť a spoluprácu a mimoriadne zasadnutie MZ ukončil. 

 

V Ilave, dňa 26.01.2010

 

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Ľudmila Hujová
p. Milan Košík