Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia dňa 27.9.2011

Dátum: 30.09.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_270911.pdf (0,19 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica z neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 27.09.2011 o 16:30 hod. v DK Ilava.

 

1.     Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško, ktorý privítal médiá, poslancov a všetkých prítomných občanov.

 

Prečítal program plánovaného mestského zastupiteľstva

1.     Otvorenie.

2.     Voľba návrhovej komisie.

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.     Žiadosť právnickej osoby Tatra Com – Ferro, spol. s r. o. o zmenu územného plánu mesta.

5.     Žiadosť právnickej osoby ILFES, s. r. o. o odpredaj zariadení tvoriacich tepelné hospodárstvo.

6.     Žiadosť právnickej osoby Infinity Trust, s. r. o. o odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta za účelom vybudovania športového areálu.

7.     VÚB – preklenovací úver vo výške 92 000 € z dôvodu časového nesúladu medzi úhradou faktúr za realizáciu stavby „Rekonštrukcia parku a komunikácií Centrálnej mestskej zóny v Ilave“ a refundáciou oprávnených výdavkov projektu.

8.     Odpredaj pozemku KN – C parc. č. 1 448/2 v k. ú. Klobušice (Kaufland).

9.     Prenájom stavebného objektu „Staré šatne MFK“ hudobnej skupine La Univerz.

10. Žiadosť právnickej osoby TOMDom, s. r. o. ako nového správcu bytového domu s. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom.

11. ÚVTOS a ÚVV – problematika parkovania v Centre mesta Ilava.

12. Rozpočet 2012:     - audit príspevkovej a rozpočtových organizácií, 

                                  - čistenie potoka (rokovanie so ZŠ Ilava).

13. Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi s právnickou osobou Zberné suroviny, a. s. Žilina.

14. Ekonomika príspevkovej organizácie TSM Ilava.

15. Diskusia.

16. Uznesenie.

17. Záver.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu.

Poslanci 10 hlasmi program odsúhlasili, 3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

 

 

2.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: Mgr. Milan Jašurek, Ing. Vladimír Bagín, Gabriela Šlesariková.

Poslanci 7 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania(Mgr. Milan Jašurek, Ing. Vladimír Bagín, Gabriela Šlesariková), 3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Ivana Kobzáková.

Poslanci 10 hlasmi hlasovali za predložený návrh, 3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci:  Ivan Ferech, Ing. Daniela Gašparová.

Poslanci 8 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania(Ivan Ferech, Ing. Daniela Gašparová), 3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

4.     Žiadosť právnickej osoby Tatra Com – Ferro, spol. s r. o. o zmenu územného plánu mesta.

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, vedúcemu Finančno-majetkového oddelenia, ktorý predniesol bod B4 z návrhu uznesenia. Ďalej informoval, že žiadateľ ešte musí doplniť žiadosť, a až po doplnení všetkých náležitostí ju bude možné schvaľovať. Primátor priblížil zámer firmy TatraCom‑Ferro, spol. s  r. o. a následne vyzval poslancov do diskusie.

Mgr. Jašurekinformoval o zasadnutí mestského výboru NsP a o prerokovaní žiadosti na tomto zasadnutí. Navrhol, aby sa firma TatraCom – Ferro, spol. s r. o. zaviazala, že zachová autobusovú zastávku pri NsP, a dopravnú situáciu bude riešiť tak, aby nebol problém s výjazdom z Hviezdoslavovej ulice. Ďalší problém vidí vo výrube stromov, ktoré boli zvukovým tlmičom pre NsP. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za nasledujúce body A1 a B4 z návrhu uznesenia.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za,  3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

5.     Žiadosť právnickej osoby ILFES, s. r. o. o odpredaj zariadení tvoriacich tepelné hospodárstvo.

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, ktorý informoval, že táto žiadosť bola prerokovaná na porade poslancov, kde bol prizvaný aj štatutárny zástupca spoločnosti ILFES, s. r. o. Dodal, že túto žiadosť zatiaľ nie je možné schváliť, pretože ILFES, s. r. o. ešte nepredložila všetky podklady. Žiadosť sa bude schvaľovať po skompletizovaní všetkých podkladov na ďalšom zastupiteľstve.

Primátorvyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie bodu do uznesenia v časti A) Prerokovalo (bod A2 z návrhu uznesenia).

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za,  3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

6.     Žiadosť právnickej osoby Infinity Trust, s. r. o. o odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta za účelom vybudovania športového areálu.

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, ktorý informoval, že táto žiadosť bola prerokovaná na porade poslancov, kde bola prizvaná aj spoločnosť Infinity Trust, s. r. o. Dodal, že túto žiadosť zatiaľ nie je možné schváliť, pretože podklady predložené spoločnosťou Infinity Trust, s. r. o. nie sú kompletné. Po doplnení podkladov sa žiadosť bude schvaľovať na ďalšom zastupiteľstve. Primátor doplnil, že rokovanie s Infinity Trust, s. r. o. prebieha, a požiadal JUDr. Jaďuďovú, právničku Mesta Ilava, o informáciu o obsahu rokovania. JUDr. Jaďuďová informovala o možnosti uzatvorenia nájomnej zmluvy k predmetným pozemkom s právom stavby za účelom vybudovania športovo-rekreačného areálu – zimného štadiónu s príslušenstvom. Následne by sa uzatvorila zmluva o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej by bola garantovaná kúpna cena a predaj pozemku po skolaudovaní športovo-rekreačného areálu.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie bodu A3 do uznesenia v časti A) Prerokovalo a bodu B5 v časti B) Berie na vedomie.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za,  3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

7.     VÚB – preklenovací úver vo výške 92 000 € z dôvodu časového nesúladu medzi úhradou faktúr za realizáciu stavby „Rekonštrukcia parku a komunikácií Centrálnej mestskej zóny v Ilave“ a refundáciou oprávnených výdavkov projektu.

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, ktorý informoval o potrebe preklenovacieho úveru z dôvodu časového nesúladu medzi úhradou faktúr a refundáciou  oprávnených výdavkov za rekonštrukciu Centrálnej mestskej zóny. Následne vyzval Ing. Tichého, hlavného kontrolóra Mesta Ilava, aby sa vyjadril k tejto problematike. Ing. Tichý predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V stanovisku preveril možnosť prijatia nových návratných zdrojov financovania s nasledovným záverom: Podmienky zákona č. 583/2004 Z. z. sú dodržané a uvažovaný návratný zdroj financovania je možné prijať.

Primátordoplnil, že refundáciu nákladov za rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny očakáva v priebehu 1. polroka 2012 a z tejto refundácie sa úver jednorazovo vyplatí. Následne vyzval prítomných do diskusie. Nakoľko neboli žiadne pripomienky a návrhy, vyzval poslancov k hlasovaniu za body A4, B1, C1 a C2 z návrhu uznesenia.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za,  3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

8.     Odpredaj pozemku KN – C parc. č. 1 448/2 v k. ú. Klobušice (Kaufland).

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, ktorý informoval o žiadosti Immo-Log-SK Alfa, s. r. o.  o odkúpenie pozemku za účelom rozšírenia existujúceho logistického centra Kaufland a dodal, že žiadosť bola prerokovaná na porade poslancov. Primátor vyzval prítomných do diskusie. Nakoľko neboli žiadne pripomienky a návrhy, vyzval poslancov k hlasovaniu za body A5 a C3 z návrhu uznesenia.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za,  3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

9.     Prenájom stavebného objektu „Staré šatne MFK“ hudobnej skupine La Univerz.

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, ktorý informoval, že skupina La Univerz požiadala o prenájom za účelom nácviku a táto žiadosť bola prejednaná  na porade poslancov s tým, že výška nájmu sa stanovuje na 27 €/mesiac a nájomca uhradí aj náklady za poskytnutie služby.

Primátorvyzval prítomných do diskusie. Nakoľko neboli žiadne pripomienky a návrhy, vyzval poslancov k hlasovaniu za body A6 a C4 z návrhu uznesenia.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za,  3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

10. Žiadosť právnickej osoby TOMDom, s. r. o. ako nového správcu bytového domu s. č.  427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom.

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, ktorý informoval, že žiadosť spoločnosti TOMDom, s. r. o. bola prejednaná na porade poslancov a týka sa výmeny okien a radiátorov v byte, ktorý je vlastníctvom Mesta Ilava. Po predložení cenovej kalkulácie sa rozhodne o jej schválení.

Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Nakoľko neboli žiadne pripomienky a návrhy, vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie problematiky do bodov A7 a B2 z návrhu uznesenia.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za,  3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

11. ÚVTOS a ÚVV – problematika parkovania v Centre mesta Ilava.

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, ktorý informoval o problematike parkovania v centre mesta. Dodal, že tento bod je stále v riešení a  budú prebiehať rokovania z ÚVTOS a ÚVV Ilava. Primátor informoval že do budúcnosti sa plánuje spoplatnenie dlhodobého parkovania medzi 7.00 hod. a 15.00 hod. v centre mesta. Dodal, že mesto bude  apelovať na miestne policajné oddelenie, aby častejšie vykonávali kontroly v centre mesta a dohliadali na dodržiavanie predpisov, najmä zákazu parkovania pri parku Štefana Rausa. Mgr. Jašurek doplnil, že v centre neparkujú len zamestnanci ÚVTOS a ÚVV Ilava, ale aj zamestnanci ostatných firiem na námestí a obyvatelia mesta. Navrhol, aby sa zmenila formulácia bodu na všeobecnejšiu. Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a návrhy, vyzval poslancov k hlasovaniu za bod A8 z návrhu uznesenia so zapracovaním návrhu Mgr. Jašurka.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za,  3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

12. Rozpočet 2012:   

 

1.   Audit príspevkovej a rozpočtových organizácií

 

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, ktorý informoval, že na júnovej porade poslancov boli predložené cenové kalkulácie na audit príspevkovej a rozpočtových organizácií. Dodal, že tento problém sa bude ešte prerokovávať na porade poslancov v októbri. Upresnil, že sa to netýka TSM Ilava, pretože sa budú zatiaľ auditovať len rozpočtové organizácie a TSM Ilava sú príspevková organizácia. V prípade transformácie TSM Ilava na rozpočtovú organizáciu sa to bude riešiť dodatočne.  Prednosta doplnil, že audítor predložil cenovú kalkuláciu aj za TSM Ilava, takže v rozpočte má byť zahrnutý aj audit TSM Ilava. Primátor navrhol, aby sa TSM Ilava zatiaľ z auditu vyňali, a v prípade potreby sa na ďalších zastupiteľstvách môže schváliť aj audit TSM Ilava. Mgr. Jašurek navrhol, aby sa do bodu E1 doplnila aj príspevková organizácia. Primátor vyzval k hlasovaniu za body A9 a E1 so zapracovaním pozmeňujúceho návrhu Mgr. Jašurka.

Poslanci hlasovali 9 hlasmi za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Ľudmila Hujová), 3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

2.   Čistenie potoka (rokovanie so ZŠ Ilava)

 

Ing. Slavíkinformoval, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov Slovenský vodohospodársky podnik nemôže vyčistiť Porubský potok a Podhradský potok. Navrhol, aby sa čistenie potokov čiastočne riešilo v rámci Dňa Zeme s pomocou žiakov ZŠ v Ilave. RNDr. Eglyová, zástupkyňa primátora, sa zaujímala, či sa žiaci ZŠ zapoja už v tomto roku. Ing. Slavík upresnil, že je to aktuálne až v budúcom roku, pretože tento rok už v rámci Dňa Zeme čistili mesto od odpadkov. Ing. Toman sa vyjadril, že podľa jeho názoru žiaci ZŠ nie sú schopní vyčistiť a vyklčovať dreviny z potoka. Ing. Slavík doplnil, že drevo by vyklčovali TSM Ilava a žiaci by pomáhali pri vyberaní odpadov z potoka. Mgr. Jašurek sa zaujímal kto bude garantom čistenia za MsÚ Ilava a ako sa to bude financovať. Ing. Slavík informoval že so zákona vyplývajú mestu určité povinnosti a medzi ne patrí aj ochrana pred povodňami. Garantom tejto činnosti je referent na ochranu pred povodňami. Ing. Bagín navrhol, aby sa v súvislosti s Dňom Zeme oslovila aj riaditeľka Obchodnej akadémie v Ilave. Ing. Gašparová navrhla, aby sa oslovil aj slovenský rybársky zväz. Primátor dodal, že za elementárnu údržbu potokov zodpovedá mesto. Vyjadril snahu požiadať iné organizácie o poskytnutie výpomoci a snahu vyčleniť finančné zdroje na vyčistenie potokov, pretože hrozba povodní je veľká. Ing. Slavík sa vyjadril, že bude potrebné vypracovať koncept protipovodňovej ochrany. RNDr. Eglyová navrhla zahrnúť koncepciu do návrhu rozpočtu a tiež zahrnúť vypracovanie koncepcie do uznesenia. Následne predniesla návrh bodu E3 v znení: Vypracovať koncepciu protipovodňových opatrení. Termín: december 2011, Zodp.: Ing. Holotová

     Poslanci hlasovali 10 hlasmi za,  3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

3.   Ing. Slavíkďalej predniesol navrhované zmeny rozpočtu a predniesol bod C5 z návrhu uznesenia. Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. RNDr. Eglyová navrhla doplnenie bodov C5 a C6 o text “Zmeny rozpočtu ...“. Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a návrhy, primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za doplnený bod C5 z návrhu uznesenia.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za,  3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

4.   V nadväznosti na predchádzajúci bod predniesol Ing. Slavík aj bod C6 z návrhu uznesenia. Bc. Fúsek doplnil, že položky sa navyšujú na základe usmernenia z Krajského školského úradu a ide o zapracovanie tohto usmernenia do rozpočtu. Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Nakoľko neboli žiadne pripomienky a návrhy, vyzval poslancov k hlasovaniu za doplnený bod C6 z návrhu uznesenia.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za, 3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

5.   Primátor predniesol bod D1 z návrhu uznesenia a dal slovo Ing. Slavíkovi, ktorý vysvetlil, že pri návrhu predchádzajúceho uznesenia došlo k administratívnej chybe, ktorú je potrebné opraviť. Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Nakoľko neboli žiadne pripomienky a návrhy, vyzval poslancov k hlasovaniu za bod D1 z návrhu uznesenia.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za,  3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

6.   Zapracovanie schválených zmien do rozpočtu mesta. Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Nakoľko neboli žiadne pripomienky a návrhy, vyzval poslancov k hlasovaniu za bod E2 z návrhu uznesenia.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za,  3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

13. Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi s právnickou osobou Zberné suroviny, a. s. Žilina.

Primátor predniesol body A11 a B3 z návrhu uznesenia týkajúce sa uzatvorenia zmluvy medzi Mestom Ilava a právnickou osobou Zberné suroviny, a. s. a doplnil, že tento bod bol prerokovaný na porade poslancov. Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu. Nakoľko neboli žiadne pripomienky a návrhy, vyzval poslancov k hlasovaniu za body A11 a B3 z návrhu uznesenia.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za,  3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

14. Ekonomika príspevkovej organizácie TSM Ilava.

Ing. Slavíkinformoval, že problematika bola prerokovaná na porade poslancov a bude sa prerokovávať aj na budúcej porade, kde budú predložené ďalšie dokumenty. Primátor dodal, že ide iba o otvorenie tohto problému a odovzdal slovo Ing. Kočkárovi, riaditeľovi TSM Ilava. Ing. Kočkár informoval, že TSM Ilava museli vyradiť techniku z dôvodu jej opotrebovania a v súčasnosti vykonávajú podnikateľskú činnosť iba na jednom automobile na vývoz odpadu. Pri tomto stave techniky TSM Ilava k 30.06.2011 vykázali na podnikateľskej činnosti stratu. Mgr. Jašurek uviedol, že na májovom zasadnutí MsZ odsúhlasilo zmenu zriaďovacej listiny TSM a problém sa aj napriek tomu nevyriešil. Ing. Slavík upresnil, že problém vznikol opotrebovaním a následným vyradením techniky a nesúvisí so zmenou zriaďovacej listiny.  Dodal, že pokiaľ na podnikateľskej činnosti vykazujú stratu, je potrebné sa zamyslieť nad zrušením podnikateľskej činnosti. Primátor doplnil, že pri súčasnom stave techniky TSM Ilava sa zisk nevytvorí a Mesto Ilava nie je schopné garantovať masívne obstarávanie a nákup techniky a financovať ho zo svojich prostriedkov. Prednosta uviedol, že vývoz odpadu schválili poslanci ako hlavnú činnosť financovanú z príspevku od mesta a TSM z tohto dôvodu nemôžu vývoz odpadu fakturovať Mestu Ilava, ale treba to zahrnúť  do príspevku bez zbytočného navyšovania ceny o DPH a v roku 2012 upraviť príspevok. JUDr. Jaďuďová doplnila, že TSM Ilava fakturovali vývoz z dôvodu nenavýšenia príspevku na vývoz odpadu.

Nakoľko už neboli žiadne pripomienky a návrhy, primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie bodu A12 do uznesenia v časti A) Prerokovalo.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za,  3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

15. Diskusia.

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval prítomných do diskusie.

Mgr. Jašureksa zaujímal o rozdiel medzi plánovaným príjmom a skutočným príjmom z Bartolomejského jarmoku a o jeho využitie a zaradenie v rozpočte. Bc. Fúsek informoval, že príjem aj výdaj boli naplánované v rozpočte a rozdiel medzi skutočným príjmom a výdajom je v hodnote približne 4 000 € a tento rozdiel sa použije na financovanie stratových akcií a podujatí mesta.  Prednosta dodal, že tieto finančné prostriedky sa použijú na pokrytie bežných výdavkov mesta. Primátor navrhol, aby Bc. Fúsek vypracoval prehľad o plánovaných a skutočných príjmoch a výdavkoch Bartolomejského jarmoku a preposlal ho poslancom. Mgr. Jašurek sa zaujímal, či poslanci nemajú právo rozhodovať o použití tohto príjmu. Primátor dodal, že poslanci majú právo dávať návrhy na rozpočtové zmeny.

 

Ing. Tomansa zaujímal, či sa bude pokračovať v jednaní o zrušení podnikateľskej činnosti TSM Ilava. Ing. Slavík uviedol, že na porade poslancov dostali podklady o podnikateľskej činnosti TSM Ilava. Tieto informácie treba ešte doplniť o ďalšie podklady a momentálne nemáme dostatok informácií, aby sa o tom rozhodlo. Na budúcom zastupiteľstve predložia ďalšie analýzy a na základe týchto podkladov sa bude rozhodovať o ďalšom pôsobení TSM Ilava.

Poslankyňa Hujová informovala o parkovaní kamiónov s návesmi na Kukučínovej ulici. Ing. Tichý, hlavný kontrolór mesta, prisľúbil, že to preverí a dotyčného upozorní, aby tam neparkoval.

Mgr. Jašurekinformoval o rozširovaní počtu bezdomovcov, ktorí obývajú budovy pod väznicou pri tlačiarni Ekonóm. Ing. Tichý  sa vyjadril, že ak s nimi bude problém, je možné riešiť to prostredníctvom polície.

Ing. Bagínžiadal, aby sa do konca roka zrekonštruovali detské ihriská. Primátor informoval, že sa budú riešiť najskôr v roku 2012.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za ukončenie diskusie.

Za ukončenie diskusie poslanci hlasovali 10 hlasmi, 3 boli neprítomní(Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

16. Uznesenie.

Návrh na Uznesenie č. 6/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 27.09.2011 o 16.30 hod. v DK Ilava prečítal poslanec Mgr. Milan Jašurek.

Poslanci uznesenie 10 hlasmi schválili, 3 boli neprítomní (Ludmila Haasová, Ing. Pavol Šupák, Ing. Anton Bjazík).

17. Záver.

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na  MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 


V Ilave, dňa  29.09.2011

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor Prednosta MsÚ
   
Ing. Ivana Kobzáková  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Ivan Ferech
Ing. Daniela Gašparová