Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 16.12.2010

Dátum: 20.12.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_161210.pdf (0,06 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia ustanovujúceho MZ Mesta  Ilava,
konaného dňa 16.12.2010 o 15:30 hod. v  DK  ILAVA.

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

 

1. Otvorenie.

1.     Ustanovujúce   Mestské  zastupiteľstvo  v Ilave  po  zaznení   hymny  SR

otvorila členka Zboru pre občianske záležitosti Anna Riecka. Privítala všetkých prítomných a vyzvala predsedkyňu miestnej volebnej komisie, aby oboznámila prítomných s výsledkami volie do samosprávy mesta,  ktoré sa uskutočnili  27.11.2010.

2. Oznámenie o výsledkoch volieb do samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení

   o zvolení  novému primátorovi a  poslancom (predseda miestnej volebnej komisie).

 

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie pani Júlia Dolinská oboznámila prítomných s výsledkami volie do samosprávy Mesta Ilava  na funkciu primátora mesta a funkciu poslancov do mestského zastupiteľstva.  Tiež prečítala výsledky hlasovania poslancov podľa jednotlivých obvodov. Zápisnica mestskej volebnej komisie je prílohou zápisnice.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Pani Riecka predniesla návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: pán  Ing. Jozef Toman a Ľudmila Hujová.

Hlasovať sa bude až po zložení sľubu poslancov.

 

4Zloženie sľubu novozvoleného primátora, prevzatie insígnií.

 

Pani Riecká vyzvala Ing. Štefana Daška na zloženie sľubu primátora mesta. Novozvolený primátor mesta Ing. Štefan Daško zložil zákonom stanovený sľub  a predsedkyňa miestnej volebnej komisie pani Júlia Dolinská mu odovzdala  osvedčenie a insígnie.

5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

 

Pani Riecka vyzvala novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva na zloženie zákonom predpísaného sľubu  poslanca mestského zastupiteľstva..

Postupne si ich volala na pódium:Ing. Bagina Vladimíra, Ing. Bajzíka Antona, Ing. Batlu Martina, RNDr. Eglyovú Etelua, Ferecha Ivana, Haasovú Ludmilu, Hujovú Ľudmilu, Mgr. Jašurka Milana, Mišíka Petra, Porubčana Milana, Šlesárikovú Gabrielu, Ing. Šupáka Pavla, Ing. Tomana Jozefa. Za všetkých predniesla sľub poslankyňa Hujová Ľudmila  a  všetci poslanci sľub potvrdili  svojim podpisom do pamätnej knihy. Predsedkyňa miestnej volebnej komisie pani Júlia Dolinská im odovzdala  osvedčenia a pán primátor všetkým poslancom  pogratuloval k zvoleniu.

6.  Vystúpenie novozvoleného primátora.

Novozvolený primátor mesta Ing. Štefan Daško poďakoval všetkým občanom, poslancom, že napriek neférovej kampani miestnej opozície mu občania dali svoju dôveru. Verí, že s novými poslancami bude spoločne pokračovať v začatej práci pre naše mesto.

 

Pani Riecka ukončila slávnostné mestské zastupiteľstvo,  poďakovala  a  popriala veľa úspechov novozvolenému primátorovi aj poslancom a vyzvala primátora, aby sa začalo rokovanie MZ.

Primátor  sa poďakoval a ujal sa vedenia rokovania  mestského zastupiteľstva. Dal hlasovať za už navrhnutú zapisovateľku Helenu Bezecnú.

Poslanci 13 hlasmi návrh schválili.

 

Potom dal primátor Ing. Štefan Daško hlasovať za overovateľov zápisnice. Navrhnutí boli poslanci: Ing. Jozef Toman a Ľudmila Hujová.

Poslanci 11 hlasmi návrh schválili, 2 sa zdržali /Ľudmila Hujová, Ing. Jozef Toman/.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pán Ing. Martin Batla, Ing.Vladimír Bagin a pani RNDr. Etela Eglyová

Poslanci 10 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania / Ing. Martin Batla, Ing.Vladimír Bagin a pani RNDr. Etela Eglyová/.

 

7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MZ.

Primátor pokračoval  prečítaním programu MZ.

 

Program ustanovujúceho MZ:

1.      Otvorenie.

2.      Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

3.      Oznámenie o výsledkoch volieb do samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení o zvolení novému primátorovi a  poslancom (predseda miestnej volebnej komisie).

4.      Zloženie sľubu novozvoleného primátora, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho mestského zastupiteľstva /MZ/ novým primátorom.

5.     Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

6.     Vystúpenie novozvoleného primátora.

7.     Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MZ.

8.      Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva, stanovenie zástupcu primátora.

9.      Voľba komisií, ich predsedov a členov.

10.  Zriadenie výborov v mestských častiach.

11. Určenie platu primátora mesta.

12.  Diskusia.

13.  Uznesenie.

14.  Záver.      

 

Primátor vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky, alebo doplnok k programu. Nakoľko sa nik neprihlásil  dal hlasovať za prednesený program mestského zastupiteľstva.

Poslanci 13 hlasmi program odsúhlasili.

 

8.  Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

     zasadnutia mestského zastupiteľstva, stanovenie zástupcu primátora.

 

Primátor vyzval prednostu, aby oboznámil prítomných o čo ide pri poverení poslanca oprávneného zvolávať MZ , kedy sa uplatňuje toto poverenie a čo všetko poverenie rieši. Prednosta informoval o poverení poslanca MZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta  zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Primátor otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa prihlásila poslankyňa pani RNDr. Etela Eglyová, ktorá navrhovala poveriť poslanca Ing. Jozefa Tomana, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva, nakoľko kandidoval vo voľbách ako nezávislý kandidát. Pretože nebol iný návrh, primátor dal hlasovať za návrh poslankyne pani RNDr. Etely Eglyovej.

Poslanci 12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec sa zdržal hlasovania /Ing. Jozef Toman/.

 

Potom primátor navrhol ustanoviť za svojho zástupcu poslankyňu pani RNDr. Etelu Eglyovú

a doporučil dať to do uznesenia do časti berie na vedomie.  

Poslanci 13 hlasmi  návrh zobrali na vedomie.

 

9Voľba komisií, ich predsedov a členov.

 

Primátor navrhol najskôr mandátnu komisiu do ktorej navrhol poslancov: pána  Ing. Antona Bajzíka, pána Ivana Ferecha a pána Ing. Pavla Šupáka. Nakoľko nebol iný návrh, primátor dal hlasovať.

Poslanci 10 hlasmi návrh schválili, 3 poslanci sa zdržali / Ing. Anton Bajzík, Ivan Ferech,  Ing. Pavol Šupák/.

Nasledovala  voľba komisií. Primátor otvoril diskusiu, aby sa poslanci vyjadrili, či chcú hlasovať za každú komisiu zvlášť, alebo po prečítaní návrhu za všetky komisie naraz.

Poslankyňa pani RNDr. Etela Eglyová navrhla, aby sa hlasovalo naraz. Keďže nebol iný návrh primátor dal hlasovať.

Poslanci 13 hlasmi návrh schválili.

Primátor dal slovo prednostovi MsÚ Ing. Ľubomírovi Turcerovi, aby predniesol návrh na zriadenie nasledovných komisií mestského zastupiteľstva:

Potom predniesol návrh na určenie predsedov a členov v jednotlivých komisií.

 

Komisiu pre životné prostredie

Predseda - Ivan Ferech, členovia: Lukáš Podhájsky, Ing. Daniela Gašparová, Ing.Anton Bajzík, Božena Rendeková, Peter Kubala.

Komisia pre šport

Predseda - Peter Mišík, členovia: Mgr. Anna Bakošová, Ľubomír Klobučník, Mgr. Veronika Bambušková, Milan Pagáč.

 

Komisia výstavby

 Predseda - Ing. Martin Batla, členovia: Ing. Stanislav Janúšek, Milan Porubčan, Ing.Vladimír Bagin, Jana Zobeková.

Komisia kultúrna

Predseda - RNDr. Etela Eglyová, členovia: Mgr. Miroslav Toman, Mgr. Božena Sláviková,

Mgr. Ladislav Resek, Eva Faltusová.

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Predseda - Ľudmila Hujová, členovia, Janka Harušincová, Mgr. Oľga Ďurechová, Ing. Alžbeta Barteková, Mgr. Mária Pagáčová.

Komisia sociálno-bytová

Predseda - Gabriela Šlesaríková, členovia: Mária Žilková, Marta Miklovičová, Ludmila Haasová, Ing. Ivana Holbusová.

 

Komisia pre verejné obstaranie

Predseda - Ing. Pavol Šupák, členovia: JUDr. František Grúlik, JUDr. Štefan Babnič, Ing. Anton Bajzík, právnik mesta.

 

Komisia finančno-majetková

Predseda -  Mgr. Milan Jašurek, členovia: Simona Turčeková, Viera Holbová, Alena Kopačková, 

Ing. Jiří Slavík.

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda - Ing. Anton Bajzík, členovia: všetci noví poslanci.

Komisia na prešetrenie sťažností

Predseda - Ludmila Haasová, členovia: Ing. Anton Vanko, Mária Baráthová, Miroslav Pavela, právnik mesta.

Poslanci 13 hlasmi návrhy schválili.

10.  Zriadenie výborov v mestských častiach.

 

Primátor pokračoval ďalším bodom adal slovo prednostovi MsÚ Ing. Ľubomírovi Turcerovi, aby predniesol návrh na schválenie zriadenia nasledovných výborov v mestských častiach:

Mestský výbor Iliavka, Mestský výbor Medňanská, Skala, Mestský výbor Kukučínova, SNP, Stred, Mestský výbor NsP, Mestský výbor SIHOŤ, Mestský výbor Klobušice.

Prednosta pokračoval návrhom na predsedov a členov  jednotlivých MV.

Mestský výbor Klobušice

Predseda - Milan Porubčan, členovia: Ivan Ferech, Alexander Šatka, Daniela Bendíková, 

Ing. Miroslav Gajdošík.

Poslanci 13 hlasmi návrhy schválili.

Poslanec Ing. Anton Bajzík mal pripomienku, aby boli prednesené pozmeňujúce návrhy k celkovej voľbe predsedov MV, ktorých by mal voliť každý výbor jednotlivo a nie mestské zastupiteľstvo. Žiadal, aby tento návrh zakomponoval aj do uznesenia.

Poslankyňa pani RNDr. Etela Eglyová dala návrh, aby sa jednotlivé MV, predsedovia a členovia  schválili, tak ako boli prerokované na porade poslancov, kde všetci súhlasili.

Primátor dal najskôr hlasovať za pozmeňujúce návrhy poslanca Ing. Bajzíka.

2 poslanci boli za návrh  / Ing. Bajzík, Ivan Ferech /, 1 sa zdržal hlasovania /Ľudmila Hujová/, 10 poslanci boli proti.

Potom dal hlasovať za návrh poslankyne pani RNDr. Etely Eglyovej.  

Poslanci 11 hlasmi návrhy schválili, proti boli 2 poslanci /Ing. Anton Bajzík a Ivan Ferech/.

Prednota pokračoval ďalším  návrhom na zloženie jednotlivých mestských výborov.

Mestský výbor SIHOŤ

Predseda - Ing. Jozef Toman,  členovia: RNDr. Etela Eglyová, Václav Faltus, Anton Bartek, Zuzana Sýkorová.

Poslanci 11 hlasmi návrh schválili, zdržali sa 2 poslanci / Anton Bajzík, Ivan Ferech/.

Mestský výbor NsP

Predseda - Mgr. Milan Jašurek, členovia: Ing. Pavol Šupák, Anna Rajcová, Alojz Podhájsky, Jozef Kvasnica.

Poslanci 10 hlasmi návrh schválili, zdržali sa 3 poslanci /Ing. Anton Bajzík , Ivan Ferech a Ing. Pavol Šupák/.

Mestský výbor Kukučínova, SNP, Stred

Predseda - Ľudmila Hujová, členovia: Ludmila Haasová, Tibor Pilný, Anna Mikolášová, Peter Mišík.

Poslanci 9 hlasmi návrh schválili, zdržali sa 4 poslanci /Ľudmila Hujová, Ing. Anton Bajzík, Ivan Ferech a Peter Mišík/.

Mestský výbor Medňanská, Skala

Predseda - Ing. Vladimír Bagin,  členovia: Anna Šatková, Miroslav Pučkovica, Pavol Koval, Ľubomír Stratený.

Poslanci 10 hlasmi návrh schválili, zdržali sa 3 poslanci / Ing. Vladimír Bagin, Ing. Anton Bajzík a Ivan Ferech /.

 

Mestský výbor Iliavka

Predseda - Ing. Anton Bajzík, členovia: Jozef Holba, Ján Špaček, Cecília Kráľová, Viera Holbová.

Poslanci 11 hlasmi návrh schválili, zdržal sa 1 poslanec / Ivan Ferech/ proti bol 1 poslanec / Ing. Anton Bajzík /.

 

Prednosta pokračoval s ďalšími návrhmi:

 1.  Sobášiacich predstaviteľov mesta:

 

Ing. Štefana Daška

RNDr. Etelu Eglyovú

Mgr. Jašurka Milana

Haasovú Ludmilu

 

Poslanci 13 hlasmi návrh na sobášiacich predstaviteľov mesta schválili.

2.    Zloženie  ZPOZ

Predseda: Haasová Ludmila

Členovia:

Anna Riecka – scénare, konferovanie, smútočné obrady občianske pohreby, recitácia

Marta Melicherová – matrikárka

Ing. Stanislava Vrtíková – matrikárka

Oľga Tomášová – zápisy do pamätných kníh, dokumentovanie akcií

Vedúci oddelenia kultúry,  riaditeľ TSM Ilava - ozvučenie.

Mgr. Alena Teicherová – scénare, konferovanie, recitácia

Bakošová Viola – smútočné rozlúčky na cirkevných obradoch

Speváčky pri obradoch:

      Oľga Fíglová, Agáta Baginová, Viera Marjaková, Anna Ďurovcová,  Jarmila

      Živčicová,  Žaneta Živčicová.

      Radka Matovičová – hudobný doprovod

      Jana Jakúbková – hudobný doprovod a spev

      Ludmila Haasová – rečník na občianskych pohreboch

      RNDr. Etela Eglyová – rečník na občianskych pohreboch

 

Poslanci 13 hlasmi návrh na zloženie Zboru pre občianské záležitosti /ZPOZ/ schválili.

11. Určenie platu primátora mesta.

 

Návrh na určenie platu primátora s účinnosťou od 16.12.2010 prečítala pani poslankyňa Ľudmila  Hujová  na požiadanie pána prednostu MsÚ. Ľudmila  Hujová  predniesla návrh na základný plat primátora, ktorý sa v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,6 – násobok, a zároveň sa schvaľuje zvýšenie takto upraveného platu na 1,4 – násobok v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. od 16.12.2010.

Poslanci 12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec sa zdržal / Ing. Anton Bajzík /.

 

12.  Diskusia.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Jozef Toman, ktorý pripomenul, že pred týždňom na porade poslancov prihliadli na návrhy pána Ing.Antona Bajzíka. Upozornil ho na dohodu  s ktorou súhlasil a  teraz má zas iný návrh. Požiadal Ing. Bajzíka, aby prispel k spolupráci.

Pripomenul, že primátor na porade poslancov dal návrh na zníženie jeho  upraveného platu z 1,5 – násobku na 1,4 – násobok v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. od 16.12.2010.

Primátor sa tiež zapojil do diskusie o problematike návrhu Ing. Bajzíka a pripomenul, že ani v minulom volebnom období to nebolo ľahké presadzovať veci pre Iliavku a teraz, keď sa od začiatku nebudú plniť dohody nebude to pre spomínanú mestskú časť dobré.

Ing. Bajzík sa obhajoval, že on citoval zo zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisoch, kde sa hovorí, že predsedov volí výbor a nie MZ.

Do diskusie sa prihlásil ešte MUDr. František  Grúlik, ktorý upozornil, že vystúpenie Ing. Bajzíka narušilo slávnostné zasadnutie MZ a mal by si uvedomiť, že síce zákon treba dodržiavať, ale dohoda, ktorá je záväzná  má prednosť pred zákonom a bol by rád, keby v budúcnosti dalo spoľahnúť na určitých zásadách, lebo to veľmi negatívne pôsobí na priebeh mestského zastupiteľstva. 

Nakoľko sa už nik neprihlásil do diskusie primátor dal hlasovať za jej ukončenie.

Poslanci 13 hlasmi odhlasovali ukončenie diskusie.

 

13. Uznesenie.

 

Návrh na uznesenie č.11/2010 prečítala  pani poslankyňa pani RNDr. Etela Eglyová.

Primátor dal hlasovať za prečítaný návrh uznesenia.

Poslanci Uznesenie č. 11/2010 zo zasadnutia ustanovujúceho MZ, konaného dňa 16.12.2010 schválili 13 hlasmi.

 

14. Záver

 

Primátor mesta Ing. Daško poďakoval poslancom, redaktorovi TV Považie, týždenníka MY
a  všetkým  prítomným občanom  za účasť a poprial im príjemný zbytok dňa.

 

V Ilave, dňa  17.12.2010


Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia:
Ing. Jozef Toman
Ľudmila Hujová