Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 12.10.2010

Dátum: 15.10.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_121010.pdf (0,08 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 12.10. 2010 o 15:30 hod. v  KSD KLOBUŠICE.

 

1. Otvorenie.

Mestské  zastupiteľstvo  otvoril   Ing. Štefan   Daško,  primátor   Mesta   Ilava,  ktorý   privítal   kameramanku  z  TV  Považia,   p. Kováčika Milana  z  týždenníka MY, poslancov, zástupcov škôl    a    všetkých     prítomných    občanov.    Oznámil,  že    svoju   neprítomnosť   na    MZ  ospravedlnili poslanci  Ing.  Ján  Straňák  a  Ján Bezecný. 

Prečítal program plánovaného verejného MZ.

 

1.     Otvorenie.

2.     Voľba návrhovej komisie.

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.     Správy z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č.7/2010 zo dňa 31.8.2010 a 8/2010 zo dňa 21.9.2010.

5.     Žiadosti Finančno-majetkovej komisie.

6.     Poskytnutie priestorov DK Ilava pre výchovno-vzdelávací proces ZUŠ.

7.     Žiadosti ostatných komisií pri MZ.

8.     Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Pivovarská 662/80,

      019 01 Ilava.

9.     Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

10. Žiadosti MsV.

11. Rôzne.

12. Diskusia.

13. Uznesenie.

14. Záver.      

Vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky, alebo doplnok k programu. Nakoľko  sa  nik  neprihlásil  dal   hlasovať  za  prednesený  program riadneho verejného MZ.

Poslanci 9 hlasmi program odsúhlasili, 4 poslanci neboli prítomní.

/Poslanec Ing.  Ján  Straňák, Ján Bezecný, Kamil Horák a Milan Pagáč./.

2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pani Bakošová Viola, pani Hujová Ľudmila páni Matovičová Helena.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za návrh, 4 poslanci neboli prítomní.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľku   bola  navrhnutá  pani  Helena  Bezecná   pracovníčka  MsÚ  Ilava a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci:  pani Jurenová Danka a pani  Holbová Viera.

Poslanci návrh 7 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania a  4 poslanci neboli prítomní.

4.  Správy z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č.7/2010 zo dňa 31.8.2010 a 8/2010

     zo dňa 21.9.2010.

 

Primátor dal slovo HK Ing. Tichému, ktorý predniesol  Správy z kontroly plnenia uznesení

z  MZ  č.7/2010 zo dňa 31.8.2010 a  8/2010 zo dňa 21.9.2010.

Tieto správy sú priložené pri zápisnici.

K správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.

Poslanci správy o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ zobrali 9 hlasmi na vedomie, 4 poslanci neboli prítomní.

 

5. Žiadosti finančno-majetkovej komisie.

 

Primátor  pokračoval ďalším bodom programu a vyzval pani poslankyňu Matovičovú Helenu, ktorá je predseda Finančno-majetkovej komisie, aby predniesla žiadosti, ktoré boli prejednávané na zasadnutí tejto komisie.

Pani Matovičová prečítala zápis z finančno-majetkovej komisie zo dňa 4.10.2010, ktorý je priložený pri zápisnici a  postupne predniesla prerokovávané záležitosti:

 

1.  Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku

     škôl  a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

     Dôvod na zmenu bol ten, že finančné prostriedky určené VZN č.4/2009 zo dňa 15.12.2009, platného od 1.1.2010 nepostačovali na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ, čo bolo podložené predkladanými dokladmi zo ZUŠ. Na základe uvedených skutočností je potrebné rozpočet ZUŠ upraviť o sumu 8929 €. Navrhuje sa  tieto finančné prostriedky presunúť z  rozpočtu MŠ vo výške 3370 €, ktoré sa ušetria  v rozpočte MŠ Klobušice, kde bol ukončený pracovný pomer 1 pedagogického zamestnanca od 1.9.2010 z dôvodu zníženia počtu detí v MŠ v Klobušiciach, z rozpočtu CVČ 3000 € a presun 2559€ z položky 651002 úroky banke na stredisku 0170 Transakcie verejného dlhu.

     K tejto zmene   rozpočtu   sa   vyjadrili   aj   poslanci MZ Bakošová Viola,  ktorá súhlasila,

     Mgr. Karol  Dubčák a Kamil Horák žiadali doplniť niektoré informácie, ktoré im podrobne 

     vysvetlila Ing. Fusková a najmä Mgr. Dianová právnička Mesta Ilava.

     Potom dal primátor hlasovať za schválenie  návrhu Dodatku č.1 k VZN č. 4/2009.

Poslanci 10 hlasmi návrh schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

/Poslanec Ing.  Ján  Straňák, Ján Bezecný a Milan Pagáč./.

2.  Potom dal primátor hlasovať aj za prednesené zmeny rozpočtu v súvislosti s Dodatkom

     č. 1 k VZN č. 4/2009 o určení výšky  dotácie na mzdy a  prevádzku škôl  a  školských

     zariadení zriadených na území mesta  Ilava - ponížiť  finančné prostriedky  v  rozpočte  

     MŠ  Klobušice v mzdách  vo výške 3370 Eur , ponížiť  2559 Eur z položky 651002 úroky

     banke na stredisku 0170 Transakcie verejného dlhu.

Poslanci  9 hlasmi zmeny schválili, 1 bol proti /Holbová/ a 3 poslanci neboli prítomní.

 

3. Návrh   na  poverenie   primátora   mesta  v zmysle  § 11 odsek  4  písmeno b)  Zákona

    o obecnom  zriadení   č. 369/1990 Z.z.  v  znení   neskorších   predpisov   vykonať  zmeny

    v  rozpočte  mesta  do  výšky  20 000  Euro,  uvedená  právomoc  sa  týka  kapitálového aj

    bežného rozpočtu.

Poslanci  9 hlasmi návrh schválili, 4 poslanci neboli prítomní.

/ Kamil Horák, Ing.  Ján  Straňák, Ján Bezecný a Milan Pagáč/.

4. Návrh na zmenu rozpočtu na stredisku Komunálneho odpadu 0510 v súvislosti s nákupom kontajnerov na komunálny odpad a na separovaný zber odpadu – navýšiť položku 633004 Nákup odpadových nádob o 5000 Eur  a položku 637012 Poplatky za uloženie odpadu na skládku navýšiť o 12 tis. Eur (zmena v súvislosti s navýšením poplatku z UNIKOMASU od 1. 8. 2010) a poníženie položky 635004 Údržba nádob na komunálny odpad  o 2 tis. Eur, poníženie položky 637004 Odvoz odpadu o 7 tis. Eur. Ostatné finančné prostriedky vo výške 8 tis. Eur navrhujeme presunúť z položky 651002 úroky banke zo strediska 0170 Transakcie verejného dlhu.

Poslanci 10 hlasmi návrh schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

/Poslanec Ing.  Ján  Straňák, Ján Bezecný a Milan Pagáč./.

5. Žiadosť TSM o zakúpenie nákladného vozidla na vývoz veľkoobjemových

     kontajnerov -  nákup vozidla bude realizovaný a zahrnutý do rozpočtu mesta na rok 2011.

     Primátor vyzval riaditeľa TSM  Ilava, aby podal informácie k tejto žiadosti.

Ing. Kočkár predniesol porovnania cenových ponúk pre vývoz veľkoobjemových kontajnerov  od firiem z okolia a vlastnou dopravou TSM. Jednoznačne najvýhodnejšia cena pre vývoz  vychádzala v prospech TSM.  Členovia finančno-majetkovej komisie doporučili nákup vozidla.    Primátor dal hlasovať za  prednesenú žiadosť . 

Poslanci 10 hlasmi návrh schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

6.  Žiadosť na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na – asfaltovacie  

     práce  vo výške 27 tis. €.

     Primátor  dal  slovo  Ing. Januškovi   vedúcemu   OV a ŽP,  aby  podal  bližšie  informácie.

     Ing. Janušek  informoval, že  na  porade  predložil  cenovú  ponuku  firmy  STRABAG  na

    dodatočné asfaltovacie  práce v meste Ilava vo výške 24 tis.€. Navrhoval  tieto  asfaltovacie 

     práce  prefinancovať z časti ušetrených  finančných  prostriedkov  vyčlenených na výmenu

     okien  v  MŠ, čo  by bolo približne 6 tis.€ a ostatné  finančné prostriedky  navrhuje  použiť

     z rezervného fondu.  Jedná sa  o  asfaltovacie   práce  na  Farskej  ulici ku kaplnke, výjazd

     z  Ružovej ulice a na  Mojzesovej ulici,  ktoré nebolo možné  zahrnúť  do projektu  CMZ,

     nakoľko nie sú to pozemky mesta, ale mali by sa opraviť, aby boli ulice ucelené.

K tejto žiadosti sa vyjadrili poslanci:

- Mgr. Dubčák, ktorého zaujímala cena 1m2 asfaltu, pretože sa mu zdá navrhovaná cena nadhodnotená. Ing. Janušek mu vysvetlil, že to závisí od hrúbky a kvality asfaltu a informoval ho aj o orientačných cenách.

- p. Jureňová  sa spýtala, či sa aj Medňanská ulica bude  opravovať.  Primátor  informoval o pripravovanom projekte na rekonštrukciu chodníkov a  jeden z nich bude aj na Medňanskej ulici.

- p. Hujová chcela vedieť zostatok financií v rezervnom fonde po odčítaní za financovanie spomínaných asfaltovacích prác. Primátor vysvetlil, že mesto dostane ešte cca 40 tis. €   do konca novembra. Ing. Janušek podotkol, že v rezervnom fonde určité percento musí zostať a na nakonie Ing. Turcer prednosta MsÚ oboznámil prítomných so zostatkom, ktorý činí cca 240 tis.€  /približne 7.2 miliónov Sk/.  Potom dal primátor hlasovať  za predloženú žiadosť.

Poslanci 7 hlasmi žiadosť schválili, 2 sa zdržali /Mgr. Dubčák, p.Hujová/, 4 poslanci neboli prítomní. /Ing. Hrubý, Ing. Ján  Straňák, Ján Bezecný a Milan Pagáč/.

7. Informáciu o dofinancovaní výpadku výnosu daní z príjmov fyzických osôb.

Poslanci  9 hlasmi informáciu zobrali na vedomie, 4 poslanci neboli prítomní.

/Ing. Hrubý, Ing. Ján  Straňák, Ján Bezecný a Milan Pagáč/.

Pokračovalo sa ďalšími predloženými návrhmi na hlasovanie.

 

8. Informáciu o platbách za práce na CMZ formou predfinancovania.

Ing. Janušek  bližšie informoval o platbách za  práce na  CMZ  a  zdôraznil, že 95%  sumy za práce  na  CMZ  budú  preplatene z  fondov EÚ už  v tomto  roku, alebo začiatkom budúceho roka.  

Poslanci 10 hlasmi informáciu zobrali na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

/Poslanec Ing.  Ján  Straňák, Ján Bezecný a Milan Pagáč./.

 

Ďalšie žiadosti predniesol Ing. Slavík z oddelenia Správy majetku a služieb.

9. Žiadosť  JUDr. Márie Zimanovej, bytom Moyzesova 861/31, 019 01 Ilava o zrušenie  ťarchy a to predkupného práva mesta Ilava k pozemku KN-C parc. č. 42/9 v k. ú. Ilava,  zapísaného na LV č. 2141, ktorého je výlučnou  vlastníčkou a k pozemku KN-C parc. č. 42/2 v k.ú. Ilava zapísaného na LV č. 2647, ktorého je spoluvlastníčkou v podiele  24/174-tin. Predkupné práva budú zrušené nakoľko pominuli dôvody ich zriadenia.

      K tejto žiadosti mal pripomienku Ing. Hrubý, ktorý nesúhlasil so schvaľovaním tejto žiadosti, nakoľko prevod pozemku, ktorý sa uskutočnil  v  minulosti nebol v poriadku, veci sa neurobili korektným spôsobom a rodina bola poškodená.

      Ing. Slavík zdôraznil, že je to opakovaná žiadosť a  pokiaľ mesto malo  predkupné právo,   MZ sa to  musí predložiť,  preto to dal do návrhu uznesenia.

      O tomto probléme ešte diskutovali poslanci Mgr. Dubčák, p. Hujová a nakoniec Mgr. Dianová    informovala, že  pokiaľ p. Zimanová predložila list vlastníctva, mesto neskúma akým spôsobom majiteľ nadobudol majetok.

Poslanci  9 hlasmi informáciu zobrali na vedomie, 1 poslanec bol proti /Ing. Hrubý/,

3 poslanci neboli prítomní.

10. Žiadosť  JUDr. Mária Zimana, bytom Moyzesova 861/31, 019 01 Ilava o zrušenie ťarchy

   a to predkupného práva mesta Ilava k pozemku KN-C parc. č. 42/8 v k. ú. Ilava,  zapísaného na LV č. 2667, ktorého je výlučným  vlastníkom a k pozemku KN-C parc. č. 42/2 v k.ú. Ilava zapísaného na LV č. 2647, ktorého je spoluvlastníkom v podiele  24/174-tin. Predkupné práva budú zrušené nakoľko pominuli dôvody ich zriadenia.

Poslanci  7 hlasmi informáciu zobrali na vedomie, 3 poslanci bol proti /Ing. Hrubý, Horák a Mgr. Dubčák/, 3 poslanci neboli prítomní.

11. Žiadosť Alojza Behana a manželky Ľudmily, obaja bytom Skala 644/63,  019 01

      Ilava o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-C parc. č. 525/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21m2 ,  zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v  k.ú. Ilava. Žiadosť o odkúpenie tohto pozemku bola už v minulosti schválená uznesením č. 4/99 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 22.06.1999 pod bodom C/3,odpredaj bude realizovaný v zmysle tohto uznesenia. Nakoľko sa jedná o predaj pozemku pod stavbou (garážou)  vo vlastníctve  žiadateľov, odpredaj je v súlade s § 9a, odst. 8, písm. b zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci uhradí správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra v Ilava.

Poslanci 10 hlasmi informáciu zobrali na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 

12. Žiadosť Jozefa Slivku a manželky Anny , obaja bytom  Skala 645/61-5,  019 01 Ilava

o odkúpenie   nehnuteľnosti  vo  vlastníctve  mesta  Ilava  a  to pozemku KN-C parc. č. 525/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21m2 ,  zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k.ú. Ilava. Žiadosť o odkúpenie tohto pozemku bola už v minulosti schválená uznesením

č. 4/99 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 22.06.1999 pod bodom C/3, odpredaj bude realizovaný v zmysle tohto uznesenia. Nakoľko sa jedná o predaj pozemku pod stavbou (garážou)  vo vlastníctve  žiadateľov, odpredaj je v súlade s § 9a, odst. 8, písm. b zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci uhradí správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra v Ilava.

Poslanci 10 hlasmi informáciu zobrali na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

13. Žiadosť právnickej osoby ILFES, s.r.o. so sídlom Ilava Štúrova 753/63 o generálnu   opravu budovy strechy kotolne na Štúrovej ulici v Ilave.

      Ing. Slavík bližšie uviedol dôvody predloženej žiadosti o generálnu opravu strešného plášťa  budovy kotolne na Štúrovej ulici vo vlastníctve mesta Ilava /zatekanie do budovy/.

      Pripomienky mal poslanec Slámka Ivan, že prečo má mesto tejto firme platiť opravu, Mgr. Dubčák žiadal ešte prejednať túto záležitosť s majiteľom, Ing. Hrubý, ktorý bol tiež proti zaplateniu generálnej opravy strechy budovy, posl. Horák, posl. Matovičová  a  nakoniec posl. Hujová dala návrh, aby sa žiadosť dala do bodu A) prerokovalo.

      Primátor dal ešte hlasovať za návrh pani Hujovej.

Poslanci 6 hlasmi návrh odsúhlasili, proti boli 2 poslanci /Mgr. Dubčák, Ing. Hrubý/, zdržali sa 2 /Hujová a Bakošová/, 3 poslanci neboli prítomní.

     Potom primátor dal hlasovať za  pôvodný návrh zobrať žiadosti na vedomie.

Poslanci 3 hlasmi boli za /Ing. Hrubý, Matovičová, Bakošová/, proti boli 6 poslanci, zdržal sa 1 /Horák/, 3 poslanci neboli prítomní /Ing.  Ján  Straňák, Ján Bezecný a Milan Pagáč/.

      Nakoniec  odporučila  pani Matovičová aj Ing. Hrubý  dať do uznesenia do časti ukladá, úlohu pre OVa ŽP a  MO aby kompletne preverili skutkový stav strechy kotolne na Štúrovej ulici 753/68 v Ilave, či oprava je nevyhnutná a na nasledujúcej porade a zasadnutí MZ predložili informáciu aj s vyčíslením nákladov na opravu.

      Primátor dal hlasovať za návrh pani Matovičovej a Ing. Hrubého.

Poslanci 10 hlasmi informáciu zobrali na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 

14. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  

      Ilava  a  to  pozemku  KN-C parc. č. 888/2 – záhrady  o  výmere 1146m2 ,  zapísaného na  

      Správe   katastra   Ilava na LV č. 1500 v k.ú. Ilava.

   Víťazom  obchodnej  verejnej  súťaže  sa  stali  Peter  Trochan a manželka  Milena,  obaja bytom Ilava, kpt. Nálepku 178/1, ktorí ako jediní súťažiaci v termíne stanovenom  v  bode II- dodržali podmienky obchodnej verejnej súťaže ( do 13.30 hod. dňa 01.10.2010) zaslali na  Mesto  Ilava   ponuku   pričom  splnili   všetky   podmienky   stanovené  vo  vyhlásení obchodnej   verejnej   súťaže.   Zápisnica  z  otvárania   obálok  zo  dňa   04.10.2010  tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

   Primátor dal hlasovať za schválenie predloženej informácie o výsledku verejnej súťaže.

Poslanci 10 hlasmi boli za, 3 poslanci neboli prítomní.

15. Odpredaj nehnuteľnosti  vo  vlastníctve  mesta  Ilava  a to pozemku KN-C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1146 m2   zapísaného na Správe katastra Ilava na LV .č. 1500   k.ú. Ilava  fyzickým  osobám  Peter Trochan  a  manž. Milena,  obaja  bytom Ilava, kpt. Nálepku  178/1  za   kúpnu  cenu  22 800 Eur. Kúpna zmluva bude zohľadňovať všetky podmienky stanovené vo vyhlásení  obchodnej verejnej súťaže.

Poslanci 10 hlasmi boli za, 3 poslanci neboli prítomní.

16. Zrušenie ťarchy a to predkupného práva mesta Ilava k pozemku KN – C parc. č. 1133/3 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 66m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 3355 v k.ú. Ilava vo vlastníctve právnickej osoby  INVESTIL, s.r.o. so sídlom Hurbanova 135/32, 019 01 Ilava .

Poslanci 10 hlasmi boli za, 3 poslanci neboli prítomní.

17. Žiadosť Jany Zermeghovej,  bytom Ilava , Dlhé Nivy č. 146,  mestská časť Klobušice

o nájom nebytových priestorov – časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to budovy s. č. 55 – kultúrno-spoločenský dom,  situovanej na pozemku KN-C parc. č. 183 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1320m2 , zapísané na Správe katastra  Ilava na LV č. 1100 v k.ú. Klobušice, za účelom zriadenia kaderníctva ( pánske. dámske, detské) a služieb spojených so skrášľovaním ľudského tela    ( líčenie. nechtový dizajn, spoločenské a svadobné účesy a pod. ). So žiadateľkou bude spísaná zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v termíne do 20.10.2010 na  dobu trvania minimálne 2 roky. Nájomná zmluva bude spísaná pred otvorením prevádzky so stanovením otváracích hodín.

Ing. Slávik informoval o zlom stave v miestnosti, ktorá by sa mala prenajať. Mali bz sa tam vymeniť 2 okná, pretože zo spodku sú prehnité. Zdôraznil, že ak chceme prenajímať priestory, musia sa splniť určité podmienky /zabezpečiť vodu, elektriku, vykurovanie a pod./

Poslanec Horák chcel vedieť cenu za prenájom. Ing. Slavík vysvetlil, že ešte sa to nevie vyčísliť, pretože sa nevie aké prístroje  sa tam budú využívať, aká bude spotreba energie, možno by bolo dobré dať tam zvlášť hodiny na meranie elektriny.

Pripomienku mal poslanec Ing. Hrubý, ktorý dal návrh na výmenu spomínaných okien, cena ktorých by sa neskôr odčítala z nájmu a pani Matovičová skonštatovala, že mesto by malo okná spraviť a pripraviť miestnosť, tak, aby sa mohla prenajímať.

Po tejto rozprave dal primátor hlasovať za predloženú žiadosť Jany Zermeghovej.

Poslanci 10 hlasmi boli za, 3 poslanci neboli prítomní.

 

6.  Poskytnutie priestorov DK Ilava pre výchovno-vzdelávací proces ZUŠ.

 

Primátor pokračoval ďalším bodom programu a predniesol žiadosť ZUŠ o bezplatné poskytnutie priestorov v DK Ilava pre činnosť Literárno-dramatického odboru ZUŠ  v rozsahu 4,5 hod. týždenne.

Poslanci 8 hlasmi boli za, proti boli 2 /Holbová Dubčák/, 3 poslanci neboli prítomní.

7.  Žiadosti ostatných komisií pri MZ v Ilave.

 

Primátor Ing. Štefan Daško pokračoval ďalším bodom a vyzval, aby sa predniesli ďalšie žiadosti z ostatných komisii.

Pani  Jurenová za  Sociálno-bytovú  komisiu predniesla informáciu o odstúpení rodiny Húserkovej od zmluvy o prenájme bytu na Medňanskej ul. Byt bude rezervovaný pre rodinu Játiovú z dôvodu uvoľnenia budovy bývalej Veterinárnej správy pre potreby polície a priestory kde sídli polícia budú odovzdané ZUŠ Ilava.

Poslanci 10 hlasmi informáciu zobrali na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

Poslanec Slámka Ivan za Komisiu pre životné prostredie mal niekoľko otázok:

-          ekologický vplyv na skladovanie plastov /v záhrade väznice/

-          či sa niečo podniklo pri oprave cesty ku kruhovému objazdu

-          či sa niečo rieší pre požadovanú protihlukovú stenu od diaľnice

Poslankyňa Bakošová Viola za Kultúrnu komisiu predložila návrh na udelenie ceny Mesta Ilava PhDr. Jozefovi Genzorovi za jeho dlhoročnú spoluprácu s mestským múzeom a knižnicou a za šírenie dobrého mena Mesta Ilava na slovensku  i  v  zahraničí.

Primátor sa vyjadril súhlasne s výberom tohto kandidáta na ocenenie.

Poslanci  hlasovali 10  hlasmi  za schválenie návrhu, 3 poslanci neboli prítomní.

Nakoľko sa už  nik neprihlásil so žiadosťami  z  ďalších komisii  Ing. Daško vyzval právničku Mesta Ilava Mgr. Dianovú  Zuzanu, aby pokračovala nasledujúcim bodom v programe MZ.

8.  Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Pivovarská 662/80,

      019 01 Ilava.  

 

Mgr. Dianová  prečítala návrh Dodatku č. 2  k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Pivovarská 662/80,  019 01 Ilava, ktorým sa zriaďovacia listina mení v predmete činností – má zriadený hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor .

Nakoľko neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov,  pristúpilo sa k hlasovaniu.

Poslanci  hlasovali 10  hlasmi  za schválenie dodatku, 3 poslanci neboli prítomní.

 

9.  Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

Tento bod bol prejednávaní na finančno-majetkovej komisii, preto bol prednesený pani Matovičovou  v bode č.5 a následne aj poslancami schválený.

 

10. Žiadosti mestských výborov.

 

Za MV  Iliavka  predložila požiadavky poslankyňa Holbová Viera, ktorá upozornila, že na poslednom zasadnutí MV zo dňa 3.10.2010 prejednali aj ďalší postup pri riešení odstránení výsadbz zelene blízko komunikácie z Ilavy do mestskej časti Iliavka.

Za MV Stred predniesla požiadavky poslankyňa Ľudmila Hujová, ktorá spomenula tiež problém s hlučnosťou pri bytovke na Farskej ulici a upozornila, že budú bojovať o zavretie prevádzky KINO-BARU o 22.00 hodine.

Za MV Medňanská sa prihlásila poslankyňa  Daniela Jurenová, ktorá predniesla požiadavky,

 ktoré majú spísané aj v zápise.

Za MV Sihoť pán poslanec Milan Košík upozornil, že ešte tento mesiac nezasadali a predtým mali  len požiadavky do rozpočtu. 

Za MV NsP oznámil Mgr. Dubčák, že požiadavky majú spísané v zápise z MV.

Za MV Klobušice informoval  Ing. Hrubý požiadavky, ktoré má taktiež spísané v zápisoch z MV / vyhotovenie  detského ihriska, športového ihriska, úprava cintorína, oprava chodníkov/.

 11. Rôzne.

1.  Prednosta  MsÚ Ilava Ing. Turcer Ľubomír predniesol návrh na schválenie zmeny termínu poslednej porady  poslancov z  23.11.2010 na 9.11.2010 a  zasadnutia posledného mestského zastupiteľstva  z  30.11.2010 na deň 16.11.2010.

Poslanci 10 hlasmi boli za navrhnutú zmenu, 3 poslanci neboli prítomní.

 

2.  Právnička Mesta Ilava Mgr. Dianová predniesla na schválenie zmluvu o prenájme nebytových    priestorov   medzi    ZŠ   Medňanská,  č 514/5   Ilava   a   Metodicko-pedagogickým centrom Tomášikova 4 Bratislava, za účelom organizovania vzdelávania učiteľov MŠ v rámci projektu „Vzdelávanie pedagogických pracovníkov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania“.

Poslanci 10 hlasmi zmluvu schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

3.  Ing. Tichý hlavný kontrolór Mesta Ilava informoval o pretrvávajúcich problémoch spojených s prevádzkou KINO-BARU a predniesol poslednú sťažnosť pani Evy Mikulovej, poradové číslo 7330/2010 zo dňa 4.10.2010,  týkajúcu sa ďalšieho rušenia nočného pokoja prevádzkou Kino-Bar na Farskej ulici, naposledy v noci z 02.10.2010 na 03.10.2010.

      Prečítal rozhodnutie hlavného kontrolóra mesta postupovať pri riešení novej sťažnosti Evy Mikulovej, oznamujúcej nové rušenie nočného pokoja prevádzkou Kino-Bar na Farskej ulici, poradové číslo 7330/2010 zo dňa 4.10.2010 v súlade so znením článku IV. ods.2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, stanovujúceho spôsob riešenia sťažností občanov mesta na rušenia nočného pokoja v meste prevádzkarňami organizujúcimi verejné kultúrne akcie a neverejné spoločenské akcie.

Primátor dal hlasovať za toto rozhodnutie.

Poslanci 10 hlasmi rozhodnutie schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

 4. Potom predniesol stanovisko hlavného kontrolóra mesta ku sťažnosti rodín Flochovej a Prostinákovej, upozorňujúcej na rušenie nočného pokoja prevádzkou Kino-Bar dňa 29.8.2010 – spisový materiál č. 6743/950/2010 – včítane opatrení prijatých v súlade s protokolom a zápisnicou vyhotovených pri prerokovaní sťažnosti v zasadačke na MsÚ v Ilave dňa 29.9.2010.

Poslanci 10 hlasmi stanovisko zobrali na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

5.   Ing. Tichý na základe  opakujúcich sa sťažností predložil dva návrhy  riešenia problému s rušením nočného kľudu pred KINO-BAROM:

-    zmenou prevádzkovej doby z časového intervalu 08.00 – 0.04 hod. na 08.00 – 24.00

      hod.

-    premeraním hlučnosti verejného priestranstva pred KINO-BAROM

K tejto problematike sa vyjadrili poslanci Mgr. Dubčák, Slámka, Hujová, Ing. Hrubý a právnička Mgr. Dianová. Potom dal primátor hlasovať za zrušenie predloženého  1. návrhu a to zmenou prevádzkovej doby.

Poslanci 9 hlasmi boli za zrušenie návrhu, 1 sa zdržal /Ing. Hrubý/, 3 poslanci neboli prítomní.

6.  Nakoniec sa dohodli, že podľa 2. návrhu sa v uznesení dá do časti  D) ukladá hlavnému kontrolórovi Mesta Ilava zabezpečiť do 15.10.2010 premeranie prípustných hodnôt hluku vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v bezprostrednom okolí pohostinského zariadenia KINO-BAR v Ilave, predovšetkým v odpoludňajších a  nočných hodinách. Meranie objedná u Technického a skúšobného ústavu stavebného, Studená 3, 826 34 Bratislava 29, teda u autorizovanej firmy disponujúcej pre takéto práce odbornou spôsobilosťou, majúcej k ich výkonu odbornú akreditáciu udelenú Ministerstvom zdravotníctva.

Poslanci 10 hlasmi boli za návrh, 3 poslanci neboli prítomní.

7.   Primátor dal ešte odhlasovať bod č.1 v časti  D) ukladá  v návrhu uznesenia č.9/2010.

Poslanci 10 hlasmi boli za návrh, 3 poslanci neboli prítomní.

12. Diskusia.

 

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval poslancov do diskusie.

Prihlásil sa poslanec Mgr. Dubčák, ktorý  predniesol niekoľko otázok:

-          kto vypracoval ornitologický posudok pri skrátení vegetačného obdobia pri výrube stromov v parku  / projekt CMZ/,

-          či sa robil archeologický prieskum pri výkopových prácach pri projekte CMZ,

-          kto robil posudok na zateplenie budovy DK v Iliavke  pri rekonštrukcii projektu.

Ing. Janušek vedúci OV a ŽP mu zodpovedal na otázky:

-          preverí sa,  či je potrebné mesiac pred skončením vegetačného  obdobia  stanovisko ornitológa,  pracovníčka úradu pani Rendeková Božena má  odbornú spôsobilosť, ktorú vykonávala na Ministerstve životného prostredia a zistí či je potrebný takýto ornitologický posudok,

-          archeologický prieskum bol vykonaný a nenašli sa žiadne artefakty, pre ktoré by museli byť pozastavené práce na projekte CMZ,  prieskum robila firma VIA MAGMA z Martina, ktorá  vypracuje správu z archeologického prieskumu a táto správa bude k nahliadnutiu,

-          čo sa týka projektu Rekonštrukcie DK v Iliavke a zateplenia tejto budovy, sú určité predpisy, ktoré vyplývajú z projektu a musia sa rešpektovať a tým sa dosiahne aj požadovaná úspora na nákladoch na vykurovanie.

Primátor upozornil, že  výrub  stromov v  parku sa robil na základe rozhodnutia  a  povolenia enviromentalistu.

Nakoľko už nikto nemal ďalšie pripomienky primátor dal hlasovať za ukončenie diskusie. Poslanci   10  hlasmi zahlasovali  za, 3 poslanci neboli prítomní.

 

13. Návrh na uznesenie.

 

Návrh na Uznesenie č. 9/2010 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 12.10.2010 o 15.30 hod. v KSD v Klobušiciach  prečítala poslankyňa MZ pani  Matovičová Helena.

Poslanci uznesenie  10 hlasmi schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

14. Záver.

 

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na  MZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

V Ilave, dňa  14.10.2010

 

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Jurenová Danka
p. Holbová Viera