Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 31.08.2010

Dátum: 03.09.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_310810.pdf (0,1 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
 konaného dňa 31.08. 2010 o 15:30 hod. v DK v Ilave .

 

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril  Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava, ktorý privítal  redaktora  z týždenníka MY,  poslancov MZ, vedúcich zamestnancov MsÚ a prítomných občanov. Oznámil, že poslanec Ing. Mário Hrubý sa ospravedlnil, a príde neskôr,  poslanec Ing. Straňák Ján, Bezecný Ján a poslankyňa Matovičová Helena sa tiež  ospravedlnili z pracovných dôvodov.

Prečítal program riadneho verejného MZ.

 

1. Otvorenie.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4. Správa HK z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave.

5. Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava a TSM za 1.  polrok 2010.

6. Žiadosti Finančno-majetkovej komisie.
   - Zmeny rozpočtu – predkladané jednotlivými odd.
   -  Informácia o prerozdelení výnosu dane z príjmov FO podľa júnovej prognózy.
   -  Informáciu o zvýšení poplatku za uloženie KO na skládku.
   -  Dočerpanie úveru schváleného VUB na výmenu okien v DK Ilava.
   -  Majetkové záležitosti.

7. Žiadosti ostatných komisií pri MZ.

8. VZN č. 1/2010 o podmienkach držania psov na území mesta Ilava..

9. VZN č. 2/2010 o miestnom referende.

10. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Ilave.

11. Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

12.    Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

13.    Žiadosti mestských výborov.

14.    Rôzne (zmenky úver, ukončenie akcie LIDL, registrácia na webe mesta... ).

15.    Diskusia.

16.    Návrh uznesenia.

17.    Záver.

 

K prednesenému programu nemal nik pripomienky, tak primátor dal hlasovať.

Poslanci  9 hlasmi program odsúhlasili, 4 poslanci neboli prítomní.

/Ing. Hrubý Mário, Bezecný Ján, Ing. Straňak Ján, Matovičová Helena /.

2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pani Hujová Ľudmila, pán Slámka Ivan a pán Pagáč Milan.

Poslanci  9 hlasmi boli za návrh, 4 poslanci neboli prítomní.

 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: pani Jurenová Daniela a pán Košík Milan.

Poslanci  hlasovali 9 hlasmi  za návrh, 4 poslanci neboli prítomní.

 

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná pracovníčka MsÚ Ilava.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za , 4 poslanci neboli prítomní.

 

4.  Správa HK z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave.

 

Primátor vyzval HK Ing. Tichého, aby predniesol Správy z kontroly plnenia uznesení MZ.

Ing. Tichý prečítal Správy z kontroly plnenia uznesení č.3, 4, 5 a 6/2010, ktoré sú priložené pri zápisnici.  

Poslanci  9 hlasmi zobrali správy na vedomie, 4 poslanci neboli prítomní.

 

5. Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava a TSM za 1.  polrok 2010.

 

Primátor dal slovo Ing. Podmajerskej, vedúcej EO, ktorá  predniesla vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Ilava, ktoré bolo prerokované aj na finančnej komisii a materiály boli poskytnuté aj poslancom na oboznámenie sa s finančnou situáciou. Oboznámila prítomných s kapitálovými   bežnými výdajmi, s úvermi, s úrokmi z lízingov a porovnala rozpočet z rokov minulých a tento rok, ktorý bol poznačený znížením výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

K vyhodnoteniu rozpočtu neboli žiadne pripomienky.

Poslanci  9 hlasmi zobrali vyhodnotenie rozpočtu na vedomie, 4 poslanci neboli prítomní.

Potom Ing. Podmajerská pokračovala prednesením vyhodnotenia plnenia rozpočtu TSM Ilava za 1. polrok 2010, kde vyčíslila zisky i straty a informovala o  pohľadávkach.

Pripomienku mal poslanec Mgr. Dubčák, ktorého zaujímali za čo  sú pohľadávky.

Riaditeľ TSM Ing. Kočkár vysvetlil, že pohľadávky sa týkajú vývozu smetí a služieb verejnosti. Primátor odporučil, ak budú do budúcna takéto pohľadávky, treba  poslancom predložiť zoznam neplatičov s informáciou o stave vymáhania.

Poslanci aj toto  vyhodnotenie zobrali 9 hlasmi na vedomie, 4 poslanci neboli prítomní.

 

6.  Žiadosti Finančno-majetkovej komisie.

 

Ing. Podmajerská predniesla nasledovné žiadosti, ktoré boli prerokovávane na Finančno-majetkovej komisii:

1.     Žiadosť Technických služieb mesta  Ilava /TSM  Ilava/ na zakúpenie  nákladného vozidla na vývoz  veľkoobjemových kontajnerov, nakoľko staré sa im pokazilo.

Táto žiadosť bola prerokovaná aj na porade poslancov, kde sa jednoznačne dohodlo na zakúpení nového vozidla s tým, že  sa musí v budúcnosti nájsť spôsob jeho financovania, ale zatiaľ žiadosť TSM neschvaľujú. Boli predložené návrhy na kúpu i na lízing od rôznych spoločnosti. K tomuto problému sa vyjadril riaditeľ TSM Ing. Kočkár, ktorý obhajoval kúpu nového vozidla čím skôr, nakoľko externé služby, ktorými teraz vývoz smeti riešia  sú veľmi drahé. Podotkol, že TSM nemajú z čoho  platiť lízing a treba nájsť iný spôsob financovania nového auta. Primátor odporučil vývoz zatiaľ riešiť  externými firmami s  tým, že sa uvidí ako dopadne v  jesenných mesiacoch dofinancovanie - doplatenie výpadkov na daniach podľa prísľubu zo ZMOSU.  Do diskusie sa zapojil aj poslanec Mgr. Dubčák, ktorý odporučil počkať a urobiť analýzu nákladov. Potom sa vyjadrili aj poslanci Horák, Slámka a poslankyňa Hujová, ktorá dala návrh, aby sa žiadosť  TSM v návrhu uznesenia z časti D) Neschvaľuje prehodila do časti B) Berie na vedomie s tým, že do budúceho MZ riaditeľ TSM Ilava predloží analýzu   nákladov a potom poslanci rozhodnú. Primátor dal hlasovať za tento návrh.

Poslanci  10 hlasmi súhlasili a zobrali žiadosť na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

/prišiel poslanec Ing. Hrubý/ .

2. Žiadosť neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikou Ilava, so sídlom Štúrova 3,

     019 01 Ilava  o  splátkový kalendár nedoplatku na dani z nehnuteľnosti  za rok  2010 vo

    výške 6011,08.- Euro a  nedoplatku na poplatku za  komunálne odpady  za  rok 2010 vo

    výške 6405,75- Euro  formou  mesačných  splátok a to za  komunálne odpady vo výške

     533,81 Euro (posledná splátka by bola zaplatená vo výške 533,84 EUR dňa 20.10.2010)

    a  za  daň z nehnuteľnosti vo výške 500,92 Euro (posledná splátka by  bola zaplatená vo

     výške 500,96 Euro dňa 20.10.2011).

Poslanci  10 hlasmi schválili túto žiadosť, 3 poslanci neboli prítomní.

 

Ďalšie žiadosti predniesla Ing. Fúsková vedúca odd. personalistiky, miezd a správy písomností, nakoľko sa žiadosti týkali zmien  bežného rozpočtu na rok 2010 predkladané jednotlivými oddeleniami, ktoré podrobne vysvetlila z hľadiska personálnych dôvodov. Upozornila, že  týmito zmenami nedochádza k navýšeniu finančných prostriedkov, ale len k presunom už rozpočtovaných prostriedkov. Týkalo sa to nasledovných  zmien rozpočtu:

3.      Žiadosť o zmeny rozpočtu na stredisku 0320 Hasiči presun z položky 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 2 027,00 EUR na stredisko 0810 MFK  na položku 611 Tarifný plat MFK vo výške 1180,00 EUR, na jednotlivé druhy poistného MFK v celkovej výške 421,00 EUR, na položku 637 014 stravovanie MFK vo výške 213,00 EUR  a vytvorenie položky 637 014 Stravovanie Správa mesta - podpora miestnej zamestnanosti vo výške 213,00 EUR na stredisku 01116 Správa mesta - podpora miestnej zamestnanosti.

4.      Žiadosť o zmeny rozpočtu na  stredisku 08209 DK Ilava presun z položky 637 014 Stravovanie vo výške 213,00 EUR na položku 637 014 Stravovanie na stredisku 01116 Správa mesta.

5.      Žiadosť o zmeny  rozpočtu na  stredisku 08209 DK Ilava presun z položky 611 Tarifný plat vo výške 5 713,00 EUR na položku 611 Tarifný plat na stredisku 01116 Správa mesta vo výške 4 500,00 EUR a vytvorenie položky 611 Tarifný plat na stredisku 01116 Správa mesta – podpora miestnej zamestnanosti vo výške 1 213,00 EUR.

6.      Žiadosť o zmeny  rozpočtu na  stredisku 08209 DK Ilava zníženie jednotlivých druhov poistného v celkovej výške 2 000,00 EUR a zároveň zvýšenie jednotlivých druhov poistného na stredisku 01116 Správa mesta v celkovej výške 1 575,00 EUR a vytvorenie nových položiek jednotlivých druhov poistného na stredisku 01116 Správa mesta – podpora miestnej zamestnanosti v celkovej výške 425,00 EUR.

7.      Žiadosť o zmeny  rozpočtu na  stredisku 01116 Správa mesta presun z položky 637 027 Dohody vo výške 647,00 EUR na stredisko 08209 DK Klobušice na položku 637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru vo výške 460,00 EUR a na stredisko 0510 Nakladanie s odpadom na položku 637 027 Odmeny na dohody vo výške 187,00 EUR.

Poslanci  8  hlasmi schválili  žiadosti  na zmeny rozpočtu, 2 poslanci sa zdržali hlasovania  /Mgr. Dubčák, Horák/,  3 poslanci neboli prítomní.

 

Ing. Podmajerská pokračovala v prednesení ďalších informácií, ktoré boli prerokovávané na Finančno- majetkovej komisi:

8.  Informáciu o prerozdelení výnosu dane z príjmov FO podľa júnovej prognózy.

9.  Informáciu o zvýšení poplatku za uloženie komunálneho odpadu  na skládku.

Poslanci  10 hlasmi  zobrali obe informácie na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 

Primátor  Ing. Štefan Daško predniesol:

10. Informáciu, že dňa 2. 8. 2010 prišli na účet mesta finančné prostriedky za projekt, ktorý pripravilo mesto v zastúpení Mgr. Anny Bakošovej, pre žiakov ZŠ z piatich európskych miest, zo   štyroch    krajín  „ Európa   pre  občanov“  v   rámci  medzi kultúrneho  dialógu   vo  výške 10 932,93 €.  Tieto prostriedky prišli do troch týždňov od zdokladovania projektu.

Poslanci  10 hlasmi  zobrali aj túto  informáciu na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 

Ing. Podmajerská oboznámila prítomných spolu s pánom primátorom s ďalšou informáciou :

11. Informáciou o vrátení blankozmeniek  SZ a RB, ktoré mesto podpísalo v súvislosti s prijatím prekleňovacieho  úveru na rekonštrukciu ZŠ a  projekt „Cez Karpaty na vohľady„, ktoré boli fyzicky vrátené dňa 23. 6. 2010. Primátor požiadal prednostu MsÚ, aby zmenky pred prítomnými prečiarkol a  roztrhol. Zmenky boli znehodnotené. Zápis o ich fyzickom znehodnotení bude priložený ako súčasť úverového spisu.

Poslanci  10 hlasmi  zobrali informáciu na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 

12. Potom Ing. Podmajerská pokračovala informáciou o nedočerpaní úveru poskytnutého VUB na základe úverovej zmluvy č. 2/2010/UZ zo dňa 4.2.2010  vo výške 166 000 na rekonštrukciu kotolne DK Ilava a rekonštrukciu KD v Iliavke. Z nevyčerpanej časti úveru by sa finančné prostriedky použil na  financovanie projektu na výmenu okien v  Dome kultúry Ilava vo výške 9880 Eur.

K tomuto dočerpaniu úveru sa vyjadril  poslanec  Mgr. Dubčák, , Ing. Turcer, poslanec Horák

a  Ing. Janušek,  ktorý  bližšie informoval o prácach týkajúcich sa spomínaných rekonštrukcii

a o financovaní  úveru.  Následne dal primátor hlasovať za schválenie financovania projektu na výmenu okien v  Dome kultúry Ilava z nevyčerpanej časti hore uvedeného úveru.

Poslanci  10 hlasmi  schválili toto financovanie,  3 poslanci neboli prítomní.

Ďalej pokračoval Ing. Slavík majetkovými záležitosťami.

13.Informáciou o podpise kúpnej zmluvy KZ č. 5/82/2010 zo dňa 12.08.2010, ktorou Mesto Ilava od fyzickej osoby  p. Romana Kalusa,  bytom Kukučínova 691/41,  019 01 Ilava nadobudlo nehnuteľnosť a to pozemok  KN-C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1146 m2v  k. ú. Ilava uplatnením si predkupného práva uvedeného v čl. V. kúpnej zmluvy KZ č. 3/20/2008 zo dňa 07.03. 2008.

Poslanci  10 hlasmi  zobrali informáciu na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

14. Informáciou o riešení žiadosti Simony Mitickej, bytom Moyzesova 862/32, 019 01 Ilava týkajúcej sa pozemku KN – C parc. č. 42/3 o výmere 26m2 v  k. ú. Ilava, ktorý v minulosti nadobudla kúpou od mesta Ilava. Žiadosťou dotyčná žiada mesto o premeranie tohto pozemku, nakoľko podľa jej zistení jeho skutočná výmera nezodpovedá výmere uvedenej v kúpnej zmluve ( je menšia ).

Poslanci  10 hlasmi  zobrali informáciu na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

15. Listom  Slovenského  vodohospodárskeho  podniku  š. p. – Správy  povodia   stredného  Váhu  I  so sídlom v  Nimnici zn. CZ 19 469/2010 zo dňa 23.07.2010, ktorým sa dotyčná právnická osoba vyjadrila k žiadosti mesta Ilava o vykonanie opatrení na ochranu pred povodňami na potokoch v územnom obvode mesta.

      Primátor pripomenul, že aj zo strany Mesta sa snažíme vplývať, aby sa robila údržba tokov v intraviláne mesta. Je prísľub, že v priebehu septembra  sa budú robiť úpravy na sútoku Porubského a Podhardského potoka.    

Poslanci  10 hlasmi  zobrali informáciu na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

16. Informáciou o riešení žiadosti manželov Petrykowských bytom Nad Kostolom 1423/14, 018 41 Dubnica nad Váhom o zabezpečenie prístupu k polyfunkčnému domu s. č. 1 363 na Mierovom námestí v Ilave zo zadnej strany ( ulice Moyzesovej ) za účelom vykonania stavebných prác na tomto polyfunkčnom dome.

Poslanci  10 hlasmi  zobrali informáciu na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 17. Informáciou o podaní žiadosti na Krajské riaditeľstvo Hasičského a  záchranného zboru so sídlom v Trenčíne, týkajúcej sa bezodplatného prevodu hasičského dopravného automobilu v jeho vlastníctve na Mesto Ilava.

Poslanci  10 hlasmi  zobrali informáciu na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

18. Listom právnickej osoby   Považská  vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom v  Považskej  Bystrici č. j. 5343 zo  dňa 30.07.2010,  ktorým  uvedená   právnická  osoba  požiadala  Mesto Ilava  ako vlastníka verejnej kanalizácie v mestskej časti  Klobušice o spoluprácu  pri  kontrole  odpojenia zrážkových vôd zo striech rodinných domov na IBV od kanalizačných prípojok.

K tomuto sa vyjadril Ing. Hrubý poslanec MZ za mestskú časť Kolbušice, ktorý informoval o pretrvávajúcich problémoch s verejnou kanalizáciou, ktoré spôsobujú občania odvádzaním

dažďovej – odkvapovej  vody do kanalizácie.  Upozornil, že týmto občanom boli  doručené

opätovné upomienky s tým, že po zistení, že ak nedôjde k náprave budú sankcionovaní  pokutou vo výške 200 € zo strany Považskej  vodárenskej  spoločnosti. K problematike sa vyjadril aj pán primátor, poslankyňa Hujová, ktorú zaujímal spôsob zisťovania  odvádzania odkvapovej vody. Ing. Hrubý vysvetli, že sa to dá prístrojmi preveriť a Ing. Janušek upozornil, že ak  si vyzvaní občania neodpoja  do 31.8.2010 odpadovú vodu z verejnej kanalizácie, bude im vyfakturovaná cena za 3 roky dozadu, čo sa dá vyčísliť na základe zmerania plôch striech cez družicu a štatistiky zrážok. 

 Poslanci  10 hlasmi  zobrali informáciu na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

19. Informáciou o riešení pozemkov okolo budovy „ Kotolňa “ na ulici Štúrovej v Ilave ktorá je vlastníctvom mesta Ilava.

Poslanci  9 hlasmi  zobrali informáciu na vedomie, 4 poslanci neboli prítomní.

/Slámka Ivan , Bezecný Ján, Ing. Straňak Ján, Matovičová Helena /.

20. Informáciou o  plánovanom opakovanom podaní žiadosti na čerpanie prostriedkov z EÚ zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. – OZ Piešťany na stavbu „ Ilava – úprava Podhradského potoka “ v priebehu mesiaca septembra tohto roku.

Poslanci  9 hlasmi  zobrali informáciu na vedomie, 4 poslanci neboli prítomní.

21. Návrhom na zrušenie  bodu č. 5 časti B - Schvaľuje Uznesenia č. 9/2007 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 20.09.2007 týkajúceho sa odpredaja pozemku KN-C parc. č. 888/4 – záhrady o výmere 194m2 Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

Poslanci  9 hlasmi  schválili návrh, 4 poslanci neboli prítomní.

 

22.  Návrhom   na   zrušenie   bodu  č. 2  časti  E -  Poveruje   Uznesenia   č.  9/2007
z   mimoriadneho   zasadnutia   Mestského   zastupiteľstva  v  Ilave,  konaného dňa       20.09.2007 týkajúceho sa zámeny pozemku KN – C parc. č. 888/3  s  Trenčianskym       samosprávnym krajom.

Poslanci  9 hlasmi  schválili návrh, 4 poslanci neboli prítomní.

 

23. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-C parc. č. 888/4 – záhrady o výmere 194 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, právnickej osobe Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín za kúpnu cenu 1 €.

      Kupujúci uhradí správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na  Správe  katastra v  Ilava.  Prevod nehnuteľnosti je v súlade s písm. e, ods. 8,  § 9 a zákona  NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov  z  nasledujúcich dôvodov:

- Kúpnou zmluvou č. 2006/0151 zo dňa 27.11.2006 boli na Trenčiansky samosprávny  kraj  prevedené nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to  budova

   s. č. 330 a  prislúchajúce pozemky za účelom jej rekonštrukcie a následného presťahovania Obchodnej akadémie. Odpredávaná nehnuteľnosť bezprostredne susedí s  už odpredanými nehnuteľnosťami a  bude zriaďovateľovi Obchodnej akadémie v  Ilave – Trenčianskemu samosprávnemu kraju slúžiť na vybudovanie parkových plôch, ktoré v areáli Obchodnej akadémie chýbajú.

Poslanci  10 hlasmi  schválili návrh, 3 poslanci neboli prítomní.

24. Návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy, ktorou Mesto Ilava zamení nehnuteľnosť vo svojom vlastníctve a to pozemok KN – C parc. č. 888/3 – záhrady o výmere 202 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, za nehnuteľnosť vo vlastníctve právnickej osoby Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín a to pozemok KN – C parc. č. 900/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 3 277 v  k. ú. Ilava.

   Správny  poplatok za  vklad   vlastníckeho   práva  na LV do KN na Správe katastra  Ilava    

   uhradí Trenčiansky samosprávny kraj.

Zámena nehnuteľností je v súlade s písm. e) ods. 8 § 9a Zákona NR  SR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z nasledujúcich dôvodov:

- Kúpnou zmluvou č. 2006/0151 zo dňa 27.11.2006 boli na Trenčiansky samosprávny  kraj  prevedené nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a  to budova

   s. č. 330 a prislúchajúce pozemky za účelom jej rekonštrukcie a následného presťahovania Obchodnej akadémie. Zamieňaná nehnuteľnosť bezprostredne susedí s už odpredanými nehnuteľnosťami a bude zriaďovateľovi Obchodnej akadémie v  Ilave – Trenčianskemu samosprávnemu kraju slúžiť na vybudovanie parkových plôch, ktoré v areáli Obchodnej akadémie chýbajú. Uvedenou zámenou mesto zároveň získa pozemok, ktorým sa zabezpečí prístup k  pozemku KN – C parc. č. 888/2 v  k. ú. Ilava vo vlastníctve mesta, ktorý je mestským zastupiteľstvom určený  k odpredaju.

Poslanci  10 hlasmi  schválili návrh, 3 poslanci neboli prítomní.

25. Návrh na uzatvorenie darovacej zmluvy, ktorou fyzická osoba Ing. Ján Korínek, bytom Záhumenská 686/31 019 01 Ilava daruje mestu Ilava nehnuteľnosti a to pozemok KN – C parc. č. 169/16 – záhrady o výmere 695 m2 a pozemok KN – C parc. č. 169/15 – záhrady o výmere 189 m2, zapísané na Správe katastra Ilava na LV č. 394 v  k. ú. Ilava. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN uhradí Mesto Ilava.

Poslanci  10 hlasmi  schválili návrh, 3 poslanci neboli prítomní.

26. Návrh na text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1 146 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava.

Mgr. Dianová právnička Mesta bližšie oboznámila so stanovenými podmienkami, za ktorých sa môže vyhlásiť obchodná verejná súťaž.

Poslanci  10 hlasmi  schválili návrh, 3 poslanci neboli prítomní.

 

27. Primátor prerušil Ing. Slavíka a dal slovo pani Prostinákovej a pani Flochovej, ktoré

      prišli na MZ s určitým zámerom – podať sťažnosť rodiny Flochovej a rod. Prostinákovej

      -  žiadosť o zvýšenie bezpečnosti obyvateľov Mesta Ilavy adresovanú primátorovi.

      Pani Prostináková Janka prečítala žiadosť, ktorá sa týkala rušenia nočného kľudu a výtržností,

      ktoré sa pravidelne opakujú v piatky a soboty na Farskej ulici v Ilave. Žiadajú Mesto  

      o nápravu- úpravu otváracích a zatváracích  hodín  v pohostinstvách. Tiež žiadajú

      nainštalovať  kamerový systém do problémových oblastí mesta.

Žiadosť bola prevzatá na zaevidovanie do podateľne MsÚ a pán primátor prisľúbil zjednať nápravu v rámci svojich možností /úpravou zatváracích hodín v  pohostinstvách a jednaním s políciou/ a odporučil túto prednesenú žiadosť dať do uznesenia do časti berie na vedomie.

Poslanci  10 hlasmi  zobrali informáciu na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

28. Žiadosť zo dňa 27.07.2010 fyzických osôb p. Emila Šeba a manž. Márie, obaja bytom Skala 679/92, 019 01 Ilava o odkúpenie časti ( cca 60 m2 ) nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 607/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 728 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava a predniesol možnosti riešenia. Vyzval poslanca pán Pagáča  Milana k vyjadreniu za mestský výbor  Skala.

Pán Pagáč  priblížil situáciu a aj dôsledky, ktoré môžu nastať po odkúpení pozemkov až po cestu nie len pána Šebu ale aj iných v spomínanej časti. Do diskusie sa zapojil aj Ing. Janušek z OVa ŽP, ktorý upozornil poslancov, že rodina neoprávnene užíva mestský pozemok a ani toto nemá vysporiadané. Poslankyňa Hujová, tiež nesúhlasila aby sa pozemok za súčasných podmienok odpredal.  Nakoniec  pán  Pagáč  dal  návrh na zamietnutie spomínanej žiadosti .

Poslanci  10 hlasmi  žiadosť zamietli, 3 poslanci neboli prítomní.

29. Návrh na uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu č. 2 čl. VIII zmluvy č. 25/2005 zo dňa 21.10.2005 uzatvorenej medzi  právnickou osobou -  Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Trenčíne so sídlom Jilemnického 1, 911 42 Trenčín a mestom Ilava, predmetom ktorého bude predĺženie nájmu nebytových priestorov a to budovy s. č. 800 na ulici Pivovarskej v Ilave, zapísanej na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava do 31.10.2011. Výška nájmu sa stanovuje na 8,30 Eur / m2 / rok a  nájomca bude dodatkom zaviazaný mestu refundovať aj ročné náklady na poistné predmetu nájmu.

Primátor bližšie informoval o výške nájmu polície, ktorá sídli v Ilave. Spomenul, že nakoľko

nemáme mestskú políciu, ktorá by bola pre naše mesto veľmi nákladná,  musíme sa snažiť im ísť v ústrety.    

Poslanci  10 hlasmi  schválili návrh, 3 poslanci neboli prítomní.

Potom dal primátor slovo Mgr. Dianovej -  právničke mesta, ktorá predniesla  ďalšie návrhy na schválenie.

30. Nájomnú zmluvu predloženú Základnou školou, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava v súlade s čl. 6. bodom 15. VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava, predmetom ktorej je prenájom priestorov na prízemí školskej budovy súp. č. 514/5 o celkovej výmere 6,4 m2nájomcovi Veronika Kvasnicová, Záhumenská 499, 019 01 Ilava za účelom prevádzkovania školského bufetu. Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 02.09.2010 do 30.06.2011. Výška nájmu je stanovená na 20 EUR mesačne.

      Poslanci  10 hlasmi  nájomnú zmluvu schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

31. Nájomnú zmluvu predloženú Základnou školou, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava v súlade s čl. 6. bodom 15. VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava, predmetom ktorej je prenájom priestorov v školskej budove súp. č. 514/5 a to telocvične, šatne, sociálneho zariadenia, sprchy a chodby o celkovej výmere 389,2 m2. Uvedené priestory sa poskytnú jednotlivým nájomcom za účelom vykonávania športových aktivít.  Nájom bude uzatvorený na dobu určitú  odo dňa podpisu zmluvy do 30.06.2011. Výška nájmu je stanovená na 8,30 EUR/ hodinu.

       Poslanci  10 hlasmi  nájomnú zmluvu schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

32. Predĺžiť prenájom 3- izbového bytu č. 4.7A, nachádzajúceho sa na 3. poschodí v bytovom dome na Medňanskej  ul. č. 894/14 Ilava, žiadateľom Márii a Jánovi Marienkovým, trvale  bytom Medňanská 515/7, Ilava. Žiadosť bola pôvodne na 3 roky, ale na Finančno-majetkovej  komisii sa  dohodlo o  predĺžení nájomnej  zmluvy na dobu určitú  -  na 1  rok   t.j.  do 31.08.2011.

      Poslanci  9 hlasmi  predĺženie prenájmu schválili, 1poslankyňa sa zdržala /p. Jurenová/,  3 poslanci neboli prítomní.

33. Predĺžiť prenájom 2 – izbového bytu č. 2.4A, nachádzajúceho sa na 1. poschodí v bytovom  dome na Medňanskej  ul. č. 894/14 Ilava, žiadateľke Kataríne Martišovej, trvale  bytom   Medňanská  523/10, Ilava. Nájomná  zmluva bude predĺžená  na dobu určitú  - 3 roky    t.j.  do 31.08.2013

      Poslanci  10 hlasmi  predĺženie prenájmu schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

      Ing. Janušek požiadal o schválenie zmeny rozpočtu, kvôli dodatku k zmluve s firmou ARIA :

34. Žiadosť o zmenu rozpočtu na stredisku 0443 Výstavba, presun čiastky vo výške 700 EUR z položky 716 Projektové dokumentácie na stredisko  08209 DK Ilava  na položku 717002 Rekonštrukcie a modernizácie za účelom  vyhotovenia diaľkového monitorovania a riadenia kotolne v DK Ilava.

   Poslanci  10 hlasmi  zmenu rozpočtu  schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

7.  Žiadosti ostatných komisií pri MZ.

Primátor vyzval predsedov jednotlivých komisií pri MZ , aby predniesli svoje žiadosti.

Za Kultúrnu komisiu poslankyňa Bakošová Viola poďakovala všetkým, ktorí  sa zaslúžili o prípravu a priebeh uskutočneného projektu Dni slovensko-českej kultúry v Ilave a  Bartolomejského jarmoku a nakoniec aj  TSM a tým, ktorí vyčistili mesto po skončení jarmoku. Primátor sa pripojil s poďakovaním okrem iného aj za krásne počasie, ktoré  nás sprevádzalo 20. a 21.8.2010, kedy sa  spomínané  udalosti uskutočnili.

Za sociálno-bytovú komisiu poslankyňa Jurenová upozornila, že priebežne predkladá svoje žiadosti v zápisoch.

Za komisiu Životného prostredia  predniesol žiadosti poslanec Slámka a odovzdal ich formou zápisu na zaevidovanie. Zaujímal sa o vypadané kocky na Kruhovom objazde. Ing. Janušek informoval, že sa to rieši ako reklamácia. Tiež zdôraznil potrebu zriadenia prechodu pre chodcov na Sihoti.

8.  VZN č. 1/2010 o podmienkach držania psov na území mesta Ilava.

Mgr. Dianová  informovala  o zmene VZN ku ktorej došlo dôsledkom veľkého počtu žiadostí a sťažností, ktoré prišli na mesto. VZN č. 1/2010 o podmienkach držania psov na území mesta Ilava upravuje podmienky držania psov na území mesta v súlade s poslednou novelou zákona, pričom podstatnou zmenou je úprava výšky pokút a prejednávania priestupkov, úprava evidencie psov, vedenie psov a znečisťovanie verejných priestranstiev. VZN  bolo vyvesené v úradnej tabuli a neboli zo strany občanov  mesta vznesené žiadne pripomienky.

      Poslanci  10 hlasmi  VZN schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

9.  VZN č. 2/2010 o miestnom referende.

Mgr. Dianová  oboznámila prítomných  s obsahom  VZN č. 2/2010 o  miestnom  referende, ktoré tiež bolo na pripomienkovanie. Nakoľko neboli pripomienky dala ho na schválenie MZ. 

Poslanci  10 hlasmi  VZN schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

10. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Ilave.

Mgr. Dianová  informovala  o  predkladanom rokovacom poriadku MZ a upozornila na rozdiel, že podľa nového už nebudú riadne a  mimoriadne MZ, ale plánované a neplánované MZ. Tiež pripomenula, že nový rokovací poriadok, ktorý nadobúda účinnosť dňom schválenia - 31.8.2010, podrobne upravuje zasadnutie mestského zastupiteľstva, prípravu zasadnutia, program zasadnutia, zvolávanie a vedenie zasadnutí, hlasovanie na zasadnutiach, prípravu a  prijímanie VZN a  uznesení a v neposlednom rade interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva.

Poslanci  10 hlasmi  schválili rokovací poriadok MZ,  3 poslanci neboli prítomní.

 

11. Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za
       komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Mgr. Dianová  informovala, že dodatok č. 6 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pripravila na žiadosť TSM Ilava, ktorou žiadali o úpravu  z dôvodu spresnenia likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti v pôvodnom VZN č.2/2005.

Poslanci  9 hlasmi  schválili dodatok, 4 poslanci neboli prítomní.

/Horák, Bezecný , Ing. Straňak, Matovičová /.

 

12. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Ilava.

 

Mgr. Dianová  predniesla návrh dodatku č. 1  k  VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava, ktorý vypracovala na základe predloženého návrhu z oddelenia správy majetku a služieb. Návrhom dodatku sa menia výšky nájmov za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Dome kultúry Iliavka a v KSD v Klobušiciach.

Tiež sa dopĺňa  výška nájomného za užívanie miestnosti a úhrad za poskytovanie služieb v Hasičskej zbrojnici.

Poslanci  9 hlasmi  schválili aj tento dodatok, 4 poslanci neboli prítomní.

 

 

13.  Žiadosti mestských výborov.

 

Za MV Iliavka pani poslankyňa Holbová mala požiadavku na riešenie opakovaného problému s výsadbou stromkov blízko pri ceste. Momentálne robia zoznam majiteľov pozemkov, ktorý poslúži na ďalší postup pri riešení vzniknutej situácie. Tiež upozornila na krádež zvodidiel bezdomovcami, ktorí ich nosia do šrotu.

 Za MV Klobušice pán poslanec Ing. Hrubý predniesol požiadavku na orezanie stromov na Zámockej ulici a na natretie preliezok pre deti na ihrisku ešte pred zimou. Potom sa poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o riešenie problémov s chovom holubov  v rod. dome p. Sirana na IBV v Klobušiciach. /p. Siran presťahoval holuby do Košece/.

Za MV NsP pani poslankyňa Bakošová Viola mala požiadavku na preliezky, úpravu chodníkov okolo pekárne, upozornila, že si určití obyvatelia svojpomocne urobili  antukové ihrisko, ale ďalší zasa žiadajú, aby sa to zatrávnilo.

Za MV Sihoť poslanec Košík svoje požiadavky predložil v zápise.

Primátor pripomenul, že by bolo dobré, keby vyšiel  projekt rekonštrukcie Podhradského potoka, ktorý sa nanovo podáva. Chodníky a detské ihrisko na Sihoti plánuje riešiť v budúcom roku z financií z projektov MAS Vršatec.

Za MV Stred pani poslankyňa Hujová upozornila na pretrvávajúce sťažnosti na hluk z reštaurácie z bývalého kina, na chátrajúcu budovu, kde sa kedysi opravovali chladničky – bývajú tam bezdomovci, ktorí budovu znehodnocujú, na  bývalom kúpalisku mládež fetuje. Tiež poukázala na pretrvávajúce škaredé prostredie na súkromnom pozemku pri železničnej stanici. Žiadala do budúceho MZ urobiť nápravu.

Za MV Medňanská pani poslankyňa Jurenová žiadala zrušiť 1-2 parkovacie miesta a umiestniť tam nádobu na odpad, nakoľko sa počet nájomníkov zvyšuje. Tiež žiada HK o upozornenie p. Hoša, ktorý opravuje so synom autá a  autobus priamo na chodníku. Pripomenula, že pripravila návrh do budúcoročného rozpočtu na vybudovanie detského parku – ihriska a na umiestnenie väčšieho počtu lavičiek.   

Za MV Skala poslanec Pagáč Milan upozornil na problém s urbárskym pozemkom, ktorý nie je pokosený a tým špatí celé okolie. Primátor pripomenul, že nie je to pozemok mesta, a je otázne ak by sa dal pokosiť  TSM Ilavy, či by to urbariát zaplatil.

14. Rôzne (zmenky úver, ukončenie akcie LIDL, registrácia na webe mesta... ).

 

MZ pokračovalo ďalším bodom programu.

Poslanec Ing. Hrubý informoval o  plánovanej  registrácii diskutujúcich na internetovej stránke mesta, kvôli určitej kultúre a  ochrane diskusie. Informatik Mesta Ilavy má pripravený návrh zavedenia - sfunkčnenie modulu registrácie internetovej stránky od 1.10.2010.

Poslanec Mgr. Dubčák chcel vedieť systém prideľovania vstupných hesiel pri  registrácii osôb. Vyjadril sa, že to bude sťaženie pre užívateľov. Ing. Hrubý vysvetlil spôsob zaregistrovania sa a podotkol, že nie je to žiadna cenzúra, ale je to určitý spôsob ochrany diskutujúcich proti zneužívaniu ich identity.

      Poslanci  zavedenie  registrácie na webe mesta od 1.10.2010 schválili 9 hlasmi,

      1 poslanec sa zdržal /Dubčák/, 3 poslanci neboli prítomní.

Potom prednosta MsÚ Ing. Turcer Ľubomír informoval o ukončení akcie LIDL (realizácia stavby  „Okružná križovatka – št.cesty I/61 – št.cesty II/574 v Ilave).

Primátor požiadal o zrušenie poverenia  bodu č. 1 časti G - Poveruje Uznesenia č. 1/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 3.3.2009 týkajúceho sa podpisu zmluvy medzi Mestom Ilava a obchodnou jednotkou LIDL SR, v.o.s. Púchovská 12, Nemšová z dôvodov ukončenia  realizácie stavby „Okružná križovatka – št.cesty I/61 – št.cesty II/574, majetko-právneho vysporiadania  a  administratívneho doriešenia  investičnej akcie  a odporučil zrušenie  zakomponovať aj do uznesenia.

 

15. Diskusia.

 

Poslanec Mgr. Dubčák  sa informoval na používanie služobného vozidla na súkromné účely. Ing. Podmajerská informovala, že to nerieši VZN, ale je to súčasťou  nariadenia o cestovných náhradach. Prednosta potvrdil, že náhrady za používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely sú stanovené zákonom (Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny číslo 632/2008 Z. z. uverejnené v Zbierke zákonov čiastka 211/2008 dňa 30.12.2008 s platnosťou od 1.1.2009 ) a že opatrenie po doručení na MsÚ postúpil  v  kópii hlavnému kontrolórovi.

Poslankyňa Hujová sa informovala o počte detí v škôlke v Klobušiciach. Ing. Fusková oznámila, že dnešným dňom sa ruší pracovný pomer učiteľky v tejto škôlke, nakoľko pre znížení počet detí sa nová trieda od septembra neotvára.

 

Poslanec Mgr. Dubčák  dal návrh, či by sa pri rekonštrukcii CMZ nedal zabudovať do  zeme káblový rozvod na umiestnenie kamier, nakoľko doba ide dopredu a pri plánovaných prácach by sa to mohlo využiť. 

Ing. Janušek spomenul, že to je len jedna s možností a dá sa to riešiť aj bezdrôtovou technikou, ale v konečnom dôsledku by sa muselo vyriešiť aj prepojenie na monitory na políciu.

Nakoľko sa už nik neprihlásil do diskusie primátor   dal hlasovať za jej ukončenie.

Poslanci  9 hlasmi zahlasovali  za, 4 poslanci neboli prítomní.

/Bakošová, Bezecný , Ing. Straňak, Matovičová/

16.  Návrh uznesenia.

 

Návrh na Uznesenie č. 7/2010, zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 31.8.2010  o 15.30 hod. v DK Ilava  prečítala poslankyňa MZ pani Ľudmila Hujová.

Poslanci návrh uznesenia 10 hlasmi schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

17.  Záver.

 

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na  MZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

 

V Ilave, dňa  02.09.2010

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Milan Košík
p. Daniela Jurenová