Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 23.8.2011

Dátum: 26.08.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_230811.pdf (0,3 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava, konaného dňa 23.08.2011 o 16:30 hod. v KSD Klobušice.  

 

1.     Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško, ktorý privítal médiá, poslancov a všetkých prítomných občanov.

 

Prečítal program plánovaného mestského zastupiteľstva

1.     Otvorenie.

2.     Voľba návrhovej komisie.

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.     Správa HK o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich MsZ.

5.     Žiadosti Finančno-majetkovej komisie.

- Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1.polrok 2011.

- Zmeny rozpočtu podľa predpokladaných reálnych príjmov v druhom polroku 2011.

6.     Prerokovanie výsledkov kontroly hospodárenia mesta za rok 2010 a prijatých opatrení z kontroly vykonanej NKÚ v apríli 2011.

7.     Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Medňanská 512, 019 01 Ilava.

8.     Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Okružná 53/5, 019 01 Ilava-Klobušice.

9.     Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Farská 84/5, 019 01 Ilava.

10. Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Základne umeleckej školy, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava.

11. Štatút mesta Ilava.

12. Štatút Komisie pre verejné obstarávanie.

13. Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

14. Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

15. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pre ZUŠ, Pivovarská 662/80, Ilava na základe výzvy na voľbu členov do rady školy zo dňa 05. augusta 2011, Gabrielu Šlesarikovú, Ing. Jozefa Tomana a Ing. Ľubomíra Turcera.

16. Žiadosti ostatných komisií pri MsZ.

17. Dodatok  k UP Mesta Ilava v súvislosti s rozšírením logistického centra Kaufland.

18. Žiadosti z MsV.

19. Rôzne.

20. Diskusia.

21. Uznesenie.

22. Záver.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu.

Poslanci 11  hlasmi program odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

 

 

2.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: RNDr. Etela Eglyová, Ing. Jozef Toman, Ludmila Haasová.

Poslanci  8 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania (RNDr. Etela Eglyová, Ing. Jozef Toman, Ludmila Haasová), 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Ivana Kobzáková.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za predložený návrh, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci:  Ľudmila Hujová, Ing. Daniela Gašparová

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania, (Ľudmila Hujová, Ing. Daniela Gašparová), 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

4.     Správa HK o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich MsZ.

 

1.                 Primátor dal slovo Ing. Jozefovi Tichému, hlavnému kontrolórovi mesta, ktorý Správu z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave č. 3/2011 a 4/2011 predniesol. Primátor vyzval prítomných do diskusie. Keďže neboli žiadne námietky, primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie Správy z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Ilave do uznesenia v časti „Berie na vedomie“.

Poslanci boli 11 hlasmi za, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

2.                 Primátor vyzval hlavného kontrolóra Ing. Jozefa Tichého aby informoval o obsahu Správy o kontrolnej činnosti a stave vybavovania občianskych podnetov v 1. polroku 2011. Ing. Tichý správu predniesol. Primátor vyzval prítomných do diskusie. RNDr. Etela Eglyová sa vyjadrila, že nie je spokojná so správou, pretože je veľmi všeobecná. Ing. Tichý informoval, že ide o prierez a podrobné informácie sú k nahliadnutiu na mestskom úrade.

Jedným z bodov správy bola aj elektronická aukcia na rekonštrukciu chodníkov. Primátor informoval, že k aukcii pristúpili na základe odporúčania. Dodal, že rekonštrukcia chodníkov je schválená, ale začiatok realizácie nebude možný do konca roka 2011.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie správy do uznesenia v časti „Berie na vedomie“.

Poslanci boli 11 hlasmi  za,2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

 

 

5.     Žiadosti finančno-majetkovej komisie.

 

Primátor dal slovo Ing. Jiřímu Slavíkovi, vedúcemu Finančno-majetkového oddelenia (FMO). Ing. Slavík postupne predniesol  prerokovávané záležitosti:

1.                 Ukončenie leasingovej zmluvy č. LZF/08/00149 zo dňa 04.06.2008 na motorové vozidlo Ford Focus Trend X a podpísanie kúpnej zmluvy.

2.                 Ukončenie leasingovej zmluvy č. LZF/08/00150 zo dňa 28.05.2008 na motorové vozidlo Renault Megane Grandtour a podpísanie kúpnej zmluvy.

Poslanci zobrali body 11 hlasmi na vedomie, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

3.                 Informácia o podpise dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok týkajúcej sa vrátenia preplatku  na dani z nehnuteľnosti za rok 2010 s právnickou osobou Immo-Log-SK Alpha, s. r. o. Dohoda bola podpísaná dňa 10.06.2011, prílohou ktorej je splátkový kalendár.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 11 hlasmi, 2 boli neprítomní(Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

4.                 Informácia o odpredaji akcií Dexia banka Slovensko, a. s. Odpredaj bol zrealizovaný na základe uzavretej zmluvy č. 00137/DUB/11-M zo dňa 08.06.2011 a kúpna cena bola pripísaná na účet mesta.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 11 hlasmi, 2 boli neprítomní(Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

5.                 Správa nezávislého audítora o konsolidovanej účtovnej závierke mesta Ilava a správa o overení súhlasu výročnej konsolidovanej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2010.

Ing. Slavík predniesol stanovisko nezávislého auditora. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci zobrali správy na vedomie 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

6.                 Žiadosť rodičovského združenia pri Obchodnej akadémii Ilava o poskytnutie finančného príspevku vo výške 2 000 €. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v tomto roku žiadosť bude riešená pri zostavovaní rozpočtu mesta na rok 2012.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

7.                 Žiadosť fyzických osôb p. Františka Kyzeka a manželky Marty, bytom Trenčianska 4/8, 019 01 Ilava o odkúpenie častí nehnuteľností vo vlastníctve mesta, a to pozemkov pred rodinným domom žiadateľov v mestskej časti Klobušice.

Ing. Slavík informoval, že tento bod bude podrobnejšie prerokovaný na neplánovanom MsZ v septembri. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

8.                 Žiadosť fyzickej osoby p. Miroslava Kvasnicu, bytom Vodárenská 166/20, 019 01 Ilava o zámenu pozemkov vo vlastníctve žiadateľa nachádzajúcich sa v areáli cintorína v Klobušiciach, za pozemky vo vlastníctve mesta v časti Kopánka taktiež v k. ú. Klobušice.

Poslanci zobrali  žiadosť na vedomie 10 hlasmi, 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Ing. Jozef Toman), 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

9.     Ku dňu 31.12.2011 sa ruší vyberanie poplatkov za komunálny odpad prostredníctvom platby SIPO.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 11 hlasmi, 2 boli neprítomní(Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

10.             Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 1. polrok 2011, vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za 1. polrok 2011 a Polročnú monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Ilava k 30.06.2011.

Ing. Slavík dal slovo Bc. Stanislavovi Fúskovi, ktorý informoval o plnení rozpočtu Mesta Ilava k 30.06.2011. Vyhodnotenie rozpočtu vrátane príloh o plnení bežného, kapitálového a finančného rozpočtu bude zverejnené na internetovej stránke www.ilava.sk.

Primátordoplnil, že tento bod bol prerokovaný na Finančno-majetkovej komisii aj na porade poslancov. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Primátor vyzval Ing. Petra Kočkára, riaditeľa TSM Ilava, aby informoval o vyhodnotení rozpočtu.

Ing. Kočkár predniesol Správu k vyhodnoteniu hospodárenia za 1. polrok 2011. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Primátor vyzval Bc. Fúska, aby informoval o Polročnej monitorovacej správe programového rozpočtu Mesta Ilava k 30.06.2011. Bc. Fúsek poinformoval o skladbe programového rozpočtu a plnení jednotlivých programov rozpočtu. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 11 hlasmi, 2 boli neprítomní(Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

11.             Ing. Slavíkďalej informoval o zostatku v rezervnom fonde z roku 2010, ktorého zapojenie v rozpočte na rok 2011 bolo potrebné upraviť.  V prvom kroku bolo potrebné zrušiť bod č. C/4 uznesenia č. 3/2011 zo zasadnutia MsZ v Ilave zo dňa 24.05.2011.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za zrušenie bodu C/4 uznesenia č. 3/2011, 2 boli neprítomní(Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

12.             V nadväznosti na predchádzajúci bod Ing. Slavík informoval o  istinách úverov a lízingov na rok 2011 vo výške 86 372 €, ktoré je potrebné financovať z rezervného fondu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci schválili bod 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

13.             Ing. Slavíkinformoval o haváriách za 1. polrok, ktoré je podľa zákona možné uhradiť z rezervného fondu. Na odstránenie týchto havárií je potrebné čerpať z rezervného fondu 16 806 €.

Dodal, že zmenové listy budú prílohou uznesenia. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci schválili bod 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

14.             Žiadosť spoluvlastníkov stavby, a to prípojky NN ku garážam na ulici Moyzesovej v Ilave, o zriadení vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve mesta a to KN – C parc. č. 42/1 a parc. č. 54/3, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, cez ktoré uvedená NN prípojka prechádza. Správny poplatok za vklad ťarchy na LV do KN uhradia žiadatelia.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci schválili žiadosť 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

15.             Žiadosť právnickej osoby Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. so sídlom Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, a zároveň vlastníka stavby „Ilava – výmena skrine RIS Mičuda“ na ulici Moyzesovej v Ilave o zriadení vecného bremena k pozemkom KN – E parc. č. 5054/501 a KN – C parc. č. 42/1 vo vlastníctve mesta, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, cez ktoré uvedená NN prípojka prechádza. Náklady s vkladom ťarchy na LV do KN uhradí žiadateľ.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci schválili žiadosť 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

16.             Žiadosť Základnej školy so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o povolenie prenájmu školských priestorov nasledovne:

-           Priestory telocvične s príslušenstvom za 8,30 € / hodina,

-           Priestory školského bufetu v budove učebného pavilónu č. 1 za 20 € / mesiac ( školský bufet ).

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci schválili žiadosť 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

17.             Zrušenie bodu č. C/2 uznesenia č. 2/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 22.03.2011, ktorý znel:

„Uplatnenie predkupného práva mesta k nehnuteľnostiam a to pozemkom KN – C par. Č. 1 133/1, 1 133/2, 1 133/3 a 1 133/4, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 3 355 v k. ú. Ilava a to     na základe čl. V kúpnej zmluvy KZ č. 4/21/2008 uzatvorenej medzi mestom Ilava a právnickou osobou INVESTIL, s. r. o. dňa 05. 03. 2008.“

Ing. Slavíkinformoval, že pozemok sa stal predmetom exekúcie, dražby sa nezúčastníme a predkupné právo sa z tohto dôvodu ruší.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za zrušenie bodu C/2 uznesenia č. 2/2011, 2 boli neprítomní(Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

18.             Zmeny rozpočtu na položke tarifný plat – MŠ Klobušice navýšenie rozpočtu o 6 500 €, na položkách odvodov do poisťovní MŠ Klobušice navýšenie o 2 300 €, na položke prídel do sociálneho fondu – MŠ Klobušice navýšenie o 81 €. Na položke tarifný plat – správa mesta zníženie rozpočtu o sumu 6 581 €, na položke tarifný plat – opatrovateľská služba zníženie o 1 700 € a na položkách odvodov do poisťovní – opatrovateľská služba zníženie o 600 €.

Bc. Fúsekinformoval, že bod bol prejednaný na Finančno-majetkovej komisii aj na porade poslancov. Dodal, že zmenové listy budú prílohou uznesenia.

Primátor dodal, že záujem o materské školy je taký vysoký, že sa bude otvárať ďalšia trieda.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci schválili zmeny 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

19.             Zníženie rozpočtu na položke – transfer umeleckým súborom a divadlám HUGO o sumu 410 €, navýšenie na položke – transfer umeleckým súborom a divadlám Strážov a Laštek o sumu 310 € a navýšenie na položke – transfer spoločenským organizáciám – Materské centrum Dubáčik o sumu 100 €.

Bc. Fúsek informoval, že bod bol prejednaný na Finančno-majetkovej komisii aj na porade poslancov. Dodal, že zmenové listy budú prílohou uznesenia.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci schválili zmeny 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

20.             Zníženie rozpočtu na položke – Ilavská hudobná jar o sumu 58 €, zníženie na položke – projekt „Internetizácia, informatizácia knižníc a akvizícia kníh“ o sumu 700 €, zníženie na položke údržba interiérového vybavenia – svietidlá o sumu 1 300 € a navýšenie na položke – Bartolomejský jarmok - program o sumu 2 058 €.

Bc. Fúsek informoval, že bod bol prejednaný na Finančno-majetkovej komisii aj na porade poslancov. Dodal, že zmenové listy budú prílohou uznesenia.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci schválili zmeny 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

21.             Zníženie rozpočtu CVČ o sumu 19 126 €, zníženie rozpočtu ŠKD pri ZŠ Ilava o 2 686 €, zníženie rozpočtu ŠJ pri ZŠ o 9 303 €, zníženie rozpočtu ZUŠ o 16 152 €.

Bc. Fúsek informoval, že bod bol prejednaný na Finančno-majetkovej komisii aj na porade poslancov. Dodal, že zmenové listy budú prílohou uznesenia.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci schválili zmeny 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

22.             Zmeny rozpočtu mesta, po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov poslancov, v oblasti kapitálových príjmov – zníženie o 81 243 €, v oblasti kapitálových výdavkov – zníženie o 194 349 €, v oblasti bežných príjmov – zníženie o 357 714 € a v oblasti bežných výdavkov – zníženie o 162 869 €, v oblasti príjmových finančných operáciách – zvýšenie o 34 275 €. Zmenové rozpočtové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia zo zasadnutia tohto Mestského zastupiteľstva.                                                                 

Bc. Fúsek informoval, že bod bol prejednaný na Finančno-majetkovej komisii aj na porade poslancov.

Poslanci schválili zmeny 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

Ing. Daniela Gašparová, poslankyňa MsZ, navrhla zmenu rozpočtu a presun finančných prostriedkov vo výške 800 € z položky  „Reprezentačné - prednosta“ do položky „Údržba ciest a chodníkov“. Nakoľko primátor navrhol zníženie svojho reprezentačného fondu, Ing. Gašparová považuje za vhodné, aby sa znížil aj reprezentačný fond prednostu. Prednosta sa vyjadril, že po zohľadnení výdavkov z jeho fondu za Bartolomejský jarmok a po navrhnutom presune do fondu údržby ciest a chodníkov by nezostalo vo fonde prednostu dostatok finančných prostriedkov na pokrytie reprezentačných výdavkov do konca roka 2011. Primátor prisľúbil Ing. Gašparovej, že do najbližšieho MsZ vedenie mesta z rozpočtu vyčlení 800 € na opravu komunikácií. Ing. Gašparová súhlasila a predniesla takýto kompromisný návrh. Tento návrh je zahrnutý v uznesení v bode F/3 v časti „Ukladá“. 

Poslanci hlasovali za návrh 10 hlasmi, 1 poslanec sa zdržal hlasovania(Ing. Pavol Šupák), 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

23.   Ing. Slavíknavrhol termín neplánovanej porady a neplánovaného MsZ na 13.09.2011.

Ing. Toman vyzval Ing. Kočkára, riaditeľa TSM Ilava, aby poslal poslancom do neplánovaného MsZ informáciu aké zariadenia a v akej hodnote chce nakúpiť v rámci grantovej výzvy na technické vybavenie zberného dvora.

Primátor upresnil, že dňa 24.08.2011 prebehne rokovanie s partnerom ohľadom tejto výzvy a všetky požadované informácie zašlú poslancom ešte pred uskutočnením neplánovaného MsZ.

24.             Ing. Slavík predniesol ďalší bod, ktorým bolo zapracovanie schválených rozpočtových zmien do rozpočtu mesta. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci hlasovali za zaradenie tohto bodu do časti F) Ukladá 11 hlasmi, 2 boli neprítomní(Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

6.     Prerokovanie výsledkov kontroly hospodárenia mesta za rok 2010 a prijatých opatrení z kontroly vykonanej NKÚ v apríli 2011.

Primátor vyzval právničku mesta Ilava JUDr. Máriu Jaďuďovú o prednesenie správy z kontroly NKÚ.

JUDr. Jaďuďová informovala o kontrole z NKÚ a o obsahu kontroly. Ďalej informovala o zistených nedostatkoch a opatreniach na odstránenie nedostatkov z vykonanej kontroly NKÚ.

Primátordodal, že správu poslanci obdržali v dostatočnom predstihu a je zverejnená na stránke www.ilava.sk. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci správu zobrali na vedomie 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

7.     Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Medňanská 512, 019 01 Ilava.

JUDr. Jaďuďováinformovala že v nadväznosti na Správu z kontroly NKÚ, bolo potrebné dať do súladu zriaďovacie listiny škôl a školských zariadení s príslušnými ustanoveniami zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Dodala, že predložený dodatok bol prerokovaný a odkonzultovaný s riaditeľkou MŠ.

Poslanci schválili dodatok 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

8.     Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Okružná 53/5, 019 01 Ilava-Klobušice.

JUDr. Jaďuďováuviedla, že predložený dodatok bol prerokovaný a odkonzultovaný s riaditeľkou MŠ.

Poslanci schválili dodatok 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

9.     Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Farská 84/5, 019 01 Ilava.

JUDr. Jaďuďováuviedla, že predložený dodatok bol prerokovaný a odkonzultovaný s riaditeľkou CVČ. Dodala, že k Zriaďovacej listine je priložený zoznam majetku zvereného do správy CVČ aktualizovaný ku dňu 21.06.2011.

Poslanci schválili dodatok 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

10. Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Základne umeleckej školy, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava.

JUDr. Jaďuďováuviedla, že predložený dodatok bol prerokovaný a odkonzultovaný s riaditeľkou ZUŠ. Dodala, že k Zriaďovacej listine je priložený zoznam majetku zvereného do správy ZUŠ aktualizovaný ku dňu 21.06.2011.

Poslanci schválili dodatok 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

11. Štatút mesta Ilava.

JUDr. Jaďuďováinformovala o potrebe upraviť štatút mesta vzhľadom na chýbajúcu úpravu výborov v mestských častiach. Do štatútu sa zapracovala organizačná štruktúra mestských výborov, voľba ich členov, práva a povinnosti členov ako aj predsedu výboru. Navrhované znenie štatútu sa dalo do súladu s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení. Do prílohy štatútu sa zapracovalo vyobrazenie symbolov mesta.

Ing. Bajzíkinformoval o predložení pozmeňujúcich návrhov na poradách poslancov, ktoré sa týkali výborov v mestských častiach. Tieto návrhy sú zapracované v predloženom štatúte.

JUDr. Jaďuďováinformovala o konkrétnych pozmeňujúcich návrhoch zapracovaných v štatúte.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za pozmeňujúci návrh k štatútu.

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh 11 hlasmi, 2 boli neprítomní(Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie Štatútu mesta Ilava so zapracovaným pozmeňujúcim návrhom.

Poslanci schválili štatút 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

12. Štatút Komisie pre verejné obstarávanie.

JUDr. Jaďuďováuviedla, že dôvodom prijatia štatútu bola potreba určenia úloh komisie. Podľa navrhovaného znenia sa komisia schádza vždy ak je vyhlásená verejná obchodná súťaž (VOS) alebo verejné obstarávanie (VO). Štatútom sa zároveň určujú pravidlá menovania členov komisie do Komisie na vyhodnocovanie ponúk pri VO, ako aj do Komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov pri vyhlásených VOS.

Poslanci schválili štatút 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

13. Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

JUDr. Jaďuďováinformovala, že na mimoriadnej porade poslancov dňa 28.06.2011 sa poslanci dohodli, že z podielových daní sa prerozdelí 40 % finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia.

Navrhovaná výška podľa tohto dodatku na jeden výkonný ukazovateľ pre niektoré školy a školské zariadenia bola nedostačujúca na pokrytie miezd a prevádzky. Z tohto dôvodu sa tieto prostriedky prerozdelili prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu.

Následne RNDr. Etela Eglyová, zástupkyňa primátora, predniesla znenie pozmeňujúceho návrhu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh 11 hlasmi, 2 boli neprítomní(Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie dodatku so zapracovaným pozmeňujúcim návrhom.

Poslanci schválili štatút 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

14. Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

JUDr. Jaďuďováoboznámila prítomných, že predmetným dodatkom sa mení príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ zo sumy 8 €/mesiac na sumu 10 €/mesiac.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci schválili predložený dodatok 11 hlasmi, 2 boli neprítomní(Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

15. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pre ZUŠ, Pivovarská 662/80, Ilava na základe výzvy na voľbu členov do rady školy zo dňa 05. augusta 2011, Gabrielu Šlesarikovú, Ing. Jozefa Tomana a Ing. Ľubomíra Turcera.

Na základe výzvy na voľbu členov do rady školy zo dňa 05.08.2011 boli za zriaďovateľa Mesto Ilava navrhnutí členovia: Gabriela Šlesariková, Ing. Jozef Toman, Ing. Ľubomír Turcer.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci schválili predložený dodatok 9 hlasmi, 2 poslanci sa zdržali hlasovania (Gabriela Šlesariková, Ing. Jozef Toman),  2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

16. Žiadosti ostatných komisií pri MsZ.

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval predsedov komisií, aby  predniesli  žiadosti, ktoré prejednávali na svojich zasadnutiach.

 

Sociálno-bytová komisia

 

Gabriela Šlesariková, predseda komisie, informovala o žiadosti nájomcov p. Márie a Jána Marienkových o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu v bytovom dome na ul. Medňanskej. Komisia odporučila žiadosť predĺžiť na 1 rok.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci schválili predĺženie prenájmu 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

Ďalej poslankyňa Šlesariková informovala o vyplatení jednorazovej dávky  v hmotnej núdzi  občanom mesta Ilava za mesiac júl 2011 vo výške 100 € v rámci schváleného  rozpočtu a v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č.  4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

Poslanci informáciu zobrali na vedomie 11 hlasmi, 2 boli neprítomní(Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

 

Kultúrna komisia

RNDr. Etela Eglyová, predseda komisie, informovala o zrealizovaných akciách a poďakovala zamestnancom mesta, DK Ilava a TSM Ilava, ktorí sa podieľali na úspešnom zrealizovaní Bartolomejského jarmoku.

17. Dodatok  k UP Mesta Ilava v súvislosti s rozšírením logistického centra Kaufland

Ing. Stanislav Janušek, vedúci oddelenia výstavby a ŽP,  informoval o žiadostiach firiem TatraCom-Ferro spol. s r. o. a Immo-Log-SK Alpha, s. r. o. o zmenu územného plánu (ÚP).

Primátor vyzval prítomných do diskusie.

Poslankyňa Ľudmila Hujová informovala, že žiadosti o zmenu ÚP si podali aj iní žiadatelia a zaujímalo ju, či ich bude možné zahrnúť do ÚP. Ing. Jiří Slavík, vedúci FMO,  sa vyjadril, že budú zaradené aj iné žiadosti. Primátor vysvetlil, že na zmenu ÚP je potrebný súhlas poslancov  a že neschvaľujú zmenu ÚP, ale len otvorenie ÚP.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za nasledujúce body súčasne:

1.                 C/21 v znení: Schvaľuje započať s prácami na zmenách a doplnkoch v poradí č. 1 na platnom územnom pláne, schváleného uznesením č. 5/2008 zo dňa 26.08.2008 za podmienok:    

-       že mesto Ilava podpíše Zmluvu o združení finančných prostriedkov so žiadateľmi,

-       finančné prostriedky žiadatelia uhradia na účet mesta pred začatím prác na zmene a doplnku č. 1 k ÚPN,

-       v prípade neuhradenia finančných prostriedkov Mesto Ilava nezrealizuje zmeny a doplnky ÚPN.

2.                 F/1 v znení: Ukladá oddeleniu výstavby a ŽP po splnení všetkých podmienok uvedených v bode C21 - Schvaľuje, zahájiť  práce  na realizácii zmeny a doplnku č. 1 k ÚPN Mesta Ilava.

Poslanci hlasovali za 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

18. Žiadosti z MsV.

 

MsV Iliavka

 

Ing. Anton Bajzík, predseda výboru, informoval o zlom stave komunikácií a požiadal o opravu výtlkov.

 

MsV Medňanská – Skala

 

Ing. Vladimír Bagín, predseda výboru, informoval o zasadaní výboru. Navrhol do časti F) Ukladá zaradiť ďalší bod v znení: „Pripraviť novú voľbu členov Mestského výboru Medňanská-Skala“, nakoľko v súčasnosti má výbor 7 členov a podľa Štatútu Mesta Ilava má mať 5 členov. Tento návrh je zaradený v uznesení v bode F/4, v časti „Ukladá“.

MsV Stred

 

Ľudmila Hujová, predseda výboru, predniesla žiadosti výboru: ostrihať stromy pri bytovke č. 82, zrezať strom pri bytovke č. 472 na ul. Kukučínovej, opraviť rozhlas na ul. Kukučínovej, opraviť lampu na ul. SNP a cestu na SNP.

Poslankyňa Hujová sa tiež zaujímala o realizáciu stavby pána Hoštáka na ulici Košeckej. Primátor odporučil skontrolovať zmluvu a pripraviť stretnutie s pánom Hoštákom.

Ďalej sa poslankyňa Hujová zaujímala o zrušenie zastávky rýchlikov v Ilave. Primátor informoval o zaslaní Žiadosti o zachovanie zastávok rýchlikov v Ilave na Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s.

 

MsV Sihoť

 

Ing. Jozef Toman, predseda výboru, predniesol požiadavky výboru:

3.       Opraviť veľký výtlk na ulici kpt. Nálepku. Ing. Stanislav Janušek, vedúci oddlenia výstavby a ŽP požiadal, aby ho o takýchto akútnych prípadoch bezodkladne informovali.

4.       Vyčistiť porubský potok od vrbín. Navrhol, že by sa to mohlo uhradiť z prostriedkov na orez drevín. Ing. Jiří Slavík, vedúci FMO, sa vyjadril, že v spolupráci s TSM vyčlení ľudí a potok vyčistia.

5.       Preveriť rozkopávky spojené s výmenou plynových potrubí na Sihoti. Termín ukončenia prác s odovzdaním do pôvodného stavu je september 2011. Ing. Toman požiadal Ing. Januška o preverenie dodržania termínu.

6.       Nasmerovať rozhlasové reproduktory v mestskej časti Sihoť. Ing. Peter Kočkár, riaditeľ TSM Ilava informoval, že reproduktory už nasmerovali.

19. Rôzne.

Ing. Daniela Gašparová sa zaujímala, či mesto neuvažuje o zriadení tržnice pod vežou. Primátor informoval, že v projekte na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny nebolo cieľom budovanie tržnice. Dodal, že mesto sa vybudovaním tržnice nezaoberá a nie je to akútne. Ing. Gašparová upozornila na predaj pred DK Ilava. Mgr. Miroslav Toman, vedúci oddelenia kultúry, upresnil, že od predajcov, ktorí doteraz predávali pred tržnicou za reštauráciou Moravec bez úhrady, začal majiteľ tržnice Ing. Žaludek vyžadovať úhradu. Vzhľadom na to, že v centre mesta nie je žiadna plocha, kde by mohli predajcovia predávať, presunuli sa pred DK Ilava. Primátor poznamenal, že to môže byť len dočasné a je potrebné aby bola dodržaná priechodnosť chodníka.

20. Diskusia

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval prítomných do diskusie.

Poslanec Ing. Jozef Toman sa zaujímal o zisk z jarmoku. Prednosta informoval o príjmoch a výdavkoch a o zisku a doplnil, že je to najzaujímavejšia kultúrno-spoločenská akcia z hľadiska príjmu pre mesto. Primátor informoval o krádeži stoličiek, ktoré odcudzili z námestia počas Bartolomejského jarmoku. Zároveň poďakoval zamestnancom MsÚ a TSM Ilava za organizačno-technické zabezpečenie jarmoku a dodal, že bude zvažovať ocenenie ich úsilia formou odmien. Poslanec Ing. Vladimír Bagín požiadal o prehľad príjmov a výdavkov jarmoku.

Ing. Jozef Toman požiadal vedenie úradu o oslovenie  NsP ohľadom organizovania predaja stánkov pred nemocnicou, aby nezaberali parkovisko pred nemocnicou. Primátor informoval, že pozemok je v súkromnom vlastníctve, nie je to pozemok NsP, ani mesta. Je to predmetom kontroly iných orgánov.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za ukončenie diskusie.

Za ukončenie diskusie poslanci hlasovali 11 hlasmi, 2 boli neprítomní(Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

 

 

21. Uznesenie.

Návrh na Uznesenie č. 5/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 23.08.2011 o 16.30 hod. v KSD Klobušice prečítala zástupkyňa primátora RNDr. Etela Eglyová.

Poslanci uznesenie  11 hlasmi schválili, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech).

 

22. Záver.

 

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na  MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

V Ilave, dňa  25.08.2011

 

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Helena Bezecná 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:p. Ľudmila Hujová
Ing. Daniela Gašparová