Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 23.02.2010

Dátum: 26.02.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_230210.pdf (0,09 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 23.02.2010 o 15:30 hod. v DK ILAVA

 

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril  Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava, ktorý privítal   kameramana z TV Považia, p. Kováčika z týždenníka MY, poslancov a všetkých prítomných občanov.

Prečítal program riadneho verejného MZ. 

 
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.
4. Správa z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č. 6/2009 zo dňa 15.12.2009 a mimoriadnehozasadnutia MZ č. 1/2010 z 25.1.2010.
5. Správa hlavného kontrolóra o činnosti a uplatnení kontrolných mechanizmov v roku 2009.
6. Žiadosti finančno-majetkovej komisie.
- Zberný dvor Ilava oživenie grantového projektu.
- Verejné osvetlenie podanie grantového projektu.
- Grant cezhraničnej spolupráce – Dni slovensko-českej kultúry v Ilave.
7. Žiadosti komisií pri MZ v Ilave.
8. Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 1/2007 organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu Ilava.
9. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.
10. Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
11. Žiadosti mestských výborov.
12. Rôzne.
13. Diskusia.
14. Návrh na uznesenie.
15. Záver.  

Vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky, alebo doplnok k programu. Nakoľko sa nik neprihlásil  dal hlasovať za prednesený program riadneho verejného MZ.

Poslanci 11 hlasmi program odsúhlasili, 2 poslanci neboli prítomní.

/Poslanec Ing.  Ján  Straňák  a poslanec Kamil Horák sa vopred  ospravedlnili/.

2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pani Bakošová Viola, pani Hujová Ľudmila pán Pagáč Milan.

Poslanci  8 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania a  2 poslanci neboli prítomní.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci:  pán Mgr. Karol Dubčák a pán Ivan Slámka.

Poslanci návrh 9 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania a  2 poslanci neboli prítomní.

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná pracovníčka MsÚ Ilava.

Poslanci návrh 11 hlasmi schválili,  2 poslanci neboli prítomní.

4.  Správa z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č. 6/2009 zo dňa 15.12.2009

     a mimoriadneho zasadnutia MZ č. 1/2010 z 25.1.2010.

Primátor dal slovo HK Ing. Tichému, ktorý predniesol  Správu z kontroly plnenia uznesení

Z MZ  č .6/2009  konaného v DK Ilava dňa 15.12.2009 a z  mimoriadneho zasadnutia  MZ

č. 1/2010 z 25.1.2010. Tieto správy sú priložené pri zápisnici.

K správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.

Poslanci správy o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho MZ zobrali 11 hlasmi na vedomie, 2 poslanci neboli prítomní.

 

 

5.  Správa hlavného kontrolóra o činnosti a  uplatnení kontrolných mechanizmov

     v roku 2009.

 

Ing. Tichý predniesol Správu hlavného kontrolóra o činnosti a analýze stavu vybavovania sťažností v roku 2009. Táto správa je tiež priložená pri tejto zápisnici.

Poslanci správu 11 hlasmi zobrali na vedomie, 2 poslanci neboli prítomní.

Potom primátor Ing. Šefan Daško predniesol informáciu o poskytnutí účelovo určených finančných prostriedkoch na rekonštrukciu podláh  v  ZŠ Medňanská od MVRR SR v sume 15 000 Euro. Tieto peniaze 9.2.2010 už prišli aj na účet mesta. O získanie týchto finančných prostriedkov sa zaslúžilo vedenie ZŠ: riaditeľka Mgr. Oľga Ďurechová, zástupkyňa Mgr. Helena Machová a zástupkyňa Mgr. Marcela Cillerová. Primátor im verejne poďakoval za ich snahu a spoluprácu a odovzdal im kvety.

Riaditeľka ZŠ Medňanská Ilava, Mgr. Oľga Ďurechová sa poďakovala primátorovi aj zástupkyni Mgr. Marcele Cillerovej, ktorá celu vec iniciovala. Informovala, že rekonštrukcia už začne a  mala by byť ukončená v máji. Poznamenala, že od nástupu do funkcie riaditeľky ZŠ, keď prišla a niečo potrebovala vždy sa stretla s veľkou ochotou a dobrou spoluprácou pána primátora, prednostu MsÚ,  poslancov  MZ, pracovníkov DK i pracovníkov MsÚ Ilava, za čo im veľmi ďakuje.

Poslanci správu  zobrali 11 hlasmi na vedomie, 2 poslanci neboli prítomní.

 

6. Žiadosti finančno-majetkovej komisie.

 

Primátor  pokračoval ďalším bodom programu  a  informoval o  možnosti mesta uchádzať sa o ďalšie získanie finančných prostriedov formou projektov. Tieto materiály boli  predložené finančnej komisii a prejednávali sa aj na porade poslancov.

Zberný dvor Ilava oživenie grantového projektu.

 

Primátor oznámil, že Ing. Kočkár riaditeľ TSM Ilava je momentálne chorý a nemohol sa zúčastniť MZ. Bude ho zastupovať pán  Košík Milan pracovník TSM Ilava.

Primátor informoval, že projekt bol pripravený už v minulom roku, ale sa nestihol podať.

Túto šancu máme znova, lebo Ministerstvom životného hospodárstva SR bola vyhlásená od 1.2.2010 výzva na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov európskej únie na projekty zlepšujúce hospodárenie s odpadom. Žiadosť s príslušnými prílohami a náležitosťami je potrebné nanovo vypracovať  a predložiť  do  90  dní  od zverejnenia  výzvy.

Je na poslancoch či schvália podanie žiadosti na tento projekt.

Nakoľko nik nemal pripomienky, primátor pristúpil k hlasovaniu za predloženie žiadosti Mesta Ilava o NFP v rámci opatrenia 4.1 ROP na realizáciu projektu „Zberný dvor Ilava“, ktorý je realizovaný v pôsobnosti Mesta Ilava a je v súlade s  Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava. Za zabezpečenie realizácie projektu„Zberný dvor Ilava“,  po schválení žiadosti  o  NFP. Za financovanie projektu „Zberný dvor Ilava“, ktorého celková maximálna výška  výdavkov vrátane DPH je  360 000,- €, z toho max. výška oprávnených výdavkov na  projekt je 360 000,- €, nasledovne : spoluúčasť  vo výške 5 %  z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške do 18 000,- €, náklady na spracovanie žiadosti v sume 500,- € vrátane DPH, náklady na úpravu projektu v sume 1000.- € vrátane  DPH, financované z vlastných zdrojov.

Poslanci  11 hlasmi boli za schválenie,  2 poslanci neboli prítomní.

 

- Verejné osvetlenie podanie grantového projektu.

Primátor požiadal Ing. Januška vedúceho OV a ŽP, aby poinformoval o tomto projekte.

Ing. Janušek  oznámil, že  je vypracovaná celá  dokumentácia  k  projektu, čo sa týka

osvetlenia hlavných ciest vo všetkých mestských častiach Ilavy.  Projekt  je  potrebné

upraviť podľa konkrétnych podmienok výzvy.

Mesto Ilava by podalo žiadosti o NFP v rámci Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia, Prioritná os 2. - Energetika,   na realizáciu projektu „Verejné osvetlenie“, ktorý by bol realizovaný v pôsobnosti Mesta Ilava a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava.

Po schválení žiadosti o NFP zabezpečí realizáciu a financovanie projektu „Verejné osvetlenie“,  ktorého celková výška výdavkov vátane DPH  je 262 500,- €, z  toho výška oprávnených výdavkov  na projekt  je 262 500,- €,   nasledovne: spoluúčasť  vo  výške 5 %  z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške 13125,- €, náklady na spracovanie žiadosti v sume 3 781,50,- €  vrátane DPH, náklady na úpravu projektu v sume 1383.- € vr. DPH a  externý   manažment  v  sume  4 987,50- €  vr. DPH,    financované z vlastných zdrojov žiadateľa.

K tomuto projektu sa ešte vyjadril poslanec Pagáč, vedúca EO Ing. Podmajerská ohľadom financií, primátor, ktorý upozornil, že v prípade schválenia spoluúčasti  vo  výške 5 %  z celkových oprávnených výdavkov budú peniaze realizované až v roku 2011. Pripomenul, že aj v okolitých obciach ako je Pruské a Košeca  idú podávať podobné projekty, ale vo väčšom rozsahu. Nakoniec poslanec Slámka navrhol schváliť podanie tohto projektu, ale s doplnením do uznesenia v poslednej vete po akceptácii projektu.

Po tomto  doplnení   poslanci  11  hlasmi  boli  za  schválenie  podania  projektu, 

2 poslanci neboli prítomní.

 

- Grant cezhraničnej spolupráce – Dni slovensko-českej kultúry v Ilave.

 

Primátor v krátkosti oboznámil prítomných o účele  podania grantu a dal slovo Mgr. Anne Bakošovej, ktorá za Mesto Ilava tento grant pripravuje.

Mgr. Bakošová informovala na čo sa použijú finančné prostriedky z grantu a o úspore asi 300 Eur v prospech mesta. Po schválení  podania tohto grantu poslancami by Mesto Ilava požiadalo o NFP v rámci opatrenia 1.6 Fond mikroprojektov na realizáciu projektu „Dni slovensko-českej kultúry v Ilave“, ktorý bude realizovaný  v pôsobnosti Mesta Ilava a  po schválení žiadosti o NFP zabezpečí realizáciu projektu.  Celková  výška výdavkov financovania projektu  vr. DPH je 23 529,41.- €, z toho výška oprávnených výdavkov na  projekt je  23 529,41.- €. Financovanie mestom by bolo nasledovné :

spoluúčasť  vo  výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške 1 176,47.- €,  náklady na spracovanie žiadosti v sume 699,- € vr. DPH  a externý manažment v sume 1 176,47.- € vr. DPH,  financované z vlastných zdrojov žiadateľa po akceptácii projektu.

Primátor dal hlasovať za schválenie a podanie tohto projektu.

Poslanci  11 hlasmi boli za schválenie podania projektu,  2 poslanci neboli prítomní.

Primátor vyzval Ing. Podmajerskú aby sa vyjadrila k rozpočtovým zmenám v súvislosti s financovaním grantov. Ing. Podmajerská vysvetlila dôvod zmeny  rozpočte a informovala o zmene v rozpočte zapojením dotácie MF SR z roku 2009 vo výške  119 412 € do rozpočtu mesta cez finančné operácie s kódom zdroja 1319.  

Poslanci  11 hlasmi zobrali zmenu na vedomie,  2 poslanci neboli prítomní.

Ing. Podmajerská pokračovala prednesením nasledovných žiadosti, ktoré sa už riešili na finančno-majetkovej komisii:

-   Žiadosť riaditeľa TSM Ing. Kočkára o ponechanie preplatku za el. energiu na Verejné

    osvetlenie za rok 2009 vo výške 5759,67 €. TSM. Z týchto finančných prostriedkov budú

    nakupovať materiál na opravu a údržbu  verejného osvetlenia v Meste Ilava. Tieto finančné 

    prostriedky budú vyúčtované mestu  spolu s poskytnutým príspevkom TSM na rok 2010.

Poslanci  11 hlasmi boli za schválenie žiadosti,  2 poslanci neboli prítomní.

 

Žiadosť p. Gabaša  Stanislava o poskytnutie finančnej odmeny za darcovstvo krvi. 

   Finančno-majetková komisia neodporučila schváliť túto žiadosť.

   Primátor vyzdvihol dlhoročné darcovstvo pána Gabaša a prisľúbil, že  v rámci svojich

   možnosti ho on ocení. Potom dal hlasovať za odporúčaný návrh  Finančno-majetkovej

   komisie neschváliť žiadosť pána Gabaša.

Poslanci  10 hlasmi boli za neschválenie žiadosti, 1 poslanec sa zdržal a  2 poslanci neboli prítomní.

 

-  Zmenu rozpočtu v súvislosti s 15. ročníkom Ilavskej hudobnej jari  - navýšenie položky

   kultúrne podujatia 637002 na stredisku kultúry 08209 o 300 € presunom z poštových 

   poplatkov  a všeobecného materiálu  na stredisku kultúry .

Poslanci  11 hlasmi zmenu rozpočtu schválili,  2 poslanci neboli prítomní.

-  Zmenu rozpočtu v súvislosti so základným školením hasičov - navýšenie položky 633016

   na stredisku 0320 hasiči  o 1000 € presunom z položky 633006 všeobecný materiál.

Poslanci  11 hlasmi zmenu rozpočtu schválili,  2 poslanci neboli prítomní.

-  Zmenu rozpočtu - zvýšenie čiastky na projektovú dokumentáciu v súvislosti s žiadosťami

   o nenávratný finančný príspevok o 3400 €.

Poslanci  11 hlasmi zmenu rozpočtu schválili,  2 poslanci neboli prítomní.

-  Zmenu rozpočtu v súvislosti so zvýšením poplatku za servisnú zmluvu so spol. Corageo –

    presun 1010 € z položky školenia 637001 stredisko 01116 na položku služieb 637005.

Poslanci  11 hlasmi zmenu rozpočtu schválili,  2 poslanci neboli prítomní.

-  Transfery z rozpočtu mesta občianskym združeniam a neziskovým organizáciám podľa

    priloženého návrhu.

Poslanci  11 hlasmi transfery schválili,  2 poslanci neboli prítomní.

 

Ekonomickému oddeleniu bolo uložené  zapracovať schválené rozpočtové zmeny do rozpočtu mesta do  23. 03. 2010.

-   Žiadosť o odpustenie poplatku za prenájom priestorov, techniky, kuchynky, skladu a 

 použitého riadu v rámci konania II. HUGOVSKÉHO plesu. ( Zľava  bola poskytnutá     

 primátorom vo výške  40%  len z nájomného za sálu). 

 Primátor sa vyjadril k nedorozumeniu ku ktorému prišlo, nakoľko DS Hugo zaplatil

 prenájom sály v plnej výške, lebo žiadosť o zľavu z prenájmu sály si podal až po skončení

 plesu. Ale primátor to akceptoval a podpísal im 40% zľavu ako aj iným organizáciám,

 nakoľko je to v jeho kompetencii a garantoval im vrátenie 40% zľavy z už zaplatenej plnej

 výšky .

    K tejto žiadosti sa vyjadrila právnička mesta, ktorá upozornila, že DS Hugo nešlo  tak       

   o prenájom sály, ale o odpustenie poplatkov za prenájom priestorov, techniky, kuchynky,   

    skladu a použitého riadu   v rámci konania II. HUGOVSKÉHO plesu a tým by išli nad

    rámec platného VZN  o prenájmoch a podľa neho sa zľavy  v takomto rozsahu neposkytujú

    nikomu.

    Ešte sa do diskusie so snahou argumentovať vo svoj prospech zapojili Bc. Peter Pecuš

    a Ing. Ľubomír Stareček z DS Hugo.

 Nakoniec dal primátor hlasovať za neschválenie žiadosti o odpustenie poplatku  za    

 prenájom techniky, kuchynky, skladu a použitého riadu v rámci konania  II.  

 HUGOVSKÉHO plesu.

 Poslanci  11 hlasmi boli za neschválenie žiadosti,  2 poslanci neboli prítomní.

  - Ďalej primátor doporučil dať do časti berie na vedomie vrátenie 40% sumy z účtu mesta na

    účet  OZ HUGO, ako zľavy v rámci kompetencie primátora mesta z uhradeného100 % -

    neho   poplatku za prenájom sály na plese HUGO.

Poslanci  11 hlasmi odporučenie zobrali  na vedomie,  2 poslanci neboli prítomní.

-     Žiadosť OZ HUGO a niektorých ďalších súborov pôsobiacich pod Mestom Ilava a oslobodenie od platieb za nájom priestorov a techniky pri akciách nad rámec potrieb a záujmov mesta.

Poslanci žiadosť 11 hlasmi zobrali na vedomie, 2 poslanci neboli prítomní.

 

Potom dal primátor slovo Ing. Tichému HK mesta, aby prečítal žiadosť DS Hugo, ktorá bola

na MsÚ doručená  a v ktorej žiadajú úpravu platného VZN mesta Ilava a schválenie doplnku

VZN.  Žiadosť bude  priložená ako materiál k zápisnici.

Primátor informoval, že žiadosť bola riešená prizvaním kompetentných pracovníkov mesta

/právnik, HK a EO/ a zástupcov DS Hugo na rokovanie na MsÚ Ilava, kde sa kompetentní

 mohli vyjadriť. Taktiež bola prerokovávaná na Finančno-majetkovej komisii.

Primátor otvoril rozpravu k tejto žiadosti. Poďakoval DS Hugo za ich celú doterajšiu činnosť

a teší sa z ich úspechov, ale pripomenul, že Mesto Ilava doteraz vytvorilo DS Hugo naozaj

také podmienky, aké im za posledné 2 roky nevytvoril nik. V tomto si   zastal  pracovníkov mesta a poslancov MZ, ktorí pri každej príležitosti pomáhali súboru.

Do diskusie sa zapojila právnička  Mgr. Dianová,  ktorá  okrem iného upozornila, že platné

VZN bolo riadne schválené a počas 6 rokov, čo je v platnosti ani raz neprišla sťažnosť, alebo

návrh na zmenu.  Chybu vidí  v nedorozumení a zlej komunikácii medzi vedením DK Ilava , Mestom a DS Hugo. Potom sa vyjadrila ešte  Ing. Podmajerská, Ing. Tichý, ktorý upozornil na každoročné stúpanie výdavkov mesta  nie len na DS Hugo, ale aj na iné organizácie.

Potom sa vyjadrila poslankyňa Bakošová Viola, ktorá preferovala dobrovoľné vstupné 

pri vystúpeniach súboru a  chcela vedieť aj názor  zástupcov DS Hugo.

Bc. Peter Pecuš  sa vyjadril ku všetkým prednesením informáciám a nakoniec pripomenul, že

budú rešpektovať názor mesta a MZ ako rozhodne.

Potom sa ešte vyjadril  Ing. Ľubomír Stareček, ekonóm a člen Rady OZ HUGO.

 Do diskusie sa zapojila aj poslankyňa Jurenová, ktorá zdôraznila, že ako poslankyňa MZ tiež

kontroluje rozpočet Mesta a preto nemôže súhlasiť s výnimkou len pre niektoré určité skupiny. Zástupca primátora Ing. Hrubý  upozornil na fakt, že sú len 2 možnosti, schváliť žiadosť, alebo neschváliť. Pripomenul, že sú tu aj ďalšie združenia, ktoré  robia reklamu mestu a tiež si  môžu nárokovať svoje požiadavky.

Poslanec  Ivan Slámka  zdôraznil, že predloženú žiadosť MZ nemôže schvaľovať- nie je

vykonateľná  a nemôže sa ísť nad rámec VZN.

Poslankyňa Hujová Ľudmila a aj poslanec Mgr. Karol Dubčák dali návrh na ukončenie tejto rozsiahlej diskusie s tým, že  problém sa dorieši na najbližšej porade poslancov 13.4.2010, kde budú prizvaní aj zástupcovia DS Hugo.

Do diskusie sa ešte prihlásil Ing. Čiernik Pavol  s názorom, že takéto záležitosti by sa nemali

riešiť na MZ.

Právnička Mesta Ilava Mgr. Dianová predniesla 3 možnosti riešenia.

Nakoniec primátor dal hlasovať za návrh poslankyne p. Hujovej a  p. Mgr. Dubčáka

o doriešenie problému na najbližšej porade poslancov .

Poslanci návrh 9 hlasmi zobrali na vedomie, 2 poslanci  sa zdržali  hlasovania a 2 poslanci neboli prítomní.

 

Pokračovalo sa ďalšími predloženými návrhmi na hlasovanie.

 

-   Výšky rozpočtov na prenesený výkon štátnej správy – ZŠ – 548 399 €,  MŠ – 8 671 €,  Stavený poriadok – 4 796,31 €, Pozemné komunikácie – 285,85 €, Matrika – 20 365,30 €, ŠFRB – 12 178,20 €, Register obyvateľstva – 1 819,29 €.

Poslanci 10 hlasmi zobrali na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 

-  Informáciu o výnose daní z príjmov FO na január a február v roku 2010.

Poslanci informáciu 10 hlasmi zobrali na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 

Potom Ing. Podmajerská dala slovo Ing. Slavíkovi, ktorý predniesol ďalšie  informácie

a  požiadavky  MO, ktoré boli predložené vo Finančno-majetkovej komisii.

Informáciu o vykonaní základnej prípravy členov mestského hasičského zboru v súlade s § 16 ods. 4, 5 a 6 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách. Základnú prípravu vykonala Dobrovoľná požiarna ochrany SR – odborná škola Martin a zúčastnilo sa jej 15 členov mestského hasičského zboru.

.Poslanci informáciu 8 hlasmi zobrali na vedomie, 5 poslanci neboli prítomní.

 

-         Informáciu o pracovnom stretnutí s fyzickými osobami – občanmi, vlastníkmi nehnuteľností a pozemkov dotknutých plánovanou realizáciou vodnej stavby

     „ Úprava Klobušického potoka“, ktorá sa uskutočnila dňa 22.01.2010 v  KSD  

     Klobušice, v investorstve  právnickej osoby KAUFLAND SR v.o.s.

 

Primátor oboznámil bližšie o záujme KAUFLANDU rozšíriť svoje plochy. Pre mesto to bude

prínos v podobe daní a ešte splnia podmienku úpravy Klobušického potoka.

Slovo dal poslancom za mestskú časť Klobušice. Poslanec Bezecný Ján pripomenul, že ak spomínané úpravy urobia  v plánovanej podobe bude to investícia pre občanov a bude to ďalšia veľká vec, o ktorú sme sa zaslúžili my všetci.   Potom dal  primátor  hlasovať.

Poslanci informáciu 10 hlasmi zobrali na vedomie, 1 sa zdržal hlasovania a 2 poslanci neboli prítomní.

-   Informáciu o stave v oblasti vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom, po

    realizácii a porealizačnom geodetickom zameraní stavby „Okružná križovatka št.

    cesty I/61 – št. cesty II/574 v Ilave“.

Poslanci  11 hlasmi zobrali informáciu na vedomie,  2 poslanci neboli prítomní.

 

-   Informáciu o podpise dohody o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce podľa § 2d ods. 4 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, uzavretou so SR – Obvodným úradom Trenčín dňa 18.01.2010. Uvedenou dohodou nadobudlo Mesto Ilava bezodplatným prevodom nasledujúce pozemky:

 

·   KN – E parc. č. 194/1 – orná pôda o výmere 356 m2

·   KN – E parc. č. 2506/2 – orná pôda o výmere 220 m2

·   KN – E  parc. č. 2531/503 – ostatné plochy o výmere 1 085 m2

·   KN – E parc. č. 2531/504 – ostatné plochy o výmere 1 425 m2

·   KN – E parc. č. 2531/506 - ostatné plochy o výmere 152 m2

·   KN – E parc. č. 2531/507 – ostatné plochy o výmere 42 m2

·   KN – E parc. č. 2531/509 – ostatné plochy o výmere 386 m2

·   KN – E parc. č. 2561/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 124 m2

Poslanci  11 hlasmi zobrali informáciu na vedomie,  2 poslanci neboli prítomní.

 

-   Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností a to budovy s. č. 818 a prislúchajúceho pozemku KN – C parc. č. 1149/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2 z k. ú. Ilava. Zverejnenie bolo zrealizované v zmysle bodu V – časový harmonogram obchodnej verejnej súťaže dňa 04.01.2010 vyvesením na Úradnej tabuli na Hasičskej zbrojnici v Ilave a umiestnením textu obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke mesta. V termíne stanovenom vo vyhlásení obchodnej  verejnej súťaže a to do 05.02.2010 do 13.30 hod. nebolo poštou ani do podateľne MsÚ Ilava doručená žiadna ponuka.

Poslanci  to 11 hlasmi zobrali na vedomie,  2 poslanci neboli prítomní.

-   Žiadosť právnickej osoby RANČ LHOTA a.s. so sídlom Prejta 487, 018 41 Dubnica nad Váhom o odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemkov  KN – E parc.  č. 124/1, 124/2, 125/1, 126/1 a 126/2 (všetky trvalé trávnaté porasty ),

      zapísaných na Správe   katastra Ilava na LV č. 1 471 v k. ú. Klobušice.

Primátor poznamenal, že  Stavebná komisia odporučila dlhodobý prenájom  horeuvedenej nehnuteľnosti. Ing. Hrubý oznámil, že touto žiadosťou sa zaoberali na MV v Klobušiciach, nakoľko predmetná nehnuteľnosť patrí do k.ú. Klobušice a dohodli sa, že neodporúčajú ani predaj ani dlhodobý prenájom, pretože tam   právnické osoby RANČ LHOTA a.s. so sídlom Prejta 487, Dubnica plánujú ohradiť nehnuteľnosť elektrickým vedením, ktoré bude pod prúdom a bude ohrozovať  ľudí. Poslankyňa Hujová navrhuje presunúť v uznesení túto žiadosť do  Berie na vedomie.

Poslanci  11 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie,  2 poslanci neboli prítomní.

-   Jednostranné vypovedanie  zmluvy  o  uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. ZBZ  

    4/180/2008 zo dňa 24.10.2008 uzavretej so spoločnosťou LIDL SR, v.o.s., predmetom

    ktorej   bolo   usporiadanie   vlastníckych   práv   k  pozemkom  po  ukončení  a  po-     

    realizačnom zameraní stavby „ Okružná križovatka št. cesty I/61 – št. cesty II/574

    v Ilave“.

Poslanci  11 hlasmi zobrali  na vedomie,  2 poslanci neboli prítomní.

 

-    Ruší sa bod B/4 uznesenia č. 04/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave,   

     konaného dňa 18.08.2009, týkajúceho sa kúpnej zmluvy so spoločnosťou LIDL SR,

     v.o.s.

Poslanci  11 hlasmi zobrali zmenu na vedomie,  2 poslanci neboli prítomní.

-    Poverenie primátora mesta Ilava k podpisu dodatku ku kúpnej zmluve KZ č.

     4/21/2008 zo dňa 05.03.2008, ktorým sa právnickej osobe INVESTIL, s.r.o. so sídlom

     Hurbanova 135/32, 019 01 predlžuje termín na predloženie právoplatného

     stavebného povolenia na výstavbu jej areálu do 05.03.2012.

Primátor oznámil, že na porade poslancov bolo k tejto téme veľa názorov,  preto pozval na

MZ zástupcu firmy Investil a majiteľa pozemku Ing. Žiačka Pavla, ktorému dal slovo.

Ing. Žiaček  predniesol dôvody pre ktoré zatiaľ nemohol začať s realizáciou výstavby

plánovaného areálu.

Ing. Janušek vedúci OV a  ŽP  skonštatoval, že dôvody Ing. Žiačka sú objektívne.

Ing.  Dubčák sa vyjadril k úprave spomínaného pozemku. Potom dal zástupca primátora

Ing. Hrubý hlasovať za  poverenie primátora ku  podpisu horeuvedenej zmluve.

Poslanci  11 hlasmi boli za schválenie poverenia primátora,  2 poslanci neboli prítomní.

-   Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Ilave Milana Pagáča k rokovaniu

     týkajúceho sa doriešenia vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a to budovy s. č. 104

     na ulici Ružovej    v Ilave a prislúchajúceho pozemku KN – C parc. č. 984,

     zapísaných  na Správe   katastra Ilava na LV č. 1 388 v k. ú. Ilava.

Poslanci  10 hlasmi boli za schválenie poverenia,  1 poslanec sa zdržal hlasovania

a  2 poslanci neboli prítomní.

-   Poverenie primátora mesta Ilava k zvolaniu jednania formou mimoriadnej porady poslancov MZ so spoluvlastníkmi pozemku KN – C parc. č. 42/2 – zastavané  plochy  a  nádvoria  o  výmere   288 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2 647 v k. ú. Ilava a manželmi Petrykowskými za účelom riešenia ich žiadosti ( žiadosť je na poštovom oddelení MsÚ zaevidovaná dňa 25.01.2010 pod č. 371 ).

Poslanci  10 hlasmi boli za schválenie poverenia primátora,  3 poslanci neboli prítomní.

-         Poverenie Primátora Mesta Ilava k rokovaniu s právnickou osobou AB - SPED, s.r.o.  so sídlom     Medova 412, 020 61 Lednické Rovne, týkajúceho sa riešenia prístupovej komunikácie k plánovanej výstavbe areálu tejto spoločnosti v lokalite „ Pri kanáli “.

Poslanci  10 hlasmi boli za schválenie poverenia primátora, 1 poslanec bol proti a  2 poslanci neboli prítomní.

  7.  Žiadosti komisií pri MZ v Ilave.

 

Po prednesených žiadostiach Ing. Slavíkom z MO, zástupca primátora Ing. Hrubý, ktorý

viedol ďalej MZ pokračoval ďalším bodom a dal slovo pani  Jurenovej,  ktorá za  Sociálno-

bytovú  komisiu predniesla  žiadosti  nájomcov o predĺženie nájomnej zmluvy,  podľa Všeobecne záväzného nariadenia o stanovení podmienok poskytovania bytov v bytovom dome na ulici Medňanskej, ktorými sa zaoberali na svojich zasadnutiach.

Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu rodiny  Burýškovej  /Zdeněk Burýšek 

   bytom  SNP 1456/ 73-11, Považská Bystrica a Anna Burýšková bytom J.L.Belu 126/14,

   Ilava/ na  1 rok t.j. do  28.02.2011.

Poslanci  9 hlasmi boli za schválenie žiadosti, 4 poslanci neboli prítomní.

 

-  Žiadosť o  predĺženie zmluvy o nájme bytu  rodine Pagáčovej /Miroslav Pagáč

   a manželka  Mariana/,  bytom Medňanská 518/13, Ilava do 30.6.2010 pod podmienkou,

   že uhradí dlžnú   čiastku a bude riadne platiť nájom.

Poslanci  9 hlasmi boli za schválenie žiadosti, 4 poslanci neboli prítomní.

 

Ďalej pokračovala poslankyňa Viola Bakošová za Kultúrnu komisiu, ktorá  navrhovala dať pre občanov viac informácii o konaní  Mestských zastupiteľstiev,  o programe  MZ  a  tiež  zverejňovať uznesenia z MZ v  Ilavskom mesačníku.

Prednosta MsÚ vyzval predsedníčku Kultúrnej komisie pani poslankyňu Bakošovú, aby doručila na MsÚ zápis zo zasadnutia kultúrnej komisie ex post a upozornil, aby komisia  usmernila  súbory  ktoré   používajú   diela  iných  autorov,  aby si doriešili svoje vzťahy

s ochrannými zväzmi.

Ing. Hrubý  podal informáciu o predloženom Kultúrno- spoločensko-športovom kalendári

Mesta Ilava a navrhol dať túto informáciu do uznesenia do časti -  Berie na vedomie.

Poslanci  10 hlasmi boli za schválenie návrhu, 3 poslanci neboli prítomní.

 

Nakoľko sa už  nik neprihlásil so žiadosťami  z  ďalších komisii  Ing. Hrubý pokračoval 

a vyzval právničku Mesta Ilava Mgr. Dianovú  Zuzanu, aby pokračovala nasledujúcim bodom v programe MZ.

  8.  Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 1/2007 organizačný poriadok a organizačná 

       štruktúra Mestského úradu Ilava.

 

Mgr. Dianová prečítala návrh Dodatku č. 1 k organizačnej smernici č. 1/2007

organizačný    poriadok a organizačná  štruktúra Mestského úradu Ilava. Nakoľko neboli

žiadne pripomienky zo strany poslancov,  pristúpilo sa k hlasovaniu.

Poslanci  hlasovali 10 hlasmi  za schválenie dodatku, 3 poslanci neboli prítomní.

  9.  Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

       zriadených Mestom Ilava.

 

Mgr. Dianová prečítala ďalší návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov

v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava. K návrhu neboli pripomienky,

tak Ing. Hrubý dal hlasovať za schválenie návrhu.

Poslanci  10 hlasmi  schválili  návrh dodatku, 3 poslanci neboli prítomní.

 

10.  Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne

       odpady a drobné stavebné odpady.

 

Mgr. Dianová prečítala posledný predkladaný návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 2/2005

o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady.

Poslanci  10 hlasmi  schválili  aj tento návrh dodatku, 3 poslanci neboli prítomní.

 

 11. Žiadosti mestských výborov.

 

Za MV  Iliavka  predložila požiadavky poslankyňa Holbová V.  Sú spísane v zápise z MV.

Hlavne upozornila na výsadbu zelene blízko komunikácie z Ilavy do mestskej časti Iliavka.

Ing. Hrubý dal požiadavku, aby sa do uznesenia doplnilo poverenie HK mesta na oslovenie Obvodného úradu dopravy pri VÚC Trenčín v súvislosti  s výsadbou zelene v ochrannom pásme cesty z Ilavy do Iliavky.

Za MV Stred predniesla požiadavky poslankyňa Ľudmila Hujová, ktorá spomenula názory ľudí na presmerovanie ulíc a o požiadavke starších  občanov na novú budovu – hospic.

Tiež majú problém so psami, ktorí znečisťujú celé okolie. K tomuto sa vyjadril aj HK Ing. Tichý. Ing.Hrubý dal návrh do uznesenia, aby Ing. Tichý hlavný kontrolór mesta  bol poverený vyhľadaním a jednaním s externou firmou na odchyt psov.

Poslanci  10 hlasmi  schválili  tento návrh, 3 poslanci neboli prítomní.

 

Za MV Skala sa vyjadril poslanec Milan Pagáč, ktorý oznámil, že zasadnutie MV budú mať až tento týždeň.

Za MV Medňanská  sa prihlásila poslankyňa  Daniela Jurenová, ktorá chcela vedieť v akom

štádiu je značenie pri cestách a informovala sa o parkovaní pre invalidov.

Ing. Janušek jej vysvetlil, že značenie musí vypracovať kompetentná osoba a následne

schváliť dopravný inšpektorát.

Ing. Hrubý upozornil, že je potrebné spraviť ucelenú požiadavku.

Za MV Sihoť pán poslanec Milan Košík upozornil na  problémy s otvorenou šachtou, ktorá

je na pozemku mesta. Požiadal o riešenie, je to aj v zápise z MV.  Bude sa to riešiť na porade

primátora a prednostu MsÚ.

Za MV Klobušice informoval  Ing. Hrubý o pretrvávajúcich problémoch  s výtlkmi na

Komunikáciách v mestskej časti Klobušice. Taktiež sa toto bude riešiť na porade primátora a prednostu MsÚ.

 12. Rôzne.

 

Potom zástupca primátora Ing. Hrubý požiadal prednostu MsÚ o podanie informácie

o  záchrannej službe Falck.

Prednosta prečítal list od  Falck Záchranná služba, a.s., Bačíkova 7, Košice,   ktorý bol na

MsÚ Ilava doručený 12.2.2010.  Tento list bude priložený k zápisnici.

Poslanci  10 hlasmi zobrali informácie o  záchrannej službe Falck  na vedomie,

3 poslanci neboli prítomní.

 

Ing. Hrubý predniesol žiadosť Urbárskeho a pasienkového spoločenstva Ilava na zmenu

a doplnok Územného  plánu mesta Ilava za účelom vybudovania úpravne a výroby

štrkopieskov  v lokalite medzi  diaľnicou D1 a korytom  rieky Váh a dal slovo Ing. Januškovi

vedúcemu OV a ŽP, aby vysvetlil  akého územia sa  možná zmena bude týkať,  nakoľko táto

žiadosť už bola prerokovávaná v stavebnej komisii.

Ing. Janušek bližšie vysvetlil zámer investora ťažiť štrkopiesky na pozemkoch urbariátu mesta medzi D1 a korytom  rieky Váh, investor je ochotný finančne prispieť na zmenu ÚPN, táto zmena by  mala  stáť cca 6600 €.  Nákladné  autá budú chodiť  po poľných cestách, pri

Jakúbkovi  pôjdu na diaľnicu a nie cez mesto.  Stavebná komisia odporučila zmenu ÚPN ak

bude investorom finančne vykrytá.

Potom sa do diskusie o žiadosti na zmenu ÚPN zapojil aj pán primátor a odporučil poslancom, aby sa touto problematikou zaoberali a sledovali situáciu ako sa bude vec vyvíjať.

Poslanec Slámka zdôraznil, že najbližších 20-30 rokov bude mestská časť Sihoť zamorená prachom z prechádzajúcich aut. Požiadal o štúdiu a chce sa touto problematikou zaoberať aj a komisii životného prostredia.

Ing. Hrubý oznámil, že na porade poslancov sa už touto vecou zaoberali a odporučil pozvať na

ďalšiu poradu zástupcov UPS Ilava a budúceho investora   zaoberajúceho sa  spracovaním

štrkopieskov.   Žiadosť Urbárskeho a pasienkového spoločenstva Ilava na zmenu a doplnok

Územného  plánu mesta Ilava  poslancom odporučil vziať na vedomie.

Poslanci  10 hlasmi zobrali žiadosť  na vedomie,  3 poslanci neboli prítomní.

Ďalej odporučil  poveriť sekretariát primátora k prizvaniu zástupcov UPS Ilava a budúceho

investora  na najbližšiu poradu poslancov .

Poslanci  10 hlasmi poverenie schválili,  3 poslanci neboli prítomní.

13. Diskusia.

 

Zástupca primátor Ing. Mário Hrubý  vyzval poslancov do diskusie.

Nakoľko už nikto nemal pripomienky Ing. Hrubý dal hlasovať za ukončenie diskusie.

Poslanci  10 hlasmi zahlasovali  za , 3 poslanci neboli prítomní.

 

14. Návrh na uznesenie.

 

Návrh na Uznesenie č. 2/2010, zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 23.2.2010 o 15.30 hod. v DK Ilava  prečítala poslankyňa MZ pani Viola Bakošová.

Poslanci uznesenie 10 hlasmi schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

15. Záver.

 

Zástupca primátor Mesta Ilava Ing. Mário Hrubý poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na  MZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

V Ilave, dňa 25.02.2010

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: Mgr. Karol Dubčák