Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 20.04.2010

Dátum: 23.04.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_200410.pdf (0,09 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 20.04.2010 o 15:30 hod. v DK ILAVA


1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril  a viedol zástupca primátora Ing. Mário Hrubý. Oznámil, že  primátor Ing. Štefan Daško sa zo zdravotných dôvodov z MZ ospravedlnil. Ing. Mário Hrubý privítal   redaktorku z TV Považia, p. Kováčika z týždenníka MY, poslancov a všetkých prítomných občanov.

Prečítal program riadneho verejného MZ.

 

1.Otvorenie.

2.Voľba návrhovej komisie.

3.Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.Správa HK z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave.

5. Žiadosti finančno-majetkovej komisie.

6. Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2009 a prerozdelenie prebytku hospodárenia.

7. Správa HK k záverečnému účtu mesta za rok 2009.

8.Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2009.

9.      Úprava platu primátora a hlavného kontrolóra v súvislosti s oznámením o priemernej  

      nominálnej mesačnej mzde zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu   

      SR za predchádzajúci kalendárny rok. 

10.  Žiadosti ostatných komisií pri MZ v Ilave.

11.  Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach  

         zriadených Mestom Ilava.

12.  Žiadosti mestských výborov.

13.  Rôzne.

14.  Uznesenie.

15.  Záver.   

Vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky, alebo doplnok k programu. Nakoľko sa nik neprihlásil  dal hlasovať za prednesený program riadneho verejného MZ.

Poslanci  program 13 hlasmi odsúhlasili.

 

 

2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pán  Mgr. Dubčák Karol a pán Ivan Slámka.

Poslanci  11 hlasmi hlasovali za predložený návrh, 2 poslanci sa zdržali / Mgr. Dubčák, Ivan Slámka/.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci:  pani Viola Bakošová a pán Ing. Ján Straňák.

Poslanci návrh 11 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania /Bakošová,

 Ing. Straňák/.

 

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná pracovníčka MsÚ Ilava.

Poslanci návrh 13 hlasmi schválili.

4.  Správa HK z  kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave.

Zástupca primátora Ing. Hrubý dal slovo hlavnému kontrolórovi /HK/ Ing. Tichému, ktorý predniesol  Správu z  kontroly plnenia uznesenia  MZ v Ilave č. 2/2010 konaného v DK Ilava dňa 23.02.2010. Tieto správy sú priložené pri zápisnici.

K správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.

Poslanci správu o kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho MZ zobrali 13 hlasmi na vedomie.

 

Potom Ing. Hrubý privítal riaditeľku ZUŠ v Ilave Mgr. Hromádkovú a učiteľku Základnej školy v Ilave Mgr. Koštialikovú a odovzdal slovo prednostovi MsÚ Ilava, ktorý obom poďakoval za dlhoročné pôsobenie v oblasti výchovy žiakov za čo dostali z Trenčianského  samosprávneho kraja v Trenčíne dňa 30.3.2010  aj ocenenia zaslúžilý pedagóg Trenčianskeho  samosprávneho kraja a odovzdali im kytičky. 

 

 

5. Žiadosti finančno-majetkovej komisie.

 

Ing. Podmajerská pokračovala ďalším bodom programu a predniesla návrhy a žiadosti, ktoré boli prejednávané  na finančno-majetkovej komisii:

-   Návrh na finančnú podporu pre TJ Sokol vo výške 500 € z rozpočtu mesta na rok 2010 - na

    činnosť.

Poslanci  prednesený návrh 13 hlasmi schválili.

-  Návrh na finančnú podporu pre MLMF vo výške 250 € z rozpočtu mesta na rok 2010.

Poslanci prednesený návrh 13 hlasmi schválili.

-  Návrh na finančnú podporu  pre ŠZŠ v Ilave na plánované mimoškolské aktivity vo výške

   200 €  z rozpočtu mesta na rok 2010.

Poslanci tiež prednesený návrh 13 hlasmi schválili.

-  Návrh na finančnú podporu  z rozpočtu mesta na rok 2010 pre Diecéznu charitu – ADOS

    Ilava vo výške 100 € na nákup špeciálneho zdravotného materiálu pre ošetrovateľské

    výkony.

Poslanci aj tento  prednesený návrh 13 hlasmi schválili.

-  Žiadosť MV Iliavka o zvýšenie odmien členov mestských výborov a komisií na pôvodnú 

    výšku.

Po prejednaní tejto žiadosti aj na porade poslancov, kde väčšina poslancov bola proti, dal

Ing. Hrubý hlasovať za neschválenie tejto žiadosti.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za neschválenie žiadosti, 2 poslanci boli proti / Holbová, Bezecný /.

-  Žiadosť pána Herdu o odpustenie pokuty za porušenie stavebného zákona.

Jednalo sa o výstavbu tenisového kurtu bez povolenia. Ing. Janušek informoval o postupe riešenia tejto žiadosti.

K tejto žiadosti sa z právneho hľadiska vyjadrila aj právnička mesta Mgr. Dianová.

Pánovi Herdovi bude odpovedané v zmysle príslušného zákona. Odporučilo sa žiadosť zobrať na vedomie.

Poslanci 13 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie.

-  Žiadosti MŠ Ilava a Klobušice na výmenu okien s tým, že do budúceho MZ pripraví

   OVa ŽP presnú cenovú kalkuláciu a v prípade priaznivého vývoja financií mesta by sa

   výmeny okien zrealizovali ešte v roku 2010.

Poslanci 13 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie.

-  Návrh odd. Správy majetku  na odstránenie havarijnej situácie v MŠ Klobušice, kde treba

   opraviť a vymeniť dažďové žľaby. Na porade poslancov sa dohodlo vyčleniť z  rezervného

   fondu finančné prostriedky  vo výške 2000 €.

Poslanci 13 hlasmi schválili návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov.

Ing. Podmajerská ďalej informovala, že na finančno-majetkovej komisii a na porade poslancov sa zaoberali aj návrhom na úpravu platu HK a primátora mesta vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a požiadala Ing. Hrubého o prednesenie návrhov.

 -  Návrh na úpravu platu HK s účinnosťou od 1.1.2010 v súvislosti s oznámením priemernej

    nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za

    predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 744,50 EUR, v súlade s ustanovením

    § 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

    predpisov.

Nakoľko neboli k návrhu žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.

Poslanci 10 hlasmi schválili návrh, 3 poslanci sa zdržali /Mgr.Dubčák, Horák

 a Ing. Slámka/.

-  Návrh úpravy platu primátorovi mesta v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.

   o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994

   Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení

   neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom

   hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci

   kalendárny rok, ktorá predstavuje 744,50 EUR a násobku podľa § 4 ods. l zákona č.

   253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,6-násobok,  

   a zároveň zvýšenie takto upraveného platu na 1,5 – násobok v súlade s § 4 ods. 2 citovaného

   zákona s účinnosťou od 1.1.2010.

K tomuto  návrhu tiež neboli žiadne pripomienky tak  Ing. Hrubý dal hlasovať.

Poslanci 10 hlasmi schválili návrh, 3 poslanci sa zdržali /Mgr.Dubčák, Horák

a Ing. Slámka/.

Ďalej Ing. Podmajerská požiadala vedúcu z oddelenia Správy majetku Ing. Rexovú, aby predniesla ďalšie návrhy, ktoré boli prejednávané na finančno-majetkovej komisii a na porade poslancov.

Návrh na použitie  finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 11 437 € na odstránenie havarijných situácii  a odstránenie závad a nedostatkov po revíziách a odborných prehliadkach na budovách Mestského úradu 81/18 a v budove Múzea ( 5404,12 €  - elektroinštalačné práce na rozvádzačoch ; 2762,61 €  omietky,  maľovanie, oprava podlahovej krytiny – v prenajímaných miestnostiach – Správa katastra a KÚ ŽP; 733,80 € elektroinštalačné práce – havária na elektrickom bojleri – výmena za nový; 924.81 € - odstránenie poškodeného starého náteru na zábradlí v celej budove na základe odporúčania Štátnym zdravotným úradom; 611,10 € odstránenie poškodených svietidiel a výmena za nové svietidlá, elektroinštalačné práce;  1000 € na rekonštrukciu podlahy a vymaľovanie v miestnosti novej pracovníčky matriky zo zdravotných dôvodov.  

Ing. Hrubý poďakoval Ing. Rexovej za predložený návrh a po krátkej rozprave dal hlasovať.

Poslanci 13 hlasmi schválili návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na prednesené účely.

-  Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu údržby a opráv bytov vo výške 9015,20 € na opravu kovania okien v bytovom dome na Medňanskej 894 v Ilave.

Poslanci 13 hlasmi schválili tento návrh.

Poslankyňa Viola Bakošová dala návrh na  doplnenie do návrhu na použitie finančných prostriedkov z Fondu údržby a opráv aj opravu okna v  knižnici.

Ing. Janušek pripomenul, že sa nejedná len o 1 okno, ale je ich viac a odporúča ich výmenu  uhradiť zo zostatku  úveru na rekonštrukciu KD v Iliavke a rekonštrukciu kotolne DK v Ilave.

Ing. Hrubý doporučil, aby sa týmto návrhom  zaoberali na ďalšom MZ a dal návrh, aby sa táto požiadavka zobrala na vedomie.

Poslanci  tento návrh 13 hlasmi zobrali na vedomie.

Ing. Slavík predložil ďalšie žiadosti  z oddelenia správy majetku.

-  Žiadosť fyzickej osoby Ing. Petra Štefanca, bytom Pod kaštieľom 640/31,   018 41 Dubnica nad Váhom o pomoc mesta Ilava pri riešení problematiky vstupu   na pozemky vo vlastníctve žiadateľa cez pozemky, ktoré sú súčasťou areálu čerpacej stanice vo vlastníctve právnickej osoby Slovnaft, a. s.. Dňa 10.03.2010 sa v sídle právnickej osoby Slovnaft, a.s. v Bratislave uskutočnilo rokovanie za účasti žiadateľa a zástupcu mesta Ilava, na ktorom došlo k dohode a bol stanovený postup, ktorý vstup na pozemky a následnú výstavbu na nich umožní.

Poslanci  túto žiadosť 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

-  Podpis kúpnej zmluvy č. KZ 3/44/2010 zo dňa 19.03.2010, predmetom ktorej  je odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to dielu č. 3 o výmere 54 m2 pozemku KN – E parc. č. 5038/501 – ostatné plochy o výmere 939 m2, zapísaného     na Správe katastra Ilava na LV č. 2 822 v k. ú. Ilava, pričom diel č. 3 pozemku KN – E parc. č. 5038/501 je totožný s pozemkom KN – C parc. č. 541/4 – ostatné plochy o výmere 54 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 18/2010 zo dňa 22.02.2010 a overeného Správou katastra Ilava dňa 26.02.2010 pod č. 90/2010. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s § 9a bodu č. 1 písm. a) Zákona NR SR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Poslanci  túto žiadosť 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

-  Žiadosť fyzickej osoby Antona Stana, bytom Skala 600/31, 019 01 Ilava o odpredaj časti nehnuteľnosti a to pozemku KN – C parc. č. 559 v k. ú. Ilava. V operáte „ C “ nie je na Správe katastra  Ilava založený list vlastníctva na tento pozemok, v operáte „ E “ je tento pozemok nahradený pozemkom KN – E parc. č. 1179/501 vo vlastníctve Lesného a pozemkového spoločenstva Ilava. Žiadateľ sa z uvedeného dôvodu musí    so žiadosťou obrátiť na toto spoločenstvo.

Poslanci  túto žiadosť 11 hlasmi zobrali na vedomie, 2 poslanci neboli prítomní / Pagáč, Bezecný/.

 

-  Zaslanie listu Prof. MUDr. Pavlovi Traubnerovi PhD., ktorým Mesto Ilava požiadalo o pomoc pri dohľadaní vlastníka nehnuteľností a to budovy s. č. 104 a prislúchajúceho pozemku KN – C parc. č. 984 v k. ú. Ilava.

Poslanci  túto žiadosť 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

-  Žiadosť fyzických osôb Maroša Cigánika a manž. Vladimíry, obaja bytom Skala 640, 019 01 Ilava o odkúpenie časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 608/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 615 m2, zapísaného     na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava ( cca 70 m2 ) za účelom umiestnenia 2 ks prefabrikovaných garáží.

Poslanci  túto žiadosť 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

-  Žiadosť Úradu práce sociálnych vecí a rodiny so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20,   911 01 Trenčín o prenájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava   a to pozemku KN – C parc. č. 1/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 297 m2 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV  č. 1 500 v k. ú. Ilava, za účelom umiestnenia prefabrikovanej garáže.

Po menšej rozprave  do ktorej sa zapojila poslankyňa Hujová, Ing. Hrubý a Ing. Slávik

poslanci predloženú žiadosť 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný

/Bezecný/.

 

- Žiadosť Lesného a pozemkového spoločenstva Ilava o usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku KN – E parc. č. 1 841 – orná pôda o výmere 4 829 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č.2 217 v k. ú. Ilava.

Poslanci  túto žiadosť 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

- Nadobudnutie nehnuteľnosti bezodplatným prevodom a to pozemku KN_E parc. č. 2075/7 – orná pôda o výmere 580 m2v k.ú. Ilava na základe Protokolu o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí  z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce podľa § 14 zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zo dňa 06.04.2010.

Poslanci  12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

- Žiadosť fyzickej osoby p. Romana Kalusa, bytom Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava o vrátenie kúpnej ceny za pozemok KN-C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1146m2 v k.ú. Ilava. Žiadosť bude riešená v zmysle kúpnej zmluvy č. KZ  2/20/2008 a bodu č. B/5 Uznesenie č. 1 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 26.02.2008.

K tejto žiadosti mala pripomienky poslankyňa Hujová a  poslanec Mgr. Dubčák, ktorý doporučil zamietnuť žiadosť.  Ing. Slavík objasnil  celú situáciu, ktorá sa týkala predloženej žiadosti  a taktiež  Ing. Janušek vedúci OV a ŽP vysvetlil veci ohľadom nesplnenia podmienok zo strany žiadateľa. Pripojila sa aj Mgr. Dianová, ktorá zhodnotila situáciu z právneho hľadiska. Ing. Hrubý odporučil žiadosť z návrhu uznesenia z časti berie na vedomie dať do časti neschvaľuje. Nakoniec sa vyjadrila  poslankyňa Hujová za návrh poslanca Mgr. Dubčáka za zamietnutie teda neschválenie žiadosti ako navrhoval aj Ing. Hrubý o čom sa aj hlasovalo.

Poslanci  túto žiadosť neschválili  9 hlasmi, 1 poslanec bol proti /Slámka/, 2 sa zdržali /Matovičová, Horák/, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

- Kúpu nehnuteľnosti a to časti pozemku KN – C parc č. 291 – záhrady o výmere  698 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 723 v k. ú. Klobušice  od spoluvlastníkov tohto pozemku za kúpnu cenu 5 € / m2. Výmeru odkupovanej časti stanoví geometrický plán, ktorý zabezpečí Mesto Ilava. Mesto Ilava uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.

Poslanci  hlasovali 12 hlasmi  za schválenie kúpy, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

-  Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to časti pozemku KN – E  parc. č. 2525/24  - trvalý trávnatý porast o výmere 74 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2 822 v k. ú. Ilava fyzickým osobám p. Jánovi Grošaftovi a manž. Márií, obaja bytom ul. Kpt. Nálepku s. č. 252, 019 01 Ilava, za kúpnu cenu    1,5 €  / m2. Kupujúci uhradia správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV    do KN na Správe katastra Ilava a na vlastné náklady zabezpečia vypracovaním geometrického plánu. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Poslanci  12 hlasmi odpredaj schválili, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

-  Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemkov:

·         KN – E parc. č. 49/1 – ostatné plochy o výmere 1 268 m2

·         KN – E parc. č. 49/2 – ostatné plochy o výmere 658 m2

·         KN – E parc. č. 86/12 – ostatné plochy o výmere 957 m2,

zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 327 v k. ú. Klobušice a pozemku KN-E parc.č.5006/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 422m2 ,zapísaného na Správe katastra Ilava na LV. č. 1477 v k.ú Klobušice, kupujúcemu právnickej osobe Slovenský vodohospodársky podnik š.p. so sídlom Námestie M. R. Štefánika 1, 010 71 Žilina a to za kúpnu cenu 1 €. Uvedené pozemky sú súčasťou vodných tokov - potokov v správe kupujúceho a prevod nehnuteľností je v súlade s § 9a, bodom 8 písm. b zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradia zúčastnené strany rovným dielom.

Ing. Hrubý pripomenul, že by bolo dobré, čím skôr previesť tieto pozemky, lebo Kaufland, ktorému sa povolí rozšírenie, vybuduje reguláciu Čaradovského potoka v Klobušiciach.

Poslanci  12 hlasmi aj tento odpredaj schválili, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

-  Podanie žiadosti o opravu zápisu na LV v KN na Správu katastra Ilava, ktorou vlastnícke práva k pozemkom t. č. vo vlastníctve mesta v k. ú. Klobušice, ktoré sú súčasťou vodných tokov – potokov, prejdú na správcu tohto vodného toku a to právnickú osobu Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. so sídlom Námestie M. R. Štefánika 1, 010 71 Žilina.  Jedná sa o pozemky:

- KN – C parc. č. 704/11 – vodné plochy o výmere 21 m2, odčleneného od pozemku KN – E parc. č. 5006/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 535 m2, zapísaného na LV č. 1 477 v k. ú. Klobušice, na základe GP č. 22/2010 zo dňa 03.03.2010,

      - KN – E parc. č. 5006/3 – vodná plocha o výmere 499 m2, vzniknutého ponížením výmery pozemku KN – E parc. č. 5006/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 331 m2, zapísaného na LV č. 1 477 v k. ú. Klobušice,   na základe GP č. 19/2010 zo dňa 26.02.2010.

Náklady na vypracovanie geometrického plánu hradia zúčastnené strany rovným dielom.

Poslanci  9 hlasmi boli za podanie žiadosti, 4 poslanci neboli prítomní /Pagáč, Slámka, Ing. Straňák, Bezecný/.

-  Doplnenie textu bodu C/4 uznesenia č. 03/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 23.06.2009 nasledovne:

„Prevod nehnuteľností je v súlade s §9 a), bodom č. 8 písm. e zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov“.

Poslanci 10 hlasmi boli za, 3 poslanci neboli prítomní /Pagáč, Slámka, Bezecný/.

 

Ďalej Ing. Slávik predložil žiadosti, ktoré finančno-majetková komisia neodporučila schváliť.

-  Žiadosť podnikajúcej fyzickej osoby Milana Kluku so sídlom Hviezdoslavova 168, 018 63 Ladce – Tunežice o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Ilava v blízkosti ZŠ Medňanská za účelom umiestnenia predajného stánku, nakoľko v areáli ZŠ je už situovaný bufet s vyhovujúcim sortimentom.

Poslanci 11 hlasmi neschválili žiadosť, 2 poslanci neboli prítomní /Pagáč, Bezecný/.

 

-  Žiadosť podnikajúcich fyzických osôb Milana Baláža bytom 018 52 Pruské s. č. 217, Patrika Lysáka bytom M. Nešpora s. č. 112/9, 019 01 Ilava – Klobušice a Petra Lysáka bytom Kpt. Nálepku s. č. 249, 019 01 Ilava o odkúpenie časti nehnuteľnosti  vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 521/1 v k. ú. Ilava  vo vlastníctve mesta Ilava za účelom výstavby objektov pre podnikanie.

Poslanci 11 hlasmi neschválili žiadosť, 2 poslanci neboli prítomní /Pagáč, Bezecný/.

 

-  Žiadosť fyzickej osoby p. Martina Magúta bytom Kukučínova s. č. 472, 019 01 Ilava o odpredaj časti nehnuteľnosti mestu Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 248/1  v k. ú. Ilava, nakoľko uvedená časť tohto  pozemku prešla na základe kúpnej zmluvy zo dňa 10. decembra 1965 na Československý štát a následne na Mesto Ilava, ktoré  je v súčasnosti výlučným vlastníkom pozemku KN – C parc. č. 248/1 v podiele 1/1, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava.

Ing. Slavík vysvetlil, že z  právneho hľadiska tejto žiadosti nie je možné vyhovieť.

Poslanci 12 hlasmi neschválili  predloženú žiadosť, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

-  Žiadosť fyzických osôb p. Emila Šeba a manž. Márie, obaja bytom Skala s. č. 679, 019 01 Ilava o odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 607/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 728 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava.

Túto žiadosť neodporučili schváliť ani na MV Skala a ani na stavebnej komisii.

Poslanci 12 hlasmi neschválili  predloženú žiadosť, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

-  Žiadosť fyzických osôb Ing. Jána Kľačka a manželky Michaely, obaja bytom Medňanska 520/4,  019 01 Ilava o kúpu časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-C parc. č. 312/1 – zastavané plochy  a nádvoria o výmere 3212m v k.ú. Ilava. V prípade záujmu žiadateľa môže byť žiadosť riešená dlhodobým prenájmom časti uvedeného pozemku.

K predloženej žiadosti boli pripomienky od poslanca  Slámku, ktorý  odporučil  odpredaj pozemku. Ing. Straňák sa tiež vyjadril za stavebnú komisiu.

Ing. Hrubý dal návrh dať túto žiadosť do časti berie na vedomie s tým, že sa do budúceho MZ sa doložia súhlasy okolitých majiteľov, vypracuje geometrický plán a stanoví cena.

Poslanci  tento návrh 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

Ing. Slavík z oddelenia Správy majetku predniesol Mestskému  zastupiteľstvu žiadosť na  súhlas s umiestnením rozoberateľného dreveného prístrešku na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 54/1, zapísaného na Správe katastra Ilava  na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, vybudovaného spoluvlastníkmi bytového domu   s. č. 776/29 na ulici Moyzesovej v Ilave a slúžiaceho na oddych obyvateľov tohto bytového domu.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 1 sa zdržal hlasovania /Košík/, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

6. Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2009 a prerozdelenie prebytku hospodárenia.

 

Ing. Podmajerská pokračovala ďalším bodom programu a prečítala Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2009 a prerozdelenie prebytku hospodárenia. Materiál ja priložení pri zápisnici.

Ďalej prečítala Správu  nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2009 Mesta Ilava, ktorá je tiež priložená pri zápisnici..

Ing. Podmajerská upozornila, že audítorka  Zuzana Šelingová overovala aj výročnú správu za r. 2009, ktorú  tiež predniesla. Aj tá je priložená pri zápisnici.

7.  Správa HK k záverečnému účtu mesta za rok 2009.

Ing. Tichý hlavný kontrolór mesta prečítal správu a stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Ilava za rok 2009, ktoré je priložené pri zápisnici.

Vyjadruje súhlas s celoročným hospodárením roku 2009 bez výhrad.

Nakoľko neboli k prednesenej správe žiadne pripomienky, Ing. Hrubý dal hlasovať za zobratie správy na vedomie. 

Poslanci  správu 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

Potom dal hlasovať aj za schválenie Účtovnej  závierky Mesta Ilava  za rok 2009 bez výhrad.

Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za schválenie,  1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

Ďalej dal hlasovať za schválenie predneseného Záverečného účtu Mesta Ilava za rok 2009.

Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za schválenie,  1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

-  Nakoniec dal hlasovať za Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky  a o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky k 31.12. 2009. 

Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za schválenie,  1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

Ing. Podmajerská predložila ešte na schválenie MZ prerozdelenie prebytku hospodárenia do rezervného fondu čiastku – 70 575 €, do  Fondu komunálneho odpadu - 3 189 €.  do Fondu drevín  – 98 296 €.

Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za schválenie,  1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

Ďalej predložila zvlášť na schválenie aj použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na splátky istín úverov a lízingu v roku 2010 vo výške 97198 €.

K tomuto návrhu mal pripomienku poslanec Mgr. Dubčák, ktorého zaujímal rozdiel z rezervného fondu. Po vysvetlení Ing. Podmajerskou sa pristúpilo k hlasovaniu.

Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za schválenie,  1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

 

8.  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta  a TSM za rok 2009.

 

Ing. Podmajerská vedúca Finančného oddelenia predniesla vyhodnotenie plnenia. rozpočtu

mesta a TSM Ilava za rok 2009. Materiály sú priložené pri zápisnici.

Poslanci  zobrali vyhodnotenie na vedomie 12 hlasmi,  1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

9. Úprava platu primátora a hlavného kontrolóra v súvislosti s oznámením o priemernej 

 nominálnej mesačnej mzde zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu

 SR za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

Tento bod bol prerokovaný a  schválený v bode č. 5, nakoľko sa prejednával tiež na zasadnutí

Finančno-majetkovej komisie.

 

10. Žiadosti ostatných komisií pri MZ v Ilave.

 

Ing. Hrubý vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby predniesli svoje žiadosti.

Za stavebnú komisiu predniesol Ing. Straňák žiadosť Urbárskeho  a pasienkového spoločenstva Ilava o zmenu  a doplnok k územného plánu / ÚPN/ Mesta Ilava upozornil, že je na OV a ŽP zaevidovaných ďalších 12 žiadosti o túto zmenu.

Ing. Hrubý informoval, že Ing. Bystrický z Urbárskeho  a pasienkového spoločenstva Ilava a pán Oliva ako zástupca investora Považských štrkopieskov boli pozvaní na poradu poslancov pred týždňom 13.4.201, kde sa prejednával návrh zmeny územného plánu Mesta Ilava v súvislosti so zámerom Považských štrkopieskov vybudovať úpravňu  a drvičku štrku  v lokalite medzi diaľnicou D1 a korytom  rieky Váh. Potom priblížil ťažobné priestory aj na mapách premietaných prednostom MsÚ Ing. Turcerom na diaprojektore.

Ďalej informoval, že na porade  poslanci aj primátor vyslovili nesúhlasné stanovisko so spomínaným zámerom investora ťažiť štrkopiesky v našej lokalite a so zmenou ÚPN.

Poslanec Ivan Slámka za MV Sihoť a za komisiu pre životné prostredie, ktorej je   predsedom, pripomenul, že touto záležitosťou sa zaoberali aj na MV Sihoť a na komisii, kde stanovisko bolo tiež zamietavé.,

Do diskusie o tomto probléme sa zapojil aj poslanec Mgr. Dubčák, ktorý mal pripomienku k hlasovaniu bodu D/6.  Ing. Hrubý vysvetlil, že hlasovať sa bude len za žiadosť Urbárskeho  a pasienkového spoločenstva Ilava a ostatné žiadosti na zmenu ÚPN Mesta Ilava zostanú evidované na OV a ŽP naďalej.

Do diskusie sa prihlásil aj Mgr. Juraj Janco, ktorého zaujímal objem ťaženia, koľko rokov sa počíta s ťažením a kde sa bude ťažiť neskôr. Na jeho otázky odpovedal Ing. Janušek a Ing. Hrubý, ktorý potom predniesol návrh na neschválenie žiadosti Urbárskeho  a pasienkového spoločenstva Ilava o zmenu  a doplnok k územného plánu / ÚPN/ Mesta Ilava. 

 Poslanci 12 hlasmi neschválili  predloženú žiadosť, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

Za kultúrnu komisiu poslankyňa Bakošová Viola informovala v krátkosti o záležitostiach prejednávaných na komisii a dala slovo Mgr. Bakošovej zastupujúcej vedúcej DK Ilava, ktorá poinformovala o projektoch, ktoré  podávali na schválenie.

Projekt Cez Karpaty na vohľady  je v súčasnosti vo fáze obdržania  Osvedčenia o oprávnenosti výdavkov. Na základe tohto ho môžme zhodnotiť, že priebežne sa projekt realizuje pozitívne a zároveň poďakovala za aktívnu a všestrannú spoluprácu Ing. Podmajerskej a pani Baginovej z EO.

Projekt Cezhraničnej spolupráce pre Bartolomejský jarmok bol vypracovaný a odovzdaný 23.2.2010, výsledky očakávame koncom mája až júna.

Ďalej informovala, že sa podal menší projekt na tribúnu z rezervného fondu predsedu vlády SR pre skultúrnenie mini ihrísk.

Je schválený projekt pre deti – žiakov siedmych ročníkov – TZV. Tento športový projekt je v štádiu kedy už nadobúda konkrétnu podobu.

Mgr. Toman vypracoval projekt v hodnote 2000 €  pre Mestskú knižnicu a už sme aj dostali oznámenie o jeho schválení.

Informovala aj o získaní elektrického sporáka pre DK Ilava, ktorý vybavila Mgr. Pajánková s 50%-nou zľavou.

V závere  Mgr. Bakošová Anna vyjadrila poďakovanie pánu primátorovi Ing. Štefanovi Daškovi za  finančné prostriedky 2% od firmy Visteon, kde sa osobne zasadil, aby vo výške cca 4000 € smerovali do DS HUGO. Keďže členovia tohto súboru túto skutočnosť t.j. poďakovanie opomenuli, iniciatívu za vyjadrenie vďaky v mene súboru prebrala na seba nakoľko sa jedná o pozdvihnutie kultúrnej oblasti.

Za sociálno-bytovú komisiu  poinformovala poslankyňa Jurenová o problémoch ktoré riešili na svojom zasadnutí. Podotkla, že riešia najmä dávky v hmotnej núdzi a ďalšie žiadosti o sociálne byty s čím majú najväčší problém.

Nakoľko už nik neprihlásil, pokračovalo sa ďalším bodom programu.

11. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských

zariadeniach zriadených Mestom Ilava.   

Mgr. Dianová, právnička mesta predložila MZ na schválenie Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

 Upozornila, že návrh dodatku bol vyvesený 15 dni pred MZ a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.

Poslanci  hlasovali 10 hlasmi za schválenie,  3 poslanci neboli prítomní /Ing. Straňák, Horák, Bezecný/.

 

 

12. Žiadosti mestských výborov.

 

Za MV Ilavka vystúpila poslankyňa Holbová, ktorá predložila návrh na zavedenie registrovanej diskusie na internetovej stránke mesta Ilava z dôvodu zabrániť anonymným pisateľom urážať občanov, volených verejných činiteľov a ďalších ľudí.

Žiadala hlasovať za tento návrh.

Do diskusie o tomto probléme sa zapojili poslanci Ing. Hrubý, Mgr. Dubčák, Horák a HK Ing. Tichý a nakoniec sa dohodli, že návrh poslankyne Holbovej na zavedenie registrácie diskusie na webe Mesta Ilava s tým, že informatik a administrátor vypracujú detailný návrh na riešenie a predložia ho k schváleniu na júnovom MZ a teraz  sa zoberie len na vedomie. 

Poslanci  tento návrh 11 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec bol proti /Mgr. Dubčák/,

1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

Za MV Medňanská pani poslankyňa Jurenová  informovala, že v odovzdanom zápise sú uvedené požiadavky a poprosila o venovanie sa detskému ihrisku v parku na Medňanskej ulici. Ing. Hrubý upozornil, že treba to zapracovať do rozpočtu, reálne je možnosť riešenia v budúcom roku.

 

Potom sa prihlásil Miloš Sládek, ktorý žiadal riešenie problému s prístupovou cestou v Klobušiciach pri jeho novostavbe.  Situáciu mu vysvetlili Ing. Jasnušek za OV a ŽP a Ing. Hrubý, ktorý predložil návrh dať žiadosť občana Miloša Sládka z  Klobušíc o vybudovanie

komunikácie k rodinnému domu do uznesenia s tým, že sa  na  najbližšiu poradu poslancov pripraví návrh na riešenie.

Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za schválenie tohto návrhu,  1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

Za MV Stred poslankyňa Hujová mala požiadavku o vybudovanie parkoviska, umiestnenia retardéru na Záhumenskej ulici a o posunutie času vyhlasovania mestského rozhlasu v skoršej dobe.

Poslankyňa Bakošová žiadala stanovisko k vyrezaniu stromov pri potoku pri nemocnici

K tomuto problému sa vyjadril Ing. Janušek, Ing. Tichý, Mgr. Dubčák, Horák a Ing. Hrubý,

Ktorý dal návrh na preverenie situácie s tým, že sa opätovne vyzve majiteľ pozemku – Povodie Váhu na vyčistenie tohto priestoru.

Mgr. Dubčák mal pripomienku k výstavbe prekládky trate a premostenie na Záhradnícku ulicu. Ing. Janušek upozornil, že tieto prístupové cesty sa budú riešiť.

Poslankyňa Matovičová požiadala o výmenu  kontajnera na Sihoti.

Ing. Kočkár riaditeľ TSM Ilava jej odporučil dať si žiadosť na mesto pani Juríčkovej a po zakúpení ho vymenia.

Za MV Klobušice Ing. Hrubý požiadal o opravu cesty – preasfaltovanie na Zámockej ulici, vyriešenie nelegálnej rozkopávky na Bárošovej ulici  a  opravy výtlkov na cestách v mestskej časti  Klobušice.

13. Rôzne.

 

Ing. Podmajerská prečítala informáciu o zmenách rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy – školstvo – ZŠ - VZP, dopravné, odchodné,  životné prostredie, dotácia na opatrovateľskú službu.

Poslanci  túto informáciu 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

Ing. Tichý poinformoval o skládkach, ktoré sa nachádzajú v Iliavčanskej doline a ich fotografie sa nachádzajú aj na internete.

Manželia Prnovci poukázali na problematiku odpadu smeti v Iliavčanskej doline.

Ing. Hrubý odporučil tento problém riešiť na komisii pre životné prostredie.

Nakoľko sa už nik neprihlásil Ing. Hrubý dal hlasovať za ukončenie  diskusie.

Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za ukončenie,  1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

 

14. Uznesenie.

 

Návrh na Uznesenie č.3/2010 zo zasadnutia  Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 20.4.2010 v DK v Ilave predniesol člen návrhovej komisie poslanec Mgr. Dubčák.

Ing. Hrubý dal hlasovať za prednesený návrh.

Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za schválenie, 1 poslanec nebol prítomný /Bezecný/.

 

 

15.  Záver.     

 

Ing. Hrubý zástupca primátor Mesta Ilava poďakoval poslancom, TV Považiu a všetkým prítomným za účasť na MZ a poprial im pekný večer.

 

V Ilave, dňa  22.4.2010 

Ing. Mario Hrubý  Ing. Ľubomír Turcer
Zástupca primátora mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Viola Bakošová
Ing. Ján Straňák