Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 18.1.2011

Dátum: 21.01.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_180111.pdf (0,86 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 18.01. 2011 o 16:30 hod. v DK ILAVA.

 

1. Otvorenie.

Mestské  zastupiteľstvo  otvoril  primátor   Mesta   Ilava, Ing. Štefan   Daško,    ktorý   privítal      p. Kováčika Milana  z  týždenníka MY,  poslancov   a    všetkých     prítomných    občanov.    

Prečítal program plánovaného mestského zastupiteľstva.

 

1.      Otvorenie.

2.      Voľba návrhovej komisie.

3.      Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.     Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave č. 10/2010 zo dňa 16.11.2010 a 11/2010 zo dňa 16.12.2010.

5.     Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2010.

6.      Rozpočet na rok 2011 vrátane programového rozpočtu a výhľady na roky 2012 a 2013 vrátane programových rozpočtov.

7.      Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na obdobie rokov 2011, 2012

8.      a 2013.

9.      Žiadosti Finančno-majetkovej komisie.

10.  Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku KN-C parc. č. 888/2 v k.u. Ilava.

11.  Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta   Ilava.

12.  Žiadosti ostatných komisií pri MsZ.

13.  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád.

14. Žiadosti z MsV.

15. Rôzne.

- Doplnenie členov redakčnej rady Ilavského mesačníka.

      - Doplnenie povinných údajov pri registrácii na webe mesta.

- Informácia o splatení úveru Dexia banke na investičné akcie mesta.

16.  Diskusia.

17.  Uznesenie.

18.  Záver.

Vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky, alebo doplnok k programu. Nakoľko  sa  nik  neprihlásil  dal   hlasovať  za  prednesený  program plánovaného MsZ.

Poslanci 13 hlasmi program odsúhlasili.

 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pani RNDr. Etela Eglyová, pani Ludmila Haasová a pani Ľudmila Hujová.

Poslanci  10 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania.

/RNDr. Etela Eglyová, Ludmila Haasová, Ľudmila Hujová/.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľku   bola  navrhnutá  pani  Helena  Bezecná   pracovníčka  MsÚ  Ilava.

Poslanci  13 hlasmi hlasovali za predložený návrh.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci:  pán Peter Mišík  a  pán Ivan Ferech.

Poslanci  11 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

/ Peter Mišík, Ivan Ferech/.

 

4.  Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave č. 10/2010 zo dňa 16.11.2010

    a 11/2010 zo dňa 16.12.2010.

 

Primátor dal slovo hlavnému kontrolórovi /HK/ Mesta Ilava Ing. Tichému, ktorý predniesol  Správy z kontroly plnenia uznesení z  MsZ  č.10/2010 zo dňa 16.11.2010 a  11/2010 zo dňa 16.12.2010. V nich informoval  postup plnenia uznesení z  predchádzajúcich mestských zastupitelstiev /MsZ/.

Tieto správy sú priložené pri zápisnici.

Ing. Slavík Jiří vedúci Ekonomicko-majetkového oddelenia MsÚ v Ilave sa vyjadril bližšie k predloženej správe k časti  ukladá  k bodu F/7. Informoval o vykonanej obhliadke strechy kotolne na Štúrovej ulici č.753/68 v Ilave a o rozsahu poškodenia tejto strechy. Skonštatoval, že je poškodená  a  pri oprave musia postupovať podľa zmluvy podpísanej s firmou  Ilfes, s.r.o. Ilava, ktorá je nájomcom budov a technologických zariadení tepelného hospodárstva.

K správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.

Poslanci správy o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich MsZ zobrali 13 hlasmi na vedomie.

Ing. Tichý požiadal o zrušenie Uznesenie MsZ v Ilave č. 10/2010 zo dňa 16.11.2010 v časti F/4 – Ukladá:  „ Ing. Tichému hlavnému kontrolórovi mesta v spolupráci s pani Holbovou Vierou preveriť situáciu zatekania cesty v Iliavke z pozemku zomrelého Blažeja Holbu, doriešiť vlastnícke vzťahy po zomrelom Blažejovi Holbovi a  užívateľa Júliusa Prostináka a vyriešiť predložený problém“. Zrušenie žiadal z dôvodu, že nie je uskutočniteľné a uviedol aj dôvody.

Poslanci odsúhlasili zrušenie 13 hlasmi.

 

 

5.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2010.

 

HK Ing. Tichý predniesol  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2010, ktorá je priložená tiež pri zápisnici. K tejto správe mál pripomienky poslanec Mgr. Jašurek Milan, ktorému sa zdala prednesená správa stručná, zaujímalo ho riešenie niektorých postupov pri vybavovaní sťažností  i  vyvodenie dôsledkov,  a tiež  chcel vedieť podrobnosti ohľadom podaných petícii v  r. 2011. Nakoniec požiadal, aby materiály ako je táto správa, ale aj ďalšie, ktoré sa budú prejednávať na Mestskom zastupiteľstve v Ilave im boli  predkladané do piatku  pred poradou poslancov MsZ.

HK - Ing. Tichý sa ospravedlnil,  že bolo málo času po Vianociach a bude sa snažiť tieto správy predkladať skôr. Tiež podal informácie k petíciam a iným sťažnostiam a sporom, ktoré sú špecifické  a preto vyžadujú aj rôzne postupy riešenia. Kto má záujem môže prísť pozrieť a nahliadnuť ku hlavnému kontrolórovi u ktorého sú uložené.

Primátor upozornil, že predložená správa sa týkala celého roka a na jednom MsZ sa nedá o všetkom dopodrobna  informovať. Kto má záujem o podrobné informácie  môže v úradných hodinách prísť a pozrieť si materiály. Súhlasil s prípravou materiálov na MsZ pre poslancov v požadovanom termíne.

Poslankyňa RNDr. Eglyová Etela navrhla zakomponovať do uznesenia predkladanie materiálov  prejednávaných na MsZ do piatku  pred poradou poslancov MsZ.

Primátor dal hlasovať za návrh RNDr. Eglyovej Etely.

Poslanci 13 hlasmi návrh odsúhlasili.

 

Potom dal primátor Ing. Štefan Daško hlasovať za prednesenú Správu  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2010.

Poslanci  12 hlasmi správu zobrali na vedomie, 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

/Mgr. Milan Jašurek/.

6.  Rozpočet na rok 2011 vrátane programového rozpočtu a výhľady na roky 2012

     a 2013 vrátane programových rozpočtov.

 

Primátor upozornil, že ak nie sú námietky, predniesli by sa všetky body, čo sa týkajú rozpočtu.  Najskôr sa k rozpočtu vyjadril Ing. Slavík vedúci Ekonomicko-majetkového oddelenia, ktorý upozornil na úpravy v  rozpočte, ktoré boli prejednávané aj na porade poslancov a vysvetlil, že aj po týchto úpravách je rozpočet vyrovnaný. Tiež pripomenul, že podľa ďalšieho vývoja finančných  príjmoch z daní sa môžu robiť ešte úpravy vo výdajoch.

Pripomenul, že prichádzajú žiadosti o finančný príspevok z neziskových organizácii, ktoré sa tiež  budú  riešiť.

Potom pokračoval pán Stanislav  Fusek, ktorý sa podieľal na spracovaní rozpočtu. Bližšie oboznámil prítomných  s  návrhom rozpočtu Mesta Ilava na rok 2011, kde uviedol bežný príjem, kapitálový príjem a príjem z finančných operácii  spolu ako celkový príjem 4033728 € a bežný výdaj, bežný výdaj – RO, kapitálový výdaj a výdaj finančných operácii, ktoré tvoria sumu 4033728 €. Návrh rozpočtu Mesta Ilava bol predložený ako vyrovnaný. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu. Upozornil, že súčasťou návrhu rozpočtu je aj návrh programovej štruktúry rozpočtu Mesta Ilava na rok 2011, ktorá je uvedená v prílohách  a spolu s návrhom rozpočtu Mesta Ilava je priložená pri zápisnici.

Tiež predniesol návrh rozpočtov  Mesta Ilava na roky 2012 a 2013, ktoré sa predkladajú tiež ako vyrovnané. Tieto sa budú brať len na vedomie.

7.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na obdobie rokov 2011,  

     2012 a  2013.

 

Ing. Tichý hlavný kontrolór pokračoval ďalším bodom a predniesol svoje stanovisko  k  návrhu rozpočtu a programovým rozpočtom mesta na obdobie rokov 2011, 2012, 2013. Doporučil schváliť návrh rozpočtu Mesta Ilava na rok 2011 a návrh rozpočtov  Mesta Ilava na roky 2012 a 2013 zobrať na vedomie. Toto stanovisko je priložené aj pri zápisnici.

Primátor sa tiež vyjadril k príprave rozpočtu a vyslovil ľútosť, že v dnešnej situácii sa z hľadiska financií  nebude dať všetko urobiť, čo by sme chceli, ale Mesto Ilava nie je  na tom tak zle ako niektoré iné mesta a obce, ktoré si berú  úvery  na  plat svojich zamestnancov. Pripomenul, že máme na tento rok naplánované aj investičné akcie a uvidí sa  koľko dostane mesto  podielových daní.

Mgr. Jašurek sa informoval  ohľadne nezrovnalosti  rozpočtu TSM Ilava a tiež ho zaujímalo, či príjmy z prenájmu miestností v budove TSM idú  do rozpočtu mesta, alebo TSM.

Ing. Kočkár riaditeľ TSM Ilava mu vysvetlil rozdiel v rozpočte, ktorý nastal tým, že TSM žiadali nákup auta s plošinou, ktoré zaradili do transferu mesta. Tým nastal rozdiel. Informoval, že prenájom za prenajaté priestory v TSM je príjem TSM a vysvetlil ďalšie položky, ktoré sú ako poplatky zahrnuté v príjmoch z podnikania v  TSM.

Poslanec Mgr.  Jašurek sa vyjadril, že rozpočet na roky 2012 a 2013 je postavený tak, že len necelých 30% ide do rozvoja mesta a odporúčal jeho zmenu dvoma spôsobmi. Využívať rezervy pri  vymáhaní daní z nehnuteľnosti od neplatičov a je potrebné efektívnejšie využívať

finančné prostriedky pre mesto.

Ing. Slavík vedúci FMO pripomenul, že pri odchode pracovníkov MsÚ /do dôchodku,

zlúčenie EO a MO/ sa neprijímali noví pracovníci a práca sa prerozdelila medzi pracovníkov a tým tiež vznikla úspora finančných prostriedkov.

Poslanca  Ing. Tomana Jozefa zaujímalo prečo sa v kapitálových výdajoch tri krát objavuje financovanie CMZ v Ilave.

Primátor vysvetlil, že čo sa týka euro projektov v prípade miest a obcí 5% ide z mesta, 10% je  prispievateľom štát SR a 85% je samostatná EU. Preto sa to rozpisuje na tri krát.

Poslanec  Ing. Toman Jozef  mal ešte pripomienku k rozpočtu TSM, ktorý sa mu zdal stručný, čakal detailnejšiu správu v ktorej by bolo vyčíslené koľko stojí zimná údržba, starostlivosť o zeleň v meste, vývoz smeti a podobne. Tiež koľko % z rozpočtu tvoria mzdy a porovnanie jednotlivých rokov, niečo podobné ako predložil pán Stanislav Fusek za mesto. Riaditeľ TSM prisľúbil, že takýto materiál spracuje a poskytne poslancom.

Nakoľko už neboli  pripomienky k rozpočtu dal primátor  hlasovať za návrh rozpočtu mesta Ilava na rok 2011 vrátane programového rozpočtu.

Poslanci 13 hlasmi tento návrh schválili.

Potom dal hlasovať za prednesené Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovým rozpočtom mesta na obdobie rokov 2011, 2012 a  2013.

Poslanci 13 hlasmi stanovisko zobrali na vedomie.

Ďalej dal primátor hlasovať za návrh rozpočtov mesta Ilava na roky 2012 a 2013 vrátane ich programových rozpočtov.

Poslanci 13 hlasmi návrh rozpočtov  zobrali na vedomie.

 

Pokračoval Ing. Slavík, ktorý informoval o účasti Mesta Ilava vo výzve č.4 v rámci MAS Vršatec, na rekonštrukciu chodníkov. Oboznámil prítomných o  pripravovanej žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov z dotácie Integrovanej stratégie rozvoja územia v rámci Miestnej akčnej skupiny Vršatec na základe Výzvyč. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR r. 2007 – 2013 Os 3, implementovaných prostredníctvom Integrovanej stratégie rozvoja územia v rámci priority: 3 Dobudovanie infraštrukúr, Špecifického cieľa: 3.1 Dobudovať verejnú infraštruktúru,  322 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ,na   rekonštrukciu chodníkov na Medňanskej ulici  a na Ulici Kpt. Nálepku v Ilave  v maximálnej výške oprávnených  výdavkov 100 000.- Euro, čo predstavuje 95% výšky pomoci  a  zároveň doporučil schváliť i spoluúčasť  Mesta Ilava v objeme 5% z celkových oprávnených výdavkov v sume 5 263,16.- Euro ( 100 000/95 *5=  5263,16), ako vlastné zdroje žiadateľa.

Primátor ešte bližšie informoval o podrobnostiach týkajúcich sa tejto žiadosti, ktorá by mala byť predložená ku kontrole na MAS dňa 4.2. 2011 a odovzdaná do 18. februára 2011. Pripomenul, že jedna z podporných príloh k tejto žiadosti musí byť výpis z uznesenia o schválení podania žiadosti, preto sa aj predkladá na schválenie.

Poslanci 13 hlasmi podanie žiadosti schválili.

8.  Žiadosti Finančno-majetkovej komisie.

 

Primátor  pokračoval ďalším bodom programu a vyzval pána poslanca Mgr. Jašurka Milana, ktorý je predsedom Finančno-majetkovej komisie, aby predniesol žiadosti, ktoré boli prejednávané na zasadnutí tejto komisie.

Pán Mgr. Jašurek Milan prečítala zápis z finančno-majetkovej komisie zo dňa 10.01.2011 a  postupne predniesol  prerokovávané záležitosti.

1.  Žiadosť  Tibora  Hrnčiara o prerušenie nájomnej zmluvy,  predmetom  ktorej  je  prenájom

     časti  nebytových priestorov  v  kultúrnom   dome v Iliavke.  Finančno-majetková  komisia

     odporúča   mestskému   zastupiteľstvu  žiadosť   riešiť   ukončením  nájomnej   zmluvy   k  

     31.12.2010   s   tým,  že   obnovenie    prevádzkovania     obchodu      a  pohostinstva bude 

     riešené novou nájomnou zmluvou za podmienok stanovených v pôvodnej zmluve o nájme.

Poslanci 13 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie.

 

2.  Žiadosť fyzickej osoby JUDr. Zuzany Lukačovicovej, bytom Pruské č. 219 o povolenie

     splátkového kalendára na nedoplatok na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2010.

     Finančno-majetková  komisia  odporúča   mestskému   zastupiteľstvu  túto žiadosť

     schváliť.

Poslanci 13 hlasmi  žiadosť schválili.

3.  Žiadosť právnickej osoby Ilavčan s.r.o. so sídlom Sihoť 166, 019 01 Ilava o povolenie

     splátkového kalendára na nedoplatok na dani z nehnuteľností z dôvodu druhotnej platobnej

     neschopnosti. Finančno-majetková  komisia  odporúča   mestskému   zastupiteľstvu aj túto

     žiadosť  schváliť.

Poslanci 13 hlasmi  žiadosť schválili.

4.  Návrh  Finančno-majetkového oddelenia  na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na

     odpredaj pozemku  vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 888/2 –

     záhrady o výmere 1 146 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú.

     Ilava. Finančno-majetková  komisia  odporúča   mestskému   zastupiteľstvu schváliť

     odpredaj formou  obchodnej verejnej súťaže.

Ing. Slavík z Ekonomicko-majetkového oddelenia podal bližšie informácie v súvislosti

s odpredajom pozemku a vyhlásením obchodnej verejnej súťaže.

Poslanci 13 hlasmi hlasovali za schválenie touto formou odpredaja.

5.  Predloženie textu  vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku KN – C

     parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1 146 m2..

      Finančno-majetková  komisia  odporúča   mestskému   zastupiteľstvu schváliť text

     vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou uznesenia zo

     zasadnutia tohto mestského zastupiteľstva.

Poslanci 13 hlasmi hlasovali za schválenie predloženého textu.

 

6.  Informáciu o stave účtov mesta Ilava k 31.12.2010.

Poslanci informáciu 13 hlasmi zobrali  na vedomie.

7.  Informáciu o doručení potvrdenia o ukončení platnosti zmluvy o úvere č. 27/058/2005    

     od  finančnej inštitúcie Dexia banka Slovensko a.s.

Poslanci informáciu 13 hlasmi zobrali  na vedomie.

8.  Žiadosti športových, zdravotných, kultúrnych, náboženských a ostatných neziskových

     organizácií o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Ilava pre rok 2011. Výšky dotácií na

     základe predložených žiadostí bude možné v priebehu roka upraviť ( zvýšiť ) iba v prípade

     priaznivého vývoja príjmovej časti rozpočtu.

Poslanci informáciu 13 hlasmi zobrali  na vedomie.

Poslanec Mgr. Jašurek - predseda Finančno-majetkovej komisie ešte upozornil, že žiadosti na Finančno-majetkovú komisiu treba doručiť pred zasadnutím komisie, ktorá zasadá vždy vo štvrtok pred poradou poslancov.

Ďalšiu žiadosť predniesol Ing. Slavík z Finančno-majetkového oddelenia.

9.  Žiadosť o zvýšenie poplatku za správu bytov Mesta Ilava zo strany správcu, právnickej

     osoby Ilfes, s.r.o., so  sídlom Štúrova 753/68, 019 01 Ilava a to z dôvodu zmeny sadzby

     DPH od 1.1.2011.

Poslanci 13 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie.

 

Potom primátor požiadal poslancov  o hlasovanie na vykonanie  zmien rozpočtu do 31.1.2011 predložených v rámci žiadostí Finančno-majetkovej komisie, ktoré vykoná Finančno-majetkové oddelenie

Poslanci 13 hlasmi zmeny rozpočtu  schválili.

 

 

9.  Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku KN-C parc. č. 888/2

     v k.u. Ilava.

 

Tento bod bol prejednávaní na finančno-majetkovej komisii, preto bol prednesený vedúcim Ekonomicko-majetkového oddelenia Ing. Slavíkom v bode č. 8 a následne bol aj odpredaj pozemku j formou  obchodnej verejnej súťaže poslancami schválený  aj s textom  vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.

 

 

10. Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 

     Ilava.

 

Primátor pokračoval ďalším bodom programu a  dal slovo prednostovi MsÚ Ing. Ľubomírovi Turcerovi, ktorý predniesol  návrh dodatku č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta  Ilava. Pripomenul, že sa predkladá na schválenie pretože v minulom volebnom období na návrh bývalého poslanca Mgr. Karola Dubčáka bolo odmeňovanie poslancov znížené. Úspora bola z hľadiska vplyvu na rozpočet zanedbateľná a po diskusii s novozvolenými poslancami sa pristupuje  k návratu  na pôvodný stav.

Poslanci 13 hlasmi hlasovali za schválenie návrhu dodatku.

 

 

 

11. Žiadosti ostatných komisií pri MsZ.

 

Primátor Ing. Štefan Daško pokračoval ďalším bodom a vyzval predsedov komisií, aby  predniesli  žiadosti, ktoré prejednávali na svojich zasadnutiach.

Pani  poslankyňa Gabriela Šlesaríková za  Sociálno-bytovú  komisiu ako jej predsedkyňa

predniesla nasledovné žiadosti.

1.  Žiadosť pani Anny Burýškovej, o  predĺženie nájomnej zmluvy v nájomnom mestskom

     bytovom dome na ul. Medňanskej č. 894/14 Ilava na   prenájom 3-izbového bytu č.1.2B,

     nachádzajúceho sa na 1. poschodí.

Komisia navrhuje predĺžiť žiadateľke p. Anne Burýškovej, trvale bytom  J.L. Bellu č. 126/14, Ilava nájomnú  zmluvu  na dobu určitú  - 1  rok  t.j. do 28.02.2012, nakoľko žiadateľka v priebehu mesiaca januára uhradí vzniknutý dlh, ktorý jej vznikol  tým, že manžel nemal v mesiaci december vyplatenú mzdu.

Poslanci 13 hlasmi  túto  žiadosť schválili.

2.  Žiadosť pani Heleny Drápalovej o pridelenie  2-3 izbového bytu zo dňa 6.10.2010

      evidovaná v poradovníku na pridelenie bytu pod č. 7423/2010.

Sociálno-bytová komisia doporučuje pani žiadateľke  Helene Drápalovej, trvale  bytom

Kukučínova 472, Ilava prideliť  na   prenájom 3-izbový byt  č. 4.8B, /po rodine Húserkovej/ nachádzajúceho sa na 3. poschodí v bytovom  dome na ul. Medňanskej č. 894/14 Ilava. Nájomná  zmluva by bola uzatvorená od 01.02.2011 na dobu určitú 1 rok  t.j. do 31.01.2012. Menovaná bola pozvaná na zasadnutie komisie a bola oboznámená s podmienkami poskytnutia bytu v nájomnom bytovom dome.

Poslanci žiadosť 13 hlasmi   schválili.

3.  Žiadosť  pani  Boženy  Húserkovej  o  odpustenie   nájmu  na  mesiac  december  2010  na

     3-izbovom byte č. 4.8B nachádzajúceho sa na 3. poschodí v bytovom dome na Medňanskej

     ul. súpisné   číslo. 894/14.

Komisia nedoporučuje menovanej odpustiť nájom, nakoľko menovaná požiadala o ukončenie nájmu dňa 2.9.2010 a  podľa VZN o stanovení podmienok poskytovania bytov v bytovom dome článok VI. je nájomca povinný najneskôr tri mesiace pred ukončením nájmu podľa nájomnej zmluvy písomne upovedomiť MsÚ o skutočnostiach súvisiacich s dôvodom ukončenia zmluvy.

Poslanci 13 hlasmi  hlasovali za neschválenie tejto žiadosti.

Ďalšie dve žiadosti o pridelenie bytu budú evidované v poradovníku na pridelenie bytov

/žiadosti pani Gizely Gabčovej a pani Heleny Vaňovej/.

Pani poslankyňa Ľudmila Hujová  za Komisiu pre školstvo a vzdelávanie informovala, že zasadali 17.1.2010 a predniesla sťažnosť pani riaditeľky ZŠ  na údržbu ihriska, žiada prideliť správcu, ktorý by sa staral o celý areál ihriska.

Pani poslankyňa RNDr. Etela Eglyová za Kultúrnu komisiu v krátkosti informovala, že komisia zasadala 10.1.2011 v DK Ilava  a ako hosť bol prizvaný aj primátor mesta Ing. Štefan Daško. Hlavným bodom bolo prerokovanie zloženia   Redakčnej rady  Ilavského mesačníka. Na komisii navrhli redakčnú radu v zložení: šéfredaktorka Mgr. Alena Teicherová, členovia: Mgr. Miroslav Toman, Oľga Tomášová,  Eva Faltusová, RNDr. Etela Eglyová. Redakčnú radu  je možné doplniť o ďalších dvoch  členov,  ktorých si navrhnú poslanci.

Na komisii sa tiež  zaoberali návrhom kultúrneho kalendára, ktorý vypracovala ešte predchádzajúca komisia na svojom poslednom zasadaní v r.2010. Na základe návrhu pána  primátor zapojiť súbory a ich  aktivity do kultúrneho kalendára, aby  účinkovali aj  v DK v mestských častiach Klobušice a Iliavka  má za úlohu  stretnúť sa zo zástupcami súborov a prerokovať ich účinkovanie v rámci  kultúrneho kalendára, ako aj ich návrhy na jeho rozšírenie  poverený vedením DK – Mgr. Miroslav Toman.

Poslanec Peter Mišík za Komisiu pre šport informoval, že vo februári budú pripravovať turnaj pre deti ZŠ do 10 rokov. Športová komisia schválila rozbehnúť ligu pre deti a dospelých v stolnom tenise. Tiež požiadal kluby a občianske združenia o spresnenie termínov športových akcii pre kalendár roku 2011.  Športová komisia odporučila oplotiť areál ihriska, nakoľko dochádza k poškodeniu majetku mesta a tiež odporúča správcu pre všetky športoviská.   Nakoniec zdôraznil, že budú mať snahu udržať šport v Ilave na úrovni roku 2010.

12. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád.

 

Primátor upozornil, že došlo k zmenám, nakoľko začalo nové volebné obdobie musia sa odvolať bývalí poslanci - členovia  školských rád, ktorých  delegovali za zriaďovateľa Mesto Ilava v minulom volebnom období  nasledovne:

    - v  ZŠ Medňanská Mgr. Karola Dubčáka a Vieru Holbovú,

    - v  ZUŠ Ilava Kamila Horáka a Ivana Slamku,

    - v  CVČ Danku Jurenovú a Milana Pagáča,

    - v  MŠ Ilava  Violu Bakošovú,

    - v  MŠ Klobušice Jána Bezecného a Ing. Mária Hrubého.

Primátor im poďakoval za ich prácu, ktorú vykonali v uplynulom období. Potom dal hlasovať za ich odvolanie.

Poslanci 13 hlasmi  hlasovali za odvolanie členov.

 

Potom primátor predniesol návrh na delegovanie nových členov /poslancov/ do školských rád za zriaďovateľa Mesto Ilava nasledovne:

    - v ZŠ Medňanská Ing. Vladimíra Bagina, Ing. Pavla Šupáka a Ľudmilu Hujovú.

    - v ZUŠ Ilava Šlesarikovú Gabrielu  a Ing. Jozefa Tomana,

    - v CVČ Haasovú Ľudmilu a RNDr. Etelu Eglyovú, 

    - v MŠ Ilava Mgr. Milana Jašurka,

    - v MŠ Klobušice Ferecha Ivana a Porubčana Milana.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi  za delegovanie navrhnutých členov.

 

Potom prebehlo hlasovanie za uloženie úlohy pre asistentku primátora písomne oznámiť  odvolanie  a delegovanie dotknutým osobám v radách škôl v termíne do 31.1.2011.

Poslanci  hlasovali 13 hlasmi  za.               

 

13.  Žiadosti mestských výborov.

 

Za MsV Sihoť predseda Ing. Jozef Toman predniesol ako najväčšiu prioritu ochranu majetku  občanov na Sihoti a požaduje vyčistenie potoka. Za ďalší problém  považuje  zrušenia osvetlenia na Sihoti na ulici pri železničnom podjazde, kde je pre tmu znížená bezpečnosť chodcov.

Pán Košík bývalý poslanec upozornil, že lampa bola zrušená v súvislosti so začatím prác na 

rekonštrukcii železničnej trati.

Primátor sa vyjadril k rekonštrukcii železničnej trate a  jej prekládke a  tiež informoval o aktivitách v súvislosti s opätovným prečistením koryta Podhradského potoka. Ing. Janušek upozornil, že súčasťou rekonštrukcie bude aj nové osvetlenie.

Ing. Jozef Toman požiadal o náhradné riešenie kým sa nevybuduje nové osvetlenie, čo môže trvať aj 3 roky. Nakoniec sa dohodli, že sa pôjdu pozrieť TSM, Ing. Janušek, primátor a poslanec Ing. Toman  na inkriminované miesto a pokúsia sa nájsť riešenie.

 

Za MsV  Kukučínova, SNP, Stred predniesla požiadavky poslankyňa Ľudmila Hujová, ktoré uviedla v zápise. Spomenula žiadosť občanov o pristavenie kontajnera na sklo medzi bytovkou č.518 a č.515 a tiež občania kritizovali nepravidelný odvoz smeti. Ing. Kočkár riaditeľ TSM  hneď prisľúbil, že majú voľný kontajner a požiadavku splnia.

Poslankyňa Hujová ešte požiadala urobiť nájazd pre detské kočíky na vstupných  schodoch  do budovy MsÚ č.81/18 /bývala budova okresného úradu/. Občania tiež žiadajú opravu svetla na Záhumenskej ulici a opravu  - vybudovanie nových ihrísk pre deti na Kukučínovej ulici, Medňanskej a SNP.

 

Za MsV Medňanská,  Skala predseda Ing. Vladimír Bagin  oznámil, že ešte MsV nezasadal.

 

Za MsV NsP  predseda Mgr. Milan Jašurek tiež oznámil, že ešte nezasadali.

 

Za MsV  Iliavka  predseda Ing. Bajzík predložil požiadavky v zápise z MsV zo dňa 8.1.2010.

 

Za MsV Klobušice informoval poslanec Milan Porubčan, že požiadavky, majú  spísané v zápise z MsV zo dňa 10.1.2010.

 

 14. Rôzne.

 1.  RNDr. Etela Eglyová ako predsedkyňa Kultúrnej komisie predniesla návrh na doplnenie členov redakčnej rady Ilavského mesačníka a potom prečítala zloženie všetkých členov redakčnej rady Ilavského mesačníka nasledovne:

šéfredaktor–Mgr. Alena Teicherová,

korektor: Mgr. Kobzová Magdaléna,

členovia:Mgr. Miroslav Toman, Oľga Tomášová, RNDr. Etela Eglyová,  Eva Faltusová a Podhradská Zita.

Poslanci  hlasovali 13 hlasmi  za schválenie členov redakčnej rady.                 

2.  Prednosta MsÚ predniesol návrh na doplnenie povinných údajov pri registrácii na webe mesta. Jedná sa o doplnenie o celé men, titul a adresu trvalého bydliska.

Poslanci  zobrali 13 hlasmi   predložený návrh na vedomie.

15. Diskusia.

 

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval poslancov do diskusie.

Prihlásila sa bývala  poslankyňa Viera Holbová, ktorá sa vyjadrila k správe HK k zrušeniu Uznesenia MsZ v Ilave č. 10/2010 zo dňa 16.11.2010 v časti F/4 – Ukladá:                                     „Ing. Tichému hlavnému kontrolórovi mesta v spolupráci s pani Holbovou  Vierou preveriť situáciu zatekania cesty v Iliavke z pozemku zomrelého Blažeja Holbu, doriešiť vlastnícke vzťahy po zomrelom Blažejovi Holbovi a  užívateľa Júliusa Prostináka a vyriešiť predložený problém“.

Ing. Bajzík poslanec za mestskú časť Iliavka sa vyjadril tiež k spomínanému problému a skonštatoval, že sa nedá uložený bod zrealizovať.

Do diskusie sa prihlásila aj bývala  poslankyňa Viola Bakošová a popriala novým poslancom veľa úspechov pri ich práci pre mesto a občanov nášho mesta

Primátor jej v zapätí tiež poďakoval a ocenil jej prácu pre veci verejné a poprial jej veľa  zdravia.

Pani Helena Bezecná požiadala poslancov, predsedov mestských časti a predsedov jednotlivých komisií, aby aj oni predkladali svoje žiadosti spísané v zápisoch v dostatočnom čase pred poradami poslancov MsZ, aby sa ich požiadavky mohli hneď riešiť. Upozornila, že zápisnice zo zasadnutia mestských výborov a komisií spolu s prezenčnými listami sa odovzdávajú na MsÚ na podateľňu, kde budú zaevidované a  aj archivované.

 

Nakoľko už nikto nemal ďalšie pripomienky primátor dal hlasovať za ukončenie diskusie. Poslanci   13  hlasmi zahlasovali  za.

16. Uznesenie.

Návrh na Uznesenie č. 1/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 18.01.2011 o 16.30 hod. v DK  v Ilave  prečítala poslankyňa MsZ pani  Ludmila Haasová.

Poslanci uznesenie  13 hlasmi schválili.

17. Záver.

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na  MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

V Ilave, dňa  21.1.2011

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Peter Mišík  
p. Ivan Ferech