Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 16.11.2010

Dátum: 19.11.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_161110.pdf (0,09 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 16.11. 2010 o 15:30 hod. v  KD Iliavka.

 

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril zástupca primátora Ing. Mário Hrubý,  ktorý privítal  kameramana z TV Považie, poslancov MZ, vedúcich zamestnancov MsÚ a prítomných občanov. Oznámil, že Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava sa ospravedlnil, že príde neskôr, lebo je na zasadnutí  MAS Vršatec. Tiež sa ospravedlnil  poslanec Ing. Straňák Ján.

Ing. Hrubý prečítal program plánovaného verejného MZ.

1.  Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Správa HK o vyhodnotení plnenia uznesenia z predchádzajúceho MZ, Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011
5. Žiadosti Finančno-majetkovej komisie
6. VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a na prevádzku škôla školských zariadení na území mesta Ilava
7. VZN č. 4/2010 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy napozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava
8. Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2009/2010
9. Žiadosti ostatných komisií pri MZ
10. Žiadosti MsV
11. Plán zasadnutí MZ  na rok 2011
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Uznesenie
15.     ZáverK prednesenému programu nemal nik pripomienky, tak  dal hlasovať.

Poslanci  10 hlasmi program odsúhlasili, 3 poslanci neboli prítomní.

/ Bezecný Ján a Kamil Horák neprítomní, Ing. Straňák Ján ospravedlnený. / 

2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pani Hujová Ľudmila, pani Matovičová Helena a pani Bakošová Viola.

Poslanci  10 hlasmi návrh odsúhlasili, 3 poslanci neboli prítomní.


3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná pracovníčka MsÚ Ilava.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: p. Milan Košík a  p. Karol Dubčák, Mgr.

Poslanci  hlasovali 10 hlasmi  za návrh, 3 poslanci neboli prítomní.

 

4.  Správa HK o vyhodnotení plnenia uznesenia z predchádzajúceho MZ

     a  Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011.

 

Ing. Mário Hrubý zástupca primátora vyzval HK Ing. Tichého, aby predniesol Správu z kontroly plnenia predchádzajúceho uznesenia MZ.

Ing. Tichý prečítal Správu z kontroly plnenia uznesenia MZ v Ilave č.9/2010, v ktorej  opísal postup plnenia časti D ukladá. Pripomienku mala pani poslankyňa Jurenová  k bodu D/3, keď nebola spokojná s konečným riešením objednaného merania hluku a oznámenia termínu merania od pani Mikulovej, ktorá zastupuje sťažovateľov bytového domu č.82 na Farskej ul. v Ilave. Tiež pripomenula, že MZ končí svoje štvorročné obdobie a nemalo by nechávať nedoriešené veci na nových poslancov. Do diskusie k tomuto riešeniu sa zapojili ešte poslanec Slámka Ivan a Ing. Hrubý, ktorý navrhol, aby bol termín merania nahlásený od p. Mikulovej HK  Ing. Tichému a ten už celú záležitosť dotiahne do konca.

Ing. Tichý pokračoval posledným bodom, ktorý sa nestihol splniť z nedostatku času na jeho realizáciu, nakoľko Ing. Slavík čerpal 3 týždne riadnu dovolenku. Jednalo sa o preverenie stavu strechy kotolne na Štúrovej ulici 753/68 v Ilave.

Pani Jurenová navrhla prijať také stanovisko, aby sa aj táto záležitosť dotiahla dokonca.

Poslanci sa dohodli  dať do časti schvaľuje ako bod č.20. Stanoviť nový termín obhliadky

strechy kotolne na Štúrovej ulici do 30.11.2010 a do časti ukladá  ako bod č.7.  uložiť  

Odboru výstavby a životného prostredia   a  Správe majetku a služieb – Ing. Slavíkovi  

vykonať obhliadku strechy kotolne na Štúrovej ulici č. 753/68  v Ilava do 30.11.2010.

 Po navrhovanej úprave bude správa  priložená pri zápisnici.  Poslanci ju zobrali na vedomie.

Potom Ing. Tichý Jozef -  HK pokračoval v predložení  Plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011, ktorý bude tiež priložený k zápisnici.

Poslanci  10 hlasmi schválili predložený plán, 3 poslanci neboli prítomní.

 

5.  Žiadosti Finančno-majetkovej komisie.

 

Ing. Mário Hrubý pokračoval ďalším bodom a  vyzval pani poslankyňu Matovičovú Helenu, ktorá je predsedkyňou Finančno-majetkovej komisie, aby predniesla žiadosti, ktoré boli prejednávané na zasadnutiach v  tejto komisii.

Pani Matovičová informovala, že rozpočet na roky 2011-2013 vrátane programového

rozpočtu bol vypracovaný ku dňu 29.10.2010 ako rozpočet  vyrovnaný,  bol predložený na

finančnej komisii, ale  ešte nie je schválený štátny rozpočet na rok 2011 a nie sú známe

všetky východiská, tak  rozpočet mesta na roky 2011-2013 vrátane programového rozpočtu

bude predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu v  januári 2011.  Od 1.1.2011 až do

schválenia nového rozpočtu bude mesto hospodáriť v rámci rozpočtového provizória.

Potom dala slovo pánovi Fusekovi Stanislavovi, ktorý prečítal Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.9.2010, v ktorom prítomných oboznámil s kapitálovými, bežnými príjmami a výdajmi i  s  výdajmi finančných operácií. Ďalej pokračoval Ing. Kočkár Peter riaditeľ Technických služieb Mesta Ilava /TSM/, ktorý predniesol Správu k vyhodnoteniu hospodárenia TSM  za 1.- 3. štvrťrok 2010,v ktorej vyčíslil náklady, výnosy a straty na jednotlivých strediskách a celkový stav finančných prostriedkov. Zo správy vyplynulo, že celkový hospodársky výsledok je strata vo výške 1086,91€.

Obe predložené správy sú priložené aj k zápisnici.  K prednesenému vyhodnoteniu rozpočtu neboli žiadne pripomienky a poslanci ich zobrali na vedomie.

Pokračovala poslankyňa Matovičová Helena prednesením ďalších informácii a žiadostí, ktoré boli prerokovávané na Finančno-majetkovej komisii:

 

1.  Žiadosť pani poslankyne  Holbovej  o  príspevok na autobusové spoje č.3024035 a 30240368 SAD TN na základe ktorej sa Finančná komisia dohodla na zmene rozpočtu na stredisku 01116 Správa mesta z položky 635 006 Oprava a údržba – Iliavka vo výške 800 € na položku 634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – SAD TN Iliavka.

Poslanci  10 hlasmi schválili zmenu rozpočtu, 3 poslanci neboli prítomní.

/ Bezecný Ján a Kamil Horák neprítomní, Ing. Straňák Ján ospravedlnený. / 

2.  Žiadosť odd. VS – Matriky na zaplatenie opráv z dôvodu havárie vodovodnej prípojky na základe ktorej sa Finančná komisia dohodla na zmene rozpočtu na stredisku 0133 Matrika presun z položky 633 001 Interiérové vybavenie - matrika vo výške 46 € a z položky 637 001 Školenia, kurzy, semináre - matrika vo výške   500  € na položku 635 006 Oprava a údržba budov – matrika.

Poslanci  10 hlasmi schválili zmenu rozpočtu, 3 poslanci neboli prítomní.

3.  Žiadosť p. riad.  ZŠ Medňanská ul. Ilava Mgr. Oľgy Ďurechovej, ktorá žiada o navýšenie finančných prostriedkov na vyplatenie  odchodného pre zamestnankyňu ŠJ p. Vavríkovú Ľudmilu, na základe ktorej Finančná komisia odporúča doriešiť financovanie s Ekonomickým odd.,  nakoľko si ŽŠ nezahrnula tieto financie do rozpočtu pre rok 2010. Navrhuje sa  zmena  rozpočtu ŠJ ZŠ Medňanská  navýšením položky odchodné o 1 217 € z finančných prostriedkov z dotácie na  dofinancovanie  výpadku podielovej dane.  

Poslanci  10 hlasmi schválili zmenu rozpočtu, 3 poslanci neboli prítomní.

4. Návrh všeobecného záväzného  nariadenia - VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených  na území mesta Ilava, ktoré Finančná komisia zobrala na vedomie. V programe MZ je pod bodom č. 6.

Poslanci  10 hlasmi schválili VZN č. 3/2010, 3 poslanci neboli prítomní.

5.  Žiadosť  občianky mesta p. Remšíkovej o prehodnotenie príspevku na stravu dôchodcom Mesta Ilava, ktorí majú objednanú stravu z Košece.

Posl. Jurenová informovala, že mesto má zmluvu, len s NsP  v Ilave, kde sa  pripláca len pre sociálne prípady.

Poslanci  10 hlasmi zobrali horeuvedené informácie   na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

Ďalej pokračoval Ing. Slavík majetkovými záležitosťami.

6.  Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu s. č. 178 na ul. Kpt. Nálepku v Ilave o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 1 252 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 534 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava      na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava. Povinnosť odpredať uvedený pozemok ukladá vyšší právny predpis a to Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s bodom b) odst. 8 § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Poslanci  10 hlasmi zobrali žiadosť  na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 

7. Oznam Základnej umeleckej školy so sídlom Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava o ukončení nájomnej zmluvy medzi ZUŠ Ilava a ZŠ Ilava, predmetom ktorej je nájom nebytových priestorov ZŠ ako prenajímateľa nájomcovi ZUŠ Ilava, a to dňom 30.06.2011. Listom ďalej ZUŠ žiada zabezpečenie nových priestorov pre vyučovací proces ZUŠ v školskom roku 2011/2012. K tejto téme sa vyjadril aj prednosta MsÚ Ing. Turcer Ľubomír, ktorý bližšie informoval o postupe riešenia uvedenej záležitosti. Potom sa vyjadrila Ing. Barteková pracovníčka MsÚ pre školstvo a riaditeľka ZUŠ v Ilave Mgr. Hromádková, ktorá informovala o už obhliadnutých priestoroch, ale ktoré nie sú pre uvedenú činnosť vhodné. Do diskusie sa zapojil aj Ing. Hrubý a poslanci pani Matovičová, Hujová, Mgr. Dubčák, Slámka a Bakošová Viola. Odznel aj názor, že priestory treba hľadať i v DK Ilava. Nakoniec sa dohodli doplniť uznesenie v časti F - uložiť Ing. Bartekovej koordináciu spolupráce s  riaditeľkou ZUŠ v Ilave Mgr. Hromádkoou pri hľadaní vyhovujúcich priestorov pre výučbu žiakov Základnej umeleckej  školy s termínom splnenia  do 30.6.2011, kedy  by mali byť nové priestory už pripravené  na  vyučovací proces.                                             

Poslanci  10 hlasmi zobrali žiadosť  na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 

8. Bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti a to pozemku KN – C parc. č. 989/2 – záhrady o výmere 590 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 509 v k. ú. Ilava, od rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Ilava.

Poslanci  10 hlasmi schválili bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti, 3 poslanci neboli prítomní.

9. Odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava ( výmeru ktorej stanoví geometrický plán ) a to pozemku KN – C parc. č. 525/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 791 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, žiadateľom p. Ľubomírovi Stratenému a manž. Anne, obaja bytom Skala 667/1,      019 01 Ilava. Kúpna cena sa v zmysle VZN mesta Ilava č. 5/2009 – o nakladaní s majetkom mesta stanovuje na 5 € / m 2. Kupujúci si na vlastné náklady zabezpečia geometrický plán a uhradia správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV       do KN na Správe katastra Ilava. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s pís. b) odst. 8 § 9a  Zákona NR SR   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko odpredávaná časť pozemku priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov.

Poslanci  10 hlasmi  schválili odpredaj nehnuteľnosti, 3 poslanci neboli prítomní.

10. Odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava ( výmeru ktorej stanoví geometrický plán ) a to pozemku KN – C parc. č. 525/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 791 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, žiadateľom p. Balon Jozef, a manž. Balonova Eva, Mgr v podieli 1/2 a  Balon Jozef, Mgr. a manž. Balonova Alžbeta tiež v podieli 1/2, všetci bytom Skala 585, 019 01 Ilava. Kúpna cena  sa v zmysle VZN mesta  Ilava  č. 5/2009 – o nakladaní s majetkom mesta stanovuje  na 5 € / m 2. Kupujúci si na vlastné náklady zabezpečia geometrický plán a uhradia správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s pís. b) odst. 8 § 9a  Zákona NR SR č. 138/1991   Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko odpredávaná časť pozemku priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov.

Poslanci  10 hlasmi  schválili odpredaj nehnuteľnosti, 3 poslanci neboli prítomní.

11.  Odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava (výmeru ktorej stanoví geometrický plán ) a to pozemku KN – C parc. č. 525/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 791 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, žiadateľovi p. Ottovi Michaličkovi, bytom Skala 663, 019 01 Ilava. Kúpna cena    sa v zmysle VZN mesta Ilava č. 5/2009 – o nakladaní s majetkom mesta stanovuje   na 5 € / m 2. Kupujúci si na vlastné náklady zabezpečí geometrický plán a uhradí správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s pís. b) odst. 8 § 9a  Zákona NR SR   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nakoľko odpredávaná časť pozemku priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.

Poslanci  10 hlasmi  schválili odpredaj nehnuteľnosti, 3 poslanci neboli prítomní.

12.  Žiadosť Jany Zermeghovej, bytom Dlhé Nivy č. 146, 019 01 Ilava o nájom nebytových priestorov – časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to budovy s. č. 55 – kultúrno - spoločenský dom, situovaný na pozemku KN – C parc. č. 183 a zapísaný na LV č. 1100 v k. ú. Klobušice, o výmere 36 m2 za nasledovných podmienok:

  • nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s minimálnou garanciou doby nájmu 24 mesiacov,
  • nájomné sa stanovuje na 15 € / mesiac a nájomca bude platiť nájomné štvrťročne   a to do pokladne mesta, vždy do posledného pracovného dňa príslušného štvrťroku,
  • v cene nájomného nie sú zahrnuté náklady za poskytnuté služby ( tepelná energia, elektrická energia a vodné a stočné). Tieto bude na základe skutočnej spotreby platiť nájomca prenajímateľovi štvrťročne vždy do 15 dňa mesiaca nasledujúceho po príslušnom štvrťroku.

Poslanci  10 hlasmi  žiadosť schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

13. Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2010 o stanovení cien nájmu za reklamy na pozemkoch,  alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava. Finančná komisia navrhovala cenu 0,20e/m2/rok. Poslanci sa zhodli na tom, že je potrebné odložiť schvaľovanie a ešte urobiť prieskum trhu v okolitých mestách a obciach a na základe toho predložiť zmenu VZN na  prvom plánovanom MZ v roku 2011. Dovtedy bude platné súčasné VZN. 

Poslanci  hlasovali 10 hlasmi  za neschválenie návrhu VZN, 3 poslanci neboli prítomní.

 

14. Návrh na zrušenie bodu č. 9 časti C – schvaľuje uznesenia č. 9/2010 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa  12.10.2010, nakoľko víťaz obchodnej verejnej súťaže od uzatvorenia kúpnej zmluvy na pozemok KN – C parc. č. 888/2 v k. ú. Ilava písomne odstúpil  ( list zo dňa 22.10.2010 evidovaný  na  poštovom oddelení  MsÚ  Ilava pod

ev. č. 7 872 ).

Poslanci  8 hlasmi  hlasovali za zrušenie návrhu, 5 poslancov neboli prítomných.

/ Bezecný Ján a Kamil Horák neprítomní, Ing. Straňák Ján ospravedlnený, Holbová Viera, Slámka Ivan neprítomní/.

6.  VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a na prevádzku škôl

      a školských zariadení na území mesta Ilava.

 

Toto VZN bolo už prerokované a schválené v bode 5/4 ako žiadosti predložené Finančno-majetkovej komisii.

 

7.   VZN č. 4/2010 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na

      pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava.

 

Návrh VZN č.4/2010 bol už prerokovaný v bode 5/13 ako žiadosti predložené Finančno-majetkovej komisii a poslanci ho neschválili.

 

8.    Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach škôl

       a školských zariadení v školskom roku 2009/2010.

 

Ing. Hrubý pokračoval ďalším bodom programu a dal slovo právničke mesta Mgr. Dianovej,

Ktorá   predniesla   správy  o  výchovno-vzdelávacej   činnosti  a  o  podmienkach  v  školách

a v školských  zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Ilava, za školský rok 2009/2010.

Poslanci  9 hlasmi  hlasovali za, 4 poslanci neboli prítomní.

/ Bezecný Ján a Kamil Horák neprítomní, Ing. Straňák Ján ospravedlnený, Slámka Ivan/

Ďalej Mgr. Dianová pokračovala a predniesla Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Základnej

školy, Medňanská ul. 514/5, 019 01 Ilava.

Poslanci  10 hlasmi dodatok schválili, 3 poslanci neboli prítomní.

/ Bezecný Ján a Kamil Horák neprítomní, Ing. Straňák Ján ospravedlnený./ 

Potom pokračovala Ing. Barteková, ktorá predniesla normatívy ZŠ a tým súvisiace zmeny

rozpočtov ZŠ a predškolských zariadení financovaných ako prenesené kompetencie štátu.

Poslanci  10 hlasmi zobrali  zmeny rozpočtov  na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 

 

9.    Žiadosti ostatných komisií pri MZ.

 

Ing. Hrubý pokračoval a vyzval poslancov, aby predniesli žiadosti z jednotlivých  komisií.

Za Sociálno-bytovú komisiu informovala ako predseda komisie poslankyňa Jurenová, že  žiadosti uviedla v zápise  zo zasadnutia komisie.

-   K žiadosti  občianky mesta p. Remšíkovej o prehodnotenie príspevku na stravu dôchodcom Mesta Ilava, ktorí majú objednanú stravu z Košece  podotkla, že mesto nie je povinné dávať doplatok na stravu všetkým dôchodcom iba sociálne odkázaným.

Poslanci  10 hlasmi zobrali informáciu  na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

-  Tiež predložila informáciu sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazových dávok v hmotnej núdzi 6-tim  občanom Mesta Ilava  v celkovej výške 566 € v rámci schváleného  rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

Poslanci  10 hlasmi zobrali informáciu  na vedomie, 3 poslanci neboli prítomní.

 

-   Socialno-bytová komisia doporučila  predĺžiť prenájom 3 – izbového bytu č. 3.6B ,

nachádzajúceho sa na 2. poschodí v bytovom dome na Medňanskej ul. č. 894/14 Ilava , žiadateľke Márii  Ondrejíčkovej, trvale   bytom  Mesto Ilava. Nájomná  zmluva by mala byť predĺžená  na dobu určitú  - 1  rok t.j.  do 31.12.2011

Poslanci  10 hlasmi schválili predĺženie prenájmu, 3 poslanci neboli prítomní.

- Socialno-bytová komisia tiež doporučila  predĺžiť prenájom 2 – izbového bytu č. 2.3B, nachádzajúceho sa na 1. poschodí v bytovom   dome na Medňanskej ul. č. 894/14 Ilava , žiadateľovi  Štefanovi Vankovi , trvale  bytom  Medňanská  523/10 , Ilava. Nájomná  zmluva by mala byť  predĺžená  na dobu určitú  - 3 roky t.j. do 31.12.2013

Poslanci  10 hlasmi schválili predĺženie  prenájmu, 3 poslanci neboli prítomní.

Za Kultúrnu komisiu informovala ako predseda komisie poslankyňa Viloa Bakošová

o uskutočnených podujatiach  - posedeniach  so staršími občanmi, ktoré sa uskutočnili v DK Ilava  a v KSD v Klobušiciach a v KD v Iliavke toto stretnutie ešte len bude. Upozornila, že pre všetkých platia rovnaké zásady a chce, aby sa táto informácia dostala medzi občanov.

Predsedovia ostatných komisií sa nevyjadrili.

10.  Žiadosti mestských výborov.

 

Za MV Iliavka pani poslankyňa Holbová žiada opraviť kľučku na dverách a znovu žiada riešiť situáciu so zatekaním vody z pozemku Holbu Blažeja na cestu, nakoľko sa blíži zimné obdobie a voda na ceste bude zamŕzať a hrozí tam nebezpečenstvo úrazu. Navrhla dať vyriešenie tohto problému do uznesenia do časti ukladá Ing. Tichému hlavnému kontrolórovi mesta preveriť situáciu zatekania cesty v Iliavke z pozemku zomrelého Blažeja Holbu, doriešiť vlastnícke vzťahy po zomrelom Blažejovi Holbovi a uživateľa pozemku pána Júliusa Prostináka a vyriešiť tento problém do budúceho mestského zastupiteľstva.

Za MV Skala poslanec Pagáč Milan upozornil na problém zo zosúvaním cesty   na hornej ulici na Skale pri pánovi Pagáčovi.  Navrhol dať do uznesenia do časti ukladá pre Odbor výstavby a  životného prostredia urobiť obhliadku cesty  a   do budúceho MZ  predložiť návrh riešenia.

Za MV Medňanská pani poslankyňa Jurenová spomenula už rekonštrukciu chodníkov, ktorá je plánovaná na budúci rok.

Za MV NsP pani poslankyňa Bakošová Viola neuviedla požiadavky.

Za MV Sihoť poslanec Košík svoje požiadavky predložil v zápise.

Za MV Klobušice pán poslanec Ing. Hrubý žiadal označenie cesty a umiestnenie zákazových značiek na Betlehemskej ulici v Klobušiciach z oboch strán pre vjazd nadrozmerných, ťažkotonážnych vozidiel. Tiež dal návrh do uznesenia do časti ukladá zapracovať doriešenie označenia cesty v zmysle Uznesenia č.5/2010 zo dňa 15.6.2010 bodu H/4 pre  Odbor výstavby a životného prostredia do konca novembra 2010.  Dal aj za  tento návrh hlasovať.                      

Poslanci  11 hlasmi návrh odsúhlasili, 2 poslanci neboli prítomní.

/ Bezecný Ján neprítomný, Ing. Straňák Ján ospravedlnený./ 

11.  Plán zasadnutí MZ  na rok 2011.

 

Ing. Hrubý predniesol Plán porád poslancov a zasadnutí MZ  na rok 2011, ktorý bol prebratý na porade poslancov.   Pani poslankyňa  Jurenová  pripomenula k januárovému termínu zasadnutia MZ, že je veľmi dôležité z hľadiska prerokovania a schvaľovania plánovaného projektu  financovaného cez MAS Vršatec, z ktorého by sa mali robiť chodníky v našom meste. Navrhla schválenie plánu s dôrazom  na to,  aby  sa v januári 2011  na zasadnutí  MZ odhlasoval rozpočet  a schválilo   prijatie projektu MAS /Miestná akčná skupina/ Vršatec, z  ktorého by sa  financovala rekonštrukcia chodníkov v našom meste.

Poslanci  11 hlasmi schválili plán, 2 poslanci neboli prítomní.

12.  Rôzne

 

Na MZ prišiel primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško, ktorý sa ospravedlnil za neprítomnosť nakoľko bol na zasadnutí Miestnej akčnej skupiny /MAS/ Vršatec, kde prerokovávali podávanie projektov v rámci celej MAS.  Informoval, že bolo vyhodnotené 1 kolo, kde bola  možnosť podať 15 projektov, po zvážení bolo podaných 5 projektov, ktoré boli aj schválené.

Ďalej pokračoval informáciou o posunutí termínu výzvy zo 17.1. na 17.2.2011, do ktorej sa zapája aj naše mesto. Ide o opravu ciest a chodníkov a mesto by malo v budúcom roku reálne čerpať 80 tis. EUR.

Potom poďakoval Ing. Hrubému, že ho zastupoval  pri vedení MZ  aj za príkladnú spoluprácu počas celých 4 rokov. Tiež poďakoval celému mestskému zastupiteľstvu za uplynulé volebné obdobie. Pritom spomenul rozpracované projekty ako sú Rekonštrukcia Podhradského potoka, Oprava ciest a chodníkov cez MAS Vršatec, ktoré dúfa, že budú v novom volebnom období pokračovať a nové MZ ich schváli. Tiež spomenul, že podaný projekt Cezhraničnej spolupráce, ktorý mesto Ilava podalo je schválený, čaká sa na písomne oznámenie o jeho prijatí. Boli prijaté kroky v návrhu rozpočtu mesta, aby sa mohlo jeho spolufinancovanie  zrealizovať v roku 2011.

Poslankyňa  Viola  Bakošová  odovzdala   primátorovi za  celé  MZ   kyticu  s poďakovaním.

MZ  pokračovalo a  Ing. Hrubý   vyzval   prítomných  na  prednesenie  ďalších   požiadaviek.

-  Ing. Rexová Jaroslava  vedúca MO predniesla žiadosť podnikajúcej fyzickej osoby p. Juraja Kufela bytom Stará Bystrica  č. 268 o povolenie k ambulantnému predaju mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny na Mierovom námestí v Ilave vždy v pondelok od 10,00 hod.

 do 16,00 hod.

-  Ing. Janušek informoval o podaní žiadosti formou predplatby za dodávku prác na rekonštrukcii CMZ /Centrálnej mestskej  zóne/ v Ilave v sume  387157,08 €  z Ministerstva pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR pre  firmu STRABAG, s.r.o. , ktorú poslanci zobrali na vedomie.

-  Ing. Hrubý predniesol informáciu o reprezentácii Mesta Ilava karatistkami Bibianou Valkovou – strieborná medaila na  majstrovstvách Európy v karate,Mirkou Zlatošovou – zlatá medaila - ženy +60kg kumite, Vladimírou Karasovou - zlatá medaila - dievčatá 14r + 54kg kumite a  vyjadril za Mesto Ilava poďakovanie  za ich vynikajúce výkony na majstrovstvách sveta v  talianskom meste Carrara, ktoré sa uskutočnili v dňoch 27.10. – 31.10.2010 a zároveň poďakoval celému trénerskému a organizačnému tímu karate Sokol Ilava pod vedením pána Kamila Horáka za trpezlivú a dlhoročnú prácu s mládežou a oznámil, že ocenenie bude realizované na pôde  MsÚ z rúk primátora.

Poslanca Mgr. Dubčáka  zaujímalo o aké ocenenie sa jedná. Prednosta MsÚ Ing. Turcer  informoval, že sa jedná o 3 darčekové koše v hodnote po 10 € a ďakovné listy 3 pre športovkyne a 3 pre trénerov. Mgr. Dubčák dal návrh aj na ocenenie finančné a  to  pre víťazku Valkovú  150 EUR a pre Zlatošovú a Karasovú po 200 €. K tomuto návrhu začala diskusia, do ktorej sa zapojil aj poslanec Kamil Horák, ktorý  bližšie informoval o spomínaných majstrovstvách, úspechoch a vynaložených finančných prostriedkoch, ktoré minuli pri tejto reprezentácii. Po dlhšej diskusii, z ktorej vyplynulo, že vhodnejšie bude udeliť organizácii TJ Sokol v Ilave mimoriadnu dotáciu, ako finančné ocenenie jednotlivým športovkýň.  Mgr. Dubčák teda zmenil návrh na udelenie mimoriadnej dotáciu pre  Telovýchovnú jednotu Sokol  Ilava vo výške 800 € ako ocenenie za dosiahnuté výsledky a vzornú reprezentáciu Mesta Ilava  na majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy.

Poslanci  11 hlasmi návrh schválili, 2 poslanci neboli prítomní.

-  Ing. Hrubý pokračoval a predniesol návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi Mesta Ilava Ing. Jozefovi Tichému za rok 2010 v sume 100% jeho schváleného mesačného platu, čo predstavuje sumu 1355,00 EUR, za dôslednú kontrolnú činnosť a ochotu riešiť konfliktné situácie v meste.

Poslanci  11 hlasmi návrh schválili, 2 poslanci neboli prítomní.

-  Ing. Hrubý tiež predniesol návrh na vyplatenie odmeny primátorovi mesta Ing. Štefanovi Daškovi za rok 2010 v sume 100%  jeho schváleného mesačného platu, čo je 2904,00 EUR, za mimoriadny prínos k rozvoju mesta v oblasti grantov a získavania prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, za príkladnú reprezentáciu mesta na národnej i medzinárodnej úrovni ako i za dobrý prístup k riešeniu problémov občanov mesta, ústretovosť pri riešení ich problémov a príkladnú komunikáciu s občanmi.

Poslanci  10 hlasmi návrh schválili, 1 sa zdržal, 2 poslanci neboli prítomní.

/zdržal sa Horák Kamil, Bezecný Ján neprítomný, Ing. Straňák Ján ospravedlnený./ 

-   Potom Ing. Turcer predniesol návrh, ktorý prerokovávali aj na porade poslancov,

na  vyplatenie odmien jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva Ilava za aktívnu

prácu v MZ počas celého roka 2010 nasledovne:

Ing. Mario Hrubý                         100,00 EUR
Viola Bakošová                100,00 EUR
Ján Bezecný                     100,00 EUR
Mgr. Karol Dubčák          100,00 EUR
Viera Holbová                  100,00 EUR

Kamil Horák                    100,00 EUR
Ľudmila Hujová               100,00 EUR
Danka Jurenová              200,00 EUR
Milan Košík                     100,00 EUR
Helena Matovičová          200,00 EUR

Milan Pagáč                     100,00 EUR
Ivan Slámka                     100,00 EUR
Ing. Ján Straňák               100,00 EUR

Poslanci  10 hlasmi návrh schválili, 1 poslankyňa sa zdržala, 2 poslanci neboli prítomní.

/zdržala sa p. Jurenová D., Bezecný Ján neprítomný, Ing. Straňák Ján ospravedlnený./ 

Mestské zastupiteľstvo  uložilo  Oddeleniu  personalistiky,  miezd  a  správy  písomností 

vyplatiť  odmeny Voleným  zástupcom  Mesta  Ilava - primátorovi mesta,  hlavnému 

kontrolórovi mesta a jednotlivým  poslancom  MZ  vo  výplate  za mesiac november.

Ing. Janušek vedúci Odbor výstavby a životného prostredia /OV a ŽP/ navrhol zmenu termínu

-         nový  termín obhliadky   strechy   kotolne   na   Štúrovej   ulici  v  lave Oddelením správy

majeku a sližieb /MO/ a  OV a  ŽP  do 30.11.2010.

Poslanci  11 hlasmi návrh schválili, 2 poslanci neboli prítomní.

 

13. Diskusia.

 

Do diskusie sa prihásila poslankyňa Hujová Ľudmila, ktorá predniesla sťažnosť Ing. Zuzany Hankovej z Ilavy . Túto sťažnosť podala pani Hanková na riešenie MV Stred a aj na MsÚ v Ilave. Žiada sa v nej o prešetrenie situácie v MŠ v Ilave a uzatvorenie MŠ, kvôli výskytu pedikulózy, ktorej pôvodcom je voš detská.

K tomuto problému sa vyjadril Ing. Tichý HK mesta, ktorý informoval o opatreniach zo strany riaditeľky MŠ a  tiež si sám preveroval telefonicky postup riešenia a hlásenie u  Mgr. Slaninkovej  na RÚVZ, ktorá mu  potvrdila správny postup opatrení v prípade pedikulózy zo strany riaditeľky MŠ v Ilave.

Do diskusie o tomto probléme sa zapojili ešte pani Jurenová a Ing. Hrubý, ktorý odporučil odpovedať na sťažnosť podľa informácii Ing. Tichého a  tiež, aby takéto sťažnosti najskôr  prerokovali  na Rade školy.

Poslanec Mgr. Dubčák  sa informoval o pripravovanom projekte MAS Vršatec a chcel vedieť v akom stave je realizácia projektu .

Primátor mu podal bližšie informácie o cene  plánovanej rekonštrukcie chodníkov a Ing. Janušek informoval o ktoré chodníky sa jedná / na Medňanskej ulici, Nálepkova ulica na Sihoti  vrátane položenia nového koberca na ceste a na Štúrovej ulici od LIDLa až po NsP Ilava/a o postupe prác .

Poslankyňa Jurenová sa informovala o riešení situácie na ulici pri ZŠ a navrhovanej zmene na jednosmernú ulicu. Do diskusie sa zapojil aj poslanec Mgr. Dubčák a  Ing. Rexová, Ing. Tichý  a Ing. Janušek, ktorý im vysvetlil situáciu, ktorá vzniká na základe parkovania súkromných aut na jednej strane cesty.

Poslanec Kamil Horák informoval o 5 ročnom trénovaní dievčat, na základe ktorého sa teraz dostavili úspechy. Poďakoval za schválenú dotáciu a sľúbil, že nebude zneužitá, ale finančné prostriedky sa použijú len pre TJ Sokol  na  ďalšiu reprezentáciu, na ktorú majú prísľub z federácie.

Pani Žilková Mária sa tiež prihlásila do diskusie ako občianka mestskej časti Iliavka a poďakovala MZ a všetkým, ktorý sa pričinili o rekonštrukciu KD v  Iliavke, ktorá bola minulý štvrtok skolaudovaná.

Primátor sa tiež poďakoval všetkým za spoluprácu pri rekonštrukcii budovy KD v Iliavke a vyslovil spokojnosť s dokončením tejto rekonštrukcie.

Ing. Hrubý, ktorý vykonával poslanca 12 rokov sa poďakoval všetkým za spoluprácu za všetky roky a celé toto končiace sa volebné obdobie a poprial novým nástupcom veľa úspechov.

Poslankyňa Matovičová sa tiež poďakovala za spoluprácu primátorovi, riaditeľovi TSM v Ilave a všetkým s ktorými spolupracovala, nakoľko už nekandiduje na poslankyňu v  novom volebnom období.

Poslankyňa Bakošová sa tiež poďakovala za podporu a spoluprácu.

Nakoľko sa už nik neprihlásil do diskusie zástupca primátora Ing. Mário Hrubý  dal hlasovať

za jej ukončenie.

Poslanci  11 hlasmi  boli za, 2 poslanci neboli prítomní.

14.  Návrh uznesenia.

 

Návrh na Uznesenie č. 10/2010, zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 16.11.2010  o 15.30 hod. v KD v  Iliavke  prečítala poslankyňa MZ pani Ľudmila Hujová.

Poslanci  Uznesenia č.10/2010 zo zasadnutia MZ Mesta Ilava 11 hlasmi schválili,

2 poslanci neboli prítomní.

15. Záver.

 

Zástupca primátora Ing. Mário Hrubý poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na  MZ a odovzdal kytice všetkým ženám, ktoré vykonávali poslanecký mandát v tomto volebnom období.

V Ilave, dňa  19.11.2010

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Milan Košík
Mgr. Karol Dubčák