Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 28.6.2011

Dátum: 30.06.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_280611.pdf (0,52 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia Mestského zastupitel'stva Mesta
Ilava, konaného dňa 28.06.2011 o 16:30 hod. v zasadačke MsÚ ILAVA

 

1. Otvorenie.

Mestské zastupitel'stvo otvorila zástupkyňa primátora Mesta Ilava RNDr. Etela Eglyová, ktorá
privítala médiá, poslancov a všetkých prítomných občanova ospravedlnila neúčast' primátora Ing.
Štefana Daška a poslanca Ivana Ferecha.

Predniesla program neplánovaného mestského zastupitel'stva:

1. Otvorenie.
2. Vol'ba návrhovej komisie.
3. Určenie zapisovatel'ov a overovatel'ov zápisnice.
4. Plat primátora mesta vzhl'adom na schválenie novely zákona NR SR Č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest schválenej dňa 17. mája 2011 účinnej od 1. júna 2011.
5. Žiadosť nájomcov p. Cyrila Meliša a Jany Melišovej o výmenu 2-izbového bytu Č. . za 3-izbový byt Č. . nachádzajúcich sa v bytovom dome na Medňanskej ul. súp. Č. 894/16.
6. Žiadosť p. Evy Stanovej o pridelenie 2-izbového bytu Č. , v bytovom dome na Medňanskej ul. súp. Č. 894/16.
7. Diskusia.
8. Uznesenie.
9. Záver.

RNDr. Eglyová vyzvala prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky, alebo doplnok k programu. Nakol'ko sa nik neprihlásil dala hlasovať za prednesený program.
Poslanci 12 hlasmi program odsúhlasili, 1 poslanec bol neprítomný (Ivan Ferech).

2. Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ing. Daniela Gašparová, Gabriela Šlesariková, Ing.
Pavol Šupák.
Poslanci 9 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania (Ing. Daniela Gašparová,
Gabriela Šlesariková, Ing. Pavol Šupák), 1 poslanec bol neprítomný (Ivan Ferech).

3. Určenie zapisovatel'ov a overovateľov zápisnice.
Za zapisovatel'ku bola navrhnutá Helena Bezecná.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za predložený návrh, 1 poslanec bol neprítomný (Ivan Ferech).
Za overovatel'ov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ľudmila Hujová, Ing. Vladimír Bagín.
Poslanci 10 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania, (Ľudmila Hujová, Ing.
Vladimír Bagín), 1 poslanec bol neprítomný (Ivan Ferech).

4. Plat primátora mesta vzhľadom na schválenie novely zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest schválenej
dňa 17. mája 2011 účinnej od 1. júna 2011.


1. RNDr. Eglyová informovala o schváleni tohto bodu na predchádzajúcom zastupiteľstve
a požiadala JUDr. Máriu Jaďuďovú, právničku Mesta Ilava, aby zdôvodnila opätovné schvaľovanie
tohto bodu. JUDr. Jaďuďová vysvetlila, že na predchádzajúcom zasadnutí bol plat primátora určený
predtým, ako novela zákona o právnom postavení starostov bola vyhlásená v Zbierke zákonov. Na
základe stanoviska MV SR je potrebné plat primátora podľa predmetnej novely schváliť na
zasadnutí, ktoré sa má konať v čase od 01.06.2011 do 30.06.2011.

RNDr. Eglyová vyzvala poslancov k hlasovaniu za bod C/1 z návrhu uznesenia Č. 4/2011: "V súlade
so schválenim zákona Č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zákon NR SR Č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, účinného od 1. júna 2011, plat primátorovi mesta Ilava Ing. Štefanovi Daškovi vo výške
2 800 eur mesačne s účinnosťou od 1. júna 2011 v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 a ods. 2
citovaného zákona."

Poslanci návrh schválili 12 hlasmi, l poslanec bol neprítomný (Ivan Ferech).

Následne vyzvala poslancov k hlasovaniu za zrušenie bodu C/16 uznesenia Č. 3/2011 zo zasadnutia
MsZ Mesta Ilava konaného dňa 24.05.2011, ktorý bol schválený v znení: "V súlade so schválením
novely zákona NR SR Č. 253/1994 Z. z. o právnom postaveni a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest schválenej dňa 17. mája 2011, účinnej od 1. júna 2011, plat primátorovi mesta
Ilava Ing. Štefanovi Daškovi vo výške 2 800 eur mesačne s účinnosťou od 01.06.2011 v súlade s § 3
ods. 1 a § 4 ods. 1 a ods. 2 citovaného zákona."
Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, l poslanec bol neprítomný (Ivan Ferech).
RNDr. Eglyová ďalej predniesla bod E/1 z návrhu uznesenia Č. 4/2011, ktorý ukladá oddeleniu
personalistiky a správy písomností vypracovať do 30.06.2011 oznámenie o výške platu pre
primátora mesta s účinnosťou od 01.06.2011.

Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, l poslanec bol neprítomný (Ivan Ferech).

5. Žiadost' nájomcov p. Cyrila Meliša a Jany Melišovej o výmenu 2-izbového bytu č. za 3-izbový byt č. _, nachádzajúcich sa v bytovom dome na Medňanskej ul. súp. č. 894/16.


RNDr. Eglyová vyzvala Gabrielu Šlesarikovú, predsedu sociálno-bytovej komisie, aby predniesla
žiadosť nájomcov p. Cyrila Meliša a Jany Melišovej .
Poslankyňa Šlesariková predniesla prejednávanú žiadost' o výmenu 2-izbového bytu Č. za 3-
izbový byt Č. ,nachádzajúcich sa v bytovom dome na Medňanskej ul. súp. Č. 894/16,
žiadateľovi p. Cyrilovi Melišovi a Jane Melišovej. Komisia odporučila predloženú žiadosť schváliť.
RNDr. Eglyová vyzvala poslancov aby spripomienkovali predloženú žiadosť. Nakoľko neboli
žiadne pripomienky, vyzvala poslancov k hlasovaniu.
Poslanci žiadost' schválili 12 hlasmi, l poslanec bol neprítomný (Ivan Ferech),

6. Žiadost' p. Evy Stanovej o pridelenie 2-izbového bytu č. v bytovom dome na Medňanskej ul. súp. č. 894/16

RNDr. Eglyová vyzvala Gabrielu Šlesarikovú, predsedu sociálno-bytovej komisie, aby predniesla
žiadosť p. Evy Stanovej.

Poslankyňa Šlesariková predniesla žiadosť o pridelenie prenájmu ž-izbového bytu č.
nachádzajúceho sa na 3. poschodí v bytovom dome na Medňanskej ul. Č. 894/16, žiadatel'k:e Eve
Stanovej. Komisia odporučila predloženú žiadosť schváliť.
RNDr. Eglyová vyzvala poslancov aby spripomienkovali predloženú žiadosť. Nakol'k:o neboli
žiadne pripomienky, vyzvala poslancov k hlasovaniu.
Poslanci žiadosť schválili 12 hlasmi, 1 poslanec bol neprítomný (Ivan Ferech).

7. Diskusia

Poslankyňa Gabriela Šlesariková, predseda sociálno-byovej komisie, predniesla informáciu
o vyplatení jednorazových dávok v hmotnej núdzi.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie 12 hlasmi, 1 poslanec bol neprítomný (Ivan Ferech).

Ďalej predniesla žiadosť p. Ľubomíra Majerecha a p. Evy Majerechovej o ukončenie nájomnej
zmluvy.
Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 12 hlasmi, 1 poslanec bol neprítomný (Ivan Ferech).

RNDr. Etela Eglyová, zástupkyňa primátora, vyzvala poslancov k hlasovaniu za ukončenie diskusie.
Za ukončenie diskusie poslanci hlasovali 12 hlasmi, 1 poslanec bol neprítomný (Ivan Ferech).

8. Uznesenie

Návrh na Uznesenie Č. 4/2011 z neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 28.06.2011 o 16.30 hod. v zasadačke MsÚ Ilava prečítal poslanec MsZ pán Ing.
Pavol Šupák.
Poslanci uznesenie 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ivan Ferech).

9. Záver

RNDr. Eglyová poďakovala poslancom, médiám a všetkým prítomným za účasť na neplánovanom
Mestskom zastupiteľstve.

 

V Ilave, dňa  29.06.2011

RNDr. Etela Eglyová Ing. Ľubomír Turcer
Zástupca primátora mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Ľudmila Hujová
Ing. Vladimír Bagin