Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 15.06.2010

Dátum: 18.06.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_150610.pdf (0,09 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 15.06.2010 o 15:30 hod. v KSD Klobušice.

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril  Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava, ktorý privítal   poslancov, vedúcich zamestnancov MsÚ a všetkých prítomných občanov.

Oznámil, že poslanec Ing. Mário Hrubý a  Kamil Horák z pracovných dôvodov prídu neskôr,

poslanec Mgr. Karol Dubčák sa ospravedlnil a  hlavný kontrolór Ing. Tichý sa tiež ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.

Prečítal program riadneho verejného MZ.

 

1.  Otvorenie.

2.  Voľba návrhovej komisie.

3.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.  Správa HK z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave.

5.  Žiadosti finančno-majetkovej komisie.

6.  Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ilava.

7.   Schválenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na ďalšie funkčné obdobie

         v zmysle §  11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

         neskorších predpisov.

8.  Informácia z realizácie projektu Európa pre občanov “BIMKWEG“ ILAVA 2010.

9.  Žiadosti ostatných komisií pri MZ v Ilave.

10.  Žiadosti mestských výborov.

11.  Rôzne.

   - Zmena termínov augustovej porady poslancov a MZ z dní 10.8. a 17.8.2010 na dni

   24.8. a 31.8.2010.

  - CMZ, podpis grantovej zmluvy.

12.  Diskusia.

13.  Návrh na uznesenie.

14.  Záver.   

Primátor navrhol z dôvodu neprítomnosti HK Ing. Jozefa Tichého, aby Správa HK

z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave bola predložená na nasledujúcom MZ a dal za to

hlasovať.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za návrh, 4 poslanci neboli prítomní.

/poslanec Ing. Mário Hrubý, Kamil Horák, Mgr. Karol Dubčák, Milan Pagáč/.

 

Primátor upozornil, že do programu bola zaradená aj Informácia z realizácie projektu Európa pre občanov “BIMKWEG“ ILAVA 2010, ktorá sa prednesie spolu s premietaním DVD nahrávky z tohto športového podujatia, ale  až po príchode vedenia ZŠ.  

Potom vyzval  prítomných poslancov či majú ešte k programu nejaké pripomienky. Nakoľko neboli ďalšie pripomienky pristúpil k hlasovaniu za upravený  program riadneho verejného MZ.

Poslanci  9 hlasmi program odsúhlasili, 4 poslanci neboli prítomní.

 

 

2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pani Viola Bakošová, pani Helena Matovičová a pán Ing. Ján Straňák.

Poslanci  9 hlasmi boli za návrh, 4 poslanci neboli prítomní.

 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: pani Ľudmila Hujová a Ján Bezecný.

Poslanci  hlasovali 9 hlasmi  za, 4 poslanci neboli prítomní.

 

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná pracovníčka MsÚ Ilava.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za , 4 poslanci neboli prítomní.

 

4.  Správa HK z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave.

 

Poslancami bolo odhladované preloženie tohto bodu na nasledujúce MZ.

 

5.  Žiadosti finančno-majetkovej komisie.

 

      Primátor dal slovo Ing. Podmajerskej, vedúcej EO, ktorá prečítala zápisnicu z finančno-majetkovej komisie zo dňa 31.05.2010, ktorá je priložená pri zápisnici.

Predniesla Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 1. štvrťrok 2010 -  

kapitálové príjmy a výdaje,  bežné príjmy a výdaje, finančné operácie príjmové a výdavkové.

Potom predniesla Správu k vyhodnoteniu hospodárenia TSM Ilavy za 1. štvrťrok 2010. K týmto predloženým materiálom neboli žiadne pripomienky.

Poslanci ich 9 hlasmi zobrali na vedomie,  4 poslanci neboli prítomní.

 

      Ing. Podmajerská pokračovala v predložení ďalších materiálov a žiadosti ktoré boli prerokovávané na zasadnutí  Finančno-majetkovej komisii.

-  Žiadosť z OV a ŽP o použitie  finančných prostriedkov z Fondu drevín z minulých rokov  vo výške 17 000,- €  do rozpočtu na rok 2010 na  ošetrenie  drevín.

K tomuto mal poslanec pán Slámka otázku, na čo sa  konkrétne môžu použiť spomínané finančné prostriedky. Ing. Janušek vedúci OV a ŽP spresnil, že len na ošetrenie, orezávanie, nie na výsadbu a v žiadnom prípade nie na výrub stromov. Do diskusie sa zapojil aj pán primátor a potom dal hlasovať.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za schválenie žiadosti, 4 poslanci neboli prítomní.

 

-  Žiadosť o zmeny rozpočtu  na stredisku 01116 Správa mesta z položky výpočtová technika sa presunie 354,- € a z položky reprezentačné 500,- € na stredisko 09111 MŠ Ilava navýšenie položky  výpočtová technika na 854,- € .

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za schválenie zmeny rozpočtu, 4 poslanci neboli prítomní.

 

-  Žiadosť o zmeny rozpočtu na stredisku 10123 Opatrovateľská služba presun z položky cestovné vo výške 100,- € na položku Interiérové vybavenie.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za schválenie zmeny rozpočtu, 4 poslanci neboli prítomní.

 

-  Žiadosť o zmeny rozpočtu na stredisku 08209 Kultúrne služby DK Ilava presun z položky oprava a údržba vo výške 230,- € a z položky cestovné 15,- €  na položku nákup softwaru – 245,- €.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za schválenie zmeny rozpočtu, 4 poslanci neboli prítomní.

 

-   Informáciu o splatení preklenovacieho úveru SZ a RB vo výške 32 122,51 €.

 Ing. Podmajerská oznámila, že sme dostali avízo o preplatení aj  druhej Žiadosti o platbu z projektu „Cez Karpaty na vohľady“ vo výške 27 304,13 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 3 212,25 € zo štátneho rozpočtu. Túto čiastku 27 304,13 €  máme k dnešnému dnu na účte.

Poslanci  9 hlasmi zobrali informáciu na vedomie, 4 poslanci neboli prítomní.

 

Ďalšie žiadosti prejednávané vo finančno-majetkovej komisie boli z  odd. Správy majetku a služieb a z odd. Výstavby a životného prostredia.

-   Žiadosť o použitie finančných prostriedkov z  Fondu údržby a opráv bytov vo výške 510,- € na dokončenie opráv kovania okien v bytovom dome na Medňanskej č. 894 v Ilave.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za schválenie žiadosti, 4 poslanci neboli prítomní.

 

-  Žiadosť na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 5 000,- € - na odstránenie havarijného stavu kancelárii  a  výmenu okien kurátorov OÚ TN  na 2. poschodí kanc. č. 301, geodetov kanc. č. 311, soc. odd. č. 313, č. 314, zádverie v budove bývalého OÚ a výmena okien na prízemí /na sociál. odd. a na matrikách/.

Poslanci  10 hlasmi hlasovali za schválenie žiadosti, 3 poslanci neboli prítomní.

/Prišiel poslanec Ing. Hrubý, chýbal  Kamil Horák, Mgr. Karol Dubčák, Milan Pagáč/.

 

-   Žiadosť na použitie prostriedkov Rezervného fondu v sume 60 000 Euro na bežné výdavky  –  na odstránenie havarijného stavu okien v Materskej škôlke v Ilave, v Materskej škôlke  v Klobušiciach  a  na budove č. 81 na Mierovom námestí v Ilave.

K tejto žiadosti sa vyslovil aj pán primátor a upozornil na veľmi zlý stav budov  oboch MŠ, ktorý sa musí riešiť z vlastných finančných prostriedkov a  požiadal ved. OV a ŽP

Ing. Januška, aby  bližšie informoval o aké sumy by sa malo jednať.

Výmena okien v materskej škôlke Ilava by mala byť v sume 29 927,35 Euro, v materskej

škôlke  Klobušice v sume 12 242,41 Euro a za zbytok do sumy 60 000 Euro, t. j. 17 830,24 €

by sa použilo na budove č. 81 na Mierovom námestí v Ilave.

Ing. Hrubý upozornil, že je posledný rok na použitie prostriedkov z Rezervného fondu a použitie  týmto spôsobom,  vyriešime problém v troch budovách.

Poslanci  10 hlasmi hlasovali za schválenie hore uvedenej žiadosti, 3 poslanci neboli prítomní.

 

Informácia Ing. Januška o žiadosti  p. Sládka vybudovať prístupovú komunikáciu k jeho domu v náklade 11 700 Euro.

K tejto informácii sa vyjadril pán primátor aj poslanec Ivan Slámka a Ing. Hrubý a Ing. Janušek. Spoločne skonštatovali, že v rozpočte na tento rok nie sú  na to vyčlenené finančné prostriedky. Uvažovalo sa o možnosti odpredaja nevysporiadaných mestských pozemkov občanom, ktorí ich užívajú a získané finančné prostriedky by sa potom mohli použiť na  tieto účely, ale to je dlhodobá záležitosť.

Poslanci  10 hlasmi zobrali informáciu na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 

Informácia o rekonštrukcii kotolne v DK Ilava a o potupe prác na KD Iliavka predniesol Ing. Janušek.

Poslanci  10 hlasmi zobrali informáciu na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 Ďalšie žiadosti prejednávané vo finančno-majetkovej komisie predniesol Ing. Slavík z MO:

-  Žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Dubnica nad Váhom so sídlom Kvášovec 1695,  018 41 Dubnica nad Váhom o umiestnenie dávkovacieho zariadenia na surové kravské mlieko  na Mierovom námestí v Ilave.

Ing. Slavík s pánom primátorom bližšie informoval o mliekomate, ktorý by mal byť namontovaný na Mierovom námestí v Ilave oproti budove čínskeho obchodu. Po jednaní primátora s riaditeľom Poľnohospodárskeho družstva Dubnica nad  Váhom pánom Ing. Antonom Rebrom sme dostali prísľub, že hneď po objednaní a dodaní z Talianska  ho namontujú a bude slúžiť   občanom  7 dní v týždni a 24 hodín denne s napĺňaním dva krát denne.

Poslanci  10 hlasmi zobrali  žiadosti na vedomie , 3 poslanci neboli prítomní.

 

-   Informoval o podpise zmluvy o nájme, predmetom ktorej je nájom časti nehnuteľnosti a to

pozemku KN-E parc.   č. 1841 v  k.ú. Ilava vo vlastníctve Lesného a pozemkového

spoločenstva Ilava, ktorou Mesto Ilava   zabezpečí prístup k pozemku v jeho vlastníctve a to

KN-C parc. č. 1887/3, zapísaného na Správe   katastra Ilava na LV č. 1500 v  k. ú. Ilava.

Predmetom nájmu je výmera 44,9 m2a výška nájmu je stanovená na 0,17 €/m2/rok, čo

predstavuje ročné nájomné 7,6 €.

Poslanci  10 hlasmi zobrali informáciu na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 

-   Informoval o dôvode zrušenia  bodu  číslo 13. časti C – Schvaľuje  uznesenia č. 3 /2010 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Ilave konaného dňa 20.04.2010./Jednalo sa o pozemok Vladimíra Hebra v Klobušiciach/.

Poslanci  10 hlasmi schválili zrušenie hore uvedeného bodu, 3 poslanci neboli prítomní.

 

-   Informoval o uzatvorení zámennej zmluvy, ktorou Mesto Ilava zamení nehnuteľnosť vo svojom vlastníctve a to :

     ● pozemok KN-C parc. č. 701/3   – ostatné plochy o výmere 33m², zapísaný na Správe

        katastra Ilava na LV č. 1100 v k. ú. Klobušice za nehnuteľnosť vo vlastníctve    

        spoluvlastníkov a to :

     ● pozemok KN-C parc. č. 291/2  – záhrady  o výmere 11m², zapísaný na Správe katastra

         Ilava na LV č. 723 v k. ú. Klobušice, za nasledovných podmienok:

 -  úhrady finančného vyrovnania  vo výške 110,- €  ( 22 m2 x 5 € ) zo strany 

    spoluvlastníkov   pozemku  KN-C parc. č.  701/3 mestu Ilava

    -  úhrady 1/2 správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe

       katastra  Ilava   zo strany spoluvlastníkov pozemku KN-C parc. č. 701/3  mestu Ilava.

     Prevod nehnuteľnosti je v súlade s § 9a odst. 8 písm. e zákona NR SR č. 138/1991 Zb.

  o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Poslanci  10 hlasmi schválili uzatvorenie zámennej zmluvy, 3 poslanci neboli prítomní.

 

-   Informoval o kúpe nehnuteľnosti a to pozemku KN-C parc. č. 744/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  7 m², zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 3265 v k. ú. Ilava, od právnickej osoby Lidl  Slovenská republika, v.o.s. Veľkosklad potravín Lidl so sídlom Púchovská 12, 914 41Nemšová, za kúpnu cenu 1,- € . Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe  katastra Ilava uhradí Mesto Ilava.

Poslanci  10 hlasmi schválili kúpu nehnuteľnosti, 3 poslanci neboli prítomní.

 

-  Predniesol žiadosť právnickej osoby R.N., s.r.o. so sídlom 018 64 Košeca s. č. 387 o umiestnenie letnej  terasy  k prevádzke „ Vináreň“ na ulici Ružovej s. č. 112 v Ilave

 a  bližšie oboznámil prítomných so situáciou, ktorá by vznikla vyhovením žiadosti

 /zníženie parkovacích miest/.

Poslanci  10 hlasmi zamietli  žiadosti, 3 poslanci neboli prítomní.

 

 

-   Žiadosť fyzických osôb Ing. Jána Kľačku  a manželky Michaely, obaja bytom Medňanská  520/4, 019 01 Ilava o odkúpenie časti nehnuteľnosti a to časti pozemku KN-C parc.č.312/1  – zastavané plochy a nádvoria, ktorého celková výmera je v súčasnosti  3212 m2,     zapísaného na  Správe katastra Ilava   na LV č. 1500 v k.ú. Ilava z dôvodu odstúpenia menovaných od kúpy  pozemku. Na finančno-majetkovej komisii doporučili zamietnutie tejto žiadosti.

Poslanci  10 hlasmi zamietli  žiadosti, 3 poslanci neboli prítomní.

-   Informoval o dôvode zrušenia bod číslo 1. v časti C – Schvaľuje  uznesenia č. 3 /2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 23.06.2009 / jednalo sa o prenájom pozemku na cintoríne v Ilave spoločnosti  WAVECOM Slovakia/.

Poslanci  10 hlasmi schválili zrušenie spomínaného bodu, 3 poslanci neboli prítomní.

 

Ing. Slavík podal informáciu o vzniknutej situácii spôsobenej dlhodobým dažďom, keď nastalo ohrozenie vyliatia vody z potoka na Sihoti a  zdôraznil, že je nutné vykonať proti povodňové opatrenia.

Vyjadril sa aj pán primátor a okrem iného upozornil na projekt Regulácie Podhradského potoka, ktorý je podaný a budeme sa ho  snažiť presadiť.  

Primátor ešte spomenul projekt, ktorý by mal realizovať spoločnosťou Kaufland, ktorá  na svoje náklady vyreguluje celý tok Čaradovského potoka v Klobušiciach.

Nakoniec upozornil, že pred realizáciou výstavby Okružnej križovatky a  Lidlu dostal poverenie na jednania  a  podpis zmlúv, teraz považuje všetky tieto veci zo strany mesta za ukončené a finančno-právne vysporiadané.

6. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ilava.

Mgr. Dianová predniesla  Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta

Ilava a predložila aj dôvodovú správu, ktorá je priložená pri zápisnici.

Poslanci  11 hlasmi schválili zásady odmeňovania poslancov MZ, 2 poslanci neboli prítomní. /Prišiel poslanec Kamil Horák, chýbal Milan Pagáč a Mgr. Karol Dubčák/.

7.  Schválenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na ďalšie funkčné obdobie

     v zmysle §  11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

     neskorších predpisov.

Právnička mesta Mgr. Dianová predniesla ďalší bod programu MZ.

Schválenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na ďalšie funkčné obdobie v zmysle

 §  11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Poslanci  11 hlasmi schválili rozsah výkonu funkcie primátora mesta,  2 poslanci neboli prítomní.

Potom Mgr. Dianová navrhla doplniť do uznesenia do časti URČUJE:

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie primátora mesta Ilava na celé funkčné obdobie na celý úväzok.

Poslanci  11 hlasmi tento návrh schválili,  2 poslanci neboli prítomní.

8.  Informácia Mgr. Bakošovej o grante „Európa pre občanov“.

 

Primátor privítal na riadnom zasadnutí MZ riaditeľku ZŠ Medňanska a jej dve zástupkyne

Mgr. Cillerovou a Mgr. Machovou a dal slovo Mgr. Bakošovej Anne,  ktorá  predniesla Správu z realizácie  projektu Európa pre občanov „BIMKWEG“ ILAVA 2010, ktorý sa uskutočnil v našom meste v dňoch 27.5.-30.5.2010.

Informovala, že v týchto dňoch prebiehali rôzne športové podujatia a  súťaže  v areály ZŠ v Ilave a na ihrisku MFK v Ilave,  kde súťažili žiaci  ZŠ  Medňanská  Ilava  so  žiakmi  družobných  miest  z  ČR  /Klimkovice, Všechovice/, z  Poľska  /Mikolów/  a  z  Maďarska  /Gyor/. Pozvané boli aj zahraničné delegácie z družobných miest. V sobotu 29.5.2010 bolo v  zasadačke MsÚ v Ilave slávnostné podpísanie družobnej zmluvy s mestom Všechovice z  ČR a s  mestom  Gyor z  Maďarska. Pre predstaviteľov družobných miest na  piatok a sobotu bol okrem návštevy ihrísk a ZŠ bol zabezpečený program /návšteva väznice, návšteva cintorína  v Ilave, pamätnej  tabule  na Bárošovej ulici a hrobky v Klobušiciach, návšteva múzea v Ilave/.

Vyhodnotenie  a  odmeňovanie všetkých  súťaží  bolo  v  DK Ilava 29.5.2010 o 20.00 hod. za účasti delegácií  a  všetkých  súťažiacich.   Po skončení  vyhodnotenia mali všetci  zúčastnení žiaci v DK diskotéku a v zasadačke DK bolo priateľské posedenie zástupcov miest a škôl, ale aj pedagogického zboru.

Po prednesení informácii z projektu bol premietnutý zostrih tohto športového podujatia na DVD.  Po skončení  prezentácie  pán  primátor  dal  slovo  riaditeľke  Mgr. Ďurechovej,  ktorá

poďakovala za pozvanie a pripomenula, že si váži práce na príprave tejto akcie, ktorá bola tímovou prácou a poďakovala všetkým zúčastnením. Primátor  vysvetlil prínos takýchto akcii a chcel by vybudovať v tomto smere tradíciu aj do budúcna. Poďakoval za  prípravu a realizáciu projektu Mgr. Bakošovej Anne, ktorá celý projekt pripravovala za spolupráce riaditeľky ZŠ Medňanska, Mgr. Ďurechovej  so zástupkyňami Mgr. Cillerovou a Mgr. Machovou a odovzdal im s poďakovaním kytičky.  Tiež poďakoval  celému  vedeniu a pedagogickému zboru ŽŠ a ocenil ich prácu, ktorú robia nad rámec svojich pracovných povinnosti. Nakoniec poďakoval všetkým ďalším, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tejto veľkolepej akcie.

9.  Žiadosti komisií pri MZ v Ilave.

 

Za sociálno-bytovú  komisiu predniesla žiadosti poslankyňa Jurenová.

 

-   Žiadosť nájomcov Miroslava Pagáča a p.  Marianny    Pagáčovej , trvale bytom Medňansk 518/13, Ilava – o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu č.3.6B, nachádzajúci sa na 2. poschodí v bytovom dome na ul. Medňanskej súp. č. 894/14.

K tejto žiadosti sa vyjadrila právnička mesta Mgr. Dianová, poslankyňa Bakošová a Jurenová, ktorá informovala, že na zasadnutí sociálno-bytovej komisie jednoznačne horeuvedenú žiadosť zamietli z dôvodu dlhodobého neplatenia nájmu.   

Poslanci  10 hlasmi žiadosť neschválili,  1 poslanec sa zdržal /Slámka/, 2 poslanci neboli prítomní.

-    Žiadosť o prenájom 3 – izbového bytu č. 3.6 B nachádzajúceho sa na 2. poschodí v

Bytovom   dome na ul. Medňanskej č. 894/14 Ilava, žiadateľovi p. Márii Ondrejíčkovej,

trvale bytom  Ilava.  Nájomná  zmluva  bude  uzatvorená na dobu určitú od 01.07.2010

do 1.12.2010.

K tejto žiadosti mala otázky poslankyňa Hujová a pán primátor, ktorý chcel vedieť či je pani Ondrejíčková oboznámená s podmienkami zmluvy a či bude schopná platiťnájom. Po kladnej odpovedi pristúpil k hlasovaniu.

Poslanci  11 hlasmi túto žiadosť schválili,  2 poslanci neboli prítomní.

Za komisiu životného prostredia poslanec Slámka nemal konkrétne žiadosti, ale sa  informoval o ortofotomape, ktorú nainštalovali na MsÚ do programu. Ing. Janušek mu podrobne popísal  využitie a účel  na ktorý sa ortofotomapa zakúpila.

Za kultúrnu komisiu sa vyjadrila poslankyňa Bakošová, ktorá sa poďakovala všetkým, ktorí sa venujú deťom na rôznych  kultúrnych  a športových akciách.

Poslanec Horák dal návrh, aby sa raz do roka zorganizovalo posedenie v DK Ilava pre všetkých,  ktorí sa  podieľajú na rôznych takýchto akciách.

Primátor vyzval poslancov, MV a  komisie, aby predložili návrhy na ocenenie ľudí – občanov mesta, ktorí by si to zaslúžili svojou prácou za svoj dlhoročný prínos Mestu Ilava.

10.   Žiadosti mestských výborov.

 

Za MV Iliavka poslankyňa Holbová žiada riešiť problém s vytekaním vody na vozovku, cesta je mokrá a cez zimu zamŕza. Ing. Kočkár riaditeľ TSM vysvetlil, že pozemok je súkromný  a nie mestský.   Ďalej  upozornila na výsadbu stromkov pozdĺž celej Iliavčanskej doliny, ktoré sú blízko cesty a v budúcnosti budú zavadzať. Primátor  ju oboznámil s opatreniami ktoré už mesto podniklo v tejto oblasti, ale nakoľko nie sú to pozemky mesta nie je to v našej kompetencii, aby sme do toho zasahovali. 

Za MV Medňanská  poslankyňa Jurenová žiadá pridať o 1 kontajner naviac. Riaditeľ TSM jej odporučil obrátiť sa na pracovníčku MsÚ pani Juríčkovú, ktorá prideľuje kontajnery na počet obyvateľov.

Opätovné žiada riešiť problém s parkovaním aut na chodníkoch, ktoré sa tým ničia.

Požiadala tiež aj o pridelenie pracovníka na 4 hodiny, ktorý by zhodnotil výsadbu zelene.

K problémom výrubu a výsadbe zelene sa vyjadril aj pán primátor Ing. Štefan Daško, poslankyňa Jurenová, Ing. Janušek, Ing. Kočkár a poslanec Horák, ktorý doporučil urobiť plán výsadby celého mesta kompetentnou osobou.

Za MV  Stred  poslankyňa Hujová  žiadala vybudovanie parkoviska, odstrániť problém so stromami pri garážach, kde stále vlhne, problémy s porozhadzovanými letákmi. Tiež žiadala riešiť pána Dolinského a problematiku stavby pána Hoštáka.

Za  MV  Sihoť  poslanec  Košík vyjadril  spokojnosť so spravenými výtlkmi na  cestách  na

Sihoti.  Poslankyňa Matovičová požiadala o riešenie prechodu pre chodcov  cez  hlavnú cestu

bytovky č. 177 a vedľajšej v mestskej časti Sihoť a výjazd smerom na diaľnicu smerom na Pruské  

Ing. Janušek odporučil požiadať dopravný inšpektorát, ktorý rieši tieto veci. Nakoniec sa uložilo Odboru výstavby doriešiť do konca júna tieto veci s  kompetentnými orgánmi.

Za MV Klobušice poslanec Ing. Hrubý predložil požiadavku na riešenie vzniknutej situácie na  zničenej komunikácii na Betlehemskej ulici a prístupovej cesty na Zámockej ulici k domu pána Sládka.

Ing. Janušek podal informáciu o žiadosti pána  Sládka vybudovať prístupovú komunikáciu k jeho domu, ktorá by sa mala pohybovať v náklade 11 700 Euro.

Na zasadnutie MZ prišiel aj občan mestskej časti Klobušíc pán Sládek, ktorý pred 2 mesiacmi podal žiadosť na MZ na vybudovanie prístupovej cesty k jeho rodinnému domu, ktorý má kolaudovať na jeseň. Teraz doniesol petíciu - sťažnosť s podpismi obyvateľov Zámockej ulice, ktorí sa sťažujú na zablatenú neprejazdnú cestu a  žiadajú ju vybudovať ako prístupovú komunikáciu.

K tejto téme sa vyjadril ďalší občan Klobušíc pán Kyzek, ktorý tvrdí, že tam nebola nikdy riadna cesta a nemal dostať stavebné povolenie, keď nemá prístup na svoj pozemok. Ešte sa vyjadrili poslanec Bezecný, Jurenová, Ing. Hrubý, ktorý navrhuje, aby sa zabratá pôda  mesta podľa katastra predala majiteľom, ktorí ju užívajú a získane financie by sa mohli použiť na vybudovanie tejto cesty a vyriešil by sa problém. Primátor diskusiu ukončil s tým, že mu, žiaľ, z  rozpočtu v tomto roku mu nevie realizáciu zaručiť a že petíciu zaevidujeme a v stanovenom termíne mu odpovieme. 

 11.  Rôzne.

 

 - Zmena termínov augustovej porady poslancov a MZ z dní 10.8. a 17.8.2010

          na dni  24.8. a 31.8.2010.

Prenosta MsÚ predniesol návrh na zmena termínov augustovej porady poslancov a MZ

z dní 10.8. a 17.8.2010 na dni  24.8. a 31.8.2010 z  dôvodov čerpanie dovoleniek a prípravy Bartolomejského jarmoku .        

Poslanci  11 hlasmi túto zmenu schválili,  2 poslanci neboli prítomní.

     -   Preschválenie uznesenia č. 2/2010 bodu 3, 3.1, a 3.2 - k projektu Verejné osvetlenie.

Prednosta vysvetlil dôvody zmeny – preschválenia bodov 3, 3.1, a 3.2 uznesenia č. 2/2010 zo zasadnutia MZ konaného dňa 23.2.2010. Účelom je zosúladenie názvov projektu verejného osvetlenia so stavebným povolením a žiadosťou o grant a zaokrúhlenia súm podľa podmienok výzvy.   Navrhol zrušiť  spomínané body  uznesenia.

Poslanci  11 hlasmi schválili zrušenie,  2 poslanci neboli prítomní.

 

Potom  prednosta prítomných oboznámil s novým znením.

-          Predloženie žiadosti Mesta Ilava o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy 2.2

Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti

 energetiky ( kód KaHR-22VS-1001), Prioritná os 2. - Energetika,   na realizáciu projektu  

 „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava“, ktorý je realizovaný v pôsobnosti Mesta 

Ilava a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Ilava.

-          Zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava“ po

schválení žiadosti o NFP.

-     Financovanie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava“, ktorého

celková  výška výdavkov vr. DPH je 263 300,- €, z  toho výška oprávnených výdavkov  na

projekt  je 263 000,- €,     nasledovne: spoluúčasť vo výške 5 % z celkových oprávnených

výdavkov,  t.j. vo výške 13 150,- €.

-          Náklady na spracovanie žiadosti v sume 3 781,50,- €  vr. DPH, náklady na úpravu projektu

v sume1383,- € vr. DPH a externý  manažment v sume  4 987,50- €  vr. DPH, ktoré budú financované z vlastných zdrojov žiadateľa po akceptácii projektu.

 Poslanci  11 hlasmi hlasovali za schválenie, 2 poslanci neboli prítomní.

  -   CMZ, podpis grantovej zmluvy.

Prednosta  MsÚ  informoval o  podpis grantovej zmluvy na  projekt  „Centrálna mestská zóna Ilava“ /CMZ/.

Ing. Janušek vedúci OV a ŽP priblížil realizáciu tohto projektu.

Zo strany poslankyne Bakošovej boli pripomienky k plánovanému použitiu povrchovej

úpravy - asfaltu.

 

-    Projekt „Nákup kníh do knižnice“.

Prednosta podal informácie o dotácií MK SR na projekt „Nákup kníh do knižnice“.

      -   Projekty Zberný dvor a Verejné osvetlenie.

Prednosta podal informácie o projektoch a o finalizácii podkladov pre projekty Zberný dvor

a  Verejné osvetlenie.

     -    Rekonštrukcia kotolne v DK Ilava a  potup prác na DK Iliavka.

Ing. Januškek  podal informáciu o rekonštrukcii kotolne v DK Ilava a o potupe prác na DK Iliavka.

 

      -    MAS Vršatec.

Prednosta  tiež informoval  o  pripravovaných výzvach MAS Vršatec.

Primátor bližšie  priblížil  okolnosti  podania  projektu, ktorý bol úspešne prijatý. Spomenul, že nášmu mestu sa otvoril ďalší zdroj financií, ktoré by sa mohli využiť na rekonštrukciu mestských budov, ciest,  na vybudovanie detských ihrísk, lávky a pod.

Všetky predložené informácie  prítomní poslanci zobrali na vedomie.

      -    Vydanie organizačnej smernice č. 2/2010 Organizačný  poriadok a organizačná

            štruktúra MsÚ v Ilave.

Informáciu o vydaní organizačnej smernice č. 2/2010 Organizačný  poriadok a organizačná štruktúra MsÚ v Ilave  s  účinnosťou od 1.6.2010 podal prednosta. Dôvod vydania  spočíva v presunutí športového  referátu z oddelenia  kultúry na oddelenie správy majetku a služieb, doplnení náplní  a  vytvorení nových referátov na  oddelení správy majetku a služieb podľa priloženej  schémy. V zmysle novely zákona o obecnom zriadení Organizačný poriadok a organizačnú štruktúru  Mestského úradu už neschvaľuje MZ, ale vydáva primátor mesta.

Pripomienku k organizačnej štruktúre MO mala poslankyňa Hujová. Primátor mesta Ing. Štefan Daško vysvetlil a obhájil predložené návrhy. Ing. Rexová vedúca MO ešte bližšie vysvetlila rozdelenie náplní pracovníkov MO s tým, že počet zamestnancov sa nemení.

Poslanci  8 hlasmi zobrali  na vedomie, 2 sa zdržali /Hujová, Bakošová/, 3 poslanci neboli prítomní /Straňák, Pagáč, Dubčák/.

 

      -    Plán kontrolných činností HK na II. polrok 2010.

Prednosta prečítal Plán kontrolných činností HK na II. polrok 2010. Materiál je priložený pri zápisnici.

Poslanci  9 hlasmi zobrali  na vedomie, 4 poslanci neboli prítomní /Straňák, Pagáč, Dubčák, Bezecný/.

12.  Diskusia.

 

Primátor Ing. Štefan Daško  vyzval prítomných do diskusie.

Ing. Janušek  oboznámil  prítomných s petíciou,  ktorú podali  občania z mestskej časti

Klobušíc,  kde  žiadajú  zmenu  užívania  dopravného  značenia  na   Betlehemskej  ulici

v  Klobušiciach. Dôvodom zákazu vjazdu nákladných vozidiel /okrem dopravnej obsluhy pre

obyvateľov Betlehemskej a Vodárenskej ulice/ a určenia najnižšej dovolenej rýchlosti na

30 km/h. je zlý stav komunikácie, poškodenie uzáverov plynových a vodovodných prípojok,

znečistenie komunikácie prechodom aut s vyťaženým drevom, ktoré ťaží a preváža cez

Betlehemsku ulicu Urbárske a pasienkové spoločenstvo. Problém sa riešil aj zvolaním

pracovného stretnutia na MsÚ, z ktorého je aj zápis priložený pri zápisnici.

Do diskusie k tomuto problému sa zapojili poslanci  pán Ing. Hrubý, Horák, Bezecný,

Slámka, Hujová a aj pán primátor. Nakoniec sa uzniesli, že sa  uloží Odboru výstavby  vyzvať

do konca júna Lesné a pasienkové spoločenstvo Klobušice, aby  predložilo Mestu Ilava

posudok o únosnosti komunikácie, ul. Betlehemskej a jej vhodnosti na prejazd

ťažkotonážnych vozidiel, inak mesto bude riešiť dopravnú situáciu umiestnením značky

„Zákaz vjazdu“.

Poslanci  10 hlasmi zahlasovali  za, 3 poslanci neboli prítomní.

Primátor vyzval prítomných do diskusie, ale nikto nemal už pripomienky, tak  dal hlasovať za

ukončenie diskusie.

Poslanci  10 hlasmi zahlasovali  za, 3 poslanci neboli prítomní.

 

 

13.  Návrh na uznesenie.

 

Návrh na Uznesenie č. 5/2010, zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 15.6.2010 o 15.30 hod. v KSD v Klobušiciach  prečítala poslankyňa MZ pani Viola Bakošová.

Poslanci návrh uznesenia 10 hlasmi schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

14.  Záver.

 

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na  MZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

V Ilave, dňa 17.06.2010

 

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Ľudmila Hujová
p. Ján Bezecný