Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica z mimoriadneho MZ zo dňa 27.07.2010

Dátum: 29.07.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_270710.pdf (0,04 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho MZ Mesta Ilava,
konaného dňa 27.07.2010 o 15:30 hod. v  DK  ILAVA.

 

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava, ktorý privítal poslancov a všetkých prítomných.

Prečítal program mimoriadneho MZ:

 

1.  Otvorenie.

2.  Voľba návrhovej komisie.

3.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.  Podanie mikroprojektu v rámci cezhraničnej spolupráce.

5.  Diskusia.

6.  Uznesenie.

7.  Záver.       

Primátor vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky, alebo doplnok k programu. Nakoľko sa nik neprihlásil  dal hlasovať za prednesený program mimoriadneho Mestského zastupiteľstva.

Poslanci 11 hlasmi program odsúhlasili, 2 poslanci neboli prítomní.

/Ivan Slámka a Kamil Horák – ospravedlnený – prídu neskôr/.

 

2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pani Ľudmila Hujová, pani Helena Matovičová a pán  Mgr. Karol Dubčák.

Poslanci  8 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania a  2 poslanci neboli prítomní.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: pán  Ing. Ján Straňák a  p. Milan   Košík. Poslanci návrh 9 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania a 2 poslanci neboli prítomní.

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná.

Poslanci 11 hlasmi návrh schválili, 2 poslanci neboli prítomní.

4. Podanie mikroprojektu v rámci cezhraničnej spolupráce.

Primátor oboznámil prítomných s dôvodom pre ktorý sa mimoriadne MZ zvolávalo.

Bola vypísaná výzva na podanie projektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013 - Fondu mikroprojektov .

Oddelenie kultúry – Mgr. Pajánková zabezpečuje realizáciu  projektu ZAHRAJME SI SPOLOČNE  -  projekt  československých   tvorivých   dielní, ktorý   by  sa  mal   zrealizovať

v  roku  2011 v spolupráci s českým partnerom Mestom Brno.  Pripravila  žiadosť  za  Mesto Ilava  o  NFP  / nenávratný  finančný   príspevok / v  rámci  opatrenia 1.6  Fond  mikroprojektov na realizáciu tohto projektu. Predloženie tejto žiadosti  pred podaním musí schváliť Mestským zastupiteľstvom /MZ/. Tiež je potrebné  schválenie  Mestským zastupiteľstvom   aj    zabezpečenie   realizácie    projektu   po   schválení     žiadosti   o   NFP

a  financovanie     tohto    projektu,    ktorého   celková  výška   výdavkov  je  23 529,41.- €, z  toho výška oprávnených výdavkov na  projekt je  23 529,41.- €, nasledovne :

spoluúčasť vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške 1 176,48.- €, náklady na spracovanie žiadosti v sume 699,- €  a  externý manažment v sume 1 176,48.- €,  financované z vlastných  zdrojov  žiadateľa  po  akceptácii projektu.

Potom dal slovo Mgr. Pajánkovej, ktorá predniesla bližšie informácie o podmienkach grantu ZAHRAJME SI SPOLOČNE - projekt československých tvorivých dielní. Prečítala pripravený program na júl 2011, ktorý by sa mal uskutočniť v Ilave v rámci spomínaného projektu. Na spoločnom stretnutí v  Ilave by sa mali zúčastniť žiaci a dospelí zo Žilinského kraja z mesta Považská Bystrica a Púchov, Trenčianského kraja z mesta Trenčín, Nové Město nad Váhom, z ČR z Juhomoravského kraja z mesta Brna, zo Zlínského kraja z mesta Slavičín, Rožnov pod Radhoštěm a z Moravskoslezského kraja z mesta Havířov.

Tiež predložila návrh zmluvy o poskytnutí príspevku na financovanie činnosti regionálnej rozvojovej agentúry s ktorou spolupracujeme pri podávaní projektov.

Všetky predložené materiály budú  priložené pri zápisnici.

Mgr. Pajánková upozornila, že pre Mesto by bol tento projekt prínosom, lebo z časti finančných prostriedkov určených na projekt by sme použili na výmenu zadnej opony v DK Ilava, ktorá je značne poškodená /nová stojí okolo 500 €/ a ešte by sa mohla spraviť nová podlaha na javisku. Okrem toho z projektu  budú financované aj propagačné materiály - informačný leták s mapkou a nové pohľadnice, ktoré by sa mohli v budúcnosti využiť ako prezenty pre Mesto. Ďalej by bolo prínosom, keby sa podobné stretnutia mládeže stali tradíciou – nadviazali by sa ďalšie priateľstvá, deti by mali zážitky a kontakty na celý život. 

Ing. Podmajerská mala otázku, či  sa budú musieť  tento rok do rozpočtu zapracovávať finančné prostriedky  - 5 % z celkovej sumy ako spoluúčasť  Mesta na projekte, ak sa projekt uskutoční až na budúci rok.

Mgr. Pajánková informovala, že ak sa projekt schváli, pôjde zajtra do Trenčína do Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry /TRRA/, ktorá zabezpečuje podanie žiadosti o NFP a odovzdá ím všetky požadované materiály. Peniaze na realizáciu projektu  sa  budú potrebovať až na budúci rok, preto sa do rozpočtu zapracujú až na rok 2011, okrem  sumy 699,-€ vrátane DPH za náklady na spracovanie  žiadosti podľa zmluvy s TRRA v r.2010.  

Mgr. Bakošová  upozornila, že ďalšia výzva na  podobné projekty bude až v roku 2013.

Pripomenula, že už robila na viacerých projektoch, ktoré sa realizovali a  preplatenie finančných prostriedkov vložených do realizácie projektu sa po zdokladovaní uskutoční do 2,5 – 3 mesiacov. Teda, keď sa projekt uskutoční v júli 2011 a čo najskôr sa zdokladuje, finančné prostriedky by sa mali preplatiť Mestu v októbri 2011.

Mgr. Škvaro upozornil, že uskutočnením tohto projektu bude pozitívum tiež to, že sa v našom meste udeje zas niečo nové.

Mgr. Dubčák sa vyjadril, že nespochybňuje, že projekt bude prínosom, len či máme naň peniaze, treba poinformovať poslancov. 

Ing. Podmajerská predniesla prognózu  financií  za jún 2010 v  kapitálovom príjme.

Primátor predniesol celkové stavy z účtov, ktoré má priamo od vedúcej Ekonomického oddelenie Ing. Podmajerskej. Upozornil, že  z tohto hľadiska  nemá obavy, lebo naše stavy účtov patria medzi najvyššie z okolitých miest. Tiež oboznámil z výsledkami zasadnutia ZMOS odkiaľ boli prisľúbené finančné prostriedky na dofinancovanie výpadku daní.   

Potom pristúpil k hlasovaniu za schválenie bodu B) 1., 1.1 a  1.2 z návrhu uznesenia č.6/2010.

Poslanci 13 hlasmi boli za schválenie predložených bodov, týkajúcich sa projektu.

 

5. Diskusia.

Primátor vyzval prítomných do diskusie.

Ing. Peter Kočkár riaditeľ TSM Ilava oznámil, že sa pokazilo auto na odvoz smetí, ktoré má už 30 rokov a neoplatí sa ho už opravovať, lepšie by sa oplatilo kúpiť nové, aby slúžilo pre Mesto viac rokov. Urobil si už aj prieskum a predložil cenové ponuky na nové i na staršie.

Informoval, že momentálne odvoz smeti zabezpečujú externe, alebo zapožičaním autom.

Primátor upozornil, že tento problém sa bude riešiť na nasledujúcom MZ, kde sa pripraví návrh pre poslancov. Do toho času sa bude odvoz smetí zabezpečovať externe.

Nakoľko už nik nemal ďalšiu pripomienku do diskusie, primátor dal hlasovať za jej ukončenie.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za ukončenie diskusie.

 

6. Uznesenie.

Návrh na uznesenie č.6/2010 prečítala  pani poslankyňa  MZ -  pani Helena Matovičová.

Primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.

Poslanci Uznesenie č. 6/2010 z mimoriadneho zasadnutia MZ, konaného dňa 27.07.2010 schválili 13 hlasmi.

 

7. Záver

Primátor mesta Ing. Daško poďakoval poslancom a  všetkým  prítomným  za účasť a spoluprácu na tomto mimoriadnom zasadnutí MZ, oznámil, že termín ďalšieho Mestské zastupiteľstvo 31.8.2010 platí.  Pozval  všetkých poslancov na Bartolomejský jarmok, ktorý sa v našom meste uskutoční v dňoch 20.8. – 21.8.2010  a  mimoriadne zasadnutie MZ ukončil. 

 

 

V Ilave, dňa 28.07.2010

Ing. Štefan Daško  
Primátor mesta Ilava  
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: Ing. Ján Straňák
p. Milan Košík