Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica z mimoriadneho MZ zo dňa 21.09.2010

Dátum: 23.09.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_210910.pdf (0,04 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Zápisnica z neplánovaného /mimoriadneho/ zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,konaného dňa 21.9.2010 o 15:30 hod. v  DK  ILAVA.

 

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Mário Hrubý, zástupca primátora Mesta Ilava, ktorý privítal poslancov a všetkých prítomných občanov.

Oznámil, že pán primátor sa ospravedlnil, pretože je na zasadnutí Rady ZMOS v Hnúšti, tiež sa ospravedlnil poslanec Mgr. Dubčák Karol  a  Horák Kamil.

Prečítal program neplánovaného /mimoriadneho/ MZ a vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky k programu. Nakoľko nik nemal pripomienky dal  Ing. Hrubý hlasovať za  prednesený program MZ.      

Poslanci 10 hlasmi program odsúhlasili, 3 poslanci neboli prítomní.

/Neprítomní Mgr. Dubčák Karol, Horák Kamil, Bezecný Ján/.

 

2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pán Slámka Ivan pani Matovičová Helena a pán  Pagáč Milan.

Poslanci  10 hlasmi hlasovali za,  3 poslanci neboli prítomní.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná zamestnankyňa  MsÚ.

Poslanci  10 hlasmi hlasovali za,  3 poslanci neboli prítomní.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci:  pani  Ľudmila Hujová a Ing. Ján Straňák

Poslanci  10 hlasmi hlasovali za,  3 poslanci neboli prítomní.

4. Stanovenie počtu poslancov do komunálnych volieb v roku 2010.

 

Ing. Hrubý oboznámil prítomných s dôvodom zvolania tohto neplánovaného MZ a vyzval pani Riecku Annu, ktorá zabezpečuje voľby do samosprávy  v našom meste, aby predniesla návrh  na  určenie  volebných   obvodov   podľa   mestských  častí  v  znení § 9 zákona  SNR

č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  a  počtu poslancov mestského zastupiteľstva podľa súčasného počtu voličov v jednotlivých mestských častí.

Podľa návrhu je v  meste   Ilava  pre  volebné  obdobie  2010-2014  navrhnutých :

6 volebných obvodov /návrh je v zmysle § 9 ods. 1 zákona  č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy  obcí v znení neskorších predpisov/.

-  13  poslancov  mestského  zastupiteľstva  /návrh je v zmysle § 11 ods. 3 písm. f) zákona 

    č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov/.

 

Rozdelenie jednotlivých obvodov  s nasledovným počtom poslancov :

        Obvod č. 1: (Mierové námestie, Kukučínova, SNP + Nové bytovky ,ÚVT a UVV,

                            Košecká,  Moyzesova, Farská , Ružová, Záhumenská).

                             Počet voličov   1 002,    počet  poslancov 3

        Obvod č. 2: (Medňanská, Jesenského, Hollého, Kalinčiakova, Skala).

                             Počet voličov   1 024,   počet   poslancov      3

        Obvod č. 3: (Štúrova, Pivovarská, Sládkovičova, Štefániková).

                             Počet voličov     790,    počet   poslancov       2

        Obvod č. 4: (J. L. Bellu, kpt. Nálepku, Sihoť, Záhradnícka, Hurbanova).                

                             Počet voličov      973,    počet  poslancov       2

        Obvod č. 5: Klobušice.

                             Počet voličov      661,    počet  poslancov       2

        Obvod č. 6: Iliavka.

                            Počet   voličov       92,    počet  poslancov       1

 

K prednesenému návrhu mali pripomienky poslanci:

- Slámka Ivan, ktorého zaujímalo podľa čoho sa určovali počty poslancov v jednotlivých

   obvodoch,

- Pagáč Milan sa spýtal na minimálny počet voličov v jednom obvode.

Pani  Riecka  Anna  im  vysvetlila,  že   podľa  zákona   č. 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení

v znení neskorších predpisov,  môže  v  1 volebnom  obvode  voliť  do  1000 voličov  a  počet

poslancov sa určoval podľa aktuálneho počtu obyvateľov v jednotlivých  mestských   častiach

a tiež pripomenula, že sa tam zarátavajú aj bezdomovci a väzni z UVTOS a UVV Ilava /ústav

na  výkon  trestu   odňatia  slobody  a  ústav   na  výkon  väzby/,  ktorí si požiadali  o  volebné

preukazy.

Poslankyňa Bakošová Viola upozornila na fakt, že všetci zvolení poslanci sú poslanci pre mesto a  robia spoločne pre mesto a navrhla, aby sa pristúpilo k hlasovaniu.

Nakoľko už k tomuto bodu nemal nik pripomienky Ing. Hrubý dal hlasovať.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za, zdržal sa 1 poslanec, 3 poslanci neboli prítomní.

/Zdržal sa Slámka Ivan, neprítomní Mgr. Dubčák Karol, Horák Kamil, Bezecný Ján/.

Po schválení bodu č.4 programu neplánovaného /mimoriadného/ MZ Ing. Hrubý predniesol návrh na zrušenie bodu B/7uznesenia č. 7/2006   zo dňa   16.8.2006,  kde bol určený počet poslancov a počet volebných obvodov pre voľby do samosprávy.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za zrušenie, proti bol  1 poslanec, 3 poslanci neboli prítomní.

/Proti bol Slámka Ivan, neprítomní Mgr. Dubčák Karol, Horák Kamil, Bezecný Ján/.

Potom Ing. Hrubý odporučil Oddeleniu všeobecná vnútorná správa  pripraviť  „Oznámenia   o určení počtu  poslancov  a o utvorení  volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí  27. novembra 2010“ a vyvesiť na príslušné  schválené volebné obvody    v termíne 65 dní pred komunálnymi  voľbami.

5. Rôzne.

 

Na podnet pána prednostu, ktorému sa ohlásila pani Mikulová, ktorá zastupuje všetkých obyvateľov bytového domu na Farskej ulici, že príde na MZ riešiť pretrvávajúce problémy s rušením nočného kľudu  a mimoriadnej hlučnosti pohostinského zariadenia  KINO-BAR,   Ing. Hrubý požiadal hlavného kontrolóra Ing. Tichého, aby oboznámil prítomných s postupom riešenia opakujúcich sa žiadostí - sťažností obyvateľov  bytového domu na Farskej ulici.

Ing. Tichý informoval, že hlavný problém je, že sťažnosti – žiadosti nie sú na  obmedzenie prevádzkového času, ale  na rušenie nočného kľudu, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta Ilava v nočných a ranných hodinách, najmä po záverečných hodinách v pohostinskom zariadení KINO-BAR, kedy návštevníci tohto zariadenia robia hluk na spomínanej ulici.

Pripomenul, že riešenie z pozície mesta je dosť problematické a vinníci sú ťažko postihnuteľní,  udržiavanie nočného pokoja by malo byť záležitosťou  polície.

Predniesol aj návrhy ako prevenciu pre budúce obdobie, ktoré zhrnul do 4 bodov:

1.  Predvoláme majiteľa a zodpovedného vedúceho prevádzky KINO-BAR, Ing. Jaroslava

 Žalúdka na 29.9.2010 o 12.00 hod. na  MsÚ v Ilave za účelom aktívneho riešeniu pretrvávajúceho problému a odkonzultujeme s ním potrebné kroky pre zlepšenie súčasnej situácie.

2.  Dohodneme pracovné stretnutie kompetentných predstaviteľov mesta s vedením ObO PZ v Ilave /v  prvej polovici októbra 2010 /v záujme presadenia monitorovania ulíc a verejných priestranstiev mesta príslušníkmi polície, najmä v inkriminovaných nočných hodinách.

3. Využijeme všetky dostupné spoločenské a legislatívno-právne normy, vrátane platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta číslo 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a upravíme prevádzkovú dobu KINO-BARU na únosnú mieru.

4. Pri príprave budúcoročného rozpočtu sa budeme snažiť tiež akceptovať  návrh sťažovateľov k zakúpeniu kamerového systému a k jeho prípadnej inštalácii v problémových zónach mesta.

K tomuto dlhodobo pretrvávajúcemu problému sa vyjadrili:

- poslankyňa Bakošová Viola, ktorá navrhovala znížiť prevádzkový čas do 22.00 hod. z dôvodu sústavného narušovania nočného pokoja,.

-  poslankyňa Hujová Ľudmila, ktorá sa informovala kto mu môže zatvoriť prevádzku,

-  poslankyňa  Jurenová D. upozornila, že na  základe viacerých sťažnosti nedošlo k náprave, treba pretrvávajúci  problém rázne riešiť a obmedziť prevádzkový čas do 22.00 hod.

- poslanec  Ing. Hrubý dal  návrh, aby  sa  po  osobnom  pohovore  prevádzkovateľovi KINO BARu, na základe sťažnosti určili podmienky a ak sa bude situácia opakovať bude  sa musieť  

Pristúpiť k zavretiu prevádzky.   

Potom  vystúpila   pani   Mikulová  Eva  za   obyvateľov    bytového  domu   na  Farskej  ulici a upozornila, že tieto problémy pretrvávajú už sedem rokov a predniesla, čo všetko podnikli pre riešenie problému, ale zatiaľ k náprave nedošlo, ale sa stále zhoršujú - nielenže sa ruší nočný kľud, ale aj cez deň je z prevádzky produkovaná hlučná hudba, ktorá narúša bežný život na ulici, v raňajších hodinách sa tam potulujú opilci a robia výtržnosti.

Žiada, aby sa  s konečnou platnosťou vyriešil tento dlhotrvajúci problém.

Tiež predniesla požiadavku na  mesto a oddelenie výstavby a životného prostredia /OV a ŽP/ na zamietnutie prípadnej žiadosti   pána  Ing. Jaroslava  Žaludka, majiteľa  prevádzky KINO-BARu  o zmenu účelu stavby „Tržnica – prístavba“ určenú  stavebným  povolením  na takú činnosť, ktorá by podobne ohrozovala okolitých obyvateľov ako prevádzka KINO-BARu.   

Ing. Hrubý dal návrh, aby sa  predložená  požiadavka dala aj do uznesenia ako odporúčanie MZ a dal za to aj hlasovať.  

Poslanci  10 hlasmi hlasovali za,  3 poslanci neboli prítomní.

Ing. Hrubý dal požiadavku, aby sa  právničke mesta a hlavnému kontrolórovi  mesta uložilo navrhnúť do budúceho MZ   také opatrenia voči prevádzkovateľovi  KINO-BARu, aby skončili všetky  pretrvávajúce problémy s rušením nočného kľudu.

6. Diskusia.

 

Zástupca primátora Ing. Hrubý vyzval poslancov do diskusie.

Nakoľko už nikto nemal pripomienky, Ing. Hrubý  ukončil diskusiu.

 

 

7. Uznesenie.

 

Návrh na uznesenie prečítala pani Matovičová poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie.

Poslanci uznesenie 10 hlasmi schválili, 3 poslanec nebol prítomný.

 

8. Záver.

 

Zástupca primátora mesta Ing. Hrubý Mário poďakoval poslancom a všetkým prítomným a poprial im pekný deň. 

V Ilave, dňa 22.09.2010

  

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Ľudmila Hujová
Ing. Ján Straňák