Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 24.5.2011

Dátum: 27.05.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_240511.pdf (0,33 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 24.05.2011 o 16:30 hod. v DK ILIAVKA.

 

1.     Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško, ktorý privítal médiá, poslancov a všetkých prítomných občanov.

 

Prečítal program plánovaného mestského zastupiteľstva

1.     Otvorenie.

2.     Voľba návrhovej komisie.

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.     Doriešenie obsadenia komisií a MsV v súvislosti s nástupom Ing. Gašparovej do MsZ  (Komisia pre šport, Komisia pre ochranu verejného záujmu, Komisia pre životné prostredie).

5.     Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave.

6.     Plán kontrolných činností HK na II. polrok 2011.

7.     Žiadosti Finančno-majetkovej komisie.

-  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1.štvrťrok 2011.

-  Zmeny rozpočtu podľa požiadaviek jednotlivých oddelení.

8.     Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2010, použitie rezervného fondu a prerozdelenie hospodárskeho výsledku.

9.     Správa hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2010.

10. Výrok audítora k účtovnej uzávierke Mesta Ilava za rok 2010.

11. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému  nariadeniu  č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

12. Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

13. VZN  č. 2/2011Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

14. Dodatok č.2 k VZN  č. 7/2008 o miestnych daniach.

15. VZN č. 3/2011 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava.    

16. Zmena zriaďovateľskej listiny TSM Ilava.

17. Žiadosti ostatných komisií pri MsZ.

-  Zrušenie Dobývacieho priestoru tehliarskych surovín Ilava.

-  Koncepcia rozvoja ZŠ Medňanská do roku 2015.

18. Žiadosti z MsV.

19. Rôzne.

-  Úprava odmeny zástupkyne primátora.

-  Schválenie platu primátora Mesta Ilava v súlade so schválením novely zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

20. Diskusia.

21. Uznesenie.

22. Záver.

Primátor vyzval prítomných k hlasovaniu za schválenie zmeny v programe – doplnenie o bod „Schválenie platu primátora Mesta Ilava v súlade so schválením novely zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest“.

Poslanci 13  hlasmi doplnený program odsúhlasili.

 

 

2.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: Ing. Anton Bajzík, Ing. Vladimír Bagín, Ing. Jozef Toman.

Poslanci  10 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania (Ing. Anton Bajzík, Ing. Vladimír Bagín, Ing. Jozef Toman)

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Ivana Kobzáková.

Poslanci 13 hlasmi hlasovali za predložený návrh.

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci:  Ľudmila Hujová, Ing. Daniela Gašparová

Poslanci  11 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania, (Ľudmila Hujová, Ing. Daniela Gašparová).

4.     Doriešenie obsadenia komisií a MsV v súvislosti s nástupom Ing. Gašparovej do MsZ  (Komisia pre šport, Komisia pre ochranu verejného záujmu, Komisia pre životné prostredie).

 

Prednosta predniesol časť E „Odvoláva“ a F „Menuje“ z návrhu Uznesenia č. 3/2011:

Mestské zastupiteľstvo odvoláva:

1.   Petra Mišíka z funkcie predseda Komisie pre šport.

2.   Petra Mišíka z funkcie člen MsV Stred.

3.   Mgr. Boženu Slávikovú z funkcie člen Kultúrnej komisie.

4.   Ivana Ferecha z funkcie  predseda Komisie pre životné prostredie.

Mestské zastupiteľstvo menuje:

1.     Ferecha Ivana do funkcie predseda Komisie pre šport.

2.     Petra Mišíka do funkcie člen Komisie pre šport.

3.     Ing. Danielu Gašparovú  do funkcie člen Komisie pre ochranu verejného záujmu.

4.     Ing. Danielu Gašparovú  do funkcie člen MsV Stred.

5.     Ing. Danielu Gašparovú  do funkcie predseda Komisie pre životné prostredie.

6.     Gabrielu Šlesárikovú do funkcie člen MsV Medňanská Skala.

7.     Ing. Martina Batlu do funkcie člen MsV Medňanská Skala.

8.     Mgr. Petra Jurčíka do funkcie člen Kultúrnej komisie.

Poslanci návrh schválili 13 hlasmi.

 

5.     Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave.

 

Primátor informoval, že Správu z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave hlavný kontrolór Ing. Jozef Tichý odprezentoval na porade poslancov a vyzval prítomných priamo k diskusii.

Keďže neboli žiadne námietky, primátor dal hlasovať za Správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Ilave.

Poslanci zobrali 13 hlasmi správu na vedomie.

 

 6.     Plán kontrolných činností HK na II. polrok 2011.

Primátor informoval o predložení a spripomienkovaní plánu na porade poslancov.

Ing. Jozef Tichý informoval o doplnení plánu o termíny plnenia úloh na základe pripomienok od poslancov.

Poslanci plán schválili 13 hlasmi.

 

7.     Žiadosti finančno-majetkovej komisie.

 

Primátor dal slovo Ing. Jiřímu Slavíkovi, vedúcemu Finančno-majetkového oddelenia (FMO). Ing. Slavík postupne predniesol  prerokovávané záležitosti.

1.     Informácia o stave finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta.

Poslanci schválili zaradenie tohto bodu do časti B „Berie na vedomie“ 13 hlasmi.

2.     Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc. č. 888/2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava. Zápisnica z otvárania obálok zo dňa 02.05.2011 je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

Ing. Slavík informoval o priebehu obchodnej verejnej súťaže, o splnení všetkých podmienok zo strany mesta aj uchádzačov. Konštatoval, že celá súťaž prebehla transparentne, všetci uchádzači splnili podmienky a zvíťazil uchádzač ktorý ponúkol najvyššiu cenu. Dodal, že zmluva bude v zmysle platnej legislatívy zverejnená na webe mesta.

Poslanci schválili zaradenie tohto bodu do časti B „Berie na vedomie“ 13 hlasmi.

3.     Informácia o otvorení kontokorentného úveru na 150 000,- € na základe zmluvy o kontokorentnom úvere č. 307/2011/UZ zo dňa 20.04.2011 uzavretej medzi mestom Ilava a VÚB a.s. so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava.

Ing. Slavík informoval, že mesto doteraz nemuselo čerpať tento úver, pretože postačovali finančné prostriedky, ktoré mesto malo. Dodal, že zmluva o kontokorentnom úvere je zverejnená na internete.

Poslanci informáciu zobrali na vedomie 13 hlasmi.

4.     Informácia o podpise dodatku k zmluve č. 716-V-109-ZBVB/2009 zo dňa 03.09.2009 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, uzavretej medzi mestom a ŽSR. Dodatok k uvedenej zmluve bol na základe žiadosti právnickej osoby REMING CONSULT a.s. so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, primátorom mesta podpísaný nakoľko stavba, ktorej sa dodatok ako aj zmluva týka   (Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov)  je verejnoprospešnou stavbou.

Poslanci informáciu zobrali na vedomie 13 hlasmi.

5.     Informácia o vyhláške o dražbe nehnuteľností, ktorou je Exekútorským úradom Bratislava (súdnym exekútorom Mgr. Jánom Kostkom) so sídlom Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 2, vyhlásená dražba nehnuteľností a to pozemkov KN – C parc. č. 1133/1, 1133/2, 1133/3 a 1133/4 v k. ú. Ilava. Mesto sa dražby nezúčastní. 

Ing. Slavík informoval o predaji nehnuteľnosti - pozemkov v roku 2008 firme Investil, s. r. o., na ktoré sme mali zriadené predkupné právo. Tieto pozemky majú byť predmetom dražby. Najnižšie podanie na dražbe je 33 700 €. Tento pozemok je možné využiť na vybudovanie parkoviska. Vyjadril názor že je zbytočné zúčastniť sa dražby z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Neodporučil zúčastniť sa dražby.

Poslanci informáciu zobrali na vedomie 13 hlasmi.

6.     Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Ilava za I. Q roku 2011.

Ing. Slavík informoval o plnení rozpočtu mesta Ilava za I.Q roku 2011. Konštatoval, že ak by riadiaci orgán uhradil finančné prostriedky za rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny, bol by rozpočet za I.Q v pluse.

Poslanci vyhodnotenie zobrali na vedomie 13 hlasmi.

7.     Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou mesta Ilava k 31.12.2010.

Ing. Bagín navrhol aby auditu podliehali aj príspevkové a rozpočtové organizácie v pôsobnosti Mesta Ilava.

Primátor navrhol vypracovanie kalkulácie auditov na všetky príspevkové a rozpočtové organizácie v pôsobnosti Mesta Ilava, na základe ktorých sa rozhodne, či budeme auditovať aj tieto inštitúcie.

Poslanci správu zobrali na vedomie 13 hlasmi.

8.     Žiadosť právnickej osoby Immo – Log – SK Alpha, s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3 o odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc. č. 1 448 v k. ú. Klobušice a to z dôvodu plánovaného rozšírenia existujúceho logistického centra KAUFLAND.

Ing. Slavík priblížil danú problematiku. Primátor informoval o prínosoch z tohto predaja vo forme regulácie Čaradovského potoka na náklady KAUFLANDU a tiež vo forme príjmov z dane z nehnuteľností . Podľa súčasnej sadzby dane z nehnuteľností by táto prístavba priniesla ročne 100 000 € do mestského rozpočtu.

Poslanci návrh zobrali na vedomie 13 hlasmi.

9.     Žiadosti o zmenu rozpočtu mesta pre rok 2011 (FMO, oddelenie personalistiky, DK, TSM Ilava, ZŠ a CVČ) a žiadosť CVČ o vyrovnanie poukázaných finančných prostriedkov na činnosť.

Ing. Slavík priblížil jednotlivé úpravy v rozpočte a konštatoval, že bude potrebný radikálny zásah do rozpočtu. Dodal, že celú zmenu rozpočtu prerokujú na mimoriadnej porade.

Poslanci žiadosť zobrali na vedomie 13 hlasmi.

10. Informácia právnickej osoby ILFES, s.r.o., nájomcu tepelných zariadení vo vlastníctve mesta o havárií strešného plášťa budovy kotolňa Štúrová. 

Poslanci informáciu zobrali na vedomie13 hlasmi.

11. Správa hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2010.

Ing. Slavík požiadal hlavného kontrolóra Ing. Jozefa Tichého aby prečítal správu k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2010. Ing. Tichý informoval o zmene v správe, ktorá bola prerokovaná na porade poslancov.

Poslanci správu zobrali na vedomie 13 hlasmi.

12. Prognóza vývoja príjmov rozpočtu mesta a pripravované opatrenia na udržanie vyrovnaného rozpočtu.

Ing. Slavík dodal, že prognózy boli prerokované na porade poslancov.

Poslanci prognózy zobrali na vedomie 13 hlasmi.

13. Zmeny v návrhu Záverečného účtu Mesta Ilava za rok 2010 v časti Tvorba peňažných fondov za rok 2010 nasledovne:

·  do fondu údržby a opráv bytov                                50 000     €

·  do fondu KO                                                 28 834     €

·  do fondu drevín                                                       8 238     €

·  do ostatných peňažných fondov                   139 152,14 €

    Spolu                                                          226 224,14 €

Poslanci zmenu schválili 13 hlasmi.

14. Schválenie záverečného účtu Mesta Ilava za rok 2010 bez výhrad.

Ing. Slavík doplnil, že záverečný účet bol zverejnený na internete a prešiel auditom.

Poslanci záverečný účet schválili 13 hlasmi.

15. Schválenie účtovnej závierky Mesta Ilava za rok 2010 bez výhrad.

Ing. Slavík priblížil obsah účtovnej závierky a dodal, že bola predmetom auditu.

Poslanci účtovnú závierku schválili 13 hlasmi.

16. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu (ich zapojenie do rozpočtu mesta pre rok 2011) vo výške 60 000 €.

Ing. Slavík informoval, že zostal prebytok hospodárenia v roku 2009, ktorý sa pretransformoval na rezervný fond. Informoval o potrebe schváliť čerpanie rezervného fondu poslancami.

Poslanci návrh schválili 13 hlasmi.

17. Predaj akcií Dexia banky Slovenska, a.s. a to 55 – tich akcií druhu SK 1110001270 za odkúpnu hodnotu 628,17 € / akcia (spolu za 34 549,35 €).  

Primátor informoval o genéze. Ďalej konštatoval, že je to potenciálny zdroj príjmov a dodal že bolo odporučené Finančno-majetkovou komisiou odpredať akcie Dexia banky, ktoré v súčasnosti vlastní PENTA INVESTMENTS LIMITED.

Poslanci predaj schválili 13 hlasmi.

18. Odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc.   č. 1 448, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 875 v k. ú. Klobušice, priamym predajom. Náklady súvisiace s vypracovaním geometrického plánu, znaleckého posudku ako aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN bude hradiť kupujúci.

Ing. Slavík zdôraznil, že poslanci schvaľujú formu odpredaja, nie samotný odpredaj.

JUDr. Jaďuďová dodala, že na budúcom MsZ budú schvaľovať konkrétny odpredaj za konkrétnu cenu konkrétnemu záujemcovi.

Poslanci návrh schválili 13 hlasmi

19. Žiadosť fyzickej osoby p. Ľubomíra Žilku o prenájom časti priestorov budovy DK Iliavka za účelom prevádzkovania obchodu.

Ing. Slavík informoval, že v minulosti boli problémy s pohostinstvom v týchto priestoroch a podobné problémy by mohli nastať aj v prípade p. Žilku. Navrhol, aby bol priestor využitý ako klubovňa pre Dobrovoľný hasičský zbor.

Ing. Anton Bajzík informoval, že táto žiadosť bola prerokovaná aj na zasadnutí výboru mestskej časti Iliavka. Výbor žiadosť zamietol a odporučil dať tento priestor do prenájmu Dobrovoľnému hasičskému zboru.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za neschválenie žiadosti.

20. Žiadosť fyzickej osoby Mgr. Márie Pagáčovej o prenájom časti budovy Hasičskej zbrojnice v Ilave za účelom prevádzkovania vzdelávacej agentúry.

Ing. Slavík informoval, že poslanci sa na porade zhodli, že hasičská zbrojnica nie je vhodná na tento účel.

Poslanci hlasovali 8 hlasmi za neschválenie žiadosti.

Proti hlasovali 3 poslanci(Ľudmila Hujová,  Ing. Daniela Gašparová, Ing. Martin Batla)

Zdržali sa 2 poslanci(Gabriela Šlesariková, RNDr. Etela  Eglyová)

21. Vypracovanie podkladov k možnosti odpredaja majetku mesta tvoriaceho tepelné hospodárstvo.      

Ing. Slavík informoval, že žiadosť bola  prerokovaná na porade poslancov. Odporučil, aby bola v uznesení  v časti „Berie na vedomie“.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za.

22. Prehodnotenie rozpočtu mesta na rok 2011.

Ing. Slavík informoval o výpadku príjmov z podielových daní. Na základe toho bude nutné prehodnotiť rozpočet mesta. Návrhy pripraví MsÚ do mimoriadnej  porady poslancov,  pre ktorú navrhol  termín 28.06.2011. Prípravou návrhu zmien sú poverení  Ing. Turcer, Ing. Slavík, Ing. Tichý.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za.

23. Ing. Slavík informoval o žiadosti Ing. Jaroslava Žalúdka o povolenie na vybudovanie terasy pred reštauráciou Moravec a dodal, že táto žiadosť už bola v minulosti schválená a terasa bola postavená.

Ľudmila Hujová upresnila, že to bolo iba v časti „Berie na vedomie“ a zaujímalo ju, či je potrebné nahradiť zabraté parkovacie miesta, pretože v minulosti Ing. Žaludek tieto náhradné miesta vytvoril na tržnici.

Primátor upresnil, že parkovacie miesta musel vytvoriť majiteľ obchodu so zmrzlinou.

Mgr. Milan Jašurek sa zaujímal, či je potrebné, aby o tom rozhodlo MsZ, alebo to schvaľuje mesto.

JUDr. Mária Jaďuďová upresnila, že to nemusí schvaľovať MsZ, pretože to spadá do miestnych poplatkov a ide o miestnu daň za využívanie verejného priestranstva.

Poslanci sa zhodli, že nie je potrebné zaradiť tento bod do uznesenia.

8.     Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2010, použitie rezervného fondu a prerozdelenie hospodárskeho výsledku.

 

Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2010, použitie rezervného fondu a prerozdelenie hospodárskeho výsledku predložil Ing. Slavík. Poslanci schválili v bode 7. Žiadosti Finančno-majetkovej komisie v časti 13 – 16.

 

 

9.     Správa hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2010.

Správu hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2010 poslanci zobrali na vedomie v bode 7. Žiadosti Finančno-majetkovej komisie v časti 11.

10. Výrok audítora k účtovnej uzávierke Mesta Ilava za rok 2010.

Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou mesta Ilava k 31.12.2011 zobrali poslanci na vedomie v bode 7. Žiadosti Finančno-majetkovej komisie v časti 7.

11. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému  nariadeniu  č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

 

JUDr. Mária Jaďuďová informovala o znížení koeficientu na žiaka Centra voľného času (CVČ) zo 176  na 144 € na žiaka. Pre CVČ budú pridelené prostriedky vo výške 96 912 € čo je dostatočná suma na mzdy a prevádzku.

Poslanci dodatok schválili 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Gabriela Šlesariková, Ing. Daniela Gašparová)

12. Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

 

JUDr. Mária Jaďuďová informovala, že predmetom dodatku bolo zrušenie odseku 2, ktorý znel:

 „2. V prípade sťažnosti obyvateľov na obťažovanie hlukom z verejnej produkcie v noci je prevádzkovateľ povinný na výzvu mesta Ilava zabezpečiť meranie hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí budovy a protokol o výsledku predložiť mestu Ilava. Ak výsledok merania hluku preukáže opodstatnenosť sťažnosti prekročením najvyšších prípustných hodnôt hluku, je prevádzková doba prevádzkarne určená medzi časom 06.00 hod. a 22.00 hod. až do doby vykonania technických, organizačných a ďalších opatrení, ktoré zabezpečia, aby hluk z prevádzkarne neprekračoval prípustné hodnoty do vykonania nového merania hluku, ktoré musí preukázať účinnosť vykonaných opatrení.“  

Dôvodom zrušenia je, že ukladanie týchto povinností mestom je nad rámec zákonom vymedzenej pôsobnosti, ktorú mesto má.

Poslanci dodatok schválili 11 hlasmi, 2 poslanci boli neprítomní (Gabriela Šlesariková, Ing. Daniela Gašparová).

13. VZN  č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

 

JUDr. Mária Jaďuďová informovala, že z dôvodu novely zákona o majetku obcí bolo potrebné schváliť nové VZN, ktoré ruší pôvodné VZN. Tiež vznikla potreba upraviť zásady nakladania s majetkom mesta zvereným do správy príspevkových a rozpočtových organizácií. Ďalšie zmeny sa premietli v úprave príloh predmetného VZN a znížila sa sadzba za prenájom sály neziskovým organizáciám na členské schôdze.

Ing. Anton Bajzík predniesol pozmeňovací návrh k prílohe č. 2 k VZN č. 2/2011, v ktorom upravil výšku nájomného za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Dome kultúry Iliavka.

Primátor navrhol upraviť termín na podanie žiadosti o prenájom, pretože v niektorých prípadoch je nemožné podať žiadosť 7 dní pred konaním akcie, napr. kary.

JUDr. Mária Jaďudová navrhla doplnenie nasledovného textu: „s výnimkou výnimočných situácií, kedy môže požiadať o prenájom aj ústne po vzájomnej dohode“.

Poslanci schválili pozmeňovací návrh 13 hlasmi.

Poslanci schválili VZN č. 2/2011 so zapracovaním pozmeňujúceho návrhu Ing. Bajzíka 13 hlasmi.

14. Dodatok č. 2 k VZN  č. 7/2008 o miestnych daniach.

 

JUDr. Jaďuďová upresnila, že predmetom dodatku bola úprava sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, stavebného alebo predajného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií.

Poslanci dodatok schválili 13 hlasmi.

15. VZN č. 3/2011 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava.        

 

JUDr. Jaďuďová uviedla, že v návrhu nového VZN č. 3/2011 sa oproti pôvodnému VZN znižuje cena nájmu zo sumy 16,30 Sk za m2 reklamného zariadenia na deň na sumu 0,14 € za m2 reklamného zariadenia na deň.

Poslanci návrh VZN schválili 13 hlasmi.

16. Zmena zriaďovacej listiny TSM Ilava.

 

JUDr. Jaďuďová informovala o vymedzení predmetu činnosti TSM Ilava a jeho rozčlenení na hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť a tiež o zrušení niektorých činností. Ďalej informovala o zosúladení zriaďovacej listiny s príslušnými ustanoveniami zákona.

Poslanci zmenu schválili 13 hlasmi.

 

 

17. Žiadosti ostatných komisií pri MsZ.

 

-         Zrušenie Dobývacieho priestoru tehliarskych surovín Ilava.

Ing. Stanislav Janušek, vedúci Oddelenia výstavby a životného prostredia,  informoval, že mesto eviduje žiadosti súkromných osôb, ktoré vlastnia pozemky v lokalite patriacej do Dobývacieho priestoru Ilava. Títo vlastníci nemôžu so svojimi pozemkami disponovať a požadujú začlenenie týchto pozemkov do územných plánov na bytovú výstavbu. Komisia výstavby neodporučila zrušenie dobývacieho priestoru, pretože mesto nemôže zrušiť tento priestor. Mesto môže len požiadať ministerstvo o zrušenie Dobývacieho priestoru Ilava.

Ing. Janušek navrhol znenie listu adresovaného príslušnému ministerstvu SR v tomto nasledovne:

„Mesto Ilava zastúpené primátorom Ing. Štefanom Daškom  v súlade s §-om 28 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane nerastného bohatstva (banský zákon) v platnom znení, Vás žiada o zrušenie dobývacieho priestoru tehliarskych surovín nachádzajúceho sa v k. ú. Ilava z dôvodu  nečinnosti v uvedenom priestore“  a do uznesenia v časti ukladá navrhol zakomponovať bod  G/4 v znení:

„Zaslať list ohľadom zrušenia dobývacieho priestoru tehliarskej suroviny na príslušné ministerstvo SR.“

Termín: do dvoch týždňov od právoplatnosti uznesenia                    Zodp.: Ing. Janušek“

Poslanci hlasovali za 9 hlasmi, proti 2 hlasmi (Ing. Vladimír Bagín, Ing. Martin Batla), hlasovania sa zdržali 2 poslanci (Milan Porubčan, RNDr. Etela Eglyová).

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval predsedov komisií, aby  predniesli  žiadosti, ktoré prejednávali na svojich zasadnutiach.

 

Sociálno-bytová komisia

Gabriela Šlesariková, predseda komisie, informovala o vyplatení jednorazovej dávky  v hmotnej núdzi  občanovi mesta Ilava v mesiaci máj vo výške 30 € v rámci schváleného  rozpočtu a v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č.  4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

Poslanci informáciu zobrali na vedomie 13 hlasmi.

 

Komisia pre životné prostredie

Ivan Ferech, predseda komisie,  sa zaujímal o plnenie úlohy zadanej na porade vedúcich na základe podnetu komisie pre životné prostredie.  Prednosta ho uistil, že úlohy sa priebežne plnia.

Komisia pre VO

Ing. Pavol Šupák, predseda komisie,  informoval, že komisia požiadala mesto o vypracovanie Štatútu  komisie  pre VO, kde bude definované postavenie komisie pre VO v procese verejného obstarávania spolu s definovaním náplne jej činnosti. Túto požiadavku žiadal zahrnúť do  bodu G/1 Uznesenia č. 3/2011.

Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Ing. Pavol Šupák)

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Ľudmila Hujová, predseda komisie, informovala, že na zasadnutí komisie Mgr. Ďurechová, riaditeľka ZŠ Medňanská Ilava, predniesla Koncepciu rozvoja školy do roku 2015. Dodala, že komisia odporučila schváliť túto koncepciu.

Poslanci koncepciu zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Ing. Daniela Gašparová).

Kultúrna komisia

RNDr. Etela Eglyová informovala o akciách, ktoré prebehli a vyslovila poďakovanie za ich prípravu a organizáciu. Následne predniesla požiadavky komisie:

Používať oficiálne označenie Park Štefana Rausa a označiť park tabuľkou s názvom. Túto žiadosť navrhla zakomponovať do Uznesenia č. 3/2011 v časti G „Ukladá“ bod 2 v znení:

„Označiť nový park tabuľkou Park Štefana Rausa.“

Termín: 31.07.2011                                                   Zodp.: p. Melicherová, Ing. Slavík

Ing. Vladimír Bagín navrhol aby sa tabuľka doplnila o údaje o p. Rausovi. Primátor súhlasil, na čo Ing. Janušek reagoval, že tieto informácie budú vo vývesných vitrínach.

Poslanci hlasovali za 13 hlasmi.

18. Žiadosti z MsV.

 

MsV Iliavka

Ing. Anton Bajzík, predseda výboru, prečítal zápis zo zasadnutia a predniesol žiadosti výboru:

1.     Upozorniť p. Milana Jakubca, aby zabezpečil chov oviec proti úniku na verejné priestranstvo.

2.     Preveriť podmienky chovu psov nebezpečných plemien nakoľko v MČ Iliavka sa takých pes vykytuje a  občania vyjadrili obavy z tohto psa a jeho úniku na verejné priestranstvo.

Ing. Jozef Tichý, hlavný kontrolór, prisľúbil že to preverí.

MsV Medňanská – Skala

Ing. Vladimír Bagín, predseda výboru, predniesol požiadavky:

1.   Oprava prepadajúcej vozovky na križovatke Medňanská – Jesenského.

2.   Oprava výtlkov na Skale pred M. Striškom.

3.   Osadenie spomaľovača na začiatku ulice Jesenskej pred domom pána Martiniska alebo pána Bagína.

Primátor informoval o rekonštrukcii chodníka na Medňanskej ulici, ktorá sa mala realizovať tento rok. Upresnil, že MAS Vršatec nepredložila zmluvu, na základe ktorej mesto môže realizovať rekonštrukciu chodníka. Dodal, že vzhľadom na to, mesto nevie garantovať, či táto rekonštrukcia bude realizovaná tento rok.

MsV Stred

Ľudmila Hujová, predseda výboru, predniesla žiadosti výboru:

1.   Vymurovanie betónovej zábrany okolo pouličnej lampy na ulici SNP – požiadavka bola postúpená na TSM Ilava. Ing. Kočkár, riaditeľ TSM, prisľúbil, že to zariadi.

2.   Riešenie problému túlavých psov v meste a znečistenie mesta od exkrementov.

Pani Hujová zdôraznila, že tento problém treba riešiť.

Prednosta skonštatoval, že bez adresného podnetu sa to riešiť nedá.

Ing. Jozef Tichý, hlavný kontrolór, dodal, že pokiaľ niekto spácha priestupok, treba mu to dokázať, inak sa to riešiť nedá.

Primátor prisľúbil, že s kompetentnými zvážia možnosti a zistia, čo sa dá v tejto veci robiť.

3.   Pani Hujová informovala o prepadnutej dlažbe pred trafikou na rohu reštaurácie Moravec. Primátor prisľúbil, že to s kompetentnými preveria.

4.   Oprava oplotenia popri chodníku smerom k železničnej stanici. Primátor prisľúbil, že to s kompetentnými preveria.

MsV Sihoť

Ing. Jozef Toman, predseda výboru, predniesol požiadavky.

1.   Osadenie osvetlenia pred novou bytovou jednotkou 1015 na Mládežíckej ulici.

Ing. Toman pozval Ing. Kočkára, riaditeľa TSM Ilava, Ing. Januška, vedúceho odd. výstavby a ŽP a Ing. Slavíka, vedúceho finančno-majetkového oddelnia, na zasadnutie výboru z dôvodu vyriešenia osvetlenia.

Prednosta sa vyjadril, že mesto nemôžeme investovať do cudzieho pozemku.

Primátor požiadal JUDr. Jaďuďovú, aby do zasadnutia výboru preverila, čo sa dá v tejto veci robiť.

MsV NsP

Mgr. Milan Jašurek, vedúci výboru, mal pripomienku k návrhu umiestniť stánky s remeselníkmi počas jarmoku do nového parku. Neodporučil umiestniť tieto stánky do nového parku, aby sa nezničil trávnik.

Ing. Jiří Slavík, vedúci FMO, upresnil, že išlo iba o návrh, ktorý zrejme zamietneme. Primátor odporučil, aby tento návrh vylúčili.

Ing. Slavík dodal, že v prípade, že tam stánky umiestnia, budú pod dohľadom, aby nedošlo k zničeniu trávnika.

MsV Klobušice

Milan Porubčan, predseda výboru, informoval, že odovzdal zápis s požiadavkami na MsÚ a tieto požiadavky sa priebežne riešia.

Primátor informoval o komunikácii s pánom Maťošom a ubytovaniu Rómov v jeho dome.

 

19. Rôzne.

1.       Úprava odmeny zástupkyne primátora.

Prednosta informoval o dôvodoch zmeny odmeňovania RNDr. Etely Eglyovej. Predniesol návrh na úpravu jej odmeny zo 60 na 150 €.

JUDr. Jaďuďová upresnila pracovnú náplň z príkaznej zmluvy RNDr. Eglyovej a dodala, že sa zvyšuje aj okruh jej pracovných činností, nie iba odmena.

Poslanci návrh schválili 9 hlasmi, hlasovania sa zdržali 4 poslanci (Ing. Jozef Toman, Ing. Anton Bajzík, Ing. Vladimír Bagín, RNDr. Etela Eglyová).

2.       Dodatok č. 2 k  „Zásadám odmeňovania poslancov MZ Mesta Ilava“

JUDr. Jaďuďová vysvetlila zmeny v odmeňovaní poslancov v dodatku č. 2. Informovala, že schválenú úpravu odmeny zástupkyne primátora je okrem iných skutočností potrebné upraviť  aj v týchto zásadách. Naviac, je potrebné dať možnosť vzdať sa odmien u tých členov, ktorým to spôsobuje problémy vzhľadom na poberanie predčasného dôchodku.

       Poslanci dodatok schválili 13 hlasmi.

3.      Zosúladenie platu primátora  s novoprijatou legislatívou.

Prednosta MsÚ informoval že v súlade so schválením novely zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.  o právnom  postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest je potrebné v zákonom stanovenej lehote schváliť plat primátorovi mesta Ilava Ing. Štefanovi Daškovi s účinnosťou od 01.06.2011 v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 a ods. 2 citovaného zákona. Požiadal Ing. Fúskovú o zdôvodnenie a odovzdal jej slovo.

Ing. Ľubica Fúsková, vedúca odd. personalistiky a správy písomností, informovala o novelizácii zákona č. 253/1994 Z. z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý schválila NR SR dňa 17. mája 2011 s účinnosťou od 1. júna 2011. V zmysle novely je potrebné do 30. júna 2011 rozhodnúť o plate primátora v súlade s novelizovaným zákonom. Predniesla základné rozdiely v odmeňovaní primátorov a starostov oproti stavu platnému do 31.05.2011 - od 1. júna zníženie koeficientov podľa počtu obyvateľov (pre Mesto Ilava z doterajšieho 2,6 na 2,34), možnosť zvýšenia základného platu v zmysle novely až o 70 %, úplne vypustená možnosť schválenia odmeny primátorovi mesta, povinnosť raz do roka plat opätovne prerokovať na MsZ. Zároveň informovala, že doteraz schválený plat primátora vo výške 2 800 € je stále v rozmedzí zákona. Na otázku poslanca Mgr. Jašurka koľko v tomto prípade predstavuje zvýšenie základného platu odpovedala, že 55,55 %, doteraz mal schválený 1,4-násobok základného platu. Ďalšie pripomienky ani návrhy už neboli.

Poslanci schválili 13 hlasmi plat primátorovi mesta vo výške 2 800 € mesačne s účinnosťou od 1. júna 2011.

4.                 Do časti Ukladá Uznesenia č.3/2011 navrhla Ing. Fúsková zakomponovať nasledovný bod: „Zrealizovať schválenú úpravu odmeny zástupkyne primátora a u primátora mesta upraviť plat podľa novelizovaného Zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov“.

Poslanci  návrh schválili 13 hlasmi.

 

20. Diskusia

 Primátor Ing. Štefan Daško vyzval prítomných do diskusie.

Ing. Anton Bajzík navrhol zaradiť do časti G Uznesenia č. 3/2011 bod: „Vypracovať cenovú ponuku na audit príspevkových a  rozpočtových organizácií v pôsobnosti mesta Ilava“

Termín do najbližsieho MsZ                           Zodp. Prednosta, Ing. Slavík

Poslanci návrh schválili 13 hlasmi.

Ludmila Haasová informovala o probléme s neporiadkom na tržnici po predávajúcich a zaujímalo ju, kto zodpovedá za likvidáciu odpadu z ovocia.

Primátor požiadal Ing. Jozefa Tichého, hlavného kontrolóra, aby preveril ako má Ing. Žaludek riešené nádoby na odpad.

Ing. Jozef Toman sa zaujímal o stav realizácie stretávacieho bodu v parku.

Ing. Stanislav Janušek, vedúci odd. výstavby a životného prostredia, informoval, že má vizualizáciu stretávacieho bodu a do konca júna bude zrealizovaný.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za ukončenie diskusie.

Za ukončenie diskusie poslanci hlasovali 13 hlasmi.

 

 

21. Uznesenie.

Návrh na Uznesenie č. 3/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 24.05.2011 o 16.30 hod. v DK  v Iliavke prečítal poslanec MsZ pán Ing. Anton Bajzík.

Poslanci uznesenie  13 hlasmi schválili.

 

 

22. Záver.

 

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na  MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

V Ilave, dňa  26.05.2011

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Ing. Ivana Kobzáková  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Ľudmila Hujová
Ing. Daniela Gašparová