Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 22.3.2011

Dátum: 25.03.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_220311.pdf (0,25 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 22.03. 2011 o 16:30 hod. v DK ILAVA.

 

1.     Otvorenie.

Mestské  zastupiteľstvo  otvoril  primátor   Mesta   Ilava, Ing. Štefan   Daško,    ktorý   privítal kameramana TV Považie, p. Milana Kováčika  z  týždenníka MY,  poslancov   a    všetkých     prítomných    občanov. Predstavil novú právničku mesta JUDr. Máriu Jaďuďovú a novú asistentku primátora Ing. Ivanu Kobzákovú. Ospravedlnil neúčasť poslanca Ing. Vladimíra Bagina.

Prečítal program plánovaného mestského zastupiteľstva.

 

1.      Otvorenie.

2.      Voľba návrhovej komisie.

3.      Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.      Vzdanie sa mandátu p. poslanca Petra Mišíka.

5.      Zloženie poslaneckého sľubu Ing. Daniely Gašparovej.

6.     Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave.

7.      Žiadosti Finančno-majetkovej komisie.

8.      Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava a programového rozpočtu Mesta Ilava za rok 2010, vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za rok 2010.

9.      Žiadosti ostatných komisií pri MsZ.

10.  VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác.

11.  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

12. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pre MŠ Ilava, MŠ Klobušice a ZŠ Medňanská na základe výzvy na voľbu členov do rady školy zo dňa 01.03.2011.

13.  Informácia o zmenách organizačnej štruktúry Mestského úradu v Ilave.

14. Žiadosti z MsV.

15. Rôzne.

16.  Diskusia.

17.  Uznesenie.

18.  Záver.

Vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky, alebo doplnok k programu. Nakoľko  sa  nik  neprihlásil  dal   hlasovať  za  prednesený  program plánovaného MsZ.

Poslanci 12  hlasmi program odsúhlasili, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

 

2.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: pani RNDr. Etela Eglyová, Ing. Jozef Toman a Gabriela Šlesariková.

Poslanci  12 hlasmi hlasovali za návrh, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľky   boli  navrhnuté  pracovníčky MsÚ Ilava Helena Bezecná a Ing. Ivana Kobzáková.

Poslanci  12 hlasmi hlasovali  za  predložený  návrh, 1 poslanec nebol prítomný

(Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci:  Ľudmila Hujová a Ludmila Haasová.

Poslanci  10 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania, (Ľudmila Hujová, Ludmila Haasová), 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

4.     Vzdanie sa mandátu p. poslanca Petra Mišíka.

 

Primátor informoval, že ide o slobodné rozhodnutie pána Mišíka. Dôvodom je nástup na pozíciu športového referenta na Mestskom úrade v Ilave.

P. Mišík potvrdil informáciu primátora.

Primátor vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky, nakoľko  sa  nik  neprihlásil  dal   hlasovať  za  zaradenie tohto bodu do časti „Berie na vedomie“.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

 

5.     Zloženie poslaneckého sľubu Ing. Daniely Gašparovej.

 

Primátor informoval, že Ing. Daniela Gašparová skončila vo voľbách za p. Petrom Mišíkom. Primátor vyzval Ing. Gašparovú k zloženiu poslaneckého sľubu a  poskytol jej priestor na príhovor. Poslankyňa prečítala sľub, podpísala sa do pamätnej knihy a prevzala poslanecký dekrét. Primátor jej poprial veľa síl a úspechov v práci poslankyne a odovzdal jej slovo.

Ing. Gašparová zasadla na miesto p. Mišíka medzi poslancov, poďakovala za uvedenie a vyjadrila sa, že by chcela byť prínosom pre toto Mestské zastupiteľstvo a  využiť všetky svoje vedomosti a skúsenosti.

Primátor pripomenul, že do najbližšieho zastupiteľstva sa dorieši zaradenie poslankyne Ing. Gašparovej do komisií namiesto p. Mišíka.

Poslanci schválili zaradenie bodu do časti „Berie na vedomie“ 11 hlasmi, jeden sa zdržal

(Ing.  Gašparová),  1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

6.     Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave.

 

Primátor informoval, že Správu z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave hlavný kontrolór Ing. Jozef Tichý odprezentoval na porade poslancov a vyzval prítomných priamo k diskusii.

Keďže neboli žiadne námietky, primátor dal hlasovať za Správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Ilave.

Poslanci zobrali 12 hlasmi správu na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

7.     Žiadosti finančno-majetkovej komisie.

 

Primátor  pokračoval ďalším bodom programu a vyzval pána poslanca Mgr. Jašurka Milana, ktorý je predsedom Finančno-majetkovej komisie, aby predniesol žiadosti, ktoré boli prejednávané na zasadnutí tejto komisie.

Pán Mgr. Jašurek Milan informoval zo zápisnice z Finančno-majetkovej komisie zo dňa 10.03.2011,  že komisia zobrala na vedomie:

1.    informáciu o stave účtov mesta Ilava k 09.03.2011 a pripravovanej finančnej operácii medzi účtami kvôli uhradeniu faktúry firmy STRABAG za realizáciu stavby „Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny“,

2.    návrh prednostu mesta Ilava na začlenenie TSM Ilava ako oddelenie do organizačnej štruktúry Mestského úradu Ilava. Ing. Jašurek informoval, že v mesiaci február vykonali s RNDr. Eglyovou prieskum na TSM Ilava, nechali si predložiť písomnosti a navrhujú, aby sa formou dodatku zaviedlo plnenie určitých úloh voči mestu za príspevok, ktorý TSM dostávajú od mesta,

3.    žiadosť NsP n.o. Ilava o výpomoc pri obnove pozemnej komunikácie a autobusových zastávok pred nemocnicou.

Ďalej informoval, že komisia prerokovala:

1.        za osobnej účasti Mgr. Ruženy Hromádkovej riaditeľky ZUŠ Ilava:

a)    návrh na úpravu koeficienta na žiaka. Komisia odporučila doplniť žiadosť o konkrétne údaje. Žiadosť nebola doplnená, komisia navrhuje zamietnuť tento návrh,

b)   žiadosť o učenie nových priestorov na vyučovanie. Komisia odporučila tento problém riešiť s FMO mestského úradu,

2.        návrh na riešenie neuhradenej faktúry STRABAG, ktorá mala byť hradená z fondov EÚ. Keďže predpoklad uvoľnenia prostriedkov z fondov EÚ je júl 2011, komisia odporučila uhradiť faktúru z finančných prostriedkov mesta, zistiť podmienky prekleňovacieho úveru a osobne rokovať na príslušných ministerstvách o čo najrýchlejšie vybavenie žiadosti,

3.        žiadosti športových, zdravotných, kultúrnych a iných neziskových organizácií o poskytovanie dotácie. Komisia našla v rozpočte rezervu 200 € a pridelila ich neziskovým organizáciám,

4.        žiadosť riaditeľky CVČ o úpravu rozpočtu na rok 2011. Komisia odporúča žiadosti vyhovieť čiastočne. CVČ prehodnotí svoju činnosť a v roku 2011 pôjde s minimálnymi nákladmi,

5.        žiadosť ILFES, s. r. o. o zvýšenie poplatku za správu bytov zo 6 € na 6,84 € s DPH. Komisia odporučila preveriť či ILFES, s. r. o. zvýšila poplatok za správu bytov občanom mesta, ak áno, odporúča žiadosti vyhovieť od 01.07.2011,

6.        žiadosť firmy INTER – UP, s. r. o. o kúpu pozemku v blízkosti obce viditeľný z hlavnej cesty. Mesto Ilava nedisponuje takýmto pozemkom, komisia odporúča žiadosť zamietnuť,

7.        žiadosť firmy UNILUX, s. r. o. o zníženie nájmu za pozemok pod novinovým stánkom na Pivovarskej ulici. Komisia neodporúča žiadosti vyhovieť,

8.        žiadosť Lesného a pasienkového spoločenstva Ilava o  vysporiadanie pozemkov využívaných inou organizáciou alebo fyzickou osobou. Komisia odporúča riešiť prenájom časti pozemku na Skale pod otočom pre autobusy za cenu obvyklú pre mesto Ilava,

9.        žiadosť o vysporiadanie pozemku pod Kultúrnym domom Ilava. Komisia odporúča, aby právnička mesta pripravila právne stanovisko a FMO finančné stanovisko na posúdenie a rozhodnutie,

10.    žiadosť exekútora o zaujatie stanoviska k využitiu predkúpneho práva na pozemok pri železničnej stanici vo vlastníctve firmy INVESTIL, s. r. o. Komisia odporúča pozemok odkúpiť späť.

Potom  primátor dal slovo Ing. Jiřímu Slavíkovi vedúcemu Finančno-majetkového oddelenia /FMO/.

Ing. Jiří Slavík postupne predniesol  prerokovávané záležitosti.

1.     Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1 146 m2. Obchodnej verejnej súťaže sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý nesplnil podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v texte vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, schváleného uznesením č. 1/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 18.01.2011 pod bodom C/5.

Ing. Slavík bližšie informoval o podmienkach obchodnej verejnej súťaže.

Primátor sa tiež vyjadril k obchodnej verejnej súťaži a dodal, že sa vypíše  nová súťaž.

Poslanci výsledok obchodnej verejnej súťaže zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

2.     Žiadosť p. Zuzany Majerskej, bytom Tvarožková 1 377/11, 811 03 Bratislava – Staré Mesto o odpredaj nehnuteľností v jej výlučnom vlastníctve mestu Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 23/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 193 m2 a pozemku KN – C parc. č. 23/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 3 298 v k. ú. Ilava.

Primátor podobnejšie informoval o probléme a vyjadril sa, že so žiadateľkou bude naďalej rokovať.

Poslanci žiadosť zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

3.     Žiadosť právnickej osoby ILFES s.r.o. so sídlom Štúrova 753/68, 019 01 Ilava - nájomcu zariadení tepelného hospodárstva vo vlastníctve mesta o odpredaj týchto zariadení resp. o stanovisko k plánovaným investíciám do zariadení tepelného hospodárstva počas doby nájmu.

Primátor skonštatoval, že ide o zložitý problém, ktorým sa bude mesto zaoberať.

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

4.     Žiadosť právnickej osoby INTER – UP, s.r.o. so sídlom Zámocká 9/8, 019 01 Ilava o kúpu pozemku pre výstavbu vzorového nízkoenergetického rodinného domu.

Primátor upresnil, že ide o pozemok pod bývalou čerpacou stanicou a v prípade schválenia tejto žiadosti by bolo nutné presunúť autobusovú zastávku. Prisľúbil, že spravia obhliadku tohto pozemku a túto žiadosť budú riešiť.

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

5.     Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1 146 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava. Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia zo zasadnutia tohto mestského zastupiteľstva.

Primátor upresnil, že zmena vo vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže bola vykonaná na základe žiadosti poslancov.

Ing. Slavík podrobnejšie informoval o obchodnej verejnej súťaži.

Poslanci schválili text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

6.     Uplatnenie predkupného práva mesta k nehnuteľnostiam a to pozemkom KN – C   parc. č. 1 133/1, 1 133/2, 1 133/3 a 1 133/4, zapísaných na Správe katastra Ilava na   LV č. 3 355 v k. ú. Ilava a to na základe čl. V.  kúpnej zmluvy KZ č. 4/21/2008 uzatvorenej medzi mestom Ilava a právnickou osobou INVESTIL, s.r.o. dňa 05.03.2008.

Primátor informoval že tento pozemok je možné využiť na zriadenie parkoviska.

Poslanci schválili uplatnenie predkupného práva mesta 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

7.     Pozmeňujúci návrh Ing. Slavíka Jiřího na navýšenie výkonného ukazovateľa na žiaka CVČ z normatívu vo výške 160 € na 176 € uvedeného v tabuľke v čl. I. bod 1 Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

Ing. Slavík informoval o potrebe schváliť pozmeňujúci návrh aby boli vykryté mzdy, nájmy podľa zmluvy. Upresnil, že sa jedná sa o dodatok k VZN č. 3/2010.

Poslanci   schválili   pozmeňujúci  návrh  11 hlasmi,  1 poslankyňa sa zdržala  hlasovania

(Ing. Daniela Gašparová), 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

8.     Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

Poslanci  schválili  návrh   dodatku   11  hlasmi,   1  poslankyňa   sa   zdržala   hlasovania

(Ing. Daniela Gašparová), 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

9.     Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác.

Ing. Slavík upresnil, že návrh je zaradený pod bodom programu č. 10. Ďalej informoval, že tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Ilava a na internetovej stránke mesta dňa 04.03.2011 a zvesený dňa 21.03.2011. Pripomenul, že účelom tohto nariadenia je stanoviť povinnosť vypracovať povodňové plány pre právnické osoby a fyzické osoby, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou.

Právnička bližšie špecifikovala dôvod vypracovania tohto návrhu a odporučila prijať predložený návrh, nakoľko sa v Meste Ilava nachádza záplavové územie v mestskej časti Sihoť.

Poslanci schválili predložený návrh 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

10. Prijatie kontokorentného úveru vo výške 150 000 EUR so splatnosťou do 31.08.2011 a so zabezpečením úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky Mesta Ilava a podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Mestom Ilava a VÚB a.s.

Ing. Slavík vysvetlil, že mesto musí mať poistku aby sa nedostalo do platobnej neschopnosti. Informoval o pozastavení nákupov, aby sa úver nemusel čerpať. Zdôraznil, že je to len poistka na preklenutie 3 mesačného obdobia kým príde platba za rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny.

Primátor požiadal hlavného kontrolóra Ing. Jozefa Tichého o stanovisko.

Ing. Tichý podal stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Skonštatoval, že obe podmienky zákona č. 583/2004 Z.z. sú dodržané, uvažovaný návratný zdroj financovania je možné prijať.

Poslanci zobrali na vedomie stanovisko Ing. Tichého 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

Potom dal primátor hlasovať za prijatie kontokorentného úveru.

Poslanci schválili prijatie kontokorentného úveru 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

11. Žiadosť právnickej osoby ILFES s.r.o. so sídlom Šťúrova 753/68, 019 01 Ilava o zvýšenie poplatku za správu bytov vo vlastníctve mesta, ktorú uvedená právnická osoba vykonáva na základe mandátnej zmluvy.

Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu.

Nakoľko nikto nemal pripomienky, vyzval poslancov k hlasovaniu za neschválenie predloženej žiadosti.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za neschválenie predloženej žiadosti, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

12. Žiadosť právnickej osoby UNILUX, s.r.o. so sídlom Soblahov 750, 913 38 Trenčín, o prehodnotenie výšky nájmu za pozemok, ktorý má uvedená právnická osoba prenajatý od mesta za účelom prevádzkovania novinového stánku na ulici Pivovarskej.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za neschválenie predloženej žiadosti.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za neschválenie predloženej žiadosti, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

13. Žiadosť neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. so sídlom Štúrova 3, 019 01 Ilava o výpomoc pri obnove krytu vozovky pred vjazdom do areálu nemocnice.

Ing. Slavík odporučil zaradiť túto žiadosť do časti „Neschvaľuje“ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a jedná sa o pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve Mesta Ilava.

Primátor doplnil, že s NsP je uzatvorený splátkový kalendár z dôvodu omeškania úhrad za odpad a nájom a zdôraznil, že sú v sklze aj so splátkovým kalendárom. Informoval že problémom je dávať finančné prostriedky do cudzieho majetku a poskytovať príspevky aktuálnym dlžníkom Mesta Ilava. Z tohto dôvodu primátor  navrhol zaradiť túto žiadosť do časti „Neschvaľuje“.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za zaradenie žiadosti do časti „Neschvaľuje“, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

14. Žiadosť rozpočtovej organizácie mesta – Základnej umeleckej školy so sídlom Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava o úpravu koeficientu na žiaka ZUŠ pre rok 2011.

Primátor skonštatoval, že príspevok v porovnaní s inými mestami nie je nízky, mali by sa do neho zmestiť.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za neschválenie žiadosti, 1 poslankyňa sa zdržala hlasovania,

(Ing. Daniela Gašparová), 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

15. Žiadosť neziskovej organizácie – Okresného združenia telesnej kultúry (Klub slovenských turistov) so sídlom Štefánika 148/27, 017 01 Považská Bystrica o dotáciu na obnovu značenia turistických chodníkov z rozpočtu mesta pre rok 2011.

Ing. Slavík informoval, že ide o jedinú žiadosť, ktorej sa nevyhovelo, pretože už majú finančné prostriedky vyčlenené.

Skonštatoval, že v januári prijali uznesenie č. 1/2011, v ktorom v bode B6 zobrali na vedomie žiadosti neziskových organizácií o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Ilava pre rok 2011. Výšku týchto dotácií bude možné v priebehu roka zvýšiť iba v prípade priaznivého vývoja príjmovej časti rozpočtu. Z tohto dôvodu navrhol predloženú žiadosť neschváliť.

Poslanci hlasovali za neschválenie žiadosti 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

16. Poverenie primátora mesta Ilava k podpisu zmluvy o nájme nehnuteľnosti medzi Mestom Ilava ako nájomcom a Lesným a pasienkovým spoločenstvom Ilava ako prenajímateľom a vlastníkom pozemku KN – E parc. č. 1 179/501, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2 217 v k. ú. Ilava. Predmetom nájmu je časť uvedenej nehnuteľnosti o výmere 625 m2 za nasledovných podmienok:

- nájomná zmluva sa uzatvára od 01.04.2011 na dobu neurčitú,

- výška nájomného predstavuje čiastku 0,30 € / m2 / rok,

- nájomné bude prenajímateľovi uhradené vždy k 30.06. príslušného kalendárneho roka.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za poverenie primátora k podpisu zmluvy, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

17. Predložené zmeny rozpočtu mesta pre rok 2011 v oblasti kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov a v oblasti bežných výdavkov. Zmenové rozpočtové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia zo zasadnutia tohto zastupiteľstva.

Stanislav Fúsek z FMO informoval o zmenách rozpočtu z dôvodu navýšenia príspevku na školské zariadenia, ktoré je potrebné upraviť v príjme o čiastku 6 892 € a následne vo výdaji rozpočtu Mesta Ilava.

Ďalej informoval o presune finančných prostriedkov vo výške 400 € z položky výpočtová technika na položku propagácia, reklama, inzercia, tvorba www stránky.

Ing. Slavík upresnil, že ide len o presun medzi schválenými položkami a nedôjde k navýšeniu položiek.

Ing. Slavík informoval o navýšení transferu športovej organizácii - Stolný tenis – o 100 € a transferu ILCO klubu o 100 € z položky príspevok neziskovým organizáciám.

Ďalej informoval o znížení rozpočtu na Technických službách mesta (TSM) Ilava v celkovej výške 27 626 €. Ďalej sa zníži rozpočet bežný výdaj o sumu 16 792 €. Týmto znížením bude vykrytá čiastka 44 418 €, ktorá bude použitá na navýšenie dotácie na CVČ Ilava.

Dodal, že tieto zmeny sa týkali bežného rozpočtu a aj po týchto zmenách ostane bežný rozpočet vyrovnaný.

Ing. Slavík ďalej informoval o zmenách v kapitálovom rozpočte, ktorý sa navýši o 105 607 € na príjmovej aj na výdavkovej strane rozpočtu. Ide o nenávratné finančné prostriedky z MAS Vršatec vo výške 74 107 € na projekt „Rekonštrukcia ciest a chodníkov MAS Vršatec“ a 31 500 € na projekt „Rekonštrukcia detského ihriska Sihoť“. Dodal, že celkový rozpočet Mesta Ilava ostane vyrovnaný.

Všetky zmeny rozpočtu sú zachytené v zmenových rozpočtových listoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia č. 2/2011.

K zmenám rozpočtu sa ešte vyjadrili Mgr. Jašurek, Ing. Gašparová, primátor a Ing. Tichý a nakoniec RNDr. Etela Eglyová, zástupkyňa primátora, navrhla zaradiť do uznesenia do bodu H- ukladá bod 3 nasledovné: „vykonať zmeny rozpočtu podľa zmenových listov schválené v časti C bod 4 tohto uznesenia“.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za uvedené zmeny v rozpočte.

Poslanci zmeny schválili 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

8.     Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava a programového rozpočtu Mesta Ilava za rok  2010, vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za rok 2010.

Primátor informoval, že vyhodnotenie rozpočtu nie je ešte auditované. Po audite predložíme správu audítora s auditovaným rozpočtom Mesta Ilava za rok 2010. Upozornil, že predložené vyhodnotenie treba brať ako predbežné ukazovatele a predpokladá že audit ich potvrdí. Z tabuliek je vidieť ako sa rozpočet naplnil a vidieť k akým zmenám dochádzalo v priebehu roka 2010.

Stanislav Fúsek podrobnejšie informoval o plnení príjmov a výdajov bežného, kapitálového a finančného rozpočtu Mesta Ilava k 31.12.2010. Plnenie celkového príjmu bolo v sume 3 502 057 € a celkového výdaju v sume 3 268 920 €.

Ďalej informoval o Hodnotiacej správe programového rozpočtu Mesta Ilava k 31.12.2010, kde oboznámil prítomných s detailnejším plnením jednotlivých programov rozpočtu. Vysvetlil, že programový rozpočet sleduje plnenie výdavkovej časti rozpočtu Mesta Ilava podľa schválených programov, podprogramov a prvkov.

Ing. Peter Kočkár, riaditeľ Technických služieb Mesta Ilava, informoval o rozpočte TSM. Hospodársky výsledok je strata vo výške 33 588,56 €. Strata bola ovplyvnená aj menšími výnosmi s podnikania oproti minulým rokom.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie vyhodnotenia rozpočtu Mesta Ilava a vyhodnotenia rozpočtu TSM Ilava za rok 2010 do časti „Berie na vedomie“.

Poslanci zobrali na vedomie 11 hlasmi, 1 poslankyňa sa zdržala hlasovanie, (Ing.Daniela Gašparová), 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie Hodnotiacej správy programového rozpočtu Mesta Ilava k 31.12.2010 do časti „Berie na vedomie“.

Poslanci zobrali na vedomie 11 hlasmi, 1 poslankyňa sa zdržala hlasovanie,

(Ing. Daniela Gašparová), 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

9.     Žiadosti ostatných komisií pri MsZ.

 

Primátor Ing. Štefan Daško pokračoval ďalším bodom a vyzval predsedov komisií, aby  predniesli  žiadosti, ktoré prejednávali na svojich zasadnutiach.

 

Gabriela Šlesariková, predseda sociálno-bytovej komisie, predniesla žiadosti p. M. Ondrejičkovej, I. Mutalovej, A. Satinovej a  I. Rafajovej o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Ďalej navrhla, aby sa žiadosti sociálno-bytovej komisie zapracovali do návrhu uznesenia.

Primátor odporučil zapracovať tieto žiadosti do časti „Schvaľuje“ do bodu 8.

Poslanci hlasovali za návrh 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

Ing. Anton Bajzík, predseda Komisie na ochranu verejného záujmu, navrhol úpravu bodu B/17 v Návrhu uznesenia č. 2/2011 z pôvodného znenia „Informáciu o zasadaní komisie pre ochranu verejného záujmu, kde bola prevedená kontrola odovzdaných majetkových priznaní novozvolených poslancov MsZ“ na znenie „Informáciu o zasadaní Komisie pre ochranu verejného záujmu, kde bola prevedená kontrola odovzdaných majetkových priznaní novozvolených poslancov MsZ v Ilave a primátora mesta“.

Poslanci návrh úpravy schválili 12 hlasmi,1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

RNDr. Etela Eglyová, predseda Kultúrnej komisie, prečítala zápis zo zasadnutia komisie zo dňa 08.02.2011. Informovala o stretnutí s vedúcimi súborov, na ktorom požiadali vedúcich súborov, aby sa zúčastnili na príprave programov v rámci akcií Kultúrneho kalendára. Ďalej informovala o pripravovaných oslavách Oslobodenia Ilavy a 1. mája a oslavách SNP, na ktoré plánujú pozvať čestného občana Mesta Ilava prof. MUDr. Traubnera pri príležitosti jeho 70. narodenín.

Primátor informoval o realizácii grantu „Zahrajme si spoločne“, z ktorého sa bude financovať nová zadná opona a javiskový koberec v DK Ilava. Vyzval poslancov k hlasovaniu o zaradení

informácie o realizácii grantu “Zahrajme si spoločne, projekt česko-slovenských tvorivých      dielní“ v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce z fondu mikroprojektov EÚ do časti „Berie na vedomie“.

Poslanci zobrali informáciu 12 hlasmi na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

10. VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác.

 

VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných práce poslanci schválili v bode č. 7. Žiadosti finančno-majetkovej komisie v časti 9.

 

 

11. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava poslanci schválili v bode č. 7. Žiadosti finančno-majetkovej komisie v časti 8.

 

 

12. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pre MŠ Ilava, MŠ Klobušice a ZŠ Medňanská na základe výzvy na voľbu členov do rady školy zo dňa 01.03.2011.

 

JUDr. Mária Jaďuďová, právnik Mesta Ilava informovala o návrhu delegovania zástupcov zriaďovateľa Mesta Ilava do rady školy nasledovne:

-          MŠ Ilava Mgr. Milana Jašurka,

-          MŠ Klobušice Ivana Ferecha a Milana Porubčana

-          ZŠ Medňanská Ing. Vladimíra Bagina, Ing. Pavla Šupáka a Ľudmilu Hujovú

JUDr. Jaďuďová informovala, že za MŠ Ilava je potrebné delegovať ešte jedného člena  a požiadala poslancov o predloženie návrhu. Návrh zostal nezmenený.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi  za delegovanie navrhnutých členov, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

 

13. Informácia o zmenách organizačnej štruktúry Mestského úradu v Ilave.

 

Primátor pokračoval ďalším bodom programu a odovzdal slovo prednostovi Ing. Ľubomírovi Turcerovi.

Prednosta informoval o zlúčení finančného a majetkového oddelenia. Dodal, že vedúci oddelení boli uvoľnení jeden pre nadbytočnosť a druhý pre odchod do dôchodku. Vedúcim Finančno-majetkového oddelenia sa stal Ing. Jiří Slavík, zamestnanec majetkového oddelenia. Ďalej informoval, že sa prehodnotili pracovné náplne v novovzniknutom Finančno-majetkovom oddelení a v oddelení kultúry sa  na základe požiadaviek školy a verejnosti vytvorilo miesto športového referenta.

Tieto zmeny sú zapracované v nasledujúcich dodatkoch k organizačnej smernici č. 2/2010:

Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 2/2010 Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave zo dňa 17.12.2010.

Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 2/2010 Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave zo dňa 31.01.2011.

Dodatok č. 3 k organizačnej smernici č. 2/2010 Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave zo dňa 14.03.2011.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie dodatkov do časti „Berie na vedomie“.

Poslanci   odsúhlasili  zaradenie   dodatkov   do  časti  „Berie  na  vedomie“  12  hlasmi,

1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

 

14. Žiadosti z MsV.

 

Ivan Ferech, člen mestského výboru Klobušice, podal návrh na zrušenie Uznesenia MsZ v Ilave č. 5/2010, časť H-ukladá, bod 4 zo dňa 15.06.2010 s nasledovným znením:

„Odboru výstavby vyzvať Lesné a pasienkové spoločenstvo Klobušice aby  predložilo Mestu Ilava  posudok o únosnosti komunikácie, ul. Betlehemskej a jej vhodnosti na prejazd ťažkotonážnych vozidiel, inak mesto bude riešiť dopravnú situáciu umiestnením značky Zákaz vjazdu.“

Dodal, že uznesenie sa ruší na základe doporučenia občianskeho výboru mestskej časti Klobušice.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zrušenie bodu H/4 Uznesenia č. 5/2010.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za zrušenie, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

Ivan Ferech ďalej podal návrh na zrušenie Uznesenia MsZ v Ilave č. 10/2010, časť F-ukladá, bod 6 zo dňa 16.11.2010, s nasledovným znením:

„Odboru výstavby a životného prostredia doriešiť označenie cesty na Betlehemskej ulici v Klobušiciach  v zmysle Uznesenia č.5/2010 zo dňa 15.6.2010 bodu H/4 (Umiestnenie zákazových značiek pre vjazd nadrozmerných, ťažkotonážnych vozidiel  z oboch strán cesty).“  

Dodal, že uznesenie sa ruší v náväznosti na zrušenie Uznesenia MsZ v Ilave č. 5/2010, časť H-ukladá, bod 4 zo dňa 15.6.2010.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za zrušenie, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

Ing. Anton Bajzík, predseda mestského výboru Iliavka,podal informáciu zo zasadnutia mestského výboru, na ktorom prerokovávali rušenie autobusových spojov do mestskej časti Iliavka. Vyjadril sa, že to zo strany SAD Trenčín považujú za formu nátlaku na mesto Ilava na dotovanie týchto spojov. Dodal, že prioritou je zachovanie autobusových spojov v pracovných dňoch a pri súčasnej výške financovania niektorých spojov považuje požiadavku SAD Trenčín na ďalšie prostriedky z rozpočtu Mesta Ilava za neúnosnú.

Ing. Bajzík tiež vyslovil požiadavku na umiestnenie uzatvorených menších 1100 l kontejnerov v mestskej časti Iliavka, namiesto otvorených  veľkoobjemových kontajnerov.

Ľudmila Hujová, predseda mestského výboru Kukučínova, SNP, Stred, navrhla zaradiť do uznesenia do časti „Ukladá“ nasledovné:

„Zaslať písomnú odpoveď nájomníkom bytovky č. 82 situovanej oproti tržnici majiteľa Jaroslava Žalúdka, kde sa uvedie presný účel využitia priestorov nadstavby tržnice.“

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie návrhu do uznesenia do časti „Ukladá“.

Poslanci hlasovali za zaradenie 10 hlasmi, 2 poslanci sa zdržali hlasovania (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Pavol Šupák), 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

Mgr. Milan Jašurek, predseda mestského výboru NsP, požiadal o stanovisko mesta, akým spôsobom sa nakladá so zápismi z výborov a vyzval, aby boli výbory spätne informované o riešení ich požiadaviek.

Ing. Jozef Toman, predseda mestského výboru Sihoť povedal, že pripomienky sa riešia, čoho dôkazom je aj prijatie úloh keď požadoval opravu kanalizačného zvodu na Ulici kpt. Nálepku, výrez stromov počas vegetačného pokoja, opravu prístreškov pre odpadové kontajnery na Ulici kpt. Nálepku a opravu chodníkov k bytovým jednotkám 244 a 242.

Primátor odporučil, aby sa Mestský výbor Sihoť dohodol s Komisiou pre životné prostredie.

Ing. Daniela Gašparová sa vyjadrila, že Mestský výbor nemusí dať odporučenie, dôležité je stanovisko Komisie pre ŽP. Apelovala na to, že odporúčanie má dávať iba Komisia pre ŽP.

Primátor sa vyjadril, že vydanie rozhodnutia je síce v kompetencii mesta, ale je potrebné odkomunikovať to aj s občanmi a výbormi mestských častí, v ktorých sa má výrub konať.

Ing. Toman vyjadril nesúhlas s Ing. Gašparovou.

 

15. Rôzne.

1.     Ing.  Ľubica Fúsková, vedúca oddelenia personalistiky a správy písomností, informovala o úprave a doplatení platu hlavného kontrolóra a primátora mesta s účinnosťou od 01.01.2011 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 769 EUR. Uvedené úpravy sú v súlade so schválením platu hlavného kontrolóra mesta Uznesením Mestského zastupiteľstva v Ilave č. 01/2009 zo dňa 03.03.2009, bod C-7 a schválením platu primátora mesta Uznesením Mestského zastupiteľstva v Ilave č. 11/2010 zo dňa 16.12.2010, bod H-3 a zároveň v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Poslanci informáciu zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

2.     Prednosta informoval,  že vzhľadom na vysokú úsporu pri elektronickej aukcii na chodníky bolo možné podať ďalšiu žiadosť na MAS Vršatec. Oboznámil  poslancov a verejnosť o podaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu detského ihriska Ilava- Sihoť, v rámci MAS Vršatec. 

Poslanci informáciu zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

 

3.      Ďalším bodom bola požiadavka Mgr. Ďurechovej, riaditeľky ZŠ Medňanská Ilava, zabezpečiť vypracovanie a schválenie nového prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska a futbalového ihriska z umelej trávy.

Primátor informoval že v časti H/2 Uznesenia č. 2/2011 ukladá športovému referentovi vypracovať nový prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska a futbalového ihriska z umelej trávy.

Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

 

4.      Mgr. Milan Jašurek navrhol doplniť do uznesenia žiadosť Mgr. Ruženy Hromádkovej, riaditeľky ZUŠ, o priestorové umiestnenie výučby žiakov ZUŠ v Ilave pre školský rok 2011/2012 v priestoroch ZŠ Medňanská Ilava.

Primátor informoval, že jej dal na vedomie akými priestormi disponuje Mesto Ilava a  dohodli sa na riešení.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie žiadosti Mgr. Hromádkovej do Uznesenia č. 2/2011 do časti „Berie na vedomie“.

Poslanci 12 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

5.      MsZ prerokovalo poslanecký návrh Mgr. Milana Jašurka na vymedzenie úloh Technickým službám mesta, ktoré sú povinné poskytovať tieto služby zriaďovateľovi, Mestu Ilava, za príspevok poskytovaný z rozpočtu zriaďovateľa a upraviť ich v Zriaďovacej listine zo dňa 16.12.1991 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie bodu do uznesenia do časti „Ukladá“ v znení: „Právnikovi mesta vypracovať zmenu a doplnok Zriaďovacej listiny TSM, v ktorej sa vymedzia úlohy Technickým službám mesta, ktoré sú povinné vykonať pre zriaďovateľa Mesto Ilava za poskytnutý príspevok z rozpočtu, a predložiť na najbližšie mestské zastupiteľstvo“.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za zaradenie bodu do uznesenia, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

 

 

16.  Diskusia

 

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval prítomných do diskusie.

Do diskusie sa prihlásila občianka Viola Bakošová, ktorá vyjadrila výhrady k reakciám prednostu MsÚ  na internetovej diskusii a k jeho kritike činnosti kultúrnej komisie, ktorú v minulom volebnom období viedla. Svoje vystúpenie ukončila emotívnymi osobnými vyjadreniami na adresu prednostu MsÚ, týkajúcimi sa jeho účinkovania v kultúrnych programoch na mestských akciách a jeho pracovných aktivít pre mesto. Spomenula aj nezhody medzi mestom a súborom HUGO. Prednosta na tieto jej osobné útoky nereagoval.

K jej príspevku sa vyjadril primátor mesta. Požiadal, aby sa osobné spory riešili mimo pôdy verejného zastupiteľstva a vyzval prítomných, aby rokovanie pokračovalo v pokojnom tóne. Dodal, že všetky záležitosti sa mesto snažilo a snaží riešiť v rámci platných zákonov a prijatých VZN.

Do diskusie sa prihlásila RNDr. Etela Eglyová, ktorá  informovala o možnosti školenia poslancov o Zákone o obecnom zriadení. Oslovila Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia so žiadosťou o realizáciu školenia dňa 15.04.2011 alebo 16.04.2011. Prisľúbila poslancom, že keď dostane bližšie informácie, bude ich informovať.

Nakoľko už nikto nemal ďalšie pripomienky primátor dal hlasovať za ukončenie bodov Rôzne a Diskusia.

Poslanci   12  hlasmi zahlasovali  za, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

 

17. Uznesenie.

 

Návrh na Uznesenie č. 2/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 22.03.2011 o 16.30 hod. v DK  v Ilave  prečítala poslankyňa MsZ pani RNDr. Etela Eglyová.

Poslanci uznesenie  12 hlasmi schválili, 1 poslanec nebol prítomný (Ing. Bagin Vladimír – ospravedlnený).

 

 

18.  Záver.

 

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na  MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

V Ilave, dňa  25.3.2011

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Ing. Ivana Kobzáková  
Zapisovateľka  
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Ľudmila Hujová
p. Ludmila Haasová