Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica z mimoriadneho MZ zo dňa 17.05.2010

Dátum: 18.05.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_mimor_170510.pdf (0,59 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava
konaného dňa 17.05. 2010 o 15:30 hod. v  DK  ILAVA.

 

1.  Otvorenie.

Mimoriadne Mestské zastupiteľstvo otvoril  a viedol primátor Ing. Štefan Daško. Privítal

manažéra klientskych vzťahov VÚB Ing. Ingrid Porubskú,  poslancov a všetkých prítomných. Oznámil, že z MZ sa ospravedlnila poslankyňa Helena Matovičová a poslanec Kamil Horák nie je prítomný.

Prečítal program mimoriadneho  MZ.

 

1.  Otvorenie.

2.  Voľba návrhovej komisie.

3.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.  Zmena písomnej formulácie bodu C-3 uznesenia č.5/2009 zo dňa 03.11.2009 na základe

         písomnej  požiadavky VUB, a.s., exp. Považská Bystrica.

5.  Zmena písomnej formulácie bodu B-1 uznesenia č. 7/2007 zo dňa 23.07.2007 na základe

         písomnej požiadavky Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava.

6.  Uznesenie.

7.  Záver.    

 

Vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky k programu. Nakoľko sa nik neprihlásil  dal hlasovať za prednesený program mimoriadneho MZ.

Poslanci  program 11 hlasmi odsúhlasili, 2 poslanci neboli prítomní.

  

2.  Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pán Ing. Hrubý,  pán Ivan Slámka a pán Milan Pagáč.

Poslanci  8 hlasmi hlasovali za predložený návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania

a 2 poslanci neboli prítomní.

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci:  pán Ing. Ján Straňák a pán Milan Košík .

Poslanci návrh 9 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania, 2 poslanci neboli prítomní.

 

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná pracovníčka MsÚ Ilava.

Poslanci návrh 11 hlasmi schválili, 2 poslanci neboli prítomní.

  

4.   Zmena písomnej formulácie bodu C-3 uznesenia č.5/2009 zo dňa 03.11.2009 na

      základe písomnej  požiadavky VUB, a.s., exp. Považská Bystrica.

 

Primátor dal slovo vedúcej Ekonomického oddelenia Ing. Podmajerskej, ktorá prečítala písomnú žiadosť VÚB a.s.,  ktorá žiada schváliť zmenu písomnej  formulácie bodu C-3  uznesenia č.5/2009 zo dňa 03.11.2009., exp. Považská Bystrica nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje úver vo výške 166 000 EUR v banke VUB a.s., na investičnú akciu Prístavba a rekonštrukcia domu kultúry v Iliavke a investičnú akciu Rekonštrukcia kotolne Domu kultúry Ilava a zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky Mesta Ilava a  podpísanie dohody o vyplňovanom práve k  blankozmenke uzavretej medzi Mestom Ilava a VÚB a.s.  Tiež  žiada zaslať jej výpis z novo schváleného  uznesenia.

Primátor oboznámil prítomných s dôvodmi, pre ktoré sa muselo zvolať mimoriadne MZ a dal slovo Ing. Ingrid  Porubskej  z VÚB,  ktorá vysvetlila prečo banka požaduje tieto zmeny, nič sa nemení, len celá formulácia musí byť aj v uznesení.

Nakoľko nik nemal k tomuto bodu pripomienky,  primátor pristúpil k hlasovaniu.

Poslanci  11 hlasmi schválili túto zmenu, 2 poslanci neboli prítomní.

Primátor poďakoval poslancom za konštruktívny prístup k tejto záležitosti.

Ing. Ingrid  Porubská – manažér  klientskych vzťahov z VÚB sa tiež poďakovala, rozlúčila sa a odišla zo zasadnutia.

.

5.  Zmena písomnej formulácie bodu B-1 uznesenia č. 7/2007 zo dňa 23.07.2007 na

   základe  písomnej požiadavky Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava.

 

Ďalší bod mimoriadneho MZ bol podobný a týkal sa zmeny písomnej formulácie bodu B-1 uznesenia č. 7/2007 zo dňa 23.07.2007,  o ktorú  písomne požiadala Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava.

Ing. Podmajerská prečítala  písomnú požiadavku zo Slovenskej sporiteľne a.s., Bratislava nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje a poveruje primátora Mesta Ilava k podpisu úverovej zmluvy so SLSP, a.s. a zabezpečovacej dokumentácie, týkajúcej sa poskytnutia splátkového úveru vo výške 20 mil. SKK od SLSP, a.s.

Primátor bližšie oboznámil prítomných o týkajúcej sa zmene, kde Slovenskej sporiteľne a.s., Bratislava ide o administratívnu úpravu, aby mali veci v poriadku.

K tomuto bodu nemal nik pripomienky, tak primátor dal hlasovať.

Poslanci  11 hlasmi schválili túto zmenu, 2 poslanci neboli prítomní.

 

6.  Uznesenie.

 

Návrh na Uznesenie č. 4/2010 z mimoriadneho zasadnutia  Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 17.05.2010 v DK v Ilave predniesol člen návrhovej komisie poslanec Ivan Slámka. Nakoľko neboli  k prednesenému  návrhu  pripomienky,  primátor Ing. Štefan Daško pristúpil k hlasovaniu.

Poslanci  11 hlasmi hlasovali za schválenie uznesenia, 2 poslanci neboli prítomní.

 

 7.  Záver.       

 

Ing. Daško primátor Mesta Ilava poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť a hladký priebeh mimoriadneho zasadnutia MZ.


V Ilave, dňa  18..2010 

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia:
Ing. Straňák Ján
Košík Milan