Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 01.03.2006

Dátum: 06.03.2006

Zápisnica zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1.3.2006

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol primátor mesta Ing. Pavol Čiernik.
Privítal občanov a poslancov MZ. Oboznámil prítomných s program zasadnutia.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Danka Jurenová, Marián Burík a Alexander Hajaš.
Za zapisovateľku je navrhnutá: Veronika Magutová.
Za overovateľov zápisnice sú navrhnutí: Tibor Turza, Viola Bakošová.
Poslanci návrhy primátora jednohlasne schválili.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
5. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za rok 2005
6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2006
7. Správa hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2006
8. Návrh rozpočtu mesta a TSM na rok 2006
9. Žiadosti finančnej komisie
10. Dodatok č. 1 k VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach
11. Organizačná smernica č. 1/2006 Poskytovanie informácií v zmysle zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
12. Organizačná smernica č.2/2006 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta
13. VZN č.1/2006 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave
14. VZN č. 2/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
15. Kritéria sociálnej komisie na poskytovanie sociálnych výpomocí
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ predniesol hlavný kontrolór mesta Ing. Tichý. Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky.

5. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za rok 2005
Hlavný kontrolór mesta Ing. Tichý predložil Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
a analýze stavu vybavovania sťažností v roku 2005, v zmysle zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Správa je súčasťou zápisnice . V stručnosti uvádzame, HK uviedol v základnej správe počet finančných kontról, kontroly jednotlivých oddelení MsÚ,
DK. Popri kontrole hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom mesta, či kontrole príjmov a výdavkov bola veľká pozornosť zo strany HK venovaná úlohám zo zasadnutí MZ, mestských výborov a pod. Ďalej uviedol počet podaní - sťažností od občanov v priebehu roka 2005 s oblasti, ktorých sa podanie týkalo. Uviedol plnenie uznesení a oblasti, ktorých sa uznesenia týkali. K sporným uzneseniam predniesol komentár.
Na záver uviedol, priebežne vyhodnocovanie sa uskutočňovalo dielčími správami, mapujúcimi kontrolnú činnosť HK medzi jednotlivými zasadnutiami MZ.

6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2006
Plán činnosti predložil hlavný kontrolór Ing.Tichý:
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Ilave ku schváleniu návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2006, pozostávajúci z dielčích, periodicky sa opakujúcich zákonných aktivít, skĺbených do nasledovných, predmetne a problémovo samostatne ucelených blokov:
1. Vykonávanie kontroly zákonnosti, účinnosti a hospodárnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
2. Vykonávanie kontroly účtovania, kontroly príjmov a výdavkov v zmysle platných zákonov a interných predpisov mesta v rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
3. Vykonávanie finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov
4. Vykonávanie štvrťročnej kontroly pokladne a pokladničných dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
5. Evidovanie občianskych podnetov, sťažností a petícií a ich následné vybavovanie v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zák. č. 242/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
6. Vykonávanie kontroly vybavovania odstúpených sťažností, podnetov a petícií v súlade s príslušnými zákonmi
7. Vyhotovenie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2006 zasadnutiu MZ
8. Vykonávanie pravidelnej kontroly plnenia uznesení z jednotlivých zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ilave
9. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2005
10. Priebežné predkladanie správy o výsledkoch kontroly v obdobiach medzi jednotlivými zasadnutiami MZ priamo Mestskému zastupiteľstvu, vždy na jeho najbližšom zasadnutí
11. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2006 pred jeho schválením v MZ
12. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2005 pred jeho schválením v MZ
13. Kontrola zabezpečenia informovanosti občanov pri prijímaní VZN mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V rámci vyššie špecifikovaných kontrolných činností hlavného kontrolóra bude v prvom polroku 2006 pozornosť kontrolných aktivít zameraná na niektoré konkrétnejšie problémové oblasti, týkajúce sa najmä
- kontroly dodržovania zmluvných vzťahov v oblasti prenájmu mestského majetku
- kontroly hospodárenia TSM v oblasti nakladania s odpadom a poplatkoch za KO
- kontroly mestských podnikateľských subjektov v oblasti dodržovania VZN o miestnych daniach
- kontroly účtovnej disciplíny a finančného hospodárenia vo vybraných rozpočtových organizáciách mesta (CVČ, ZUŠ, ...)
Primátor k predloženému Plánu kontról HK uviedol, že ďalšími úlohami ho poverí MZ.
Plán kontrólnej činnosti HK poslanci zobrali na vedomie.


7. Správa hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2006
Ing. Tichý, hlavný kontrolór mesta predložil podrobnú správu HK k rozpočtu mesta na rok 2006. V zmysle zákona bola zverejnená na 15-dní k nahliadnutiu na informačnej tabuli mesta. V stručnosti uvádzame:
Príprava rozpočtu mesta pre rok 2006, podobne ako v uplynulých rokoch, bola poznamenaná predovšetkým očakávaniami v oblasti prípravy štátneho rozpočtu pre spomínané plánovacie obdobie. Tie sa však, podobne ako v uplynulých rokoch nenaplnili. Aspoň nie v kladnom slova zmysle. Reštrikčná politika štátu voči samospráve z predchádzajúcich rokov pokračovala i v uplynulom roku, teda v roku 2005. Celkom prirodzene sa premietla aj do ponímania plánovacieho obdobia roku 2006 a jednoznačne poznamenala i samotný zákon č. 655/2006 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2006.
Samostatná filozofia prípravy mestského rozpočtu na rok 2006 vychádzala striktne z filozofie celoročných ekonomických analýz rozpočtu minuloročného. Postavená na reálnom základe príjmových častí a plne rešpektujúca zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Rozpočtovú klasifikáciu ustanovenú Opatrením Ministerstva financií SR dňa 8. decembra 2004 ako i metodické usmernenie MF SR k č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004, bola postupne vytvorená nosná časť tohto dôležitého nástroja finančného hospodárenia mesta, ktorým sa v rozpočtovom roku 2006 bude riadiť jeho komplexné financovanie, včítane realizácie a naplnenia všetkých jeho úloh a funkcií.
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách je rozpočet mesta aj tohto roku vnútorne členený na rozpočet bežný a kapitálový, pričom oba rozpočty sú v podstate vyrovnané, s minimálnym schodkom v prospech príjmov. Stanovenie celkovej výšky rozpočtovaných prostriedkov sa odvíjalo od reálne očakávaných príjmov a v náväznosti na ne, celkom prirodzene i od výdavkov nevyhnutných pre ďalší rozvoj mesta a rast jeho občianskej vybavenosti.
Reálnosť predpokladaných príjmov kapitálového rozpočtu bola pre rozpočtovaný rok 2006 fixovaná finančným objemom 20 692 000,- Sk, pričom očakávania bežných príjmov sa aj zásluhou transferu Ministerstva školstva a príjmov z výnosov daní pre školské rozpočty vyšplhali na čiastku 74 403 000,- Sk, z ktorej 4 895 000,- Sk tvoria

 

bežné príjmy z finančných operácií. Predpokladané kapitálové výdavky v roku 2006 by
mali predstavovať čiastku 18 469 000,- Sk, bežné výdavky, včítane výdavkov z finančných operácií vo výške 3, 213 tis.Sk, predstavujú finančnú čiastku 50, 149 tis. Sk.
Správa HK k rozpočtu mesta a rok 2006 je súčasťou zápisnice.
Poslanec správu HK k rozpočtu zobrali na vedomie.

8. Návrh rozpočtu mesta a TSM na rok 2006
Primátor mesta informoval prítomných, že návrh rozpočtu mesta a TSM na rok 2006
bol v zákonnej 15-dňovej lehote zverejnený k pripomienkovaniu. Prerokovaný bol vo finančnej komisii a na porade poslancov, kde boli prerokované všetky žiadosti a požiadavky. Na MZ predkladá poslancom na prerokovanie ďalšie žiadosti, ktoré
obdržal MsÚ od porady poslancov do MZ.
8.1 Žiadosť TJ Sokol o finančný príspevok na nákup športových potrieb TATAMI
v hodnote 110 tis.Sk. Je to gumová podložka, používa sa na cvičenie karate, aerobiku,
volejbalu a iných športov. Tatami je pomôcka, ktorá pomáha predchádzať úrazom.
Primátor navrhuje, aby táto športová potreba bola zakúpená na mesto a bude daná do
prenájmu TJ Sokol a budú ju môcť využívať všetky školské zariadenia a organizácie.
8.2 NsP Ilava žiada o finančný príspevok, ktorý by bol použitý na nákup zdravotnej
techniky. Novelizácia zákona o dani z nehnuteľnosti neumožňuje jej odpustenie,
preto žiadajú túto výšku využiť na nákup prístrojov do NsP. Jedna sa o čiastku cca
198 tis. Sk. Primátor uviedol, že žiadosti nemôže vyhovieť.
Primátor navrhuje, po uhradení dane z nehnuteľnosti mesto Ilava zakúpi v tejto výške
zdravotnú techniku, ktorá bude majetkom mesta
8.3 Farský úrad v Ilave požiadal o finančný príspevok vo výške 200 tis.Sk na ďalšie
sprevádzkovanie a automatizáciu zvon a hodín na veži. Prioritná požiadavka od občanov
je na zvonenie umieračika zosnulým. Zvonenie by bolo zosúladené s mestskými zvonmi a oznamami. Ďalšie náklady potrebné na prevádzku by hradil farský úrad.
Primátor navrhol, aby žiadosť farského úradu nebola zamietnutá, ale bola zobraná na vedomie, nakoľko v rozpočte v súčasnosti nie sú už rezervy, ale v priebehu roka ak sa uskutočnia niektoré predpokladané predaje, žiadosť môže byť schválená pri zmene rozpočtu.
8.4 Žiadosť PD Košeca o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti na rok 2006
PD žiada mesto o odpustenie dane z nehnuteľnosti a to - orná pôda a trvale trávne porasty. Ostatné plochy oslobodiť, nakoľko sa nevyužívajú.
Primátor uviedol, že novelizácia zákona neumožňuje odpustenie dane z nehnuteľnosti, preto navrhuje žiadosť PD Košeca zamietnuť.
8.5 Návrh referátu výstavby o úpravu rozpočtu: - z dôvodu rekonštrukčných prác - výmena okien na ZŠ Hviezdoslavova. Mesto obdržalo dotáciu 900 tis.Sk na výmenu okien, nakoľko však bolo potrebné previesť práce naviac ako napr. parapety, tepelné izolácie, izolácia proti plesniam je potrebné schváliť úpravu rozpočtu na tieto práce.
Na dofinancovanie ZŠ Hviezdoslavova je návrh na zvýšenie rozpočtu z 80 tis. Sk
na 125tis.Sk.
Ďalej navrhuje úpravu rozpočtu: - vypracovanie územného plánu zóny za sv. Jánom
z 200 tis. na 400 tis.Sk a na projektovú dokumentáciu stavebných úprav budovy školy na Hviezdoslavovej vo výške 60 tis.Sk.

Primátor uviedol, že na výstavbu si vyčlenené 3 lokality - ul. SNP, Družstvo a pozemky
v Klobušiciach. Práve na vykúpenie pozemkov v Klobušiciach a na ďalšiu výstavbu je potrebné vypracovanie nového územného plánu. Zároveň uviedol, že k územnému plánu bolo schválených už 7 doplnkov a preto je potrebné vypracovanie nového územného plánu, kde by bol zachytený celý ďalší rozvoj mesta.
K projektovej dokumentácii na ZŠ Hviezdoslavova uviedol, že sa pripravuje presťahovanie OA z Medňanskej do priestorov ZŠ Hviezdoslavova, na vypracovanie dokumentácie je potrebné schváliť 60 tis.Sk.
8.6 V rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EU Operačný program
Základná infraštruktúra opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj Inštitucionálnej infraštruktúry
v oblasti regionálnejj politky spolufinancovanie projektu Podpora trvalo udržateľného
rozvoja mesta Ilava prostredníctvom spracovania územno-plánovacej dokumentácie
vo výške 5% z oprávnených nákladov na projekt vo výške 100 tis.Sk
Poslanci všetky návrhy prednesené primátorom schválili 13 hlasmi.
8.7 Sociálna komisia predkladá MZ na rokovanie návrh na zvýšenie príspevku na
stravu dôchodcom, ktorý sa stravujú v jedálni NsP Ilava a v jedálni DD Klobušice,
z doterajších 5,- Sk na 7,- Sk. Z tohto dôvodu žiadajú zvýšiť príspevok zo 60 tis.
na 110 tis. Sk.
Poslanci návrh sociálnej komisie schválili 13 hlasmi.
Primátor požiadal vedúcu ekonomického oddelenia Ing,. Rexovú, aby predniesla
správu k rozpočtu mesta na rok 2006.
Ing. Rexová uviedla, že rozpočet na rok 2006, bol pripravený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z., člení sa na kapitálový, bežný rozpočet
a časť, v ktorej sú finančné operácie. Kapitálový rozpočet je v príjmovej časti
20 mil. 692 tis.Sk a vo výdavkovej časti vo výške 18 mil. 469 tis.Sk. Hlavným zdrojom príjmov je predaj Zámockej reštaurácie a predaj pozemkov.
Výdavky zahrňajú hlavne nákup pozemkov od PD Košeca, za sv. Jánom v Klobušiciach
Za privádzačom, transfér príspevkovej organizácii na nákup miltifunkčného zariadenia a pod. Medzi prioritné patrí realizácie kanalizácie IBV Klobušice, realizácia šatní na štadione MFK, chodník IBV Klobušice a pod.
Bežný rozpočet je prebytkový len o 281 tis.Sk , ktorého príjmy tvoria: predpokladaný výnos dane z príjmov vo výške 34 mil. Sk, z toho na originálne kompetencie je plánovaných 17 mil.Sk, na opatrovataľskú službu 1 mil. 300 tis.Sk, pre potreby mesta
na zabezpečenie všetkých záväzkov a povinností je vyčlenených 15 mil. Sk. Ďalším hlavným zdrojom sú príjmy z vlastníctva a prenájmom vo výške cca 4 mil. Sk, príjmy a poplatky z činností, automaty 3,7 mil. Sk. Na prenesený výkon štátnej správy, z toho
na ZŠ 13,8 mil. Sk, pre ostatnú činnosť - matrika, úvery zo ŠFRB, stavebný poriadok
je to 1,5 mil. Sk.
Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 50,1 mil. Sk. Bežné výdavky - verejná správa 23 mil. Sk, v ktorých sú zahrnuté aj výdavky na činnosť príspevkovej organizácie TSM
v objeme 5,5 mil. Sk.. Niektoré ďalšie výdavky: hasiči 289 tis.Sk, matrika 771 tis.Sk,
cestná doprava 270 tis:Sk, komunikácie -výtlky 500 tis.Sk, nakladanie s odpadmi 3,5 mil. Sk, verejná zeleň 400 tis.Sk, umelecké súbory 194 tis.Sk, kničnica 708 tis.SK, múzeum 446 tis.Sk, DK 3, 2 mil. Sk, klub dôchodcov 294 tis.Sk.
Výdavky škôl spolu 23,9 mil. Sk.
Rozpočet bol zverejnený v 15-dňovej lehote, neobdržali sme žiadne pripomienky.
Návrh rozpočtu TSM na rok 2006 predložil a informoval o jednotlivých položkách
riaditeľ TSM p. Slámka.
Celkové príjmy TSM predstavujú čiastku 10 mil. 470 tis. Sk, z toho príjmy - poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb 3 mil.200 tis. mil. Sk, granty a transfery 5,5 mil. Sk. Výdaje sú rozpočtované vo výške 10 mil. 470 tis. Sk. Niektoré výdavkové položky - energie cca 1,7 mil. Sk, materiál 815 tis.Sk, dopravné 787 tis.Sk, služby 839 tis.Sk.
Rozpočet bol prerokovaný vo finančnej komisii a na porade poslancov MZ. 15-dní bol zverejnený k nahliadnutiu a pripomienkovaniu na informačnej tabuli.
Ing. Hrubý sa ospravedlnil, že nebol na porade poslancov, kde sa prerokovával návrh rozpočtu, ale sa informuje či 700 tis.Sk, určených na chodník na IBV v Klobušiciach
je navrhnutých na novo, alebo aj z minulého roka.
Ing. Janušek uviedol, že nových je 500 tisíc Sk, z min. roka je 200 tis. Sk.
Ing. Hrubý ďalej informoval o sťažnostiach občanov z Klobušíc, ktorým nechcú spoje SAD zastavovať v Klobušiciach. Žiada príspevok, nakoľko mesto prispieva aj na spoje v Iliavke.
Ing. Zigo navrhol, aby Ing. Hrubý spísal a vytipoval, o ktoré spoje sa jedná a potom pôjdu jednať na SAD. Potrebné je uviesť konkrétne spoje, o ktoré je záujem.
Ing. Hrubý ďalej žiada v rozpočte navýšiť financie z 10 tis. Sk na 50 tis. Sk na opravu
a rekonštrukciu KD v Klobušiciach.
Poslanci s týmto návrhom Ing. Hrubého súhlasili.
Nakoľko poslanci nemali ďalšie pripomienky k návrhu rozpočtu, primátor dal hlasovať.
Návrh rozpočtu na rok 2006 poslanci schválili 12 hlasmi, 1 poslanec bol proti.

9. Žiadosti finančnej komisie
9.1 Vendelín Michalík, bytom Ilava Medňanská 523 žiada za vlastníkov bytovky č. 523
o odkúpenie pozemkov pod uvedenú bytovku.
Primátor uviedol, že žiadosť vlastníkov bytovky č. 523 MZ berie na vedomie a je povinnosť mesta tieto pozemky odpredať, čo ukladá vyšší právny predpis.
9.2 Firma CITYFARMA, ktorej bol uznesením č. 3/2005 dňa 22.6.2005 schválený odpredaj pozemkov zaslala na MsÚ vyjadrenie 4.1.2006, v ktorom uvádzajú že sa im doposiaľ nepodarilo vybaviť záväzné stanovisko k vybudovaniu prístupovej cesty k pozemkom a ospravedlňujú sa, že neuhradili kúpnu cenu.
Žiadosť bola prejednaná na finančnej komisii aj na porade poslancov. Bol predložený návrh na zrušenie uznesenia odpredaja pozemkov firme CITYFARMA:
Poslanci návrh na zrušenie odpredaja schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.
9.3 Odpredaj nehnuteľnosti areálu Zámockej reštaurácie
Primátor podrobne informoval prítomných o odpredaji Zámockej reštaurácie, ktorým sa MZ zaoberalo už v minulom roku. Nakoľko nedošlo k odpredaju nehnuteľnosti p. Jurajovi Krajčovičovi, v decembri bola podpísaná Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s firmou PROGRAM s.r.o. Trenčín, ktorému už v minulosti mesto prenajímalo spomínané priestory. Jedná sa odpredaj pozemkov - stavebný objekt parc.č. KN 1/1, pozemky parc.č. KN 1/ - zastavané plochy a nádvoria, pozemky č. KN 2 - ostatné plochy, pozemky
parc.č. KN 3 - ovocné sady, pozemky parc.č. KN 4 - zastavané plochy a nádvoria,
oplotenia areálu, zelene zámockého parku podľa inventarizácie a klasifikácie.
Kúpna cena všetkého odpredávaného majetku je 9 mil. Sk
Nakoľko poslanci nemali pripomienky, primátor dať hlasovať za odpredaj
nehnuteľností areálu Zámockej reštaurácie v hodnote 9 mil. Sk.
Poslanci návrh schválili 11 hlasmi, nikto nebol proti, 1 poslanec sa hlasovania zdržal.

9.4 Žiadosti Ing. Šupáka a Juríčka, bytom Ilava - Klobušice ul. Zámocká o odpredaj pozemkov. Žiadatelia uvádzajú, že v minulosti si kvôli erotickému salonu /Zámocká reštaurácia/ vybudovali na vlastné náklady vyššie oplotenie aj s pozemkom, ktorý v minulosti udržiavali, vysadili si tam okrasné a ovocné stromy. Majú záujem o odkúpenie týchto pozemkov, na vlastné náklady si dali spracovať geometrický plán.
Žiadosti boli prerokované na porade poslancov a vo finančnej komisii.
Poslanci odpredaje pozemkov : Ing. Šupákovi o výmere 276 m2 a p. Juríčkovi o výmere
119 m2 v k.ú. Klobušice schválili za cenu 200,- Sk/m2. Za hlasovalo 12 poslancov,
nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

10. Dodatok č. l k VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach
Dodatok je navrhnutý z dôvodu novely zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - ide o legislatívno-právnu úpravu, v rámci ktorej boli nanovo vymedzené niektoré pojmy. Informovala Mgr. Dubničková.
Poslanci nemali žiadne pripomienky. Dodatok obdržali na porade poslancov.
Dodatok č. 1 k VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach poslanci
schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

10. Organizačná smernica č. 1/2006 Poskytovanie informácií v zmysle zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
Mgr. Dubničková k smernici o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000
uviedla, že bola prijatá novela zákona. Rozšírila okruh povinne poskytovaných informácií,
upresnila ochranu obchodného tajomstva a jej výnimky. Bola stanovená nová lehota
vybavovania žiadostí na 8 pracovných dní.
Poslanci k predloženej smernici nemali pripomienky. Bola prerokovaná na porade
poslancov, obdržali ju písomne.
Poslanci organizačnú smernicu Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000
o slobodnom prístupe k informáciám schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto
hlasovania nezdržal.

12. Organizačná smernica č.2/2006 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Mgr. Dubničková informovala o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta. Bližšie špecifikovala právomoci primátora a MZ týkajúce sa prevodu a nadobúdania
majetku mesta, darovania hnuteľných vecí a zriadenia vecného bremena. Súčasťou zásad
sú tri prílohy, kde sú upravené výšky nájomného za užívanie miestností a úhrady za
poskytovanie služieb v DK Ilava, Iliavka a Klobušice.
Materiál obdržali poslanci písomne, prerokovaný bol na porade poslancov. Nemali
pripomienky.
Organizačnú smernicu Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta poslanci
schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

13. VZN č.1/2006 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave
Mgr. Dubničková k poplatkom za úkony vykonávané MsÚ uviedla, že ide o nariadenie,
v ktorom sú vymedzené všetky úkony, ktoré vykonáva mesto a sú spoplatňované na základe
zákona o správnych poplatkoch. V prílohe sú uvedené aj poplatky za ďalšie úkony vykonávané zamestnancami mesta.
Poslanci obdržali VZN písomne, prerokované bolo na porade poslancov. Nemali žiadne
pripomienky.
VZN o poplatkoch za úkony vykonávané MsÚ poslanci schválili 12 hlasmi, nikto nebol
proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

14. VZN č. 2/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Ing. Janušek uviedol, že VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia upravuje povinnosti a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre PO a FO, ktorá má právo alebo možnosť
prevádzkovať zdroj znečistenia ovzdušia. Nariadenie obsahuje aj sankcie za porušenie povinností.
VZN obdržali poslanci písomne, prerokované bolo na porade poslancov. Nemali žiadne
pripomienky.
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia poslanci schválili 12 hlasmi, nikto nebol
proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.
Primátor na záver schvaľovania VZN a organizačných smerníc uviedol, že všetky boli
zverejnené v 15-dňovej lehote k nahliadnutiu na informačnej tabuli mesta.

15. Kritéria sociálnej komisie na poskytovanie sociálnych výpomocí
Sociálna komisia na svojom zasadnutí 9.2.2006 prijala kritéria na poskytnutie sociálnych výpomocí a doporučuje ich schváliť MZ nasledovne:
Dôchodci
a/ základný dôchodok najviac 7000,- Sk /živ. minimun je t.č. 4730,- Sk, druhá osoba spoločne posudzovaná je 3300,- Sk, ďalšia osoba spoločne posudzovaná je 2150,- Sk/
b/ berie do úvahy, či je osamelý dôchodca, či má rodinu , deti
c/ vek žiadateľa
d/ zdravotný stav
e/ sociálne pomery
f/ bývanie, či býva v paneláku, alebo v rod. dome
g/ dvojica dôchodcov - podľa životného minima
Pri úmrtí - komisia preskúma, či sa jedná o člena sociálne slabšej rodiny.
Tu sa zaplatí napr. rakva, vykopanie hrobu a ďalšie úkony.
Rodina s deťmi:
a/ príjem rodiny
b/ počet detí
c/ preskúmať, kto žije v domácnosti okrem posudzovanej rodiny /napr. rodičia, starí rodičia/
d/ zdravotný stav dieťaťa
e/ soc.stav rodiny /či potrebuje dieťa na oblečenie, na rôzne poplatky/
Opakované dávky - platí pre dôchodcov i rodinu s deťmi - najviac raz za kalendárny rok.
Toto všetko preskúma komisia, ktorá predloží prejednané a schválené žiadosti na schválenie MZ a to 2 krát do roka.

Sociálne pôžičky
Pôžička musí byť účelovo viazaná /prerábanie bytu, zavedenie plynu a pod./ Tu sa tiež preskúmajú sociálne i finančné podmienky žiadateľa a každý žiadateľ musí mať ručiteľa,
ktorý pracuje a nie je vo výpovednej lehote. Pôžičky schválené soc. komisiou sa predložia na schválenie MZ.
Iba ak bude v rozpočte schválená položka na sociálne pôžičky, čo v predchádzajúcom období nebolo.
Poslanci Kritéria soc.komisie schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti ani sa hlasovania nezdržal.

16. Rôzne
V rámci rôzne primátor predložil návrh na doplnenie člena finančnej komisie, pracovníka
MsÚ Ing. Juraja Slávika.
Poslanci návrh schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.
p. Burík vyslovil verejné poďakovanie poslancovi NR SR p. Kaliňákovi a p. Žalúdkovej z Obzoru za pomoc pri regulácii potoku počas vytápania Sihote.
Primátor uviedol, že to nie je zásluha p. Kaliňáka ale Ing. Pechu z Povodia Váhu, nakoľko
títo dostali nariadenie, nakoľko hrozilo vytopenie na viacerých tokoch.
Ing. Hrubý k odpredaju Zámockej reštaurácie uviedol, že bolo sľúbené, že sa poslanci poradia ako budú použité prostriedky z odpredaja Zámockej reštaurácie.
Primátor uviedol, že sa tak stalo na porade poslancov k návrhu rozpočtu. Sú použité v rozpočte na kanalizáciu, chodník a výkup pozemkov pri privádzači v Klobušiciach,
2 mil. zostáva rezerva.
Ing. Hrubý reagoval, že Klobušičania sa nad tým pozastavujú, kam pôjdu peniaze, sú zlé ulice a chodníky v Klobušiciach.
Primátor uviedol, že všetko je jeden majetok - majetok mesta. Nová výstavba a tým nárast
občanov - to je perspektíva pre mesto. Treba myslieť na budúcnosť. Teraz vidí aký význam mala výstavba Leoni a Kaufland. Treba dať šancu tým, čo chcú stavať byty, nárast občanov má význam. Viackrát sa k tejto problematike vyjadrili, primátor uviedol výhody z nárastu občanov.
Ing. Rosenbaum sa informoval, či je potrebné schvaľovať toľko nových smerníc, či by nestačilo ich zobrať iba na vedomie.
Mgr. Dubničková uviedla, že mesto je povinné pri každej zmene zákona, tieto zapracovať
do vnútorných smerníc, sú tam zapracované zmeny, ktoré sa konkrétne týkajú len nášho mesta, nie je potrebné študovať celý zákon, ale len to čo sa nás týka, sme len jeden zo subjektov.
p. Burík poďakoval TSM za dobrú zimnú údržbu.
p. Jurenová poukázala na zlý, kritický stav okolia a plôch na ul. Medňanskej, ktoré ničí mládež, oplotenie školy - odstrániť, aj napriek tomu, že bolo vybudované nové betónové ihrisko devastujú okolité plochy, čo robia školy?
Primátor uviedol, že stupeň sklamania zo škôl sa nedá vyjadriť
Oboznámil prítomných s priebehom výmeny okien na ZŠ Hviezdoslavova aj s problémami, ktoré nastali. Vo štvrtok zasadá školská rada.
p. Jurenová sa viackrát k problematike výchovy mládeže vyjadrila, aj v minulosti boli deti, ale nikdy to takto nevyzeralo.
p. Slámka poukázal na možnosti tohtoročnej zimy, urobili ľadové plochy, ale iniciatíva učiteľov a rodičov - žiadna. V iných obciach to ide, v Mikušovciach deti odhrňali sneh,
udržiavali príjazdy do školy a pod., v Ilave bohužiaľ deti na školách robiť nemôžu

17. Diskusia
RNDr. Eglyová sa informovala aký je stav s projektami na domov dôchodcov v Ilave
Primátor uviedol, že projekty sú pripravené, budova je k dispozícii, ale problém bude s nákladmi na prevádzkovanie. Rokovali na VUC s p. Pavlaskovou, ktorá ich informovala, že na počet obyvateľov má okres Ilava najväčší počet lôžok v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Je malá šanca dostať financie na prevádzku penzionu a mesto nebude mať
4 mil. Sk na prevádzku. Už aj v minulosti sa riaditeľ NsP snažil získať zdroje na prevádzku
stacionáru. Bohužiaľ nepodarilo sa mu to ani ako poslancovi VUC.
15 tisíc Sk mesačne stojí prevádzka na jedno miest. Problém nie je v prerábkach, ale v prevádzke.
p. Jurenová - dôchodci, ktorí by to najviac potrebovali majú najnižšie dôchodky.
Primátor však uviedol, že sme sa nevzdali myšlienky sociálneho zariadenia v našom meste, preveríme ďalšie možnosti.
Ing. Hrubý oznámil, že odstupuje z funkcie poslanca a z toho vyplývajúcich ďalších funkcií.
Nakoľko neboli ďalší diskutujúci, primátor ukončil diskusiu.
Za ukončenie diskusie hlasovalo 12 poslancov.

18 Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predložil poslancom p. Burík. Poslanci návrh na uznesenie s doplňujúci návrhmi schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

19. Záver
Na záver primátor informoval prítomných, že obdržal žiadosť riaditeľa TSM Ilava p. Slámku o rozviazanie pracovného pomeru.
Poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MZ.

 

Ing. Pavol Čiernik
Primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

Zapisovateľka: Veronika Magutová Overovatelia: Tibor Turza
Viola Bakošová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie poslancov podľa jednotlivých bodov programu:

8. Návrh rozpočtu mesta a TSM na rok 2006
9.2 Zrušenie uznesenia odpredaja pozemkov firme CITYFARMA
9.3 Odpredaj Zámockej reštaurácie Klobušice
9.4 Odpredaj pozemkov Ing. Šupákovi a p. Juríčkovi
10. Dodatok k VZN o predaji na trhových miestach
11. Org.smernica - Poskytovanie informácií v zmysle zák. 211/2000 Z.z.
12. Org.smernica - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
13. VZN k poplatkom za úkony vykonávané MsÚ
14. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
15. Kritéria sociálnej komisie k poskytovaniu soc. výpomocí
18. Návrh na uznesenie